REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny, zwany dalej również Konkursem. 2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody. 3. Organizatorem Konkursu fundatorem i wydającym nagrody jest Agencja Reklamowa ART GROUP Sp. z o.o., z siedzibą Rydułtowy, ul. Radoszowska 26a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP , REGON (zwana dalej również Organizatorem ). 4. Zlecającym przeprowadzenie Konkursu jest Makita Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bestwińska 103 (KRS: , NIP: , REGON: ) 5. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 stycznia 2015 r. od godziny do dnia 12 lutego 2015 roku do godziny Celem Konkursu jest promocja Organizatora i Zlecającego. 7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 8. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy agencji reklamowych biorących udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. 9. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie internetowej: oraz w siedzibie Organizatora Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. II. DEFINICJE 1. Facebook - internetowy serwis społecznościowy. 2. Instagram fotograficzny serwis społecznościowy. 3. Twitter - serwis społecznościowy udostępniający usługę mikroblogowania. 4. Fanpage strona społeczności pod nazwą Wszyscy Sąsiedzi Janusza zamieszczona serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/pages/wszyscy-s%c4%85siedzi- Janusza/ Fan użytkownik serwisu Facebook, który przez kliknięcie przycisku Lubię to na Fanpage u, określonym w pkt 4 powyżej uzyskał status Wszyscy Sąsiedzi Janusza.

2 6. Uczestnik uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w punkcie III ust. 1 oraz który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Konkursowej zamieszczonej w sieci Internet pod adresem 7. Zadanie konkursowe polega na napisaniu krótkiego (maksymalnie 500 znaków ze spacjami) absurdalnego eko-news a, który będzie wzorowany na stylistyce historii ze strony konkursowej oraz Fanpage Wszyscy Sąsiedzi Janusza. 8. Konkurs Tygodniowy wyszczególniony w ust. 15 poniżej dany etap Konkursu, trwający tydzień, mający na celu wyłonienie zwycięzców Nagród Tygodniowych. 9. Zwycięzca Konkursu Tygodniowego Uczestnik, który na podstawie reguł określonych w paragrafie 6.1. jest laureatem jednej z Nagród Tygodniowych. 10. Komisja Konkursowa - powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłaniająca Zwycięzców Konkursów Tygodniowych na zasadach wskazanych Regulaminem. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji. 11. Nagrody Tygodniowe nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu Tygodniowego po zakończeniu danego Etapu Konkursu. Nagroda główna po zakończeniu Konkursu 12. Etapy konkursu - Konkurs obejmuje 4 etapy: - Etap 1 - od dnia 12 stycznia 2015 do dnia 18 stycznia 2015 roku do godziny 23:59:59; - Etap 2 - od dnia 19 stycznia 2015 do dnia 25 stycznia 2015 roku do godziny 23:59:59. - Etap 3 - od dnia 26 stycznia 2015 do dnia 1 lutego 2015 roku do godziny 23:59:59. - Etap 4 - od dnia 2 lutego 2015 do dnia 12 lutego 2015 roku do godziny 23:59:59. III. UCZESTNICY KONKURSU 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie zgłoszenia udziału w Konkursie: a) ukończyły 18 rok życia; b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; c) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; d) zaakceptowały Regulamin oraz Politykę Prywatności; 2 Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. IV. PRZEBIEG KONKURSU I ZASADY GRY 1. W ramach Konkursu Uczestnicy podejmują zadanie, następnie najlepsze zgłoszenia Organizator publikuje na stronie Facebook a Wszyscy Sąsiedzi Janusza, uprawniając je tym samym do wygrania Nagród Tygodniowych. 2. Konkurs składa się z jednego zadania. 3. Zadania zatwierdza Komisja Konkursowa.

3 4. Podstawą udziału w Konkursie jest wypełnienie i wysłanie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego 5. Konkurs podzielony jest na 4 etapy. Po każdym z etapów przyznawane są Nagrody III stopnia. Po zakończeniu konkursu ( r.) przyznana zostanie Nagroda I stopnia i Nagrody II stopnia. 6. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza i potwierdza, że akceptuje niniejszy regulamin oraz przenosi na rzecz Organizatora nieograniczone czasowo ani terytorialnie prawa autorskie do zredagowanych newsów i wyraża zgodę na ich publikację na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu uruchomienia konkursu V. NAGRODY 1. Organizator Konkursu przewiduje wręczenie następujących Nagród w Konkursie: 1 (jednej) Nagrody I stopnia (głównej), 2 (dwóch) Nagród II stopnia (pocieszenia), 4 (czterech) nagród III stopnia 2. Nagrody wymienione w niniejszym regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę, oraz żadną inną formę gratyfikacji. 3. Nagroda I stopnia to 6271DWAETC WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU + AKCESORIA 30/18Nm; 12V; 1.9Ah; Ni-Cd, Pendrive USB Pilarka 2GB, Latarka Energizer z logo Makita, Koszulka polo z logo Makita, Długopis granatowy z logo Makita, Kamizelka odblaskowa, Reklamówka PVC z logo Makita wartości 800 zł. 4. Nagroda II stopnia to dwa zestawy upominków z logo Makita o wartości poniżej 200 zł. 5. Nagroda III stopnia to dwa zestawy upominków z logo Makita o wartości poniżej 200 zł. 6. Do Nagrody I stopnia dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna. Dodatkowe nagrody gotówkowe, o których mowa w zdaniu poprzednim nie zostaną wydane Laureatom Konkursu, lecz przekazane przez Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% całkowitej wartości nagrody (rzeczowej i dodatkowej gotówkowej). Organizator prześle podatek, do właściwego urzędu skarbowego. VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 6.1. Komisja konkursowa wybierze zwycięskie zgłoszenia spośród wszystkich zgłoszeń, niezależnie od tematyki, z poprzedniego tygodnia (od poniedziałku do niedzieli 23:59:00). Zwycięzca danego etapu zdobędzie Nagrodę Tygodnia II stopnia. Wybierając zwycięski tekst, komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: - Zgodność z tematyką wyzwania; - Humor i niebanalny dowcip; - Oryginalność dzieła; - Jakość wykonania Wyniki Konkursu, imię i nazwisko Zwycięzcy, mogą być publikowane. Zwycięzcy nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie

4 Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród. Osoby wykluczone mogą być nie informowane o takich decyzjach. VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD 7.1. Każdy ze zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony o zwycięstwie przez Organizatora za pomocą prywatnej wiadomości na adres podany w zgłoszeniu W celu odebrania nagrody Uczestnik musi zastosować się do instrukcji podanych w zawiadomieniu i wypełnić formularz podając wszystkie wymagane informacje w terminie 7 dni roboczych. Dodatkowo Organizator ma prawo poprosić o dodatkowe informacje takie jak: NIP, adres Urzędu Skarbowego, numer PESEL, potrzebne do przekazania nagrody pieniężnej na poczet podatku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania bądź podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie Kontakt z Organizatorem Konkursu odbywa się za pomocą formularza kontaktowego na stronie VIII. Dane osobowe 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora w okresie i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców. 2. Administratorem danych jest Organizator. 3. Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagrody, laureat Konkursu uprawniony do jej otrzymania, zobowiązany będzie podać dane adresowe wymagane przez Organizatora Konkursu. 4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Uczestnika Konkursu oraz/lub Laureata Konkursu. IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres: Agencja Reklamowa ART GROUP Sp. z o.o., Rydułtowy, ul: Radoszowska 26a z dopiskiem Reklamacja - #Ekonielogiczny. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane od momentu zaistnienia przyczyny do złożenia reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: a) dopisek na kopercie: Reklamacja - #Ekonielogiczny ; b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie

5 kontaktowego nr tel. komórkowego); c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; d) podpis reklamującego. 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi. 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, jednakże nie pozbawia to Uczestnika praw dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkie koszty związane z użytkowaniem Nagrody, włącznie z opłatą za usługi operatora, są ponoszone przez Zwycięzcę. 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie pogarszają warunków uczestnictwa Uczestników w Konkursie. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez wyraźne wskazanie ich w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej: 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Konkurs ). 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo