STATUT. Gimnazjum nr 1. im. Hugona Dionizego Steinhausa we Wrocławiu

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. Gimnazjum nr 1. im. Hugona Dionizego Steinhausa we Wrocławiu"

Transkrypt

1 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Hugona Dionizego Steinhausa we Wrocławiu

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE... 4 ROZDZIAŁ III. CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 ROZDZIAŁ IV. ZADANIA OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE SZKOŁY... 6 ROZDZIAŁ V. POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA ROZDZIAŁ VI. ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ROZDZIAŁ VII. ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ VIII. PRACOWNICY SZKOŁY ROZDZIAŁ IX. REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY ROZDZIAŁ X. PRAWA, OBOWIĄZKI, NAGRODY I KARY ROZDZIAŁ XI. ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ ROZDZIAŁ XII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ XIII. KLASYFIKACJA ROZDZIAŁ XIV. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY I TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy definiujące 1) Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: a) szkole, gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 1, im. Hugona Dionizego Steinhausa, b) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami);oraz z 2013 r. poz.87, 827,1191,1265,1317,1650. c) statucie - należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum, d) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Szkoły i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w szkole, e) uczniach i rodzicach należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów, f) wychowawcy należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole, g) organie prowadzącym szkołę należy przez to rozumieć Gminę Wrocław, h) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, i) dzienniku elektronicznym - należy przez to rozumieć Internetowy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce. 2) Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator Oświaty. 2. Statut opracowano w oparciu o następujące dokumenty: 2 1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami); 2) Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 191 ) 3) Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. Dz 2003r. Nr 107, poz. 1003) z późniejszymi zmianami. 3

4 4) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. ze zm.); 5) Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 30 kwietnia 2013 r. poz. 520) 6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U.Nr 0 z dnia 22 sierpnia 2013 r. poz.957) 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r.w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2002r.) 8) Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad Udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach. (Dz.U. z 7 maja 2013 r. poz.532.) 9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.( Dz.U. Nr.13, poz 125 z dnia 18 lutego 2002 r. z póżn. zm.) 10)Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników. (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 752). 11)Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; 12)Konwencja Praw Dziecka. Rozdział II. Podstawowe informacje o szkole 3 1. Gimnazjum nr 1, im. Hugona Dionizego Steinhausa mieści się w budynku przy ul. Jeleniej 7, we Wrocławiu. 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wrocław. 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty. 4. Nauka w gimnazjum trwa trzy lata. 5. Szkoła jest jednostką budżetową. 4

5 6. Szkoła ma własny sztandar, ceremoniał szkolny i własne logo. Ceremoniał szkolny opisany jest w rozdziale XIII, Na terenie szkoły obowiązuje noszenie jednolitego stroju szkolnego wg wzoru określonego przez dyrektora w porozumieniu z radą rodziców. 8. Na terenie szkoły mogą działać organizacje i stowarzyszenia. 9. Organizacje i stowarzyszenia przedstawiają dyrektorowi umotywowany wniosek, statut, zapewnienie, że ich działalność nie będzie sprzeczna ze statutem szkoły, zakres działalności i korzyści dla szkoły, i uczniów. 10. Działalność organizacji i stowarzyszeń nie może być sprzeczna ze statutem szkoły. 11. Warunkiem podjęcia w szkole działalności prowadzonej przez stowarzyszenia lub inną organizację jest pozytywna opinia rady rodziców. Rozdział III. Cele i zadania szkoły 4 Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w innych aktach prawnych wydawanych przez Ministra Edukacji Narodowej. Szkoła: 1. umożliwia uczniom zdobycie umiejętności ważnych dla sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie - komunikowania się i współpracy z innymi, 2. umożliwia uczniom zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu gimnazjalnego, i uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum, organizuje systematycznie diagnozowanie i monitorowanie wiadomości, umiejętności i sprawności ucznia, 3. przygotowuje do dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia, kształtuje poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 4. zapewnia fachową pomoc psychologiczno - pedagogiczną, 5. umożliwia stosowanie nowoczesnych metod i technik nauczania oraz wykorzystywanie przez nauczycieli programów własnych, 6. stwarza warunki do rozwijania uzdolnień poprzez m.in. indywidualny tok lub program nauki, 7. kształtuje umiejętność korzystania ze źródeł informacji, rozwija zainteresowania uczniów na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych oraz poprzez organizację konkursów przedmiotowych, wycieczek, imprez kulturalnych i sportowych uwzględniając rozwój uczniów i szereg uzdolnień, 8. promuje zdrowy styl życia, kształtuje właściwe nawyki zdrowotne i higieniczne, 9. rozwija kulturę fizyczną oraz upowszechnia zasady ekologii, szanuje indywidualność uczniów oraz ich prawa, 5

6 10. krzewi zasady moralne, poczucie sprawiedliwości oraz szacunek dla drugiego człowieka poprzez przykład dawany przez nauczycieli oraz wydobywanie z programów nauczania treści służących tym celom, 11. wdraża uczniów do dyscypliny i punktualności, 12. kształtuje poczucie obowiązku i odpowiedzialności za innych poprzez organizowanie w klasach pomocy koleżeńskiej dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, uczy samokrytycyzmu i samooceny, 13. uczy szacunku do pracy poprzez organizowanie prac na rzecz klasy i szkoły, 14. uczy szacunku dla wspólnego i cudzego mienia egzekwując naprawienie wyrządzonych szkód, 15. uczy tolerancji i poszanowania, umacnia zachowania tożsamości narodowo religijnej, 16. pomaga w rozwijaniu poczucia własnej przynależności do ojczyzny i społeczności europejskiej, 17. rozwija umiejętności rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji, 18. pomaga w rozwijaniu własnych możliwości, predyspozycji i talentów i ich twórczego wykorzystania, 19. współpracuje z innymi szkołami oraz instytucjami, 20. współpracuje ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi w celu zapobiegania lub zwalczania zachowań opresyjnych i wskazywania pozytywnych wzorców, 21. przygotowuje uczniów do życia w obywatelskim, demokratycznym państwie, 22. wpaja szacunek do tradycji i historii narodowej oraz symboli narodowych, 23. przygotowuje uczniów aktywnych, szanujących prawo oraz prawa i wolności innych ludzi, 24. rozwija samorządność poprzez stwarzanie warunków powoływania i działania samorządu uczniowskiego, którego zadania obejmują również działalność na rzecz szkoły i innych placówek, 25. realizuje Program Wspierania Uzdolnień zawarty w odrębnym dokumencie oraz uczestniczy w programach ogólnopolskich Szkół Uczących Się (SUS) i Szkoły z Klasą. Rozdział IV. Zadania opiekuńcze i wychowawcze szkoły 5 Realizując swoje zadania opiekuńcze szkoła: 1. zapewnia uczniom podczas pobytu w szkole oraz w trakcie wycieczek i innych imprez bezpieczeństwo i higieniczne warunki, 2. równomiernie obciąża uczniów zajęciami, 3. zaznajamia uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, 6

7 4. organizuje zajęcia na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej, 5. sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi poprzez współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu ustalenia przyczyn i sposobów zapobiegania trudnościom, 6. w oparciu o opinię poradni oraz obserwację uczniów i analizę uzyskiwanych przez nich wyników opracowuje indywidualne plany pracy dla tych uczniów, i organizuje zespoły korekcyjno-kompensacyjne, 7. udziela doraźnej lub stałej pomocy materialnej, 8. współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów, 9. zapewnia uczniom i rodzicom możliwość korzystania z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego. 10. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum sprawują: a) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele prowadzący te zajęcia, b) podczas przerw nauczyciele pełniący dyżury. 6 Dyrektor Gimnazjum organizuje dyżury nauczycieli na terenie szkoły przed lekcjami, w czasie przerw między lekcjami i po lekcjach. Plan dyżurów nauczycielskich zatwierdza dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe szkoły. Projekt planu przygotowują wicedyrektorzy. 1. Ilość dyżurów jest proporcjonalna do ilości godzin dydaktycznych realizowanych przez nauczyciela. 2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i porządek na stanowisku dyżurowania, zapobiega niebezpiecznym zabawom oraz kontroluje zachowanie uczniów w toaletach. 3. Jeśli nauczyciel dyżurujący wychodzi z klasą na krótką wycieczkę, zgłasza wyjście dyrekcji i ma obowiązek poinformowania o swoich nieobecnościach na dyżurach nauczyciela dyżurującego razem z nim. 4. W przypadku konieczności opuszczenia miejsca dyżuru należy przekazać swoje obowiązki drugiej osobie. 5. Nauczyciel dyżurujący informuje: a) dyrektora lub wicedyrektorów szkoły o każdym wypadku zaistniałym w miejscu dyżuru, b) nauczycieli wychowawców o nieodpowiednim zachowaniu się ich wychowanków, c) pracownika administracyjnego o usterkach i miejscach zagrażających bezpieczeństwu dzieci, d) nauczyciel pełniący dyżur na boisku zobowiązany jest do kontroli 7

8 całego boiska. 6. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Gimnazjum, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz na prośbę nauczyciela za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe. 7. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą klasy. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały cykl nauczania w kl. I - III. 7 Zakres zadań i odpowiedzialności dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom: 1. Dyrektor i nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne swoich uczniów podczas pobytu ucznia w szkole oraz podczas imprez, nauczycieli i innych pracowników szkoły jest ochrona uczniów przed przemocą i agresją ze strony innych uczniów. 2. Obowiązkiem nauczycieli jest właściwe reagowanie na wszelkie negatywne, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania, dyscypliny i sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. 3. Obowiązkiem nauczycieli jest znajomość i stosowanie się do procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją. 4. Prawnym obowiązkiem dyrektora i nauczycieli jest zawiadamianie policji lub sądu o okolicznościach świadczących o demoralizacji ucznia, w szczególności o naruszeniu przez niego zasad współżycia społecznego, popełnieniu czynu zabronionego, używania alkoholu lub innych środków odurzających. 5. Obowiązkiem szkoły jest ograniczenie uczniom dostępu do treści zawartych w Internecie, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów. 6. Nauczyciele i wychowawcy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów na wycieczkach i zielonych szkołach organizowanych przez szkołę. 8 W gimnazjum podejmowane są działania zmierzające do zapewnienia uczniom ochrony przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją. 1. Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez niego obowiązujących w szkole zasad, 2. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia, np. w związku z używaniem przez niego narkotyków i alkoholu, szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę medyczną (np. wzywane jest pogotowie), 8

9 3. Dyrektor szkoły lub członek rady pedagogicznej wzywa policję w przypadku: a) znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje psychoaktywne, b) gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób, c) kradzieży i innych wykroczeń, d) w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. 4. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że uczeń jest na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, przedstawiciele szkoły podejmują następujące działania: a) w razie konieczności zapewniają uczniowi opiekę medyczną, b) bezzwłocznie zawiadamiają rodziców, c) wspólnie z rodzicami ustalają dalsze działania wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkołą oraz możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej, d) uczniów mających poważniejsze problemy związane z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych szkoła kieruje do odpowiedniej placówki specjalistycznej. 5. Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze używanie substancji psychoaktywnych przez ucznia, powodują konieczność podjęcia innych działań przewidzianych prawem: a) zgłoszenia sprawy do sądu rodzinnego, b) zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych. 6. W przypadku podejrzenia o występowanie na terenie szkoły substancji psychoaktywnych, dyrektor szkoły zwraca się do policji o podjęcie stosownych działań i akcji prewencyjnej. 7. Uczeń, który uległ wypadkowi na terenie gimnazjum lub poza nim w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum winien ten fakt zgłosić nauczycielowi, który powiadamia o zaistniałym wypadku szkolną służbę zdrowia i dyrektora gimnazjum. Władze szkolne przekazują informację o wypadku i podjętych działaniach rodzicom (opiekunom) ucznia w możliwie najszybszym terminie W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i prawidłowych działań szkoły w tym zakresie, powołuje się koordynatora ds. bezpieczeństwa. 2. Zakres działań koordynatora ds. bezpieczeństwa: 9

10 a) kierowanie zespołem zadaniowym ds. którego zadaniem jest diagnozowanie stanu bezpieczeństwa, zapobieganie agresji i przemocy w szkole oraz minimalizowanie zagrożeń wśród nieletnich, b) inicjowanie i ustalanie wspólnych działan wszystkich pracowników szkoły w celu poprawy bezpieczeństwa. c) ścisła współparca z pedagogiem i psychologiem, d) zgłaszanie wnisków dotyczących nawiązywania współparcy z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa dzieci, e) koordynowanie prewencyjnych działań szkoły we współpracy z organizacjami i instytucjami pomocowymi, policji, sądu rodzinnego, sądu dla nieletnich, prokuratury, f) organizowanie roboczych, informacyjnych spotkań z radą pedagogiczną, g) zapoznawanie rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole normami i procedurami postępowania w okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletnich lub popełnienia przez nich czynów karalnych. Rozdział V. Pomoc psychologiczno pedagogiczna W szkole organizuje się pomoc psychologiczno pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom Pomoc psychologiczno pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: a) z niepełnosprawności; b) z niedostosowania społecznego; c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; d) ze szczególnych uzdolnień; 10

11 e) ze specyficznych trudności w uczeniu się; f) z zaburzeń komunikacji językowej; g) z choroby przewlekłej; h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; i) z niepowodzeń edukacyjnych; j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytowa ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. 3. Pomoc psychologiczno pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: a) rodzicami; b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; c) placówkami doskonalenia nauczycieli; d) innymi szkołami; e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami9 działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 11

12 14 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: a) ucznia b) rodziców ucznia; c) dyrektora szkoły; d) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem; e) specjalisty; f) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; g) pielęgniarki środowiskowej i/lub higienistki szkolnej; h) kuratora sądowego. 15 a. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz formie: a) klas terapeutycznych; b) zajęć rozwijających uzdolnienia; c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; f) porad i konsultacji; g) warsztatów; b. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników nie może przekraczać Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych 12

13 wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników nie może przekraczać Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników nie może przekraczać Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników nie może przekraczać Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników nie może przekraczać Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut. 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologicznopedagogicznej

14 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów lub słuchaczy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. 2. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzą w szczególności w szkole: a) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów szczególnych uzdolnień; b) doradztwo edukacyjno-zawodowe. 3. W przypadku stwierdzenia, ze uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 4. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem jeśli stwierdzi taką potrzebę. 5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą udzielane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej Uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy. 6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 14

15 7. Wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz - w zależności od potrzeb innymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, lub poradnią i innymi osobami. 8. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji art. 22 ust.2.pkt 5 Ustawy o systemie oświaty. 9. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę niż wymieniony wychowawca, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 10. Przepisy zawarte w punktach 3-8 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację potwierdzającą udzielanie takiej pomocy zgodnie z odrębnymi przepisami O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczna informuje się rodziców ucznia. 2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia Do zadań pedagoga, psychologa należy: a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron ucznia; b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju uczniów; c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 15

16 d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; h) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Do zadań doradcy zawodowego należy: a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; c) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; e) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; f) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie: a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; b) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; c) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; d) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb; e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 16

17 32 1. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ( od 2 do 5 godzin) Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem 2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno pedagogicznej. 3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów. 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. 5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym. 7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. 8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane. 9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno pedagogicznej. 10.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi od 10 do 12 godzin. 11.Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 10 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni. 12.Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę 17

18 posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 1) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej uczniom Gimnazjum nr 1, 2) występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców. 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli. Rozdział VI. Organy szkoły, ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: a) Dyrektor szkoły, b) Rada Pedagogiczna, c) Rada Rodziców, d) Samorząd Uczniowski, e) Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski są organami społecznymi szkoły

19 1. Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły - powoływany przez organ prowadzący szkołę w drodze konkursu na okres do 5 lat spośród kandydatów posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne. 1) Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 2) Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości. 3) Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektorów po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. 4) Przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 5) Przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 6) Dyrektor szkoły powołuje zespoły do udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacji informuje na piśmie rodziców/ prawnych opiekunów o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej uczniom w danym roku szkolnym. 7) Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach. 8) Dyrektor szkoły, po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust.8, mogą być ustalone: a) w dni, w których w szkole odbywają się egzaminy w ostatnim roku nauki w gimnazjum, b) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych, c) w inne dni, jeżeli jest uzasadnione organizacją pracy szkoły potrzebami społeczności lokalnej. 9) Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których 19

20 mowa w ust.8. a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 7, dyrektor szkoły po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych. b) W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w podpunkcie c), dyrektor szkoły wyznacz termin odpracowania tych dni w wolne soboty. c) W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w podpunkcie a) i c) w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców/ prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie WWW szkoły. d) Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub niższa, wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne. Zajęcia, o których mowa w podpunkcie d) podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie. 10) Do obowiązków dyrektora należy: a) opracowanie dokumentów organizacyjno-programowych szkoły, b) opracowanie zakresu obowiązków wicedyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, c) zatrudnianie kadry pedagogicznej i pracowników administracji, d) opracowanie regulaminu nagradzania i premiowania nauczycieli, e) analizowanie wyników pracy i podejmowanie zgodnie z przepisami decyzji o nagrodach i wyróżnieniach, f) organizacyjne przygotowanie egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych dla uczniów klas kończących Gimnazjum według procedury OKE, g) przyjmowanie nowych uczniów i weryfikacja list klasowych, h) kontrolowanie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego, i) zapewnienie bezpieczeństwa nauki i higieny pracy uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz innym pracownikom wykonującym obowiązki służbowe, 20

21 j) pełnienie nadzoru pedagogicznego ( ocenia, nadaje stopień nauczyciela kontraktowego, sprawdza realizację zadań wynikających z ustawy o Systemie Oświaty i ustawy Karta Nauczyciela ) k) czuwanie nad zdobywaniem kolejnych stopni awansu przez nauczycieli, l) przydzielanie opiekuna stażu pośród członków Rady Pedagogicznej, m) przygotowywanie i prowadzenie plenarnych zebrań Rady Pedagogicznej, n) współdziałanie z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Parlamentem Młodzieży, o) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, p) właściwe wykorzystanie budżetu Gimnazjum, q) wydawanie poleceń służbowych, r) reprezentowanie gimnazjum na zewnątrz, s) wstrzymanie wykonania uchwał lub nakazywanie wprowadzenia zmiany, jeżeli decyzja któregokolwiek organu szkoły narusza obowiązujące prawo. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna. 11) Dyrektor szkoły odpowiada za: a) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad dziećmi, b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawnymi i z niniejszym statutem, c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu, d) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły, e) realizację obowiązku szkolnego, f) podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami W szkole tworzy się dodatkowo stanowiska wicedyrektorów. Dyrektor przydziela wicedyrektorom obowiązki, za których wykonanie są przed nim odpowiedzialni. W razie nieobecności dyrektora, jeden z wicedyrektorów pełni jego obowiązki. 1) Wicedyrektorzy odpowiadają za: a) przygotowanie i kontrolę planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły 21

22 b) analizę wyników klasyfikacji semestralnej i rocznej c) opiekę nad uczniami realizującymi indywidualny tok lub program nauczania d) opiekę nad uczniami realizującymi nauczanie indywidualne e) planowanie i nadzór imprez szkolnych f) nadzór nad pracą pielęgniarki szkolnej g) współpracę szkoły z zagranicą h) współpracę szkoły z innymi instytucjami i) współpracę z rodzicami uczniów j) pracę i nadzór nad zespołami wychowawców i zespołami przedmiotowymi k) prawidłowe wprowadzanie regulaminu klasyfikowania i oceniania l) efektywne zagospodarowanie pomieszczeń szkolnych w ramach tygodniowego podziału godzin lekcyjnych m) plan dyżurów nauczycieli n) organizację egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz organizację rekrutacji uczniów do szkoły o) ewidencję zastępstw, sporządzanie miesięcznych wykazów godzin nadliczbowych dla celów płacowych p) nadzór nad pracowniami i majątkiem szkoły q) opiekę nad młodymi nauczycielami r) nadzór pedagogiczny nad powierzoną mu grupą nauczycieli s) nadzór nad dokumentacją szkolną. 1) W wykonywaniu swych obowiązków wicedyrektor współpracuje z radą 2) rodziców, radą pedagogiczną, zespołem wychowawców i pracownikiem ds. administracyjnogospodarczych, pedagogiem i psychologiem szkolnym, szkolnym doradcą zawodowym i radą samorządu uczniowskiego. 1. Rada Pedagogiczna 40 Rada Pedagogiczna - jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 1) W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor, wicedyrektorzy i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Posiedzenia są protokołowane. Mogą być protokołowane pismem komputerowym. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 członków rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego. 2) W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele 22

23 stowarzyszeń i organizacji działających na terenie szkoły. 3) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 4) Rada pedagogiczna obraduje na posiedzeniach plenarnych zwoływanych w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 5) O zebraniu plenarnym w trybie zwyczajnym dyrektor powiadamia członków rady przynajmniej na 7 dni przed jej terminem, a o zebraniu w trybie nadzwyczajnym, w taki sposób, aby informacja dotarła jak najszybciej. 6) Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu nadzorującego szkołę albo na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. W ciągu roku szkolnego odbywają się, co najmniej 4 posiedzenia rady pedagogicznej. 7) Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność u dyrektora szkoły. Nieusprawiedliwioną nieobecność należy traktować jako nieobecność w pracy z wszystkimi tego konsekwencjami. 8) Między posiedzeniami rada pedagogiczna działa w powołanych przez siebie zespołach stałych. 9) W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 10) Dyrektor jako przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o porządku zebrania. 11) Dyrektor gimnazjum jako przewodniczący rady pedagogicznej przedstawia radzie dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 12) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: a) zatwierdzanie planu pracy szkoły, b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników, klasyfikacji i promocji uczniów, c) uchwalanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły, d) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, e) uchwalanie w porozumieniu z radą rodziców Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki, f) przygotowanie i uchwalanie zmian w statucie, g) przygotowanie, uchwalanie i weryfikacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 23

24 h) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Rodziców, i) ustalanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 13) Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: g) organizację pracy gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, j) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, k) projekt planu finansowego gimnazjum, l) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego. m) w sprawie przyznawania indywidualnego toku lub programu nauki, n) powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący gimnazjum, o) obsadzenia innych stanowisk kierowniczych w gimnazjum 14) Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w gimnazjum. 15) Rada pedagogiczna głosuje nad przyjęciem uchwał w sposób jawny, za wyjątkiem: a) wniosków w sprawie odznaczeń i nagród, b) opiniowania kandydatów do funkcji kierowniczych, c) wniosków o odwołanie z funkcji kierowniczych. 16) Członkowie Rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Protokół zebrania wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. 17) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły i placówki. 18) Rada Pedagogiczna ponadto: a) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu; b) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole; c) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; d) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; e) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego; f) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 24

25 g) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała; h) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły; i) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; j) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Samorząd Uczniowski zwany Sejmikiem u Hugona. 1) Sejmik u Hugona tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Organem Parlamentu Młodzieży jest Rad a Parlamentu Młodzieży stanowiąca organ reprezentujący uczniów. 2) Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów zawartych w statucie oraz regulaminie Sejmika u Hugona. 3) Sejmik u Hugona opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej i Dyrektorowi. 4) Zasady wybierania i działania organów samorządu szkolnego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem. 5) Opiekuna samorządu szkolnego wybierają uczniowie. Osoba zaproponowana przez uczniów pełni swoją funkcję po wyrażeniu zgody na jej objęcie. W przypadku braku zgody wszystkich proponowanych osób, Dyrektor ma prawo wyznaczyć opiekuna spośród wybranych przez uczniów kandydatów. 6) Samorząd uczniowski jest upoważniony do wydawania pisemnych opinii o pracy nauczycieli podlegających ocenie. 7) Sejmik u Hugona reprezentuje interesy uczniów w zakresie: a) oceniania, klasyfikowania, b) form i metod sprawdzania wiedzy, i umiejętności, c) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak: - prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, - prawo do organizacji życia szkolnego, - prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, - prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem i opiekunem, 25

26 - prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Parlamentu Młodzieży prawo wyboru Rzecznika Praw Ucznia, - prawo do uzasadniania ocen przez nauczycieli Rzecznik Praw Ucznia 1) Funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni uczeń wybrany przez społeczność uczniowską, a wspomaga go wskazany przez niego nauczyciel. 2) Kompetencje Rzecznika: a) dba o przestrzeganie praw ucznia zawartych w dokumentach prawa szkolnego oraz Konwencji Praw Dziecka, b) uczestniczy w rozwiązywaniu problemów/konfliktów między uczniem i nauczycielem, w sytuacji kiedy interwencja wychowawcy nie przyniosła skutku Rada Rodziców 1) Rada Rodziców jest obligatoryjnym organem reprezentującym rodziców w szkole, stanowi reprezentację rodziców (opiekunów) uczniów uczęszczających do gimnazjum. 2) W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 3) W wyborach, o których mowa powyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 4) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i do rady rodziców. 5) Rada Rodziców zwołuje zebrania członków zgodnie z ustalonym harmonogramem lub według potrzeb na które może zapraszać dyrektora gimnazjum. Zebrania zwołuje przewodniczący rady. Inicjatorem spotkania może być także dyrektor gimnazjum po uzgodnieniu z przewodniczącym rady, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 6) Do kompetencji Rady Rodziców należy: a) występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki; c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 26

27 d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły, e) w celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin Stowarzyszenia i organizacje na terenie szkoły. 1) Na terenie szkoły mogą działać organizacje i stowarzyszenia. 2) Organizacje i stowarzyszenia przedstawiają dyrektorowi umotywowany wniosek, statut, zapewnienie, że ich działalność nie będzie sprzeczna ze statutem szkoły, zakres działalności i korzyści dla szkoły i uczniów. 3) Działalność organizacji i stowarzyszeń nie może być sprzeczna ze statutem szkoły. 4) Warunkiem podjęcia w szkole działalności prowadzonej przez stowarzyszenia lub inną organizację jest pozytywna opinia rady rodziców. Rozdział VII. Organizacja szkoły Gimnazjum pracuje w oparciu o Statut, Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Program Wychowawczy. Wymienione dokumenty zatwierdzane są przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców. 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września. 3. Dyrektor gimnazjum określa na każdy rok szkolny terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjnych i pracy w szkole dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (zgodnie z zarządzeniem MEN, i art.104 kp. w związku z funkcjonowaniem w szkole regulaminu pracy). 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez Dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego gimnazjum. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 5. W arkuszu organizacji gimnazjum, zatwierdzanym, co roku przez Organ Prowadzący, zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników gimnazjum 27

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w

Bardziej szczegółowo

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce

Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Procedury udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Zespole Szkół w Klęce Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Bardziej szczegółowo

wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej,

wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, Załącznik nr1 do uchwały nr 18 / 2015/2016 z dnia 05.01.2016r Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej paragraf 37 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół nr 6

Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół nr 6 Procedury udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkół nr 6 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ nr 8 im. T. KOŚCIUSZKI w KOSZALINIE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ nr 8 im. T. KOŚCIUSZKI w KOSZALINIE Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie / wprowadzony Zarządzeniem nr 6 /2013 Dyrektora ZS nr 8 z dn. 02.09.2013r./ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie obowiązujące od 1 września 2013 r.

Zmiany w Statucie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie obowiązujące od 1 września 2013 r. Zmiany w Statucie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie obowiązujące od 1 września 2013 r. Rozdział I, par. 1 ppkt 3.3. otrzymuje brzmienie: trzyletnia szkoła zawodowa. Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedury pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wspierania uczniów w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim.

Procedury pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wspierania uczniów w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim. Procedury pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wspierania uczniów w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim. Podstawa prawna: 1. Ustaw z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 98 ust. 1 w zw. z 98 ust. 2 pkt 1 Statutu Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie z dnia 28.11.2011 r. ze zm.

Na podstawie 98 ust. 1 w zw. z 98 ust. 2 pkt 1 Statutu Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie z dnia 28.11.2011 r. ze zm. Uchwała nr 6.2013.14 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie z dnia 19.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CHEŁMIE Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Bądkowo 2015 STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE I. Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 8/2013 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 W SŁUPSKU Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 r.

ZARZĄDZENIE 8/2013 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 W SŁUPSKU Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 r. ZARZĄDZENIE 8/2013 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 W SŁUPSKU Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE I. WSTĘP Statut został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y P E D A G O G I C Z N E J Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie

R E G U L A M I N R A D Y P E D A G O G I C Z N E J Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie R E G U L A M I N R A D Y P E D A G O G I C Z N E J Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie 1. 1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiadającym wraz z dyrektorem szkoły za realizację programu dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi Dyrekcja Danuta Krysiak- Jadwiga Jama - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 Godziny przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania nauczania indywidualnego

Procedura organizowania nauczania indywidualnego Procedura organizowania nauczania indywidualnego Podstawa prawna procedury: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 2. Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/784/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej Na podstawie art. 62 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 1. ZADANIA FORMY I RODKI REALIZACJI Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ I PRZYJACIELE I Postanowienia ogólne : Przedszkole Niepubliczne KUBUŚ I PRZYJACIELE 1. zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA EKOLUDKI W EŁKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA EKOLUDKI W EŁKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA EKOLUDKI W EŁKU 1 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty, art. 40, 41, 42, 43, 44 (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANKOWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANKOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2011/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepankowie z dnia 2 stycznia 2012r. PROCEDURA ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANKOWIE SZCZEPANKOWO,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH Rada Rodziców przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach służy współdziałaniu rodziców i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 6 w PŁOCKU

REGULAMIN. RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 6 w PŁOCKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 6 w PŁOCKU 1 Na podstawie art. 40 ust.1 i art.43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH

S T A T U T. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH S T A T U T LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH Postanowienia wstępne 1. 1. Statut określa cele i zasady organizacji pracy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. 2. Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1)

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE I ORGANIZOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA TERENIE SZKOŁY

UDZIELANIE I ORGANIZOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA TERENIE SZKOŁY UDZIELANIE I ORGANIZOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA TERENIE SZKOŁY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na: rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie 1. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do :reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, ułatwienia szkole współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik do Uchwały Rady Rodziców nr 5/2015-16/RR z dnia 28.01.2016r. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945 w Warszawie 1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO SPECJALNEGO NR 53 Iskierka W OPOLU (tekst jednolity z dnia 14.09.2015r.) Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie Załącznik do uchwały nr 8/2013/2014 RP ZSP w Pszowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie, 23.10.2013 r. Strona 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 I. Postanowienia ogólne. Dom Dziecka Nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 38, zwany dalej Domem Dziecka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Załącznik do Uchwały Nr 3/2007 REGULAMIN Rady Rodziców Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII / 326 / 04 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XVIII / 326 / 04 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XVIII / 326 / 04 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Sopocie przy ul. Tadeusza Kościuszki 22/24. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM W GŁOJSCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM W GŁOJSCACH. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM W GŁOJSCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Głojscach, zwana dalej Radą Pedagogiczną jest kolegialnym organem realizującym zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole

Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ulimiu. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256 2004r. poz.2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MP 40 nr 1/11 z dnia 01.07.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Węgorzewie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLAJĄCY WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERWCACH OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 im. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 8 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SKRZAT UL. GRUNWALDZKA 66, 48-200 PRUDNIK

REGULAMIN RADY RODZICÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SKRZAT UL. GRUNWALDZKA 66, 48-200 PRUDNIK REGULAMIN RADY RODZICÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SKRZAT UL. GRUNWALDZKA 66, 48-200 PRUDNIK I. Postanowienia ogólne. 1. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 49 1. Siedzibą oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chełmie jest budynek Szkoły Podstawowej w Chełmie. 2.Oddział

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum Tekst jednolity ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie :

Zmiana Nr 1. Żywiec, dnia 06.10.2004r. Wprowadza się następujące zmiany : 5 zmienia brzmienie : Żywiec, dnia 06.10.2004r. Zmiana Nr 1 Do ramowego Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Żywcu. Zmiany dokonuje się na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2004 z dnia 05.10.2004r. Wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik Nr 2 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNE J SZKOLE PODSTAWOWE J W WAWELNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNE J SZKOLE PODSTAWOWE J W WAWELNIE Załącznik Nr 3 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNE J SZKOLE PODSTAWOWE J W WAWELNIE Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli TECHNIKUM ENERGETYCZNE w Jaworznie Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli Podstawę prawną ustalenia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli stanowią: 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie, Filia w Limerick Rozdzia I Cele i zadania Rady Rodziców 1 Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez blizszego okre

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Niechobrzu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25. listopada 2010r. 1 1. Dyrektor szkoły jest

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY REGULAMIN EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNEGO, POPRAWKOWEGO I SPRAWDZAJĄCEGO Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

ZAŁĄCZNIK NR 7 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ZAŁĄCZNIK NR 7 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 1. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno pedagogiczną. Pomoc ta udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. 2. Pomoc psychologiczno pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 W Szkole Integracyjnej w Szalejowie Górnym działa Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców. Art. 2 Ilekroć w regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Ważne informacje dla rodziców i uczniów o sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców Podstawą prawną działania Rady Rodziców jest Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr.67, poz. 329 ze zm.) znowelizowana ustawą z dnia 11 kwietnia 2007roku o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Cel procedury. 2 Zakres procedury

Cel procedury. 2 Zakres procedury PROCEDURA REALIZACJI GODZIN WYNIKAJĄCYCH Z ART. 42 UST. 2 pkt 2a USTAWY Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 R. KARTA NAUCZYCIELA OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KROCZEWIE 1 Cel procedury Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRUSZCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRUSZCZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GRUSZCZYCACH Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zał. 1 do Regulaminu Świetlicy PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI Załącznik nr 12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI Na podstawie: 1. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zakres: Dyrektorzy znajdujących się na terenie Gminy Turawa Publicznych Przedszkoli, Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum.

Zakres: Dyrektorzy znajdujących się na terenie Gminy Turawa Publicznych Przedszkoli, Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum. Załącznik do Zarządzenia nr OB.0050.106/2014 Wójta Gminy Turawa z dnia 10.12.2014 Procedura postępowania w procesie oceny pracy dyrektorów Publicznych Przedszkoli, Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego

Bardziej szczegółowo

Świetlica Szkolna - Procedury

Świetlica Szkolna - Procedury Świetlica Szkolna - Procedury Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej. 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów (Karta uczestnika

Bardziej szczegółowo