W Z Ó R UMOWA NR /16. zawarta w Poznaniu dnia 2016 r. pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Z Ó R UMOWA NR 2222 - /16. zawarta w Poznaniu dnia 2016 r. pomiędzy:"

Transkrypt

1 W Z Ó R UMOWA NR /16 zawarta w Poznaniu dnia 2016 r. pomiędzy: Miastem Poznań, Usługami Komunalnymi, z siedzibą przy ul. Słowackiego 43, Poznań NIP: , reprezentowanym przez: Dyrektora Macieja Dźwig, zwanym dalej Zamawiającym, a., reprezentowanym przez:, zwanym dalej Wykonawcą Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz z zm.). 1 Przedmiot umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia i montażu dwóch prefabrykowanych, automatycznych toalet publicznych wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia, w zakresie i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej części umowy siwz, w projektach budowlanych, które stanowią załącznik nr 1 do umowy oraz w Wymaganiach technicznych stanowiących załącznik nr 3 do umowy opisane załączniki stanowią integralną część umowy (zamówienie podstawowe). 2. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującego zobowiązanie Wykonawcy do sprzedaży, dostarczenia i montażu dodatkowo jednej prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia, w zakresie i w miejscu wskazanym Wzór umowy 1 / 11

2 przez Zamawiającego, określonych w siwz, w projekcie budowlanym, który stanowi załącznik nr 2 do umowy oraz w Wymaganiach technicznych stanowiących załącznik nr 3 do umowy (zamówienie opcjonalne). 3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku skutecznego przeprowadzenia budowlanej procedury legalizacyjnej i wykonania przyłączy dla zamierzonego przedsięwzięcia oraz doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z tego uprawnienia, które może nastąpić najdalej do dnia 15 października 2016 r. 4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, zobowiązuje się on do uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, projektu budowlanego, który stanowi załącznik nr 2 do umowy, w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji toalety na planie zagospodarowania terenu, na którym przedstawiony zostanie przebieg przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego do toalety. 5. W okresie gwarancji, o której mowa w 7 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego serwisowania wszystkich toalet, wykonywania gwarancyjnych przeglądów technicznych i napraw - przystąpienie do usuwania awarii nastąpi na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, najpóźniej w ciągu 48 godzin od wezwania, liczonych w dni powszednie, chyba że zostanie to inaczej ustalone z Zamawiającym. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienia, jeżeli ich przyczyny spowodowane będą siłą wyższą, koniecznością importu bądź regeneracji elementów, które uległy awarii - Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zamawiania niezbędnych elementów. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy dotyczącej bieżącego serwisowania wszystkich toalet, wykonywania przeglądów technicznych i napraw po upływie okresu gwarancji, o której mowa w 7 niniejszej umowy.. 2 Terminy realizacji umowy 1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 niniejszej umowy, na dzień 20 czerwca 2016 r. 2. Strony ustalają, że ostateczny termin realizacji wykonania opcjonalnego zakresu umowy, o którym mowa w 1 ust. 2 niniejszej umowy, nastąpi w terminie 60 dni od dnia doręczenia Wzór umowy 2 / 11

3 Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z uprawnienia do opcjonalnego zamówienia. 3. Strony zgodnie postanawiają, że zamówienie będzie mogło zostać uznane za wykonane, odrębnie dla zakresu podstawowego i opcjonalnego, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 1) podpisanie protokółów odbioru bez zastrzeżeń opisanych w 5 umowy, 2) uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie toalet. 3 Obowiązki Stron 1. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) przekazania terenów budowy i montażu toalet najdalej w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy i odpowiednio 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z uprawnienia do zamówienia opcjonalnego; 2) bezzwłocznego przystąpienia do protokolarnych odbiorów, o których mowa w 5 umowy; 3) wykonania przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych; 4) bieżącego współdziałania z Wykonawcą w realizacji przedmiotu umowy. 2. W ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w 1 umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 1) posiadania przez cały okres wykonywania zamówienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, obejmującego roboty stanowiące przedmiot zamówienia, do kwoty co najmniej ,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z siwz, projektami budowlanymi (zał. nr 1 i opcjonalnie zał. nr 2 do umowy), wymaganiami technicznymi (zał. nr 3 do umowy), ofertą Wykonawcy (zał. nr 4 do umowy) oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; Wzór umowy 3 / 11

4 3) protokolarnego przejęcia przekazanych terenów budowy i montażu toalet; 4) zabezpieczenia terenów budowy i montażu toalet na swój koszt, z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia - koszty zabezpieczenia terenów budowy i zajęcia pasa drogowego obciążają Wykonawcę; 5) prowadzenia prac w taki sposób, aby nie spowodować awarii sieci, urządzeń oraz systemów elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i światłowodowych; 6) wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.) oraz posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności wymaganych w polskim prawie; 7) uzgodnienia, w formie pisemnej, z autorem projektów wszelkich zmian lub odstępstw od projektu po ich uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu; 8) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia; 9) dbania o porządek na wszystkich terenach prowadzonych budów i na drogach dojazdowych do miejsca wykonywanych robót; 10) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych; 11) zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu - nie zgłoszenie tych robót Zamawiającemu daje podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 12) zgłaszania Zamawiającemu gotowości do odbiorów opisanych w 5 umowy; 13) zapewnienia odbierania odpadów powstałych w czasie robót przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie na odbiór i transport odpadów; 14) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi toalet, w szczególności uzupełniania środków higieny; 15) dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.. Wzór umowy 4 / 11

5 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany będzie usunąć szkodę i ponieść pełną odpowiedzialność również za jej skutki. 4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą na roboty budowlane objęte niniejszą umową wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od doręczenia projektu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, przyjmuje się, że wyraża zgodę na jej zawarcie. 4 Wynagrodzenie 1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy (zamówienia podstawowego), o którym mowa w 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości: netto:... zł, (słownie netto...), brutto:... zł, (słownie brutto:...), w tym podatek VAT:... zł, (słownie:...), 2. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w 1 ust. 2 niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości: netto:... zł, (słownie netto...), brutto:... zł, (słownie brutto:...), w tym podatek VAT:... zł, Wzór umowy 5 / 11

6 (słownie:...), 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w 4 ust. 1 płatne będzie po uruchomieniu obu toalet objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, tzn. w pełnym zakładanym przez Zamawiającego standardzie opisanym w siwz, potwierdzonym kompletem protokółów odbioru bez zastrzeżeń, po wystawieniu kompletu dokumentów gwarancyjnych, o których mowa w 7 ust. 4 umowy i uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie toalet. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w 4 ust. 2 płatne będzie po uruchomieniu toalety objętej przedmiotem zamówienia opcjonalnego, tzn. w pełnym zakładanym przez Zamawiającego standardzie opisanym w siwz, potwierdzonym protokółem odbioru bez zastrzeżeń, po wystawieniu dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w 7 ust. 4 umowy i uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie toalety. 2. Fakturę z tytułu wykonania przedmiotu umowy należy wystawić na: Miasto Poznań, Usługi Komunalne, ul. Słowackiego 43, Poznań, NIP Płatnikiem faktur jest Miasto Poznań. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury. 5 Odbiór robót i działania toalet 1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 niniejszej umowy wymaga protokolarnego odbioru próbnego uruchomienia osobno każdej z toalet wykonanych zgodnie z Wymaganiami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 3 do umowy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi zrealizowanymi przez Wykonawcę zgodnie projektami budowlanymi stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy. 2. Realizacja opcjonalnego przedmiotu umowy, o którym w 1 ust. 2 niniejszej umowy wymaga protokolarnego odbioru próbnego uruchomienia toalety wykonanej zgodnie z Wymaganiami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 3 do umowy wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi zrealizowanych przez Wykonawcę zgodnie projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 3. Wykonawca jest zobowiązany poinformować na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbiorów opisanych w ust. 1 i 2 oraz odbiorów robót ulegających zakryciu, na 3 dni przed terminem, w którym roboty będą gotowe do odbioru, co zostanie odnotowane w dzienniku Wzór umowy 6 / 11

7 budowy, a inspektor nadzoru Zamawiającego powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych robót. 4. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót ulegających zakryciu, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości tych robót do odbioru, zgodnie z treścią ust. 3, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 5. W ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbiorów opisanych w ust. 1 i 2, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, na którą składają się: inwentaryzacja powykonawcza robót oraz specyfikacje techniczne, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wszystkich zamontowanych w ramach realizacji zamówienia urządzeń; 6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone bądź zostały wykonane wadliwie, a także, że nie powiodła się próba uruchomienia toalety, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru po zakończeniu robót lub usunięciu wad. 7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia nowego terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych robót - usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 8. W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia wady na koszt Wykonawcy. 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % kwoty brutto określonej w 4 ust. 1 niniejszej umowy, w formie. 2. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia, w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu pisemnego oświadczenia Zamawiającego, o którym mowa w 1 ust. 3 niniejszej umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla zakresu zamówienia Wzór umowy 7 / 11

8 objętego prawem opcji, w wysokości 8 % kwoty brutto określonej w 4 ust. 2 niniejszej umowy, w formie Część zabezpieczenia wniesionego odpowiednio zgodnie z ust. 1 lub 2, w wysokości 70%, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 7 Rękojmia i gwarancja 1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na okres 60 miesięcy, liczony od daty uzyskania przez Zamawiającego prawa do przystąpienia do użytkowania toalet obu toalet w przypadku zamówienia podstawowego oraz jednej toalety w przypadku zamówienia opcjonalnego. 2. O ujawnieniu się wady w okresie rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie - usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. 3. W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia wady na koszt Wykonawcy. 4. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane i toalety dostarczone zgodnie z siwz, projektami budowlanymi (zał. nr 1 do umowy i zał. nr 2 do umowy w przypadku zamówienia opcjonalnego) oraz złożoną ofertą (zał. nr 4 do umowy) na okres.. miesięcy, liczony od daty uzyskania przez Zamawiającego prawa do przystąpienia do użytkowania toalet obu toalet w przypadku zamówienia podstawowego oraz jednej toalety w przypadku zamówienia opcjonalnego. Wykonawca potwierdzi udzielenie gwarancji poprzez wystawienie dokumentów gwarancyjnych osobno dla każdej z toalet, w którym zobowiąże się do naprawy i usunięcia na własny koszt wszelkich, ujawnionych w okresie gwarancji wad i usterek. 8 Odstąpienie od umowy Wzór umowy 8 / 11

9 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach opisanych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku i terminie określonych w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), a także, gdy : 1) Wykonawca w ciągu 14 dni z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 2) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu zamówienia bez zgody Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 2. Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 2 przysługuje Zamawiającemu w terminie 14 dni od zaistnienia jego przyczyny. 3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. 4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust 1 i 3, powinno nastąpić pod rygorem nieważności - w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie, 3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie i najpóźniej w terminie 7. dni opuści teren budowy. 9 Odsetki i kary umowne 1. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od wartości faktury za każdy dzień zwłoki. Wzór umowy 9 / 11

10 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy 0,1 % od wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 lub 2 za każdy dzień opóźnienia; 2) za opóźnienie we wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 6 ust ,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 3) za opóźnienie w usunięciu wad 0,01 % od części wynagrodzenia brutto za zakres prac dotkniętych wadą za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 4) żądanie kary umownej nie stoi na przeszkodzie żądania odszkodowania w przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody przewyższającej wysokość kary umownej. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 6 % wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Wykonawcy nie należy się żadne odszkodowanie ani kara umowna. 10 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy opisanego w 1 umowy, gdy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia w założonym terminie nie będzie możliwe z przyczyn wynikających z konieczności zachowania zasad sztuki budowlanej, niezbędnych dla prawidłowego zakończenia robót - termin wykonania umowy opisany w 2 umowy zostanie wówczas wydłużony o czas niezbędny dla zgodnego z zasadami sztuki budowlanej przeprowadzenia i zakończenia robót. 2) zmian w projektach budowlanych (zał. nr 1 i 2 do umowy), gdy zmiany takie będą konieczne w celu prawidłowego montażu i uruchomienia toalet. Wzór umowy 10 / 11

11 11 Postanowienia końcowe 1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.). 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu ich siedziby. 4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 5. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów związanych z umową jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, dwa dla Wykonawcy. Zamawiający: Wykonawca: Załączniki do umowy: 1. Projekty budowlane zamówienie podstawowe 2. Projekt budowlany zamówienie opcjonalne 3. Wymagania techniczne 4. Oferta Wykonawcy 5. Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę wymaganego ubezpieczenia OC Wzór umowy 11 / 11

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) zawarta w Poznaniu dnia 2017 r. pomiędzy:

UMOWA (WZÓR) zawarta w Poznaniu dnia 2017 r. pomiędzy: UMOWA (WZÓR) zawarta w Poznaniu dnia 2017 r. pomiędzy: Kapitułą Metropolitalną w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (kod 61-109) ul. Ostrów Tumski 2, NIP: 7821146837, zwaną w dalszym ciągu umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr IRP.I.342- /2008

Wzór Umowy Nr IRP.I.342- /2008 Wzór Umowy Nr IRP.I.342- /2008 Załącznik Nr 2 zawarta w dniu r. pomiędzy Urzędem Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Pana mgr Jana Owsiaka,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

UMOWA. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania:... Szczegółowy zakres robót określony został w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ. (Załącznik Nr UMOWA zawarta w dniu... 2008 w Łomży, pomiędzy : III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży reprezentowanym przez:grażynę Chodnicką Dyrektora zwaną dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Poniżej załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprawiony.

Poniżej załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprawiony. Zgodnie z art. 87.2.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - poprawiono pomyłkę w 11.1 Umowy z 5% ceny umownej na 10% w celu ujednolicenia z ust. 14 pkt 2 SIWZ. Poniżej załącznik

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Remont tarasów w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu

Remont tarasów w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu (WZÓR) UMOWA NR.. /2009 zawarta w dniu...2009 r. w Poznaniu pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej 61-623 Poznań ul. Ugory 18/20 NIP 972-07-61-163 REGON 000294504 reprezentowanym przez: 1. Grzegorza Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. została zawarta umowa następującej treści:

Umowa nr. została zawarta umowa następującej treści: Umowa nr Dnia w Pabianicach, pomiędzy: 1.Gminą Miejską Pabianice Szkołą Podstawową nr 3 w Pabianicach, z siedzibą przy ul. Mokrej 28/34, posiadającym NIP 731-11-29-567, REGON 001385002 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3

ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3 ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3 Wzór umowy o roboty geologiczne Prace geologiczne w zakresie wykonania 3 szt. otworów rozpoznawczych zastępczych oraz likwidacji 3 szt. otworów hydrogeologicznych na terenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009

Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009 Załącznik nr 10 UMOWA NR / 2009 zawarta w dniu 2009 roku pomiędzy: Powiatem Drawskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu, w imieniu, którego występują: Stanisław Cybula - Starosta Drawski Andrzej Krauze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r.

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r. UMOWA (projekt) zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów w imieniu, której działa..., zwaną dalej Zamawiającym" a...zwanym dalej Wykonawcą" Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009 Projekt Załącznik nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2009 zawarta w dniu...2009 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, następującej treści:

... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, następującej treści: UMOWA NR... WZÓR zawarta w dniu... 2008 w Stawiskach pomiędzy Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy: Miastem Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - Pana mgr Jana Owsiaka, z siedzibą w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO

WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO WZÓR UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO.272..2015 zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy Gminą Ropczyce, z siedzibą w Ropczycach ul. Krisego 1, zwaną dalej w tekście,,zamawiającym, w imieniu której działa:

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane. zawarta w... pomiędzy: Umowa o roboty budowlane zawarta w... pomiędzy: 1.... zwanym w dalszej treści Inwestorem, a 2. BUILDgreenDesign Sp. z o.o., 60-105 Poznań, ul.kopanina 54/56; NIP 7792409210, REGON 302260084, KRS 0000437940

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy:

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: UMOWA DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: 1. Powiatem Chojnickim, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, NIP 555-19-17-808, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego w imieniu,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr -../2017 zawarta w dniu.. 2016 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży

Bardziej szczegółowo

Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR)

Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Starostwem Powiatowym w Oławie z siedzibą przy ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. Marka Szponara

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:.

Umowa nr ZP na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:. Projekt umowy Załącznik nr 5 do SIWZ ZP. 271.13.2015 Umowa nr ZP.272... zawarta w dniu... 2015 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, pomiędzy: Gminą Kalwaria Zebrzydowska, z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP/.../WRGI/2010

UMOWA ZP/.../WRGI/2010 UMOWA ZP/.../WRGI/2010 Zał. Nr 7. W dniu...2010 r. w Strzelinie pomiędzy: Gminą Strzelin zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Jerzego Matusiaka Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2

UMOWA. Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. 2 UMOWA Zawarta w dniu... r. w Tłuszczu pomiędzy Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu ul. Warszawska 10, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez mgr Jana Krzysztofa Białka Burmistrza Tłuszcza a...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr./2016

Wzór umowy. Umowa nr./2016 Wzór umowy Umowa nr./2016 zawarta w dniu.. r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA NR.. Zawarta w dniu roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA NR.. Zawarta w dniu....2017 roku w Trzciance, pomiędzy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Muzeum - Elżbietę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy UMOWA NR 1/2017 zawarta w Rypinie w dniu.. 2017 r. pomiędzy Rypińskim Domem Kultury z siedzibą w Rypinie przy ul. Warszawskiej 8, 87-500 Rypin zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez

REGON., NIP zwanym w dalszej części Wykonawcą, reprezentowanym przez Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr.. NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu. 2011 r. pomiędzy Powiatem Koneckim z siedzibą w Końskich przy ul. Staszica 2, zwanym w dalszej części Zamawiający,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: Cena wykonania

Bardziej szczegółowo

, reprezentowanym przez:

, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 11 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA NR... zawarta w dniu...w Ozorkowie pomiędzy Gminą Ozorków z siedzibą 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP: 732-215-05-42 reprezentowaną przez: Pana Władysława Sobolewskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: SP Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim

Nr sprawy: SP Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu r. w Mińsku Mazowieckim Nr sprawy: SP5.261.01.2013 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (PROJEKT) zawarta w dniu.. 2013 r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, ul. Małopolska

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Biurem Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr../2017 zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA PODWYKONAWCZA Nr../2017 zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA PODWYKONAWCZA Nr../2017 zawarta w dniu. pomiędzy: Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o., ul. Dra Skarzyńskiego 6A, 64 000 Śmigiel, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - Wzór Umowy NR ZP r. o wykonanie robót budowlanych

zał. Nr 3 - Wzór Umowy NR ZP r. o wykonanie robót budowlanych zał. Nr 3 - Wzór Umowy NR ZP.271.8.2017r. o wykonanie robót budowlanych W dniu......2017 r. w Krasiczynie pomiędzy Gminą Krasiczyn reprezentowaną przez Wójta Gminy Krasiczyn Pana......., przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

. Jakuba Kochowicza Doroty Jankowskiej 16 sierpnia 2016 r.

. Jakuba Kochowicza Doroty Jankowskiej  16 sierpnia 2016 r. UMOWA - WZÓR zawarta w dniu. w Lisewie pomiędzy: Gminą Lisewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Lisewo : Jakuba Kochowicza z kontrasygnatą z-cy Skarbnika Gminy Lisewo: Doroty Jankowskiej a: Niniejsza mowa

Bardziej szczegółowo

PN/12/09 Ogólne Warunki Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr.

PN/12/09 Ogólne Warunki Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. PN/12/09 Ogólne Warunki Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. Zawarta w dniu. r. w Bytomiu pomiędzy : Zamawiającym : Gmina Bytom - Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Parkowa 1 41 902 Bytom Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty budowlane Budowa przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków P dai w Dąbrowie. Umowa Nr.../... o roboty budowlane

Wzór umowy o roboty budowlane Budowa przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków P dai w Dąbrowie. Umowa Nr.../... o roboty budowlane Załącznik nr 3 Wzór umowy o roboty budowlane Budowa przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków P dai w Dąbrowie Umowa Nr.../... o roboty budowlane zawarta w dniu w Śremie pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego UMOWA Nr...2013 na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie komina i części dachu w budynku remizy OSP Ostrowice zawarta w dniu... pomiędzy: Ochotniczą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA Zawarta w dniu. r. pomiędzy: GMINĄ STRZEGOWO, Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo REGON 130378440, NIP 5691759048 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wiesława Zalewskiego Wójta Gminy przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.../PIGK/2009

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.../PIGK/2009 1 PROJEKT Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.../PIGK/2009 Zawarta w dniu...2009 roku pomiędzy Gminą Kamień Pomorski, z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Stary Rynek 1, reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

SIWZ-ZSMS-2007. Przedmiot umowy

SIWZ-ZSMS-2007. Przedmiot umowy SIWZ-ZSMS-2007 Załącznik nr 3do SIWZ (WZÓR) Umowa nr /2007 zawarta w dniu.. 2007 r. w Poznaniu pomiędzy : Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego 61-706 Poznań ul. Cegielskiego 1 61-049 Poznań tel./fax.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo