Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę Mol-Galios, Karolinę Olejnik-Pyka zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Arkadiusza Nikiel w Kancelarii Notarialnej-Arkadiusz Nikiel Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe. 3. Siedzibą Fundacji są Tarnowskie Góry. 4. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej i Starosta Tarnogórski. 4 Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę oraz siedzibę. Pieczęć Fundacji może także zawierać znak graficzny. 5 Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. Przyznawanie nagród: pieniężnych lub rzeczowych - w tym świadczeń jednorazowych lub stypendiów dla osób realizujących cele fundacji, 1

2 coroczne przyznawanie nagrody dla producentów w kategoriach najlepsza zabawka tradycyjna ("Zabawka Roku"), najlepszy produkt dla dzieci, ustanowienie nagrody dla instytucji, osób publicznych i prywatnych, działających w sposób szczególny na rzecz dzieci i rodziny. Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 6 Celem Fundacji jest działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie wspierania rozwoju dzieci. Fundacja została powołana w celach: CEL GŁÓWNY: Fundacja Fundamenty Rozwoju upowszechnia i wprowadza innowacyjne modelowe rozwiązania na rzecz rozwoju i edukacji małych dzieci, promuje znaczenie wczesnego dzieciństwa dla rozwoju człowieka oraz buduje kulturę małego dziecka w społeczeństwie. CELE SZCZEGÓŁOWE: podniesienie poziomu świadomości wśród rodziców, władz i samorządów lokalnych na temat znaczenia wczesnej edukacji przedszkolnej; prowadzenie działań pedagogicznych, psychologicznych i medycznych, których podmiotem jest małe dziecko. wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinie (wzmacnianie więzi rodzinnych, uwzględnianie praw dziecka); budowanie społeczeństwa informacyjnego w powiecie tarnogórskim; tworzenie przestrzeni wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi pogłębianiem wiedzy o aspektach rozwoju dzieci; popieranie innowacji pedagogicznej w pracy dydaktyczno-wychowawczej; inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie organizacji rodzinnych form zagospodarowania czasu wolnego; 2

3 wspieranie badań dotyczących stymulacji rozwoju dziecka; skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli oświaty i edukacji, prawa i nauki. 7 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a. redagowanie artykułów, tworzenie publikacji w serwisie internetowym b. utworzenie bazy firm przyjaznych rodzicom na terenie powiatu tarnogórskiego c. zaplanowanie kampanii informacyjnej adresowanej do środowisk rodziców, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i nauczycieli na terenie powiatu tarnogórskiego, dotycząca kwestii związanych z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, d. organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów edukacyjnych dla rodziców i opiekunów e. tworzenie i promowanie miejsc przyjaznych rodzicom i dzieciom f. prowadzenie działań pedagogicznych, psychologicznych i medycznych, których podmiotem jest małe dziecko. g. działania wspomagające wczesny rozwój i edukacje dziecka, w zakresie jego zainteresowań h. prowadzenie działalności wydawniczej i sprzedażowej w zakresie realizacji celów statutowych i. organizowanie konkursów dla dzieci. Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 8 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania Dochody fundacji mogą pochodzić z: a. darowizn, spadków, zapisów, b. dotacji i subwencji osób prawnych, c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 3

4 d. dochodów z majątku fundacji, e. odsetek bankowych, f. dochodów z działalności gospodarczej. g. funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 2.Dochody pochodzące z subwencji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 2a. Zabrania się : a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów, pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w związku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych, c) wykorzystywania majątku fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 3. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w znaczącej kwocie w zł lub innej walucie uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. 4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: a B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane b Z - Działalność wspomagająca edukację c Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej d Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. e Z - Opieka dzienna nad dziećmi 4

5 f Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna g Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów h Z - Działalność agencji reklamowych i E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana j Z - Wydawanie książek k Z - Wydawanie gazet l Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ł Z - Działalność portali internetowych m Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet n Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Rozdział IV. Władze Fundacji Organem Fundacji jest Zarząd Zarząd Fundacji składa się z 2 członków, w których jeden pełni funkcję Prezesa. 2.Zarząd powoływany jest przez Fundatorów na okres 5 lat. Członków Zarządu można powoływać spośród Fundatorów. 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów, b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, c. śmierci członka Zarządu. 5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do kompetencji Zarządu należy: a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, b. realizacja celów statutowych, 5

6 c. sporządzanie planów pracy i budżetu, d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, g. składanie wniosku do Fundatorów o zmianę statutu, h. wnioskowanie do Fundatorów o wyrażenie zgody na połączenie i likwidację Fundacji. 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorom roczne sprawozdanie z działalności Fundacji Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Sposób reprezentacji Przy składaniu oświadczeń woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych wymagana jest reprezentacja dwóch członków Zarządu lub jednego członka działającego wraz z Pełnomocnikiem Fundacji. Dopuszcza się możliwość wzajemnego udzielania sobie pełnomocnictw przez członków Zarządu upoważniających do dokonania czynności szczególnych 2. W stosunkach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu Fundację jednoosobowo reprezentuje Pełnomocnik Fundacji. 3. Pełnomocnika Fundacji jednogłośnie wybierają Fundatorzy. Rozdział. V. Postanowienia końcowe 16 Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 6

7 17 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Minister Pracy i Polityki Społecznej i Starostę Tarnogórskiego. 3. Decyzję o likwidacji podejmują jednogłośnie Fundatorzy. 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą jednogłośnej uchwały Fundatorów na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 19 W razie śmierci Fundatora lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych uprawnienia przewidziane dla Fundatorów niniejszym statutem wykonuje drugi Fundator. Statut został przyjęty dnia r. Podpisano: Zarząd Fundacji Fundamenty Rozwoju Katarzyna Mol-Galios Prezes Zarządu Karolina Olejnik-Pyka Wiceprezes Zarządu 7

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. -

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. - STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1 Stawający, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustanawia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1. STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Animatornia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę Pakieła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne ODPIS STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych i zwana jest dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Piłkarstwa Polskiego, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją ustanowiona przez Polski Związek Piłki Nożnej zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE S T A T U T FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 21/V/2008 Zarządu Fundacji CIP z dnia 07.05.2008r. STATUT Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI GIESCHE Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Giesche, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Mariusza Lachowicza Rafała Wyszyńskiego Zenona Nowaka 1 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zwana dalej Fundacją ustanowiona jest przez następujących fundatorów: I. Miasto i Gminę Gołdap,

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo