Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany w kształceniu zawodowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiany w kształceniu zawodowym"

Transkrypt

1 Zmiany w kształceniu zawodowym

2 Obszary zmian Typy szkół ponadgimnazjalnych Możliwości kształcenia/uzyskiwania kwalifikacji Klasyfikacja zawodów kształcenia zawodowego Podstawa programowa Programy nauczania Organizacja pracy szkoły zawodowej Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

3 Zmiany w prawie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 205 poz. 1206) ZMIANA USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

5 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w systemie edukacji Gimnazjum dla dorosłych Liceum dla dorosłych Matura LO 3 lata Technikum 4 lata Szkoła policealna Kursy kwalifikacyjne ZSZ 3 lata Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

6 Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dn r. ZAWODY KWALIFIKACJE

7 Przykład podziału zawodu na kwalifikacje Zawody Kwalifikacje Prowadzenie sprzedaży Jednostki efektów kształcenia Organizowanie sprzedaży Sprzedaż towarów

8 Podział zawodów kwalifikacje Kwalifikacje w zawodzie wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

9 Klasyfikacja zawodów kształcenia zawodowego (fragmenty) Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów/ Nazwa zawodu Wnioskodawca minister właściwy w zakresie zawodu Obszar kształ. Typy szkół ZSZ T SP Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach 711 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni Monter konstrukcji budowlanych Bud. gospodarki przestrz. i mieszk. B X K1 Montaż konstrukcji budowlanych X Zdun Bud. gospodarki przestrz. i mieszk Murarz-tynkarz Bud. gospodarki przestrz. i mieszk Betoniarz-zbrojarz Bud. gospodarki przestrz. i mieszk. B X K1 Wykonywanie robót zduńskich X B X K1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich B X K1 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 712 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni Monter izolacji budowlanych Bud. gospodarki przestrz. i mieszk. B X K1 Wykonywanie izolacji budowlanych X Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Bud. gospodarki przestrz. i mieszk. Bud. gospodarki przestrz. i mieszk. B X K1 Wykonywanie robót związ. z budową i remontem sieci komunalnych K2 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych B X K1 Montaż systemów suchej zabudowy K2 Wykonywanie robót malarskotapeciarskich K3 Wykonywanie robót posadzkarskookładzinowych Kształcenie w formie kwalifikac. kursów zawodow. X X X X X X X Uwagi

10 Klasyfikacja zawodów kształcenia zawodowego (fragmenty) Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów/ Nazwa zawodu Wnioskodawca minister właściwy w zakresie zawodu Obszar kształ. Typy szkół ZSZ T SP Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach 311 Technicy nauk fizycznych i technicznych Technik geolog środowiska R X 2 K1 Wykonywanie prac geologicznych Kształ. w formie kwalifikac. kursów zawodow. Uwagi Technik budownictwa Technik budownictwa wodnego Technik drogownictwa budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej B X K1 Montaż konstrukcji budowlanych albo Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich K2 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej gospodarki wodnej B X K1 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych K2 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych transportu B X 2 K1 Wykonywanie robót drogowych K2 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokum. przetargowej X X X X X X X X

11 Uczenie się przez całe życie (LLL) Każda osoba gromadzi swój własny zasób kwalifikacji: w pionie przez uzyskanie kolejnych pełnych poziomów kwalifikacji w poziomie przez nasycenie kwalifikacji na danym poziomie Dzięki temu osoby mogą realizować swoje aspiracje zawodowe i osobiste, np. profesor matematyki i mistrz cukiernictwa Źródło Tomasz Syryusz Wolski

12 Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dn r. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

13 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie egzamin umożliwiający uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie jeżeli został przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji.

14 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Kwalifikację może potwierdzić osoba, która (w zakresie danej kwalifikacji): uczęszcza do szkoły zawodowej (ZSZ, T, SPol), jest absolwentem szkoły zawodowej, ukończyła kurs kwalifikacyjny, ma doświadczenie zawodowe na stanowisku.

15 Zastosowanie podstawy programowej PODSTAWA PROGRAMOWA Programy nauczania Programy nauczania Zestawy zadań i arkusze egzaminacyjne

16 Certyfikaty, dyplomy, świadectwa świadectwo szkoły będzie dokumentem potwierdzającym ukończenie szkoły danego typu i posiadanie określonego poziomu wykształcenia (nie będzie na nim umieszczana nazwa zawodu) świadectwo potwierdzające określoną kwalifikację uczniowie uzyskają w trakcie nauki, po potwierdzeniu każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie dyplom oraz suplement do dyplomu absolwent szkoły uzyska po potwierdzeniu wszystkich wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie 16

17 Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Dyplom w zawodzie kształconym w zsz Wykształcenie ogólne na poziomie zsz Dyplom w zawodzie kształconym w technikach i sz. pol. Wykształcenie ogólne na poziomie średnim Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

18 Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dn r. STRUKTURA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

19 Podstawa programowa w zawodzie struktura Cz.I Cz.II Cz.III

20 Część I Obszary kształcenia obejmują zawody pogrupowane pod względem wspólnych efektów kształcenia wymaganych do realizacji zadań zawodowych. Uwzględniono Polską Klasyfikację Działalności i wyodrębniono 8 obszarów kształcenia: A - administracyjno-usługowy B - budowlany E - elektryczno-elektroniczny M - mechaniczny i górniczo-hutniczy R - rolniczo-leśny z ochroną środowiska T - turystyczno-gastronomiczny Z - medyczno-społeczny S - artystyczny

21 Część I Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompetencje personalne i społeczne, oznaczono kodem składającym się z trzech wielkich liter: BHP bezpieczeństwo i higiena pracy PDG podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej JOZ język obcy wspomagający kształcenie zawodowe KPS kompetencje personalne i społeczne OMZ organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów kształconych na poziomie technika)

22 Część I Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, oznaczono kodem składającym się z: a) trzyliterowego skrótu PKZ, b) ujętych w nawiasie: wielkiej litery alfabetu, wskazującej na przyporządkowanie do obszaru kształcenia, małej litery alfabetu, o charakterze porządkowym, odróżniającym poszczególne PKZ w ramach obszaru kształcenia. Przykład: PKZ(A,j), PKZ(B,a)

23 Część I Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach oznaczono: wielką literą alfabetu, wskazującą na przyporządkowanie do obszaru kształcenia oraz kolejną liczbą o charakterze porządkowym. Przykład: E.21, S.2

24 Część I Tabela kwalifikacji zawodowych fragment 1

25 Część I Tabela kwalifikacji zawodowych fragment

26 Część II Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów przykład (JOZ). Język obcy wspomagający kształcenie zawodowe Uczeń: posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

27 Część II Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszarów kształcenia przykład PKZ(A.j) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec, technik usług pocztowych i finansowych Uczeń: posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa; klasyfikuje towary według określonych kryteriów; określa zasady magazynowania, przechowywania i transportu towarów; identyfikuje normy towarowe oraz normy jakości dotyczące przechowywania i konserwacji towarów; ustala zasady odbioru towarów; wyjaśnia zasady oznakowywania towarów; charakteryzuje zasady pakowania towarów; identyfikuje prawa konsumenta; rozróżnia rodzaje opakowań towarów; określa zasady gospodarki opakowaniami; charakteryzuje procedury postępowania reklamacyjnego; sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą; podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań zawodowych.

28 Część II Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszarów kształcenia przykład PKZ(B.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarzzbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej Uczeń: rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych; rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania; rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych; rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie; stosuje zasady sporządzania rysunków budowlanych; wykonuje szkice robocze; rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie; rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych; określa zasady wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi; rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy; rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie; stosuje zasady transportu i składowania materiałów budowlanych; rozróżnia rodzaje rusztowań oraz określa zasady ich montażu, użytkowania i demontażu; stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

29 Część II Efekty kształcenia dla kwalifikacji przykład A.18 Prowadzenie sprzedaży 1. Organizowanie sprzedaży Uczeń: przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów; dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży; przestrzega zasad ustalania cen towarów; oznakowuje towary zgodnie z zasadami ustalonymi w punkcie sprzedaży; stosuje metody i formy prezentacji towarów; informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej; identyfikuje formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów; przeprowadza inwentaryzację towarów. 2.Sprzedaż towarów Uczeń: charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży; przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży; stosuje różne formy i techniki sprzedaży; identyfikuje rodzaje zachowań klientów; stosuje zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej; udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży; prezentuje ofertę handlową;. przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

30 Część II Efekty kształcenia dla kwalifikacji przykład B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Sporządzanie kosztorysów Uczeń: rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz określa zasady ich sporządzania; posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania iodbioru robót; korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych; sporządza przedmiary robót budowlanych; wykonuje obmiary robót budowlanych; ustala założenia do kosztorysowania; sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze; stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej Uczeń: określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych; rozróżnia dokumenty przetargowe; posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia; korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia; określa zasady sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia; przygotowuje i kompletuje dokumentację przetargową; sporządza oferty na roboty budowlane.

31 Część III Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis kształcenia w poszczególnych zawodach - przykład TECHNIK HOTELARSTWA I. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich; rezerwowanie usług hotelarskich; wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji;. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych, niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) Efekty kształcenia, wspólne dla wszystkich zawodów. 2) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno gastronomicznego PKZ(T.f). 3) Efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik hotelarstwa opisane wwyodrębnionych kwalifikacjach: T.10 Świadczenie usług w recepcji hotelowej; T.11 Obsługa gości podczas pobytu w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Opisy kwalifikacji znajdują się w części II. III. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownia hotelarska wyposażona w: pracownia obsługi konsumenta z aneksem gastronomicznym wyposażona w:. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego: Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno gastronomicz. 390 godz T.10 Świadczenie usług w recepcji hotelowej 380 godz T.11 Obsługa gości podczas pobytu w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 260 godz

32 TECHNIK BUDOWNICTWA I. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywanie określonych robót budowlanych; organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych, niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) Efekty kształcenia, wspólne dla wszystkich zawodów. 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia budowlanego PKZ(B.c) i PKZ(B.k); 3) efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik budownictwa opisane wwyodrębnionych kwalifikacjach: B.20 Montaż konstr. bud. albo B.18 Wykonywanie robót murar. itynkar. albo B.16 Wykonywanie robót zbrojar. i betoniar.; B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych; B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Opisy kwalifikacji znajdują się w części II. III. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownia budowlana wyposażona w: pracownia dokumentacji technicznej wyposażona w:. warsztaty szkolne.. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego: Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształceniabudowlanego 430 godz. B.20 Montaż konstrukcji budowlanych albo B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 400 godz. B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 200 godz. B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 100 godz.

33 Podstawa programowa dla zawodu Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP JOZ PDG KPS OMZ Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z obszarów kształcenia (PKZ) Obszar A PKZ(A.a) A.b.. A.j A.k A.l A.m A.n A.o.. Efekty kształcenia dla kwalifikacji A.2A.2 A.26 A.1 A.2 A.22 A.11 A.19 A.18 A.23 A.25A. PP - sprzedawca BHP JOZ PDG KPS PKZ(A.j) A.18 PP - technik handlowiec OMZ PKZ(A.n) A.22

34 Podstawa programowa dla zawodu Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP JOZ PDG KPS OMZ Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z obszarów kształcenia (PKZ) Obszar B PKZ(B.a) B.b B.c B.d B.k B.l PP Murarz tynkarz BHP JOZ PDG KPS PKZ(B.c) B.18.. B.e.. Efekty kształcenia dla kwalifikacji A.2 A.2 B.26 B.1 B.2 B.30 B.11 B.19 B.18 B.33 B.25B. PP Technik budownictwa OMZ PKZ(B.k) B.30 B.33

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2012 r. (poz....) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Podstawa programowa, o której mowa w niniejszym załączniku, została

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego programowych kluczem Doskonalenie podstaw do modernizacji Toruń 12-13.12.2011 r.

kształcenia zawodowego programowych kluczem Doskonalenie podstaw do modernizacji Toruń 12-13.12.2011 r. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Toruń 12-13.12.2011 r. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Działanie 3.3 Poprawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁ CENIA W ZAWODACH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁ CENIA W ZAWODACH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁ CENIA W ZAWODACH EFEKTY KSZTAŁ CENIA... 1 1. EFEKTY KSZTAŁ CENIA WSPÓ LNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓ W... 1 OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁ UGOWY (A)... 3 STOLARZ - 752205... 3 SPRZEDAWCA

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanizacji rolnictwa; symbol 311512 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nasz znak: 271-11/2014 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie kucharz - 512001 - kwalifikacje T.6. Sporządzanie potraw i napojów: 1) kształcenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik informatyk 351203 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk 351203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania realizowany. w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. w zawodzie. Cukiernik 751201. Nr programu: 751201/ZSZ / Mo/ 2012

Program nauczania realizowany. w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. w zawodzie. Cukiernik 751201. Nr programu: 751201/ZSZ / Mo/ 2012 Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w zawodzie Cukiernik 75101 Nr programu: 75101/ZSZ / Mo/ 01 opracowany przez nauczycieli Zespołu Szkół w Mosinie Typ programu:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik optyk 325302

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik optyk 325302 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik optyk 325302 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie przetwórca ryb powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie przetwórca ryb powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Przetwórca ryb 751103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Dietetyk 322001 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE kucharz 512001 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo