OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW"

Transkrypt

1 OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW REKRUTACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE DLA OBYWATELI UE Akademia Muzyczna prowadzi studia magisterskie na sześciu wydziałach: Wydział 1 Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki; Wydział 2 Fortepianu, Klawesynu i Organów; Wydział 3 Instrumentalny; Wydział 4 Wokalny; Wydział 5 Edukacji Muzycznej; Wydział 6 Reżyserii Dźwięku. Dla kandydatów na studia magisterskie organizowane są kursy przygotowawcze z przedmiotów teoretycznych kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki i formy muzyczne, matematyka i fizyka. Wymagania dotyczące egzaminów wstępnych są ustalane przez każdy wydział. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Studia magisterskie trwają pięć lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki po złożeniu i obronie pracy dyplomowej, a także w przypadku instrumentalistów i wokalistów po wykonaniu dwóch recitali dyplomowych. Studia magisterskie dla studentów polskich są nieodpłatne. Aby odbywać studia bezpłatnie studenci z krajów Unii Europejskiej/EFTA muszą wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną certyfikatem B1 (zał. nr 1 - Zasady uzyskania certyfikatu z języka polskiego jako obcego). Termin zgłoszeń dla studentów z UE upływa 31 maja, egzaminy wstępne odbywają się w drugiej połowie czerwca. Wymagane dokumenty: kwestionariusz podanie o przyjęcie na studia świadectwo dojrzałości (w przypadku studentów z UE/EFTA oraz stypendystów RP równoważne z polskim (zał. nr 2 Zasady otrzymania zaświadczenia o równoważności świadectwa); 4 fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy; w przypadku studentów z UE/EFTA oraz stypendystów RP certyfikat B1 poświadczający znajomość języka polskiego. REKRUTACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE DLA OBYWATELI SPOZA UE a) opata 6000 Euro za rok akademicki, płatne do 15 października (zał. nr 3 Zasady uiszczania opłat za egzaminy i studia); b) egzamin czerwca 2008; c) wymagane dokumenty: świadectwo dojrzałości równoważne z polskim (zał. nr 2 Zasady otrzymania zaświadczenia o równoważności świadectwa); zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy; 5 fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; kwestionariusz dostępny na stronie kserokopia strony paszportu ze zdjęciem; kopia dowodu wpłaty za egzamin 200 Euro (zał. nr 3); 1

2 d) termin składania dokumentów 31 maja. Studenci deklarujący chęć studiowania za odpłatnością nie mogą zmieniać tej deklaracji nawet w przypadku uzyskania stypendium rządu RP, bądź uzyskania innego statusu prawnego swego pobytu w Polsce (w tym zmiany obywatelstwa na polskie) w trakcie odbywania studiów, lecz dokończyć je na zasadach pełnej odpłatności. Jedyną formą pomocy finansowej dla kandydatów spoza Unii Europejskiej są stypendia rządu RP, a informacje na ich temat są dostępne w polskich ambasadach i konsulatach. Stypendyści są przyjmowani na studia na podstawie egzaminów wstępnych na zasadach, jak dla studentów polskich, podobnie jak studenci z krajów UE/EFTA muszą wykazać się znajomością języka polskiego, poświadczoną certyfikatem B1. STUDIA PODYPLOMOWE DLA OBYWATELI UE W AMFC prowadzone są następujące studia podyplomowe: na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki: Podyplomowe Studia Teorii Muzyki, Podyplomowe Studia Kompozycji, na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów: Podyplomowe Studia Fortepianu, Klawesynu i Organów, Podyplomowe Studia Kameralistyki Fortepianowej, na Wydziale Instrumentalnym: Podyplomowe Studia dla Instrumentalistów, na Wydziale Edukacji Muzycznej: Studia Podyplomowe w zakresie Dyrygentury Chóralnej, Podyplomowe Studia Teorii Tańca, Podyplomowe Studia Pedagogiki Kształcenia Słuchu. Studia podyplomowe prowadzone są także przez Międzywydziałową Katedrę Psychologii Muzyki: Podyplomowe Studium Psychologii Muzyki. Studia trwają od roku do dwóch lat, w wyjątkowych przypadkach przedłużane są na trzeci rok. Studenci kończący studia otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Wszystkie zajęcia podczas studiów podyplomowych prowadzone są w języku polskim. Studenci z krajów UE muszą wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną certyfikatem B1. Opłata za studia podyplomowe jest zróżnicowana w zależności od dyscypliny i programu studiów, w roku akademickim 2007/08 wynosi około 120 na miesiąc. Nie przewiduje się udzielania zniżek oraz zwolnienia z opłat (zał. nr 3). Wymagane dokumenty: podanie; kopia dyplomu; 3 zdjęcia; kopia dowodu wpłaty za egzamin 150 złotych (zał. nr 3); Egzamin: ostatni tydzień września; Termin składania dokumentów 20 września. 2

3 PODYPLOMOWY STAŻ ZAWODOWY W JĘZYKACH OBCYCH Staże podyplomowe prowadzone są przede wszystkim na wydziałach o profilu wykonawczym, a także na specjalnościach: kompozycja i dyrygentura w następujących językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Opłata 5000 Euro za rok akademicki (zał. nr 3); Czas trwania od roku do trzech lat; Wymagane dokumenty: kopia dyplomu Bachelor of Art/Music, Master of Art/Music; zaświadczenie medyczne o stanie zdrowia; 3 fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; kwestionariusz podanie dostępne na stronie sugerujemy załączenie 30-minutowego nagrania, bądź partytur własnych kompozycji; kopia dowodu wpłaty za egzamin 200 Euro (zał. nr 3): Egzamin kwalifikacyjny 50-minutowy program wykonywany podczas ostatniego tygodnia września; Termin składania dokumentów 31 maja. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STUDIOWANIA W AMFC ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego i obejmuje: a) semestr zimowy od 1 października do ostatniego tygodnia stycznia; przerwa świąteczna od 23 grudnia do 2 stycznia; b) zimowa sesja egzaminacyjna podczas ostatniego tygodnia stycznia; c) przerwa międzysemestralna pierwszy tydzień lutego; d) semestr letni od drugiego tygodnia lutego do końca maja; tygodniowa wielkanocna przerwa świąteczna uzależniona od terminu Świąt; e) letnia sesja egzaminacyjna od 29 maja do 10 czerwca; f) egzaminy dyplomowe i wstępne od 11 do 30 czerwca; g) wakacje letnie od 1 lipca do końca września. ZAJĘCIA DODATKOWE Akademia proponuje swoim studentom studiów stacjonarnych: międzynarodowe kursy muzyczne z udziałem najwybitniejszych pedagogów (International Master Classes Od Chopina do Góreckiego lipiec każdego roku); liczne wykłady, seminaria i master classes ustalane na każdy rok akademicki; działalność w Samorządzie Studenckim; działalność w Klubie Studentów Zagranicznych koncerty, spotkania studentów zagranicznych; zajęcia w Akademickim Klubie Sportowym; czynny udział w zajęciach chóru i orkiestry; 3

4 bezpłatne bilety na koncerty w Akademii; kursy angielskiego, niemieckiego, francuskiego dla studentów wszystkich wydziałów i włoskiego dla wokalistów prowadzone są nieodpłatnie w Akademii. WAŻNIEJSZE MIEJSCA W AKADEMII Biblioteka Studenci stacjonarnych studiów magisterskich są uprawnieni do wypożyczania nut i książek oraz korzystania z podręcznych zbiorów czytelni po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej. Kartę biblioteczną można otrzymać na początku studiów po odbyciu przysposobienia bibliotecznego (kilkugodzinne szkolenie, które odbywa się na początku roku akademickiego); przedłużenie ważności karty odbywa się po zatwierdzeniu przez dziekana wpisu na bieżący semestr. Pozostałe osoby studiujące (na studiach podyplomowych i podyplomowych stażach artystycznych mogą uzyskać uprawnienia do korzystania z biblioteki i wypożyczalni i po uzyskaniu zgody dyrektora Biblioteki Głównej. Wypożyczalnia Wypożyczalnia czynna jest w godzinach w poniedziałki, środy i piątki, we wtorki i czwartki od do Czytelnia Czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach Oprócz dostępnego księgozbioru, w czytelni znajduje się również sześć stanowisk komputerowych, z których można korzystać w godzinach Każdy student ma obowiązek pozostawienia legitymacji studenckiej przy wejściu do czytelni. Z czytelni nie można wynosić żadnych książek. Ewentualne kopiowanie ich fragmentów w punkcie kserograficznym należy uzgodnić z dyżurującym bibliotekarzem. Podręczny księgozbiór czytelni nie obejmuje materiałów nutowych. Fonoteka Kabiny odsłuchowe fonoteki czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach: Kabiny dostępne są dla wszystkich studentów, którzy chcą korzystać ze zbiorów fonoteki, a także z materiałów własnych. Dział Zagraniczny i Promocji p. 222, (parter vis-a-vis portierni) sprawuje opiekę nad studentami i stażystami zagranicznymi, a także udziela informacji o studiach dla kandydatów zagranicznych oraz przyjmuje ich zgłoszenia. Joanna Zawadzka tel w. 223; tel./fax: Dziekanaty Wydziałów: Wydział I Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, p. 304, tel w. 243; Wydział II Fortepianu, Klawesynu i Organów, p. 305, tel , w. 262, Wydział III Instrumentalny, p. 306, tel , w. 289, Wydział IV Wokalny, p. 307, tel , w. 222, Wydział V Edukacji Muzycznej, p. 308, tel w. 272, Wydział VI Reżyserii Dźwięku, p. 309, tel w. 283, 4

5 Sale ćwiczeniowe Każdy student stacjonarnych studiów magisterskich oraz podyplomowych staży artystycznych może korzystać z wolnych sal w Akademii, z wyjątkiem tych, w których odbywają się zajęcia indywidualne lub zbiorowe oraz tych, których ze względu na umiejscowienie sprzętu nie udostępnia się na ćwiczenia indywidualne. Część sal w Akademii jest dostępna dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych oraz podyplomowych staży artystycznych, część natomiast przypisana jest do poszczególnych wydziałów. Harmonogram korzystania z wydziałowych sal ćwiczeniowych ustalany jest przez sekretariaty wydziałów. Studenci fortepianu, oprócz sal ogólnodostępnych, mają do swojej dyspozycji sześć sal ćwiczeniowych, z których mogą korzystać przez 2 godziny dziennie, w miarę wolnych miejsc. Studenci klas: organów, klawesynu, akordeonu, harfy i perkusji, ustalają samodzielnie harmonogram między sobą klasy tych instrumentów posiadają wyłączny dostęp do swoich sal. Sale ćwiczeniowe nie są dostępne dla studentów studiów podyplomowych. Sale koncertowe, nagraniowe i montażowe Harmonogram korzystania z sal koncertowych ustala rektor w porozumieniu z dziekanami oraz biurem koncertowym. Harmonogram ten może być uzupełniany przez zainteresowane osoby i instytucje (w tym również studentów). Aby uzyskać dostęp do jednej z sal koncertowych, bądź nagraniowych, muszą wypełnić wniosek w Dziale Gospodarczym (p. 309) u p. Krystyny Pilacińskiej. Harmonogram sal nagraniowych oraz montażowych wydziału VI (Reżyserii Dźwięku) jest ustalany w sekretariacie Wydziału VI. Z wszystkich sal koncertowych, nagraniowych i montażowych można korzystać wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu wolnego terminu. Dla celów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym sale te wynajmowane są za odpłatnością wg obowiązującego cennika usług. Wypożyczalnia instrumentów Podstawą do wypożyczenia instrumentu jest złożenie przez studenta podania (dane personalne, opis instrumentu), w którym zasadność wypożyczenia potwierdza podpisem pedagog, dziekan i prorektor właściwy do opieki nad instrumentarium Uczelni. Drugim, wymaganym dokumentem jest zobowiązanie rodzica/opiekuna prawnego lub np. innej Uczelni czy szkoły do pokrycia wszelkich kosztów w przypadku uszkodzenia lub zaginięcia instrumentu. Uczelnia podpisuje umowę wypożyczenia ze studentem. Po wpłaceniu należnej kwoty za wypożyczenie (wg obowiązującego cennika takich usług) student odbiera instrument z magazynu Uczelni. Formalności związane z wypożyczeniem instrumentu można załatwić u p. Elżbiety Niedziałkowskiej, Dział Gospodarczy, p STYPENDIA Akademia Muzyczna może przyznawać z funduszu stypendialnego dwa rodzaje stypendiów: za wyniki w nauce i socjalne, a także przyznawać pomoc materialną w postaci przyznania miejsca zakwaterowania w domu studenckim, dopłat do zakwaterowania (nie tylko w domu studenckim) oraz zapomóg losowych. 1. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest 30% studentów każdego wydziału, wyłączając studentów pierwszego roku i studentów spoza Unii Europejskiej i EFTA. Najniższa średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium wynosi 4,5. 2. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w którego rodzinie dochód miesięczny przypadający na członka rodziny nie przekracza kwoty minimalnej, ustalanej corocznie, zgodnie z regulaminem pomocy materialnej dla studentów. Wysokość tego stypendium stanowi różnica pomiędzy wykazanym dochodem netto na członka rodziny a tą kwotą. Stypendium socjalne przyznawane jest tylko studentom polskim. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie pomocy materialnej dla studentów. 5

6 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina prowadzi ścisłą współpracę z Uniwersytetem Keimyung w Daegu (Republika Korei). Zgodnie z umową międzyuczelnianą, utworzono Keimyung Chopin Academy of Music, z której każdego roku kilkunastoosobowa grupa studentów koreańskich po uzyskaniu tytułu zawodowego Bachelor of Music kontynuuje kształcenie w Akademii Muzycznej w Warszawie, aż do uzyskania tytułu zawodowego magistra sztuki. NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU W WARSZAWIE 1. OBOWIĄZKI WIZOWE Obywatele Unii Europejskiej/EFTA mogą przebywać, studiować i pracować w Polsce bez żadnych dodatkowych dokumentów pobytowych, o ile ich pobyt na terytorium Polski nie przekracza 3 miesięcy. Po upływie trzech miesięcy obywatele Unii Europejskiej muszą nabyć wydawaną przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego kartę pobytu obywatela Unii Europejskiej, która w przypadku studentów jest ważna przez rok i kosztuje 30 zł. Dokumenty wymagane do uzyskania karty pobytu obywatela Unii Europejskiej: kopia paszportu; ubezpieczenie zdrowotne; zaświadczenie potwierdzające status studenta danej osoby wraz z informacją o planowanym czasie studiów, wydawane w Dziale Zagranicznym AMFC; deklaracja źródła utrzymania; wniosek o zezwolenie na pobyt; 2 fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5cm; Procedury związane z otrzymaniem wizy studenckiej obligują studentów spoza Unii Europejskiej do wypełnienia formalności i odebrania wizy jeszcze przed wyjazdem na studia. Polskie wizy studenckie można otrzymać w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej najbliższym miejsca zamieszkania. Wizę studencką można przedłużyć w trakcie studiów, najpóźniej w ciągu 45 dni po upływie daty ważności w Oddziale ds. Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Długa 5, Warszawa, gdzie należy złożyć następujące dokumenty: wniosek wizowy dostępny w Oddziale ds. Cudzoziemców; znaczki po jednym znaczku do każdego załącznika; kserokopia wszystkich stron paszportu; zaświadczenie potwierdzające status studenta danej osoby, wydawane w Dziale Zagranicznym AMFC; potwierdzenie zameldowania na terenie województwa mazowieckiego; deklaracja źródła utrzymania; 5 fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; 2. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 6

7 W Akademii znajduje się przychodnia lekarska Narodowego Funduszu Zdrowia (Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych), z której można korzystać po wykupieniu pakietu NFZ, bądź dzięki ubezpieczeniu akademickiemu. Znajduje się w niej gabinet internistyczny, gabinet zabiegowy i gabinet stomatologiczny. W godzinach popołudniowych przyjmują: lekarz neurolog oraz kardiolog w ramach prywatnej praktyki lekarskiej. DOM STUDENCKI DZIEKANKA ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 tel ; fax: Dom studencki Dziekanka jest oddalony od Akademii Muzycznej o 1200 metrów. Znajduje się w zabytkowej części miasta, sąsiadując z jednej strony ze Starym Miastem, z drugiej zaś z Pałacem Prezydenckim. Do centrum miasta można dotrzeć kilkoma połączeniami autobusowymi, a także metrem (najbliższy przystanek Ratusz ). Dziekanka oferuje studentom komfortowo wyposażone pokoje dwuosobowe z łazienką. Na każdym piętrze znajdują się kuchnie do dyspozycji mieszkańców. W Dziekance jest również kilkanaście sal ćwiczeniowych. W każdej z nich istnieje możliwość ćwiczenia na pianinie lub fortepianie. Podczas egzaminów wstępnych dla kandydatów na studia doba w Dziekance kosztuje około 30 PLN, miesiąc pobytu dla studenta Akademii około 430 PLN. Opłaty ustalane są corocznie w cenniku opłat. KOMUNIKACJA MIEJSKA Oprócz wielu linii autobusowych i tramwajowych, które funkcjonują w Warszawie, na uwagę zasługuje metro kursujące na trasie Kabaty Dworzec Gdański (dogodne połączenia z Akademią ze stacji Centrum i Świętokrzyska, a także z Dziekanką ze stacji Ratusz). Sprzedaż biletów prowadzą również kioski, a także (z niewielką dopłatą) kierowcy autobusów. Bilet jednorazowy kosztuje 2,4 zł, ze zniżką studencką 1,2 zł, bilet miesięczny dla studentów 33 złote, bilet kwartalny dla studentów 83 złote. Do uzyskania zniżki studenckiej upoważnia legitymacja studencka bądź karta ISIC, którą należy okazać wraz z biletem. Najwygodniejsze połączenia z głównymi dworcami w Warszawie: Port Lotniczy im. F. Chopina z lotniska do AMFC odjeżdża autobus linii 175 (należy wysiąść na przystanku Ordynacka), ten sam autobus dojeżdża także do domu studenckiego Dziekanka (przystanek Miodowa); Dworzec Kolejowy Warszawa Centralna z dworca do AMFC odjeżdża autobus linii 175 (przystanek Ordynacka), ten sam i w tym samym kierunku dojeżdża do Dziekanki (przystanek Miodowa); Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia z dworca do przystanku Dworzec Centralny autobus linii 508, następnie z przystanku Dworzec Centralny linia 175 do przystanku Ordynacka (Akademia) i Miodowa (Dziekanka); Między Dziekanką (przystanek Miodowa) a Akademią (Ordynacka) kursują następujące autobusy: 116, 122, 303, 175, 180,195. RADY DOTYCZĄCE POCZĄTKÓW POBYTU W WARSZAWIE: 1. POSIŁKI w Akademii znajduje się stołówka studencka (koszt obiadu około 11 zł); oprócz tego przy Nowym Świecie, na ulicy Ordynackiej i Foksal znajduje się wiele barów i małych restauracji. Warte uwagi są: 7

8 kuchnia wietnamska bar Co Tu (pawilony na Foksal); kuchnia polska Bar Szwajcarski (Nowy Świat za skrzyżowaniem z Alejami Jerozolimskimi); bary Butelka i Blue Bar (pawilony na Foksal). 2. ZAKUPY sklepy przy ul. Nowy Świat i na Krakowskim Przedmieściu zaopatrzone są jedynie w podstawowe artykuły spożywcze, dość drogie, najbliższe hipermarkety to: Carrefour Galeria Wileńska (czynne w dni powszednie, w niedzielę) skrzyżowanie ul. Targowej z Alejami Solidarności, dojazd wszystkimi tramwajami i autobusami z przystanku Plac Zamkowy (zejście schodami za kościołem św. Anny); Tesco (czynne całą dobę) róg Alei Solidarności i ul. Stalowej, dojazd autobusem 160 z przystanku Miodowa. 3. KARTY EURO <26 i ISIC można uzyskać w Almaturze (ul. Kopernika róg Ordynackiej), bądź w Campusie (teren Uniwersytetu Warszawskiego, prawa strona bramy głównej) po okazaniu legitymacji studenckiej (ISIC, Euro26 Student), bądź dowodu tożsamości (Euro26) 4. INNE MOŻLIWOŚCI ZAKWATEROWANIA na Uniwersytecie Warszawskim działa Kącik za grosik, który zajmuje się pośrednictwem w wynajmie pokojów i mieszkań dla studentów, mieszkania można wynająć również przez agencje nieruchomości (pobierają zwykle 50% miesięcznego czynszu) oraz bezpośrednio przez ogłoszenia zamieszczane w prasie. Ceny mieszkań dla studentów niemówiących w języku polskim są zwykle zawyżone dwupokojowe, w pełni wyposażone mieszkanie w okolicach Centrum kosztuje około Euro. Załącznik nr 1 Zasady uzyskania certyfikatu z języka polskiego Certyfikat znajomości języka polskiego można uzyskać zdając Państwowy Egzamin z Języka Polskiego Jako Obcego w agendzie Ministerstwa Edukacji i Sportu Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Egzamin z języka polskiego jest dostępny na trzech poziomach zaawansowania: B1 poziom podstawowy, koszt egzaminu 60 Euro; B2 poziom średni, koszt egzaminu 80 Euro; C2 poziom zaawansowany, koszt egzaminu 100 Euro. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania certyfikatu, a także przykładowe testy egzaminacyjne dostępne są na stronie Do podjęcia bezpłatnych studiów magisterskich potrzebny jest co najmniej certyfikat B1. Lista dodatkowych dokumentów i szczegółowe informacje na temat egzaminu wstępnego w zależności od wymagań poszczególnych wydziałów dostępna jest na stronie Załącznik nr 2 Zasady otrzymania zaświadczenia o równoważności świadectwa Do wydania zaświadczenia o równoważności świadectwa niezbędne są: oryginał świadectwa bądź świadectwa ukończenia szkoły wraz z kserokopią zalegalizowany i poświadczony przez ambasadę bądź konsulat polski w kraju wydania świadectwa; oryginał i kserokopia tłumaczenia świadectwa w języku, w którym zostało wydane na język polski, dokonany przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub w polskim konsulacie; zaświadczenie z ambasady polskiej lub ministerstwa edukacji z kraju wydania świadectwa, 8

9 poświadczające, że osoba posiadająca to świadectwo, może ubiegać się o przyjęcie na każde studia typu uniwersyteckiego w kraju wydania świadectwa. Zaświadczenie może być wydane przez urząd ds. oświaty, ministerstwo oświaty bądź polski konsulat. oryginały transkryptów z kserokopiami i tłumaczeniami; kserokopia pierwszej strony paszportu. Dokument o równoważności matury można uzyskać: jeżeli profil szkoły średniej jest ogólnokształcący Kuratorium Oświaty ul. Aleje Jerozolimskie 32, I piętro, pokój nr 102, tel. +(4822) w. 1022, p. Ewa Januszewska, w godzinach jeżeli profil szkoły średniej jest muzyczny (artystyczny) Ministerstwo Kultury ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, skrzydło lewe, parter, pokój nr 7, tel. +(48 22) , p. Mariola Wiśniewska, w godzinach Szczegółowe informacje na temat równoważności matur można uzyskać na stronie Załącznik nr 3 Zasady uiszczania opłat za egzaminy i studia Wszystkie opłaty (egzamin, czesne) należy przekazywać w wymaganych terminach na rachunek bankowy: pod adresem: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina ul. Okólnik 2, Warszawa Wszelkie opłaty związane z przelewem i kosztami banku ponosi osoba wpłacająca. 9

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów

Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów Kierunek Niemcy Przewodnik dla zagranicznych studentów StudiawNiemczech? Goracopolecam! Dorota Iwaszczuk z Polski jest studentka studiów doktoranckich na kierunku Geodezja na Technische Universität München.

Bardziej szczegółowo

HÄMEENLINNA. Poradnik dla imigrantów

HÄMEENLINNA. Poradnik dla imigrantów HÄMEENLINNA Poradnik dla imigrantów 1 Niniejszy informator o mieście Hämeenlinna stanowi przewodnik dla imigrantów przybywających do Finlandii. Zawarte w nim informacje i dane kontaktowe dotyczą rejestracji,

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRACY ZA GRANICĄ NIEMCY

PORADNIK PRACY ZA GRANICĄ NIEMCY PORADNIK PRACY ZA GRANICĄ NIEMCY Zawartość przewodnika 1. Informacje ogólne o kraju / strona 4 2. Baza telefonów alarmowych i ważnych adresów / strona 4 3. Poszukiwanie pracy / strona 6 4. Proces uznawania

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, SCR Radiosupeł 1 Witamy serdecznie! Jeśli właśnie czytasz ten przewodnik, zapewne zostałeś, bądź jesteś

Bardziej szczegółowo