ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY."

Transkrypt

1 ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie to uprawnia cudzoziemca do legalnego pobytu w Polsce przez okres czasu w nim określony. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony nie daje jednak prawa do pracy (z wyjątkiem małżonków obywateli polskich). Aby móc legalnie pracować, cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na zatrudnienie, które wydawane jest jego pracodawcy w Urzędzie Pracy. Ustawa o cudzoziemcach wprowadza dwie możliwości - obligatoryjne udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz możliwość fakultatywnego udzielenia takiego zezwolenia. W zakresie nieuregulowanym przez ustawę o cudzoziemcach, do postępowania o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Obligatoryjne udzielanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (organ nie może odmówić udzielenia zezwolenia jeżeli cudzoziemiec spełnia wszystkie wymagane przez prawo warunki) Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 1. Posiada przyrzeczenie zezwolenia na pracę lub pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy jeżeli zezwolenie na tę pracę nie jest wymagane. O tym kto i na wykonywanie jakiej pracy musi posiadać zezwolenie reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 1

2 Jeżeli cudzoziemiec ten zamierza wykonywać lub wykonuje pracę w utworzonej przez siebie spółce komandytowej, spółce komandytowo akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej jest obowiązany wykazać iż działalność tej spółki spełnia wymagania opisane w punkcie 2. Zezwolenia udziela się na okres udzielenia zezwolenia na pracę, nie dłuższy niż 2 lata. 2. Prowadzi działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów. Działalność gospodarcza musi być korzystna dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy. Zezwolenia udziela się na okres realizacji celu pobytu, nie dłuższy niż 2 lata. 3. Jest artystą o uznanym dorobku artystycznym i zamierza kontynuować swoją twórczość na terytorium Polski. Zezwolenia udziela się na okres realizacji celu pobytu, nie dłuższy niż 2 lata. 4. Bierze udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej. Zezwolenia udziela się na czas realizacji celu pobytu, nie dłuższy niż 2 lata. 5. Jest członkiem rodziny pracownika migrującego, o którym mowa w Europejskiej Karcie Społecznej i zamierza zamieszkiwać z nim wspólnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenia udziela się na czas realizacji celu pobytu, nie dłuższy niż 2 lata. 6. Jest małżonkiem obywatela polskiego. 7. Przybywa do Polski, lub przebywa w Polsce w celu połączenia z rodziną, jeżeli spełnia określone poniżej warunki. Warunek ten jest również spełniony jeżeli koszty pobytu pokrywa cudzoziemiec zapraszający. Zezwolenie takie wydaje się wnioskodawcy na okres do dnia w którym upływa termin ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemca, 2

3 do którego zamierza przybyć lub przybył, a jeżeli cudzoziemiec ten posiada zezwolenie na osiedlenie się lub na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na okres 2 lat. 8. Jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, urodzonym na terytorium Polski i przebywa w Polsce bez opieki. 9. Jest małżonkiem lub pełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, i przebywa na terytorium Polski przez okres co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydanego w celu połączenia z rodziną o którym mowa w pkt Przebywał w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie czas oznaczony udzielonego w związku z połączeniem z małżonkiem cudzoziemcem mającym prawo pobytu w Polsce, a małżonek ten zmarł, lub małżonkowie rozwiedli się albo pozostają w separacji. Zezwolenia udziela się jeżeli przemawia za tym szczególnie jego ważny interes cudzoziemca. 11. Przebywa na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z zawarciem związku małżeńskiego z obywatelem polskim, a małżonek ten zmarł, lub małżonkowie rozwiedli się albo pozostają w separacji. Zezwolenia udziela się jeżeli przemawia za tym szczególnie jego ważny interes cudzoziemca. 12. Jest urodzonym w Polsce małoletnim dzieckiem cudzoziemca posiadającego zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenia takiego udziela się małoletniemu na okres czasu do dnia w którym upływa termin ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego jego przedstawicielowi ustawowemu. 13. Posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz: zamierza wykonywać w Polsce pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Polsce, lub podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe, lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3

4 Zezwolenie wydaje się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu, nie dłużej niż na 2 lata. 14. Jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w punkcie 13, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, towarzyszącym mu lub chcącym się z nim połączyć. Zezwolenia udziela się na okres do dnia, do którego udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi, do którego przyjechał 15. Jest ofiarą handlu ludźmi jeżeli spełnia opisane dalej warunki. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony osobie będącej ofiarą handlu ludźmi udziela się na okres 6 miesięcy Fakultatywne udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (organ może udzielić cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony przy spełnieniu przez niego określonych warunków) Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić cudzoziemcowi, który: 1. Rozpoczął lub zamierza rozpocząć studia lub szkolenie zawodowe na terytorium Polski i posiada zaświadczenie o przyjęciu na studia. Zezwolenia udziela się na okres roku. 2. Wykaże, że zachodzą okoliczności, inne niż wymienione powyżej, które uzasadniają jego pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 4

5 Posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Warunek posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na otrzymaniu cudzoziemca, oraz warunek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski jest spełniony również w sytuacji w której koszty utrzymania cudzoziemca pokrywa członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma możliwość wywiązania się z tego obowiązku. Obowiązku posiadania koniecznych dochodów i ubezpieczenia nie stosuje się do cudzoziemca, który przebywa w Polsce w celu połączenia z rodziną, jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony został złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy. Wymagany dochód, po odliczeniu kosztów zamieszkania, przypadający na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi być wyższy niż wysokość dochodu uprawniająca do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. Z obowiązku tego zwolnieni są również małżonkowie obywateli polskich. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną udziela się cudzoziemcowi, który przebywa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest członkiem rodziny cudzoziemca mieszkającego na terytorium Polski, który spełnia jeden z następujących warunków: posiada zezwolenie na osiedlenie się, posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich posiada status uchodźcy, przebywa w Polsce co najmniej 2 lata na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez członka rodziny na podstawie karty pobytu wydanej na okres nie krótszy niż rok. 5

6 O udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną może ubiegać się: 1. małżonek cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski, pod warunkiem, że związek małżeński jest uznawany przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, 2. małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej w nim w związku małżeńskim, uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również dziecko przez niego adoptowane, 3. małoletnie dziecko cudzoziemca, lub przez niego adoptowane, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktyczną władzę rodzicielską, 4. małoletnie dziecko małżonka cudzoziemca przebywającego poza terytorium Polski, pozostające na jego utrzymaniu, jeżeli małżonek ten sprawują nad dzieckiem faktyczną władzę rodzicielską, Za członka rodziny małoletniego cudzoziemca posiadającego status uchodźcy, przebywającego na terytorium Polski bez opieki uważa się także wstępnego w linii prostej ( rodziców dziadka, babkę, pradziadka, prababkę). Procedura uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się na wniosek cudzoziemca. W przypadku gdy celem jest połączenie z rodziną - na wniosek cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Polski. Do udzielenia zezwolenia dziecku cudzoziemca jest potrzebna zgoda osoby, która sprawuje nad nim władzę rodzicielską. Wniosek może obejmować również dzieci cudzoziemca lub inne osoby pozostające pod jego opieką. Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamierzonego pobytu w Polsce, lub za pośrednictwem konsula, jeżeli cudzoziemiec przebywa za granicą. Konsul dołącza do wniosku informację, czy wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Polski stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Decyzje wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony powinien zawierać: 1. dane wnioskodawcy oraz innych osób objętych wnioskiem, 2. miejsce zamierzonego pobytu na terytorium Polski, 6

7 3. dane członków rodziny cudzoziemca zamieszkałych na terytorium Polski z informacją o stopniu pokrewieństwa, 4. informacje o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat i poprzednich pobytach w Polsce, 5. wskazanie środków utrzymania, 6. uzasadnienie wniosku. Do wniosku należy również dołączyć: 1. ważny dokument podróży lub w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada takiego dokumentu inny dokument potwierdzający jego tożsamość, 2. 4 aktualne fotografie osób objętych wnioskiem, 3. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, np. przyrzeczenie zezwolenia na pracę, akt ślubu itd. 4. cudzoziemiec, o którym mowa w pkt. 1, 2, 7, 9, 13 i 14 jest obowiązany dołączyć do wniosku tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym przebywa (np. akt własności, umowa najmu) oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania. Za tytuł prawny do zajmowania lokalu może być uznana umowa użyczenia lokalu jedynie gdy użyczającym są: jego dziecko lub wnuk, rodzice lub dziadkowie, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony należy złożyć na co najmniej 45 dni przed upływem okresu legalnego pobytu w Polsce. Wniosek ten jednak nie może być złożony przez cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy udzielonej cudzoziemcowi ze względu na szczególne okoliczności (tzw. wiza humanitarna na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach), gdyż zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Nie dotyczy to cudzoziemców, którzy otrzymali wizę pobytową jako ofiary handlu ludźmi. Jeżeli wojewoda nie wyda decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w terminie legalności pobytu cudzoziemca, wydaje temu cudzoziemcowi wizę na okres pobytu do wydania decyzji w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony przez Wojewodę. Jeżeli jednak 45 dniowy termin nie zostanie przez cudzoziemca zachowany jest on obowiązany opuścić terytorium Polski przed upływem okresu legalnego pobytu i oczekiwać na wydanie decyzji w sprawie poza jej granicami. 7

8 Przed wydaniem decyzji Wojewoda występuje do komendanta oddziału Straży Granicznej oraz komendanta wojewódzkiego Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego a w razie potrzeby także konsula właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania cudzoziemca za granicą o przekazanie informacji czy wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Polski stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Decyzję o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Podstawy do odmowy udzielenia przez organ administracji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jeżeli: 1. nie spełnia opisanych powyżej warunków koniecznych do jego uzyskania, 2. jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, 3. okoliczności sprawy wskazują, że cel wjazdu lub pobytu cudzoziemca w Polsce jest lub będzie inny niż deklarowany, 4. jeżeli związek małżeński będący podstawą ubiegania się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony został zawarty dla pozoru, 5. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, 6. jeżeli cudzoziemiec złożył we wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument, bądź takiego dokumentu jako autentycznego używał, 7. u cudzoziemca stwierdzono chorobę lub zakażenie podlegające obowiązkowemu leczeniu na terytorium Polski, lub istnieje podejrzenie takiej choroby lub zakażenia a cudzoziemiec nie wyraża zgody na leczenie, 8. cudzoziemiec nie wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa, 9. przebywa na terytorium Polski nielegalnie. 8

9 Cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Polski na podstawie wizy pobytowej w celu wykonania prac sezonowych odmawia się zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jeżeli podstawą ubiegania się o zezwolenie jest podjęcie pracy w Polsce lub prowadzenie tutaj działalności gospodarczej. Cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski, którego pobyt na tym terytorium jest niepożądany, można w decyzji o odmowie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony zobowiązać do opuszczenia tego terytorium w terminie określonym w decyzji. Szczególne uregulowania dotyczące osób będących małżonkami obywateli polskich lub cudzoziemców posiadających zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Cudzoziemcowi, małżonkowi obywatela polskiego lub cudzoziemcowi małżonkowi cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich udziela się zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli spełnia określone w ustawie warunki. W przypadku określonych powyżej cudzoziemców nie mają zastosowania wszystkie okoliczności będące przyczyną odmowy udzielenia takiego zezwolenia a mianowicie, nie można odmówić zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jeżeli wyłączną przyczyną odmowy byłyby następujące okoliczności: 1. okoliczności sprawy wskazują, że cel wjazdu lub pobytu cudzoziemca na terytorium Polski jest inny niż deklarowany, 2. stwierdzono u niego chorobę lub zakażenie podlegające obowiązkowemu leczeniu, lub istnieje podejrzenie takiej choroby lub zakażenia, 3. cudzoziemiec nie wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa, 4. cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski nielegalnie Z tych samych powodów nie cofa się cudzoziemcowi - małżonkowi obywatela polskiego lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Podczas postępowania o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony organ administracji rozpatrujący sprawę sprawdza, czy związek małżeński nie został zawarty dla pozoru, jeżeli małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z małżeństwa, nie mieszkają wspólnie, nie mówią językiem 9

10 zrozumiałym dla obojga, nie są zgodni co do podstawowych danych osobowych i innych istotnych okoliczności ich dotyczących, a także gdy jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową za wyrażenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego lub zawarło w przeszłości związek małżeński dla pozoru. Cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną. Cudzoziemcowi przybywającemu do Polski w celu połączenia z rodziną, osobie, która posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego wspólnot europejskich, który przybywa do Polski w celu nauki lub wykonywania pracy (określonego w punkcie 13) oraz członkowi rodziny tego cudzoziemca nie można odmówić zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wyłącznie z tego powodu, że twierdzono u niego chorobę lub zakażenie podlegające obowiązkowemu leczeniu, lub istnieje podejrzenie takiej choroby lub zakażenia. Z tego samego powodu nie cofa się udzielonego temu cudzoziemcowi zezwolenia. Cudzoziemcy będący ofiarami handlu ludźmi ubiegający się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony Cudzoziemcowi, który jest ofiarą handlu ludźmi udziela się zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jeżeli: 1. przebywa na terytorium Polski, 2. podjął współpracę z organami ścigania właściwymi w sprawie zwalczania procederu handlu ludźmi (policja, prokuratura, straż graniczna), 3. zerwał kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie czynów zabronionych związanych z handlem ludźmi, Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje się takiemu cudzoziemcowi na okres 6 miesięcy. Nie można odmówić udzielenia zezwolenia ofierze handlu ludźmi, jeżeli wyłączną podstawą odmowy byłoby twierdzenie u niego choroby lub zakażenia podlegające obowiązkowemu leczeniu, lub istniejącego podejrzenie takiej choroby lub zakażenia, oraz jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski nielegalnie. 10

11 Przypadki w których cofa się cudzoziemcowi zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemcowi cofa się udzielone już zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony jeżeli: 1. ustała przyczyna ze względu na którą otrzymał to zezwolenie, 2. wykorzystał je do realizacji innego celu niż ten, dla którego zezwolenie zostało udzielone, 3. wystąpi którakolwiek z okoliczności ze względu na którą odmawia się cudzoziemcowi udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 4. cudzoziemiec opuścił na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski, którego pobyt na tym terytorium jest niepożądany, można w decyzji o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony zobowiązać do opuszczenia tego terytorium w terminie określonym w decyzji. 11

12 Ważne adresy Wydział do Spraw Cudzoziemców Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej Warszawa, ul. Koszykowa 16 składanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców Warszawa, ul. Koszykowa 16 tel Wysoki Komisarz NZ do spraw Uchodźców (UNHCR) Warszawa, Aleja Róż 2 tel Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa, ul. Zgoda 11 tel./fax , tel Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć Krakow ul. Sobieskiego 7/3 tel/fax Poradnia Prawna Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagielońskiego Kraków, Plac Inwalidów 4 tel.: , w Poradnia Prawna Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28 tel.: 22/ w.811 tel/fax: 22/ Polska Akcja Humanitarna Centrum Pomocy Uchodźcom Warszawa, ul. Szpitalna 5 m. 3 22/ Caritas Polska Biura Informacji dla Migrantów i Uchodźców Białystok, ul. Warszawska 32 tel/fax: 85/ Lublin ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 Tel. 81/ Wrocław, pl. Katedralny 6/1 tel/fax 71/ Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62 Tel. 22/ Polski Czerwony Krzyż Warszawa ul. Mokotowska 14 tel.: 22/ , fax: 22/ Ulotki w językach angielskim i rosyjskim dostępne na stronie Opracowanie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ LUB ZGODY NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec spełniający warunki określone w

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180 USTAWA z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z 2012 r. poz. 1529.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Zasady udzielania pomocy integracyjnej dla osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą reguluje rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo