Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od do roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku."

Transkrypt

1 Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od do roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na euro). Sprawozdanie finansowe za okres od r do rok. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 201. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za okres od r do rok. Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za okres od r do rok. Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta. Oświadczenie w zakresie stosowania ładu korporacyjnego. 1

2 BielskoBiała, dnia roku List Zarządu do Akcjonariuszy W imieniu Zarządu MAXIMUS S.A. mam zaszczyt oddać w Państwa ręce Raport Roczny za rok 201, jak również odnieść się do obecnej sytuacji Spółki, jej dokonań oraz niepowodzeń w minionym roku obrotowym, perspektyw rozwoju ale również ryzyka działalności w roku Jak wiemy, był to także rok, w którym polska gospodarka zmagała się nadal z falą kryzysu finansowego, co wiązało się z silnymi spadkami cen walorów. Jednym z głównych założeń oraz celów strategicznych Zarządu Maximus S.A. na rok 201 było zatrzymanie, a w miarę możliwości odwrócenie spadkowego trendu sprzedaży towarów Spółki, a co za tym idzie uzyskanie dodatnich wyników finansowych. Założenie to w 201 r. udało się zrealizować tylko w części: nie udało się odwrócić trendu spadkowego sprzedaży, ale udało się jednak zamknąć rok z zyskiem z działalności. O ile daleki jestem od nazywania dodatniego wyniku finansowego Spółki sukcesem, to obiektywnie należy stwierdzić, że utrzymanie sprzedaży w trudnych warunkach makroekonomicznych oraz stagnacji na rynku budowlanym okazało się dla Spółki dużym wyzwaniem, z którym ciężko jest sprostać. Zarząd ma nadzieję, na odwrócenie trendu spadkowego w roku 2014, do czego ze wszelkich sił dąży. W 201 roku Spółka dokonywała nadal dużych nakładów inwestycyjnych związanych z remontem kapitalnym zakupionej w 2011 roku kamienicy. W ubiegłym roku skoncentrowaliśmy na remoncie pozostałych pięter budynku jak również na adaptacji parteru budynku pod własny sklep firmowy. Została już wykonana elewacja zewnętrzna kamienicy przez co kamienica zyskała charakterystyczny pierwotny wygląd. Również remont parteru dobiega końca i w najbliższym okresie zostanie otworzony pierwszy sklep firmowy. Otwierany sklep firmowy jest zlokalizowany w centrum BielskaBiałej gdzie w pobliżu znajdują się ciągi komunikacyjne i instytucje. Na pozostałych piętrach kamienicy konsekwentnie prowadzony jest remont kapitalny. Nadrzędnym celem Zarządu Maximus S.A. w 2014r., jest kontynuacja procesów, których skutkiem ma być stała poprawa efektywności obrotu Spółki i generowanie większej rentowności sprzedaży. 2

3 Będziemy robić wszystko, aby umocnić pozycje w naszym sektorze oraz dać powody Akcjonariuszom do zadowolenia i satysfakcji. Wyrazy szacunku składam naszym klientom i partnerom handlowym za owocną współpracę, zaufanie i lojalność. Z poważaniem, Grzegorz Lorek

4 Wybrane dane finansowe przeliczone w EURO w zł L.p. Wybrane dane finansowe Przychody ze sprzedaży ogółem Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy stan na stan na w EURO stan na stan na , , , ,10 ( ,61) (75 9,18) (25 920,04) (18 57,74) 6 711, , , , , , , ,4 ( ,12) ( ,81) ( ,05) (97 980,7) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 0 64, , , , , ,05 Kursy walut stosowane do przeliczenia podstawowych wartości bilansowych i wyników. Przy przeliczaniu wartości wyrażonych w złotych polskich na EUR przyjęto następujący kurs na dzień r. 4,1472 PLN/ EUR zastosowano do przeliczenia danych okresu bieżącego, a kurs na dzień r. 4,0882 PLN/ EUR do przeliczenia danych z okresu poprzedniego. 4

5 Roczne Sprawozdanie Finansowe ZA OKRES OD ROKU DO ROKU 5

6 Spis treści 1. Bilans Rachunek zysków i strat...9. Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym...12 Sprawozdanie Finansowe Spółki Akcyjnej MAXIMUS...14 Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu...2 Sprawozdanie zarządu z działalności w roku obrotowym

7 1. Bilans Bi lans sporządzony na dzień r. jednostka obliczeniowa P LN AKTYWA A. I. II. AKTYWA TR WAŁE Wartości niemate rialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Rze czowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie. Zaliczki na środki trwałe w budowie N ota 1 1 III. N ale żno ś ci dług ote rminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwe s tycje dług ote rminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. B. I. II. D ługo te rminowe ro zlicze nia mię dzyo k re s owe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy Nale żności krótkote rminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej r , , , , , , , , , , , , , , , , , , r , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 7

8 Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM III. 5 6 PASYWA A. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. B. I. II. III. IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY) Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa. Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne. Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe PASYWA RAZEM , , , , , , , , , r , , , , , , , r , , ,00 ( ,80) , , , , , ,42 419, , , , , , , , ,00 (14 070,00) 2 447, , , ,61 1, , ,01 64,01 854, , , ,66 Sporządzono dnia r.... (imię i nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)... (imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organwieloosobowy, wszystkichczłonkówtego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawyo rachunkowości) 8

9 2. Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat sporządzony za okres r. jednostka obliczeniowa P LN R ACHUN EK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Przychody ne tto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych P rzychody netto ze sprzedaży produktów i usług I. II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "") III. Koszt wytw orzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. P rzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów K os zt działalnoś ci ope racyjne j Amortyzacja I. II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. P odatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zys k (s trata) ze s prze daży (A B ) Pozos tałe przychody o pe racyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I. II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne Pozos tałe k os zty ope racyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych I. II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne Zys k (s trata) z działalnoś ci ope racyjne j (C+DE) Przychody finans owe Dywidenda i udziały w zyskach, w tym: I. od jednostek powiązanych II. N ota O dsetki, w tym: od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne K os zty finans o we O dsetki, w tym: I. dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne Zys k (s trata) z działalnoś ci gos podarcze j (F+ GH ) Wynik i zdarze ń los owych Zyski nadzwyczajne I. II. Straty nadzwyczajne Zys k (s trata) brutto (I+J ) Podate k do chodowy (odroczo ny) Pozos tałe o bo wiązk owe zmnie js ze nia zys k u (zwię k s ze nia s traty) Zys k (s trata) ne tto (K LM ) 1 14 Od 1.01 do Od 1.01 do , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 678, , , , ,15 ( ,49) (80 879,7) , , , ,41 29,5 6,45 6,45 29,5 ( ,61) (75 9,18) , , , , , ,06 0, ,44 0,52 2, , 6 711, , , , ,99 (1 880,72) , ,20 Sporządzono dnia r.... (imię i nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)... (imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości) 9

10 . Rachunek przepływów pieniężnych R ac hune k pr ze pł yw ó w pi e ni ę żnyc h s po r ządzo ny za o kr e s r. jed no stk a o b liczenio w a P LN R A C H U N E K PR ZE PŁYW Ó W PIE N IĘ ŻN YC H N o ta O d (me to da po ś re dnia ) A. Prze pły wy ś ro dk ó w pie nię żny ch z dzia ła lno ś ci o pe ra cy jne j I. Zy s k (s tra ta) ne tto II. K o re k ty o po zy cje 1. A mo rtyzacja 2. Zysk i (straty) z tytułu ró żnic k urso w ych. O d setk i i d yw id e nd y (zw iąza ne z d ziałalno ścią inw estycyjną) 4. Zysk i (straty) z tytułu d ziałalno ści inw estycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zap asó w Zmiana stanu należno ści 5 yjnych) 8. Zmiana stanu zo b o w ią zań (b e z zo b ow iązań finanso w ych i inw e1styc Zmiana stanu rezerw i ro zliczeń międ zyo k re so w ych 1 0. Inne k o rek ty III. Ś ro dk i pie nię żne z dzia ła lno ś c i o pe ra cy jne j 1. O d setk i k o szto w e o d zo b o w iązań finanso w ych zap łaco ne 2. P o d ate k do cho d o w y zap ła co ny IV. Ś ro dk i pie nię żne ne tto z dzia ła lno ś ci o pe ra cy jne j B. Prze pły wy ś ro dk ó w pie nię żny ch z dzia ła lno ś ci inwe s ty cy jne j I. W pły wy 1. Zb yc ie w arto ści niematerialnych o raz rzeczo w ych a k tyw ó w trw a łych 2. Z ak tyw ó w fina nso w ych, w tym: a ) w je d no stka ch p o w iąza nych zb ycie a ktyw ó w finanso w ych (minus go tó w k a jed no stek zależnych) d yw ide nd y i ud zia ły w zysk a ch sp łata ud zielo nych p o życzek d ługo termino w ych o d se tk i inne w p ływ y z a k tyw ó w finanso w ych b ) w p o zo stałych jed no stk ac h zb ycie a ktyw ó w finanso w ych d yw ide nd y i ud zia ły w zysk a ch sp łata ud zielo nych p o życzek d ługo termino w ych o d se tk i inne w p ływ y z a k tyw ó w finanso w ych. Inne w p ływ y inw estycyjne II. W y da tk i 1. N a b ycie w arto śc i niem aterialnych o raz rzec zo w ych ak tyw ó w trw ałyc h 2. N a ak tyw a finanso w e, w tym: a ) w je d no stka ch p o w iąza nych nab yc ie ak tyw ó w finanso w ych (minus p o zysk ana go tó w k a jed no stek zale żnyc h) ud zielo ne p o życ zk i d ługo termino w e b ) w p o zo stałych jed no stk ac h nab ycie ak tyw ó w finanso w ych ud zielo ne p o życ zk i d ługo termino w e. Inne w yd atk i inw estyc yjne III. Prze pły wy pie nię żne ne tto z dzia ła lno ś ci inwe s tyc y jne j (III) do O d do ,6 9 ( ,7 4 ) ,4 0 ( ,6 2 ) ( ,0 6 ) ( ,0 2 ) ,0 2 ( ,4 6 ) ( ,0 0 ) 1 9 7, , , , ,40 ( ,50) , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 2 ( ,0 7 ) ( ,96) 10

11 C. Prze pływy ś ro dk ó w pie nię żny ch z dzia ła lno ś ci finans o we j I. W pły wy 1. W pływ y netto z emisji ak cji (w yd ania ud ziałó w ) i innych instrumentó w k ap itało w ych o raz do p łat do k ap itału 2. K red yty i p o życzk i. Emisja d łużnych pap ierów w arto ścio w ych 4. Inne w pływ y finanso w e II. W yda tk i 1. N ab ycie ak cji (udziałó w ) w łasnych 2. D yw id endy i inne w yp łaty na rzecz w łaścicieli. Inne, niż w p łaty na rzecz w łaścicieli, w yd atki z tytułu p o d ziału zysk u 4. S p łaty k red ytó w i p o życzek 5. W yk up d łużnych p ap ieró w w arto ścio w ych 6. Z tytułu innych zo b o w iązań finanso w ych 7. P łatno ści zo b o w iązań z tytułu umów leasingu finanso w ego 8. Inne w yd atk i finanso w e III. Prze pływy pie nię żne ne tto z dzia łalno ś ci fina ns o we j (III) D. Prze pły wy pie nię żne ne tto, ra ze m (A.V I+ /B.III+ /C.III) E. R ó żnice k urs o we z prze licze nia ś ro dk ó w pie nię żny ch na k o nie c o k re s u F. B ila ns o wa zmia na s ta nu ś ro dk ó w pie nię żny ch G. Ś rodk i pie nię żne na po czą te k o k re s u H. Ś rodk i pie nię żne na k o nie c o k re s u (F+ / D ), w ty m: o o graniczo nej mo żliw o ści d ysp o no w ania 1,00 1,00 1,0 0 1,00 1,0 0 1,00 (1,0 0 ) ( ,1 2 ) ( ,1 2 ) , ,4 ( ,8 1 ) ( ,8 1 ) , ,5 5 Sporządzono dnia r.... (imię i nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)... (imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości) 11

12 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres jednostka obliczeniowa PLN ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał podstawowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału podstawowym a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji podwyższenie kapitału b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji 1.2.Kapitał podstawowy na koniec okresu 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji z podziału zysku przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty koszty emisji akcji 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) zysk/strata z wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży podatek dochodowy dotyczący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych zysk/strata przeniesiona z kapitału własnego i ujęta w rachunku zysków i strat za rok obrotowy podatek dochodowy dotyczący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4. Kapitały rezerwowe na początek okresu 4.1. Zmiany kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) niezarejestrowany kapitał zakładowy b) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zakładowy 4.2. Kapitały rezerwowe na koniec okresu 5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na początek okresu 5.1. Zmiany różnic kursowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 5.2 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na koniec okresu r r , , , , , , , , , , , ,00 12

13 6. Zysk (s trata) z lat ubie głych na począte k okre s u 6.1. Zys k z lat ubie głych na począte k ok re s u a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 6.2. Zys k z lat ubie głych, na począte k okre su, po uzgodnie niu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych inne b) zmniejszenia (z tytułu) wypłata dywidend przeniesienie na kapitał zapasowy pokrycie straty z lat poprzednich 6.. Zys k z lat ubie głych na konie c okre s u 6.4. Strata z lat ubie głych na począte k ok re s u a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 6.5. Strata z lat ubie głych na począte k ok re s u, po uzgodnie niu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia inne b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty inne 6.6. Strata z lat ubie głych na konie c okre s u 6.7. Zys k (s trata) z lat ubie głych na konie c okre s u 7. Wynik ne tto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. R AZEM ZYSKI ZATR ZYM AN E N A KON IEC O KR ESU III. R AZEM KAPITAŁ W ŁASN Y (B Z) ( ,80) 2 447,20 (14 070,00) 2 447, , , , , , , , , ,80 ( ,80) , , ,00 (14 070,00) 2 447, ,20 (54 00,11) ,89 ( ,80) ,20 Sporządzono dnia r.... (imię i nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)... (imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości) 1

14 Sprawozdanie Finansowe Spółki Akcyjnej,,MAXIMUS ZA OKRES OD ROKU DO ROKU 14

15 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalności MAXIMUS S.A jest Spółką Akcyjną powołaną aktem notarialnym w dniu r w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka została zarejestrowana w dniu r. w Sądzie Rejonowym w BielskuBiałej, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Siedziba Spółki mieści się w BielskuBiałej, przy ul. Komorowicka 98. Podstawowym Działalności, przedmiotem jest działalności sprzedaż gospodarczej hurtowa Spółki drewna, według materiałów Polskiej Klasyfikacji budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 467Z. Spółka może w kraju i za granicą: 1.Prowadzić własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe 2.Prowadzić oddziały, filie, zakłady, biura i przedstawicielstwa.zakładać spółki i przedstawicielstwa zależne 4.Nabywać akcje i udziały w innych spółkach prawa cywilnego, handlowego i publicznego. 2.Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Na mocy jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej w skład pierwszego Zarządu wchodzi Grzegorz Lorek na pięcioletnią kadencję. Na dzień r. skład Rady Nadzorczej Spółki akcyjnej MAXIMUS przedstawia się następująco: 1.Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Izabela Eliza Stodulska 2.Członek Rady Nadzorczej : Małgorzata Danuta Rusin.Członek Rady Nadzorczej : Teresa Emila Lorek 4.Członek Rady Nadzorczej: Tomasz Aleksander Lorek 5.Członek Rady Nadzorczej: Roman Wojciech Sanecki Na dzień sporządzania niniejszego raportu skład Zarządu i Rady Nadzorczej nie uległ zmianie..stwierdzenie, czy sprawozdanie finansowe dotyczy pojedynczej jednostki gospodarczej czy grupy kapitałowej Prezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym, które sporządzono zgodnie z zasadą memoriału. 4.Wskazanie czasu trwania działalności jednostki Czas trwania działalności jest nieograniczony. 15

16 5.Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej. Zarząd i nie stwierdza okoliczności na dzień wskazujących na podpisania zagrożenie sprawozdania kontynuacji finansowego działalności w faktów dającej się przewidzieć przyszłości. Informacje o planowanym zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz o zmianie profilu działalności Spółki zostały opisane w informacji dodatkowej na stronie 1 w pkt. IV, 1. oraz w sprawozdaniu zarządu na stronie 44 w punkcie Zakończenie. 6.Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje: Bilans według stanu na dzień r. Zmiany stanu kapitału własnego na dzień r. Rachunek zysków i strat obejmujący dane za okres od r. do r. Rachunek przepływów pieniężnych obejmujący dane za okres od r. do r. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. OPIS ZASAD RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem kierownictwa jednostki nr 2/08/2009 z dnia według ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z póź. zmianami. Zasady stosowania polityki rachunkowości. Zasady wyceny aktywów i pasywów: 1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do wartości 500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania. 16

17 2.Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości..udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 5 ust Udziały w jednostkach podporządkowanych według zasad określonych w pkt, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wyceniane metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art Inwestycje krótkoterminowe według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej. 6.Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. 7.Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 8.Zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe według wartości godziwej. 9.Rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 10.Kapitał (fundusz) własny oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. Zasady ustalenia wyniku finansowego: 1.Wynik Finansowy Spółka ustala metodę porównawczą w oparciu o zasadę współmierności kosztów i przychodów. Przychody i koszty są rozpoznawane memoriałowo tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. 2.Przychody ze sprzedaży ustalone są na podstawie zaliczonych do okresów sprawozdawczych wielkości sprzedaży zafakturowanej odbiorcą, z wyłączeniem podatku VAT. 17

18 .Koszty działalności operacyjnej obejmują koszty według rodzaju, poniesione w danym okresie sprawozdawczym, rozliczone na miejsce ich powstawania. Koszty wytworzenia produkcji w toku wykazywany jest w bilansie jako składnik aktywów. Koszty ogólne zarządu stanowią koszty działania Spółki jako całości oraz zarządzania nią i odnoszone są na wynik w miesiącu podniesienia. 4.Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki. 5.Przychody i koszty finansowe zawierają odsetki związane z wykorzystywanymi kredytami, prowizje, różnice kursowe itp. 6.Zyski i Straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń pozostających niepowtarzalnie poza główną działalnością Spółki. 7.Wynik finansowy brutto jest ustalony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i składa się : 1.Z wyniku na sprzedaży 2.Z wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.z wyniku na działalności finansowej 4.Z wyniku na operacjach nadzwyczajnych 8.Wynik finansowy netto uwzględnia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. ZASADY USTALANIA RACHUNKÓW PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest według metody pośredniej tj. poprzez skorygowanie zysku lub straty działalności operacyjnej o : Zmiany stanu zapasów, należności i zobowiązań, pozycje bezgotówkowe: jak amortyzacja, rezerwy oraz inne pozycje które dotyczą przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej. BielskoBiała, r. Sporządził: Zatwierdził: 18

19 1. Wyjaśnienia bilansu: 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zostało przedstawione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do bilansu nota nr Wartość gruntów użytkowanych wieczyście nie dotyczy 1. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu nie dotyczy 1.4 Struktura środków pieniężnych 1.5 Struktura środków pieniężnych Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym, w tym: Środki pieniężne w kasie Środki pieniężne w rachunku bankowym Inne środki pieniężne lokata Overnight Razem Zobowiązania jednostek wobec budżetu państwa lub ,45 zł 4 864,91 zł ,09 zł 6 897,6 zł 1 16,84 zł 728,07 zł ,98 zł ,64 zł ,4 zł ,55 zł samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli nie dotyczy 1.6Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów, w tym uprzywilejowanych. Liczba akcji danego rodzaju Lp. Seria 1 2 A B C 1.7 Zwykłe na okaziciela Uprzywilejowane Inne Cena nominalna Wartość nominalna akcji 0,10 0,10 0, , , ,00 Udział w kapitale zakładowym spółki (%) Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy Zarząd proponuje uzyskany zysk przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych 19

20 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego nie dotyczy 1.9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego nie dotyczy 1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego; przewidywanym umową, okresie spłaty: a. do 1 roku b. powyżej 1 roku do lat c. powyżej lat d. powyżej 5 lat nie sporządzono 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne na kwotę 4 804,21 zł, głównymi pozycjami są tutaj usługi wykonania wortalu internetowego oraz ubezpieczenie rzeczowe. Aktywa na podatek odroczony w kwocie ,6zł Bierne rozliczenia przychodów na kwotę 70 69,66 zł stanowią tutaj przychody przyszłych okresów związane z zakupem wierzytelności 1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczających na majątku jednostki nie dotyczy 1.1 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe nie dotyczy 2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat: 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. PRZYCHODY NETTO Sprzedaż usług Sprzedaż materiałów Sprzedaż towarów Sprzedaż produktów Inne przychody RAZEM ,09 zł 0,00 zł ,80 zł 0,00 zł 0,00 zł ,89 zł ,56 zł 0,00 zł ,89 zł 0,00 zł w tym: ,92 zł 0,00 zł ,64 zł 0,00 zł 0,00 zł ,56 zł Sprzedaż dla odbiorców krajowych Sprzedaż eksportowa 20

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku)

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie Finansowe X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku 1 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans... 15 III. Rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo