RUCH DROGOWY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RUCH DROGOWY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH"

Transkrypt

1 Biblioteka Policjanta Prewencji Jarosław Tuliszka RUCH DROGOWY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na czerwiec 2011 roku SŁUPSK 2011

2 Materiał opracowany w Zakładzie Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Słupsku Korekta i redakcja językowa: GraŜyna Szot Redakcja techniczna: Zenon Trzciński Korekta merytoryczna: Piotr Sochacki Ryciny: Jarosław Tuliszka Projekt okładki: Marcin Jedynak Druk: Andrzej Block Zatwierdzam i wprowadzam do uŝytku jako materiał dydaktyczny Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku Słupsk

3 Spis treści Wstęp 5 1. Podstawy ruchu drogowego Miejsce oraz zakres obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym Wybrane pojęcia ustawowe Wybrane ogólne zasady ruchu drogowego Wybrane znaki i sygnały drogowe Ułatwienia w ruchu drogowym dla osób niepełnosprawnych Ogólne zasady ruchu drogowego Zasady ruchu pojazdów Przepisy regulujące ruch pieszych Przepisy dotyczące rowerzystów Przepisy dotyczące motorowerzystów Przepisy dotyczące jeźdźców Przepisy dotyczące poganiaczy zwierząt Przepisy dotyczące kierujących pojazdami zaprzęgowymi Włączanie się do ruchu Pierwszeństwo przejazdu Zasady uŝywania świateł zewnętrznych Zatrzymanie i postój pojazdów na chodniku Zakazy zatrzymywania i postoju pojazdów Zasady uŝywania pasów bezpieczeństwa Zasady uŝywania hełmów ochronnych PrzewoŜenie dziecka w pojazdach samochodowych Oznakowanie osób wykonujących czynności na drodze Poruszanie się dzieci po drogach publicznych Ruch pojazdów uprzywilejowanych Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami, kategorie praw jazdy i wynikające z nich uprawnienia Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego Pełnienie słuŝby na drogach Podstawy prawne słuŝby policjantów na drogach Kompetencje podmiotów policyjnych w zakresie wykonywania zadań na drogach Formy pełnienia słuŝby na drogach Sposoby sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego Obowiązki policjanta pełniącego słuŝbę na drodze 72 3

4 2.6. Zakazy dotyczące policjanta pełniącego słuŝbę na drodze Rodzaje dokumentów wymaganych w czasie kontroli oraz elementy ich zabezpieczenia przed fałszowaniem Rodzaje tablic rejestracyjnych oraz ich legalizacja Numer identyfikacyjny pojazdu VIN Zatrzymywanie dokumentów, usuwanie i przemieszczanie pojazdów oraz blokowanie kół Podstawy prawne zatrzymywania dokumentów uprawniających do kierowania oraz dopuszczających pojazd do ruchu Przypadki zatrzymania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem Zasady postępowania z zatrzymanym prawem jazdy Przypadki zatrzymania dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu Zasady postępowania z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym Podstawy prawne usuwania i przemieszczania pojazdów Tryb i warunki usuwania i przemieszczania pojazdów Podstawy prawne blokowania kół Tryb i warunki blokowania kół Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego Rodzaje zdarzeń drogowych (kolizja, wypadek drogowy) Obowiązki uczestnika wypadku drogowego Sposób postępowania policjanta na miejscu zdarzenia drogowego Kontrola uczestników ruchu drogowego Podstawy prawne zatrzymywania pojazdów do kontroli Obowiązki policjanta w czasie kontroli Obowiązki uczestników ruchu drogowego poddawanych kontroli Zasady zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej Zasady wyboru miejsca do zatrzymania pojazdu Miejsce ustawienia pojazdu policyjnego Zasady podchodzenia do zatrzymanego pojazdu Czynności kontrolne 91 Wykaz rycin 94 Bibliografia 95 4

5 Wstęp Opracowanie, które trafia do Państwa rąk, powstało z myślą o policjantach kursów podstawowych Policji. Składa się z pięciu rozdziałów i zawiera wszystkie pytania, jakie moŝna zadać z zakresu wiedzy objętej programem nauczania tego kursu, ponadto pod kaŝdym z tych pytań są odpowiedzi. Niektóre pytania są uzupełnione ilustracjami dla lepszego zrozumienia. Nie ma tu jednak pytań testowych. Struktura treści jest dostosowana do kolejności tematów zawartych w programie nauczania. Ruch drogowy w pytaniach i odpowiedziach jest tylko materiałem uzupełniającym, ugruntowującym i sprawdzającym wiedzę. Nie powinien być traktowany jako podręcznik, a tym bardziej jako jedyny podręcznik. Stanowi pomoc w uczeniu się. Sama znajomość programu nauczania nie daje gwarancji przewidzenia treści pytań, które wykładowca moŝe zadać w ramach sprawdzenia stopnia opanowanej wiedzy. Nie wiadomo teŝ, czy udzielona odpowiedź jest pełna i wyczerpująca. Prawidłowa kolejność nauki powinna być następująca: uczenie się z podręczników, uczenie się na podstawie aktów prawnych oraz sprawdzanie swojej wiedzy na podstawie pytań i odpowiedzi, które znajdują się w tym opracowaniu. 5

6 Ta strona jest pusta 6

7 1. Podstawy ruchu drogowego 1.1. Miejsce oraz zakres obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym 1. Gdzie obowiązuje ustawa Prawo o ruchu drogowym? Ustawa Prawo o ruchu drogowym obowiązuje na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu. Ponadto obowiązuje poza tymi miejscami, jeŝeli jest to konieczne dla uniknięcia zagroŝenia bezpieczeństwa osób oraz w zakresie obowiązywania znaków i sygnałów drogowych. 2. Co to jest droga publiczna? Drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej z kategorii dróg: krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej, z której moŝe korzystać kaŝdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. 3. Co to jest droga niepubliczna? Drogą niepubliczną jest droga, która nie jest zaliczona do jednej z kategorii dróg: krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej. 4. Na jakie kategorie dzielą się drogi publiczne? Drogi publiczne dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne. 5. Jakie oznakowanie wskazuje na drogę krajową? Droga krajowa jest oznakowana znakiem Numer drogi krajowej. Ryc. 1. Znak Numer drogi krajowej 6. Jakie oznakowanie wskazuje na drogę wojewódzką? Droga wojewódzka jest oznakowana znakiem Numer drogi wojewódzkiej. Ryc. 2. Znak Numer drogi wojewódzkiej 7

8 7. Czy droga gruntowa jest drogą publiczną? Droga gruntowa moŝe być drogą publiczną pod warunkiem, Ŝe naleŝy do jednej z kategorii dróg (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej) i moŝe z niej korzystać kaŝdy zgodnie z jej przeznaczeniem. Rodzaj nawierzchni drogi nie decyduje o jej zakwalifikowaniu do dróg publicznych lub niepublicznych. 8. Czy droga o nawierzchni asfaltowej moŝe być drogą niepubliczną? Droga o nawierzchni asfaltowej moŝe być drogą niepubliczną, jeŝeli nie będzie zaliczona do jednej z kategorii dróg (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej) lub nie będzie mógł z niej korzystać kaŝdy zgodnie z jej przeznaczeniem. Rodzaj nawierzchni drogi nie decyduje o jej zakwalifikowaniu do dróg publicznych lub niepublicznych. 9. Co to jest strefa zamieszkania? Strefa zamieszkania jest to obszar wyznaczony znakami drogowymi Strefa zamieszkania (przy wjeździe) oraz Koniec strefy zamieszkania (przy wyjeździe). W strefie zamieszkania mogą znajdować się drogi publiczne lub drogi niepubliczne oraz obowiązują tam szczególne przepisy ruchu drogowego W jakich sytuacjach ustawa Prawo o ruchu drogowym obowiązuje równieŝ poza drogami publicznymi? Ustawa Prawo o ruchu drogowym obowiązuje równieŝ poza drogami publicznymi: w strefach zamieszkania, w strefach ruchu, w sytuacjach zagraŝających bezpieczeństwu osób, w zakresie obowiązywania znaków i sygnałów drogowych, które ustawione są poza drogą publiczną. 11. Czy droga wewnętrzna jest drogą niepubliczną? Tak, droga wewnętrzna jest zawsze drogą niepubliczną, gdyŝ nie jest zaliczona do jednej z kategorii dróg (krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej). 12. Jaki jest zakres obowiązywania ustawy Prawo o ruchu drogowym? Ustawa Prawo o ruchu drogowym określa: zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu, 1 Piesi mogą korzystać z jezdni i mają na niej pierwszeństwo przed nadjeŝdŝającymi pojazdami; parkowanie jest dozwolone jedynie na parkingach wyznaczonych znakiem Parking ; na całym obszarze strefy obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. WyjeŜdŜający ze strefy zamieszkania jest włączającym się do ruchu, czyli musi zachować szczególną ostroŝność i ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu. 8

9 zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami, wymagania w stosunku do innych niŝ kierujący uczestników ruchu, zasady i warunki kontroli ruchu drogowego Wybrane pojęcia ustawowe 1. Co to jest droga? Droga jest to wydzielony pas terenu, który składa się z: jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem znajdującym się w obrębie tego pasa. Droga słuŝy do ruchu pojazdów, ich postoju, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. 2. Co to jest droga twarda? Droga twarda jest drogą o twardej nawierzchni, np. asfaltowej, kostkowej, betonowej, której długość przekracza 20 m. Umownie, dla potrzeb jedynie ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie będzie drogą twardą droga wykonana z jednego z twardych rodzajów nawierzchni, jeŝeli jej długość nie przekracza 20 m. Według ustawy droga o nawierzchni twardej, ale nieprzekraczająca 20 m długości jest drogą gruntową. 3. Co to jest droga rowerowa? Droga rowerowa jest to droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów. Oznaczona jest znakami drogowymi Droga dla rowerów i Koniec drogi dla rowerów oraz oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 4. Co to jest pas ruchu dla rowerów? Pas ruchu dla rowerów jest to część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. 5. Co to jest śluza dla rowerów? Śluza dla rowerów jest to część jezdni na wlocie skrzyŝowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu, przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa. Jest oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. 9

10 6. Co to jest jezdnia? Jezdnia jest częścią drogi, która jest przeznaczona do ruchu pojazdów. 7. Co to jest pas ruchu? Pas ruchu jest częścią jezdni. Rozciąga się wzdłuŝ jezdni i wystarcza do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych. Pas ruchu moŝe być oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi (głównie poziomymi, ale moŝe być równieŝ oznaczony znakami pionowymi, np. Pas ruchu dla autobusów ). 8. Co to jest pobocze? Pobocze to część drogi przy jezdni przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, do jazdy wierzchem, do pędzenia zwierząt. Na poboczu mogą być parkowane pojazdy. 9. Co to jest chodnik? Chodnik to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. 10. Co to jest skrzyŝowanie? SkrzyŜowanie jest to przecięcie się w jednym poziomie dróg, które są wyposaŝone w jezdnie. Nie jest skrzyŝowaniem: przecięcie się drogi twardej z drogą gruntową, przecięcie się drogi twardej z drogą dojazdową do obiektu przydroŝnego, przecięcie się drogi twardej z drogą wewnętrzną. Powierzchnię skrzyŝowania stanowi wspólny obszar przecięcia się dróg, które tworzą to skrzyŝowanie. 11. Co to jest przejście dla pieszych? Przejście dla pieszych jest to część jezdni (torowiska, drogi dla rowerów), która słuŝy do przechodzenia przez pieszych. Jest oznakowane odpowiednimi znakami pionowymi i poziomymi. 12. Co to jest obszar zabudowany? Obszar zabudowany jest to teren wyznaczony znakami Obszar zabudowany i Koniec obszaru zabudowanego. 13. Co to jest strefa ruchu? Strefa ruchu jest to obszar, na którym jest co najmniej jedna droga wewnętrzna, a jego wjazdy i wyjazdy są oznaczone znakami Strefa ruchu i Koniec strefy ruchu. 14. Kto to jest uczestnik ruchu? Uczestnikiem ruchu jest kaŝda osoba znajdująca się na drodze, z wyjątkiem osób wykonujących roboty lub czynności na drodze. 10

11 15. Kto to jest pieszy? Pieszym jest osoba znajdująca się na drodze poza pojazdem. Pieszym będzie równieŝ osoba ciągnąca, pchająca, prowadząca: rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, wózek podręczny, wózek inwalidzki (niezaleŝnie od tego, czy siedzi w nim inwalida, czy nie). Ponadto pieszym jest równieŝ: inwalida jadący w wózku inwalidzkim, rowerzysta (dziecko) w wieku do lat 10 poruszający się rowerem, ale pod opieką osoby dorosłej. 16. Kto to jest kierujący? Kierujący to osoba, która kieruje pojazdem (nadaje mu kierunek jazdy) lub zespołem pojazdów. Kierującym będzie ponadto osoba: prowadząca kolumnę pieszych (nadaje jej kierunek marszu), jadąca wierzchem (nadaje wierzchowcowi kierunek jazdy), pędząca zwierzęta (nadaje im kierunek marszu). 17. Kto to jest kierowca? Kierowca to osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym (posiadająca prawo jazdy). 18. Co to jest szczególna ostroŝność? Szczególna ostroŝność, w odróŝnieniu od zwykłej ostroŝności, jest to zwiększenie uwagi, pozwalające na odpowiednio szybkie reagowanie, i takie zachowanie uczestnika ruchu, które jest dostosowane do aktualnych warunków i sytuacji panującej na drodze. 19. Co to jest ustąpienie pierwszeństwa przejazdu? Ustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest to powstrzymanie się od ruchu, jeŝeli dalszy ruch mógłby zmusić innego kierującego do: zmiany kierunku ruchu, zmiany pasa ruchu, istotnej zmiany prędkości, a pieszego do: zatrzymania, zwolnienia kroku, przyspieszenia kroku. 11

12 20. W jakich sytuacjach następuje wymuszenie pierwszeństwa przejazdu? Wymuszenie pierwszeństwa innemu pojazdowi wystąpi wówczas, kiedy zmusimy kierującego tym pojazdem do: zmiany kierunku ruchu, zmiany pasa ruchu, istotnej zmiany prędkości. Natomiast wymuszenie pierwszeństwa pieszemu nastąpi, jeŝeli ten pieszy zostanie zmuszony do: zatrzymania, zwolnienia kroku, przyspieszenia kroku. 21. Co to jest niedostateczna widoczność? Niedostateczna widoczność jest to widoczność występująca zawsze w nocy, a takŝe mogąca wystąpić w dzień, jeŝeli nastąpi zmniejszona przejrzystość powietrza, spowodowana warunkami atmosferycznymi (np. opady deszczu) lub innymi czynnikami (np. zadymienie). 22. Co to jest wymijanie? Wymijanie jest to przejeŝdŝanie lub przechodzenie obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu, który porusza się w przeciwnym kierunku. 23. Co to jest omijanie? Omijanie jest to przejeŝdŝanie lub przechodzenie obok nieporuszającego się pojazdu lub innego uczestnika ruchu, albo przeszkody. 24. Co to jest wyprzedzanie? Wyprzedzanie jest to przejeŝdŝanie lub przechodzenie obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. 25. Co to jest zatrzymanie? Zatrzymanie jest to unieruchomienie pojazdu: wynikające z własnej woli kierującego, trwające nie dłuŝej niŝ 1 min, wynikające z przepisów ruchu drogowego (bez ograniczenia czasowego), wynikające z warunków panujących na drodze (bez ograniczenia czasowego). 26. Co to jest postój? Postój jest to unieruchomienie pojazdu wynikające z własnej woli kierującego, trwające dłuŝej niŝ 1 min. 12

13 27. Co to jest pojazd? Pojazd jest to środek transportu, który słuŝy do poruszania się po drodze. Pojazdem będzie równieŝ maszyna lub urządzenie przystosowane do poruszania się po drodze. 28. Co to jest pojazd silnikowy? Pojazd silnikowy jest to pojazd wyposaŝony w silnik. Nie jest pojazdem silnikowym motorower oraz tramwaj. 29. Co to jest pojazd samochodowy? Pojazd samochodowy jest to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umoŝliwia jazdę z prędkością większą niŝ 25 km/h. Nie jest pojazdem samochodowym ciągnik rolniczy. 30. Co to jest pojazd uprzywilejowany? Pojazd uprzywilejowany jest to pojazd samochodowy 2 wysyłający sygnały świetlne niebieskie światła błyskowe i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Pojazdem uprzywilejowanym będzie równieŝ pojazd samochodowy stojący wysyłający sygnały świetlne niebieskie światła błyskowe 3. Pojazdem uprzywilejowanym będzie takŝe kolumna pojazdów, na której początku i końcu jadą pojazdy uprzywilejowane wysyłające oprócz niebieskich sygnałów błyskowych dodatkowy czerwony sygnał błyskowy. 31. Czy pojazd jadący wewnątrz kolumny pojazdów uprzywilejowanych, niewysyłający niebieskich sygnałów świetlnych i sygnałów dźwiękowych, jest pojazdem uprzywilejowanym? Tak, pojazd jadący wewnątrz kolumny pojazdów uprzywilejowanych, niewysyłający niebieskich sygnałów świetlnych i sygnałów dźwiękowych, jest pojazdem uprzywilejowanym. Wystarczy, Ŝe na początku i na końcu kolumny pojazdów jadą pojazdy uprzywilejowane, które oprócz niebieskich sygnałów błyskowych wysyłają dodatkowy czerwony sygnał błyskowy. śaden pojazd jadący wewnątrz kolumny nie musi mieć atrybutów pojazdu uprzywilejowanego, a i tak nim jest. 2 Definicja ustawowa pojazdu uprzywilejowanego określa go jedynie jako pojazd. Niemniej jednak art. 53 ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazuje, Ŝe musi to być pojazd uprzywilejowany. 3 Takiego zapisu nie ma w definicji pojazdu uprzywilejowanego. Wynika on z zapisu art. 53 ust. 2 pkt 2, w którym ustawodawca nie wymaga, aby stojący pojazd uprzywilejowany musiał mieć włączone sygnały dźwiękowe. Ponadto nie musi mieć włączonych świateł mijania lub drogowych, gdyŝ na podstawie zapisu w definicji ustawowej ten obowiązek dotyczy tylko pojazdu uprzywilejowanego będącego w ruchu. 13

14 32. Co to jest samochód osobowy? Samochód osobowy jest to pojazd samochodowy konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niŝ dziewięciu osób łącznie z kierującym oraz ich bagaŝu. 33. Co to jest samochód cięŝarowy? Samochód cięŝarowy jest to pojazd samochodowy konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu ładunków. Samochodem cięŝarowym jest równieŝ samochód osobowo-cięŝarowy konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu ładunków i osób w liczbie od czterech do dziewięciu łącznie z kierującym. (O zakwalifikowaniu pojazdu do samochodów cięŝarowych decyduje wpis w dowodzie rejestracyjnym w rubryce Rodzaj pojazdu ). 34. Co to jest motocykl? Motocykl to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem (wielośladowy). 35. Co to jest motorower? Motorower to pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm 3, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h. 36. Co to jest rower? Rower jest to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Dodatkowo rower moŝe być wyposaŝony w pomocniczy napęd elektryczny uruchamiany naciskiem na pedały, zasilany prądem o napięciu nie wyŝszym niŝ 48 V, o znamionowej mocy ciągłej nie większej niŝ 250 W. Jego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. 37. Co to jest wózek rowerowy? Wózek rowerowy jest to pojazd o szerokości powyŝej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy, poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. MoŜe być wyposaŝony w pomocniczy napęd elektryczny uruchamiany naciskiem na pedały i zasilany prądem o napięciu nie wyŝszym niŝ 48 V, o znamionowej mocy ciągłej nie większej niŝ 250 W. Jego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. 38. Co to jest zespół pojazdów? Zespół pojazdów to pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość. Nie są zespołem pojazdów pojazdy złączone w celu holowania. 14

15 39. Co to jest masa własna pojazdu? Masa własna pojazdu jest to masa tego pojazdu z jego normalnym wyposaŝeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego. Jest to róŝnica pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą pojazdu i dopuszczalną ładownością. 40. Co to jest dopuszczalna ładowność? Dopuszczalna ładowność jest to największa masa ładunku i osób, które moŝe przewozić pojazd. Jest to róŝnica pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą i masą własną pojazdu. 41. Co to jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu? Dopuszczalna masa całkowita pojazdu jest to największa masa pojazdu wraz z tym, co przewozi, jaką moŝe osiągać pojazd, poruszając się po drodze. Jest to suma masy własnej pojazdu i dopuszczalnej ładowności. 42. Co to jest rzeczywista masa całkowita pojazdu? Rzeczywista masa całkowita pojazdu jest to masa pojazdu i znajdujących się w nim rzeczy i osób w danej chwili. Pojazd będący na drodze, postawiony na wadze ma rzeczywistą masę całkowitą Wybrane ogólne zasady ruchu drogowego 1. Na czym polega zasada ostroŝności? Zasada ostroŝności polega na tym, Ŝe kaŝdy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do zachowania ostroŝności. W szczególnych przypadkach, wyraźnie określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, kaŝdy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostroŝności. 2. Czy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany zawsze zachować szczególną ostroŝność? Nie, nie zawsze. Uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany zachować szczególną ostroŝność tylko w sytuacjach opisanych w ustawie Prawo o ruchu drogowym (np. pieszy podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych, kierujący podczas włączania się do ruchu). 3. W jakich sytuacjach uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostroŝności? Do zachowania szczególnej ostroŝności jest zobowiązany: pieszy przechodzący przez jezdnię, pieszy przechodzący przez torowisko, kierujący przy włączaniu się do ruchu, kierujący, zmieniając kierunek jazdy, 15

16 kierujący, zmieniając pas ruchu, kierujący podczas cofania, kierujący podczas wyprzedzania, kierujący podczas zbliŝania się do skrzyŝowania, kierujący podczas zbliŝania się do przejścia dla pieszych, kierujący podczas przejeŝdŝania obok wyznaczonego przystanku tramwajowego, nieznajdującego się na chodniku, kierujący, zbliŝając się do przejazdu dla rowerzystów, kierujący podczas zbliŝania się do przejazdu kolejowego oraz podczas przejeŝdŝania przez ten przejazd, kierujący podczas jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, kierujący rowerem, korzystający z drogi dla rowerów i pieszych, kierujący rowerem, korzystający z chodnika lub drogi dla pieszych, kierujący pojazdem uprzywilejowanym w trakcie niestosowania się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz znaków i sygnałów drogowych, kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne, w trakcie niestosowania się do przepisów jazdy na jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz podczas zatrzymania i postoju, kierujący podczas przejeŝdŝania obok pojazdu nauki jazdy lub jazdy za nim lub podczas przeprowadzania egzaminu państwowego, kierujący omijający pojazd, z którego wysiada lub do którego wsiada zorganizowana grupa dzieci lub młodzieŝy, kierujący podczas przejeŝdŝania obok autobusu szkolnego, kierujący podczas omijania pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej, kierujący po minięciu znaku ostrzegawczego. 4. Na czym polega zasada ograniczonego zaufania? Zasada ograniczonego zaufania oparta jest na załoŝeniu, Ŝe kaŝdy uczestnik ruchu przestrzega przepisów ruchu drogowego. Jednak jeŝeli okoliczności na drodze wskazują na moŝliwość niestosowania się przez jakiegoś uczestnika ruchu do tych przepisów, naleŝy zachować ostroŝność i dostosować swoje zachowanie do tych okoliczności (np. jeŝeli jedziemy pojazdem drogą z pierwszeństwem i zbliŝamy się do skrzyŝowania, a kierujący pojazdem jadącym drogą podporządkowaną nie sprawia wraŝenia, Ŝe ustąpi nam pierwszeństwa przejazdu nie naleŝy korzystać z prawa pierwszeństwa przejazdu, gdyŝ moŝe to doprowadzić do wypadku drogowego). 16

17 5. Jaka jest hierarchia waŝności znaków i sygnałów drogowych? Do znaków i sygnałów drogowych naleŝy stosować się w następującej kolejności: polecenie i sygnały podawane przez osoby kierujące ruchem (lub uprawnione do jego kontroli), sygnały świetlne, znaki drogowe. NajniŜej w hierarchii są przepisy ogólne zasady wynikające z ogólnych przepisów (np. pierwszeństwo przejazdu dla nadjeŝdŝających z prawej strony) Wybrane znaki i sygnały drogowe 1. Po której stronie jezdni umieszcza się znaki drogowe? Znaki drogowe umieszcza się po prawej stronie drogi. 2. Dla których kierujących podaje sygnał sygnalizator świetlny umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią? Sygnalizator świetlny umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią podaje sygnał dla wszystkich kierujących pojazdami, niezaleŝnie od tego, na którym pasie ruchu się znajdują. 3. Dla których kierujących podaje sygnał sygnalizator świetlny umieszczony nad poszczególnym pasem ruchu? Sygnalizator świetlny umieszczony nad konkretnym pasem ruchu podaje sygnał tylko dla kierujących jadących tym pasem ruchu. 4. Do jakiego miejsca obowiązuje znak zakazu umieszczony pod znakiem Obszar zabudowany? Znak zakazu umieszczony pod znakiem Obszar zabudowany obowiązuje na terenie całego obszaru zabudowanego aŝ do znaku Koniec obszaru zabudowanego lub do znaku Koniec miejscowości. 5. Do jakiego miejsca obowiązuje znak zakazu umieszczony pod znakiem Miejscowość? Znak zakazu umieszczony pod znakiem Miejscowość obowiązuje tylko do miejsca odwołania tego znaku (np. znaku odwoławczego lub najbliŝszego skrzyŝowania). 6. W jaki sposób oznacza się długość odcinka jezdni, na którym obowiązuje znak zakazu? Długość odcinka jezdni, na którym obowiązuje znak zakazu, oznacza się tabliczką wskazującą długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje. 17

18 Ryc. 3. Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje 7. W jaki sposób oznacza się odległość znaku zakazu od miejsca, w którym ten zakaz obowiązuje? Odległość znaku zakazu od miejsca, w którym on obowiązuje, oznacza się tabliczką wskazującą odległość od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje. Ryc. 4. Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje 8. Co oznacza znak Zakaz ruchu w obu kierunkach? Znak Zakaz ruchu w obu kierunkach zabrania ruchu pojazdów na drodze. 9. Których uczestników ruchu dotyczy znak Zakaz ruchu w obu kierunkach? Znak Zakaz ruchu w obu kierunkach dotyczy kierujących pojazdami (zespołami pojazdów), a takŝe kolumny pieszych, jeźdźców oraz poganiaczy zwierząt. 10. Czego zabrania znak Zakaz wjazdu? Znak Zakaz wjazdu zabrania wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia tego znaku. 11. Których uczestników ruchu dotyczy znak Zakaz wjazdu? Znak Zakaz wjazdu dotyczy kierujących pojazdami (zespołami pojazdów), a takŝe kolumny pieszych, jadących wierzchem oraz poganiaczy zwierząt. 12. Których uczestników ruchu dotyczy znak Zakaz wjazdu ciągników rolniczych? Znak Zakaz wjazdu ciągników rolniczych dotyczy samych ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieŝnych. 13. Których uczestników ruchu dotyczy znak Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych? Znak Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych dotyczy samych pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy zwierząt. 18

19 14. Których uczestników ruchu dotyczy znak Zakaz wjazdu wózków rowerowych? Znak Zakaz wjazdu wózków rowerowych dotyczy samych wózków rowerowych oraz rowerów wielośladowych. 15. Których uczestników ruchu dotyczy znak Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych? Znak Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych dotyczy kierujących pojazdami silnikowymi z wyjątkiem kierujących motocyklami jednośladowymi. 16. Których uczestników ruchu dotyczy znak Zakaz wjazdu samochodów cię- Ŝarowych? Znak Zakaz wjazdu samochodów cięŝarowych dotyczy: samochodów cięŝarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 t, pojazdów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 t, pojazdów przeznaczonych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 3,5 t, ciągników siodłowych, ciągników balastowych, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieŝnych. 17. Czy znak Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą zabrania wjazdu pojazdu silnikowego z naczepą? Nie, znak Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą nie zabrania wjazdu pojazdu silnikowego z naczepą, gdyŝ traktowane jest to jako wyjątek. Nie zabrania równieŝ wjazdu z przyczepą jednoosiową. 18. Czy znak Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą zabrania wjazdu ciągnika rolniczego z jedną przyczepą? Tak, znak Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą zabrania wjazdu ciągnika rolniczego z jedną przyczepą, gdyŝ jest to zakaz wjazdu pojazdu silnikowego z przyczepą lub przyczepami, a ciągnik rolniczy jest pojazdem silnikowym. 19. Na jakiej szerokości drogi obowiązują znaki zakazu zatrzymywania się lub znaki zakazu postoju? Znaki zakazu zatrzymywania się lub znaki zakazu postoju obowiązują po tej stronie drogi, na której są ustawione, czyli od środka drogi do jej granicy. 19

20 20. Czy znaki zakazu zatrzymywania się lub znaki zakazu postoju dotyczą pojazdów zatrzymanych w związku z warunkami ruchu? Nie, znaki zakazu zatrzymywania się lub znaki zakazu postoju nie dotyczą pojazdów zatrzymanych w związku z warunkami ruchu (np. zatorem drogowym w godzinach szczytu). 21. Czy znaki zakazu zatrzymywania się lub znaki zakazu postoju dotyczą pojazdów zatrzymanych w związku z przepisami ruchu? Nie, znaki zakazu zatrzymywania się lub znaki zakazu postoju nie dotyczą pojazdów zatrzymanych w związku z przepisami ruchu (np. zatrzymanie pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa inwalidzie narządów ruchu przechodzącemu przez jezdnię). 22. Których uczestników ruchu dotyczą znaki zakazu zatrzymywania się lub znaki zakazu postoju? Znaki zakazu zatrzymywania się lub znaki zakazu postoju dotyczą kierujących pojazdami oraz kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy zwierząt. 23. W jaki sposób jest odwoływany znak Zakaz zatrzymywania się? Znak Zakaz zatrzymywania się jest odwoływany przez: znak odwoławczy (znak Zakaz zatrzymywania się z tabliczką T-25c), najbliŝsze skrzyŝowanie, znak Zakaz postoju. Ryc. 5. Znak odwoławczy Zakaz zatrzymywania się z tabliczką T-25c 24. W jaki sposób jest odwoływany znak Zakaz postoju? Znak Zakaz postoju jest odwoływany przez: znak odwoławczy (znak Zakaz postoju z tabliczką T-25c), najbliŝsze skrzyŝowanie. Ryc. 6. Znak odwoławczy Zakaz postoju z tabliczką T-25c 20

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach.

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach. Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt.

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt. Od dziś (21.05.2011) w życie weszły nowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany to możliwość wyprzedzania z prawej strony wolno jadących pojazdów, pierwszeństwo roweru jadącego ścieżką rowerową

Bardziej szczegółowo

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem?

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych moŝna przechodzić na drugą stronę jezdni poza przejściem

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady ruchu drogowego.

Ogólne zasady ruchu drogowego. Ogólne zasady ruchu drogowego. NajwaŜniejsze pojęcia uŝywane w Kodeksie Ruchu Drogowego. Zasada ruchu prawostronnego Art. 16 KRD Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny. Kierujący pojazdem, korzystając

Bardziej szczegółowo

Drogi, przepisy regulujące ruch na drogach

Drogi, przepisy regulujące ruch na drogach 1 LEKCJA 1 TEMAT: Drogi, przepisy regulujące ruch na drogach MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 DEFINICJE Definicje użyte w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym: 1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Motorowerem jest: a) rower poruszany za pomocą silnika elektrycznego; b) rower poruszany za pomocą silnika parowego; c) rower poruszany silnikiem spalinowym

Bardziej szczegółowo

ZNAKI POZIOME P-1 P-2

ZNAKI POZIOME P-1 P-2 ZNAKI POZIOME Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Szkoła Podstawowa nr 19 W Sosnowcu im. Marii Skłodowskiej - Curie Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Przygotował: Paweł Cembrzyński Znaki drogowe ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne znaki dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2771).

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2771). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 3849 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2771). Marszałek Sejmu

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian wytłuszczono italikami na ciemniejszym tle, zmiany polegające na usunięciu tekstu są oznaczone jako tekst usunięty.

Propozycje zmian wytłuszczono italikami na ciemniejszym tle, zmiany polegające na usunięciu tekstu są oznaczone jako tekst usunięty. Miasta dla rowerów Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny ul. Sławkowska 26A 31-014 Kraków tel/fax +48.12.4232047, 12.4232098 w w w. r o w e r y. o r g. p l Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 8 Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: A - dozwolony od strony tego znaku dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, B - zabroniony z obu stron tej

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak równieŝ

Bardziej szczegółowo

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011 1 pytania CD ZMIANY 01.01.2011 2011 2 Nowe pytania kategorii C i D 1. Samochód osobowy to: A pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej, niż 9 osób łącznie z kierowcą B pojazd

Bardziej szczegółowo

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3 1 ZMIANY 01.01.2011 PYTANIA TESTOWE 2 Numer strony 2 Numer strony 3 12. Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A na odcinku 100 metrów, B po przejechaniu 100 metrów, C po przejechaniu

Bardziej szczegółowo

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie

KODEKS DROGOWY. 15. wydanie KODEKS DROGOWY 15. wydanie Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...15 Dział II. Ruch drogowy...26 Rozdział 1. Zasady ogólne...26 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. Art. 3 ust. 4. Osoba, która ukończyła 18 lat,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami.

Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami. Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami. Stan aktualny na: czerwiec 2012 r. Dział I Przepisy ogólne Art. 2. Użyte

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO Projekt POIS.08.01.00-00-03/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego. Warszawa 23-24 października 2014 r. NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze 1 111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze ZMIANY 01.01.2011 2 Numer strony 78 Numer strony 78 Z.1.12. Znak ten oznacza,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

Mały kodeks drogowy z objaśnieniami

Mały kodeks drogowy z objaśnieniami UZUPEŁNIENIE 3 do 4. wydania książki Zbigniew Drexlera Mały kodeks drogowy z objaśnieniami Po nowelizacjach przepisów będących materią niniejszej książki dokonanych w 2010 roku i uwzględnionych w uzupełnieniach

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2015 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Cel zajęć: Zapoznanie ze znakami drogowymi pionowymi i poziomymi.

Cel zajęć: Zapoznanie ze znakami drogowymi pionowymi i poziomymi. Scenariusz 1 TEMAT: Powtórzenie znaków drogowych poznanych w klasach I-III i omówienie nowych: pionowych i poziomych. Cel zajęć: Zapoznanie ze znakami drogowymi pionowymi i poziomymi. Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Pytania testy na kartę rowerową

Pytania testy na kartę rowerową Pytania testy na kartę rowerową I. Dotyczące pieszych: UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 1. Które zachowanie pieszego jest poprawne? A. przebieganie przez jezdnię, B. przechodzenie przez jezdnię w miejscach

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie ZNAKI INFORMACYJNE: Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie D-1 Droga z pierwszeństwem Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje

Bardziej szczegółowo

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1 Karta rowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Kartę rowerową moŝe uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób moŝna przewozić na rowerze dziecko

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi.

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi. Scenariusz 3 TEMAT: Manewry wykonywane przez rowerzystów. Cel zajęć: Poznanie właściwego zachowania się kierującego rowerem podczas wykonywania manewrów, zapoznanie z definicjami manewrów, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Formalne i realne aspekty obowiązków i uprawnień niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście ostatnich zmian zasad ruchu drogowego

Formalne i realne aspekty obowiązków i uprawnień niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście ostatnich zmian zasad ruchu drogowego Formalne i realne aspekty obowiązków i uprawnień niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście ostatnich zmian zasad ruchu drogowego 15 grudnia 2009 roku grupa posłów skierowała do Marszałka

Bardziej szczegółowo

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt.

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Schemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem. DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Pobocze to przyległa do jezdni

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo.

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. ZNAKI DROGOWE I Znaki drogowe pionowe Znaki ostrzegawcze Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. strony. Skrzyżowanie dróg. Zanim ruszysz, musisz

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ruchu drogowym

Przepisy o ruchu drogowym Przepisy o ruchu drogowym Marta Matłachowska Andrzej Olejniczak Przepisy o ruchu drogowym Wprowadzenie 1. Droga, jej elementy, rodzaje dróg 2. Zasady ruchu na drogach 3. Podstawowe pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

ZNAKI INFORMACYJNE. Znak D-1 droga z pierwszeństwem oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. D-1

ZNAKI INFORMACYJNE. Znak D-1 droga z pierwszeństwem oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. D-1 ZNAKI INFORMACYJNE Znak D-1 droga z pierwszeństwem oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. D-1 Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ruchu drogowym

Przepisy o ruchu drogowym Przepisy o ruchu drogowym Marta Matłachowska Andrzej Olejniczak Sebastian Szmigielski Przepisy o ruchu drogowym Wprowadzenie 1. Droga, jej elementy, rodzaje dróg 2. Zasady ruchu na drogach 3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Znaki i sygnały w ruchu drogowym. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Znaki i sygnały w ruchu drogowym. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Znaki i sygnały w ruchu drogowym Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Znaki drogowe w zależności od tego gdzie są umieszczone dzielą się na: pionowe (jest ich ponad 270) umieszczane po prawej

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na 15 marca 2011 r. Wydawca: Anna Hara. Redaktor prowadzący: Roman Rudnik. Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska

Stan prawny na 15 marca 2011 r. Wydawca: Anna Hara. Redaktor prowadzący: Roman Rudnik. Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska KODEKS DROGOWY Stan prawny na 15 marca 2011 r. Wydawca: Anna Hara Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Układ

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 4 Z181 181 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A. przejeżdża ostatni Nie B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 Nie C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 Tak Z182 182 Na tym skrzyżowaniu kierujący

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM

WPROWADZENIE DO PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM Biblioteka Policjanta Prewencji Jarosław Tuliszka WPROWADZENIE DO PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na czerwiec 2011 roku SŁUPSK 2011 Materiał opracowany

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM

WPROWADZENIE DO PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM Biblioteka Policjanta Prewencji Jarosław Tuliszka WPROWADZENIE DO PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na kwiecień 2011 roku SŁUPSK 2011 Materiał opracowany

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY KOMENDA STOŁECZNA POLICJI WYDZIAŁ PREWENCJI TO CZY DROGA JEST BEZPIECZNA, ZALEŻY RÓWNIEŻ OD CIEBIE! ZNAJOMOŚĆ I RESPEKTOWANIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO JEST PODSTAWOWYM ELEMENTEM

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. 47.1. Znak D-6 przejście dla pieszych" oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

Znaki informacyjne. 47.1. Znak D-6 przejście dla pieszych oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Znaki informacyjne 43.1. Znak D-1 droga z pierwszeństwem" oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. 2. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Wrocław, ul.lelewela 15 tel. 071 78-46-800. Znaki ostrzegawcze

Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Wrocław, ul.lelewela 15 tel. 071 78-46-800. Znaki ostrzegawcze Znaki ostrzegawcze niebezpieczny zakręt w prawo śliska jezdnia niebezpieczny zakręt w lewo przejście dla pieszych niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo dzieci niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III

Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III Imię i Nazwisko.. Zadanie 1 Pokoloruj światła i napisz co one oznaczają słowami (jedź, stój, czekaj). (3p.) Zadanie 2 Rozwiąż zagadki, prawidłową odpowiedź

Bardziej szczegółowo

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie.

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 1. Przedstawiony znak informuje o wjeździe na drogę: A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 2. Przedstawiony znak informuje

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) 1. Kartę rowerową wydaje osobie, która wykazała się niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z

Bardziej szczegółowo

Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych

Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych Z012 12 otrzymuje brzmienie: Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A. na odcinku 100 metrów, B. po przejechaniu 100 metrów,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok)

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) Bezpieczne poruszanie się rowerem Budowa, konserwacja i eksploatacja roweru. Obowiązkowe wyposażenie roweru.

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające drogę w mieście i poza miastem, plansze ze znakami drogowymi.

Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające drogę w mieście i poza miastem, plansze ze znakami drogowymi. Scenariusz 1 TEMAT: Bezpieczna droga do szkoły. Droga w mieście i poza miastem. Cel zajęć: Utrwalenie wiadomości o podstawowych częściach drogi, poznanie rodzajów dróg, poznanie ustawowych pojęć (droga,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3 ZESTAW NR 1 Kierujący rowerem: powinien trzymać kierownicę oburącz b/ powinien trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką i nogi na pedałach c/ powinien trzymać kierownicę jedną ręką bez trzymania nóg

Bardziej szczegółowo

Spis wzorów znaków i sygnałów drogowych 1

Spis wzorów znaków i sygnałów drogowych 1 Załącznik do znaków i sygnałów str. 1/11 Brzmienia załącznika: 2008-12-09 Dz.U. 2008, Nr 179, poz. 1104 1 2002-10-27 Znaki drogowe pionowe Znaki ostrzegawcze 1) A-1 "niebezpieczny zakręt w prawo", 2) A-2

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

KURS PRAWA JAZDY KAT. B Racibórz, dn.16.11.2014r EXTREME sp.zo.o. Ul. Kolejowa 18 47-400 Racibórz Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu Ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz Program nauczania Program nauczania zgodny z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2.

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152;

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dla ubiegających się o kartę rowerową.

Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dla ubiegających się o kartę rowerową. Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dla ubiegających się o kartę rowerową. 1. droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów,

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się:

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy idący po jezdni jest obowiązany:. poruszać się jej lewą stroną,. poruszać się jej prawą stroną, 3. ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Pieszemu podczas przechodzenia

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7 2011 Mszana Górna Pytanie 1 Rower to: a) pojazd specjalny poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, b) pojazd jednośladowy lub wielośladowy, c) pojazd samochodowy jednośladowy. Pytanie 2 Pieszy

Bardziej szczegółowo

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. Do obowiązkowego wyposażenia roweru nie należy a. hamulec b. sygnał dźwiękowy c. kierunkowskaz d. światełko odblaskowe 2. Skręcając w lewo z drogi dwukierunkowej manewr wykonujemy

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313. z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1313 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH 2) z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515

USTAWA. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152; Dz.U. z 2003 r., Nr 130, poz.

Bardziej szczegółowo

Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami zaproponowanymi przez inicjatywę Miasta dla rowerów czerwiec 2008

Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami zaproponowanymi przez inicjatywę Miasta dla rowerów czerwiec 2008 Miasta dla rowerów Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny ul. Sławkowska 26A 31-014 Kraków tel/fax +48.12.4232047, 12.4232098 w w w. r o w e r y. o r g. p l Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015 1.Przepisy o ruchu pieszych WYMAGANIA EDUACYJNE WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA IV RO SZOLNY 214/2015 onieczne + P Dostateczna ( + P) + R ( +P +R) +D bardzo -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta w ruchu drogowym

Rowerzysta w ruchu drogowym Rowerzysta w ruchu drogowym 1 Każdy może zostać rowerzystą. Rowerzystą może być każdy, niezależnie od wieku. Jednak należy pamiętać, że rowerzysta, który wyjeżdża na drogę ma obowiązek przestrzegania zasad

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) DZIAŁ I Przepisy ogólne zmiany: 2005-06-23 Dz.U.2005.90.757 art. 7 2005-08-12 Dz.U.2005.25.202 art. 57 2005-08-22 Dz.U.2005.90.756 art. 4 2005-10-04 Dz.U.2005.179.1486 art. 2 2005-10-05 Dz.U.2005.180.1494 art. 25 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497

Bardziej szczegółowo

ZNAKI OSTRZEGAWCZE A-7. przykładowy znak ostrzegawczy. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka:

ZNAKI OSTRZEGAWCZE A-7. przykładowy znak ostrzegawczy. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka: ZNAKI OSTRZEGAWCZE Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Bardziej szczegółowo