R E G U L A M I N Obsługi podróŝnych, odprawy oraz przewozu osób, bagaŝu i rzeczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N Obsługi podróŝnych, odprawy oraz przewozu osób, bagaŝu i rzeczy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 290/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2011 r. R E G U L A M I N Obsługi podróŝnych, odprawy oraz przewozu osób, bagaŝu i rzeczy

2 Regulamin Przewozów, obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A. wprowadzony został zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.:dz. U. z 2000r.Nr. 50, poz. 601 z późn. zm./ I. Warunki ogólne 1. PasaŜer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu. 2. Przewóz pasaŝerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet (jednorazowy, okresowy i miesięczny), waŝny w określonym na nim terminie oraz wskazanej trasie przejazdu. 3. PasaŜer ma obowiązek okazać kierowcy, a takŝe uprawnionej osobie w czasie podróŝy, bilet oraz dokument uprawniający do korzystania z ulgowego przejazdu, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 4. KaŜdy pasaŝer moŝe przewieźć ze sobą bezpłatnie jedno dziecko do lat 4, z zastrzeŝeniem, Ŝe nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia. 5. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu. 6. PasaŜer, który nabył bilet w kasie, zobowiązany jest stawić się na przystanku co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu na przystanku początkowym. 7. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu naleŝy kierować w formie pisemnej na adres: PKS w Nowym Sączu S.A., ul. Wyspiańskiego 2, Nowy Sącz 8 lub formie elektronicznej na adres 8. W sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie pasaŝerowie mogą kontaktować się z Działem Przewozów, pod numerem telefonu: PKS w Nowym Sączu S.A. nie ponosi odpowiedzialności za bagaŝ ręczny oraz inne przedmioty pozostawione przez pasaŝera po zakończeniu podróŝy. II. Bilety 1. PasaŜer powinien niezwłocznie po nabyciu biletu w kasie lub u kierowcy sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu, bowiem po odejściu przez podróŝnego od kasy, Przewoźnik nie uwzględni reklamacji w tym zakresie. Okoliczności, w których moŝliwe jest odstąpienie od umowy przewozu szczegółowo reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe. 2. Kasy dworcowe prowadzą przedsprzedaŝ biletów maksymalnie 30 dni przed planowaną podróŝą. 3. Po rozpoczęciu podróŝy przekazywanie biletu innym pasaŝerom jest zabronione. 4. Za bilety skradzione lub zagubione nie będą wystawiane wtórniki 5. Bilet uszkodzony z winy pasaŝera, zniszczony lub poprawiany jest niewaŝny. 6. PasaŜerowie winni zachować bilet, do czasu zakończenia podróŝy. 7. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione osoby braku waŝnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgowego przejazdu, pasaŝer jest zobowiązany pod rygorem usunięcia z pojazdu, do nabycia biletu do miejsca docelowego. Na pasaŝera, dodatkowo zostanie nałoŝona opłata dodatkowa. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej z dnia 20 stycznia 2005 r. III. Zwrot naleŝności za bilety 1. W przypadku przedwczesnego odjazdu autobusu, odstąpienia przez podróŝnego od umowy z powodu awarii autobusu, odwołania przejazdu, a takŝe innych przyczyn uniemoŝliwiających wykonanie zaciągniętych przez PKS w Nowym Sączu S.A. zobowiązań wobec pasaŝera, pasaŝer posiadający waŝny bilet otrzyma pełen zwrot naleŝności za zakupiony bilet, z zastrzeŝeniem postanowień Rozdziału X. PasaŜer wraz z wnioskiem o zwrot naleŝności, winien przedłoŝyć oryginał biletu lub jego kserokopie, poświadczoną za zgodność przez kierowcę, lub DyŜurnego Ruchu, z adnotacją w/w w osób o przyczynie nie wykonania umowy przewozu. 2. Kierowca nie moŝe dokonać zwrotu naleŝności za bilet.

3 3. W przypadku odstąpienia pasaŝera od umowy przewozu przed odjazdem autobusu z przyczyn nie występujących po stronie PKS w Nowym Sączu S.A. zwrot naleŝności za przejazd moŝe być dokonany po okazaniu biletu, na którym dokonano potwierdzenia odstąpienia od umowy. Potwierdzenie odstąpienia od umowy moŝna uzyskać u DyŜurnego Ruchu w godzinach jego pracy. Z naleŝności za bilet dokonuje się potrącenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 % wartości biletu brutto. 4. PodróŜny, którego nie dopuszczono do przewozu, winien uzyskać od kierowcy poświadczenie niewykorzystania biletu, na podstawie, którego otrzyma zwrot poniesionych kosztów z potrąceniem opłaty manipulacyjnej wysokości 10% wartości biletu brutto. 5. W przypadku zwrotu opłaty za bilet niewykorzystany z przyczyn zaleŝnych od pasaŝera za pośrednictwem poczty lub banku opłatę za przelew lub przekaz ponosi pasaŝer. 6. Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot naleŝności za bilet zwrócony po termie odjazdu autobusu. 7. Wnioski o zwrot naleŝności przez PKS w Nowym Sączu S.A. są rozpatrywane nie później, niŝ w terminie 30 dni od pierwszego dnia terminu waŝności biletu, zgodnie z procedurą reklamacji opisaną w Rozdziale X niniejszego Regulaminu. IV. BagaŜ 1. Kierowcy są odpowiedzialni za umieszczenie bagaŝu pasaŝerów w luku bagaŝowym. 2. BagaŜ oddany do przewozu w luku bagaŝowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu. 3. PKS w Nowym Sączu S.A. przewozi bezpłatnie w pomieszczeniach bagaŝowych jedną sztukę bagaŝu na oddającego ten bagaŝ pasaŝera. BagaŜe dodatkowe, przewiezione zostaną w miarę moŝliwości. 4. PodróŜny zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty za kaŝdą dodatkową sztukę bagaŝu. 5. Na pokład autobusu moŝna wziąć jedynie bagaŝ podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie go na półkach nad głowami pasaŝerów lub pod fotelem. 6. PKS w Nowym Sączu S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagaŝu o duŝych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery, narty itp.), jeŝeli w opinii kierowcy, bagaŝ ten nie zmieści się do luku bagaŝowego lub zagraŝa bezpieczeństwu przewozu pasaŝerów i ich bagaŝy. 7. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu. 8. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biŝuteria, elektronika) oraz posiadające wartość naukową winny być przewoŝone wyłącznie jako bagaŝ podręczny. 9. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagaŝu naleŝy przedstawić oświadczenie kierowcy uwzględniające informacje o przyczynie, terminie i zakresie uszkodzeń. V. Odpowiedzialność PKS w Nowym Sączu S.A. z tytułu zaginięcia bagaŝu 1. PKS w Nowym Sączu S.A. ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za bagaŝ, na który pasaŝer wykupił bilet bagaŝowy. 2. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagaŝu wysokość odszkodowania dotycząca bagaŝu nie moŝe przewyŝszać zwykłej wartości bagaŝu. BagaŜ o wartości przekraczającej 200 zł. słownie(dwieście złotych) powinien być przez pasaŝera ubezpieczony na jego koszt. 3. PKS w Nowym Sączu S.A. nie odpowiada za bagaŝ podręczny, który podróŝny przewozi z sobą chyba, Ŝe szkoda powstała z winy Przewoźnika. 4. W razie utraty lub uszkodzenia bagaŝu naleŝy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie kierowcę, który kieruje pojazdem, w celu uzyskania potwierdzenia utraty lub uszkodzenia bagaŝu, a następnie dokonać zgłoszenia pisemnie na adres: PKS w Nowym Sączu S.A., ul. Wyspiańskiego 2, Nowy Sącz 8 lub elektronicznie na adres e- 5. Z bagaŝem pozostawionym w autobusach, PKS w Nowym Sączu S.A. postępuje stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych. 6. JeŜeli bagaŝ został pozostawiony w autobusie kierowca ma prawo otworzyć go w celu zbadania jego zawartości.

4 7. PKS w Nowym Sączu S.A. nie ponosi odpowiedzialności za bagaŝ oraz inne przedmioty pozostawione przez pasaŝera w luku bagaŝowym po zakończeniu podróŝy. VI. Zwrot zaginionego bagaŝu 1. BagaŜ pozostawiony w luku bagaŝowym, jeŝeli zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych nie został jeszcze przekazany właściwemu organowi, zostanie wydany uprawnionemu pasaŝerowi po zidentyfikowaniu jego zawartości w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, Ŝe zostaje wydany osobie uprawnionej. 2. W przypadku bagaŝu podręcznego jego wydanie nastąpi po zidentyfikowaniu w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, Ŝe zostaje wydany osobie uprawnionej. VII. Naruszenie porządku 1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być uŝywane w trakcie podróŝy. PasaŜerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iŝ nie są one słyszalne przez innych. 2. Zabronione jest picie alkoholu w autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu. 3. Zabrania się palenia tytoniu w autobusach. 4. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasaŝerom będącym pod wpływem narkotyków, lub innych substancji odurzających. 5. Kierowca lub osoba upowaŝniona przez Przewoźnika moŝe usunąć z autobusu osobę lub osoby szczególnie uciąŝliwe dla podróŝnych. 6. Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów. 7. PasaŜerowie odpowiadają za szkody wyrządzone PKS w Nowym Sączu S.A. oraz innym pasaŝerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasaŝer zobowiązany jest do pokrycia powstałej szkody. VIII. PrzewoŜenie zwierząt 1. W autobusach PKS w Nowym Sączu S.A. dopuszcza się przewoŝenie zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być przewoŝone na kolanach pasaŝera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub jeśli są to psy, powinny być przewoŝone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy. PKS w Nowym Sączu SA nie przewozi psów ras uznanych za niebezpieczne oraz psów znacznych rozmiarów, mogących przeszkadzać w przechodzeniu korytarzem autobusu. 2. PKS w Nowym Sączu SA nie przewozi Ŝadnych zwierząt jadowitych lub w inny sposób niebezpiecznych dla człowieka. 3. Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu naleŝy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia dla przewoŝonych zwierząt, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 4. Opłata za przewóz zwierząt równa jest cenie biletu z ulgą 50%. Wyjątek stanowią psy przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym oraz zwierzęta przewoŝone na kolanach pasaŝerów (nie zajmujące osobnego miejsca) lub w miejscach przeznaczonych do przewozu bagaŝu podręcznego, opłata za ich przewóz nie jest pobierana. 5. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeŝeli zagraŝa to bezpieczeństwu pozostałych pasaŝerów lub moŝe powodować uciąŝliwość dla pozostałych podróŝnych, w szczególności z powodu przykrego zapachu albo draŝliwości zwierzęcia. IX. Ulgi handlowe w komunikacji krajowej 1. PKS w Nowym Sączu S.A. obok ulg przewidzianych w odpowiednich przepisach, udziela w komunikacji krajowej ulg handlowych, których wysokość określona jest w taryfie przewozowej przewoźnika. 2. Prawo do uzyskania ulgi wskazanej naleŝy udokumentować kierowcy przy wsiadaniu do autobusu.

5 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa przewozowego. Procedura reklamacji: X. Reklamacje 1. Reklamacje przyjmowane są przez: a) Sekretariat tel.: 018/ b) Drogą ową : c) Listownie: PKS w Nowym Sączu S.A. ul. Wyspiańskiego Nowy Sącz 8 2. Reklamacja bezzwłocznie przekazywana jest na dziennik podawczy. 3. Następnie reklamacja kierowana jest do Kierownika Działu Przewozów w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez kierowcę. 4. Wyjaśnienie kierowcy powinno nastąpić bezzwłocznie nie później niŝ w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacji. Brak wyjaśnienia jest równoznaczny z uznaniem zgodności zdarzeń opisanych w reklamacji ze stanem faktycznym. 5. Kierownik Działu Przewozów zobowiązany jest do przygotowania projektu odpowiedzi lub/ i wniosków wynikających ze zdarzenia. 6. Po akceptacji przez Dyrektora ds. Technicznych projektu odpowiedzi, jest ona wysyłana do składającego reklamację. XI. Obowiązki PKS w Nowym Sączu S.A. 1. PKS w Nowym Sączu S.A. odpowiada za przewóz pasaŝerów do miejsca docelowego, wskazanego w bilecie. 2. JeŜeli z jakiejkolwiek przyczyny niezaleŝnej od PKS w Nowym Sączu S.A., przewoźnik nie jest w stanie dowieźć pasaŝera do miejsca określonego na bilecie własnymi autobusami, zapewnia przewóz zastępczy, a w przypadku odstąpienia pasaŝera od umowy, dokonuje zwrotu naleŝności za bilet bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń za niewykorzystaną część przejazdu. 3. PKS w Nowym Sączu S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezaleŝnych od Przewoźnika, w szczególności takich jak: a) wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie autobusu, b) wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne. c) poŝar, uszkodzenia dworca autobusowego. d) zastosowanie się do Ŝądań policji i innych organów uprawnionych do kontroli drogowej. e) śmierć lub wypadek na drodze. f) akty wandalizmu i terroru. g) zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natęŝenie ruchu. h) inne okoliczności niezaleŝne od przewoźnika. 4. PKS w Nowym Sączu S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z nie zgłoszeniem się pasaŝera do autobusu po czasie wyznaczonym jako postój na odpoczynek. 5. PKS w Nowym Sączu S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn niezaleŝnych od Przewoźnika będzie to konieczne. XII. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia jego treści przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 2. Traci moc Regulamin przewozów z dnia W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowane mają przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe oraz Kodeksu cywilnego.

6 Załącznik nr 2 do uchwały nr 290/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2011 r. Regulamin przewozów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A. Kraków, 2010 rok

7 Regulamin przewozów, obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./ Przewóz pasaŝerów przez PKS Kraków S.A. odbywa się zgodnie z następującymi warunkami: I. Warunki ogólne 1. PasaŜer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu. 2. Przewóz pasaŝerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet, waŝny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu. 3. PasaŜer ma obowiązek okazać kierowcy, a takŝe uprawnionej osobie podczas kontroli w czasie podróŝy, bilet oraz dokument uprawniający do korzystania z ulgowego przejazdu, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 4. Osobami uprawnionymi do sprawdzenia biletu są: kierowca lub rewizor posiadający odpowiedni identyfikator. 5. KaŜdy pasaŝer moŝe zabrać ze sobą bezpłatnie jedno dziecko do lat 4, z zastrzeŝeniem, Ŝe nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia. 6. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu. 7. PasaŜer, który nabył bilet w kasie, zobowiązany jest stawić się na przystanku co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu. 8. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu naleŝy kierować na adres: listownie: PKS w Krakowie S.A. ul. Powstańców Kraków lub 9. W sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie pasaŝerowie mogą kontaktować się z Działem Przewozów po numerem telefonu (012) w BagaŜ podręczny, przewoŝony w autobusie oraz przedmioty pozostawione przez pasaŝera po zakończeniu podróŝy nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością PKS w Krakowie S.A. II. Bilety 1. PasaŜer powinien niezwłocznie po nabyciu biletu w kasie lub u kierowcy sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu, bowiem po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane. MoŜliwości odstąpienia od umowy przewozu regulują przepisy prawa. 2. Kasy prowadzą przedsprzedaŝ biletów maksymalnie 30 dni przed planowaną podróŝą, a w przypadku jednoczesnego nabywania biletu na podróŝ powrotną, na 30 dni przed tą podróŝą. 3. Po rozpoczęciu podróŝy przekazywanie biletu innym pasaŝerom jest zabronione. 4. Na miejsce biletów skradzionych lub zagubionych nie będą wystawiane wtórniki. 5. Bilet uszkodzony z winy pasaŝera, zniszczony lub poprawiany jest niewaŝny. 6. W trakcie podróŝy pasaŝerowie winni zachować bilet do kontroli. 7. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione osoby braku waŝnego biletu pasaŝer jest zobowiązany pod rygorem usunięcia z pojazdu do nabycia biletu do miejsca docelowego oraz zostanie nałoŝona na niego opłata dodatkowa w kwocie: a) 100 zł - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu, b) 400 zł - za spowodowanie przez podróŝnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. 8. W razie stwierdzenia braku waŝnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upowaŝniona pobierają właściwą naleŝność za przewóz i opłatę dodatkową lub wystawiają wezwanie do zapłaty. Pobrana naleŝność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł, podlegają zwrotowi, a przypadku wezwania do zapłaty umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróŝnego, nie później niŝ w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

8 III. Zwrot naleŝności za bilety 1. W przypadku przedwczesnego odjazdu autobusu, odstąpienia przez podróŝnego od umowy z powodu awarii autobusu, odwołania przejazdu lub braku wolnych miejsc, a takŝe innych przyczyn uniemoŝliwiających wykonanie zaciągniętych przez PKS w Krakowie S.A. zobowiązań wobec pasaŝera, pasaŝer posiadający waŝny bilet otrzyma pełen zwrot naleŝności za zakupiony bilet, z zastrzeŝeniem postanowień Rozdziału X. Reklamacje takie rozpatrywane będą na podstawie oryginalnego biletu poświadczonego przez kierowcę lub DyŜurnego Ruchu. 2. Kierowca nie moŝe dokonać zwrotu naleŝności za bilet. 3. W przypadku odstąpienia pasaŝera od umowy przewozu przed odjazdem autobusu z przyczyn nie występujących po stronie PKS w Krakowie S.A. zwrot naleŝności za przejazd moŝe być dokonany po okazaniu biletu, na którym dokonano potwierdzenia odstąpienia od umowy. Potwierdzenie odstąpienia od umowy moŝna uzyskać u DyŜurnego Ruchu lub w informacji. Z naleŝności za bilet dokonuje się potrącenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 % wartości biletu brutto. 4. PodróŜny, którego nie dopuszczono do przewozu, winien uzyskać od kierowcy poświadczenie niewykorzystania biletu, na podstawie którego otrzyma zwrot poniesionych kosztów z potrąceniem opłaty manipulacyjnej wysokości 10% wartości biletu brutto. 5. W przypadku zwrotu opłaty za bilet niewykorzystany z przyczyn zaleŝnych od pasaŝera za pośrednictwem poczty lub banku opłatę za przelew lub przekaz ponosi odbiorca. 6. Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot naleŝności za bilet zwrócony po terminie odjazdu autobusu. 7. Wnioski o zwrot naleŝności przez PKS w Krakowie S.A. są rozpatrywane nie później, niŝ w terminie 30 dni od pierwszego dnia terminu waŝności biletu, zgodnie z procedurą reklamacji opisaną w punkcie XI niniejszego Regulaminu. IV. BagaŜ 1. Kierowcy są odpowiedzialni za oznakowanie kwitem bagaŝowym i umieszczenie bagaŝu pasaŝerów w luku bagaŝowym. 2. BagaŜ oddany do przewozu w luku bagaŝowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu. 3. PKS w Krakowie S.A. przewozi w pomieszczeniach bagaŝowych jedną sztukę bagaŝu o sumie wymiarów /długość, wysokość, szerokość/ nie przekraczającej 200 cm 3 na oddającego ten bagaŝ pasaŝera. BagaŜe dodatkowe i ponadwymiarowe przewiezione zostaną w miarę moŝliwości. 4. PodróŜny zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty za kaŝdą sztukę bagaŝu, wydany mu znak identyfikacyjny powinien umieścić osobno na kaŝdej sztuce. Kierowca ma obowiązek sprawdzić czy bagaŝ jest opisany przed włoŝeniem do luku bagaŝowego w sposób umoŝliwiający jego identyfikację. 5. Na pokład autobusu moŝna wziąć jedynie bagaŝ podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie go na półkach nad głowami pasaŝerów lub pod fotelem. 6. PKS w Krakowie S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagaŝu o duŝych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery, narty itp.), jeŝeli w opinii kierowcy, bagaŝ ten nie zmieści się do luku bagaŝowego lub zagraŝa bezpieczeństwu przewozu pasaŝerów i ich bagaŝy. 7. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu. 8. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biŝuteria, elektronika) oraz posiadające wartość naukową winny być przewoŝone wyłącznie jako bagaŝ podręczny. 9. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagaŝu naleŝy przedstawić potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie stwierdzenia zajścia oraz egzemplarz kwitu bagaŝowego. V. Odpowiedzialność PKS w Krakowie S.A. z tytułu zaginięcia bagaŝu 1. PKS w Krakowie S.A. ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za bagaŝ, na który pasaŝer wykupił bilet bagaŝowy. 2. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagaŝu wysokość odszkodowania dotycząca bagaŝu nie moŝe przewyŝszać zwykłej wartości bagaŝu. BagaŜ o wartości przekraczającej 200 zł. słownie (dwieście złotych) powinien być przez pasaŝera ubezpieczony na jego koszt. 3. PKS w Krakowie S.A. nie odpowiada za bagaŝ podręczny, który podróŝny przewozi z sobą chyba, Ŝe szkoda powstała z winy Przewoźnika.

9 4. W razie utraty lub uszkodzenia bagaŝu naleŝy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie kierowcę, który kieruje pojazdem, w celu uzyskania potwierdzenia utraty lub uszkodzenia bagaŝu, a następnie dokonać zgłoszenia pisemnie na adres: PKS w Krakowie S.A. ul. Powstańców Kraków lub 5. Z bagaŝem pozostawionym w autobusach PKS w Krakowie S.A. postępuje stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych. 6. JeŜeli bagaŝ jest pozostawiony w autobusie kierowca ma prawo otworzyć go w celu zbadania jego zawartości. 7. Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróŝy nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika. VI. Zwrot zaginionego bagaŝu 1. BagaŜ pozostawiony w luku bagaŝowym, jeŝeli zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych nie został jeszcze przekazany właściwemu organowi, zostanie wydany uprawnionemu pasaŝerowi po okazaniu przez niego kwitu bagaŝowego. 2. W przypadku bagaŝu podręcznego jego wydanie nastąpi po zidentyfikowaniu w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, Ŝe zostaje wydany osobie uprawnionej. VII. Obowiązki PKS Kraków S.A. 1. PKS w Krakowie S.A. odpowiada za przewóz pasaŝerów do miejsca określonego na bilecie. 2. JeŜeli z jakiejkolwiek przyczyny niezaleŝnej od PKS w Krakowie S.A., przewoźnik nie jest w stanie dowieźć pasaŝera do miejsca określonego na bilecie własnymi autobusami, zapewnia przewóz zastępczy, a w przypadku odstąpienia pasaŝera od umowy, dokonuje zwrotu naleŝności za bilet bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. 3. PKS w Krakowie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezaleŝnych od przewoźnika, w szczególności takie jak: a/ Wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie autobusu; b/ Wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne; c/ PoŜar, uszkodzenia dworca autobusowego; d/ Zastosowanie się do Ŝądań policji; e/ Śmierć lub wypadek na drodze; f/ Akty wandalizmu i terroru; g/ Zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natęŝenie ruchu; h/ Inne okoliczności niezaleŝne od przewoźnika. 4. PKS w Krakowie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasaŝer nie zgłosi się do autobusu po postoju przeznaczonym na odpoczynek. 5. PKS w Krakowie S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn niezaleŝnych od przewoźnika będzie to konieczne. VIII. Naruszenie porządku 1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być uŝywane w trakcie podróŝy. PasaŜerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iŝ nie są one słyszalne przez innych. 2. Zabronione jest picie alkoholu w autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu. 3. Zabrania się palenia tytoniu w autobusach. 4. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasaŝerom będącym pod wpływem narkotyków, lub innych substancji odurzających. 5. Kierowca lub osoba upowaŝniona przez Przewoźnika mogą usunąć z autobusu osobę lub osoby szczególnie uciąŝliwe dla podróŝnych. 6. Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.

10 7. PasaŜerowie odpowiadają za szkody wyrządzone PKS Kraków S.A. i innym pasaŝerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasaŝer zobowiązany jest do pokrycia powstałej szkody. IX. PrzewoŜenie zwierząt 1. W autobusach PKS w Krakowie S.A. dopuszcza się przewoŝenie zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być przewoŝone na kolanach pasaŝera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub jeśli są to psy, powinny być przewoŝone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy. PKS w Krakowie SA nie przewozi psów ras uznanych za niebezpieczne oraz psów znacznych rozmiarów, mogących przeszkadzać w przechodzeniu korytarzem autobusu. 2. PKS w Krakowie SA nie przewozi Ŝadnych zwierząt jadowitych lub w inny sposób niebezpiecznych dla człowieka. 3. Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu naleŝy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 4. Opłata za przewóz zwierząt równa jest cenie biletu z ulgą 30%. Wyjątek stanowią psy - przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym oraz zwierzęta przewoŝone na kolanach pasaŝerów (nie zajmujące osobnego miejsca) lub w miejscach przeznaczonych do przewozu bagaŝu podręcznego, opłata za ich przewóz nie jest pobierana. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeŝeli zagraŝa to bezpieczeństwu pozostałych pasaŝerów lub moŝe powodować uciąŝliwość dla pozostałych podróŝnych, w szczególności z powodu przykrego zapachu albo draŝliwości zwierzęcia. X. Ulgi handlowe w komunikacji krajowej 1. PKS w Krakowie S.A. obok ulg przewidzianych w odpowiednich przepisach, udziela w komunikacji krajowej ulgi handlowej w wysokości do 25% ceny biletu jednorazowego brutto dla następujących pasaŝerów: a/ dzieci od 4 do 7 roku Ŝycia; b/ młodzieŝ ucząca się do 26 roku Ŝycia - na podstawie waŝnej legitymacji szkolnej; c/ studenci - na podstawie waŝnej legitymacji studenckiej; bez względu na rodzaj studiów. d/ seniorzy powyŝej 75 roku Ŝycia - na podstawie dowolnego dokumentu stwierdzającego wiek. e/ karta EURO Prawo do uzyskania ulgi wskazanej w pkt 1 naleŝy udokumentować kierowcy przy wsiadaniu do autobusu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa przewozowego. XI Reklamacje Procedura reklamacji: 1. Reklamacje przyjmowane są przez: a). Dyspozytora tel.: 012/ wew. 401 b). Dział Przewozów tel.: 012/ wew. 428, 429, 430 c). Drogą ową : 2. Reklamacja bezzwłocznie przekazywana jest na dziennik podawczy. 3. Następnie reklamacja kierowana jest do Kierownika Działu Przewozów w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji przez kierowcę. 4. Wyjaśnienie Kierownika powinno nastąpić bezzwłocznie nie później niŝ w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacji. Brak wyjaśnienia jest równoznaczny z uznaniem zgodności zdarzeń opisanych w reklamacji ze stanem faktycznym.(pkt. B) 5. Kierownik zobowiązany jest do przygotowania projektu odpowiedzi lub/i wniosków wynikających ze zdarzenia. (pkt C).

REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS w Mławie S.A.

REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS w Mławie S.A. REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS w Mławie S.A. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./ Przewóz Pasażerów przez PKS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Mrągowo sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Mrągowo sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Mrągowo sp. z o.o. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./ Przewóz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH Regulamin Przewozów obowiązujący w PRZEWOZY KRAJOWE I ZAGRANICZNE wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.:dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014 ZARZĄDU

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014 ZARZĄDU ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014 ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O. O. Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 ROKU w sprawie ustalenia warunków i stosowania cen przewozu osób i rzeczy /bagaŝu/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH POSTANOWIENIA WSTĘPNE, ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I PODSTAWA JEGO WYDANIA.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH POSTANOWIENIA WSTĘPNE, ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I PODSTAWA JEGO WYDANIA. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE, ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I PODSTAWA JEGO WYDANIA. Regulamin niniejszy określa warunki obsługi Podróżnych, ich odpraw a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS BARTOSZYCE S.A.

REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS BARTOSZYCE S.A. REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS BARTOSZYCE S.A. Ogólne warunki przewozu Ogólne Warunki Przewozu powstały w oparciu i są zgodne z przepisami Prawa Przewozowego [Dz. U. tekst jednolity z 2012 r. poz. 1173 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

b) Pasażer osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu;

b) Pasażer osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu; REGULAMIN PRZEWOZÓW PRZEWOŹNIKA 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu zgodnie z przepisami art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozów REGULAMIN PRZEWOZÓW. obowiązujący w NET-BUS Przewóz Osób Danuta Pietrzyk

Regulamin przewozów REGULAMIN PRZEWOZÓW. obowiązujący w NET-BUS Przewóz Osób Danuta Pietrzyk Regulamin przewozów REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w NET-BUS Przewóz Osób Danuta Pietrzyk wydany zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW I. WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN PRZEWOZÓW I. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie spółka akcyjna wydany zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /tekst jedn.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przewozów I. WARUNKI OGÓLNE

Regulamin Przewozów I. WARUNKI OGÓLNE Regulamin Przewozów określa warunki zarobkowego przewozu osób i rzeczy oraz obsługi i odprawy podróżnych, korzystających z usług Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu Spółka Akcyjna wydany

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City I. Aglomeracyjny bilet jednorazowy BiT City bez uprawnień do komunikacji miejskiej 1. Uprawnieni Bilet wg oferty specjalnej moŝe nabyć: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW. obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej

REGULAMIN PRZEWOZÓW. obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jasło Spółka Akcyjna wprowadzony na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o. REGULAMIN

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o. REGULAMIN Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o. REGULAMIN obsługi, odprawy oraz przewozu osób bagaŝu i rzeczy w publicznym transporcie drogowym I. PODSTAWA PRAWNA ORAZ ZAKRES STOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Określający warunki obsługi Podróżnych

REGULAMIN. Określający warunki obsługi Podróżnych REGULAMIN Określający warunki obsługi Podróżnych I. Postanowienia wstępne. Niniejszy regulamin określa warunki obsługi Podróżnych, ich odpraw a także warunki przewozu Podróżnych i posiadanych przez nich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przewozu osób i rzeczy

REGULAMIN przewozu osób i rzeczy REGULAMIN przewozu osób i rzeczy Spis treści: Rozdział I: Przedmiot oraz zakres stosowania regulaminu. Rozdział II: Przepisy ogólne. Rozdział III: Zasady pobierania opłat za bilety. Rozdział IV: Zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS w Biłgoraju Sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS w Biłgoraju Sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS w Biłgoraju Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I. - WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r.

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego drogowego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/337/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/337/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/337/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasaŝerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin przewozów sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZEWOZÓW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZEWOZÓW REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Piotrków Tryb Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb Sp. z o.o. posiadającej licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, ustalony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN &1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN &1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN &1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu podróżnych w regularnych przewozach transportu drogowego wykonywanego przez Lubelskie Linie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ZINTEGROWANY BILET

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ZINTEGROWANY BILET WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ZINTEGROWANY BILET 1. Uprawnieni 1) do nabycia biletu odcinkowego miesięcznego imiennego, są uprawnieni: a) według taryfy normalnej - kaŝda osoba, b) z ulgą ustawową

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Określający warunki obsługi Podróżnych

Regulamin. Określający warunki obsługi Podróżnych Regulamin Określający warunki obsługi Podróżnych I. Postanowienia wstępne, zakres stosowania regulaminu i podstawa jego wydania. Niniejszy regulamin określa warunki obsługi Podróżnych, ich odpraw a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W KROTOSZYNIE Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W KROTOSZYNIE Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W KROTOSZYNIE Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy art. 13 ustawy z dnia 20 grudnia 1996

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS W KŁODZKU S.A. 1 Obszar i zakres ważności taryfy 1. Niniejsza Taryfa

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB W KRAJOWEJ KOMUNIKACJI REGULARNEJ

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB W KRAJOWEJ KOMUNIKACJI REGULARNEJ REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB W KRAJOWEJ KOMUNIKACJI REGULARNEJ obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr Rady Miasta Włocławek z dnia

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr Rady Miasta Włocławek z dnia Załącznik Nr 1do Uchwały Nr Rady Miasta Włocławek z dnia Opłaty za przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Włocławek. Lp. Wyszczególnienie rodzajów biletów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób PRZEWOZIMY.eu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/39/2006 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr III/39/2006 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 grudnia 2006r. UCHWAŁA Nr III/39/2006 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/119/2003 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. z dnia 2010 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym 1. Uprawnieni 1) Bilet metropolitalny wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S

REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY RAFBUS Rafał Woźniak ul. Kościuszki 43 89-350 Miasteczko Kraj. NIP 764-230-53-02 Tel. 606 917 778, 604 349 633 e-mail: rafbus.wozniak@o2.pl REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY RAFBUS Rafał Woźniak ważny od

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w RZESZOWIE S.A.

REGULAMIN. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w RZESZOWIE S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w RZESZOWIE S.A. REGULAMIN przewozu osób i rzeczy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A. Rzeszów 2005 Spis treści Rozdział I. Podstawa prawna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS Przewoźnik firma Sebo-Trans świadcząca przewóz pasażerów na podstawie uzyskanej licencji na wykonywanie przewozu osób. Pasażer osoba fizyczna, która w myśl zawartej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r.

UCHWAŁA NR XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. UCHWAŁA NR XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagaŝu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 277/08 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 września/08 R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/667/2008 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH. z dnia 30 października 2008r.

UCHWAŁA Nr XXIX/667/2008 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH. z dnia 30 października 2008r. UCHWAŁA Nr XXIX/667/2008 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagaŝu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Szanowny Kliencie pamiętaj, iż płacąc za bilet akceptujesz poniższy regulamin!

Regulamin. Szanowny Kliencie pamiętaj, iż płacąc za bilet akceptujesz poniższy regulamin! Regulamin Szanowny Kliencie pamiętaj, iż płacąc za bilet akceptujesz poniższy regulamin! REGULAMIN przepisów dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami firmy PKS Tarnobrzeg sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU ORAZ OBSŁUGI PODRÓŻNYCH

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU ORAZ OBSŁUGI PODRÓŻNYCH REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU ORAZ OBSŁUGI PODRÓŻNYCH w pasażerskim transporcie zbiorowym na liniach krajowych, organizowanym i realizowanym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601,

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH Biuro Podróży s.c. GDAŃSK UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH JULIA-TOUR Biuro Podróży s.c. Gdańsk I. Bilety 1. Dokumentem uprawniąjacym

Bardziej szczegółowo

CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH

CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXII/348/08 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 25 września 2008 r. CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Dębicy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII / 174 / 07

Uchwała Nr XIII / 174 / 07 Uchwała Nr XIII / 174 / 07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2007 r. Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/ 399 / 05 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 października 2005r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 11 grudnia 2016 r.) oraz (od 01 stycznia 2017 r. dotyczy ceny biletu miesięcznego imiennego wg kolejowej usługi transportowej) Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od grudnia 206 r.). Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od 0.0.205 r.). Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E

PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E przewozu osób i rzeczy w komunikacji autobusowej realizowanej przez Przewozy Autobusowe GRYF TEKST UJEDNOLICONY ŻUKOWO 2013 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Regionalny bilet WiT _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i we Włocławku (obowiązuje od 11.1.016 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05. Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.2013 Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT. Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT

Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT. Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT 1. Uprawnieni Regionalne bilety jednorazowe WiT: 1) wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba, 2)

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/271/14 RADY GMINY BOCHNIA. z dnia 25 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 16 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/271/14 RADY GMINY BOCHNIA. z dnia 25 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 3977 UCHWAŁA NR XXX/271/14 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu obsługi podróżnych

Bardziej szczegółowo

Umowne Warunki Przewozu

Umowne Warunki Przewozu Umowne Warunki Przewozu BILETY: 1. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją Umownych Warunków Przewozu. 2. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przewozu na oznaczonej trasie i

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City I. Aglomeracyjny bilet jednorazowy BiT City bez uprawnień do komunikacji miejskiej 2) osoba uprawniona do korzystania z ulgi 37%, 49%, 51%,

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA USŁUGI PRZEWOZU

II OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA USŁUGI PRZEWOZU R E G U L A M I N Określający warunki przewozu podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy autobusami Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna w Lubinie w powiatowych autobusowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w BIAŁYMSTOKU S.A. TARYFA Przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunikacji autobusowej.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w BIAŁYMSTOKU S.A. TARYFA Przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunikacji autobusowej. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w BIAŁYMSTOKU S.A. TARYFA Przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunikacji autobusowej. 1 Obszar i zakres ważności taryfy 1. Taryfa niniejsza obowiązuje na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII7 27/98

UCHWAŁA Nr VII7 27/98 UCHWAŁA Nr VII7 27/98 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 25. 11. 1998 r. w sprawie; przyiecia regulaminu przewozu osób i bagażu. Na podstawie Art.69 Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXX/517/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r.

UCHWAŁA NR LXXX/517/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r. UCHWAŁA NR LXXX/517/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r. w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERCARS POLSKA SP. Z O.O. DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY

REGULAMIN INTERCARS POLSKA SP. Z O.O. DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY REGULAMIN INTERCARS POLSKA SP. Z O.O. DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY Obowiązuje od 01.03.2014 BILETY 1. Wykupienie biletu upowaŝnia do przejazdu autobusem na oznaczonej trasie i jest

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A. przewozu osób i bagażu w komunikacji autobusowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

T A R Y F A. przewozu osób i bagażu w komunikacji autobusowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Obszar i zakres ważności taryfy T A R Y F A przewozu osób i bagażu w komunikacji autobusowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Taryfa niniejsza obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przy zarobkowym

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 11 grudnia 2016 r.) oraz (od 01 stycznia 2017 r. dotyczy ceny biletu miesięcznego imiennego wg kolejowej usługi transportowej) Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki przewozu regulują zasady wydawania dokumentów przewozowych (dalej biletów) i kwitów bagażowych według taryfy

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej grupy transportowej Arriva Kolej+Bus

Warunki taryfowe oferty specjalnej grupy transportowej Arriva Kolej+Bus Warunki taryfowe oferty specjalnej grupy transportowej Arriva Kolej+Bus Oferta obowiązuje na przejazdy: - pociągiem spółki Arriva do/z Terespola Pomorskiego - autobusem spółki Arriva na dowolnym odcinku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ W PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z O. O. zwany dalej: Regulaminem SkyCash-PR. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN USŁUGI BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ W PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z O. O. zwany dalej: Regulaminem SkyCash-PR. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI BILET PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ W PRZEWOZY REGIONALNE SPÓŁKA Z O. O. zwany dalej: Regulaminem SkyCash-PR 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOSOWANIA ULGI 30% PRZY PRZEJAZDACH NA PODSTAWIE BILETÓW OKRESOWYCH MIESIĘCZNYCH IMIENNYCH W ROKU 2015

REGULAMIN STOSOWANIA ULGI 30% PRZY PRZEJAZDACH NA PODSTAWIE BILETÓW OKRESOWYCH MIESIĘCZNYCH IMIENNYCH W ROKU 2015 Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 325/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN STOSOWANIA ULGI 30% PRZY PRZEJAZDACH NA PODSTAWIE BILETÓW OKRESOWYCH MIESIĘCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o.

Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Załącznik do Uchwały nr 566/Z/2016 Zarządu Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 15 listopada 2016 r. Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r.

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. do odwołania ) Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w BIAŁYMSTOKU S.A. TARYFA Przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunikacji autobusowej.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w BIAŁYMSTOKU S.A. TARYFA Przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunikacji autobusowej. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w BIAŁYMSTOKU S.A. TARYFA Przewozu osób i bagażu w międzymiastowej komunikacji autobusowej. 1 1 Obszar i zakres ważności taryfy 1. Taryfa niniejsza obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 15 maja 2016 r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 15 maja 2016 r.) Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 15 maja 2016 r.) Ofertę stosuje się w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez Koleje Małopolskie przy przejazdach w relacjach od stacji

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT. Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o. Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o. obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Zakres stosowania 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/184/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/184/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 05 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XIV/84/5 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 249 RADY MIASTA KONINA z dnia 30 listopada 2011roku

UCHWAŁA Nr 249 RADY MIASTA KONINA z dnia 30 listopada 2011roku UCHWAŁA Nr 249 RADY MIASTA KONINA z dnia 30 listopada 2011roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagaŝu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zarobkowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie autobusowym. POLBUS-PKS sp. z o.o. we Wrocławiu

REGULAMIN. zarobkowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie autobusowym. POLBUS-PKS sp. z o.o. we Wrocławiu POLBUS-PKS sp. z o.o. we Wrocławiu REGULAMIN zarobkowego przewozu osób i rzeczy w krajowym transporcie autobusowym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2010 Prezesa Zarządu POLBUS-PKS Sp. z o.o. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/392/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 28 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/392/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 28 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/392/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego w gminnym regularnym przewozie osób na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ (obowiązuje od 15.10.2017 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2, 59-220

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Załącznik Nr 1 do Umowy Nr RS/30/DO/519/2011 z dnia 30.09.2011 r. WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Obowiązuje od 1 grudnia 2011 r. Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY PKS SPÓŁKA Z O.O. W PILE I. PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU 1 1. Regulamin określa warunki przewozu osób i rzeczy oraz obsługi i odprawy podróŝnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY BOLESŁAWIEC

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY BOLESŁAWIEC Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY BOLESŁAWIEC (obowiązuje od 01.12.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXV/321/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub publicznego transportu zbiorowego i przewoźników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU AUTOBUSOWĄ KOMUNIKACJĄ ZASTĘPCZĄ NA TRASIE KONIN WRZEŚNIA KONIN ORAZ KONIN POZNAŃ - KONIN

REGULAMIN PRZEWOZU AUTOBUSOWĄ KOMUNIKACJĄ ZASTĘPCZĄ NA TRASIE KONIN WRZEŚNIA KONIN ORAZ KONIN POZNAŃ - KONIN Zatwierdzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Maj 2017 r. REGULAMIN PRZEWOZU AUTOBUSOWĄ KOMUNIKACJĄ ZASTĘPCZĄ NA TRASIE KONIN WRZEŚNIA KONIN ORAZ KONIN POZNAŃ - KONIN Spis treści 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do Umowy nr RS/30/DO/519/2011 z dnia 30.09.2011r. WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Obowiązuje od 1 grudnia 2011 r. Koleje Śląskie Sp.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 września 2014 r. Poz. 3846 UCHWAŁA NR XLIII/502/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 16 września 2014 r. Poz. 3846 UCHWAŁA NR XLIII/502/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 września 2014 r. Poz. 3846 UCHWAŁA NR XLIII/502/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM (Stan na 1 lipca 2017 r.) WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM obowiązuje od 1 października 2011 r. 1. Uprawnieni 1) Bilet śląski wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec

Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec I Postanowienia wstępne, zakres stosowania zasad i podstawa ich wydania 1 Zasady niniejsze określają warunki przewozu

Bardziej szczegółowo

U c hw a ła Nr VIII/60/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2011 roku

U c hw a ła Nr VIII/60/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2011 roku U c hw a ła Nr VIII/60/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej. Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o ch (Dz.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM (Stan na 1 lipca 2016 r.) WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM obowiązuje od 1 października 2011 r. 1. Uprawnieni 1) Bilet śląski wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PRZEPISY PORZĄDKOWE PRZEWOZU OSÓB i BAGAŻU W ŚRODKACH TRANSPORTU ZBIOROWEGO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/382/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 29 września 2016 roku

Kraków, dnia 6 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/382/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 29 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 października 2016 r. Poz. 5638 UCHWAŁA NR XXV/382/2016 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1924 UCHWAŁA NR X/133/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Opole, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1924 UCHWAŁA NR X/133/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 8 września 05 r. Poz. 94 UCHWAŁA NR X//5 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 7 sierpnia 05 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/394/08 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Z DNIA 28 maja 2008 R.

UCHWAŁA NR XXIII/394/08 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Z DNIA 28 maja 2008 R. UCHWAŁA NR XXIII/394/08 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Z DNIA 28 maja 2008 R. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 1157 UCHWAŁA NR XXII/33/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 31 marca 2016 r.

Kielce, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 1157 UCHWAŁA NR XXII/33/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 1157 UCHWAŁA NR XXII/33/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia przepisów

Bardziej szczegółowo

TARYFA POMARAŃCZOWA, ZASADY KORZYSTANIA Z ULG ORAZ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH

TARYFA POMARAŃCZOWA, ZASADY KORZYSTANIA Z ULG ORAZ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH TARYFA POMARAŃCZOWA, ZASADY KORZYSTANIA Z ULG ORAZ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH 1 Rodzaje biletów 1. W ramach Taryfy Pomarańczowej ustala się następujące rodzaje biletów autobusowotrolejbusowo-kolejowych: a)

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r.

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r. Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r.) 1. Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od 13 grudnia 2015 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT

DZIAŁ I: REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT Załącznik nr 4 do Umowy z dnia...2016 r. Zasady przewozu osób, bagażu i zwierząt pojazdami linii promocyjnych organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w m. st. Warszawie DZIAŁ I: REGULAMIN PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Określenie przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II Określenie przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II Określenie przedmiotu zamówienia 1.1. Ogólna definicja przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usług w zakresie autobusowego transportu wewnątrzgminnego na

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu.

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu. UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU (UCZESTNICTWA) W PRZEWOZACH AUTOKAROWYCH OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH LINIACH OFEROWANYCH PRZEZ AUTOKAR POLSKA (Wyciąg z warunków szczegółowych ) Warunki uczestnictwa na liniach

Bardziej szczegółowo