SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy : ZP/3223/PN - 18/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ). na świadczenie usługi dla realizacji zadania pn.: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonie 2011/2012 wg 6 zadań: Zadanie Nr 1 teren miasta i gminy Chełmek Zadanie Nr 2 - teren miasta i gminy Brzeszcze Zadanie Nr 3 - teren gminy Kęty Zadanie Nr 4 - teren gminy Osiek i Polanka Wielka Zadanie Nr 5 teren gminy Oświęcim Zadanie Nr 6 - teren gminy Zator i Przeciszów, Kod CPV Kod CPV usługi odśnieŝania; usługi usuwania oblodzeń. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, ul. St. Leszczyńskiej 12, Oświęcim Tel. 033/ , Fax. 033/ REGON: NIP: ZATWIERDZIŁ: Oświęcim, lipiec 2011r. inŝ. Andrzej Huczek 1

2 I. Nazwa i adres Zamawiającego. Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, ul. St. Leszczyńskiej 12, Oświęcim Tel , Fax REGON: NIP: Prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne pn. : Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonie 2011/2012 wg 6 zadań: Zadanie Nr 1 teren miasta i gminy Chełmek Zadanie Nr 2 - teren miasta i gminy Brzeszcze Zadanie Nr 3 - teren gminy Kęty Zadanie Nr 4 - teren gminy Osiek i Polanka Wielka Zadanie Nr 5 teren gminy Oświęcim Zadanie Nr 6 - teren gminy Zator i Przeciszów, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości szacunkowej zamówienia powyŝej euro. II. Tryb udzielenia zamówienia. Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony ( zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonaniem kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2011/2012 z podziałem na 6 zadań: a) Zadanie Nr 1 teren miasta i gminy Chełmek na łącznej długości 20,4 km, b) Zadanie Nr 2 - teren miasta i gminy Brzeszcze na łącznej długości 30,3 km, c) Zadanie Nr 3 - teren gminy Kęty na łącznej długości 23,5 km, d) Zadanie Nr 4 - teren gminy Osiek i Polanka Wielka na łącznej długości 38,9 km, e) Zadanie Nr 5 teren gminy Oświęcim na łącznej długości 43,5 km, f) Zadanie Nr 6 - teren gminy Zator i Przeciszów na łącznej długości 31,7 km. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - min. jedno z zadań wymienionych pkt.1.) 3. Kod CPV usługi odśnieŝania; usługi usuwania oblodzeń. 4. Zamówienie obejmuje świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego wg 6 zadań ( w skrócie ZUD), a w szczególności przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, poprzez: - odśnieŝanie dróg- ulic przy uŝyciu pługów odśnieŝnych, - likwidację śliskości zimowej, gołoledzi przy uŝyciu piaskarek, ewentualnie rozrzutników rolniczych (na chodnikach), własnym materiałem: solą, mieszanką lub materiałem uszorstniającym, - zmagazynowanie materiałów do zwalczania śliskości, 2

3 - załadunek materiałów do zimowego utrzymania dróg, - przekazywanie informacji o stanie dróg do ZDP Oświęcim, - inne czynności w razie klęsk Ŝywiołowych, 5. Będą to usługi związane z likwidacją skutków zimy, Ŝywiołu śnieŝnego i skutków obniŝonej temperatury w taki sposób aby poprawić przejezdność dróg i ograniczyć zakłócenia ruchu drogowego wywołane czynnikami atmosferycznymi. 6. Po zakończeniu prac zimowego utrzymania dróg w okresie do dnia 15 maja 2012r. zalegający przy krawędziach jezdni i wzdłuŝ chodników materiał uszorstniający musi zostać uprzątnięty, a zatkane kratki ściekowe oraz przykanaliki muszą być oczyszczone. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik Nr 10 do SIWZ oraz Wykazy dróg na poszczególne zadania (od 1 do 6) z podziałem na standardy stanowiące załącznik Nr A (1-6) do SIWZ. 8. UŜywane materiały do zimowego utrzymania powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r (Dz. U.Nr 230 poz.1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być uŝywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. IV. Termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia (tj. zadania: Nr 1, 2, 3, 4,5, 6 ) - w sezonie zimowym 2011/ do r. (tj. orientacyjnie: zimowe utrzymanie w okresie od 01 listopada 2011r. do 31 marca 2012r., a dyspozycyjność do 15 kwietnia 2012r. oraz do dnia 15 maja 2012r. wykonanie czyszczenia jezdni i studzienek ściekowych); przy czym sezon zimowy rozpoczyna się z chwilą wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady śniegu lub gołoledź) lub wezwania do robót przy zimowym utrzymaniu dróg, a zakończenie z chwilą całkowitego ustąpienia zimy. NaleŜy równieŝ uwzględnić moŝliwość wystąpienia okoliczności (niekorzystnych warunków atmosferycznych) wymagających od wykonawcy uŝycia sprzętu w miesiącach październiku lub kwietniu. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować, Ŝe zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedno zamówienie o wartości min zł brutto w zakresie porównywalnym jak w niniejszym postępowaniu tj. przynajmniej przez 1 sezon zimowy wykonywał usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg. W wykazie naleŝy podać wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie. Ocena spełniania wyŝej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŝone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia / nie spełnia. 3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3

4 Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi doświadczenie i znającymi tematykę zimowego utrzymania dróg oraz wskaŝe osobę odpowiedzialną za prowadzenie zimowego utrzymania i mogącą podejmować decyzje związane z zud, z którą będzie się mógł kontaktować przedstawiciel zamawiającego. 4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym do wykonania robót zgodnie z SST Zamawiający uzna, jeŝeli Wykonawca wykaŝe dysponowanie następującym sprzętem - narzędziami i urządzeniami technicznymi:. na teren jednego zadania min. jedna pługo-piaskarka i min. jeden pług lemieszowy cięŝki, a ponadto naleŝy mieć dostęp do sprzętu dodatkowego jak pługi lemieszowe średnie, wirnikowe, równiarki, rozrzutniki rolnicze itp.. Ocena spełniania wyŝej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŝone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia / nie spełnia. 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna, jeŝeli wykonawca wykaŝe: a) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ zł. Ocena spełniania wyŝej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŝone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia / nie spełnia. 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezaleŝnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wykonawcy, którzy nie wykaŝą spełnienia chociaŝby jednego warunku udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z postępowania. 4.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 4

5 VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 - dla kaŝdego zadania oddzielnie Wykonawca składa następujące dokumenty: a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy wg załącznika Nr 3 do SIWZ. b) Wykaz zrealizowanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie - wg załącznika Nr 5 do SIWZ. c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika Nr 6 do SIWZ. d) Wykaz narzędzi i urządzeń (potencjału technicznego), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wg załącznika Nr 7 do SIWZ. e) Opłaconą Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ zł. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, to do oferty dołącza pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla kaŝdego zadania oddzielnie Wykonawca składa następujące dokumenty: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy wg załącznika Nr 4 do SIWZ. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wg załącznika nr 4 do SIWZ. c) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 5

6 decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dotyczy to kaŝdego z uczestników. d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dotyczy to kaŝdego z uczestników. e) Aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą wszystkich osób fizycznych będących wykonawcami oraz wszystkich urzędujących członków władz osób prawnych będących wykonawcami albo równowaŝnego zaświadczenia z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy PZP; gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to kaŝdego z nich. f) Aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą podmiotów zbiorowych, albo równowaŝnego zaświadczenia z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to kaŝdego z nich. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia ( jako podwykonawcy) zobowiązany jest wykazać, Ŝe w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złoŝenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 2. dotyczących kaŝdego z tych podmiotów. 3. Ponadto dla kaŝdego zadania oddzielnie Wykonawcy zobowiązani są złoŝyć w ofercie oprócz w/w dokumentów poniŝsze dokumenty i oświadczenia: 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wg załącznika Nr 2 do SIWZ. 2) Formularz oferty wszystkie załączone dokumenty podpisuje osoba reprezentująca Wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej albo osoba upowaŝniona przez osobę uprawnioną do reprezentacji. JeŜeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, które w swej treści wskazywać będzie uprawnienie do podpisania oferty. 3) Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 4) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej w formularzu oferty naleŝy wymienić wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 5) Wykonawca, który jest przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego zaświadczenia o wpisie 6

7 do ewidencji działalności gospodarczej. 6) Wykaz zakresu robót przewidziany do powierzenia podwykonawcom lub oświadczenie Wykonawcy, Ŝe zadanie będzie wykonane w całości siłami własnymi wg załącznika Nr 8 do SIWZ. 7) Wzór umowy wg zał. Nr 9 do SIWZ zaakceptowany przez osobę lub osoby upowaŝnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę. 8) Kalkulację ceny sporządzoną na podstawie załączonych przedmiarów (Zał. Nr 1a-f ) podpisaną przez osobę lub osoby upowaŝnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę. 9) Dowód wniesienia wadium. 4. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, i przedkłada: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); odpowiednio dla pkt. 2 e składa: - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 PZP, (wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); przy czym gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie złoŝenie kompletu wymienionych wyŝej dokumentów dotyczy kaŝdego z nich. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 3) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionych nie wcześniej niŝ w/w terminach. 7

8 5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (np. konsorcja, wspólnicy spółki cywilnej): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( pn. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego pełnomocnictwo musi być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 2) JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający Ŝąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie moŝe być krótszy niŝ termin realizacji zamówienia. 3) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oferta winna zawierać dla kaŝdego partnera z osobna wszystkie dokumenty, oświadczenia wymienione w punkcie 2 a,b,c,d,e,f, a pozostałe składane są wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty na kaŝdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu z zastrzeŝeniem, Ŝe pełnomocnictwo moŝe być przedłoŝone wyłącznie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2,b,c,d,e,f dotyczących kaŝdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 4) W przypadku, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych informacji: 1) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem z tym, Ŝe oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złoŝona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu przewidzianego do jej składania. 2) JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia lub informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 8

9 otrzymania. Pismo przesłane faksem naleŝy niezwłocznie przesłać w formie oryginału. 3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iŝ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŝliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 4) Zamawiający nie wyraŝa zgody na porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów drogą elektroniczną. 2. Wyjaśnienia treści SIWZ: 1) Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 3) Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 4) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 3. Modyfikacja treści SIWZ: 1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia i zmiany, w tym zmiany terminów przekazane zostaną niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej. 3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia i zmiany, w tym zmiany terminów, jak równieŝ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiąŝące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 4) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeŝeli będzie to niezbędne. 5) JeŜeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przedłuŝając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeŝeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa Zamówień Publicznych. 6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. 4. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert: 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe wezwać Wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, jeŝeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust.3 Prawa Zamówień Publicznych. 9

10 2) Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w odpowiedzi na w/w wezwanie moŝe skutkować zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami na mocy art. 46 ust.4a Prawa Zamówień Publicznych. 3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu. 4) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zam. publ. niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Omyłki w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 87 powodują odrzucenie oferty. 5) Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek nie zgodził się na ich poprawienie podlega odrzuceniu. 6) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 7) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień, lub jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5. Osobami ze strony Zamawiającego upowaŝnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: a) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia : Władysław Samolewicz, tel. 033/ (wew. 21). b) w sprawach związanych z procedurą przetargową : Danuta Krawacka - tel. 033 / (wew. 23). VIII. Wymagania dotyczące wadium. 1.Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: a) dla Zad. Nr 1 miasto i gmina Chełmek zł (słownie: pięć tysięcy złotych) b) dla Zad. Nr 2 miasto i gmina Brzeszcze zł (słownie: pięć tysięcy złotych) c) dla Zad. Nr 3 gmina Kęty (słownie: pięć tysięcy złotych) d) dla Zad. Nr 4 gmina Osiek i Polanka Wielka zł (słownie: pięć tysięcy złotych) e) dla Zad. Nr 5 gmina Oświęcim zł (słownie: pięć tysięcy złotych) f) dla Zad. Nr 6 gmina Zator i Przeciszów zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 10

11 e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu BANK SPÓŁDZIELCZY w Andrychowie Oddział w Oświęcimiu Nr konta w takim czasie, aby pieniądze znalazły się na rachunku Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca winien zamieścić w ofercie potwierdzenie dokonania przelewu (terminem wniesienia wadium jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na koncie Zamawiającego). 4. Wadium wniesione w innej formie niŝ pieniądz naleŝy złoŝyć w formie oryginału w pokoju Nr 3 w siedzibie Zamawiającego, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty, w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem oryginał naleŝy złoŝyć w oddzielnym opakowaniu, a do oferty wpiąć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 5. Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium zostanie wykluczony. 6. Zamawiający przechowa, a następnie dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp. IX. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłuŝenie terminu winna być wyraŝona na piśmie. 3. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 5. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niŝ na 7 dni przed upływem waŝności wadium wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłuŝenia waŝności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. JeŜeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 6. Wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą lub nie wnieśli wadium na przedłuŝony okres związania ofertą wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia. 11

12 X. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Oferta składana przez Wykonawcę dla kaŝdego zadania oddzielnie powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. Do oferty (dla kaŝdego zadania oddzielnie) Wykonawca dołącza wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami części VI niniejszej specyfikacji. 3. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz kalkulacja ofertowa zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji bez dokonywania w nich zmian. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych musza być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 5. UpowaŜnienie do podpisania oferty załącza się do oferty, chyba Ŝe wynika ono z innych dokumentów złoŝonych przez Wykonawcę. 6. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez Wykonawcę lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Zaleca się ponumerować i opieczętować pieczęcią firmy wszystkie kartki oferty i załączników ofertowych oraz trwale je złączyć. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 7. Dokumenty ( oprócz pełnomocnictwa, upowaŝnienia) mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. ZłoŜenie większej liczby ofert lub złoŝenie oferty zawierającej propozycje alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez Wykonawcę. 9. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z pośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 10. Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, ul. St. Leszczyńskiej 12, Oświęcim oraz opisane: Oferta przetargowa - Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonie 2011/2012 Zadanie Nr... - nie otwierać przed dniem r. godz W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 11. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 12. Oferty, które nie będą spełniać wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaną przez Zamawiającego odrzucone. 12

13 13. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty, niezaleŝnie od wyniku postępowania o zamówienie publiczne. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie w terminie do dnia 20 września 2011r. do godz. 10: Przy przesyłce pocztowej za termin złoŝenia oferty uwaŝa się wpływ przesyłki do Zamawiającego. 3. Oferty złoŝone po terminie podanym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane oraz zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2011 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w sali - świetlica. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny. 7. Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cena oferty na kaŝde zadanie powinna obejmować: a) Cenę netto i cenę brutto ( wraz z naleŝnym podatkiem VAT) w PLN dla przedmiotu zamówienia na kaŝde zadanie oddzielnie przy zachowaniu następujących załoŝeń: - cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji. 2. Cenę na kaŝde zadanie naleŝy obliczyć na podstawie załącznika Nr 1a-f do SIWZ przedmiar. Tak wyliczoną cenę naleŝy wpisać do formularza oferty zał. Nr 2 do SIWZ. Cenę jednostkową i wartość brutto naleŝy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie poszczególnych zadań. 4. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty przetargowej będą ponoszone wyłącznie przez uczestnika przetargu. 5. Cena musi obejmować wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Nie przewiduje się waloryzacji cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę. 7. Do oceny oferty Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za całość przedmiotu zamówienia. 8. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki nie powodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z 13

14 art. 87 ustawy Prawo zam. publ. niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Błędy w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 87 powodują odrzucenie oferty. 10. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, podlega odrzuceniu. 11. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 12. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień, lub jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla kaŝdego zadania będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. Dla zadania Nr 1: A) Kryterium oceny ofert i znaczenie tego kryterium: cena ofertowa 100%. ocena punktowa - max. 100 pkt. B) Sposób oceniania ofert Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według poniŝszego wzoru. Cn C0 = x 100 x 100% Cb C0 liczba punktów przyznanych za cenę za wykonanie zadania Nr 1, Cn najniŝsza cena spośród ofert nie odrzuconych za wykonanie zadania Nr 1 Cb cena oferty rozpatrywanej za wykonanie zadania Nr % - kryterium ceny. 2. Dla zadania Nr 2: A) Kryterium oceny ofert i znaczenie tego kryterium: cena ofertowa 100%. ocena punktowa - max. 100 pkt. B) Sposób oceniania ofert Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według poniŝszego wzoru. Cn C0 = x 100 x 100% Cb C0 liczba punktów przyznanych za cenę za wykonanie zadania Nr 2, 14

15 Cn najniŝsza cena spośród ofert nie odrzuconych za wykonanie zadania Nr2 Cb cena oferty rozpatrywanej za wykonanie zadania Nr % - kryterium ceny. 3. Dla zadania Nr 3: A) Kryterium oceny ofert i znaczenie tego kryterium: cena ofertowa 100%. ocena punktowa - max. 100 pkt. B) Sposób oceniania ofert Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według poniŝszego wzoru. Cn C0 = x 100 x 100% Cb C0 liczba punktów przyznanych za cenę za wykonanie zadania Nr 3, Cn najniŝsza cena spośród ofert nie odrzuconych za wykonanie zadania Nr 3 Cb cena oferty rozpatrywanej za wykonanie zadania Nr % - kryterium ceny. 4. Dla zadania Nr 4: A) Kryterium oceny ofert i znaczenie tego kryterium: cena ofertowa 100%. ocena punktowa - max. 100 pkt. B) Sposób oceniania ofert Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według poniŝszego wzoru. Cn C0 = x 100 x 100% Cb C0 liczba punktów przyznanych za cenę za wykonanie zadania Nr 4, Cn najniŝsza cena spośród ofert nie odrzuconych za wykonanie zadania Nr 4 Cb cena oferty rozpatrywanej za wykonanie zadania Nr % - kryterium ceny. 5. Dla zadania Nr 5: A) Kryterium oceny ofert i znaczenie tego kryterium: cena ofertowa 100%. ocena punktowa - max. 100 pkt. B) Sposób oceniania ofert Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według poniŝszego wzoru. Cn 15

16 C0 = x 100 x 100% Cb C0 liczba punktów przyznanych za cenę za wykonanie zadania Nr 5, Cn najniŝsza cena spośród ofert nie odrzuconych za wykonanie zadania Nr 5 Cb cena oferty rozpatrywanej za wykonanie zadania Nr % - kryterium ceny. 6. Dla zadania Nr 6: A) Kryterium oceny ofert i znaczenie tego kryterium: cena ofertowa 100%. ocena punktowa - max. 100 pkt. B) Sposób oceniania ofert Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według poniŝszego wzoru. Cn C0 = x 100 x 100% Cb C0 liczba punktów przyznanych za cenę za wykonanie zadania Nr 6, Cn najniŝsza cena spośród ofert nie odrzuconych za wykonanie zadania Nr 6 Cb cena oferty rozpatrywanej za wykonanie zadania Nr % - kryterium ceny. Realizacja zamówienia dla danego zadania zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŝszą liczbę punktów obliczonych wg powyŝszego wzoru. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertami najkorzystniejszymi na poszczególne zadania stają się oferty z największą liczbą punktów w poszczególnych zadaniach. Na podstawie w/w kryteriów, Zamawiający dokona oceny ofert złoŝonych przez Wykonawców na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. W przypadku złoŝenia dla danego zadania tylko jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu cena oferty nie podlega przeliczeniu. 16

17 XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla danego zadania Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty a takŝe punktację przyznana ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla danego zadania Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 ppkt. a) równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta dla kaŝdego zadania oddzielnie z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą faksu, albo 15 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 4. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŝona tylko jedna oferta. 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego: a) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu), umowy konsorcjum regulującą współpracę Wykonawców wchodzących w jego skład, w przypadku, jeŝeli deklarował korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu, b) adresy bazy sprzętowej oraz bazy składowiska materiałów do zimowego utrzymania celem sprawdzenia przez Zamawiającego przygotowanie wykazanego w ofercie sprzętu wg. pkt. V.1.4) w sprawie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający zastrzega, Ŝe w przypadku nie spełnienia tego kryterium umowa nie zostanie zawarta. c) wykaz numerów telefonów komórkowych do kontaktu z kierowcami pracującego sprzętu przy zimowym utrzymaniu na danym zadaniu. 6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złoŝyć zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Podczas zawarcia umowy osoby uprawnione powinny dysponować potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia. 7. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki art. 93 ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznych. 17

18 XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dla danego zadania zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie dla tego zadania, wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z 2000r. z poź. zm.) 2. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu - BANK SPÓŁDZIELCZY w Andrychowie, Oddział w Oświęcimiu Nr konta w takim terminie, aby pieniądze znalazły się na rachunku Zamawiającego w dniu zawarcia umowy. Zamawiający przechowuje wpłacone zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym. 3. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy złoŝone w pozostałych formach tj. gwarancji, poręczeń winno obowiązywać od dnia zawarcia umowy i musi zawierać następujące elementy: 1) Nazwę Wykonawcy jego siedzibę i adres, 2) Nazwę Zamawiającego, 3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczoną gwarancją, 5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze Ŝądanie zapłaty Zamawiającego. 4. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy załącznik Nr 9 do SIWZ. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim, umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały przedstawione we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 9 do niniejszej specyfikacji. 2. Zmiana postanowień umowy moŝe być dokonana tylko w przypadku: a. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b. w razie wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy. 3. Zmiana postanowień umowy z uwagi na wystąpienie powyŝszych okoliczności moŝe nastąpić pod warunkiem wyraŝenia zgody przez Zamawiającego. 18

19 XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki ochrony prawnej unormowane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcom, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. XVIII. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta częściowa musi obejmować wykonanie min. jednego zadania. XIX. Określenie maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeŝeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1pkt 6 i 7 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeŝeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego temu samemu Wykonawcy stanowiących nie więcej niŝ 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w zakresie wykonania tego samego przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeŝeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeŝeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 1. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 2. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich / PLN. XXIV. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŝeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXVI. śądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

DRG341/9/2009. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

DRG341/9/2009. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Kalwaria Zebrzydowska: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieŝanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2009/2010 z podziałem na 14 zadań DRG341/9/2009

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Wieruszów: DOSTAWA OPATRUNKÓW I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE Numer ogłoszenia: 176265-2009; data zamieszczenia: 12.10.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2012 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Druk materiałów poligraficznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== Nazwa zadania: remont budynku amfiteatru i biblioteki w Chybiu Nazwa Zamawiającego: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Aparatura telemetryczna 2014/S

Polska-Olsztyn: Aparatura telemetryczna 2014/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82991-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Aparatura telemetryczna 2014/S 050-082991 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ulicach powiatowych w Krotoszynie w ramach projektu pt. Budowa i przebudowa ciągu ulic

ulicach powiatowych w Krotoszynie w ramach projektu pt. Budowa i przebudowa ciągu ulic Krotoszyn: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach powiatowych w Krotoszynie w ramach projektu pt. Budowa i przebudowa ciągu ulic powiatowych i gminnych z włączeniem do dróg krajowych nr 15 i 36 w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej oznaczenie sprawy 41/2009 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl ZATWIERDZONE przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz 18-11-2009

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Dostawa aparatów do EKG. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wałbrzych: Dostawa aparatów do EKG. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-02-04 14:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa aparatów do EKG. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP / 5 / 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA Doposażenie placu zabaw W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art.69-73 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu, ul. ks. Skorupki 21, Łódź, woj. łódzkie, tel , , fax

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu, ul. ks. Skorupki 21, Łódź, woj. łódzkie, tel , , fax Łódź: Modernizacja hali sportowej przy ul. Rudzkiej 37 - etap II Numer ogłoszenia: 137089-2007; data zamieszczenia: 08.08.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Oznaczenie zamówienia: PCREiDN.271.228-229.1/2019 Nazwa zamówienia: Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów szkół zawodowych I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Bielsko-Biała, dnia 12.01.2016r Ogłoszenie o zamówieniu Miasto Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Organizacja wycieczki promowej do Malmo (Szwecja) dla katedry Mikroekonomii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

1: wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych wskazanych przez Zamawiającego w

1: wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych wskazanych przez Zamawiającego w Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA. istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro 1. pozyskanie i zrywka drewna wielkowymiarowego, 2. pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Krosno: Remont konstrukcji drewnianej mostów. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Krosno: Remont konstrukcji drewnianej mostów. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Krosno: Remont konstrukcji drewnianej mostów Numer ogłoszenia: 45664-2008; data zamieszczenia: 06.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Dostawa tłucznia drogowego na terenie gminy Grabowiec.

Dostawa tłucznia drogowego na terenie gminy Grabowiec. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa tłucznia drogowego na terenie gminy Grabowiec. Kod CPV: 28.81.31.40-7 kamień drogowy TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: FORMULARZ ZP-400

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  FORMULARZ ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-08-22 08:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa dozowników i ręczników na rolce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GZS.TI.3.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.rozprza.pl Rozprza: Dostawa oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Rozprza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGA TELEFONII KOMÓRKOWEJ GSM WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I MODEMU ORAZ AKTYWNYCH I SKONFIGUROWANYCH KART SIM DLA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-lodz.pl Łódź: Ochrona osób i mienia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - ZP/ŁOW NFZ/14/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

jest Remont Dachu w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. Szczegółowy zakres prac został

jest Remont Dachu w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. Szczegółowy zakres prac został Karsin: Remont Dachu w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu Numer ogłoszenia: 272717-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 7 2011-11-08 18:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 3lo.home.pl/ Bydgoszcz: Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń zaplecza Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie.

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Znak sprawy: PN/BO/341/6/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Ilekroć w tekście są wymieniane artykuły ustawy, dotyczą one

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kutno: Remont drogi powiatowej nr 2156E Kruki - Kaczkowizna odc. Sędki - Zagroby od km 1+741 do km 4+817 Numer ogłoszenia: 177043-2009; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.10.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4, Cegłów tel , fax www bip.ceglow.pl,

Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4, Cegłów tel , fax www bip.ceglow.pl, Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów tel. 25 759 59 39, fax 25 759 59 38 www bip.ceglow.pl, e-mail: urzad@ceglow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo