AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia"

Transkrypt

1 OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości) studia II stopnia (osoby posiadające tytuł inżyniera lub licencjata) studia podyplomowe (absolwenci studiów wyższych) KIERUNKI STUDIÓW I i II STOPIEŃ ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE I i II w specjalnościach: Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych- I i II zarządzanie zasobami ludzkimi; - I i II finanse i rachunkowość w zarządzaniu- I i II zarządzanie jakością - I i II LOGISTYKA I i II w specjalnościach: Logistyka systemów gospodarczych - I i II Logistyka w sytuacjach kryzysowych - I i II Transport - I i II Transport kolejowy - I i II EKONOMIKA OBRONNOŚCI I w specjalnościach: Ekonomika obronności państwa - I LOTNICTWO I i II w specjalnościach: organizacje lotnicze - I i II ruch lotniczy - I i II OBRONNOŚĆ I i II w specjalnościach: obronność państwa - I i II Strona 1 z 18

2 Niestacjonarne Studia Podyplomowe logistyka systemów gospodarczych ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni kontrola zarządcza transport międzynarodowy i obsługa celna zarządzanie lotnictwem zarządzanie w sztabach wojskowych wymagane studia II bezpieczeństwo ekonomiczne państwa zarządzanie w organizacjach publicznych współpraca cywilno-wojskowa zarządzanie zasobami ludzkimi dowodzenie w organizacjach wielonarodowych- wymagane studia II zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych zarządzanie zasobami informacyjnymi polemologia - nauka o wojnie i pokoju przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym ekologiczne aspekty zarządzania środowiskowego komunikacja międzykulturowa w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATA NA STUDIA Studia I stopnia: Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, natomiast kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu lub w przypadku, jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości na podstawie oceny końcowej z odpowiedniego przedmiotu, uzyskanej w szkole średniej. Podstawą przyjęcia na studia jest: Wynik lub ocena z języka obcego nowożytnego Wynik lub ocena z dwóch przedmiotów, wybranych spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów: Strona 2 z 18

3 KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE i DOWODZENIE LOGISTYKA EKONOMIKA OBRONNOŚCI OBRONNOŚĆ LOTNICTWO PRZEDMIOTY DO WYBORU informatyka geografia matematyka wiedza o społeczeństwie geografia matematyka informatyka wiedza o społeczeństwie geografia matematyka informatyka wiedza o społeczeństwie informatyka geografia historia matematyka wiedza o społeczeństwie informatyka geografia historia matematyka wiedza o społeczeństwie Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny według zasad obowiązujących od roku 2008, stosuje się następujące zasady: - podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu; - punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z dawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym; - wynik procentowy, uzyskany w czasie egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,5, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 1; Strona 3 z 18

4 W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny według zasad obowiązujących do roku 2007, stosuje się następujące zasady: - podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu; - punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym; - wynik procentowy, uzyskany w czasie egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,3, na poziomie rozszerzonym waga wynosi 0,7. Wartość końcowa jest sumą ważoną punktów uzyskanych z obu poziomów egzaminu maturalnego; - jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie rozszerzonym, wówczas przy określani u ilości punktów, wagę, o której mowa przyjmuje się jako równą 1; - jeżeli podczas egzaminu maturalnego kandydat zdawał przedmiot tylko na poziomie podstawowym, wówczas dla wagi poziomu rozszerzonego o której mowa przyjmuje się wartość równą zero; - jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie podstawowym, wówczas przy określani u ilości punktów waga wynosi 0,5; W postępowaniu rekrutacyjnym dl a kandydatów którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), stosuje się następujące zasady: - podstawą przyjęcia na studia s ą oceny uzyskane w trakcie tego egzaminu z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji na określony kierunek studiów, lub w przypadku jeśli kandydat nie zadawał odpowiednich przedmiotu na egzaminie dojrzałości, oceny końcowe z tych przedmiot ów uzyskane w szkole średniej; - oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości lub, w przypadku niezdawania odpowiednich przedmiotów na tym egzaminie, oceny końcowe uzyskane w szkole średniej zamieniane są na punkty wg następującej skali: Podstawa naliczenia punktów (ocena uzyskana na egzaminie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej) Punkty za ocenę z przedmiotu zdawanego na egzaminie dojrzałości Punkty za ocenę z przedmiotu na podstawie oceny końcowej uzyskanej w szkole średniej Strona 4 z 18

5 W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów którzy zdawali maturę międzynarodową IB, albo maturę europejską EB stosuje się następujące zasady: - podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego; - wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym przeliczany jest ze skali ocen matury międzynarodowej na skalę ocen nowej matury według tabeli: MATURA IB MATURA EB NOWA MATURA MATURA IB MATURA EB NOWA MATURA Poziom SL Poziom podstawowy Poziom podstawowy Poziom HL Poziom rozszerzony Poziom rozszerzony 7 9,00-10,00 100% 7 8,00-10,00 100% 6 8,00-9,95 86% 6 7,00-7,95 85% 5 7,00-7,95 72% 5 6,00-6,95 70% 4 6,00-6,95 58% 4 5,00-5,95 55% 3 5,00-5,95 44% 3 4,00-4,95 40% 2 4,00-4,95 30% 2 3,00-3,95 25% 1 1,00-3,95 0% 1 1,00-2,95 0% - do ustalenia liczby punktów kwalifikacyjnych stosuje się zasady wg. postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny według zasad obowiązujących od roku podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu; - punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z dawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym; Strona 5 z 18

6 - wynik procentowy, uzyskany w czasie egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,5, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 1; W przypadku większej liczby przedmiotów niż określona w tabeli przedmioty do wyboru, które mogą stanowić podstawę przyjęcia na wybrany przez kandydata kierunek studiów, pod uwagę będą brane te przedmioty, które pozwolą na uzyskanie największej możliwej liczby punktów. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na studia według zasad określonych w uchwale Senatu AON Nr 36/2013 z dnia 22 maja 2013 r. Studia II stopnia: Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad: - kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny. -podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (O D ) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (O s ). - ocena z testu kwalifikacyjnego (T) w sytuacjach kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit. Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru: WK= O D + O S +T gdzie: O D- wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca: - dla oceny celująca - 5,50 - dla oceny bardzo dobra - 5,00 - dla oceny dobra plus - 4,50 - dla oceny dobra 4,00 - dla oceny dostateczna plus - 3,50 - dla oceny dostateczna - 3,00 O S- ocena średnia uzyskana w toku studiów, wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku T- ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00. Przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Sposób realizacji, w tym termin przeprowadzenia testu określa dziekan. Kandydaci mogą być zobowiązani do zaliczenia w czasie studiów II stopnia jako różnic programowych wybranych przedmiotów kierunkowych przewidzianych w standardzie nauczania na studiach I stopnia na wybranym kierunku. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan. Strona 6 z 18

7 Studia podyplomowe: Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne studia podyplomowe może się odbywać na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna. Treść i liczbę pytań na rozmowę kwalifikacyjną ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Jeżeli nie przeprowadza się rozmów kwalifikacyjnych, o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje data złożenia dokumentów kandydata. REKRUTACJĘ NA STUDIA PROWADZI SIĘ WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM, KTÓRY OBEJMUJE: - rejestrację kandydatów na studia; - transfer danych do odpowiednich komisji rekrutacyjnych; -ustalenie, zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Senatu nr 35/2013r. wyników postępowania rekrutacyjnego. Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu podejmują komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób przyjętych na określony kierunek studiów. Decyzję komisji rekrutacyjnej kandydaci na studia otrzymują na piśmie. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Strona 7 z 18

8 WYMAGANE DOKUMENTY Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest wyłącznie w internetowym systemie rejestracji kandydatów. Data aktywacji systemu zostanie ogłoszona na stronie internetowej AON. Warunkiem zarejestrowania kandydata na studia jest: poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym zamieszczenie aktualnego zdjęcia wykonanego w kolorowej technice cyfrowej w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (tzw. zdjęcie legitymacyjne lub do dowodu osobistego ), uiszczenie opłaty rekrutacyjnej na wskazane konto bankowe. Terminy składania dokumentów upływa 7 dni od daty ogłoszenia list osób zakwalifikowanych na studia. Niedotrzymanie ww. terminu skutkuje skreśleniem z listy kandydatów. Studia I stopnia: - podanie na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia; - ankieta osobowa wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia; - świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub organizację International Baccalaureate Organization w Genewie (dotyczy kandydatów na studia I stopnia); - kserokopia dowodu osobistego; - certyfikat z języka obcego (dotyczy kandydatów, którzy go posiadają); - potwierdzenie wniesienia na subkonto AON opłaty rekrutacyjnej; - fotografia x2 (format 35 x 45 mm); - poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym zamieszczenie aktualnego zdjęcia wykonanego w kolorowej technice cyfrowej w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (tzw. zdjęcie legitymacyjne lub do dowodu osobistego ), Studia II stopnia: - podanie na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia; - ankieta osobowa wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia; - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; - certyfikat z języka obcego (dotyczy kandydatów, którzy go posiadają) - potwierdzenie wniesienia na subkonto AON opłaty rekrutacyjnej - fotografia x2 (format 35 x 45 mm); - poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym zamieszczenie aktualnego zdjęcia wykonanego w kolorowej technice cyfrowej w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (tzw. zdjęcie legitymacyjne lub do dowodu osobistego ), Strona 8 z 18

9 suplement do dyplomu z wyliczoną oceną średnią ukończenia studiów (jeśli w suplemencie brak wyliczonej średniej zaświadczenie z uczelni) dotyczy kandydatów na studia II stopnia. Studia podyplomowe: - poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym zamieszczenie aktualnego zdjęcia wykonanego w kolorowej technice cyfrowej w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (tzw. zdjęcie legitymacyjne lub do dowodu osobistego ), - odpis dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych - potwierdzenie wniesienia na subkonto AON opłaty rekrutacyjnej - trzy fotografie (format 35 x 45 mm) - ankieta osobowa -xero dowodu osobistego Strona 9 z 18

10 NOSTRYFIKACJA ŚWIADECTW SZKOLNYCH I ŚWIADECTW MATURALNYCH UZYSKANYCH ZA GRANICĄ Przyjęcia interesantów w sprawie nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą, w Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28, pok. 2 piętro 5 Podstawa prawna: Art.93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. nr 63 z 2006 r. poz. 443). I. Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba ta zamierza złożyć świadectwo. II. Do nostryfikacji świadectwa należy złożyć: 1. Wniosek o nostryfikację wraz z oświadczeniem, że przedkładane świadectwo nie było dotychczas przedmiotem postępowania nostryfikacyjnego w Polsce (zobacz wzór wniosku). 2. Oryginał świadectwa lub jego duplikat zalegalizowany przez: Konsula RP urzędującego w państwie, w którym działa szkoła, albo Konsula RP urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji działa szkoła, albo Akredytowane na terenie RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, w którego systemie edukacji działa szkoła, lub akredytowane na terenie RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, w którym prowadzone było kształcenie. Uwaga: Przez duplikat rozumie się dokument wystawiony w przypadku utraty oryginału. Duplikatem nie jest kopia świadectwa potwierdzona przez notariusza. 3. Jeżeli świadectwo zostało wydane przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z 5 października 1961 r. (Dz.U. nr 112 z 2005 r. poz. 938 i 939) legalizacji dokonuje się w formie Apostille umieszczonej na dokumencie lub dołączonej do niego. Wykaz państw stron Konwencji oraz instytucji uprawnionych do wystawiania Apostille znajduje się na stronie 4. W przypadku ubiegania się o uznanie świadectwa za równorzędne świadectwu ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum wymagane jest przedłożenie dodatkowego zaświadczenia o okresie nauki w szkole za granicą, niezbędnym do uzyskania tego świadectwa licząc od pierwszego roku nauki nie wcześniej niż w 6 roku życia jeżeli w treści świadectwa nie ma takiej informacji. 5. W przypadku ubiegania się o uznanie świadectwa za równorzędne świadectwu ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, publicznego liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum lub szkoły policealnej dokumentację przebiegu nauczania w szkole zagranicznej zawierającą: wykaz zajęć edukacyjnych i uzyskane oceny Strona 10 z 18

11 liczbę godzin realizowanych zajęć przewidziany planem nauczania okres nauki w szkole za granicą niezbędny do uzyskania świadectwa, licząc od pierwszego roku nauki nie wcześniej niż w 6 roku życia jeżeli w treści świadectwa nie ma takiej informacji. 6. W przypadku ubiegania się o uznanie świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą za równorzędne świadectwu dojrzałości wydawanemu w Polsce wymagane jest a zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Zaświadczenie to może być wydane przez: władze oświatowe państwa, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, albo akredytowane na terenie RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, albo konsula RP urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo. 7. Oryginały tłumaczeń dokumentów wymienionych w p. 1,2 sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Uwaga: Tłumaczenia dokonuje się z oryginału świadectwa. Jeżeli świadectwo zostało wystawione w języku, w którym obowiązuje alfabet inny niż łaciński kopia dokumentu powinna być złączona z tłumaczeniem. 8. Kopie w/w dokumentów 9. Dowód tożsamości (dowodu osobisty, paszport, karta pobytu) 10. Jeżeli składający wniosek nie jest osobą, której zostało wydane świadectwo należy dołączyć upoważnienie wystawione przez właściciela świadectwa według załączonego wzoru. III. Dyplomy: matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate) są wolne od procedury nostryfikacyjnej. 1. Uznanie równoważności wykształcenia w Polsce nie oznacza automatycznego uznania wykształcenia w innych krajach Unii Europejskiej. 2. Świadectwa promocyjne (wydawane w trakcie edukacji) nie podlegają nostryfikacji. Stanowią one podstawę do kontynuowania nauki w polskim systemie oświaty. Decyzję o przyjęciu do odpowiedniej klasy (na odpowiedni semestr) podejmuje dyrektor szkoły. 3. Świadectwa wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia uznaje się automatycznie, zgodnie z ustaleniami tekstu umowy. 4. Świadectwa wydane w okresie obowiązywania umów, które już wygasły nadal będą uznawane na ich podstawie. Wykaz umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu wykształcenia znajduje się na stronie: Załączniki: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie Strona 11 z 18

12 nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006r. Nr 63, poz. 443) Wykaz umów międzynarodowych znajduje się pod adresem: Wykaz państw stron Konwencji Haskiej z 5 października 1961 r. oraz instytucji uprawnionych do wystawiania Apostille Zasady przyjmowania na studia w AON laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego w latach akademickich 2014/ / Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego obowiązują w przypadku ubiegania się tych osób o przyjęcie na stacjonarne lub niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie) prowadzone w Akademii Obrony Narodowej, rozpoczynające się w latach akademickich 2014/ / Na pierwszy rok studiów, o których mowa w 1, przyjmowani są bez postępowania rekrutacyjnego, na podstawie złożonych dokumentów, laureaci następujących olimpiad: 1) przedmiotowych stopnia centralnego (III etap): Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Niemieckiego, Olimpiady Języka Francuskiego, Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego, Olimpiady Języka Białoruskiego Olimpiada Filozoficzna Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Olimpiada Artystyczna Olimpiady Historycznej, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Matematycznej. Strona 12 z 18

13 2) interdyscyplinarnych stopnia III jeżeli ich tematyka jest zbieżna z kierunkiem studiów w AON. 2. Osoby będące finalistami szczebla centralnego: Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z geografii, Olimpiady Historycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z historii, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z wiedzy o społeczeństwie, olimpiad językowych są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z języka obcego, Olimpiady Informatycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z informatyki, Olimpiady Chemicznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z chemii, Olimpiady Fizycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z fizyki, Olimpiady Filozoficznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z filozofii, Olimpiady Matematycznej są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego z matematyki. 3. Finaliści olimpiad podczas kwalifikacji na studia otrzymują z danego przedmiotu maksymalną liczbę punktów Podstawą uzyskania wymienionych w 2 uprawnień jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych lub okręgowych. 2. Z uprawnień określonych w 2 mogą korzystać laureaci i finaliści olimpiad jeden raz w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty. Strona 13 z 18

14 KONTAKT PUNKT REKRUTACYJNY adres korespondencyjny: AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ al. gen. A. Chruściela Montera Warszawa - Rembertów z dopiskiem REKRUTACJA kierunek.. kontakt bezpośredni: STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I i II STOPNIA (22) STUDIA PODYPLOMOWE (22) KIEROWNIK DS.ADMINISTRACYJNYCH WZiD (22) PRZYJĘCIA KANDYDATÓW NA STUDIA: budynek nr 101; pok. 101 od poniedziałku do piątku w godzinach Opłaty rekrutacyjne proszę wpłacać na subkonto, które zostanie podane w procesie rekrutacji!!! Strona 14 z 18

15 CUDZOZIEMCY MOGĄ ODBYWAĆ STUDIA: Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia studia II stopnia studia podyplomowe Jeżeli: Posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, Posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy: Legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny Strona 15 z 18

16 odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy: Legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równoważny odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba, że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego albo uznanym na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą, o których mowa podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest obowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia studiów wyższych w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca również w terminie późniejszym ustalonym przez rektora uczelni lub kierownika jednostki naukowej innej niż jednostka organizacyjna uczelni. Podstawa: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12 października 2006 r (Dz. U. Nr 190, poz. 1406). NOSTRYFIKACJA ŚWIADECTW SZKOLNYCH I ŚWIADECTW MATURALNYCH UZYSKANYCH ZA GRANICĄ Przyjęcia interesantów w sprawie nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą, w Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28, pok. 2 piętro 5 Podstawa prawna: Art.93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. nr 63 z 2006 r. poz. 443). I. Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Strona 16 z 18

17 osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba ta zamierza złożyć świadectwo. II. Do nostryfikacji świadectwa należy złożyć: 1. Wniosek o nostryfikację wraz z oświadczeniem, że przedkładane świadectwo nie było dotychczas przedmiotem postępowania nostryfikacyjnego w Polsce (zobacz wzór wniosku). 2. Oryginał świadectwa lub jego duplikat zalegalizowany przez: Konsula RP urzędującego w państwie, w którym działa szkoła, albo Konsula RP urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji działa szkoła, albo Akredytowane na terenie RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, w którego systemie edukacji działa szkoła, lub akredytowane na terenie RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, w którym prowadzone było kształcenie. Uwaga: Przez duplikat rozumie się dokument wystawiony w przypadku utraty oryginału. Duplikatem nie jest kopia świadectwa potwierdzona przez notariusza. 3. Jeżeli świadectwo zostało wydane przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z 5 października 1961 r. (Dz.U. nr 112 z 2005 r. poz. 938 i 939) legalizacji dokonuje się w formie Apostille umieszczonej na dokumencie lub dołączonej do niego. Wykaz państw stron Konwencji oraz instytucji uprawnionych do wystawiania Apostille znajduje się na stronie 4. W przypadku ubiegania się o uznanie świadectwa za równorzędne świadectwu ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum wymagane jest przedłożenie dodatkowego zaświadczenia o okresie nauki w szkole za granicą, niezbędnym do uzyskania tego świadectwa licząc od pierwszego roku nauki nie wcześniej niż w 6 roku życia jeżeli w treści świadectwa nie ma takiej informacji. 5. W przypadku ubiegania się o uznanie świadectwa za równorzędne świadectwu ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, publicznego liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum lub szkoły policealnej dokumentację przebiegu nauczania w szkole zagranicznej zawierającą: wykaz zajęć edukacyjnych i uzyskane oceny liczbę godzin realizowanych zajęć przewidziany planem nauczania okres nauki w szkole za granicą niezbędny do uzyskania świadectwa, licząc od pierwszego roku nauki nie wcześniej niż w 6 roku życia jeżeli w treści świadectwa nie ma takiej informacji. 6. W przypadku ubiegania się o uznanie świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą za równorzędne świadectwu dojrzałości wydawanemu w Polsce wymagane jest a zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Zaświadczenie to może być wydane przez: władze oświatowe państwa, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, albo akredytowane na terenie RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny Strona 17 z 18

18 państwa, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, albo konsula RP urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo. 7. Oryginały tłumaczeń dokumentów wymienionych w p. 1,2 sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Uwaga: Tłumaczenia dokonuje się z oryginału świadectwa. Jeżeli świadectwo zostało wystawione w języku, w którym obowiązuje alfabet inny niż łaciński kopia dokumentu powinna być złączona z tłumaczeniem. 8. Kopie w/w dokumentów 9. Dowód tożsamości (dowodu osobisty, paszport, karta pobytu) 10. Jeżeli składający wniosek nie jest osobą, której zostało wydane świadectwo należy dołączyć upoważnienie wystawione przez właściciela świadectwa według załączonego wzoru. III. Dyplomy: matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate) są wolne od procedury nostryfikacyjnej. 1. Uznanie równoważności wykształcenia w Polsce nie oznacza automatycznego uznania wykształcenia w innych krajach Unii Europejskiej. 2. Świadectwa promocyjne (wydawane w trakcie edukacji) nie podlegają nostryfikacji. Stanowią one podstawę do kontynuowania nauki w polskim systemie oświaty. Decyzję o przyjęciu do odpowiedniej klasy (na odpowiedni semestr) podejmuje dyrektor szkoły. 3. Świadectwa wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia uznaje się automatycznie, zgodnie z ustaleniami tekstu umowy. 4. Świadectwa wydane w okresie obowiązywania umów, które już wygasły nadal będą uznawane na ich podstawie. Wykaz umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu wykształcenia znajduje się na stronie: Załączniki: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006r. Nr 63, poz. 443) Wykaz umów międzynarodowych znajduje się pod adresem: Wykaz państw stron Konwencji Haskiej z 5 października 1961 r. oraz instytucji uprawnionych do wystawiania Apostille Strona 18 z 18

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Na

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

na rok akademicki 2014/2015

na rok akademicki 2014/2015 ZASADY, TRYB I ZAKRES REKRUTACJI OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA (NARODOWOŚCI POLSKIEJ) Z PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, GRUZJI, KAZACHSTANU, TURKMENISTANU, UZBEKISTANU NA KSZTAŁCENIE W POLSCE ZE STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.) Dz.U.2010.97.624 2012-02-23 zm. Dz.U.2012.205 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Załącznik do uchwały nr 64/2015 Senatu PWSZ w Suwałkach z dnia 10.07.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

nauk rolniczych i leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

nauk rolniczych i leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu DOP-0212-17/2013 Poznań, 5 lutego 2013 roku Zarządzenie nr 17/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnych anglojęzycznych studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo