SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:"

Transkrypt

1 nr postępowania: BZP BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wezmą udział w projekcie "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki". Zadanie 1: Usługa szkoleniowa pn. Umiejętności numeryczne budowanie kompetencji analitycznych, umiejętności radzenia sobie z wykresami, liczbami, interpretacją danych liczbowych, Zadanie 2: Usługa sesji Assessment Center. Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. Zadanie 1, 2 Załącznik nr 1a Lista usług wykonanych przez trenerów. Zadanie 1 Załącznik nr 1b Lista usług wykonanych przez trenerów. Zadanie 2 Załącznik nr 2 - Formularz cenowy. Zadanie 1, 2 Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Załącznik nr 5 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Informacja z art. 26 ust. 2d Pzp. Załącznik nr 6a Wykaz osób. Zadanie 1 Załącznik nr 6b Wykaz osób. Zadanie 2 Załącznik nr 7a Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie 1 Załącznik nr 7b Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie 2 Załącznik nr 8a Wzór umowy. Zadanie 1 Załącznik nr 8b Wzór umowy. Zadanie 2 ZATWIERDZAM: prof. dr hab. Marek Bojarski REKTOR Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław, wrzesień 2014 r. 1/25

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia r. Kodeks cywilny. 2. Zamawiającym jest: Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki Wrocław NIP PL: REGON: Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp. 4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV, Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. Niniejszą specyfikację wraz z załącznikami należy traktować, jako podstawę do sporządzenia oferty. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj zamówienia: usługa. 1.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wezmą udział w projekcie "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki", realizowanych w dwóch Zadaniach: Przedmiotem zamówienia dla Zadania 1 jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu umiejętności numerycznych budowanie kompetencji analitycznych, umiejętności radzenia sobie z wykresami, liczbami, interpretacją danych liczbowych. Szkoleniem zostanie objętych 36 osób podzielonych na 3 dwunastoosobowe grupy szkoleniowe. Każda grupa szkolona będzie oddzielnie. Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosi 20 godzin lekcyjnych (jedna godzina lekcyjna wynosi 45 minut). Szkolenie musi obejmować zajęcia teoretyczne w wymiarze 4 godzin lekcyjnych oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 16 godzin lekcyjnych. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zajęć teoretycznych i praktycznych będą sale szkoleniowe na terenie Wrocławia zapewnione przez Wykonawcę Przedmiotem zamówienia dla Zadania 2 jest przeprowadzenie sesji Assessment Center. W ramach przedmiotu zamówienia przeprowadzonych zostanie 12 sesji Assessment Center (w tym 6 sesji poprzedzających i 6 sesji zamykających szkolenia Uniwersytet Przyszłości ), dla łącznie 36 osób. Czas trwania pojedynczej sesji Assessment Center wynosi 4 godziny lekcyjne. Jedna godzina lekcyjna wynosi 45 minut. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zajęć teoretycznych i praktycznych będą sale szkoleniowe Uniwersytetu Wrocławskiego lub inne sale we Wrocławiu wskazane przez Zamawiającego. 1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 7a i 7b do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia. 1.3 Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy na przedmiot zamówienia określają wzory umów stanowiące Załączniki nr 8a i 8b do SIWZ: Wzór umowy. 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: Zadanie 1: : Usługi szkoleniowe, Zadanie 2: Usługi kierowania karierą. 2/25

3 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia wyodrębnionych w postępowaniu jako Zadanie 1 i Zadanie 2. Wykonawca decyduje na ile Zadań będzie składał ofertę. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a w przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, również wskazania nazw (firm) tych podwykonawców. 6. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wykonawca zmieni podwykonawcę lub zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. 12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 13. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (dotyczy Zadania 1, 2) Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia r. IV. WARUNKI, UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (dotyczy Zadania 1, 2) 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp, - spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. spełnia następujący warunek szczegółowy: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 osobami, które: - posiadają wykształcenie wyższe, - mają co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu: a) dla Zadania 1: usług szkoleniowych, w tym szkoleń z zakresu umiejętności numerycznych, b) dla Zadania 2: usług szkoleniowych i/lub usług polegających na przeprowadzeniu sesji typu Assessment Center. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w rozdziale V w pkt 1 ppkt 1) i 2) SIWZ. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 3/25

4 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy: a) Wykonawca przedłoży wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu; b) przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA PRZEZ NICH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP (dotyczy Zadania 1, 2) 1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załączniki nr 6a i 6b do SIWZ), 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ). 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym w terminie odpowiednio jak dla dokumentów, o których mowa powyżej. 5. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ). UWAGA: 4/25

5 Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory załączników, które są materiałem uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca. 6. Inne dokumenty: 1) Formularz ofertowy dla Zadania 1, 2 (załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Lista usług wykonanych przez trenerów. Zadanie 1, 2 (załączniki nr 1a i 1b do SIWZ) 3) Formularz cenowy dla Zadania 1, 2 (załącznik nr 2 do SIWZ); 4) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza); 5) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik; 6) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 7. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty i oświadczenia wystawione na niego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w tym dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Pozostałe dokumenty i oświadczenia podmioty składają wspólnie tj. warunki w nich określone są spełnione gdy spełnia je jeden podmiot składający wspólną ofertę lub podmioty spełniają je łącznie. VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW (dotyczy Zadania 1, 2) 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią SIWZ oraz sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie faksem ( ) i/lub drogą elektroniczną i lub na piśmie na adres: Uniwersytet Wrocławski Biuro Zamówień Publicznych ul. Kuźnicza 49/ Wrocław z dopiskiem: Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wezmą udział w projekcie "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki". Zadanie. Nr postępowania: BZP BO 2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem strony prowadzą pisemnie lub faksem i/lub drogą elektroniczną 3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem i/lub drogą elektroniczną strona, która otrzymała wiadomość za pośrednictwem faksu i/lub drogą elektroniczną zobowiązana jest potwierdzić drugiej stronie fakt jego otrzymania. 5/25

6 4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia związane z postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest pracownik Biura Zamówień Publicznych Beata Obuchowska, faks: , tel.: W uzasadnionych przypadkach na zasadach określonych w ustawie Pzp Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie lub zmiana zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. VII. WADIUM (dotyczy Zadania 1, 2) Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (dotyczy Zadania 1, 2) 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy. 3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (dotyczy Zadania 1, 2) 1. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Formularza oferty wraz z załącznikami. 2. Do Formularza oferty Wykonawca powinien dołączyć komplet oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami SIWZ oraz inne wymagane dokumenty. 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 4. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę na każde z Zadań. 5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 upzp. 6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 8. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 9. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału załączone do oferty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6/25

7 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub ten podmiot. 11. Zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 26b ustawy Pzp oraz pełnomocnictwa powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 14. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. 15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 16. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: - nazwą, adresem Wykonawcy, - nazwą Zamawiającego i adresem miejsca składania ofert: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, Wrocław oraz adnotacją: Przetarg nieograniczony pn.: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wezmą udział w projekcie "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki". Zadanie Postępowanie nr BZP BO Nie otwierać przed r. przed godz. 11: Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę zmiany lub wycofanie złożonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed upływem terminu składania ofert. 18. Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty musza być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę ) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA NR. 19. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. 20. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. X. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT (dotyczy Zadania 1, 2) 1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia r. do godziny 10:00 w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, Wrocław, I piętro, pokój Oferty złożone po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca. 3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r o godz. 11:00 w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, Wrocław, I piętro, pokój W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: a) podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 7/25

8 b) zbadanie nienaruszalności ofert, c) otwarcie ofert w kolejności ich złożenia, d) ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej. 6. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 7. Zamawiający dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o przyjęte kryterium. 8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. Informacje stanowiące zgodnie z ww. ustawą tajemnice przedsiębiorstwa, winny być odpowiednio oznaczone i spięte. XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ (dotyczy Zadania 1, 2) 1. Cena oferty ma uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na sposób realizacji zamówienia, cały zakres ustalony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym jej integralną część, jak również wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonej Umowy. 2. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia cen w pln należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 3. W tabeli zamieszczonej w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) podano w odniesieniu do Zadań 1, 2 - ilość godzin na grupę/sesję (poz. 1) oraz ilość grup/sesji (poz. 2). W części tabeli przeznaczonej do wypełnienia przez Wykonawcę należy podać: - w poz. 3: cenę brutto za 1 godzinę lekcyjną (45 min.), wyrażoną w zł, wpisując cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, - w poz. 4: cenę brutto za przeszkolenie 1 grupy/przeprowadzenie 1 sesji, wyrażoną w zł, wynikającą z iloczynu ilości godzin na grupę/sesję i ceny brutto za 1 godzinę lekcyjną (45 min.) (poz. 1 x poz. 3), - w poz. 5: ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO za przeszkolenie wszystkich grup/ przeprowadzenie wszystkich sesji, wyrażone w zł, wynikające z iloczynu ilości grup/sesji i ceny brutto za przeszkolenie 1 grupy/ przeprowadzenie 1 sesji (poz. 2 x poz. 4). 4. ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO podane w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) i podlegające ocenie, jest kwotą brutto obejmującą cały przedmiot zamówienia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne i podatkiem dochodowym w przypadku osób fizycznych. 5. W cenie oferty muszą być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publiczno-prawne, ewentualne koszty ubezpieczenia, transportu i inne, jeżeli Wykonawca zakłada ich poniesienie albo jest do ich poniesienia zobowiązany. 6. Przedmiot zamówienia w Zadaniu 1 finansowany jest w całości ze środków publicznych i podlega przepisom art. 43, ust. 1, pkt 29 lit. C Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO, zamieszczone w Formularzu ofertowym, będzie niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy. 8/25

9 XII. KRYTERIUM OCENY OFERT (dotyczy Zadania 1, 2) 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdym z Zadań przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium 1: Cena 60%. Kryterium 2: Doświadczenie trenerów - 40%. Doświadczenie trenerów stwierdzone będzie na podstawie LISTY USŁUG WYKONANYCH PRZEZ TRENERÓW (Załączniki nr 1a i 1b do SIWZ) złożonej przez Wykonawcę wraz z ofertą. Każda usługa wykazana na ww. LIŚCIE musi spełniać warunek: dla Zadania 1: usługa prowadzona była w grupach minimum 5-osobowych i obejmowała szkolenie umiejętności numerycznych, dla Zadania 2: usługa prowadzona była w grupach minimum 5-osobowych i polegała na przeprowadzeniu sesji typu Assessment Center. Sposób obliczania wartości punktowej ww. kryteriów: 1.1 Wartość punktowa P1 w Kryterium 1 wyliczana będzie wg wzoru w skali do 100 pkt (maksymalna liczba punktów w kryterium): wartość punktowa P1 = 100 x Cmin/Cn x 60%; gdzie: Cmin ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO - najniższe wśród oferowanych Cn ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO badanej oferty 1.2 Wartość punktowa P2 w Kryterium 2 wyliczana będzie w skali do 100 pkt (maksymalna liczba punktów w kryterium): P2 = 100 x Tn/Tmax x 40% gdzie: Tn liczba usług wykazanych przez 2 trenerów - w badanej ofercie, Tmax liczba usług wykazanych przez 2 trenerów - najwyższa wśród złożonych ofert Ocena ofert w Kryterium 2 przeprowadzona będzie na podstawie LISTY USŁUG WYKONANYCH PRZEZ TRENERÓW (załączniki nr 1a i 1b do SIWZ) złożonej przez Wykonawcę wraz z ofertą Za każdą usługę wykazaną na ww. LIŚCIE Wykonawca otrzyma 1 punkt, nie więcej jednak niż 20 pkt. dla każdego z dwóch trenerów (razem nie więcej niż 40 pkt.) W przypadku wskazania więcej niż dwóch trenerów do realizacji zamówienia w danym Zadaniu, Zamawiający przyzna punkty za szkolenia wykazane przez 2 trenerów z doświadczeniem o najwyższej liczbie wykazanych usług Jeżeli żaden z Wykonawców nie wykaże w danym Zadaniu co najmniej jednej usługi na LIŚCIE USŁUG WYKONANYCH PRZEZ TRENERÓW Zamawiający przyzna wszystkim Wykonawcom w danym Zadaniu 0 punktów w Kryterium Brak jednoznacznego wskazania wymaganych danych identyfikujących usługi poddane ocenie, uniemożliwi zamawiającemu ocenę i przyznanie punktu, co w efekcie skutkować będzie brakiem oceny danej usługi i nie przyznaniem punktu. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia LISTY USŁUG WYKONANYCH PRZEZ TRENERÓW (załączniki nr 1a i 1b do SIWZ), która ma być podstawą do przyznania punktów w Kryterium Ocena ogólna oferty, dla każdego Zadania oddzielnie, stanowi sumę punktów w obu kryteriach: wartość punktowa P=P1+P2 Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w danym Zadaniu zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w danym Zadaniu. XIII. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY (dotyczy Zadania 1, 2) 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty: b) oczywiste omyłki pisarskie; 9/25

10 c) oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; d) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Przez oczywistą omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzaniu rachunków na liczbach. Oczywista omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkową, która dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter oczywisty. 3. Jako inne omyłki określone w pkt 1c) nie powodujące istotnych zmian w treści oferty Zamawiający będzie traktował omyłki polegające w szczególności na: 1) rozbieżności ceny ofertowej brutto podanej słownie i ceny podanej liczbą w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) - Zamawiający przyjmie za właściwą cenę ofertową wynikającą z kalkulacji cenowej. 2) w przypadku błędnego wyliczenia w Formularzu cenowym ceny ofertowej brutto, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę brutto za 1 godzinę zegarową (45 minut) w poz. (3). Uwzględniając powyższe założenie Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (mnożenia, sumowania) i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę wynikającą z danej kalkulacji cenowej. XIV. WYBÓR OFERTY I FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY (dotyczy Zadania 1, 2) 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: a) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych, b) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, c) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, w każdym z kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 2a również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) przed podpisaniem umowy, Wykonawcy zobowiązani są przedstawić umowę regulującą ich współpracę przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ustawy Pzp. 6. Po zawarciu umowy, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 10/25

11 XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (dotyczy Zadania 1, 2) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY (dotyczy Zadania 1, 2) 1. Jako odrębne Załączniki nr 8a i 8b do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzory umów, które określają warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Zmiany umowne dopuszczalne są tylko w następujących sytuacjach, wyraźnie wskazanych we wzorach umów: dla Zadania 1 i 2: W przypadku zmiany osób wskazanych w 2 ust. 8 umowy, Wykonawca z minimum 7- dniowym wyprzedzeniem przedstawi Zamawiającemu pisemnie propozycję zmiany wraz z jej uzasadnieniem, wskazując osobę/y o co najmniej równych kwalifikacjach i doświadczeniu. Wykonawca, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, może dokonać wymiany osób wskazanych do wykonania przedmiotu Umowy. Jednocześnie Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wymiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji szkolenia, jeżeli uzna, że osoby te nienależycie wykonują swoje obowiązki. W takiej sytuacji zamawiający pisemnie przedstawi powody, dla których żąda zmiany osób realizujących zamówienie i wskaże termin, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie wskazać nowe osoby spełniające wymogi Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób muszą być co najmniej równe kwalifikacjom osób zastępowanych. dla Zadania 1: a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie, o którym mowa w 4 ust. 3 Umowy, dokonywanych przed rozpoczęciem szkolenia lub w jego trakcie, dotyczących terminów zajęć edukacyjnych lub godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, o czym będzie informował Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania szkolenia grupy drugiej i trzeciej o 4 godziny lekcyjne (dla każdej z grup), o czym Wykonawca zostanie poinformowany z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia danej grupy. W tej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy za przeszkolenie 1 grupy zostanie obliczone zgodnie z zapisem w 7 ust. 2 Umowy. dla Zadania 2: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, o którym mowa w 4 ust. 2 umowy (w zakresie daty lub godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć), o czym będzie informował Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. XVII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (dotyczy Zadania 1, 2) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (dotyczy Zadania 1, 2) 1. Ogólne. a) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art g) ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. b) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 11/25

12 c) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: - odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej - skarga do sądu 2. Odwołanie. a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. b) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego. c) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. d) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. e) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. f) Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od jego doręczenia Prezesowi Izby. 3. Skarga do sądu a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. c) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu. d) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu 12/25

13 Postępowanie nr: BZP BO Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć Wykonawcy Nazwa wykonawcy: strona Z ogólnej liczby stron Adres: NIP: Telefon: REGON: Faks: FORMULARZ OFERTOWY I. Niniejszym, po zapoznaniu się z ogłoszeniem i treścią SIWZ (w tym wyjaśnieniami i zmianami), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wezmą udział w projekcie "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki". Zadanie nr.* składamy ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w zakresie ustalonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym wyjaśnieniami i zmianami), zgodnie ze szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia (załączniki nr 7a i 7b do SIWZ) i wzorami umów (załączniki nr 8a i 8b do SIWZ), za cenę ofertową: Zadanie 1: ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO: (kwotę należy przepisać z Formularza cenowego). zł Zadanie 1: słownie złotych brutto: Zadanie 2: ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO: (kwotę należy przepisać z Formularza cenowego). zł Zadanie 2: słownie złotych brutto: *należy wpisać numery Zadań, na które składana jest oferta i wypełnić tabelę tylko w zakresie tych Zadań (miejscowość, data)... (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 13/25

14 II. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. III. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ. IV. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ. V. Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: stanowią tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. VI. Następujący zakres rzeczowy zamówienia powierzymy podwykonawcom**: VII. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp **: VIII. Wraz z ofertą składamy dokumenty wymienione w rozdz. V specyfikacji **jeżeli dotyczy Wykonawcy (miejscowość, data)... (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 14/25

15 Postępowanie nr: BZP BO Załącznik nr 1a do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron Lista usług wykonanych przez trenerów. Zadanie 1 W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wezmą udział w projekcie "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki". Zadanie 1: Usługa szkoleniowa pn. Umiejętności numeryczne budowanie kompetencji analitycznych, umiejętności radzenia sobie z wykresami, liczbami, interpretacją danych liczbowych. Imię i nazwisko trenera (1): (należy wpisać trenera wskazanego w Wykazie osób) Nr usługi (.) 20. LISTA USŁUG WYKONANYCH PRZEZ TRENERA (1) przeprowadzonych dla grup minimum 5-osobowych i obejmujących szkolenie umiejętności numerycznych: (miejscowość, data)... (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 15/25

16 Imię i nazwisko trenera (2): (należy wpisać trenera wskazanego w Wykazie osób) Nr usługi LISTA USŁUG WYKONANYCH PRZEZ TRENERA (2) przeprowadzonych dla grup minimum 5-osobowych i obejmujących szkolenie umiejętności numerycznych: (.) 20. (miejscowość, data)... (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 16/25

17 Postępowanie nr: BZP BO Załącznik nr 1b do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron Lista usług wykonanych przez trenerów. Zadanie 2 W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wezmą udział w projekcie "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki". Zadanie 2: Usługa sesji Assessment Center. Imię i nazwisko trenera (1): (należy wpisać trenera wskazanego w Wykazie osób) Nr LISTA USŁUG WYKONANYCH PRZEZ TRENERA (1), przeprowadzonych dla grup minimum 5-osobowych i polegających na przeprowadzeniu sesji typu Assessment usługi Center: (.) 20. Nazwa usługi:.... Nazwa usługi:.... Nazwa usługi:.... Nazwa usługi:.... Nazwa usługi:.... Nazwa usługi:.... Nazwa usługi:.... (miejscowość, data)... (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 17/25

18 Imię i nazwisko trenera (2): (należy wpisać trenera wskazanego w Wykazie osób) Nr LISTA USŁUG WYKONANYCH PRZEZ TRENERA (2) przeprowadzonych dla grup minimum 5-osobowych i polegających na przeprowadzeniu sesji typu Assessment usługi Center: (.) 20. Nazwa usługi:.. Nazwa usługi:.. Nazwa usługi:.. Nazwa usługi:.. Nazwa usługi:.. Nazwa usługi:.. Nazwa usługi:.. (miejscowość, data)... (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 18/25

19 Postępowanie nr: BZP BO Załącznik nr 2 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron FORMULARZ CENOWY Przetarg nieograniczony pn.: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wezmą udział w projekcie "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki". Zadanie * Zadanie 1 Zadanie 2 1 Ilość godzin lekcyjnych na grupę/sesję (h) Ilość grup/sesji Cena brutto za 1 godzinę lekcyjną (45 min.)** (zł) 4 5 Cena brutto za przeszkolenie 1 grupy/przeprowadzenie 1 sesji (zł) (poz.1 x poz.3) ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO (za przeszkolenie wszystkich grup/ przeprowadzenie wszystkich sesji) (poz.2 x poz.4) (zł) *należy wpisać numery Zadań, na które składana jest oferta i wypełnić tabelę tylko w zakresie tych Zadań ** Wykonawca powinien podać cenę brutto, obejmującą wszystkie należne pochodne (należne składki na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy w przypadku osób fizycznych). W cenie oferty muszą być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publiczno-prawne, ewentualne koszty ubezpieczenia, transportu i inne, jeżeli Wykonawca zakłada ich poniesienie albo jest do ich poniesienia zobowiązany. (miejscowość, data)... (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 19/25

20 Postępowanie nr: BZP BO Załącznik nr 3 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 ustawy Pzp Działając w imieniu (pełna nazwa i adres Wykonawcy) NIP:.. REGON/PESEL: i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wezmą udział w projekcie "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki". Zadanie * wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. *należy wpisać numery Zadań, na które składana jest oferta (miejscowość, data)... (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 20/25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Numer sprawy: BPSP-322-2/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo