Pisanki skradły słońcu Kilka złotych promieni, Teraz ich jasny blask Wasz dom rozpromieni!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pisanki skradły słońcu Kilka złotych promieni, Teraz ich jasny blask Wasz dom rozpromieni!"

Transkrypt

1 Nr 3(33) Rok IV Miêdzychód, 16 marca 2007 Cena 1,00 z³ ISSN Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie RPR 1985 Pisanki skradły słońcu Kilka złotych promieni, Teraz ich jasny blask Wasz dom rozpromieni! Redakcja Informatora Międzychodzkiego Niechaj wielkanocne życzenie, Na stole święcone, a obok baranek, Koszyczek pełny barwnych pisanek I tak znamienne w polskim krajobrazie W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie. Zielony barwinek, fiołki i żonkile - Barwami stroją uroczyste chwile. W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie, Gdy wielkanocne na stole śniadanie. Drukarnia - Międzychód Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzą Roman Musiał, Burmistrz Międzychodu Zygmunt Mleczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Uczniowie Gimnazjum nr 2 finalistami IV Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 6.03 br. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbył się IV Ogólnopolski Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski w którym już po raz kolejny udział wzięli uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Międzychodzie zajmując II miejsce. Reprezentantami gimnazjum byli Weronika Jenek, Karolina Mitoraj, Michał Klawe oraz Michał Śliwa uczniowie klas III. Konkurs składał się z czterech etapów: szkolnego, gminnego, parkowego, ogólnopolskiego, w którym nasi gimnazjaliści wykazali się wspaniałą wiedzą, doskonale radząc sobie z trudnymi pytaniami z zakresu biologii, geografii, ekologii, ochrony środowiska, a także wiedzy o Parkach Krajobrazowych. Do konkursu przygotowywali się już od września pod kierunkiem Pani Grażyny Michalskiej. Finaliści w nagrodę otrzymali radiomagnetofony. Oprócz rzeczowych upominków w nagrodę pojadą na Warsztaty Ekologiczne do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie pod Koninem, które odbędą się od marca br. ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!! W MARCOWYM NUMERZE: } Biblioteka Publiczna ma swego patrona - str. 3 } Witryna UTW w Międzychodzie - str. 4 } Propozycje programowe Sejmiku Kultury - str. 5 } Sukcesy domowników międzychodzkiego Środowiskowego Domu Samopomocy - str. 5 } Muzeum Regionalne zaprasza - str. 8 } Zagospodarowanie terenów wokół Jez. Miejskiego - str. 8 Pismo wydane przez Bibliotekê Publiczn¹ im. Jana Daniela Janockiego w Miêdzychodzie, przy wspó³pracy Dzia³u Promocji UMiG, Adres redakcji: Muzeum Regionalne, ul. 17 Stycznia 100; tel , Sk³ad i druk: DRUKARNIA - MIÊDZYCHÓD ul. Sikorskiego 8f, Miêdzychód, tel

2 WIEŚCI Z RATUSZA Gospodarka przestrzenna Jak już wcześniej informowaliśmy, na sesji Rady Miejskiej Międzychodu w dniu r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Międzychód - Bielsko - Dzięcielin - Wielowieś oraz część obrębu Muchocin r. Wojewoda Wielkopolski w swym rozstrzygnięciu nadzorczym orzekł nieważność uchwały, co w konsekwencji spowodowało uchylenie całego planu. Jako przyczynę podano błędy i niedoróbki popełnione przez autorów planu. Nie odniesiono się negatywnie do przeprowadzonej procedury formalno-prawnej prowadzonej bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie. Tym niemniej jednak unieważnienie uchwały sprawiło, że okres oczekiwania na wejście w życie planu wydłuża się. Koniecznym będzie ponowne przeprowadzenie części postępowań wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poprawiony przez autorów projekt planu znajduje się obecnie w uzgodnieniach. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych opinii projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni. Termin wyłożenia planu zostanie podany w prasie oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń. Przewidujemy, że wyłożenie planu nastąpi na przełomie miesięcy marca i kwietnia br. Przez cały okres wyłożenia planu zainteresowani będą mogli złożyć swoje uwagi które, jeżeli nie będą kolidować z założeniami przyjętymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód jak również z innymi czynnikami formalno-prawnymi, mogą zostać przyjęte. Termin uchwalenia planu przewidujemy na miesiące czerwiec-lipiec 2007 r. W imieniu Burmistrza Międzychodu i projektanta planu chciałbym serdecznie przeprosić osoby zainteresowane jak najszybszym wejściem planu w życie za zaistniałą sytuację i opóźnienia. Mamy jednak do czynienia z bardzo rozległą i żmudną procedurą, wymagającą wielu opinii i uzgodnień. Dołożymy wszelkich starań by tym razem prace planistyczne zakończyły się pomyślnym wejściem w życie planu w przewidywanym terminie. A k c j a W I O S N A Od czterech lat władze Gminy starają się zachęcać mieszkańców Miasta do ozdabiania swoich balkonów i posesji. W tym roku przygotowania do konkursu Zielony Zakątek zaczęły się wraz z nadejściem wiosny. Pomysłodawcą i głównym organizatorem akcji Wiosna 2007 jest pan dr Krzysztof Grzegorczyk. Akcja polegać będzie na przekazaniu symbolicznej sadzonki roślin balkonowych (w tym roku będą to surfinie, pelargonie, koleus) studentom UTW podczas wykładu dr Grzegorczyka 15 marca br. oraz wszystkim międzychodzkim przedszkolakom podczas, organizowanego 21 marca na Stanicy przy Starym Moście Dniu Wiosny. Poprzez włączenie przedszkolaków do akcji WIOSNA 2007 chcielibyśmy pokazać najmłodszym mieszkańcom Międzychodu, że można w bardziej ekologiczny sposób niż topieniem Marzanny przywitać tą piękną porę roku. W przygotowanie zaangażowani są również prof. Tadeusz Baranowski z Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz pan Eugeniusz Radziul, znany w całej Polsce hodowca bylin. W połowie kwietnia planujemy ostatni etap akcji - rozdawanie pozostałej części sadzonek mieszkańcom Miasta, chcącym wziąć udział w konkursie Zielony Zakątek. Szersze relacje z każdego etapu akcji Wiosna 2007 w kolejnych numerach. Gospodarka nieruchomościami odbędzie się przetarg na sprzedaż działki nr 12/1 położoną w m. Głażewo o powierzchni 13,32 ha. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Miedzychód działka przeznaczona jest jako teren rozwoju przemysłu, baz i składu. Cena nieruchomości zł. Dnia 19 marca 2007 r. odbędzie się przetarg na sprzedaż działki nr 418/6 o powierzchni 1501 m 2, położonej w m. Łowyń. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkalną. Cena wywoławcza zł Przygotowano do sprzedaży 2 działki położone w m. Mokrzec, nr 292/4 o powierzchni 697 m 2 za cenę zł oraz działkę nr 292/5 o powierzchni 906 m 2 za cenę zł. Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną lub letniskową. Dnia 10 kwietnia 2007r. odbędzie się drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzychodzie przy ul. Podgórnej. Działka nr 968/1 o powierzchni 465 m 2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 68,75 m 2 i budynkiem gospodarczym o pow. 34,20 m 2. Cena wywoławcza zł. Informujemy, że zgodnie z ustawą o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności można składać wnioski o przekształcenie. Dotyczy to wyłącznie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i garażami. W przypadku przekształcenia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym Rada Miejska indywidualną uchwałą udziela 60% bonifikaty. W związku z Uchwałą Rady Miejskiej z r. zostały wszczęte postępowania w sprawie naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wynikającej z budowy infrastruktury technicznej ( kanalizacja, woda, drogi) tzw. opłata adiacencka. Zgodnie z uchwałą opłata ta stanowi 30% różnicy wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu infrastruktury. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami (UMiG, pokój nr 76 lub pod telefonem nr Sławomir Nawrot Kierownik GPiN OGŁOSZENIE Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie informuje, że posiada do sprzedaży drewno opałowe w cenie 60 zł/mp. plus podatek VAT 7%. Drewno w wałkach o długości około 1 m, w następujących asortymentach: Brzoza około 4,50 mp. Grab, klon około 12,00 mp. Akacja około 17,00 mp. Prosimy o złożenie pisemnego potwierdzenia zakupu drewna w terminie do 27 marca 2007 rok do godziny 14 OO. W informacji proszę zaznaczyć ilość i asortyment. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie Burmistrz Miêdzychodu dzia³aj¹c zgodnie z art. 35 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261, poz z 2005 r.) informuje, e aktualny wykaz nieruchomoœci do zbycia w formie sprzeda y zosta³ wywieszony w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Miêdzychodzie, przy ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 2 (tablica og³oszeñ I piêtro - g³ówne wejœcie). Kamińska Nadia Międzychód, Jenek Martyna Międzychód, Jarysz Agata 1922-Orle Wielkie, Ceglarski Alfons 1933-Międzychód, Bu- Piątek Bartosz Łowyń, Pospieszny Igor da Eliza 1926-Sieraków, Poraszka Joanna 1919-Mierzyn, Kacperska Kry- Międzychód, Bogowski Dawid Międzychód, Korpik Norbert styna 1945-Międzychód, Michalak Teresa 1926-Wronki, Kupczuk Marianna Łowyń, Szumski Bartosz Zatom Stary, Andrzejewski 1906-Dzięcielin, Kubacka Patrycja 1994-Sieraków, Krzyżaniak Joanna Wiktor Międzychód, Raczko Marcelina Zatom Stary, Adamus Andrzej 1937-Łężeczki, Bierka Jadwiga Międzychód, Molik Tomasz Międzychód, Stroiwąs Brajan Łowyń, Wojcieszak Bernard 1922-Kolno, Duda Marianna 1924-Międzychód, Lewice, Goch Alicja Dzięcielin, Bartkowiak Mikołaj Osiński Łukasz 1981-Międzychód, Biniaś Alojzy 1923-Międzychód, Głażewo, Majorek Tomasz Międzychód, Plackowiak Wierzba Marianna 1928-Międzychód, Ogrodowczyk Marian 1936-Siera- Mateusz Międzychód, Pacanowski Maciej ków, Kaczmarek Franciszek 1945-Mechnacz, Kuzior Zdzisław 1943-Zie- Mierzyn. lomyśl, Zieliński Bartosz 2001-Międzychód. 2

3 Z YCIA GIMNAZJUM Nr 1 Marzec to przede wszystkim DZIEŃ KO- BIET. Panowie z naszej szkoły, zarówno starsi, jak i młodsi, obdarowali kobiety kwiatami lub drobnymi upominkami. W dniach marca szkoła uczestniczyła w Rekolekcjach Wielkopostnych. W kościele odbyły się spotkania młodzieży z księdzem. W atmosferze zadumy i refleksji, uczniowie uczestniczyli w nabożeństwie pokutnym, adoracji, Drodze Krzyżowej, spowiedzi i naukach rekolekcyjnych. W szkole wystąpił zespół licealistów z Kwilcza z piosenkami religijnymi, później mieliśmy okazję obejrzeć i wysłuchać montażu słowno-muzycznego z projekcją multimedialną pt. Krzyż - miłość - zbawienie, a także gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1, którzy przedstawili współczesną wersją przypowieści biblijnej o synu marnotrawnym. Chociaż zima nie dała nam się w tym roku za bardzo we znaki, to wraz z pierwszymi ciepłymi dniami oczekujemy nadejścia upragnionej słonecznej, kwitnącej wszystkimi kolorami WIOSNY. Planujemy w tym dniu, tradycyjnie, jak co roku, rajdy piesze i ognisko. Gazeta szkolna Ogólniaka donosi, że drugi semestr zaczął się w naszej szkole nieco wcześniej, bo już 27 stycznia 2007 r. Kiedy wszyscy uczniowie przeżywali jeszcze ostatni weekend ferii, na Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzychodzie, w sobotę o godz , rozpoczynał się najważniejszy wieczór w życiu maturzysty - Studniówka. Trzecioklasiści uczcili ten ważny wieczór tradycyjnym, polskim tańcem - polonezem. Ich taneczne umiejętności podziwiało wielu gości, zgromadzonych na widowni Hali. Nagradzali oni widowisko licealistów gromkimi brawami. Nad przygotowaniem tańca czuwała nauczycielka wychowania fizycznego w LO, p. Teresa Lichtarska. W części oficjalnej były życzenia, podziękowania oraz koniczynki na szczęście. A potem rozpoczęła się szalona zabawa, którą o północy przerwał polonez odtańczony jeszcze raz i występ kabaretowy trzecioklasistów. Grono Pedagogiczne było zachwycone zarówno ich kabaretowymi, jak i tanecznymi zdolnościami. Nad ranem wszyscy z obolałymi nogami i uśmiechem na twarzy wrócili do swoich domów. Ta noc na długo pozostanie w ich pamięci. Z okazji Dnia Kobiet Samorząd naszej szkoły ogłosił na dzień 14 marca (przesunięte z powodu szkolnych rekolekcji) wybory Mistera 2007 roku. Każda z klas musi wytypować jednego kandydata. Przystojniacy będą musieli zaprezentować się w dwóch strojach. Jeden z nich to propozycja mundurka szklonego, zaś druga - to ubiór dyskotekowy. W jury zasiądą oczywiście panie i wtedy wreszcie poznamy Najprzystojniejszego Mężczyznę LO. Najważniejsza jednak impreza tego roku szkolnego w Ogólniaku jeszcze przed nami: 9 czerwca 2007r. szkoła obchodzić będzie jubileusz 80-lecia swego istnienia. Łatwo policzyć, ile roczników Międzychodzian wykształciła... Z okazji Jubileuszu organizujemy całodniowy, zakończony Wielkim Balem Zjazd Absolwentów wszystkich roczników. Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 100 zł, a zapisów można dokonywać Sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie. Wszelkich informacji udziela Sekretariat Szkoły pod numerem telefonu Mamy nadzieję, że nasi Starsi Koledzy - Absolwenci dopiszą i tym razem i licznie przybędą, by wraz z obecnymi licealistami świętować 80. rocznicę powstania Naszej Szkoły. JAN DANIEL JANOCKI patronem Biblioteki Publicznej w Międzychodzie W sobotę 10 marca br. odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Daniela Janockiego Bibliotece Publicznej w Międzychodzie. Pomysłodawcą i inicjatorem nadania bibliotece imienia tego wybitnego polskiego bibliografa, urodzonego w 1720 r. w Międzychodzie jest Antoni Taczanowski. W Informatorze Międzychodzkim pisaliśmy o Janockim przedstawiając jego osiągnięcia w polskiej kulturze. Przeprowadziliśmy też plebiscyt wśród czytelników - inicjatywę nadania jego imienia poparło ok. 600 osób. Otrzymaliśmy też poparcie od Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Sejmiku Kultury i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej. Uroczystość rozpoczęła się odsłonięciem i poświęceniem tablicy z nazwą biblioteki, którego dokonała dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Helena Bednarska w towarzystwie Starosty Powiatu Międzychodzkiego Juliana Mazurka i Burmistrza Międzychodu Romana Musiała. Tablicę poświęcił ks. Zbigniew Tokłowicz. W Sali Kameralnej Międzychodzkiego Domu Kultury odbyła się część oficjalna, którą prowadziła Grażyna Marcinkowska wspólnie z dyrektorem Antonim Taczanowskim. Referat o patronie i jego zasługach dla polskiej bibliografii wygłosiła Agnieszka Baszko (kier. Działu Starodruków Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu), następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu Zygmunt Mleczak odczytał uchwałę Rady nadającą bibliotece imię, a znany poeta Ryszard Danecki odczytał Dytyramb na cześć Daniela Janockiego, który napisał specjalnie na uroczystość. Podczas uroczystości uhonorowano też najbardziej zasłużonych bibliotekarzy, m.in. Marię Stańczak, która po wojnie jako kierownik biblioteki organizowła sieć bibliotek w powiecie międzychodzkim, Wandę Plotę - kier. Wypożyczalni dla Dorosłych w latach 70., Krystynę Chrzanowską - emerytowaną kier. Biblioteki Miejskiej w Sierakowie, Ludgardę Szymczak - emerytowaną kier. Biblioteki Gminnej w Sierakowie, Lucynę Spychałę - kier. Gminnej Biblioteki w Kwilczu. Podziękowania otrzymały też bibliotekarki, które pracują w zawodzie ponad 20 lat. Złożono też podziękowania szkołom, organizacjom społecznym i instytucjom, które współpracowały i współpracują z biblioteką. Następnie dyrektor Taczanowski w swym wystąpieniu przedstawił historię 60-letniej działalności biblioteki i 30-letniej działalności Muzeum Regionalnego, którego twórcami byli międzychodzcy bibliotekarze. Po krótkim koncercie w wykonaniu muzyków z Poznania nastąpiła druga część uroczystości. Po prawie półrocznej przerwie, spowodowanej remontem, otwarto Muzeum Regionalne, będące oddziałem biblioteki. Tam zaproszeni goście mogli zapoznać się z okolicznościowymi wystawami: Jan Daniel Janocki - bibliotekarz i bibliograf polski, patron Biblioteki Publicznej w Międzychodzie, 60-lecie działalności Biblioteki Publicznej i 30-lecie działalności Muzeum Regionalnego w Międzychodzie oraz Henryk Szulczyński - piewca Tatr z Ryżyna. Otwarto też i oddano do użytku nową Czytelnię Regionalną. Zaprezentowano społeczeństwu cenny XVIII-wieczny dokument pergaminowy, podarowany przez płk Stanisława Szukalskiego oraz Janinę i Wacława Gurszów, a także inne cenniejsze nabytki muzealne. Teraz Biblioteka Publiczna poprzez swoje wydawnictwa będzie promować miasto i gminę na terenie Wielkopolski i całego kraju, przypominając, że właśnie tu, w Międzychodzie, urodził się ojciec polskiej bibliografii. Dyrektor Biblioteki Publicznej Antoni Taczanowski 3

4 Myśli z pogranicza jesieni - Za oknem domu - * Niebo miało być japońskie, a krajobraz z kwitnącą wiśnią. Zjedzono owoce, zostały pestki, z nieba spadły tylko japonki. * Uwłaszczeni śmietnikowym skarbem - poznali wielkość wyrzeczenia. * Na wysypiskach człowieczego losu trwa recykling. Składa się ludzi do ponownej przydatności. * Bezdomni z torbą i kijem przegrali nawet w 66. Dobrzy ludzie dali im słońce na talerzu i rogal księżyca. * Wojska kapitału z nieludzką twarzą triumfują, człowieczy los ściele się gęsto. Humanizm wysadził się w Reducie Ordona. * Polska bieda żyje na zeszyt, na kredyt zaufania do nadziei, która nie przychodzi. * Niebo z chlebem i rybą odwiedza bezdomnych w noc wigilijną. Potem zostają tylko gwiazdy w oczach. * - Co to jest Ojczyzna? - Nie wiem, proszę pana. Może gdy będę duży. Teraz jestem głodny. Na matematyce liczymy, ile chleba będzie z 50 kg mąki. Ale te chleby to tylko na niby, na tablicy. Tu w Bieszczadach do ojczyzny wszędzie daleko. Schowała się za siódmą górę, a jest przecież zbiorowym obowiązkiem. * Dzielmy się dobrem jak chlebem powszednim - przez uszanowanie dla darów nieba i bólu ziemi. Romuald Jankowski TU JEST MOJE MIEJSCE Taniec za grosik Podkoziołek? Ostatki? A może przebierańce? - różne nazwy określają ten zwyczaj. Wszyscy wiemy, o jaki chodzi - ostatnią karnawałową zabawę. Ostatnia musi być najlepsza. Takiej zabawy nikt się nie spodziewał. Na powitanie każdy dostał kolorową maseczkę, a panie jeszcze do tego garść grosików. A potem potoczyła się lawina: konkurencji, gier, zabaw, dowcipów, a nawet popisów wokalno-tanecznych. Wspaniale prowadząca, pani Ewa Żuryło, nie pozwoliła nawet na chwilę oddechu. Odwiedziliśmy stolice Europy, tańcząc poloneza, polkę, walca, zorbę, oberka, a nawet kankana zakończonego pięknym szpagatem. A co? Myślicie, że studentki UTW nie zrobią szpagatu? To się mylicie! W takiej atmosferze to wszystko się udaje: i czapeczki, i maseczki, rymowanki i dowcipy, a zwłaszcza biesiadne pląsanie i śpiewanie. Powiem krótko: w czasie całej mojej kariery zawodowej nikt o mnie tak nie zadbał jak UTW! Słuchajcie ludzie pracy! Najlepsze dopiero przed wami! Zapytacie zapewne, po co były te grosiki. Oczywiście, do wykupienia partnera. Tak więc, zbierajcie grosiki, by nie zabrakło ich następnym razem. Pa. A przy okazji, w imieniu uczestników tegorocznego Podkoziołka pragnę podziękować wszystkim jego organizatorom, a także wykonawcom chrustu i przystawek. Bogusława Jokiel POST SCRIPTUM - przesłanie dla studentów UTW Krocz wolno wśród zgiełku i pośpiechu - pamiętaj, jaki spokój możesz znaleźć w ciszy. Bądź w dobrych stosunkach ze wszystkimi, lecz, tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekaj się siebie. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, wysłuchaj też tego, co mówią inni, nawet głupców i ignorantów, oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych, gdyż są udręką ducha. Nie porównuj się z innymi, bo wpadniesz w próżność lub zgorzkniałość, zawsze bowiem znajdziesz gorszych i lepszych od siebie. Ciesz się tym, co już posiadasz, jak i tym, co chcesz osiągnąć. Wykonuj swą pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciachświat bowiem jest pełen oszustwa, lecz niech to nie zasłania ci prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wokół życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie unikaj uczuć i zwalczaj cyniczność wobec miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to, co przynosi ci twój wiek, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny miej trochę łagodności dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tu i teraz. I czy to jest jasne dla ciebie czy nie, wszechświat jest bez wątpienia na dobrej drodze. Żyj więc w zgodzie z Bogiem, cokolwiek myślisz o jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz oraz czegokolwiek pragniesz. W chaosie otoczenia i zamęcie życia zachowaj pokój ze swą duszą. Mimo zakłamania, znoju i rozwianych marzeń jest to piękny świat. Uważaj i dąż do szczęścia. Powyższy tekst (znaleziony w starym kościele w Baltimore, datowany na 1602 r.) dla studentów UTW w Międzychodzie wybrała - mgr Grażyna Marcinkowska 4 ZBLIŻENIA STEFAN NAWROT - o swoich pasjach i marzeniach Pan Stefan Nawrot, choć niebawem ukończy 82 lata, ma jeszcze wiele wigoru. Studiuje na UTW i konsekwentnie realizuje swoje niezwykłe marzenia. - Urodziłem się w Mszczycznie w powiecie śremskim. W marcu 1941 r. zostałem wraz z rodzicami i młodszym bratem wysiedlony przez Niemców do Tarnobrzega. Do lipca 1944 r. pracowałem w majątku rolnym Siedlanka. Po wejściu Rosjan rozpocząłem naukę w kolbuszowskim gimnazjum, którą od maja 1945 r. kontynuowałem w Międzychodzie, ponieważ tu właśnie ojciec otrzymał mieszkanie i pracę na kolei. Po odbyciu dwuletniej służby wojskowej w jednostce łączności postanowiłem zostać elektrykiem. Jako absolwent Technikum Elektrycznego w Poznaniu przez wiele lat dojeżdżałem pociągiem do Zakładu Energetycznego w Gorzowie, gdzie podjąłem pracę, a od 1956 r. zacząłem zaocznie studiować na Politechnice Poznańskiej. Od września 1963 r., już jako magister inżynier, zostałem nauczycielem w międzychodzkiej szkole zawodowej. Uczyłem młodzież podstaw elektrotechniki oraz obsługi urządzeń i maszyn elektrycznych, za co otrzymałem po latach Odznakę Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej, a nawet Złoty Krzyż Zasługi. Cieszę się, że kilku moich uczniów zaraziłem swoją pasją i również ukończyli studia na wydziale elektrycznym. Sam także ciągle się dokształcałem; ukończyłem studia podyplomowe w Gliwicach i zdobyłem uprawnienia do nadzoru elektrycznego; byłem członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej, natomiast aktywnie działałem w organizacjach samorządowych, spółdzielczych i związkowych; dwukrotnie wybrano mnie do Rady Miejskiej, przez kilkanaście lat zasiadałem w radach nadzorczych, PSS Społem oraz Spółdzielni Mieszkaniowej; za wkład w rozbudowę SM wyróżniono mnie srebrną i złotą odznaką; przez 12 lat pełniłem funkcję ławnika w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu. Od 1980 r., z chwilą utworzenia Związku Zawodowego Solidarność, zrezygnowałem z przynależności do ZNP i włączyłem się do działalności na rzecz nowo powstałej nauczycielskiej organizacji związkowej. W 1981 r. powierzono mi obowiązki dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Międzychodzie, ale po roku za niedopełnienie obowiązków stanu wojennego zostałem zwolniony z tego stanowiska. Od tego czasu jestem na emeryturze, choć jeszcze do 1998 r. uczyłem w tej szkole jako nauczyciel dochodzący. Poza pracą w szkole zajmowałem się przez wiele lat budową stacji transformatorowych oraz projektowaniem mieszkaniowo-ulicznych instalacji elektrycznych; to m.in. według mego projektu droga Międzychód-Gorzyń jest oświetlana. Czas wolny, którego nigdy nie miałem zbyt wiele, poświęcałem na naukę esperanto. Uczę się tego języka już od 1957 r., a od 1979 należę do Związku Esperantystów i co roku jeżdżę na wczasy językowe, dzięki czemu mogę dziś swobodnie mówić i pisać w tym języku. Moim marzeniem jest przybliżenie niektórych dzieł literatury polskiej esperantystom innych krajów. Zastanawiam się tylko nad wyborem utworu. Tymczasem uczęszczam na zajęcia UTW, aby nauczyć się korzystania z komputera. Dzięki tej umiejętności z pewnością będę mógł szybciej zrealizować te swoje plany. Dobrze, że w Międzychodzie mamy swój Uniwersytet. Z chęcią przysłuchuję się również czwartkowym wykładom. Szkoda tylko, że nie wszyscy wykładowcy zachęcają studentów do zadawania pytań. Mam nawet o to pretensje do mego syna Janusza, który jako doktor habilitowany Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu wykłada u nas religioznawstwo. A tak w ogóle to dumny jestem z moich synów; Janusz został księdzem, a Sławomir, magister inżynier budownictwa, pracuje w naszym Urzędzie Miasta i Gminy. Ponieważ obaj wcześnie się usamodzielnili, a żona, z którą przeżyłem szczęśliwie 33 lata, zmarła w 1991 r., po siedmiu latach samotności zdecydowałem się na ponowny związek małżeński. Mam szczęście, bo obecna żona podziela moje pasje i marzenia. Oboje wyglądamy wiosny, by rozpocząć również prace na naszej działce. Uważam bowiem, że praca, ruch, świeże powietrze i ciągła nauka to najskuteczniejsze sposoby na zdrowie i długie lata. Panu Stefanowi Nawrotowi 200 lat zdrowia i spełnienia najskrytszych nawet marzeń - w imieniu wszystkich studentów UTW w Międzychodzie - życzy, dziękując za podzielenie się z czytelnikami Witryny swoimi pasjami i marzeniami, Zofia Głuszak

5 PROPOZYCJE PROGRAMOWE SEJMIKU KULTURY (organu doradczego i opiniotwórczego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Międzychodu) NA ROK 2007 Luty: 1. Sprawozdanie z działalności Sejmiku Kultury za rok 2006, wyciągnięcie wniosków. 2. Propozycje programowe na rok Propozycje karnawałowe: taneczne - tańce towarzyskie w wykonaniu uczniów Akademickiej Szkoły Tańca Rapsodia z Gorzowa Wlkp. pod kierunkiem instruktora Tańca p. Marka Rokity (Prezesa okręgu lubuskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego), różne wersje przyjęć karnawałowych propozycja dań i wystroju - p. Barbara Wyszyńska z Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji w Mierzynie 4. Informacja o możliwości zarejestrowania Stowarzyszenia Sejmik Kultury. 5. Przekazanie członkom Sejmiku kalendarzy imprez placówek kultury: omówienie, uwagi na spotkaniu marcowym. /Spotkanie w SP 2 - Ogród Jordanowski/ Marzec: 1. Myśli z pogranicza jesieni Romualda Jankowskiego. 2. Przedstawienie budżetu gminy na działalność kulturalną w roku Omówienie roli i zadań Sejmiku Kultury po wyborach do Rady Miasta i Gminy - Burmistrz Międzychodu. 4. Omówienie, uwagi do kalendarza imprez placówek kultury na rok MDK, Biblioteka Publiczna, MOSTiR - Wiceburmistrz Międzychodu. 5. Przypomnienie instytucjom i osobom indywidualnym o składaniu wniosków do nagrody Twórca i Działacz Kultury. Kwiecień: 1. Lista przebojów muzyki poważnej (podróż przez stulecia - prezentacja utworów muzycznych od J.S. Bacha do wiązanki przebojów amerykańskich - Teresa Cichosz. Maj: 1. Dyskusja nad regulaminem przyznawania nagrody Twórca i Działacz Kultury. 2. Zaopiniowanie wniosków o nagrodę Twórca i Działacz Kultury. 3. Zaopiniowanie programu obchodów Dni Międzychodu oraz Dnia Działacza Kultury. 4. Przygotowania do Kongresu Międzychodzian we wrześniu - Spotkanie z członkami zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej. Czerwiec: 1. Udział w uroczystościach z okazji Dni Międzychodu i Dnia Działacza Kultury. Przegląd dorobku środowisk artystycznych miasta i gminy. 2. Gala wręczenia nagród Burmistrza w dziedzinach: Twórca, Działacz i Mecenas Kultury. Wrzesień: 1. Edukacja artystyczna w kontekście Programu Rozwoju Lokalnego. (Sejmik Kultury, Zamierzenia programowe i inwestycyjne na lata ). 2. Udział w Światowym Kongresie Międzychodzian. Październik: Spotkanie w nowo funkcjonującej pracowni plastycznej pp. Renaty i Waldemara Kachel z gospodarzami pracowni oraz z literatem, artystą plastykiem, krytykiem sztuki, wykładowcą szkół artystycznych Maciejem Mazurkiem z Poznania. Działalność plastyczna w środowisku oraz formy promocji międzychodzkich Plastyków. Listopad: Formy promocji miasta i gminy poprzez działalność kulturalną udział zespołów artystycznych, sekcji i innych form działalności kulturalnej w przeglądach, konkursach i festiwalach wojewódzkich, ogólnopolskich. Grudzień: Twórczość międzychodzkich poetów: Grażyna Górna, Zofia Głuszak, Eugenia Mieczkowska, Marianna Batura, Lech i Ewa Szymczakowie, Anna Paś i inni. Przedstawiono na spotkaniu Sejmiku Kultury r. Przewodnicząca Sejmiku Kultury Teresa Cichosz Wiceprzewodnicząca Sejmiku Kultury Grażyna Marcinkowska Informacja o możliwości przyznawania nagród Sejmiku Kultury Sejmik Kultury informuje organizacje, stowarzyszenia i osoby indywidualne o możliwości składania propozycji do przyznawania statuetek w dziedzinie twórca i działacz kultury oraz dla wyróżniających się sponsorów o tytuł mecenasa kultury wraz z uzasadnieniem. Termin składania wniosków przypada 10 czerwca 2007 r. Jak oni tańczą... W czwartek, 15 lutego, członkowie Sejmiku Kultury w Międzychodzie uczestniczyli w pokazie umiejętności tanecznych dzieci uczęszczających na zajęcia Akademickiej Szkoły Tańca Rapsodia prowadzonej przez p. Marka Rokitę. Poniżej przedstawiamy krótki wywiad przeprowadzony z trenerem: - Ile już lat trenuje pan pary taneczne? Szkoła została założona w Gorzowie Wielkopolskim, w którym mieszkam, już ponad dziesięć lat temu. Od kilku ładnych lat ma też swoje filie w Dębnie, Kostrzynie, Witnicy i tu u Was, w Międzychodzie. - Jakich tańców uczą się dzieci? Trenują sportowy taniec towarzyski - to w grupie starszej, bardziej zaawansowanej. Uczą się tańczyć takie tańce jak: cha - cha, jive, rumba, samba, tango, quickstep, walc wiedeński i walc angielski. Najmłodsi, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki, ćwiczą także tańce disco - uczą się tańczyć w parach. - Kiedy odbywają się zajęcia? Dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, w sali widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 2, zwanej przez wszystkich Harcówką. Grupa początkująca ćwiczy między godziną a 17.30, a grupa zaawansowana ma zajęcia od do Proszę nam powiedzieć, jakie są Pana osiągnięcia taneczne. Mam klasę taneczną S, czyli międzynarodową - to najwyższy stopień tanecznego wtajemniczenia - zarówno w tańcach standardowych, jak i w łacinie. Moją karierę tancerza zakończyłem w 1997 roku. Zajęcia z parami tanecznymi zacząłem prowadzić wcześniej, jeszcze jako osiemnastolatek i kontynuuję to do dziś. - Jakie są Pana dalsze plany w stosunku do międzychodzkich par? Ostatnie dwa lata to już zajęcia w kierunku tańca sportowego; najstarsze pary zaczęły startować w turniejach ogólnopolskich i zdobywać punkty. Przez pierwsze lata, tak jak teraz grupa początkująca, uczyli się podstaw, prostych elementów, wspólnego tańczenia w parze. Mam zamiar rozwijać i ćwiczyć kolejne pary, chciałbym, aby więcej dzieci osiągnęło poziom pozwalający na start w turniejach. Powinni mieć możliwość promowania własnego miasta poprzez swoje występy, dlatego docelowo chciałbym utworzyć w Międzychodzie oddzielną sekcję; wtedy startowaliby jako Szkoła Tańca Międzychód. - Członkowie Międzychodzkiego Sejmiku Kultury byli zachwyceni występem Pana podopiecznych, ich umiejętnościami i zaangażowaniem, jakie wkładają w taniec. Gratulujemy i życzymy Panu jeszcze większej satysfakcji z pracy z młodzieżą. Dziękuję. Małgorzata Grzesiak ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Międzychodzie i Stowarzyszenie dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego Bądźmy Razem uczestniczyły r. w Turnieju Rycerskim dla osób niepełnosprawnych w Pniewach. Impreza rekreacyjno - sportowa miała zasięg ponadlokalny i była zorganizowana przez Koło PTTK z Pniew. Brało w niej udział 10 instytucji i stowarzyszeń z których do walki wystawiono 16 zespołów. Nasze drużyny nosiły nazwy Szczerbce, Damy Dworu i Waleczni. Po zaciętej walce Szczerbce zdobyły Puchar Wojewody Wielkopolskiego za I miejsce, natomiast Damy Dworu Puchar za II miejsce w konkurencjach sportowych. Otrzymaliśmy także I miejsce za piosenkę rycerską, I miejsce za rysunek o tematyce rycerskiej i wyróżnienie za przygotowaną maskaradę rycerską. Nasz rysunek prezentujący Don Kichota i Dulcymeę powędrował do ambasady Hiszpanii. Piłki do gry w kosza, ufundowane przez Toto-lotek będą inspiracją do dalszej treningów nad tą dziedziną sportu. Pani wicewojewoda Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk życzyła całej grupie i zapraszała na następne spotkanie w czerwcu nad jeziorem w Pniewach. Danuta Nowak 5

6 Czym żyje Radgoszcz? W styczniowym numerze pisałam o reaktywacji życia kulturalnego w Radgoszczy. Teraz mogę już podać do publicznej wiadomości o kolejnych działaniach w sferze kulturalnej. Od 2005 r. działa Koło Malarskie przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy. Instruktorem jest p. Jerzy Gackowski, a opiekunem p. Ryszard Krajewski, który zabiega o udział swoich podopiecznych w plenerach malarskich. Wystawia najlepsze prace w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie i na festynie z okazji Święta Podgrzybka r. dzieci z Radgoszczy przystąpiły do konkursu plastycznego pod hasłem Zapobiegamy Pożarom. Organizatorem jest Wojewódzki Związek OSP RP w Poznaniu i PZU Oddział Okręgowy w Poznaniu. Do konkursu przystąpiło 7 osób z grupy wiekowej 6-12 lat i 9 osób z grupy wiekowej powyżej 12 lat. Dzieci przedstawiały swoją wizję pracy strażaka za pomocą pasteli i akwareli. Powołano komisję, która wytypowała najciekawsze prace na eliminacje wojewódzkie. Miło było obserwować uczestników konkursu podczas ich twórczej pracy. Widoczny był entuzjazm i zaangażowanie. Budująca jest świadomość, że w takiej malutkiej wiosce są dzieci z niezwykłym talentem i dobrze jest, że ktoś stara się te talenty odkryć. Dzieci Radgoskie interesują się nie tylko plastyką. Chcą rozwijać się także muzycznie. Powstało koło muzyczne, do którego należą cztery osoby uczące się grać na gitarze pod kierunkiem p. Macieja Matuszka. Powstał także zespół taneczny pod patronatem OSP i przy znacznym wsparciu ze strony rodziców. Szczególnie zaangażowane są p. Iwona Pieczek i Marzena Liebelt. Instruktorem zespołu tanecznego jest p. Iwona Firlej nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzychodzie. Zespół taneczny liczy 26 osób i podzielony jest na dwie grupy wiekowe. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 minut. Debiut nowego zespołu odbył się 8 marca podczas świątecznego spotkania mieszkanek Radgoszczy. Grażyna Kryger Dytyramb na czesć Daniela Janockiego W dniu nadania jego imienia Bibliotece w Międzychodzie Czy pióro moje utrwalić potrafi To, czego dokonał Daniel Janocki, Urodzony prawie lat temu trzysta Tu w Międzychodzie nadwarciańskim mieście Nazwany ojcem polskiej bibliografii? Wiec muzo historii Klio się ocknij I ty też Euterpe, rzecz oczywista: Słowa sławy o nim po świecie nieście! Nauki najpierwsze pobierał w Dreźnie W szkole pod wezwaniem Świętego Krzyża, Której rektorował Schöttgen podówczas Historyk, bibliograf i hebraista Łacinę i grekę poznał dość wcześnie A już się okres nauki przybliża W Pforcie nad Salą tam go praca mrówcza Pochłania i mądrość ksiąg wieczysta Przebywał we Wronkach i Sierakowie, Nie jeden poznał polski dwór i klasztor I nie jedną godność kościelną otrzymał, Zanim w Warszawie osiadł już na stałe. Józef Andrzej Załuski światły człowiek I referendarz koronny przyklasnął Janockiemu i jego to oczyma Patrzał na dzieła polskie już powstałe! A Janociana opisują życie I dorobek pół tysiąca pisarzy Uhonorowawszy ich należycie! Niech się i dziś bibliograf taki zdarzy! 3 marca 2007 r. Ryszard Danecki O aforyzmach Romualda Jankowskiego SŁowa tylko konieczne Bywałem świadkiem, jak w rozmaitych sytuacjach towarzyskich znana pisarka upokarzała swojego męża, poetę. Bywał też takim świadkiem ksiądz Jan Twardowski. Nagle, po śmierci męża pisarka zaczęła opowiadać wszystkim, i to z dużą natarczywością, jakim był wspaniałym człowiekiem! Wtedy Jan Twardowski napisał satyryczny wiersz, jej dedykowany, z którego zdanie: Spieszmy się kochać ludzi - tak szybko odchodzą zaczęło samoistne życie, stało się aforyzmem, często cytowanym w nekrologach. Taki sam los spotkał celny obraz poetycki z pięknego i dość długiego wiersza Juliana Przybosia Miejsca uświęcone o Polakach, rozstrzeliwanych przez hitlerowców na ulicach Warszawy: Z wyłupanych kulami dziur. Mur patrzy ich oczodołami. Czyż tak nie stało się cytatem z gorzkiego utworu Juliana Słowackiego o Polsce, która jest papugą narodów? Czy umiemy zarecytować cały wiersz Adama Asnyka poza aforyczną strofą: Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść z uporem stroić głowę... Nie każdy poeta potrafi postąpić tak, jak Michał Anioł, który na pytanie o sposób powstawania jego rzeźbiarskich arcydzieł w rodzaju posągu Dawida - odpowiadał, że po prostu odrzuca z kamienia wszystko, co jest zbędne! Pozostawia konieczne. Taką mistrzowską zwięzłość posiadła poezja japońska, która wykształciła formę haiku : zderzenia w trzech linijkach całego sensu poetyckiego - odkrywczego spojrzenia na jakieś zdarzenie, człowieka, przyrodę. Pisali haiku także współcześni poeci polscy, aby wskazać na Stanisława Grochowiaka, Nikosa Chadzinikolau czy Norberta Skupniewicza. Jeszcze oszczędniejsi w słowach są autorzy aforyzmów, ograniczający się często do poetyckiej wypowiedzi w jednym, błyskotliwym zdaniu, robiącym wrażenie paradoksu. Arcymistrzem takiej formy był Stanisław Jerzy Lec. Z poznańskich pisarzy można wymienić Lecha Konopińskiego i Ryszarda Podlewskiego... Międzychodzki twórca Romuald Jankowski ma więc do czego i do kogo nawiązywać! Spośród prawie 300 jego aforyzmów wybrałem do druku, po pewnym oszlifowaniu, aż 185, które, jak sądzę - chociaż czytelnicy mogą różnić się gustami od moich literackich upodobań - zasługują na publikację. Wraz z reprodukcjami obrazów jego utalentowanej malarsko żony Mirosławy - mogą stanowić pokaźną objętościowo i piękną książkę. Zaproponowałem, aby nie drukować tych aforyzmów w kolejności ich chronologicznego powstawania, a uszeregować tematami: od zrodzonych z obserwacji dnia powszedniego, poprzez przemyślenia i o wydarzeniach społecznych, absurdalności zachowań politycznych aż po filozoficzne refleksje nad przemijaniem i znikomością ludzkiego życia... Z racji krótkości tych tekstów może pojawić się pokusa, aby całą książkę przeczytać jednym tchem! Trzeba jednak, jak dobre wiersze, dawkować sobie po dwa-trzy dziennie: wtedy dopiero dostrzeże się ich paradoksalną trafność i literacką wartość sformułowań. Przyjemnej lektury. Poznań, marzec 2007 Ryszard Danecki 6

7 INFORMACJE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIÊDZYCHODZIE Trochę danych o bezpieczeństwie na drogach. W minionym 2006 roku na terenie powiatu międzychodzkiego oraz w całej Wielkopolsce odnotowano wzrost zagrożenia w ruchu drogowym, co wyraża się ogólnym wzrostem liczby zdarzeń drogowych, wypadków, ilości zabitych, osób rannych oraz liczbą kolizji. Pomimo intensywnych działań profilaktycznych prowadzonych przez policję, polegających m.in. na propagowaniu bezpiecznego poruszania się po drogach, dyscyplinowaniu kierowców, którzy kierują pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu, bez zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz przekraczających dozwoloną prędkość, ogółem w województwie odnotowano zdarzeń drogowych, w tym wypadków, w których 511 osób poniosło śmierć, a doznało obrażeń ciała. Oceniając zagrożenie w ruchu drogowym wg kategorii dróg przebiegających przez teren województwa, stwierdzono zdarzeń drogowych zaistniałych na drogach krajowych, z tego na autostradzie zanotowano 565 zdarzeń. Do wypadków i kolizji najczęściej dochodziło na odcinkach przebiegających przez tereny zabudowane , tj. 56% ogółu zdarzeń na drogach krajowych. Jak już wielokrotnie podkreślano, najczęstszymi przyczynami kolizji i wypadków są: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami, nieprawidłowe wyprzedzanie. W Wielkopolsce nietrzeźwi kierowcy spowodowali: na drogach krajowych: 82 wypadki, w których 10 osób poniosło śmierć, a 98 zostało rannych. Nietrzeźwi piesi byli sprawcami 27 wypadków, w których 5 osób poniosło śmierć, na drogach powiatowych: 88 wypadków, w których 15 osób poniosło śmierć, a 100 doznało obrażeń ciała. Na terenie powiatu międzychodzkiego zaistniało 350 zdarzeń drogowych (wzrost o 23% w porównaniu z rokiem 2005), w tym 317 kolizji i 33 wypadki, w których 8 osób poniosło śmierć, a 26 doznało obrażeń ciała. Z przeprowadzonej analizy wynika, że do zdarzeń drogowych na naszym terenie dochodzi najczęściej w piątki i soboty, w godzinach popołudniowych. W działaniach drogowych międzychodzkich policjantów wspierają również delegowani funkcjonariusze z Oddziałów Prewencji Policji KWP w Poznaniu. W najbliższym czasie, w najbardziej zagrożonych miejscach będą prowadzone czynności przy wykorzystaniu fotoradaru. Wobec kierujących, którzy przejawiają zachowania, będące najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych zostanie wdrożona zasada zero tolerancji. Dotyczy to przede wszystkim nadmiernej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania i omijania. Będą oni karani grzywną nakładaną w drodze postępowania mandatowego, a jednocześnie na zasadzie art Kodeksu wykroczeń będą im zatrzymywane uprawnienia do kierowania pojazdami. DO WSZYSTKICH OPERATORÓW ŻYWNOŚCI Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie informuje, że z dniem roku weszła w życie ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia r., nr 171, poz Zgodnie z art. 62 i 122 Ustawy z dn r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225) w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, czyli do dnia podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane złożyć wniosek w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie o zatwierdzenie i rejestrację zakładów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie zwraca się z prośbą do wszystkich operatorów żywności, którzy nie złożyli stosownych wniosków o wywiązanie się z obowiązku nałożonego ww. Ustawą. Dotyczy to producentów żywności, zakładów żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, mała gastronomia) oraz podmiotów wprowadzających do obrotu żywność (hurtownie, sklepy spożywcze, transport środków spożywczych, handel obwoźny żywności). Ponadto wniosek o wpis do rejestru zakładów mają obowiązek złożyć właściciele urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności w opakowaniach (automaty) i osoby prowadzące działalność w zakresie dostaw bezpośrednich (rolnicy produkujący warzywa i owoce). Zęby myj, zdrowo żyj. Pod takim hasłem przebiegał etap powiatowy konkursu plastycznego, zorganizowanego w ramach programu edukacyjnego Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Międzychodzie w szkołach podstawowych. W konkursie uczestniczyły dzieci z klas drugich szkoły podstawowej. Do PSSE napłynęło 21 prac. Wszystkie prace zaskakiwały pomysłami i pokazały, iż dzieci posiadają dużą wiedzę z zakresu profilaktyki próchnicy i zasad higieny jamy ustnej. Komisja konkursowa miała za zadanie wyłonić trzy prace, które będą reprezentowały nasz powiat w etapie wojewódzkim tego konkursu. I tak wytypowano: pracę Filipa Wojciechowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzychodzie, przyznając mu I miejsce, następnie pracę zdobywczyni II miejsca - Agaty Wesołowskiej ze Szkoły Podstawowej w Łowyniu oraz pracę Martyny Michałek ze Szkoły Podstawowej w Kamionnie, której przyznano III miejsce. Wszyscy laureaci etapu powiatowego otrzymali nagrody oraz upominki ufundowane przez Starostę powiatu międzychodzkiego. Gratulujemy! Anastazja Krysztofek-Kinal W okresie dorastania zmienia się stosunek do rodziców. Nastolatek rozluźnia więzi emocjonalne z rodziną. Nie interesuje się tym co się dzieje w domu. Staje się mniej serdeczny i czuły, niechętnie przyjmuje uwagi, bywa opryskliwy, wyraża swoje niezadowolenie, gdy ma coś zrobić. W związku z tym w relacji dorastająca córka/syn - rodzic dochodzi do częstych konfliktów. Ich apogeum przypada na wiek lat. Najczęściej są to sprzeczki, rzadziej kłótnie, sporadycznie awantury z rękoczynami. Te nieporozumienia dotyczą głównie zachowań w domu i szkole, nauki, obowiązków. Ale ich przyczyną są też rówieśnicy, zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu oraz sposób bycia (ubiór, fryzura, słownictwo). Chcąc zrozumieć istotę tych spięć warto przyjrzeć się ich podłożu. Otóż dochodzi tu do zderzenia się dwóch światów: nastolatków chcących eksperymentować oraz dorosłych kierujących się normami społecznymi. Dzieci stopniowo przestają być dziećmi i wchodzą w świat ludzi dojrzałych. Rodzice zwykle mają problemy z uznaniem autonomii swoich dorastających pociech. Kwestionują ich odpowiedzialność w obawie przed destrukcyjnymi wpływami rówieśników. Młodzież ma coraz więcej problemów, indywidualnych spraw i marzeń, do których nie chce dopuszczać dorosłych, zwłaszcza rodziców. Dlatego też chowa przed nimi swój świat. Jedną z przyczyn takiego zachowania jest potrzeba seksualna, która w tym okresie się rozwija. Wyraża się ona stanem ogólnego pobudzenia oraz objawami napięcia seksualnego redukowanego najczęściej poprzez masturbację. Młodzi mają wiele pytań, na które najczęściej odpowiedzi poszukują w pismach młodzieżowych, Internecie, rozmowach z rówieśnikami. Boją się pytać dorosłych, gdyż ci z obawy przed niepożądanymi konsekwencjami usiłują stłumić te potrzeby, wychodząc z założenia, że im mniej młodzi wiedzą tym lepiej. Bardzo istotne znaczenie ma również pragnienie samodzielności. Dorastający chcą prywatności oraz pragną sami decydować o swoim życiu. Dorośli utrudniają im to poprzez liczne nakazy, zakazy oraz narzucanie własnych przekonań, przy jednoczesnym braku jasno określonych granic oraz braku konsekwencji. W tym wieku silniejsza jest też potrzeba uznania. Jednak w społeczeństwie częściej podkreśla się niedojrzałość nastolatków niż zbliżającą się dorosłość. Te nowo rozwijające się potrzeby oraz kształtująca się tożsamość wpływa na separację uczuciową młodzieży od rodziców. I tu występuje konflikt, gdyż dorastający z jednej strony potrzebują swobody, a z drugiej nadal nie puszczają się matczynej spódnicy, bo to daje im schronienie w trudnych sytuacjach oraz poczucie bezpieczeństwa. Wyzwolenie się spod wpływu dorosłych pozwala na umocnienie więzi z rówieśnikami, co na tym etapie życia jest najważniejsze. Tworzą oni inne kryteria dorosłości niż rodzina. Dorosły - w modelu młodzieży - to osoba niezależna, dysponująca wolnym czasem i gotówką, mająca własne zdanie, korzystająca ze swobody palenia i picia. Natomiast w ujęciu dorosłych - człowiek dojrzały cechuje się dojrzałością umysłową i moralną (emocjonalne zaangażowanie w pełnioną rolę, przestrzeganie norm), społeczną (przygotowanie zawodowe, akceptacja ze strony innych) oraz fizyczną (sprawność, zdrowie). Dlatego więc nastolatek dąży do nawiązania relacji z osobami, które podzielają jego poglądy. Poszukuje akceptacji poza domem i szkołą, znajdując ją w grupach rówieśniczych. Mogą one być trojakiego rodzaju: 1) paczki - małe zżyte ze sobą grupy utworzone przez osoby w tym samym wieku i z podobnego środowiska społecznego; 2) grupy koleżeńskie - grono osób połączonych wspólnymi zainteresowaniami i celami; 3) związki przyjacielskie - układy najczęściej dwu- lub trzyosobowe oparte na lojalności i zaufaniu. Niezależnie od rodzaju dają one młodemu człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, określają jego rolę w społeczeństwie oraz wyznaczają standardy zachowania. Mają wpływ również na postawy, wybory, upodobania i zainteresowania. Młodzi chcąc się upodobnić do koleżanek i kolegów ubierają się podobnie, posługują się żargonem (językiem młodzieżowym), a także przyjmują ich wzory spostrzegania, myślenia i reagowania. Czasami zdarza się, że nastolatek poszukując grupy, która go zaakceptuje takim jakim jest, wpada w środowisko destrukcyjne i podejmuje zachowania ryzykowne. W bliskich relacjach międzyludzkich najważniejszy jest rozwój więzi możliwy dzięki wzajemnemu zaspokajaniu potrzeb nie tylko biologicznych, ale przede wszystkim psychologicznych (miłości, bezpieczeństwa, czułości, opieki). Brak lub utrata naczelnej potrzeby - potrzeby miłości - prowadzi do patologizacji więzi, a to z kolei sprzyja wystąpieniu zespołu odtrącenia, utraty poczucia bezpieczeństwa, obniżenia samooceny. Dziecko odrzucone czuje się samotne, niepotrzebne, gorsze. Mogą u niego występować objawy depresji (apatia, smutek), nerwicy (lęk), czy zaburzenia zachowania (np. agresja), o których mówi ten artykuł. (cd. na str. 8) 7

8 (cd. ze str. 7) Zachowania ryzykowne to zachowania nieakceptowane społecznie, które zagrażają zdrowiu i demoralizują. U dzieci i młodzieży najczęściej występują: brak kultury osobistej (wulgaryzmy); wagary; zachowania agresywne i przestępcze; palenie papierosów; spożywanie alkoholu; zażywanie innych środków psychoaktywnych (leków, sterydów, narkotyków, środków wziewnych); wczesne podejmowanie aktywności seksualnej; myśli i próby samobójcze; zaburzenia odżywiania (diety, anoreksja, bulimia). Powyższe zachowania ryzykowne należą do repertuaru zachowań osób w różnym wieku, z tym, że ich negatywne konsekwencje są poważniejsze i szybciej występują u młodych ludzi z powodu trwającego jeszcze rozwoju biologicznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Liczne badania wykazują, iż zachowania ryzykowne bardzo często ze sobą współwystępują. Rodzice, nauczyciele oraz inne osoby ze środowiska mające styczność z młodymi ludźmi przejawiającymi agresję, eksperymentującymi z używkami, mającymi problemy szkolne, zastanawiają się nad przyczynami tych sytuacji. Motywów jest wiele: nuda, chęć odprężenia się i rozrywki, ucieczka przed samotnością i lękiem, izolacja od problemów szkolnych i domowych, chęć zaistnienia wśród rówieśników, bunt młodzieńczy, ciekawość, potrzeba dowartościowania siebie, potrzeba ekstremalnych wrażeń, chęć zwrócenia na siebie uwagi dorosłych (zwłaszcza rodziców), próby pokazania dorosłości. Młodzież podejmuje zachowania ryzykowne w celu załatwienia bardzo ważnych spraw życiowych, których nie może bądź nie potrafi rozwiązać inaczej. Przyczyn można upatrywać w domu, w szkole, w grupie rówieśniczej. Jednak osobiście uważam, iż do powstawania różnych zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży bardzo często przyczyniają się czynniki ze środowiska domowego. Rodzicom ciężko jest się do tego przyznać i pogodzić z tym. Czynniki o których mowa to przede wszystkim: słabe kierowanie rodziną - brak jasnych i wyraźnych granic zachowań stawianych dziecku, brak kontroli lub zbyt surowa dyscyplina, brak konsekwencji w postępowaniu jednego rodzica lub między decyzjami obojga rodziców; konflikty, kłótnie w rodzinie; brak więzi i bliskości pomiędzy opiekunami i dziećmi; tolerancja rodziców na używki i zachowania agresywne dzieci; matka nadmiernie chroniąca dziecko, zmienna emocjonalnie; ojciec pozbawiony wpływu na wychowanie pociech, zdominowany przez matkę; rozwód lub separacja rodziców; brak kontaktów, rozmów, wspólnego spędzania czasu. Taki obraz rodziny nie spełnia jej dwóch podstawowych funkcji: socjalizacyjno-wychowawczej oraz zaspokajania psychologicznych potrzeb członków rodziny. Dzieci mają wówczas wiele powodów, by zachowywać się nieprawidłowo. Takie sytuacje, jak: brak rozeznania co jest dobre a co złe, poczucie odrzucenia przez rodziców, silny stres spowodowany nieprzewidywalnymi reakcjami rodziców, czy brak znajomości reguł funkcjonowania w społeczeństwie, mogą być przyczyną psychicznego dyskomfortu dziecka. Rodzice starają się w takiej sytuacji pomóc swojemu dziecku wychodząc z założenia, że to w nim tkwi problem. Natomiast nie chcą dostrzec lub przyznać się do błędów, które sami popełnili w procesie wychowywania. I tu jest problem, bo z pomocy powinny skorzystać obie strony (dziecko i rodzice), by znaleźć przyczynę tychże niepokojących zachowań, a nie zaleczyć tylko skutek. Dlatego rozmawiajcie Państwo ze swoimi dziećmi, bo wzajemna pozytywna komunikacja to dobry początek do szukania wspólnych rozwiązań młodzieńczych problemów. Joanna Wilkońska ZAGOSPODAROWANIE STREFY NADJEZIORNEJ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej zorganizowało 12 marca br. w restauracji Hotelu Neptun zebranie z mieszkańcami miasta w celu zapoznania się i przedyskutowania wstępnej koncepcji zagospodarowania strefy nadjeziornej wokół Jeziora Miejskiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: burmistrz Międzychodu Roman Musiał, wicestarosta powiatu Jędrzej Schubert, autorzy projektu zagospodarowania Sławomir Nawrot i Artur Śliwa, podinspektor ds. promocji i rozwoju gminy Lidia Górna, koordynator Klubu Integracji Społecznej, Nadleśniczy Piotr Bielanowski, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie Sławomir Kaczmarek, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Stefan Szulczyński, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jerzy Duszewicz, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tadeusz Środecki, właściciel przedsiębiorstwa budowlanego Henryk Paech, radni miasta i gminy oraz mieszkańcy i członkowie stowarzyszenia. Zebranie prowadził wiceprezes Stowarzyszenia Andrzej Wilkoński. Po przedstawieniu projektu zagospodarowania nastąpiła dyskusja, w której zwrócono uwagę na utwardzenie ścieżki pieszej wokół jeziora, utworzenie osobnej ścieżki rowerowej, rozlokowania miejsc odpoczynku dla osób spacerujących z dziećmi, na usuwanie starych uschniętych topoli i sadzenie w ich miejsce nowych, szlachetnych drzew. Podsumowując dyskusje prezes Stowarzyszenia Antoni Taczanowski zwrócił uwagę, na brak reklam promujących miasto i powiat międzychodzki na trasie Poznań - Gorzów, które by zachęcały do zjazdu z trasy w celu poznania naszego miasta i Krainy 100 Jezior. Prezes Stowarzyszenia Antoni Taczanowski 8 Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Międzychodzkiej - powrót Międzychodu do Macierzy (dokończenie z poprzedniego numeru) Panoszenie się Niemców trwało jednak krótko. O godzinie ruszył z pomocą aspirant oficerski Adam Kowalczyk, podprowadzając z Ławicy odwód w sile około 80 ludzi, a równocześnie ruszył naprzód spod lasku oddział powstańców z Kolna. Rozgorzała zacięta walka, jednak uderzenie Kowalczyka z północy było tak skuteczne i brawurowe, że przyczyniło się ono do szturmu powstańców na całej linii od Kolna-Młyn do Wzgórza 60. Kontruderzenia Polaków nie byli Niemcy w stanie powstrzymać i stopniowe wycofywanie się ich z Kolna i linii bojowej zamieniło się w końcu w paniczną ucieczkę. W celnym ogniu polskim zginęła obsługa dwóch niemieckich karabinów maszynowych, ustawionych na wolnym polu i pobojowisko całe usłane było poległymi i rannymi. Z okrzykiem Niech żyje Polska zajęli powstańcy Kolno i ścigali ogniem uciekających Niemców. Zwycięstwo było wielkie, zdobyto trzy ciężkie karabiny maszynowe, jeden lekki kulomiot, wielką ilość amunicji i karabinów, dwa konie, wzięto do niewoli jednego oficera i czterech strzelców, a na pobojowisku zebrano poległych w liczbie 18 i trzech ciężko rannych. Lekko rannych zabrali Niemcy ze sobą. Straty własne: poległ na polu chwały powstaniec śp. Piaskowski, ciężko ranny powstaniec Wojciech Jędrzejczak, lekko ranni powstańcy: Franciszek Kryl i Stanisław Nogaj. W bitwie pod Kolnem odznaczyła się nadzwyczajną walecznością placówka z Kolna i odwód z Ławicy z aspirantem oficerskim Kowalczykiem na czele. W dniu 8.02 wskutek nieszczęśliwego wypadku z ręcznym granatem stracił życie powstaniec Walenty Sobisiak. Ranni powstańcy: Franciszek Obar, Antoni Kubiak, Franciszek Bartkowiak, Jan Walter, Józef Waberski, Sylwester Wilczyński, Wawrzyn Przybylski i Stanisław Myszke. Atak na Gralewo Na froncie I baonu Grupy Zachodniej ponowili Niemcy atak w dniu z linii wyjściowej Głażewo na Gralewo. Atak uprzedził huraganowy ogień artylerii, podwiezionej z Międzychodu do Dormowa. Załoga Gralewa w sile 40 ludzi, wzmocniona plutonem z Wielkich Mnich, odparła świetnym kontruderzeniem atak Grenzschutzu i zmusiła do zajęcia dawnej pozycji. Straty Niemców: 5 poległych, rannych 7 i 4 wziętych do niewoli. Od czasu zwycięsko stoczonych walk pod Kamionną, Kolnem i Gralewem nie dochodziło do większych potyczek z Niemcami, jedynie artyleria i minomioty nieprzyjacielskie ostrzeliwały dalej Kolno, Kamionnę i Mniszki. W przedpolu powtarzały się zwykle potyczki wywiadów. Powrót do Macierzy W wyniku zaciętych walk powstańcy przesunęli linię frontu na odległość 4 km od Międzychodu. Do 17 stycznia 1920 r., zgodnie z dwustronnymi umowami, na poszczególnych odcinkach frontu utrzymały się linie demarkacyjne. Po ratyfikacji układu wersalskiego wojsko polskie rozpoczęło planowe przejmowanie terenów zajętych przez Niemców. 17 stycznia 1920 r. na mocy traktatu wersalskiego Międzychód wrócił po latach niewoli w granice Polski. Tego dnia jego mieszkańcy witali na Bielsku wkraczające do miasta oddziały powstańcze. Tam też po raz pierwszy mała dziewczynka, córka pani Daabowej, Alicja Pasik wygłosiła wierszyk napisany przez matkę: U bram Międzychodu bądźcie pozdrowieni przez usta małej Polki patriotki Międzychód wita polskich rycerzy, którzy z nas zdjęli krzyżackie pęta i przyłączyli do serca Macierzy Niech żyje Wolna Polska! Niech żyją rycerze! W dniu 19 stycznia 1920 r. przybył do Międzychodu dowódca Frontu Wielkopolskiego generał broni Józef Dowbór-Muśnicki. Razem z nim przybyli oficerowie alianccy, nadzorujący wprowadzenie postanowień traktatu wersalskiego. Zachowała się z tych czasów serwetka z ich podpisami. Można ją oglądać w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie. 1 lipca 1928 r. społeczeństwo miasta i powiatu uczciło pamięć Powstania Wielkopolskiego. W obecności władz wojewódzkich cywilnych i wojskowych Zarząd Związku Towarzystwa Powstańców i Wojaków dokonał odsłonięcia pomnika Wolnej Zjednoczonej i Niepodległej Polski. Był to pomnik Powstańców i Wojaków, którzy z powstania poszli na wojnę bolszewicką. Stał w miejscu, gdzie obecnie stoi pomnik Powstańców, tj. przy ul. Dworcowej. Najdłuższą ulicą w Międzychodzie jest 17 Stycznia. To pamiątka z tamtych dni. Pomnik zniszczyli hitlerowcy 10 listopada 1939 r. Co roku obchodzimy uroczystości związane z powstaniem na naszej ziemi. W tym roku uroczystości powiatowe odbyły się 17 stycznia w Międzychodzie i Sierakowie Wlkp. W następnym numerze Informatora Międzychodzkiego ukaże się relacja z przebiegu uroczystości. Antoni Taczanowski

9 MIÊDZYCHODZKIE KALENDARIUM HISTORYCZNE III-IV 1698 r. (309 lat temu) Ogromna, trwająca 6 tygodni powódź, podczas której wody Warty i Jeziora Kuchennego wdarły się do miasta, podmywając i zawalając wiele budynków, a mieszczanie poruszali się po ulicach łodziami. 16 III 1652 r. (355 lat temu) W kościele ewangelickim zmarł rażony atakiem apopleksji Georg von UNRUH, syn Christopha, dziedzic dóbr międzychodzkich. Następcą jego został syn, Christoph ( ). 17 III 1833 r. (174 lata temu) W Międzychodzie wprowadzono zreformowaną ordynację wyborczą, dopuszczającą do rady miejskiej mieszczan narodowości żydowskiej w ilości 1/3 miejsc. 18 III 1945 r. (62 lata temu) Rada Miejska Międzychodu wybrała zarząd miejski z burmistrzem Julianem KINEC- KIM, urzędującym od przełomu stycznia i lutego 1945 r. jako burmistrz mianowany. 19 III 1747 r. (260 lat temu) W Warszawie zmarła Katarzyna LESZCZYŃSKA z domu OPALIŃSKA, Królowa Polski, księżna Lotaryngii i Baru, żona wojewody poznańskiego, późniejszego Króla Polski, Stanisława LESZCZYŃSKIEGO, ur. w Sierakowie 5 XI 1680 r. 19 III 1930 r. (77 lat temu) Reaktywowano I Męską Drużynę Harcerską im. Tadeusza Kościuszki w Międzychodzie. 20 III 1736 r. (271 lat temu) Spisano prawo zwyczajowe obowiązujące w Międzychodzie. Przechowywany dziś w Archiwum Państwowym w Poznaniu, liczący około 160 stron rękopis kodeksu ( Odnowiony Regulamin Policyjny i Porządek Procesów ) jest dziełem międzychodzkiego pisarza miejskiego, Matthäusa Folgegotta BALDEGO - syna miejscowego pastora ewangelickiego. 20 III 1994 r. (13 lat temu) Nadano pierwszy program lokalnej telewizji międzychodzkiej. 26 III 1778 r. (229 lat temu) W Pożarowie (pow. szamotulski) urodził się Zygmunt Aleksander KURNATOWSKI, generał brygady, służył w armii pruskiej, polskiej i rosyjskiej. Zmarł 14 VI 1858 r. w Warszawie, pochowany jest na cmentarzu kalwińskim w Orzeszkowie. 1 IV 1911 r. (96 lat temu) Z połączenia gazety Birnbaumer Wochenblatt ( Tygodnika Międzychodzkiego ) i czasopisma urzędowego Birnbaumer Kreisblatt powstał Birnbaumer Kreiszeitung, ( Międzychodzka Gazeta Powiatowa ), ukazująca się w międzychodzkiej drukarni rodziny BUCHWALDÓW trzy razy w tygodniu do 1920 r., zmieniając następnie tytuł na Stadt- und Landbote für den Kreisen Birnbaum und Szamotuly ( Goniec Miejski i Terenowy dla Powiatów: Międzychodzkiego i Szamotulskiego ). 1 IV 1921 r. (86 lat temu) W Międzychodzie utworzono koedukacyjną powiatową Szkołę Wydziałową (późniejsze Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne). 3 IV 1945 r. (62 lata temu) W obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen zginął Emil BUCHHOLZ, urodzony 17 V 1884 r. w Drzewcach, polityk niemiecki, od 1904 działacz spółdzielczości spożywczej, socjaldemokrata, radny miejski Berlina. 7 i 9 IV 1919 r. (88 lat temu) W amerykańskiej gazecie Continental Times, której oddziały znajdowały się w Kopenhadze, Rotterdamie, Sztokholmie, Wiedniu, Sofii, Zurychu i Konstantynopolu ukazały się artykuły popierające memoriały magistratu Międzychodu i miejscowej Niemieckiej Rady Ludowej w sprawie pozostawienia miasta w granicach Niemiec. 10 IV 1904 r. (103 lata temu) Tzw. Biała niedziela. Obfite opady śniegu odcięły Międzychód od świata zaspami o wysokości przekraczającej 1,5 metra. Przywrócenie łączności było zasługą miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. 11 IV 1899 r. (108 lat temu) W Niewierzu (pow. szamotulski) urodził się Feliks WALKOWIAK, mistrz malarski, powstaniec wielkopolski, żołnierz w wojnie polsko-radzieckiej, prezes Stronnictwa Narodowego w powiecie międzychodzkim, żołnierz 1939 r., członek AK, po wojnie więziony przez UB, ojciec Klemensa WALKOWIAKA, dyrektora CENTROMORU. Zmarł 15 III 1984 r. w Międzychodzie. 11 IV 1996 r. (11 lat temu) Zmarł Jan TO- MALA, lekarz medycyny, długoletni dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie. 12 IV 1848 r. (159 lat temu) Właściciel Lewic, Albert von HAZA-RADLITZ napisał list do dowódcy wojsk pruskich w Wielkopolsce, gen. WILLISENA w obronie praw ludności polskiej powiatu międzyrzeckiego, w którym wówczas leżały Lewice. Niemcy zamieszkujący zachodnie powiaty Wielkiego Księstwa Poznańskiego dążyli do bezpośredniego wcielenia tych terenów do Prus. ap BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie składa NOWO OTWARTE BIURO RACHUNKOWE LICENCJA MINISTRA FINANSÓW NR 16377/ rzetelność, dokładność, terminowość Oferuje: prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego, prowadzenie KPiR, prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych, prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie rocznych zeznań podatkowych, porządzanie deklaracji ZUS droga elektroniczna. Ponadto istnieje możliwość: odbioru dokumentów z siedziby klienta, reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS-em w oparciu o udzielone pełnomocnictwa. Małgorzata Woźna, ul. Nadjeziorna 2, Łowyń, tel./fax , K U C H N I E Twoja wymarzona kuchnia zrobiona pod wymiar. Oferujemy bogatą kolorystykę i szeroką gamę frontów drzwiowych, blatów oraz akcesorii. Fachowe doradztwo. Raty. Międzychód-Bielsko, ul. Armii Poznań 13 (kierunek na Sieraków za barem) tel ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH W CZASIE SEZONU LETNIEGO (ciągnik z beczką asenizacyjną) Kontakt telefoniczny: , SZUKASZ KLIENTÓW? W INTERNECIE ZNAJDĄ CIĘ SAMI! CHCESZ ZAISTNIEĆ W INTERNECIE? MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ Panu ROMANOWI MUSIAŁOWI - Burmistrzowi Międzychodu serdeczne podziękowania za przekazanie naszej bibliotece materiałów dotyczących dr Wiesława Sautera - przedwojennego dyrektora Gimnazjum Koedukacyjnego w Międzychodzie (obecnego Liceum Ogólnokształcącego). Ww. materiały zostały przekazane p. Burmistrzowi przez p. Stanisława Błocha z Leszna i znacznie wzbogacą zbiory Biblioteki (Czytelni Regionalnej), będąc źródłem wiedzy o historii międzywojennej naszego miasta. Antoni Taczanowski Dyrektor Biblioteki indywidualne rozwiązania internetowe strony internetowe, systemy CMS, modernizacje, optymalizacje, pozycjonowanie Międzychód, ul. Iczka 7/4 telefon:

10 INFORMACJE SPORTOWE INFORMACJE SPORTOWE INFORMACJE SPORTOWE Terminarz rozgrywek Wyczynowej Ligi Futsalu - Międzychód na sezon 2007 r. - MOSTiR Mierzyn. II RUNDA - rewanże (środa), godz PIZZERIA MC (Grudziński Marcin 2, Napierała Kamil 1, Cyranik Przemysław 1, Sikorski Marcin 1) - KS SIERAKÓW (Sawicki Piotr 2, Wódkiewicz Tomasz 2, Jenek Mieczysław 1 Ciuraj Paweł 1) - wynik: 5:6, godz WARTA JU- NIORZY (Jabłoński Mateusz 1, Smolarek Sebastian 1) - CAFE BAGGIO (Kramer Michał 3, Brzózka Łukasz 2, Pujanek Marcin 2, Wolf Dariusz 1, Krzyżaniak Krzysztof 1) - wynik: 2:9, godz PAECH-OLIMP KA- MIONNA (Zwierzchowski Andrzej 1, Nastarowicz Łukasz 1, Mach Adam 1, Wanecki Błażej 1) - PIEKARNIA ZIOMEK (Cichosz Sławomir 2, Gaweł Krzysztof 1, Kropp Przemysław 1) - wynik: 4:4, godz SCHED- POL (Ziętkowski Sebastian 1, Cenkier Dariusz 1, Samobójcza 1) - ZB P.GNOIŃSKI ŁOWYŃ - wynik: 3:0, (środa), godz KS SIERAKÓW (Wódkiewicz Tomasz 2, Jenek Adam 2, Makowiak Paweł 1) - PIEKARNIA ZIOMEK (Gaweł Krzysztof 5, Cichosz Sławomir 1, Leszczyński Marcin 1) - wynik: 5:7, godz WARTA JUNIORZY (Krawczyk Marcin 1) - ZB P.GNOIŃSKI ŁOWYŃ (Dreger Adam 1, Mieluch Tomasz 1) - wynik: 1:2, godz PAECH-OLIMP KAMIONNA (Cybulski Błażej 3, Wanecki Błażej 2, Zwierzchowski Andrzej 1, Mach Adam 1, Nastarowicz Łukasz 1, Nastarowicz Szymon 1) - SCHED-POL (Cenkier Dariusz 1) - wynik: 9:1, godz PIZZERIA MC (Cyranik Przemysław 1, Sikorski Marcin 1, Biskupski Jakub 1) - CAFE BAGGIO (Długosz Tomasz 1, Wojf Dariusz 1, Duszny Piotr 1, Pujanek Marcin 1, Brzózka Łukasz 1, Sawala Maciej 1, Kramer Michał 1, Samobójcza 1) - wynik: 3:8, (niedziela), godz PIZZERIA MC (Nabzdyk Jakub 4, Nabzdyk Szymon 1, Biskupski Jakub 1) - PIEKARNIA ZIO- MEK (Nehring Rafał 3, Kropp Przemysław 1, Dobkowicz Tomasz 1, Gaweł Krzysztof 1) - wynik:6:6, godz KS SIERAKÓW (Jenek Adam 5, Makowiak Paweł 4, Wódkiewicz Tomasz 2, Jenek Marcin 1,) - SCHED- POL (Piasecki Łukasz 3, Zietkowski Jacek 2) -wynik: 12:5, godz WARTA JUNIORZY (Jabłoński Mateusz 1) - PAECH-OLIMP KAMION- NA (Jabłoński Łukasz 2, Zwierzchowski Andrzej 1, Nastarowicz Łukasz 1, Sochacki Ireneusz 1) - wynik: 1:5, godz CAFE BAGGIO-PIC- COLO (Wolf Dariusz 1, Kramer Michał 1, Pujanek Marcin 1, Krzyżaniak Krzysztof 1) - ZB P.GNOIŃSKI ŁOWYŃ (Michałek Piotr 2, Michałek Piotr 2) - wynik: 4:3, (środa), godz KS SIERAKÓW (Jenek Adam 2, Makowiak Paweł 2, Wódkiewicz Tomasz 1, Ciuraj Paweł 1) - WARTA JUNIORZY (Wylegała Marek 1, Przyszczypkowski Marcin 1, Smolarek Sebastian 1) - wynik: 6:3, godz PIZZERIA MC (Cyranik Przemysław 1, Biskupski Jakub 1) - ZB P.GNOIŃSKI ŁOWYŃ (Orzeł Bartłomiej 5, Michałek Piotr 3, Dreger Adam 2, Mieluch Tomasz 2, Bukowski Robert 1) - wynik: 2:13, godz CAFE BAGGIO (Szade Daniel 2, Humbla Łukasz 2, Długosz Tomasz 1, Pujanek Marcin 1) - PAECH- OLIMP KAMIONNA (Mach Adam 1, Mach Adam 1) - wynik: 6:2 godz PIEKARNIA ZIOMEK (Cichosz Sławomir 2, Gaweł Krzysztof 2, Nehring Rafał 1, Kruś Marcin 1) - SCHED-POL (Tomala Paweł 2, Sobczak Maciej 1) - wynik:6 : 3, (niedziela), godz PIEKARNIA ZIOMEK (Gaweł Krzysztof 5, Kruś Marcin 2, Wachowiak Krzysztof 1, Cichosz Sławomir 1, Krop Przemysław 1, Dobkowicz Tomasz 1) - WARTA JUNIORZY (Przyszczypkowski Marcin 1, Krawczyk Marcin 1, Wylegała Marek 1, Dyl Tomasz 1) - wynik: 11:4, godz PIZZERIA MC (Posłuszny Marcin 2, Napierała Kamil 1, Sikorski Marcin 1) - SCHED-POL (Ziętkowski Jacek 1, Demski Paweł 1, Tomala Paweł 1, Kordyla Przemysław 1) - wynik: 4:4, godz CAFE BAGGIO (Pujanek Marcin 4, Kramer Michał 1) - KS SIERAKÓW (Makowiak Paweł 1) - wynik: 5:1, godz ZB P.GNOIŃSKI ŁOWYŃ (Orzeł Bartłomiej 4, Anioł Waldemar 1, Dreger Adam 1) - PAECH-OLIMP KAMIONNA (Nastarowicz Szymon 1, Wanecki Błażej 1, Cybulski Błażej 1) - wynik: 6:3, (środa) godz PIZZERIA MC (Biskupski Jakub 1, Cyranik Przemysław 1) - PAECH-OLIMP KAMIONNA (Cybulski Błażej 3, Mach Adam 1, Nastarowicz Łukasz 1, Wanecki Błażej 1, Sochacki Ireneusz 1) - wynik: 2: 7, godz SCHED-POL (Demski Paweł 1) - WARTA JUNIORZY (Wylegała Marek 3, Przyszczypkowski Marcin 1) - wynik: 1:4, godz ZB P.GNOIŃSKI ŁOWYŃ (Kielian Remigiusz 1) - KS SIERAKÓW (Makowiak Paweł 2, Sawicki Piotr 1) - wynik: 1:3, godz PIEKARNIA ZIOMEK (Gaweł Krzysztof 1, Nehring Rafał 1) - CAFE BAGGIO (Frąk Tomasz 1, Szofer Łukasz 1, Wolf Dariusz 1, Kramer Michał 1) - wynik: 2: 4, (niedziela) - zakończenie rozgrywek: godz PIZZE- RIA MC (Nabzdyk Jakub 5, Pawłowski Piotr 2, Cyranik Przemysław 2, Biskupski Jakub 1) - WARTA JUNIORZY (Jabłoński Mateusz 1, Dyl Tomasz 1, Krawczyk Marcin 1) - wynik: 10:3, godz PAECH-OLIMP KAMIONNA (Nastarowicz Szymon 1, Kokot Rafał 1, Jabłoński Łukasz 1) - KS SIERAKÓW (Ciuraj Paweł 2, Wódkiewicz Tomasz 1, Makowiak Paweł 1) - wynik: 3:4, godz SCHED-POL (Ziętkowski Sebastian 1, Piasecki Łukasz 1) - CAFE BAGGIO-PICCOLO (Humbla Łukasz 2, Szade Daniel 2, Wolf Dariusz 1, Szofer Łukasz 1, Pujanek Marcin 1, Pawłowski Paweł 1, Frąk Tomasz 1) - wynik: 2:9, godz ZB P.GNOIŃSKI ŁOWYŃ (Orzeł Bartłomiej 4, Dreger Adam 1) - PIEKARNIA ZIOMEK (Gaweł Krzysztof 1, Nehring Rafał 1) - wynik: 5:2. 10 Tabela końcowa Wyczynowej Ligi Futsalu - sezon 2007 po 14 kolejce rozgrywek - po II rundzie - rewanżowej: 1 m. CAFE BAGGIO- PICCOLO, 14 m., 42 pkt, 117:31, 2m. PAECH -OLIMP KAMION- NA, 14 m., 28 pkt, 70:46, 3 m. PIEKARNIA ZIOMEK, 14 m., 26 pkt, 84:58, 4 m. KS SIERAKÓW, 14 m., 24 pkt, 75:61, 5 m. ZB P.GNOIŃ- SKI ŁOWYŃ, 14 m., 24 pkt, 61:52, 6 m. PIZZERIA MC, 14 m., 8 pkt, 61:52, 7 m. WARTA JUNIORZY, 14 m., 7 pkt, 40:85, 8 m. SCHED- POL, 14 m., 5 pkt, 37:96. Przy równej ilości pkt. przez 2 lub więcej drużyn - o miejscu w tabeli decydują bezpośrednie spotkania lub mała tabela - zgodnie z regulaminem. Najlepsi strzelcy po zakończeniu rozgrywek w poszczególnych drużynach: Orzeł Bartłomiej - ZB P.Gnoiński Łowyń - 34 br., Gaweł Krzysztof - Piekarnia Ziomek - 29 br., Jenek Adam - KS Sieraków - 22 br., Kramer Michał - Cafe Baggio - 20 br., Jabłoński Łukasz - Paech-Olimp Kamionna - 13 br., Wylegała Marek - Warta Juniorzy - 12 br., Nabzdyk Jakub - Pizzeria MC - 11 br., Piasecki Łukasz - Sched-Pol - 7 br. W rozgrywkach Wyczynowej Ligi Futsalu uczestniczyło 8 drużyn. Łącznie w II rundowych rozgrywkach Wyczynowej Ligi Futsalu 2007 (14 kolejek x 4 mecze), które trwały przez okres 2 miesięcy (od 7.01 do ), rozegrano 56 meczy, w rozgrywkach uczestniczyło 120 piłkarzy, strzelono 536 br. Nagrodę KROLA STRZEL- CÓW za najwięcej strzelonych bramek zdobył: Orzeł Bartłomiej - ZB Piotr Gnoiński Łowyń - 34 br. Nagrodę NAJLEPSZEGO BRAM- KARZA (obrona bramki we wszystkich 14 meczach - najmniejsza ilość wpuszczonych bramek) zdobył: Hajdamowicz Sławomir - Paech-Olimp Kamionna - 46 wpuszczonych br. Po zakończeniu rozgrywek wszystkie drużyny otrzymały puchary ufundowane przez Organizatora - MOSTiR Mierzyn, które wręczył Dyrektor Mirosław Leśny. Ponadto specjalnymi nagrodami uhonorowani zostali: Król Strzelców oraz Najlepszy Bramkarz. Dodatkowy Puchar Burmistrza Międzychodu za 3 krotne zwycięstwo w latach otrzymał zespół Cafe Baggio - Piccolo. Zwycięski zespół (Cafe Baggio - Piccolo) rozgrywał mecze w składzie: Marcin Korbik,Tomasz Długosz, Maciej Sawala, Dariusz Wolf, Łukasz Szofer, Krzysztof Krzyżaniak, Daniel Szade, Piotr Duszny, Paweł Pawłowski, Tomasz Frąk, Łukasz Brzuska, Michał Kramer, Łukasz Humbla, Jarosław Dubrowski, Pujanek Marcin. Mecze sędziowali: Leonard Kowalski, Krzysztof Maciaszyk, Piotr Białkowski. Obsługa techniczna meczy i spikerka: Szulc Andrzej, koordynator rozgrywek z ramienia MOSTiR Sikora Wojciech. Rozgrywki cieszyły się olbrzymim zainteresowanie kibiców piłkarskich, którzy Prawie, na każdym meczu wypełniali widownie hali do ostatniego miejsca siedzącego (jednorazowo około 400 kibiców). Organizator rozgrywek Futsalu - Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Mierzynia serdecznie dziękuje piłkarzom i kibicom sportowym za ich udział w tym wydarzeniu sportowym. Zapraszamy na rundę rewanżowa Amatorskiej Ligi Futsalu 2007, która rozgrywana będzie w każdy poniedziałek i środę od godz do (4 mecze dziennie). Początek rozgrywek od dnia 5 marca (poniedziałek) w rundzie rewanżowej wystartuje 10 drużyn (wycofał się zespół Catering Wyszyńscy). W dniu w Hali Sportowej w Międzychodzie odbył się, zorganizowany przez MOSTiR Mierzyn: Turniej Piłki Halowej 6 Piłkarskich Szkół Podstawowych Gminy Międzychód o Nagrody MO- STiR Mierzyn Zima 2007, w którym udział wzięło 13 drużyn (130 uczniów), łącznie rozegrano 20 meczy. Turniej rozegrano w kategoriach wiekowych: klasy I-IV - 6 drużyn, klasy V-VI - 7 drużyn. Wyniki rozgrywek klas I - IV: FC Tygrysy - Władcy boiska 2:1, FC Diabły - FC Żaki 4 : 3, FC Tygrysy - FC de blus 2:1, FC Piłkarze - FC Diabły 3:0, FC de blus - FC Żaki 3:0 (przegrany odpada z gry), Władcy boiska - FC Diabły 2:1 (przegrany odpada z gry), FC de blus - Władcy boiska 1:0 (przegrany - IV m.), FC Piłkarze - FC Tygrysy 3:2 (mecz o I m.), FC de blus - FC Tygrysy 3:0 (mecz o II i III m.). Tabela końcowa klas I-IV: 1 m. FC PIŁKARZE (SP 2), 2 m. FC DE BLUS (SP 1/ SP 2), 3 m. FC TY- GRYSY (SP 2), 4 m. WŁADCY BOISKA (SP 1), 5-6 m. FC ŻAKI (SP 1) / FC DIABŁY (SP 2). Wyniki rozgrywek klas V-VI: Bad Boys - Kaskaderzy i amatorzy 1:0, Fifa Streat - TCHC Zieloni 1:0, FC Blokersi - AC Materace 2:0, Bad Boys - FC Lion 1:0, FC Blokersi - Fifa Sreat 3:2, AC Materace - TCHC Zieloni 2:1 (przegrany odpada z gry), Fifa Streat - Kaskaderzy i amatorzy 1:0 (przegrany odpada z gry), FC Lion - AC Materace 2:0 (przegrany odpad z gry), Fifa Streat - FC Lion 2:1 (przegrany - IV miejsce), Bad Boys - FC Blokersi 3:0 (mecz o I miejsce), FC Blokersi - Fifa Streat 1:0 (mecz o II i III m.). Tabela końcowa klas V-VI: 1 m. BAD BOYS (SP 2), 2 m. FC BLOKERSI (SP 1), 3 m. FIFA STRE- AT (SP 1), 4 m. - FC LION (SP 2), 5-6 m. KASKADERZY I AMATO- RZY (SP 1) / AC MATERACE (SP 2), 7 m. TCHC ZIELONI (SP 1). Zdobywcy I miejsc: w klasie I-IV - FC PIŁKARZE i klasie V-VI - BAD BOYS otrzymali pamiątkowe nagrody, wszystkie pozostałe zespoły dyplomy. Turniej przeprowadzili Andrzej Szulc i Wojciech Sikora.

11 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z dnia 13 lipca 2001 r. z późn. zmianami) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie ogłasza, że uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2007 r. zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, które będą obowiązywały przez okres od 01 kwietnia 2007 roku do 31 marca 2008 roku na terenie gminy Międzychód. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW DLA GMINY MIĘDZYCHÓD NA OKRES OD 1 KWIETNIA 2007 r. DO 31 MARCA 2008 r. 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę: Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto w zł Jednostka miary W 1 Cena za dostarczoną wodę 1,78 zł/m 3 W 2 Cena za dostarczoną wodę 1,78 zł/m 3 W 3 Cena za dostarczoną wodę 1,92 zł/m 3 W 4 Cena za dostarczoną wodę 1,92 zł/m 3 Objaśnienia taryfowych grup odbiorców wody: W1 - Wodociąg miejski. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych i handlowych, rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach; Właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wielolokalowych budynków użyteczności publicznej, usługowych i handlowych, rozliczani za ilość zużytej wody, ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy głównych; Przemysłowi odbiorcy wody rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy głównych. W2 - Wodociąg miejski. Odbiorcy usług wymienieni w grupie W1 rozliczani za ilość zużytej wody w oparciu o ustalone przeciętne normy zużycia wody (zużycie ryczałtowe) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 8, poz.70) W3 - Wodociągi wiejskie. Obejmuje odbiorców zdefiniowanych w grupie W1 W4 - Wodociągi wiejskie. Obejmuje odbiorców zdefiniowanych w grupie W2 2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków: Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto w zł Jednostka miary O 1 cena za odprowadzone ścieki 2,90 zł/m 3 O 2 cena za odprowadzone ścieki 2,90 zł/m 3 O 3 cena za odprowadzone ścieki 2,30 zł/m 3 O 4 cena za odprowadzone ścieki 2,90 zł/m 3 O 5 cena za odprowadzone ścieki 2,90 zł/m 3 O 6 cena za odprowadzone ścieki 2,30 zł/m 3 Objaśnienia taryfowych grup dostawców ścieków : O1 - Oczyszczalnia miejska. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji. Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków, określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach. O2 - Oczyszczalnia miejska. Odbiorcy usług wymienieni w grupie O1 rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ustalone zużycie ryczałtowe. O3 - Oczyszczalnia miejska. Odbiorcy usług wymienieni w grupie O1 dostarczający ścieki pojazdami asenizacyjnymi do zlewni na terenie oczyszczalni ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego zamontowanego w punkcie zlewnym. O4 - Oczyszczalnia Radgoszcz. Obejmuje odbiorców zdefiniowanych w grupie O1. O5 - Oczyszczalnia Radgoszcz. Obejmuje odbiorców zdefiniowanych w grupie O2. O6 - Oczyszczalnia Radgoszcz. Obejmuje odbiorców zdefiniowanych w grupie O3. Do cen określonych za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla taryfowej grupy odbiorców O3 i O6 wprowadza się dla gospodarstw domowych obniżkę w wysokości 2,25 zł/m 3 odprowadzanych ścieków, dostarczanych ze zbiorników bezodpływowych, z których nie ma możliwości odprowadzenia ścieków poprzez system kanalizacji. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach cena za odprowadzone ścieki ustalana jest indywidualnie. 3. Wysokość stawki opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto w zł Jednostka miary Wszystkie grupy odbiorców Stawka opłaty abonamentowej 1,74 zł/odbiorcę za m-c 4. Opłata za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych: Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto w zł Jednostka miary Wszystkie grupy odbiorców Stawka opłaty za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych 1,74 zł/czynnoś Uwaga : Do cen podanych ww. tabelach zgodnie z obowiązującymi przepisami należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT. Aktualna stawka podatku VAT wynosi 7 %. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie W dniu 25 marca (niedziela) br. o godz w hali widowiskowo-sportowej MOSTiR odbędzie się GALA FUTSALU - Turniej Piłki Nożnej Halowej, w którym udział wezmą najlepsze ligowe drużyny Wielkopolski, które są aktualnymi zwycięzcami rozgrywek środowiskowych. Zobaczymy m.in.: zespół Akademia Słowa z Poznania. Zapraszamy! 11

12 K U P I Ę D Z I A Ł K Ę z możliwością zabudowy ok. 1 hektara z dostępem do jeziora. tel , po godz FIRMA WYNAJMIE mieszkanie dla 5-ciu pracowników z miejscem parkingowym. tel KURS OPERATORÓW WÓZKÓW JEZDNIOWYCH I WIDŁOWYCH Zezwolenie Ministerstwa Transportu. Międzynarodowe uprawnienia dla uczestników kursu. Kurs dofinansowany ze środków UE. Wykłady: nauka praktyczna na terenie Międzychodu. tel Zak³ad Wielobran owy WAN Andrzej Wilkoñski ul. Portowa 6, tel , Miêdzychód, kom POLECA: OKNA, DRZWI Z PCV i ALU (równie naprawy pogwarancyjne) ROLETY ALU, ALUZJE, ROLETKI MATERIA OWE (nowe wzory, atrakcyjne ceny) DREWNO BUDOWLANE (wiêÿba, ³aty, tarcica) WYROBY Z METALU - MEBLE KUTE (sto³y, ³ó ka, gazetniki) - KRATY, BRAMY, OGRODZENIA US UGI ŒLUSARSKIE US UGI W ZAKRESIE NAPRAW OPRYSKIWACZY 12

W KWIETNIOWYM NUMERZE:

W KWIETNIOWYM NUMERZE: Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Zdrowych,

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

W środowe popołudnie Oficer Dyżurny KPP w Kępnie został telefonicznie

W środowe popołudnie Oficer Dyżurny KPP w Kępnie został telefonicznie 2 3 czerwca 2009 aktualności Wystawa w Archiwum Państwowym w Kaliszu 4 czerwca 2009 r. obchodzimy 20 rocznicę czerwcowych wyborów z 1989 roku. W związku z tym, pragniemy Państwa poinformować, że od 2 czerwca

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk.

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Świętowaliśmy wspólnie W czwartek, 5 maja br. w naszym mieście odbywały się uroczystości

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Rolnik Roku. Oddaj krew. Fotografujemy gminę Rydzyna. W czerwcu ukaże się kolejne

Rolnik Roku. Oddaj krew. Fotografujemy gminę Rydzyna. W czerwcu ukaże się kolejne W czerwcu ukaże się kolejne wydanie gazety "Rydzyna Tu i Teraz". Potem robimy dwumiesięczną przerwę, by po wakacjach zdać relację z ciekawych wydarzeń w gminie. Numer 111 Kwiecień 2011 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem

Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem KWIECIEŃ 2015/4 (182) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Jubileuszowy koncert,,kolneńskich Dziewczyn z Plusem 1 22 kwietnia grupa artystów działająca przy Kolneńskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

XV lat "Echa..." Echo. Widzieæ - opisaæ - pokochaæ - s. 13. DOBRODZIENIA i Okolic ukazuje siê od 1993 roku

XV lat Echa... Echo. Widzieæ - opisaæ - pokochaæ - s. 13. DOBRODZIENIA i Okolic ukazuje siê od 1993 roku Marzec 2008, nr 70 cena 1,30 zł ukazuje siê od 1993 roku Pismo Samorz¹du i Mieszkañców Miasta i Gminy Dobrodzieñ XV lat "Echa..." O historii naszego pisma czytaj na s. 2 W numerze m.in. wywiady z: Mart¹

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Na lodowisku żegnamy zimę 15.03 W MOK Imieniny Miasta 19.03 Zapraszamy! czytaj str. 12-13

Na lodowisku żegnamy zimę 15.03 W MOK Imieniny Miasta 19.03 Zapraszamy! czytaj str. 12-13 Na lodowisku żegnamy zimę 15.03 W MOK Imieniny Miasta 19.03 Zapraszamy! czytaj str. 12-13 1 LUDZIE MÓWIĄ, ŻE... 19 marca w Dniu Świętego Józefa tradycyjnie już obchodzimy Imieniny Józefowa. 2 Grażyna Maliszewska

Bardziej szczegółowo

Relacja z Dni Mosiny na stronach 6-12 Twarde warunki przetargu - rozmowa z burmistrz M. Ornoch-Tabędzką - str. 5

Relacja z Dni Mosiny na stronach 6-12 Twarde warunki przetargu - rozmowa z burmistrz M. Ornoch-Tabędzką - str. 5 1 www.gazeta-mosina.pl ISSN 1689-8958 Czerwiec 2010 Nigdy mi się to nie śniło str. 16 Powódź stulecia? Fotoreportaż na stronach 22-23 Od tego domu zaczęło się Puszczykowo str. 20 To nie będzie blokowisko

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

Gdzie boiska w Powiecie czytaj str. 4. czytaj str. 4. Dworek w Bronowie będzie remontowany. Co dla Turystów? czytaj str. 3

Gdzie boiska w Powiecie czytaj str. 4. czytaj str. 4. Dworek w Bronowie będzie remontowany. Co dla Turystów? czytaj str. 3 MINĄŁ MIESIĄC Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach ISSN 1898-357 X W tym numerze: Gdzie boiska w Powiecie czytaj str. 4 Dworek w Bronowie będzie remontowany czytaj str. 4 Co dla Turystów?

Bardziej szczegółowo

Martyna na krańcu świata. Henio z serialu podróżuje za grosze STR. 12 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW OKOLIC POZNANIA Z DRUGIEJ STRONY

Martyna na krańcu świata. Henio z serialu podróżuje za grosze STR. 12 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW OKOLIC POZNANIA Z DRUGIEJ STRONY NR 4 / 8 CZERWCA 2011 R. / NAKŁAD: 15 000 / NASZGLOSPOZNANSKI.PL Z DRUGIEJ STRONY Henio z serialu podróżuje za grosze STR. 12 FOT. MTL MAXFILM, FOT. FABRYKA OBRAZU/MARTA GOSTKIEWICZ BEZPŁATNY DWUTYGODNIK

Bardziej szczegółowo

GAZETA= USTROMSKA 10 LAT PO WYBORACH INTERNIŚCI W DĘBIE" ZJAZD. Nr 23 (460) 8 czerwca 2000 r. 1,50 zł ISSN 1231 9651

GAZETA= USTROMSKA 10 LAT PO WYBORACH INTERNIŚCI W DĘBIE ZJAZD. Nr 23 (460) 8 czerwca 2000 r. 1,50 zł ISSN 1231 9651 GAZETA= USTROMSKA ZJAZD Nr 23 (460) 8 czerwca 2000 r. 1,50 zł ISSN 1231 9651 10 LAT PO WYBORACH W niedzielę 28 maja z inicjatywy działaczy byłego Komitetu Obywatelskiego Solidarność" w Ustroniu uroczyście

Bardziej szczegółowo