Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja I.R.E.S. Polska. 2. Fundacja ustanowiona została przez Mariolę Marię Włodarczak i Przemysława Jana Maksymów zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Leszka Butrowskiego w Kancelarii Notarialnej w Głogowie, przy ul. Parafialnej numer 3, w dniu r. 3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U Nr 21 poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu. 4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 1. Fundacja ma osobowość prawną. 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Pracy i Polityki Społecznej. 2. Siedzibą fundacji jest Dalków Terenem działalności Fundacji jest obszar Unii Europejskiej, w szczególności Rzeczpospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 5. 1

2 6. Fundacja posiada osobowość prawną poprzez wpis do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 7. Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 9. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych oraz współpracować z innymi podmiotami w kraju i zagranicą mającymi podobne cele i zadania. II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI 10. Cele Fundacji: 1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności na obszarach wiejskich, w tym w zakresie turystyki, wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców; 2. Prowadzenie działań aktywnej integracji w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3. Wspomaganie procesów rozwoju ekonomii społecznej, w szczególności na obszarach wiejskich, w tym zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych; 4. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 5. Wspomaganie rozwoju i powstawania lokalnych organizacji pozarządowych; 6. Tworzenie funduszy grantowych, dotacyjnych na rozwój i aktywizację lokalnych środowisk społecznych działających na rzecz wspólnego dobra; 2

3 7. Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w zakresie regionalnych wartości; 8. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 9. Tworzenie funduszy stypendialnych dla uczniów, studentów i doktorantów; 10. Wspomaganie procesów oświatowych, w szczególności na obszarach wiejskich; 11. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem; 12. Rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży; 13. Wzrost świadomości ekologicznej, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 14. Wzmocnienie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, w tym wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; 15. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 16. Promocja i organizacja wolontariatu; 17. Pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, spółdzielni socjalnych i osób fizycznych w zakresie określonym w celach statutowych; 18. Opracowanie i realizacja lokalnych strategii z czynnym udziałem społeczności lokalnej, zarówno w procesie opracowania, jak i realizacji; 19. Aktywizowanie i mobilizacja społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionów Polski; 20. Udzielanie wsparcia mieszkańcom, w szczególności z obszarów wiejskich objętego w zakresie przygotowywania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację; 21. Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży; 22. Wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych i niepełnosprawnych; 23. Podejmowanie innych działań społecznie i gospodarczo ważnych dla rozwoju regionów Polski Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów podejmujących działania na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju Polski; 3

4 b) organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, konferencji, wydarzeń; c) organizację, udział i finansowanie przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i innych w zakresie celów statutowych; d) organizację konkursów, wystaw, przeglądów, festiwali, pokazów, plenerów, itp.; e) prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej; f) inicjowanie, prowadzenie, udział lub finansowanie badań socjologicznych, także opinii publicznej, ekonomiczno-gospodarczych i innych istotnych dla społeczności lokalnych lub grup społecznych; g) organizację lub udział w targach, konferencjach, seminariach, sympozjach, itp; h) udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, koncepcyjnych, itp.; i) finansowanie odbudowy lub remontów obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, atrakcji turystycznych i innych istotnych ze względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do nich; j) organizację i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz wspierania inicjatyw obywatelskich, gospodarczych, udzielania porad prawnych a przede wszystkim udzielania niezbędnej pomocy w przygotowywaniu projektów na dofinansowanie zadań z zakresu dobra wspólnego; k) wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza gospodarstw rolnych i początkujących przedsiębiorców na obszarach wiejskich; l) promocję i reklamę realizowanych działań własnych i innych podmiotów, o ile są zgodne z celami statutowymi; m) inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych; n) współpracę, w tym sieciową, z podmiotami realizującymi podobne cele, także zagranicznymi; o) prowadzenie innych działań zgodnych z celami statutowymi i dozwolonych w przepisach prawa krajowego i Unii Europejskiej. 2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność w zakresie wymienionym w 11, ust.1. 4

5 III. MAJĄTEK FUNDACJI Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) wniesiony przez Fundatorów, po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) przez każdego oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 2. Dochody fundacji mogą pochodzić z: a) darowizn, spadków, zapisów, b) dotacji, subwencji oraz grantów, c) dochodów z majątku fundacji, d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, e) działalności statutowej odpłatnej, f) odsetek od wkładów na rachunkach bankowych, g) zyski z działalności gospodarczej, h) inne wpływy dozwolone przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej. 3. Dochody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji. 4. Fundacja nie udziela pożyczek pieniężnych i nie udziela zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi, 5. Fundacja nie przekazuje swego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 6. Fundacja nie wykorzystuje swego majątku przez członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Fundacji, 7. Fundacja nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich bliskie osoby. 5

6 8. Środki pieniężne Fundacji są przechowywane na rachunku bankowym, a środki rzeczowe pozostają w zarządzie Fundacji i są wykorzystywane w zakresie zgodnym z celami Fundacji Fundacja może tworzyć inne fundusze niż fundusz założycielski, stanowiące wyodrębniony majątek Fundacji, w szczególności Fundusz Grantowy przeznaczony na wspieranie działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji. 2. Decyzje w sprawie ustanowienia bądź likwidacji wyodrębnionych funduszy, a także ich przeznaczenia i zasad funkcjonowania podejmuje Zarząd Fundacji. IV. WŁADZE FUNDACJI I ZASADY ORGANIZACJI JEJ ORGANÓW 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych przez Fundatorów na pięcioletnią kadencję. 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu, b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, c) śmierci członka Zarządu. 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez Fundatorów. 5. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu Zarząd, reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz kieruje całością spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje. W szczególności kieruje i prowadzi działalność 6

7 statutową, pomocniczą działalność gospodarczą, zarządza majątkiem Fundacji, podejmuje decyzje w przedmiocie form i środków oraz wysokości pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej w zakresie zgodnym z celami Fundacji. 2. Do kompetencji Zarządu należy: a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jego imieniu, b) kierowanie bieżącą pracą Fundacji, c) określenie głównych kierunków działania Fundacji, d) określanie zasad wsparcia działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji, w tym tworzenie i likwidacja wyodrębnionych funduszy, e) ustalanie wysokości składek członkowskich, f) powołanie i nadzór nad Biurem Fundacji, g) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura, h) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji, i) ustalanie regulaminu Biura Fundacji, j) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych, k) tworzenie i likwidacja grup roboczych, zajmujących się bieżącą pracą nad realizacją określonych celów statutowych l) sporządzanie planów pracy i budżetu, m) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, n) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem. 6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 17. Za pełnione funkcje członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot ponoszonych przez nich kosztów podróży, związanych ze stawieniem się na posiedzeniu Zarządu bądź reprezentowaniem Fundacji na zewnątrz, o ile Fundacja posiada na to stosowne środki. 7

8 18. Zmiany w statucie Fundacji wprowadzać mogą Fundatorzy w drodze uchwały jednomyślnie Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes. 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości majątku Fundacji. V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacji może prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 2. Cały dochód z pomocniczej działalności gospodarczej winien zostać przeznaczony na cele statutowe Fundacji. 3. Pomocniczą działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Prezes lub inny członek zarządu. 4. Przedmiotem pomocniczej działalności gospodarczej jest: Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; Z Wydawanie książek; Z Pozostała działalność wydawnicza; Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Z Działalność fotograficzna; Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; Z Działalność organizatorów turystyki; 8

9 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej; Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie biura; Z Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów; Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych; Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; A Nauka języków obcych; B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; Z Działalność wspomagająca edukację; Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana; Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych; Z Pozostała działalność związaną ze sportem; Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. VI. LIKWIDACJA FUNDACJI Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji. 2. Stan likwidacji stwierdzają Fundatorzy, którzy jednocześnie powołują likwidatora Fundacji. 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji powiadamia ministra właściwego ds. Pracy i Polityki Społecznej VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W zakresie prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej Fundacja kieruje się zasadami rachunku ekonomicznego. 9

10 2. Księgowość Fundacji jest prowadzona według określonych zasad: a) na podstawie, w szczególności postanowień art. 4, ust. 3, 4 i 5, art. 10, ust.1, 2 i 3 oraz art. 50 i innych postanowień ustawy z dnia r. - o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r. z późniejszymi zmianami, w szczególności opublikowanymi w Dz. U. Nr 113, poz z 2000 r.); b) przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz z 2001 r. z późniejszymi zmianami). 10

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S t a t u t F u n d a c j i. Rozdział I

S t a t u t F u n d a c j i. Rozdział I F u n d a c j a R o z w o j u I n f o r m a t y k i S t a t u t F u n d a c j i Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Rozwoju Informatyki zwana dalej Fundacją, zostaje utworzona przez osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE * 1 Stowarzyszenie ŻYĆ INACZEJ na rzecz ogółu społeczności, rodzin w sytuacji kryzysowej, a w szczególności kobiet i dzieci, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM RUCHU EUROPEJSKIEGO I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. 1. Stowarzyszenie nazwane STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO REHABILITACYJNE OSÓB

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem.

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. S T A T U T Skorpion Polkowice Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. 2 1. Klub jest rejestrowym stowarzyszeniem kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKE STOWARZYSZENIE CARROM (w skrócie PSC), zwany dalej Stowarzyszeniem. 2. W kontaktach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo