PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PZO)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PZO)"

Transkrypt

1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PZO) 1. Pełna nazwa Zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie (RZI w Lublinie) Adres: Lublin, ul. Lipowa 1a NIP: REGON: Adres strony internetowej Zamawiającego: Numer faksu do korespondencji w sprawie zamówienia: Godziny pracy RZI w Lublinie: - od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 15: RZI w Lublinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie Publicznego Zaproszenia do składania Ofert (zwanego dalej PZO) o wartości NETTO nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro prowadzone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz ze zm.) zwaną dalej: ustawą Pzp na: usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę stacji paliw w Lublinie przy ul. Herberta wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu. 4. Zamawiający przedmiotowe postępowanie prowadzi pod numerem: 4.015/20/PZO/WB Uwaga: Wykonawca w korespondencji kierowanej do Zamawiającego winien: posługiwać się w/w numerem postępowania, przekazać w jej treści swoje dane identyfikacyjne to jest nazwę, adres oraz wykorzystywany do kontaktu numer telefonu lub adres . W/w dane są niezbędne do rejestracji otrzymanej od Wykonawcy korespondencji w wykorzystywanym przez Zamawiającego elektronicznym systemie obiegu dokumentów. 5. Zamawiający udostępnia Publiczne Zaproszenie do składania Ofert (PZO) na swojej stronie internetowej. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w celu śledzenia ewentualnych zmian, w terminie do dnia otwarcia ofert. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na PZO. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał PZO oraz udostępni na swojej stronie internetowej. 6. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019r., poz ze zm.), zwanej dalej ustawą KC ; podstawie opracowanej dokumentacji 1

2 akty prawne wymienione w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PRZEDMIOTU UMOWY ; ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.), zwanej dalej ustawą OIN ; Decyzji Nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017r., poz. 18), zwanej dalej Decyzją Nr 19/MON ; ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019r., poz ze zm.), zwanej dalej: ustawą o zwalczaniu NK ; ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 700 ze zm.), dalej ustawą o informatyzacji Dz.P.R.Z.P ; ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 243, ze zm.), zwanej dalej ustawą prawo restrukturyzacyjne ; ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 498 ze zm.), zwanej dalej ustawą prawo upadłościowe ; ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz., 725 ze zm.), zwanej dalej ustawą PGiK ; ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz ze zm.), zwanej dalej ustawą Pb ; Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju i z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), zwanej dalej rozporządzeniem MIiR w sprawie funkcji technicznych w budownictwie ; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L ), zwanej dalej RODO ; ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.110 ze zm.), zwanej dalej ustawą o utworzeniu PARP. 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. Urz. UE L 119 z r.), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZEF Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, Lublin, tel.: , Inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Lublinie jest Pani Izabela Rajewska, tel ; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp ; podstawie opracowanej dokumentacji 2

3 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp ; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - na podstawie art. 15 RODO; sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników - na podstawie art. 16 RODO. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw - na podstawie art. 18 RODO. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu: W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 8. Wstęp OBCOKRAJOWCÓW na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18, z 2017r.). OBCOKRAJOWCY będą wpuszczani do obiektów wojskowych na otwarcie OFERT tylko po przedstawieniu wyżej wymienionych POZWOLEŃ. 9. Dokumenty należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów, o których mowa w 2, 5 i 7 podstawie opracowanej dokumentacji 3

4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę stacji paliw w Lublinie przy ul. Herberta wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji. CPV: usługi projektowania architektonicznego nadzór nad projektem i dokumentacją 2. Charakterystyka obiektu: Kontenerowa stacja paliw (budynek nr 231, zbiorniki nr 212, 213, 214) zlokalizowana jest na terenie zamkniętym kompleksu wojskowego na działce nr 1/89 w Lublinie, stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie RZI w Lublinie. Istniejące zbiorniki podziemne o pojemności 2 x 15m3 i 1 x 25m3 wraz z technologią nie spełniają obowiązujących przepisów. 3. Wykonawca przed złożeniem oferty na własny koszt może dokonać wizji lokalnej. Osoby do kontaktu: p. Marian Motyka, tel po uzgodnieniu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Przedmiotu umowy (SOPZ/SOPU) zawiera załącznik nr 1 do PZO / do wzoru umowy. UWAGA! Wykonawca określając w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały będzie je określał parametrami technicznymi w sposób umożliwiający zastosowanie materiałów i urządzeń przynajmniej kilku producentów. Wykonawca poda wymagane parametry materiałów i urządzeń w opisie technicznym. Zamawiający dopuszcza podanie nazw przykładowego producenta w dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót) tylko i wyłącznie poprzedzone zwrotami tj. : na przykład, przykładowym producentem jest, analogicznie do, analogia, o parametrach nie gorszych niż urządzenie/materiał Jeżeli Wykonawca podaje przykładowego producenta, wówczas zobowiązany jest wymienić parametry materiałów i urządzeń, które będą brane pod uwagę przy doborze urządzeń równoważnych, parametry te muszą umożliwiać wybór spośród kilku producentów, chyba że ograniczenie wynika z innych przepisów, koncesji itp. III. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. podstawie opracowanej dokumentacji 4

5 IV. Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości składania OFERT CZĘŚCIOWYCH. V. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez Wykonawcę. VI. Okres związania ofertą wynosi 60 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia okresu związania ofertą o kolejne 30 dni. VII. TERMIN REALIZACJI: rozpoczęcie: dzień zawarcia umowy, zakończenie Przedmiotu zamówienia: do dnia r. 1. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) bez wad wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. Okres usuwania ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie działania KOPI nie przedłuża okresu wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Kontrola terminowości realizacji przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie uzgodnionego przez Strony harmonogramu rzeczowo-finansowego, który będzie stanowił załącznik do umowy. 3. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzania aneksu z wyjątkiem zmiany terminów i kwot zawartych w treści umowy. VIII. IX. Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości polegania na zasobach innych podmiotów oraz powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcy. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia siłami własnymi. WARUNKI jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W składaniu ofert mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonuje działalność w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia, zarejestrowaną w KRS lub wpisaną do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej. 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w powyższym zakresie. podstawie opracowanej dokumentacji 5

6 3. Posiadają niezbędne zdolności techniczne i zawodowe do wykonania zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: 1) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał co najmniej jedną (1) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę lub przebudowę (przebudowa w zakresie wymiany zbiorników i instalacji) stacji paliw; 2) skieruje do realizacji zamówienia: a) co najmniej jedną (1) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w każdej z n/w specjalności: konstrukcyjno budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z art. 14 ust.1 pkt 2, 4 ustawy Pb oraz rozporządzeniem MIiR w sprawie funkcji technicznych w budownictwie. Wymagana jest przynależność projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego. b) co najmniej jedną (1) osobę posiadającą świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy PGiK. Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Ocena spełnienia przez Wykonawców w/w warunków dokonana będzie zgodnie z formułą, spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. X PZO. Dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego winny być aktualne na dzień ich złożenia i potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć wraz z ofertą (sporządzoną według wzoru załączonego do PZO): 1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, podstawie opracowanej dokumentacji 6

7 potwierdzająca, że profil działania Wykonawcy odpowiada Przedmiotowi zamówienia oraz zawierająca aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy - jako zał. do oferty. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru załączonego do PZO - jako zał. do oferty. 3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane jako zał. do oferty. Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w przedmiotowym wykazie dotyczy: wykonania co najmniej (1) jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę lub przebudowę (przebudowa w zakresie wymiany zbiorników i instalacji) stacji paliw. Każda przedstawiona w w/w wykazie usługa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnych zdolności technicznych i zawodowych do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt IX ppkt 3.1) PZO. 4. Dowody dotyczące usług wskazanych w w/w Wykazie wykonanych usług, określające, czy usługi te zostały wykonane należycie jako zał. do oferty. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty. 5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych - według wzoru załączonego do PZO jako zał. do oferty. Wykaz osób powinien obejmować wszystkie osoby określone w warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnych zdolności technicznych i zawodowych do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt. IX ppkt. 3. 2) PZO. 6. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których będzie wynikać zakres umocowania do reprezentacji w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu w szczególności do złożenia oferty, oświadczeń i innych dokumentów oraz zawarcia umowy wystawione przez Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie składających ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy ofertę wraz z innymi dokumentami w imieniu Wykonawcy(ów) podpisuje(ą) osoba(y) inna ds. niż upoważniona ds. do jego reprezentowania. podstawie opracowanej dokumentacji 7

8 XI. Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, może żądać umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie składających ofertę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców). UWAGA: Dokumenty opisane w punkcie X ppkt 2, 3, 5 PZO muszą być złożone w formie oryginału. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których będzie wynikać zakres umocowania winny być złożone w formie oryginału. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza złożenie w/w dokumentów w formie kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie dokumentu. Wymagania dotyczące oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład spółki cywilnej lub konsorcjum musi: wykonywać działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Wymagania w zakresie posiadania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określonej zdolności technicznej lub zawodowej: a) Zamawiający wymaga, aby część zamówienia związana z warunkiem udziału w postępowaniu została zrealizowana przez tego z przedsiębiorców wchodzącego w skład spółki cywilnej lub konsorcjum, który wykazał się spełnieniem danego warunku udziału w postępowaniu (etap realizacji zamówienia). 3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia tj. w szczególności do złożenia oferty, oświadczeń i zawiadomień albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego. 4. Pełnomocnictwo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być wystawione przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. UWAGA: Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (Liderem). 6. Wszelkie rozliczenia to jest m.in. możliwość wystawiania faktur oraz ich płatność dokonywane będą tylko z Liderem wskazanym w ofercie lub innych dokumentach/oświadczeniach złożonych w postępowaniu. 7. Wypełniając ofertę, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę"; w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące spółki cywilnej podstawie opracowanej dokumentacji 8

9 lub konsorcjum i pełnomocnika (lidera) upoważnionego do reprezentowania spółki cywilnej lub konsorcjum. XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto ogółem za Przedmiot umowy. 2. Zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy winno obejmować okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia z uwzględnieniem dodatkowych 30 dni. 3. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30 dni po przyjęciu przez KOPI Przedmiotu umowy bez wad % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone jako gwarancja należytego wykonania umowy. 5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: - pieniądzu (na numer rachunku bankowego zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego) - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP 6. Zamawiający NIE WYRAŻA ZGODY na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż wskazane powyżej. 7. W przypadku przedłużenia terminów realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna o analogiczny okres, o który został przedłużony termin zakończenia realizacji Przedmiotu umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedłużonego lub nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia aneksu. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie musiało zostać wniesione przed zawarciem umowy, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego), bądź w przypadku wnoszenia go w innej formie niż pieniężna, stosowny dokument gwarancyjny (poręczenie) winien być złożony najpóźniej w dniu zawarcia umowy w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, Lublin, ul. Lipowa 1a. Dokument gwarancyjny powinien przed zawarciem umowy zostać przedstawiony do uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 9. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelnie z podaniem imienia i nazwiska. 10. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia z uwzględnieniem dodatkowych 30 dni - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. podstawie opracowanej dokumentacji 9

10 XIII. Sposób przygotowania oferty 1. Oferta winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do PZO. 2. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami PZO. 3. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 4. Oferta wraz z oświadczeniami winna być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami do oferty były ponumerowane kolejnymi numerami i spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu Wykonawcy winno być dołączone do oferty, o ile z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę nie wynika posiadanie umocowania. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1. Forma wynagrodzenia RYCZAŁT. 2. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu: - należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, - innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w tym kosztów np. z tytułu uzyskania uzgodnień, badań, decyzji, ocen, opinii, zatwierdzeń - sprawowania nadzoru autorskiego, - przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów na wszystkich wymienionych w 7 wzoru umowy polach eksploatacji, przeniesienia prawa zależnego do rozporządzania i korzystania z opracowań utworów oraz przeniesienia własności egzemplarzy utworów na zasadach określonych w 7 wzoru umowy; - ryzyka wynagrodzenia ryczałtowego obciążającego Wykonawcę z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Cenę oferty ogółem należy określić w wysokości netto i brutto (z podaniem podatku od towarów i usług VAT), wyrażając jej wartość cyframi i słownie. 4. Cena ofertowa musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 5. Tak obliczona cena ryczałtowa nie będzie podlegać żadnym zmianom. 6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą: Zamawiający będzie rozliczał przedmiot umowy w PLN. 7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego podstawie opracowanej dokumentacji 10

11 obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. XV. Informacja o jawności ofert 1. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu PZO są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien zastrzec, że ww. informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu NK rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności działania w celu utrzymania ich w poufności. 3. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. XVI. Miejsce, termin i sposób składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, (kancelaria jawna) do dnia r. do godz. 12:00. Oferty nadesłane pocztą również obowiązuje w/w termin. 2. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w kopercie zapieczętowanej, która będzie zaadresowana na adres Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie oraz będzie posiadać oznaczenia: OFERTA 4.015/20/PZO/WB Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę stacji paliw w Lublinie przy ul. Herberta wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji nie otwierać przed dniem r. do godziny 12:30 Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. UWAGA!!! Kancelaria jawna znajduje się na 1 piętrze w budynku Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a. Na terenie całego budynku obowiązuje system kontroli dostępu osób wchodzących realizowany w formie przepustek wydawanych zainteresowanym przed wejściem na teren budynku, po wcześniejszym okazaniu przez nie pracownikowi ochrony dowodu tożsamości. podstawie opracowanej dokumentacji 11

12 W związku z powyższym w celu terminowego złożenia oferty w Kancelarii Zamawiającego należy uwzględnić czas niezbędny pracownikowi kancelarii do odbioru oferty z Biura przepustek Zarządu. Jeśli Wykonawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia oferty winien posiadać kserokopię koperty, na której pracownik kancelarii może potwierdzić złożenie oferty. 3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego, po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 4. Wykonawca ma prawo wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje, uzupełnienia do Oferty złożonej przez siebie, pod warunkiem, że Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian. 5. Oferta uwzględniająca wprowadzone zmiany zostanie przygotowana wg takich samych zasad jak składana oferta, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem ZMIANA i będzie złożona przed upływem terminu składania ofert, tj.: r. godz. 12: Koperta oznakowana dopiskiem ZMIANA" zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie dołączona do oferty. 7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. 8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godz. 12:30 w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a. 1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwierania ofert zostaną podane: nazwy Wykonawców i ich adresy, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego i warunków płatności zawartych w ofercie. 4. Po otwarciu ofert, Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie zamieści na swojej stronie internetowej informacje zawarte w pkt 2 i 3. XVIII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę. XIX. Badanie i ocena ofert 1. W toku badania i oceny złożonych ofert Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie może: a. nie dokonywać badania i oceny ofert, których wartość przewyższa środki, jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; b. wzywać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków podstawie opracowanej dokumentacji 12

13 udziału w postępowaniu lub oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania, c. żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz złożonych dokumentów i wyjaśnień, d. nie wzywać do uzupełnienia dokumentów, takich jak: kserokopia aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzających, że profil działania Wykonawcy związany jest z Przedmiotem zamówienia oraz zawierających aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji Dz.P.R.Z.. 2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli: a. Wykonawca nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie: 1) wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, 2) pełnomocnictw, 3) dokumentów zawierających błędy, 4) wadliwych pełnomocnictw; b. nie złożył na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie: wyjaśnień lub ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami nie potwierdziła zgodności oferty z wymaganiami opisanymi w PZO; c. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego; d. jej treść nie będzie odpowiadać treści publicznego zaproszenia do składania ofert; e. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; f. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia, w związku z tym, że Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym podstawie opracowanej dokumentacji 13

14 terminie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia; g. Wykonawca złożył w postępowaniu więcej niż jedną ofertę. Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez Wykonawcę; h. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zatwierdził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe ; i. zawiera błędy w obliczeniu ceny, których Zamawiający nie może zakwalifikować jako oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty; j. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie wykonał albo nienależycie wykonał on w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; k. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie PZO, jeżeli: a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia; c. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; e. środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przydzielone. 8. Zamawiający: 1) zamieści na swojej stronie internetowej informację niezwłocznie po dokonaniu jednej z n/w czynności tj.: a. o wyborze najkorzystniejszej oferty, oraz zawiadomi tylko Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy, lub b. o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem, 2) w przypadku odrzucenia oferty, zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została odrzucona podając uzasadnienie odrzucenia. podstawie opracowanej dokumentacji 14

15 XX. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących publicznego zaproszenia do składania ofert oraz porozumiewania się z Wykonawcami 1. Zamawiający określa, iż wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą: faksu, poczty elektronicznej ( ), lub pisma. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści PZO. 3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści PZO wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj.: do dnia r. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami - bez ujawniania źródła zapytania - Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej. 5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie - Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na publiczne zaproszenie do składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał PZO oraz udostępni na stronie internetowej. XXI. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych. XXII. Zawarcie umowy 1. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia objętego niniejszym publicznym zaproszeniem do składania ofert ujęte zostały w projekcie umowy stanowiącym część składową zaproszenia. 3. Przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy Wykonawca winien: 1) Dostarczyć Zamawiającemu: a) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających posiadanie przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: wymaganych uprawnień zawodowych, przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, kopię zaświadczenia GINB o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane lub kopię (duplikat) decyzji o wpisie do rejestru GINB, (obowiązek legitymowanie się ww. dokumentem dotyczy wyłącznie tych osób, które otrzymały decyzję o wpisie z urzędu po dniu wejścia w życie tj. 11 lipca 2003r. zmiany ustawy Pb w przedmiotowym zakresie) - dla osób wskazanych w wykazie osób, b) kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Zastrzeżone wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz kserokopię zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (dotyczy geodety); podstawie opracowanej dokumentacji 15

16 2) Dostarczyć i uzgodnić z Zamawiającym: a) Cztery (4) egzemplarze harmonogramu rzeczowo-finansowego - stanowiącego załącznik do umowy według wzoru otrzymanego od Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do umowy. Realizacja zakresu rzeczowego odbywać się będzie zgodnie z uzgodnionym Harmonogramem. Wykonawca zobowiązany jest do jego wypełnienia i uzgodnienia z Zamawiającym przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy. 3) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i na zasadach określonych w przedmiotowym zaproszeniu. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia PZO. ZAŁĄCZNIKI: 1) Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia/przedmiotu umowy załącznik nr 1; 2) Wzór Umowy załącznik nr 2; 3) Wzór Oferty załącznik nr 3; 4) Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4; 5) Wzór wykazu osób załącznik nr 5; 6) Wzór wykazu usług załącznik nr 6. Publiczne zaproszenie do składania ofert opracowała komisja powołana rozkazem dziennym Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie nr 26 z dnia r., a zatwierdził w dniu r. S Z E F Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie (-) wz. ppłk Zbigniew BROŻEK podstawie opracowanej dokumentacji 16

17 Załącznik nr 1 do PZO/do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę stacji paliw w Lublinie przy ul. Herberta wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji. 2. Lokalizacja: Kontenerowa stacja paliw (budynek nr 231, zbiorniki nr 212, 213, 214) zlokalizowana jest na terenie zamkniętym kompleksu wojskowego k-785 na działce nr 1/89 w Lublinie przy ul. Herberta 49, stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie RZI w Lublinie. 3. Stan istniejący: Istniejące zbiorniki podziemne o pojemności 2 x 15m3 i 1 x 25m3 wraz z technologią nie spełniają obowiązujących przepisów oraz wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z j.t. z późn. zm.). Istniejące zbiorniki wyłączone są z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny. Teren uzbrojony jest w sieci: elektryczną n.n., wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną. Teren utwardzony: drogi dojazdowe, place postojowe betonowe o łącznej powierzchni 526 m2. Na kanalizacji deszczowej znajduje się separator produktów ropopochodnych. Zbiorniki znajdują się w terenach zielonych. Stacja paliw wyposażona jest w system monitoringu przecieku oraz kontroli stanów magazynowych Petro Vent z kontrolerem Site Sentinel Zakres rzeczowy do ujęcia w opracowaniach projektowych będących przedmiotem zamówienia: roboty rozbiórkowe z wydołowaniem zbiorników, przeprowadzenie badań gruntu w celu stwierdzenia ewentualnego zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego produktami ropopochodnymi, w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów, przeprowadzenie remediacji zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U ze zm.) oraz aktami wykonawczymi, utylizacja odpadów (grunt, ciecze, zbiorniki, instalacja), posadowienie 2 szt. zbiorników podziemnych dwupłaszczowych o objętości 100m 3 każdy, wykonanie ochrony katodowej zbiorników, instalacji monitoringu wycieku paliw oraz stanów paliw, wykonanie instalacji paliwowej, technologicznej, elektrycznej i automatyki, montaż dystrybutora dwuwężowego, dwustronnego z automatem do tankowania bezobsługowego, wykonanie stanowiska spustowego wraz z hermetyzacją, wykonanie tacy szczelnej w rejonie tankowania i stanowiska spustowego, roboty drogowe, wykonanie wiaty nad stanowiskiem tankowania i zlewowym, wykonanie odwodnienia terenu, posadowienie separatora substancji ropopochodnych, podstawie opracowanej dokumentacji 17

18 uzupełnienie wyposażenia w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy oraz znaki informacyjnoostrzegawcze wraz z oznakowaniem stref zagrożenia wybuchem wycinka drzew. 5. Zakres opracowań projektowych, które wykona Wykonawca: a) inwentaryzację istniejącego obiektu, b) dokumentację geotechniczną, c) dokumentację projektową, d) uzyska warunki dostawy mediów oraz odprowadzenia wód opadowych, e) aktualizację mapy do celów projektowych a) uzyska decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, b) uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, c) uzyska decyzję zezwalającą na usunięcie drzew w przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną, d) plan nasadzeń zastępczych (jeżeli nasadzenia będą wymagane decyzją), e) opracuje projekt budowlany i projekty wykonawcze obejmujące zakres rzeczowy: - zagospodarowania terenu - branży architektoniczno konstrukcyjnej, - branży sanitarnej instalacji zewnętrznych wraz z instalacją paliwową, - branży elektrycznej, - branży niskoprądowej. f) specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót obejmującą wszystkie branże, g) kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami wg KNR, h) zestawienia kosztów zadań inwestycyjnych (ZKZ), i) uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę, j) pozyska wszystkie wynikłe w trakcie prac niezbędne dokumenty, warunki, mapy, uzgodnienia, decyzje i zgody, 6. Dokumentację należy opracować w następującej ilości egzemplarzy: - inwentaryzacja 1 egz. - projekt budowlany 4 egz. - projekty wykonawcze po 4 egz. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót po 2 egz. - kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót po 2 egz. - zestawienie kosztów zadania 2 egz. - wersja elektroniczna na płycie CD/DVD 1 szt. Pliki graficzne winny być zapisane jako pdf oraz dwg. Płyta powinny również zawierać przeglądarki umożliwiające odczyt danych zapisanych na CD/DVD. 7. W ramach przedmiotu zamówienia należy w imieniu Zamawiającego uzyskać: warunki dostawy mediów oraz odprowadzenia wód opadowych, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, podstawie opracowanej dokumentacji 18

19 decyzję zezwalającą na usunięcie drzew w przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną, decyzję o pozwoleniu na budowę. 8. Projekt budowlany i projekty wykonawcze należy uzgodnić przed terminem złożenia u Zamawiającego z: a) Projekt Budowlany Wykonawca uzgodni z: Użytkownikiem: Komendantem 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, Rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń ppoż., Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Administratorem Komendantem 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu w zakresie przyłączy (infrastruktura podziemna): a. miejsca przyłączenia mediów komunalnych i energetycznych, b. zagospodarowanie terenu (drogi, place, chodniki, drzewostan), c. ustanowienia stref ochronnych (w przypadku ich wystąpienia), d. inne niezbędne uzgodnienie wynikające z oceny administratora, Dowódcą 19 Brygady Zmechanizowanej w Lublinie, Komendantem Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie, dostawcami mediów w zakresie wydanych warunków, na naradzie koordynacyjnej w RZI w Lublinie projektowane uzbrojenia terenu. b) Projekty Wykonawcze Wykonawca uzgodni z: Komendantem 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, Komendantem Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie. 9. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno Użytkowych; 2. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące dokumentacji projektowych, złożone przez przyszłych Wykonawców w toku postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych; 3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane. Nadzór autorski będzie sprawowany od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych objętych dokumentacjami projektowymi do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych objętych umową; 4. Sprawowanie nadzoru autorskiego wg potrzeb wynikających z postępu robót oraz na każde wezwanie inspektora nadzoru minimum 5 (pięć) pobytów na budowie w trakcie realizacji zadania w każdej branży; 5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o rozpoczęciu prac budowlanych po zawarciu umowy na roboty budowlane; 6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o realizacji przedmiotu umowy minimum dwa (2) razy w miesiącu, 7. Przed sporządzeniem kosztorysów inwestorskich Wykonawca prześle do Zamawiającego dane wyjściowe do kosztorysowania celem akceptacji. Przyjęte stawki cen nie mogą być wyższe niż maksymalne ogólnopolskie. 8. Opracowania projektowe Wykonawca dodatkowo wykona w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD/DVD. Kosztorysy inwestorskie powinny być sporządzone w programie podstawie opracowanej dokumentacji 19

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE Tel: Fax: E- mail:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE Tel: Fax: E- mail: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBARTOWIE Tel: 81 854 33 00 Fax: 81 855 32 17 E- mail: budowa@zdp.lubartow.pl www.zdp.lubartow.pl Zaprasza do składania ofert na: Rozkładanie kruszywa żelbetowego dwoma warstwami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ZP.272.7.1.2017 ZAMAWIAJĄCY: Województwo Warmińsko - Mazurskie Adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn telefon/ fax (89) 52-19-840 /

Bardziej szczegółowo

SZ-222/60/17. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r.

SZ-222/60/17. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r. Warszawa, dnia 01 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PZO)

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PZO) PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PZO) I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 1. Pełna nazwa Zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie (RZI w Lublinie) Adres: 20-020 Lublin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

56/02/2016/26 30 dni

56/02/2016/26 30 dni 1 z 8 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępnych na stronie internetowej https://prod.cedig.gov.pl. IV. WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09 października 2017 r.

Warszawa, dnia 09 października 2017 r. Warszawa, dnia 09 października 2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu:

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Dostawa sprzętu komputerowego w projekcie Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na usługę udzielenia wsparcia kadrze zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w procesie dostosowania Uczelni

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa urządzeń dla potrzeb przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na pakiet oprogramowania antywirusowego dla komputerów i poczty w sieci uczelnianej dla Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

KAG Ciechanów, dnia r. Zapytanie ofertowe

KAG Ciechanów, dnia r. Zapytanie ofertowe PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów KAG.262.36.2019 Ciechanów, dnia 12.09.2019 r. Zapytanie ofertowe Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.272.7.29.2016 ZAMAWIAJĄCY: Województwo Warmińsko - Mazurskie Adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn telefon/ fax (0-89) 52-19-100 / (089) 52-19-109 Godziny urzędowania: poniedziałek od 8.00 do 16.00,

Bardziej szczegółowo

(PRZETARG NIEOGRANICZONY)

(PRZETARG NIEOGRANICZONY) Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę oprogramowania STATISTICA pakiet zaawansowany 10 PL dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY)

Bardziej szczegółowo

2. Godziny pracy RZI w Lublinie: - od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 15:00.

2. Godziny pracy RZI w Lublinie: - od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 15:00. PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PZO) I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 1. Pełna nazwa Zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie (RZI w Lublinie) Adres: 20-020 Lublin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: ZP/2018/3/ADM... (pieczęć Wydziału) ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie kursów języka angielskiego według normy STANAG 6001 dla JW 3946 w Bytomiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie kursów języka angielskiego według normy STANAG 6001 dla JW 3946 w Bytomiu Gliwice, dnia 17.08.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Gliwicach, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 lutego 2018 roku

Warszawa, 22 lutego 2018 roku Warszawa, 22 lutego 2018 roku 1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne Organizacja dwudniowej konferencji pt. 12. międzynarodowa konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na usługę przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych z wykorzystania skaningu laserowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PZO)

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PZO) PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PZO) I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 1. Pełna nazwa Zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie (RZI w Lublinie) Adres: 20-020 Lublin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i reklamowych dla PWSZ w Ciechanowie

Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i reklamowych dla PWSZ w Ciechanowie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów KAG.262.26.2019 Ciechanów, dnia 31.07.2019 r. Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na zakup i dostawę artykułów papierniczych i biurowych dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY PZD-ZP.263.5.2.2019 Nowy Targ, 4 marca 2019 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zakup elementów ogrodzenia tymczasowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zakup elementów ogrodzenia tymczasowego Świnoujście, dn. 06.05.2019 r. Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Świnoujście ul. Steyera 28 72-600 Świnoujście ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Adres strony internetowej: www.kpws.wp.mil.pl Zaprasza do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Załącznik nr 4 do Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych Numer postępowania: BR-VII-222-6/19 WARUNKI ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Warszawa, dnia 22.02.2016 r. 1. Baza Lotnictwa Transportowego ul. Żwirki i Wigury 1C 00-909 Warszawa, tel.: 261-821-316; fax.: 261-821-316 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 1. Baza Lotnictwa Transportowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą:

WARUNKI ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Załącznik nr 4 do Regulaminu Wydatkowania Środków Publicznych Numer postępowania: BR-VII-222-4/19 WARUNKI ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pod nazwą: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na usługę przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia zewnętrznego ze sterowania latającymi obiektami bezzałogowymi

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 1 77-100 Bytów Tel./fax 59 822-22-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej rok produkcji 2015r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ... (pieczęć Wydziału) ZP/2018/1/ADM ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia

Bardziej szczegółowo

B E Z P I E C Z E Ń S T W A D O B U D Y N K U S Z P I T AL A S P E C J A L I S T Y C Z N E G O I M. E. B I E R N AC K I E G O W M I E L C U

B E Z P I E C Z E Ń S T W A D O B U D Y N K U S Z P I T AL A S P E C J A L I S T Y C Z N E G O I M. E. B I E R N AC K I E G O W M I E L C U Z n a k s p r a w y : S z P. Z P. 2 7 1. 5 5.19 Z a p r o s z e n i e d o z ł o ż e n i a o f e r t y c e n o w e j o w a r t o ś c i p o n i ż e j 3 0. 0 0 0 e u r o n a U S Ł I G Ę W Z AK R E S I E D

Bardziej szczegółowo

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia do dnia r.

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia do dnia r. Świętoszów, dnia 22.01.2019 r. Zamawiający: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Saperska 2 59-726 Świętoszów Tel.: 261-686-279 e-mail: 43wog.szp@ron.mil.pl Z A P R O S Z E N I E D O Z Ł O Ż E N I A O F

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych do Oddziału Rewita Mielno

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych do Oddziału Rewita Mielno ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.). Do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wymiana uszczelniaczy i łożysk ślizgowych linii wałów L i PB na motorówce hydrograficznej MH-1

Wymiana uszczelniaczy i łożysk ślizgowych linii wałów L i PB na motorówce hydrograficznej MH-1 Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Świnoujście ul. Steyera 28 72-600 Świnoujście ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Adres strony internetowej: www.kpws.wp.mil.pl Świnoujście, dn. 21.03.2019 r. Zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 marca 2019 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 29 marca 2019 roku ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Warszawa, 29 marca 2019 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Świnoujście, dn. 06.03.2019 r. Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Świnoujście ul. Steyera 28 72-600 Świnoujście ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Adres strony internetowej: www.kpws.wp.mil.pl Zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania nr 802/ZP/2019 o udzielenie zamówienia publicznego na: Konserwacja i naprawa sprzętu służby żywnościowej.

Dotyczy: postępowania nr 802/ZP/2019 o udzielenie zamówienia publicznego na: Konserwacja i naprawa sprzętu służby żywnościowej. Świętoszów, dnia 23.08.2019 r. Zamawiający: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Saperska 2 59-726 Świętoszów Tel.: 261-686-280 e-mail: 43wog.szp@ron.mil.pl Z A P R O S Z E N I E D O Z Ł O Ż E N I A O F

Bardziej szczegółowo

(PRZETARG NIEOGRANICZONY)

(PRZETARG NIEOGRANICZONY) Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę komory do badania karbonatyzacji betonu dla Politechniki Świętokrzyskiej - w ramach realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ZP/7ADM/2017... (pieczęć Wydziału) ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę sprzętu AGD oraz sprzętu RTV wraz z montażem dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY)

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia r. pl. Zwycięstwa Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia r. pl. Zwycięstwa Słupsk Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia 29.09. 2017 r. pl. Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk RZP.271.1.30.2017 Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E RT na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak: DTG/171/16 Krosno, dnia 23 grudnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o wartości poniżej równowartości 30 000 euro, prowadzone z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

a) Dodaje się punkt XXI. DANE OSOBOWE OBOWIĄZEK INFORMACYJNY w brzmieniu:

a) Dodaje się punkt XXI. DANE OSOBOWE OBOWIĄZEK INFORMACYJNY w brzmieniu: DZ 2710-16/18 Dotyczy: Kraków, dnia 29 maja 2018r. Przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną polegającą na przebudowie części hali budynku B wraz z malowaniem w Oddziale Krosno Instytutu Nafty i Gazu

Bardziej szczegółowo

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Kody CPV: 85100000-0 Usługi ochrony zdrowia 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz pacjentów objętych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ... (pieczęć Wydziału) ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia Numer wniosku: 316/2019

Łódź, dnia Numer wniosku: 316/2019 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Łódź, dnia 06.06.2019 Numer wniosku: 316/2019

Bardziej szczegółowo

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Usługę ułożenia papy na dachu budynku administracji oraz na budynku warsztatów na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego

Bardziej szczegółowo

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia r.

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia r. Świętoszów, dnia 10.04.2019r. Zamawiający: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Saperska 2 59-726 Świętoszów Tel.: 261-686-279 e-mail: 43wog.szp@ron.mil.pl Z A P R O S Z E N I E D O Z Ł O Ż E N I A O F

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP / 5 / 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA Doposażenie placu zabaw W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art.69-73 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRZETARG DWUSTOPNIOWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRZETARG DWUSTOPNIOWY Znak sprawy: 23/131b/2019 Białystok, dn. 15.05.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRZETARG DWUSTOPNIOWY 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku. Adres:

Bardziej szczegółowo

Istotne Warunki Zamówienia

Istotne Warunki Zamówienia Istotne Warunki Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2, 72-010 Police ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2017 Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę komputerów przenośnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU, AKCESORIÓW INFORMATYCZNYCH, DLA JEDNOSTEK/INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 4 WOG GLIWICE

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU, AKCESORIÓW INFORMATYCZNYCH, DLA JEDNOSTEK/INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 4 WOG GLIWICE Gliwice, dnia 05.10.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Gliwicach, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Świętoszów, dnia r.

Świętoszów, dnia r. Świętoszów, dnia 25.03.2019 r. Zamawiający: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Saperska 2 59-726 Świętoszów Tel.: 261-686-279 e-mail: 43wog.szp@ron.mil.pl Z A P R O S Z E N I E D O Z Ł O Ż E N I A O F

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 22.08.2019 r. 1. Baza Lotnictwa Transportowego ul. Żwirki i Wigury 1c 00-909 Warszawa, NIP: 522-101-72-08 REGON: P-010088949 Tel. fax: 261-821-054 e-mail: 1bltr.zampubliczne@ron.mil.pl ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę drukarek 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 2/PN/WM/r.b./2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 2/PN/WM/r.b./2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - SPECYFIKACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE - SPECYFIKACJA ZP/1/INW/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE - SPECYFIKACJA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia zamówienia, którego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Warszawa, dnia 04.05.2016 r. 1. Baza Lotnictwa Transportowego ul. Żwirki i Wigury 1C 00-909 Warszawa, tel.: 261-821-317; fax.: 261-821-316 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 1. Baza Lotnictwa Transportowego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji technicznej na likwidację kolizji kabli energetycznych s.n. i n.n. oraz oświetleniowychw osiedlu 1-go Maja w Lubartowie

Opracowanie dokumentacji technicznej na likwidację kolizji kabli energetycznych s.n. i n.n. oraz oświetleniowychw osiedlu 1-go Maja w Lubartowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Opracowanie dokumentacji technicznej na likwidację kolizji kabli energetycznych s.n. i n.n. oraz oświetleniowychw osiedlu 1-go Maja w Lubartowie ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dotyczy zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś Euro)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dotyczy zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś Euro) Gołańcz, dnia 29.06.2018 roku Znak sprawy: ZO 3/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE (dotyczy zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś Euro) Nazwa zadania: Wyposażenie sal lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu chłodniczego, gastronomicznego i stołowo-kuchennego

Zakup sprzętu chłodniczego, gastronomicznego i stołowo-kuchennego Świnoujście, dn. 08.04.2019 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Świnoujście ul. Steyera 28 72-600 Świnoujście Adres strony internetowej: www.kpws.wp.mil.pl Zaprasza do

Bardziej szczegółowo

- Siedzisko i oparcie do krzesła twardego. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Nazwa sprzętu Jm. Ilość Siedzisko i oparcie kpl.

- Siedzisko i oparcie do krzesła twardego. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Nazwa sprzętu Jm. Ilość Siedzisko i oparcie kpl. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie 20 020 Lublin, ul. Lipowa 1a tel./fax. 81-718-35-01 NIP 712 010 50 82 REGON 430268824 e-mail: kzplublin@sow.mil.pl www.rzilublin.wp.mil.pl zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Białystok ul. Malmeda 8 tel.(85) fax. (85)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Białystok ul. Malmeda 8 tel.(85) fax. (85) Znak sprawy : PZP.26.3.36.2015 Białystok, dn. 05.11.2015r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi/dostawy/roboty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne Łódź, dn. 05.06.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

2. Zakres i opis zamówienia określa przedmiar stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Zakres i opis zamówienia określa przedmiar stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak 16-406 Rutka-Tartak, uk Szkolna 12 tel 87 568 72 18, 87 568 72 17 Znak sprawy: SP. 26.2.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące robót remontowych, budowlanych

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 15 440 Białystok ul. Malmeda 8 tel.(85) 678 31 13 fax. (85) 678 31 03

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 15 440 Białystok ul. Malmeda 8 tel.(85) 678 31 13 fax. (85) 678 31 03 Znak sprawy : PZP.26.3.31.2015 Białystok, dn. 16.09.2015r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi/dostawy/roboty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne Łódź, dn. 05.02.2018 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: AAM- FW25/EL 5667/2019 ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka ul. Gen. Sikorskiego 40 sekretariat 0857220463 e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html Klauzula informacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-1/17 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę trzech stacji roboczych Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga Dziekan Wydziału Warszawa, dnia 16.03.2017 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo