BUDYNEK ZAPLECZA CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA"

Transkrypt

1 BUDYNEK ZAPLECZA CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej w budynku Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej. - ułoŝenie rurociągów z rur miedzianych w bruzdach ściennych lub pod posadzką, - podłączenie do przyborów i urządzeń, - izolacja termiczna rurociągów, - płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z projektem, niniejszą ST oraz poleceniami Inwestora i projektanta. 2. Materiały 2.1. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej z przyłączami - rury miedziane o śr. 15 mm wg normy PN-EN 1057:2007, - łączniki do rur miedzianych wg normy PN-EN :2004, - zawory kulowe wg katalogu producenta wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, - bojler elektryczny o pojemności 300l, - otulina termoizolacyjna np. Thermocompact S (czerwona) firmy Thermoflex gr = 6mm, - bateria natryskowa podtynkowa ze stałą wylewką, - układ pomiarowy z zaworem antyskaŝeniowym i szafką wodomierzową, - przewód PE 40 i PE 90, - zasuwa Ŝeliwna klinowa, owalna, kołnierzowa, - hydrant poŝarowy nadziemny o śr. 100 mm, - opaska z nawiertką i zaworem odcinającym z pokrętłem teleskopowym i skrzynką uliczną Odbiór materiałów na budowie - sprawdzenie zgodności dostawy ze specyfikacją techniczną i merytoryczną zamówienia, - sprawdzenie jakości i stanu technicznego materiałów wchodzących w skład dostawy w oparciu o oględziny zewnętrzne (czy nie ma uszkodzeń, wgnieceń, obić itd.) i pomiary wstępne, - sprawdzenie certyfikatów, D.T.R. i innych dokumentów, które winien dostarczyć producent materiałów i urządzeń Składowanie materiałów Wyroby miedziane walcowane naleŝy składować posegregowane wg rodzajów i wymiarów, na regałach, stojakach itp. W pomieszczeniach zamkniętych. Kołnierze, płyty i uszczelki składować naleŝy w pomieszczeniach zamkniętych i w miejscach suchych i nie

2 naraŝonych na wpływ wysokiej temperatury. Uszczelki naleŝy składować na regałach lub wieszakach. Uszczelnienia sznurowe, konopne i taśmowe składować naleŝy w skrzyniach drewnianych w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Armatura powinna być składowana w magazynach zamkniętych, suchych w opakowaniu fabrycznym, na regałach poukładana w zaleŝności od typu i średnicy. Przyrządy kontrolno pomiarowe naleŝy składować na regałach w pomieszczeniach zamkniętych i opakowaniach fabrycznych. 3. Sprzęt Wykonawca zobowiązany jest do uŝywania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz będzie on zgodny z normami i przepisami dotyczącymi jego uŝytkowania. 4. Transport Załadunek i wyładunek rur, kształtek, armatury i materiałów pomocniczych powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŝności uniemoŝliwiających uszkodzenie rur i materiałów jw. oraz z uwzględnieniem właściwych warunków bezpieczeństwa pracy. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Materiały drobne winny być transportowane w skrzyniach. Skrzynie nie mogą się przesuwać w trakcie transportu. Przy załadunku i wyładunku skrzyń nie naleŝy zrzucać. NaleŜy ładować i wyładowywać ostroŝnie bez wstrząsów. Transport materiałów winien odbywać się przy pomocy samochodów krytych. 5. Wykonywanie robót Wykonawca winien przedstawić inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie uwarunkowania lokalne związane z wykonaniem robót instalacji wody w budynku. Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodność z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŝowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Wydanie - Arkady r. oraz Polskie Normy przytoczone na zakończenie rozdziału. NiezaleŜnie od powyŝszego naleŝy stosować się do niŝej podanych wymogów i instrukcji producenta Roboty przygotowawcze a) wytyczenie trasy przewodów na zewnątrz i na ścianach budynku oraz usytuowanie podejść pod zawory i baterie, b) wykonywanie otworów w ścianach, wyznaczenie miejsc osadzenia podparć, c) ustalenie sposobu prowadzenia przewodów po wierzchu lub w bruzdach; wymiary bruzd 7x14 cm lub 14 x 14 cm; wielkość bruzd powinna być tak dobrana, aby dokoła rury wraz z izolacją pozostawiona była przestrzeń powietrza grubości co najmniej 1cm Roboty montaŝowe sieci wodociągowej a) przewody na zewnątrz układać na podsypce piaskowej, b) wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych równoległych do ścian, c) przewody w bruzdach i na ścianach winny być izolowane termicznie otulinami termoizolacyjnymi typu Thermocompact S (czerwone) firmy Thermaflex Polska, d) w miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moŝe być połączeń rur; przestrzeń między rurociągiem, a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym, e) niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; po przeprowadzeniu prób szczelności bruzdy naleŝy zakryć płytami osłonowymi z płyt GK, pilśniowych, sklejki itp., f) przewody prowadzone w kanale podpodłogowym izolować naleŝy termicznie, jak przewody w bruzdach, g) odległości przewodów od ścian: - do 25 mm - 2 cm h) przewody mocować naleŝy do ścian za pomocą uchwytów w sposób trwały, i) odległości między uchwytami (rury izolowane)

3 - Ø15-20 mm - 1,5 m - Ø25-32 mm - 2,0 m pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu stosować naleŝy podkładki elastyczne; konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. j) przy podejściu do punktów czerpalnych wody kaŝdorazowo naleŝy stosować uchwyt jw., k) minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych winny wynosić 10 cm, l) rury miedziane winny być łączone za pomocą za pomocą łączników miedzianych, m) materiałem uszczelniającym przy połączeniach gwintowanych winny być konopie białe, taśmy polietylenowe oraz masy uszczelniające dopuszczone do stosowania dla sieci wody pitnej. 6. Kontrola jakości i odbioru robót MontaŜ armatury Baterie umywalkowe stojące Badania Instalację wody zimnej naleŝy poddać badaniom szczelności. Próbę wykonać naleŝy na ciśnienie 0,9 MPa. Instalacje uwaŝa się za szczelną, jeŝeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku ciśnienia. Wykonać pomiar geodezyjny powykonawczy przyłącza 6.3. Odbiory robót Odbiór końcowy winny poprzedzić odbiory międzyoperacyjne i odbiory częściowe. Odbiór końcowy w oparciu o protokoły odbiorów jw. oraz komisyjny odbiór całości robót. 7. Normy związane. PN-EN 1057:2007 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania PN-EN :2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego BN-69/ Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej PN-EN ISO 898-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej. Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności. Gwint zwykły i drobnozwojny PN-77/H Próba szczelności rur metalowych PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny.

4 1. Wstęp CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, a w szczególności: - ułoŝenie rurociągów z rur PVC na ścianach lub w posadzce, - podłączenie do przyborów i urządzeń, - wykopy w budynku z umocnieniem i zasypaniem, - wykonanie prób szczelności, - podsypka z piasku w gotowym wykopie, - osadzenie zbiornika bezodpływowego szamba wybieralnego systemowego z betonowych prefabrykatów o pojemności czynnej 10 m 3, - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z projektem, niniejszą ST oraz poleceniami Inwestora i projektanta. 2. Materiały 2.1. Materiały kanalizacji - rury kanalizacyjne zewnętrzne 160, - studzienka kanalizacyjna dn 630 lub studzienka rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 600, - rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego PVC o średnicach 50, 75, 110, - rewizja (wszystkie) z okrągłym deklem Dn 110, - wpust podłogowy z tworzywa sztucznego z obracalną nasadką z rusztem z tworzywa sztucznego, odpływ Ø50, - miski ustępowe fajansowe kompakt (np. "KOŁO"), - umywalki fajansowe produkcji krajowej (np. "KOŁO"), - natrysk z brodzikiem z tworzywa sztucznego Odbiór materiałów na budowie Sprawdzenie zgodności dostawy ze specyfikacją techniczną i merytoryczną zamówienia Sprawdzenie jakości i stanu technicznego materiałów wchodzących w skład dostawy w oparciu o oględziny zewnętrzne (czy nie ma uszkodzeń, wgnieceń, obić itd.) i pomiary wstępne Sprawdzenie certyfikatów, D.T.R. i innych dokumentów, które winien dostarczyć producent materiałów i urządzeń Składowanie materiałów PodłoŜe, na którym składuje się rury musi być równe, rura musi być podparta na całej długości. Wysokość stosu rur nie moŝe przekraczać 1,0 m. Rury PVC naleŝy chronić przed bezpośrednim, szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Uszczelnienia sznurowe, konopne i taśmowe oraz armaturę składować naleŝy w skrzyniach drewnianych

5 w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 3. Sprzęt Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŝna wykonać przy uŝyciu dowolnego typu sprzętu. 4. Transport Załadunek i wyładunek rur PVC kształtek, armatury i materiałów pomocniczych powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŝności uniemoŝliwiających uszkodzenie rur i materiałów jw. oraz z uwzględnieniem właściwych warunków bezpieczeństwa pracy. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportu. Do załadunku uŝywać naleŝy wyłącznie pasów parcianych. Zaleca się ułoŝenie rur na całej powierzchni transportowej samochodu w taki sposób, aby były one zabezpieczone przed tarciem o siebie lub o burty samochodu. 5. Wykonanie robót Wykonawca winien przedstawić inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie uwarunkowania lokalne związane z wykonaniem robót. Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodność z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŝowych Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe" wydanie - Arkady r. Ponadto przestrzegać naleŝy zgodności z Polskimi Normami obowiązującymi przepisami BHP i instrukcjami montaŝu Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji a) wytyczenie tras przebiegu przewodów pod posadzką, na ścianach budynku oraz na zewnątrz budynku, b) ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, c) ustalenie miejsc pionów kanalizacyjnych Roboty montaŝowe instalacji kanalizacji a) połączenia rur z tworzywa sztucznego wykonywać przy pomocy uszczelek gumowych o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury, b) odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niŝ 450, c) przewody naleŝy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników; pomiędzy przewodem, a obejmą naleŝy stosować podkładki elastyczne; obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem, d) przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą naleŝy układać na podsypce z piasku grubości cm, e) rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłuŝenie przewodów spustowych; górna część rury wentylacyjnej poniŝej dachu w odległości 0,5 m. od jego powierzchni powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego: - dla pionów o średnicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, - dla pionów o średnicy 100 mm - do 150 mm, f) rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5 1,0 m, g) na zewnątrz sieci kanalizacji układać naleŝy w wykopach wąskoprzestrzennych odeskowanych z zastosowaniem zapór oraz zejść zgodnie z przepisami BHP; na dnie wykopu wykonać naleŝy podsypkę piaskową o grubości 10 do 15 cm; podsypkę ubić i wyprofilować. 6. Kontrola jakości i odbiór robót 6.1. Kontrola jakości polegać będzie na sprawdzeniu: - jakości urządzeń i materiałów, - zgodności wykonywania instalacji z projektem, - usunięcia wszystkich usterek, - jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, - szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, - szczelności poziomów kanalizacyjnych,

6 - spadków przewodów, - prawidłowości wykonania odpowietrzeń, - prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych, - powykonawczych pomiarów geodezyjnych Próby szczelności instalacji kanalizacji Próbę szczelności instalacji kanalizacji wykonać naleŝy przy zachowaniu następujących warunków: - pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości, - podejścia i przewody spustowe sprawdzić w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, - przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyŝej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny Odbiór robót Odbioru robot dokonuje zespół z udziałem inspektora nadzoru po całkowitym zakończeniu prac, dokonaniu prób (przy pozytywnym wyniku odbioru) i pomiarów oraz ocenie zgodności z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 7. Normy związane PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych PN-92/B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-81/C Rury z tworzywa sztucznego.

7 CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji w budynkach. W zakres robót wchodzą : - montaŝ wentylatorów wywiewnych, - montaŝ nawietrzaków, - montaŝ przewodów wentylacyjnych Podstawowe określenia Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normą PN-/B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja terminologia Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami, dokumentacją projektową oraz poleceniami projektanta. 2. Materiały Materiały uŝyte do montaŝu instalacji powinny odpowiadać warunkom określonym punkcie 4 wymagań technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych Materiały i urządzenia do instalacji wentylacyjnej - wentylatory w kratce wentylacyjnej np. Silent 300, - nawietrzaki okienne w dostawie z oknem, - kanały i kształtki wentylacyjne okrągłe z blachy stalowej okrągłe Transport materiałów na budowę Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń dla wszystkich instalacji od producentów lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŝone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. Materiały powinny znajdować się w opakowaniach fabrycznych Odbiór materiałów na budowie Materiały i urządzenia naleŝy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materiały, naleŝy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z zamówieniem i danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia) Składowanie materiałów Materiały i urządzenia powinny być składowane w opakowaniach fabrycznych, powinny być posegregowane wg przeznaczenia. Materiały powinny być składowane w sposób umoŝliwiający łatwy dostęp do nich, bez potrzeby przekładania opakowań z innymi, nie

8 potrzebnymi w danym momencie materiałami. 3. Sprzęt Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŝna wykonać przy uŝyciu dowolnego typu sprzętu. 4. Transport Załadunek i wyładunek materiałów powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŝności uniemoŝliwiających ich uszkodzenie oraz z uwzględnieniem właściwych warunków bezpieczeństwa pracy. 5. Wykonanie robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji. Roboty instalacyjne naleŝy wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, oraz projektem Roboty przygotowawcze Instalacja wentylacji : - wykonanie przebić w przegrodach budowlanych, - wykonanie wsporników i wieszaków do kanałów wentylacyjnych, - wytyczenie tras przewodów wentylacyjnych Roboty montaŝowe Wentylatory naleŝy montować na wykonanych kanałach wentylacyjnych. Kanały wentylacyjne powinny być szczelne, do uszczelniania połączeń kołnierzowych stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. Po wykonaniu instalacji naleŝy dokonać ruchu próbnego instalacji. Podczas trwania ruchu próbnego naleŝy dokonać pomiarów wydajności układów wentylacyjnych i na tej podstawie dokonać regulacji wydajności do wartości określonych w niniejszym projekcie. Podczas trwania ruchu próbnego naleŝy równieŝ dokonać pomiarów szczelności przewodów. Po wyregulowaniu układów naleŝy dokonać pomiarów głośności. NaleŜy dokonać wszystkich wymaganych odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych oraz robót zanikających, a protokoły z ich przeprowadzenia przedstawić do odbioru końcowego Izolacja termiczna Przewody układu wentylacyjnego w części poza pomieszczeniami ogrzewanymi naleŝy izolować termicznie. 6. Kontrola jakości i odbiór robót 6.1. Kontrola techniczna - sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń uŝytych do budowy instalacji, - połączenia kanałów wentylacyjnych powinny być rozbieralne w celu umoŝliwienia czyszczenia przewodów w czasie eksploatacji, - sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, - sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, - sprawdzenie działania i wyregulowania instalacji wentylacji Próby instalacji wentylacji W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŝy dokonać regulacji oraz pomiarów ilości wywiewanego powietrza. Po dokonaniu regulacji wydajności instalacji naleŝy dokonać pomiarów natęŝenia dźwięku Odbiór robót Odbioru robót dokonać zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 5 wymagań technicznych COBRTI INSTAL zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, badania i pomiary wg PN-EN Wentylacja budynków procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem inspektora nadzoru po

9 całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji w budynku. Przyjęcie robót moŝe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŝ wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami. 7. Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja terminologia PN-EN 1506: 2001 Wentylacja budynków przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym wymiary PN-B-03434:1999 Wentylacja przewody wentylacyjne podstawowe wymagania i badania PN-B-76001:1996 Wentylacja przewody wentylacyjne szczelność. Wymagania i badania PN-B-76002:1996 Wentylacja połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych PN-EN Wentylacja budynków procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. BN 69/ Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej, BN 73/ Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne, BN 87/B 02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, BN 73/ Tłumiki przewodowe.

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

I-3 PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH POD RUROCIĄGI

I-3 PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH POD RUROCIĄGI I-1 WYKOPY RĘCZNE WEWNĄTRZ BUDYNKU I-2 ZASYPKI RĘCZNE Z ZAGĘSZCZENIEM WYKONYWANE WEWNĄRZ BUDYNKU MATERIAŁEM UZYSKANYM Z WYKOPÓW I-3 PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH POD RUROCIĄGI I-4 RUROCIĄGI Z PCW O ŚREDNICY

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH OBIEKT REMNONT CZEŚCI PARTERU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ADRES INWESTYCJI Mosina ul. Krotowskiego INWESTOR GMINA MOSINA PL. 20

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH Biuro Projektowo-Usługowe PROJTERM Beata Sromek 44-100 Gliwice ul. Złota 74 ZADANIE INWESTYCYJNE: INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOSCI RZESZÓWEK Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo