Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 d SIWZ Opis przedmitu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW UMEBLOWANIE LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO Pniższy pis przedstawia minimalne wymagania dtyczące wypsażenia meblweg. Przez dstawę Zamawiający rzumie: wyknanie rysunków warsztatwych, które wymagają zatwierdzenia Zamawiająceg; wyknanie mebli zgdnie z zatwierdznymi rysunkami warsztatwymi i mntaż, dstarczenie wszystkich mebli d pszczególnych pmieszczeń zgdnie z wykazem tj. Zestawieniem zbirczym ilściw asrtymentwym stanwiącym Załącznik nr 6 d SIWZ. Ewentualne wskazane nazwy prduktów raz ich prducenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie mżna był pisać przy pmcy dstatecznie dkładnych i zrzumiałych kreśleń. Obwiązkiem Wyknawcy jest psiadanie praw autrskich d ewentualnych zastrzeżnych wzrów przemysłwych mebli. Z uwagi na nwczesną architekturę budynku wszystkie meble pwinny się charakteryzwać prstymi frmami, nwczesnymi rzwiązaniami przy jednczesnej bardz dużej starannści i dkładnści ich wyknania. Zamawiający wymaga żeby niżej wskazane meble były meblami systemwymi. Pd pjęciem systemwe Zamawiający rzumie meble, które mżna łączyć ze sbą w różnych knfiguracjach raz pzwalające w przyszłści na rzbudwę. Zamawiający wymaga, aby wyknawca wraz z fertą załączył katalgi, fldery przedstawiające i pisujące prpnwane systemy dtyczy biurek, szaf, kntenerów, krzeseł, sf, fteli itd. Meble systemwe, jak jednlite estetycznie klrystyce zgdnej z zestawieniem: I grupa: 1, 1A,1B, 2, 2A, 3, 4,6,7,22,24,24A,25,27,30,31,32,33, 33A, 34,35,35A, 36,37,37A; II grupa 64,65,67,75,76,77,77A,78,79; III grupa 5,14,14A,14B,14C,15,45, meble stanwiące kmplet: IV grupa: 11,13,16,27A,28,29,31A; V grupa: 18,19,20,21,61; VI grupa: 47,48; VII grupa: 46,49, 57,58,59,59A. D każdeg z biurek należy przewidzieć i dstarczyć kanały d kablwania wraz z niezbędnym wypsażeniem typu prt elektryczny z przeltką aluminiwą chrmwaną,satynwaną, min. 240x100mm (2 gniazda zasilające, 2 prty USB, 1 złącze RJ 45), w przypadku blatów frnirwanych i laminwanych w stłach knferencyjnych zaleca się jak jednlite z blatem p zamknięciu. Zamawiający żąda wraz z dstarczeniem mebli dstarczenia wszystkich wymieninych w pisie certyfikatów i atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawine przez niezależną jednstkę uprawniną d wydawania teg rdzaju zaświadczeń. Dkumenty te mają być pisane w spsób nie budzący wątpliwści, d jakich mebli, 1

2 krzeseł, tkanin są dedykwane (nazwa widniejąca na ateście lub certyfikacie musi być nazwą systemu lub prduktu w przedstawinym katalgu, flderze). Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściw-asrtymentwym Klrystyka stateczna w zakresie dcieni tnu kreślnych w zestawieniu barw raz w zakresie faktury tkanin użytych d tapicerwania d stateczneg wybru przez Zamawiająceg p pdpisaniu umwy. Zamawiający wymaga załączenia d przekazywanych mebli na etapie dbiru certyfikatów i atestów ptwierdzających spełnienie wszystkich przedstawinych w pisie przedmitu zamówienia nrm. Zamawiający wymaga dłączenia d ferty następujących materiałów: kartę katalgwą zaprpnwaneg mebla, w dniesieniu d zapisów SIWZ, bejmującą zdjęcie, nazwę prducenta i nazwę handlwą wyrbu raz pis prduktu ptwierdzający spełnienie wszystkich wymgów Zamawiająceg. W przypadku braku karty katalgwej Wyknawca zbwiązany jest przedstawić inny dkument zawierający wszystkie wyżej wymienine infrmacje. katalgi, fldery wraz z pisami przedstawiające prpnwane systemy (dtyczy mebli systemwych), ( katalg t; część graficzna, część piswa- pis pszczególnych mebli, próbniki materiałów laminatów, tkanin wraz z pisem pdstawwych parametrów), Wyknawca zbwiązuje się dstarczyć Zamawiającemu d akceptacji próbki klrów (wybarwień) przed przystąpieniem d wyknywania przedmitu zamówienia wraz z pjedynczymi egzemplarzami pjedynczych mebli bjętych dstawą p pdpisaniu umwy d statecznej akceptacji w zakresie jakści ich wyknania. Wyknawca zbwiązuje się d: dstarczenia (wraz z rzładunkiem) przedmitu zamówienia d siedziby Lubelskieg Centrum Knferencyjneg mieszcząceg się w Lublinie ul. Aleje Racławickie 8, mntażu i ustawienia mebli raz wypsażenia w pmieszczeniach wskazanych przez Zamawiająceg, Zamawiający wymaga, aby dstarczne meble były fabrycznie nwe, pełnwartściwe, wlne d wad, wyknane zgdnie z nrmami branżwymi. Wyknawca zbwiązuje się d zastswania właściwych stpek i kółek d mebli stswnie d rdzaju pdłgi daneg pmieszczenia, w którym meble będą ustawine zgdnie z pisem zawartym w zestawieniu zbirczym ilściw-asrtymentwym (Załącznik nr 6 d SIWZ). Meble muszą spełniać wymagania pd względem BHP zgdnie z bwiązującymi w tym zakresie przepisami. Wyknawca dłączy d fert świadczenie, że zastswane materiały, z których będą wyknane meble psiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgdnści z PN lub aprbatą techniczną raz że wyknane zstaną zgdnie z wymgami i przepisami BHP przewidzianymi dla daneg typu stanwiska pracy. meble musza psiadać zgdnść z Plskimi Nrmami, jak również nrmami bezpieczeństwa i ppż., bądź dpwiadającymi im certyfikatami eurpejskimi, uzyskanymi na ferwane meble, przy jednczesnym bwiązku psiadania atestu/certyfikatu higieniczneg na cały mebel, lub na daną linię meblwą- nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla. Wyknawca zrealizuje przedmit zamówienia uwzględniając wymagania Zamawiająceg w zakresie pisanych parametrów. Wszystkie ftele należy przewidzieć pdwyższnej wytrzymałści d min. 130kg masy ciała Wszystkie uchwyty wg wzru estetyczneg jak na zdjęciu pzycja 28. Zamawiający wymaga frniru i laminatu spójneg pd względem rysunku usłjenia i wybarwienia spójneg klrystycznie z istniejącą w budynku, d któreg są przeznaczne meble, stlarką drzwiwa jesinwą, 2

3 Zamawiający wymaga minimalnej nśnści półek wyknanych z płyty wielwarstwwej 60kg dla każdej półki przy długści szafy lub szafki 80 cm Zamawiający wymaga minimalnej nśnści półek wyknanych z blachy 100kg dla każdej półki przy długści szafy lub szafki 80 cm Zamawiający wymaga wyknania mebli bez widcznych spawów. Zamawiający wymaga wyknania precyzyjnych przeszyć we wszystkich meblach tapicerwanych. Pdczas dstawy i mntażu mebli, Wyknawca zbwiązany jest d zabezpieczenia na własny kszt pdłóg i ścian przed ich zniszczeniem. W przypadku pwstania uszkdzeń pwłk wykńczeniwych pmieszczeń pdczas dstarczania lub mntwania mebli Wyknawca zbwiązany jest d ich naprawy na własny kszt. Termin dstawy i mntażu mebli musi być uzgdniny z Zamawiającym z min. 3 dniwym wyprzedzeniem. Wszystkie meble raz pzstałe elementy przedmitu zamówienia pwinny być fabrycznie nwe i winny psiadać certyfikaty zgdnści z nrmami dtyczącymi jakści mebli raz niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Nrmy, jakie m.in. muszą spełniać meble, zgdnie z funkcją przeznaczenia d użytkwania: Wymiary mebli d siedzenia PN-9 1/F , lub równważne Krzesł biurwe d pracy. Wymiary. PN-EN :2004, lub równważne Krzesł biurwe d pracy. Wymagania bezpieczeństwa. PN-BN :2002, lub równważne Krzesł biurwe d pracy. Metdy badania bezpieczeństwa. PN-BN :2002,lub równważne Meble biurwe. Krzesła dla gści. PN-BN 13761:2001, lub równważne Meble d siedzenia. Oznaczanie statecznści. PN-BN 1022:2001, lub równważne Meble biurwe. Pstanwienia gólne. PN-F :1998, lub równważne Dane ergnmiczne d prjektwania stanwisk pracy. Sfery pracy kńczyn górnych. PN-9 1/N , lub równważne. 3

4 1 Biurk prstkątne na 4 ngach z 2 przepustami kablwymi i kablwaniem pinwym wymiarach: szerkść 1600mm, głębkść 800mm, wyskść mm. Blat: wyknany z meblwej płyty wiórwej trzywarstwwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3, bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, grubści mm, klejny brzeżem ABS jednlitej grubści min 2mm, w klrze blatu bez widczneg łączenia. Rama: mcwana d blatu za pmcą śrub wkręcanych w metalwe mufy. Rama stalwa szerkści dpaswanej d szerkści biurka i głębkści pmiędzy mm umżliwiająca zainstalwanie pjemnych kanałów kablwych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia kmfrtu użytkwania, rama pwinna być przesunięta w strnę krawędzi przeciwległej d użytkwnika i mcwanie pwinn się rzpczynać max. 150mm d krawędzi przeciwległej dla użytkwnika. Rama prstkątna, spawana, wyknana z prfili zamkniętych przekrju min. 50x25mm i grubści ścianki min. 2mm. Pdstawa: 4 ngi stalwe wyknane z prfili zamkniętych przekrju min. 50x25mm i grubści ścianki min. 2mm, usytuwane w narżach blatu. Ngi wypsażne w stpki min. Ø 25mm, pzwalające na regulację pzimu nie mniejszą niż 15mm. Ngi pwinny być mntwane d ramy na zasadzie metal-metal. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna w zakresie tnu kreślnej barwy d wybru przez Zamawiająceg p pdpisaniu umwy. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: W celu równległeg ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest mżliwść regulacji pinweg ustawienia ngi w zakresie min.3 stpni. Regulacja za pmcą niezależneg elementu regulująceg. W celu uniknięcia ewentualnych klizji z występującymi 4

5 w pmieszczeniach ckłami np. listwami przypdłgwymi, wymagana jest mżliwść przesunięcia rzstawu nóg na głębkści biurka: każda nga pwinna mieć mżliwść przesunięcia w minimalnym zakresie 0-60mm, Zamawiający wymaga, aby biurk miał mżliwść zamntwania c najmniej: kanału kablweg pzimeg i pinweg raz panelu dlneg i górneg. Ddatkwe elementy pwinny być mntwane d ramy biurka bez wyknywania ddatkwych twrów w ramie i blacie. W blacie pwinna znajdwać się przeltka kablwa kształcie prstkąta, mżliwa d umiejscwienia fabrycznie w biurku p lewej lub prawej strnie bądź też na śrdku blatu. Miejsce ulkwania przeltki d wybru Zamawiająceg p pdpisaniu umwy. Należy przewidzieć i dstarczyć kanały d kablwania wraz z niezbędnym wypsażeniem typu prt elektryczny z przeltką aluminiwą min. 240x100mm (2 gniazda zasilające, 2 prty USB, 1 złącze RJ 45). Zamawiający wymaga, aby biurk psiadał mżliwść identyfikacji pprzez zamntwanie niezależneg, łatw demntwalneg elementu. Element wyknany z metalu lub twrzywa sztuczneg, umżliwiający wielkrtną zmianę pdpisu biurka. Minimalny wymiar elementu identyfikacyjneg 350x50mm. Zamawiający wymaga, aby wszystkie krawędzie elementów płytwych mebla (również niewidczne) zabezpieczn brzegiem z twrzywa sztuczneg ABS jednlitej grubści 2-3mm. Klr identyczny z klrem blatu. Biurk ma mieć mżliwść rzbudwy w przyszłści, pprzez ddatkwy blat rbczy, płączny krótszym bkiem za pmcą wspólnych nóg. Biurk pwinn psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia

6 (Dz.U. Nr 148,pz.973). Przykładwe zdjęcie 1A Biurk prstkątne z 2 przepustami kablwymi i z kablwaniem pinwym wymiarach: szerkść 1600mm, głębkść 800mm, wyskść mm. 6

7 z kntenerem typu carg w ndze p strnie lewej Blat: wyknany z płyty wiórwej trzywarstwwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m3, bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, grubści mm, klejnej brzeżem ABS jednlitej grubści 2-3 mm, w klrze blatu bez widczneg łączenia. Rama: mcwana d blatu za pmcą śrub wkręcanych w metalwe mufy. Rama stalwa szerkści dpaswanej d szerkści biurka i głębkści pmiędzy mm umżliwiająca zainstalwanie pjemnych kanałów kablwych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia kmfrtu użytkwania, rama pwinna być przesunięta w strnę krawędzi przeciwległej d użytkwnika i mcwanie pwinn się rzpczynać max. 150mm d krawędzi przeciwległej dla użytkwnika. Rama prstkątna, spawana, wyknana z prfili zamkniętych przekrju min. 50x25mm i grubści ścianki min. 2mm. Pdstawa: 2 ngi stalwe, wyknane z prfili zamkniętych przekrju min. 50x25mm i grubści ścianki min. 2mm, usytuwane w narżach blatu. Ngi wypsażne w stpki min. Ø 25mm, pzwalające na regulację pzimu nie mniejszą niż 15mm. Ngi pwinny być mntwane d ramy na zasadzie metal-metal. 2 ngi stanwi wąski kntener typu carg. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna w zakresie tnu kreślnej barwy d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: W celu równległeg ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest mżliwść regulacji pinweg ustawienia ngi w zakresie min. 3 stpni. Regulacja za pmcą niezależneg elementu regulująceg. W celu uniknięcia ewentualnych klizji z występującymi w pmieszczeniach ckłami np. listwami przypdłgwymi, wymagana jest mżliwść przesunięcia rzstawu nóg na głębkści biurka: każda nga pwinna mieć mżliwść przesunięcia w minimalnym zakresie 0-60mm, Zamawiający wymaga, aby biurk miał mżliwść zamntwania c najmniej: kanału kablweg pzimeg i pinweg raz panelu dlneg i górneg. 7

8 Ddatkwe elementy pwinny być mntwane d ramy biurka bez wyknywania ddatkwych twrów w ramie i blacie. W blacie pwinna znajdwać się przeltka kablwa kształcie prstkąta, mżliwa d umiejscwienia fabrycznie w biurku p lewej lub prawej strnie bądź też na śrdku blatu. Miejsce ulkwania przeltki d wybru Zamawiająceg p pdpisaniu umwy. Należy przewidzieć i dstarczyć kanały d kablwania wraz z niezbędnym wypsażeniem typu prt elektryczny z przeltką aluminiwą min. 240x100mm (2 gniazda zasilające, 2 prty USB 1 złącze RJ 45) Zamawiający wymaga, aby biurk psiadał mżliwść identyfikacji pprzez zamntwanie niezależneg, łatw demntwalneg elementu. Element wyknany z metalu lub twrzywa sztuczneg, umżliwiający wielkrtną zmianę pdpisu biurka. Minimalny wymiar elementu identyfikacyjneg 350x50mm. Zamawiający wymaga, aby wszystkie krawędzie elementów płytwych mebla (również niewidczne) zabezpieczne brzegiem z twrzywa sztuczneg ABS jednlitej grubści 2-3mm bez widczneg łączenia klr identyczny z klrem blatu. Biurk ma mieć mżliwść rzbudwy w przyszłści, pprzez ddatkwy blat rbczy, płączny krótszym bkiem za pmcą wspólnych nóg. Szuflady z samdciągiem z systemem cicheg dmykania System klucza matki Mżliwść wymiany samej wkładki zamka. Biurk pwinn psiadać atesty i certyfikaty: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważne Wytrzymałść prwadnic wg nrmy EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla) 8

9 1B Biurk prstkątne z 2 przepustami kablwymi i z kablwaniem pinwym wymiarach: szerkść 1600mm, głębkść 800mm, wyskść mm. z kntenerem typu carg w ndze p strnie prawej Pzstałe parametry zgdne z pz. 1A. 2 2a Biurk prstkątne na 4 ngach z 2 przepustami kablwymi i kablwaniem pinwym wymiarach: szerkść 1800mm, głębkść 800mm, wyskść regulwana w zakresie d min. 650 d min. 850 mm, regulacja wyskści skkwa lub płynna w zakresie min. 200 mm. Pzstałe parametry zgdne z pz. 1 Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna w zakresie tnu kreślnej barwy d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy, Biurk prstkątne na 4 ngach wymiarach: szerkść 2000mm, głębkść 800mm, wyskść regulwana w zakresie d min. 650 d min. 850mm, regulacja wyskści skkwa lub płynna w zakresie min. 200mm. 9

10 Pzstałe parametry zgdne z pz. 1 Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna w zakresie tnu kreślnej barwy d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy Biurk prstkątne na 4 ngach z 2 przepustami kablwymi i kablwaniem pinwym wymiarach: szerkść 1600mm, głębkść 800mm, wyskść regulwana w zakresie d min. 650 d min.850mm, regulacja wyskści skkwa lub płynna w zakresie min. 200mm. Pzstałe parametry zgdne z pz. 1 Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna w zakresie tnu kreślnej barwy d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy Biurk prstkątne wymiarach: szerkść 2000mm, głębkść 800mm, wyskść mm. Pzstałe parametry zgdne z pz. 1 Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna w zakresie tnu kreślnej barwy d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Stół knferencyjny wymiarach: szerkść 3600mm, głębkść 1200 mm wyskść mm. Mduł zewnętrzny: Zewnętrzny mduł stłu knferencyjneg, wyknany z płyty wiórwej frnirwanej twart prw, raz płyty MDF fazwanej, lakierwanej, na klr RAL Blat wymiarze: długść 1200mm, głębkść 1200m, wyskść w zakresie mm. 10

11 Mduł na ndze płytwej. Blat pwinien składać się z płyty wiórwej grubści mm frnirwanej twart prw, brzeże klejne frnirem dpaswane klrystycznie d blatu, raz spdnieg krpusu MDF, lakierwaneg w klrze RAL grubści nie mniejszej niż 72 mm. Krpus blatu pwinien być ścięty pd kątem stpni z 3 strn. Krpus blatu i nóg pwinien być ścięty pd kątem 45 stpni na całym brysie. Płączenie blatu z krpusem, rzłączne blat pwinien być zdejmwany, w celu dstępu d kablwania. Narża blatu i nóg zakrąglne prmieniu R mm. Stół pwinien psiadać zabudwany, metalwy stelaż znajdujący się w ndze i w blacie. Płączenie ngi z blatem pprzez metalwe elementy stelaża - niewidczne na zewnętrz stłu. Nga pwinna być wypsażna w 2 metalwe stpki pzimujące ᴓ20-30 mm, w zakresie min. 15 mm. Knstrukcja metalwa w blacie pwinna łączyć się z 2 ngami. Para nóg pwinna być słnięta walnymi słnami z lakierwaneg MDF. Każda słna pwinna psiadać wymiary w zakresie: szerkść mm, głębkść mm, wyskść: mm. Mduł zewnętrzny z wewnętrznym pwinien być łączny za pmcą min. 2 łączników ᴓ w zakresie mm mcwanych d ramy za pmcą zacisków. Mduł wewnętrzny: Wewnętrzny mduł stłu knferencyjneg, wyknany z płyty wiórwej frnirwanej twart prw, raz płyty MDF fazwanej, lakierwanej, na klr RAL Blat wymiarach: długść 1200mm, głębkść 1400 mm, wyskść w zakresie mm. Mduł na ndze płytwej. Blat musi składać się z płyty wiórwej grubści mm frnirwanej twart prw, brzeże klejne frnirem dpaswane klrystycznie d blatu, raz spdnieg krpusu MDF, lakierwaneg, w klrze RAL 7031 grubści nie mniejszej niż 72 mm. Krpus blatu pwinien być ścięty pd kątem stpni z 2 strn. Krpus blatu i nóg pwinien być ścięty pd kątem 45 stpni na całym brysie. Płączenie blatu z krpusem, rzłączne blat pwinien być zdejmwany, w celu dstępu d kablwania. Narża blatu i nóg zakrąglne prmieniu R

12 6 mm. Stół pwinien psiadać zabudwany, metalwy stelaż znajdujący się w ndze i w blacie. Płączenie ngi z blatem pprzez metalwe elementy stelaża -niewidczne na zewnętrz stłu. Nga pwinna być wypsażna w 2 metalwe stpki pzimujące ᴓ mm, w zakresie min. 15 mm. Knstrukcja metalwa w blacie pwinna łączyć się z 2 ngami. Para nóg pwinna być słnięta walnymi słnami z lakierwaneg MDF. Każda słna pwinna psiadać wymiary w zakresie szerkść: mm, głębkść mm, wyskść: mm. Mduł wewnętrzny z zewnętrznym pwinien być łączny za pmcą min. 2 łączników Ø w zakresie mm mcwanych d ramy za pmcą zacisków. Należy przewidzieć i dstarczyć kanały d kablwania wraz z niezbędnym wypsażeniem typu prt elektryczny z przeltką aluminiwą min. 240x100mm ( 2 gniazda zasilające, 2 prty USB 1 złącze RJ 45) Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Ostateczna w zakresie tnu kreślnej barwy d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Stół knferencyjny pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998(Dz.U.Nr148,pz.973). Stół knferencyjny na 4 ngach wymiarach: szerkść 2000 mm, głębkść 1000 mm, wyskść mm. Knstrukcja metalwa. Pzstałe parametry zgdne z pz. 1 Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Ostateczna w zakresie tnu kreślnej barwy d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. 12

13 Biurk kątwe 120 stpni na 5 ngach z 2 przepustami kablwymi i kablwaniem pinwym wymiarach: szerkść 1800x1200mm, głębkść 800mm, wyskść mm. 7 Blat: wyknany z płyty wiórwej trzywarstwwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, grubści mm, klejnej brzeżem ABS grubści 2-3 mm, w klrze blatu bez widczneg łączenia. Rama: mcwana d blatu za pmcą śrub wkręcanych w metalwe mufy. Rama stalwa lub aluminiwa szerkści dpaswanej d szerkści biurka i głębkści pmiędzy mm umżliwiająca zainstalwanie pjemnych kanałów kablwych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia kmfrtu użytkwania, rama pwinna być przesunięta w strnę krawędzi przeciwległej d użytkwnika i mcwanie pwinn się rzpczynać max. 150mm d krawędzi przeciwległej dla użytkwnika. Rama prstkątna, spawana, wyknana z prfili zamkniętych przekrju min. 50x25mm i grubści ścianki min. 2mm. Pdstawa: 5 nóg stalwych, wyknanych z prfili zamkniętych przekrju min. 50x25mm i grubści ścianki min. 2mm, usytuwane w narżach blatu. Ngi wypsażne w stpki min.ø 25mm, pzwalające na regulację pzimu nie mniejszą niż 15mm. Ngi pwinny być mntwane d ramy na zasadzie metal-metal. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna w zakresie tnu kreślnej barwy d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: W celu równległeg ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest mżliwść regulacji pinweg ustawienia ngi w zakresie min.3 stpni. Regulacja za pmcą niezależneg elementu regulująceg. W celu uniknięcia ewentualnych klizji z występującymi w pmieszczeniach ckłami np. listwami przypdłgwymi, wymagana jest mżliwść przesunięcia rzstawu nóg na głębkści biurka: każda 13

14 nga pwinna mieć mżliwść przesunięcia w minimalnym zakresie 0-60mm, Zamawiający wymaga, aby biurk miał mżliwść zamntwania c najmniej: kanału kablweg pzimeg i pinweg raz panelu dlneg, górneg. Ddatkwe elementy pwinny być mntwane d ramy biurka bez wyknywania ddatkwych twrów w ramie i blacie. W blacie pwinna znajdwać się przeltka kablwa kształcie prstkąta, mżliwa d umiejscwienia fabrycznie w biurku p lewej lub prawej strnie bądź też na śrdku blatu. Miejsce ulkwania przeltki d wybru Zamawiająceg p pdpisaniu umwy. Należy przewidzieć i dstarczyć kanały d kablwania wraz z niezbędnym wypsażeniem typu prt elektryczny z przeltką aluminiwą min. 240x100mm ( 2 gniazda zasilające, 2 prty USB,1 złącze RJ 45) Zamawiający wymaga, aby biurk psiadał mżliwść identyfikacji pprzez zamntwanie niezależneg, łatw demntwalneg elementu. Element wyknany z metalu lub twrzywa sztuczneg, umżliwiający wielkrtną zmianę pdpisu biurka. Minimalny wymiar elementu identyfikacyjneg 350x50mm. Biurk ma mieć mżliwść rzbudwy w przyszłści, pprzez ddatkwy blat rbczy, płączny krótszym bkiem za pmcą wspólnych nóg. Biurk pwinn psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr148,pz.973). 8 Stół prstkątny na 4 ngach, wymiarach: szerkść: 1400 mm, głębkść 800 mm, wyskść mm. 14

15 Blat: wyknany z płyty wiórwej trzywarstwwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, grubści min mm klejnej brzeżem ABS grubści 2-3 mm, w klrze blatu. Stelaż metalwy, malwany prszkw. Rama wyknana z prfilu zamknięteg przekrju zawartym w zakresie d 40x20 d 50x30 mm, mcwana fabrycznie d blatu na całym jeg brysie, w dległści min. 30 mm d krańca blatu. Rama nie spawana. Pdstawa: 4 ngi aluminiwe malwane prszkw, przekrju zawartym w zakresie mm, z załżeniem, że nga ma być kwadratwa. Ngi pwinny psiadać stpki pzwalające na regulację pzimu nie mniejszą niż 15mm. Ngi pwinny być mntwane d ramy dzięki trójkątnym łącznikm metalwym, dlewanym, które umżliwiają łatwy mntaż i demntaż. Pdstawa malwana prszkw farbą epksydwą dprną na zaryswania. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna w zakresie tnu kreślnej barwy d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Ngi aluminiwe RAL 7047, 9006, blat w klrze RAL 7047 l. Stół pwinien psiadać: Certyfikat wytrzymałściwy wg nrmy EN 527-1, EN lub równważne, Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr148,pz.973). 9 Stół prstkątny na 4 ngach, wymiarach: szerkść: 1400 mm, głębkść 600 mm, wyskść mm. Pzstałe parametry zgdne z pz. 8 Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. 15

16 Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Ngi aluminiwe RAL 7047, 9006 Blat w klrze RAL 7047, lub pdbnym. Stół prstkątny na talerzu, wymiarach: szerkść: 800 mm, głębkść 800 mm, wyskść mm. 10 Blat wyknany z płyty wiórwej trzywarstwwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, grubści min mm, klejnej brzeżem ABS grubści 2-3 mm, w klrze blatu bez widczneg łączenia; Nga stalwa chrmwana satynwana Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna w zakresie tnu kreślnej barwy d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Stół pwinien psiadać: Certyfikat wytrzymałściwy wg nrmy EN 527-1, EN lub równważne, Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr148,pz.973). 10a Np. Nga aluminiwa RAL 9006, blat w klrze RAL 9003 lub pdbnym. Pdstawa malwana prszkw farbą dprną na zaryswania biały i szary RAL Stół prstkątny na talerzu, wymiarach: 16

17 szerkść: 750 mm, głębkść 750 mm, wyskść mm. 11 Pzstałe parametry zgdne z pz. 10 Stół na ndze stalwej. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Np. nga stalwa RAL 9006, blat w klrze RAL Biurk prstkątne menadżerskie wymiarach: szerkść: 2000 mm, głębkść: 1000 mm, wyskść: mm. Blat: prsty, wyknany z płyty wiórwej trzywarstwwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, grubści mm, klejnej brzeżem ABS grubści 2-3 mm, w klrze blatu bez widczneg łączenia. Rama: mcwana d blatu za pmcą śrub wkręcanych w metalwe mufy. Rama stalwa lub aluminiwa szerkści dpaswanej d szerkści biurka i głębkści pmiędzy mm umżliwiająca zainstalwanie pjemnych kanałów kablwych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia kmfrtu użytkwania, rama pwinna być przesunięta w strnę krawędzi przeciwległej d użytkwnika i mcwanie pwinn się rzpczynać max. 150mm d krawędzi przeciwległej dla użytkwnika. Rama prstkątna, spawana, wyknana z prfili zamkniętych przekrju min. 50x25mm i grubści ścianki min. 2mm. Pdstawa: 2 ngi płytwe, bustrnnie laminwane, każda grubści w zakresie mm, klejne brzeżem ABS grubści 2-3 mm, w klrze ngi bez widczneg łączenia,. Każda nga pwinna psiadać niewidczne, metalwe wzmcnienie, zamntwane wewnątrz ngi. Rama blatu musi być mcwana d wzmcnienia ngi. Ngi wypsażne w stpki min. Ø 25 mm, pzwalające na regulację pzimu nie mniejszą niż 15 mm. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p 17

18 pdpisaniu umwy. Blat, ngi: laminat/ frnir jesin selekt. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: W celu równległeg ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest mżliwść regulacji pinweg ustawienia ngi w zakresie min.3 stpni. Regulacja za pmcą niezależneg elementu regulująceg. Zamawiający wymaga, aby biurk miał mżliwść zamntwania c najmniej: kanału kablweg pzimeg i pinweg raz panelu dlneg. Ddatkwe elementy pwinny być mntwane d ramy biurka bez wyknywania ddatkwych twrów w ramie i blacie. W blacie pwinna znajdwać się przeltka kablwa kształcie prstkąta, mżliwa d umiejscwienia fabrycznie w biurku p lewej lub prawej strnie bądź też na śrdku blatu. Miejsce ulkwania przeltki d wybru Zamawiająceg p pdpisaniu umwy. Należy przewidzieć i dstarczyć kanały d kablwania wraz z niezbędnym wypsażeniem typu prt elektryczny z przeltką aluminiwą chrmwaną satynwaną min. 240x100mm ( 2 gniazda zasilające, 2 prty USB,1 złącze RJ 45) Biurk pwinn psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr148,pz.973). 18

19 12 Panel dlny frntwy d biurka menedżerskieg, wymiarach: szerkść dpaswana d szerkści biurka (2000 mm), wyskść zawarta w przedziale mm. Krawędź dlna panelu na pzimie mm d pdłża. Budwa: Panel wyknany z płyty wiórwej trzywarstwwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, grubści min.18 mm, klejnej brzeżem ABS gr 2-3mm, w klrze płyty bez widczneg łączenia. Panel mntwany d ramy biurka za pmcą min. trzech metalwych uchwytów w klrze czarnym nie dpuszcza się mntażu paneli d blatu biurka. Uchwyt mntwany d panelu musi psiadać mżliwść regulacji pinwania panelu niezależnie d biurka, regulacja z użyciem klucza imbusweg. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Panel musi paswać d biurka z pzycji 11 i dstawki prstkątnej z pzycji 13. Panel pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr148,pz.973). Dstawka prstkątna wymiarach: szerkść: 1000 mm, głębkść: 600 mm, wyskść: mm. 13 Blat: wyknany z płyty wiórwej trzywarstwwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, grubści mm, klejnej brzeżem ABS grubści 2-3 mm, w klrze blatu bez widczneg łączenia. Rama: prstkątna, spawana, wyknana z prfili zamkniętych 19

20 przekrju min. 50x25mm i grubści ścianki min. 2mm. Dstawka mntwana d ramy biurka za pmcą teleskpwych ramin, mntwana d ramy głównej biurka. Dstawka musi być mntwana rzłącznie d ramy biurka. W blacie pwinna znajdwać się przeltka kablwa kształcie prstkąta, mżliwa d umiejscwienia fabrycznie w biurku p lewej lub prawej strnie bądź też na śrdku blatu. Miejsce ulkwania przeltki d wybru Zamawiająceg p pdpisaniu umwy. Należy przewidzieć i dstarczyć kanały d kablwania wraz z niezbędnym wypsażeniem typu prt elektryczny z przeltką aluminiwą min. 240x100mm (2 gniazda zasilające, 2 prty USB,1 złącze RJ 45). Pdstawa: nga płytwa, grubści w zakresie mm, klejnej brzeżem ABS gr 2-3mm bez widczneg łączenia, w klrze ngi. Nga pwinna psiadać niewidczne, metalwe wzmcnienie, zamntwane wewnątrz ngi. Rama blatu musi być mcwana d wzmcnienia ngi. Nga wypsażna w stpki min. ᴓ 25 mm, pzwalające na regulację pzimu nie mniejszą niż 15 mm. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: Zamawiający wymaga, aby wszystkie krawędzie elementów płytwych mebla (również niewidczne) zabezpieczne brzegiem z twrzywa sztuczneg ABS jednlitej grubści 2-3mm bez widczneg łączenia, jak jednlite klrystycznie, Szuflady z samdciągiem z systemem cicheg dmykania, System klucza matki, Mżliwść wymiany samej wkładki zamka. np. blat, ngi: frnir/laminat jesin selekt. Dstawka pwinna psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię 20

21 meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr148,pz.973). Dstawka pwinna paswać d biurka z pz. 11 i 12. Wlnstjący stół knferencyjny, wymiarach: 14 szerkść: 3000 mm, głębkść 1200 mm, wyskść mm. Stół knferencyjny, wyknany z płyty wiórwej frnirwanej twart prw, raz płyty MDF fazwanej, lakierwanej na klr RAL Blat wymiarze: długść 3000 mm, głębkść 1200 mm, wyskść mm. Stół na ngach metalwych, w słnach płytwych z MDF. Blat musi składać się z płyty wiórwej grubści mm frnirwanej, brzeże klejne frnirem dpaswane klrystycznie d blatu, raz spdnieg krpusu MDF, lakierwaneg w klrze RAL, grubści nie mniejszej niż 72 mm. Krpus blatu pwinien być ścięty pd kątem stpni na całym brysie. Płączenie blatu z krpusem, rzłączne blat pwinien być zdejmwany, w celu dstępu d kablwania. Narża blatu i nóg zakrąglne prmieniu R mm. Stół pwinien psiadać zabudwany, metalwy stelaż znajdujący się w ndze i w blacie. Płączenie ngi z blatem pprzez metalwe elementy stelaża - niewidczne na zewnętrz stłu. Każda nga pwinna być wypsażna w 2 metalwe stpki pzimujące ᴓ mm, w zakresie min. 15 mm. Knstrukcja metalwa w blacie pwinna łączyć się z 4 ngami. Para nóg pwinna być słnięta walnymi słnami z lakierwaneg MDF. Każda słna pwinna psiadać wymiary w zakresie wymiarach szerkść: mm, głębkść mm, wyskść: mm. Klrystyka blat: jesin selekt, ngi MDF lakierwany na klr RAL 7031, RAL 7045 lub pdbny, d wybru Zamawiająceg p pdpisaniu umwy. Stół pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię 21

22 meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr148,pz.973). Wlnstjący stół knferencyjny z panelem dlnym, wymiarach: 14a szerkść: 3600 mm, głębkść 1000 mm, wyskść mm. Stół knferencyjny, wyknany z płyty wiórwej frnirwanej twart prwej, raz płyty MDF fazwanej, lakierwanej na klr RAL Blat wymiarze: długść 3000 mm, głębkść 1200mm, wyskść mm. Stół na ngach metalwych, w słnach płytwych z MDF. Blat musi składać się z płyty wiórwej grubści mm frnirwanej brzeże klejne frnirem dpaswane klrystycznie d blatu, raz spdnieg krpusu MDF, grubści nie mniejszej niż 72 mm. Krpus blatu pwinien być ścięty pd kątem stpni na całym brysie. Płączenie blatu z krpusem, rzłączne blat pwinien być zdejmwany, w celu dstępu d kablwania. Narża blatu i nóg zakrąglne prmieniu R mm. Stół pwinien psiadać zabudwany, metalwy stelaż znajdujący się w ndze i w blacie. Płączenie ngi z blatem pprzez metalwe elementy stelaża - niewidczne na zewnętrz stłu. Każda nga pwinna być wypsażna w 2 metalwe stpki pzimujące ᴓ mm, w zakresie min. 15 mm. Knstrukcja metalwa w blacie pwinna łączyć się z 4 ngami. Para nóg pwinna być słnięta walnymi słnami z lakierwaneg MDF. Każda słna pwinna psiadać wymiary w zakresie wymiarach szerkść: mm, głębkść mm, wyskść: mm. Klrystyka blat: jesin selekt, ngi MDF lakierwany na klr RAL 7031, RAL 7045 lub pdbny, d wybru Zamawiająceg p pdpisaniu umwy. Stół pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię 22

23 meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr148,pz.973). Wlnstjący stół knferencyjny, wymiarach: szerkść: 2000 mm, głębkść 1000 mm, wyskść mm. 14b Stół knferencyjny, wyknany z płyty wiórwej frnirwanej twart prwej, raz płyty MDF fazwanej, lakierwanej na klr RAL Blat wymiarze: długść 3000 mm, głębkść 1000 mm, wyskść mm. Stół na ngach metalwych, w słnach płytwych z MDF. Blat musi składać się z płyty wiórwej grubści mm frnirwanej twart lub zamknięt prw, brzeże klejne frnirem dpaswane klrystycznie d blatu, raz spdnieg krpusu MDF, grubści nie mniejszej niż 72 mm. Krpus blatu pwinien być ścięty pd kątem stpni na całym brysie. Płączenie blatu z krpusem, rzłączne blat pwinien być zdejmwany, w celu dstępu d kablwania. Narża blatu i nóg zakrąglne prmieniu R mm. Stół pwinien psiadać zabudwany, metalwy stelaż znajdujący się w ndze i w blacie. Płączenie ngi z blatem pprzez metalwe elementy stelaża - niewidczne na zewnętrz stłu. Każda nga pwinna być wypsażna w 2 metalwe stpki pzimujące ᴓ mm, w zakresie min. 15 mm. Knstrukcja metalwa w blacie pwinna łączyć się z 4 ngami. Para nóg pwinna być słnięta walnymi słnami z lakierwaneg MDF. Każda słna pwinna psiadać wymiary w zakresie wymiarach szerkść: mm, głębkść mm, wyskść: mm. Klrystyka blat: jesin selekt, ngi MDF lakierwany na klr RAL 7031, RAL 7045 lub pdbny, d wybru Zamawiająceg p pdpisaniu umwy. Stół pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne 23

24 Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr148,pz.973). Szafka z 2 drzwiami i 3 szufladami. 14c Pwinna psiadać wymiary znajdujące się w przedziale: szerkść mm, wyskść mm, głębkść mm. Krpus, frnty i półki pwinny być wyknane z płyty frnirwanej twart prw grubści mm, wieniec dlny, górny raz tp pwinny być wyknane z płyty frnirwanej twart prw grubści mm. Krpus szafki pwinien być sadzny na lakierwanym ckle z MDF w klrze RAL 7031, wyskści mm, ściętym pd kątem stpni, względem każdej strny, łącznie z narżami. Ckół pwinien psiadać pięć kółek, z czeg min. dwa z hamulcami. Frnty (drzwi uchylne) i plecy kntenera pwinny być wygięte w strnę bków kntenera prmieniem mm. Szafka pwinna psiadać zawiasy kącie rzwarcia d 110 0, raz zamek jednpunktwy, z kluczami łamanym. Szafka pwinna psiadać półki knstrukcyjne wypsażne w system zapbiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z mżliwścią regulacji w 7 pzycjach, c 32 mm, wszystkie krawędzie półek pwinny być klejne frnirem. Centralnie szafka pwinna psiadać 3 szuflady. Prwadnice szuflad pwinny być całkwicie zakryte i znajdwać się pd dnem szuflad. Górna szuflada pwinna być wypsażna w zamek jednpunktwy. Zamki z wymiennymi wkładkami, w systemie klucza matki z kluczami łamanymi. Wnętrza szuflad pwinny być wyknane z melaminy w klrze RAL 7031 Klrystyka: np. Frnir jesin selekt, / MDF lakierwany na klr RAL 7031, RAL 7045 lub pdbny d wybru Zamawiająceg p pdpisaniu umwy. Stół knferencyjny pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne 24

25 Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr148,pz.973). Wlnstjący stół knferencyjny, wymiarach: szerkść: 2400 mm, głębkść 1200 mm, wyskść mm. Stół knferencyjny, wyknany z płyty wiórwej frnirwanej twart lub zamknięt prw, raz płyty MDF fazwanej, lakierwanej na biały, szary lub czarny. Blat wymiarze: długść 240 cm, głębkść 120 cm, wyskść cm. Stół na ngach metalwych, w słnach płytwych z MDF. Blat musi składać się z płyty wiórwej grubści mm frnirwanej, brzeże klejne frnirem dpaswane klrystycznie d blatu, raz spdnieg krpusu MDF, lakierwaneg, grubści nie mniejszej niż 72 mm. Krpus blatu pwinien być ścięty pd kątem stpni na całym brysie. 15 Płączenie blatu z krpusem, rzłączne blat pwinien być zdejmwany, w celu dstępu d kablwania. Narża blatu i nóg zakrąglne prmieniu R mm. Stół pwinien psiadać zabudwany, metalwy stelaż znajdujący się w ndze i w blacie. Płączenie ngi z blatem pprzez metalwe elementy stelaża - niewidczne na zewnętrz stłu. Każda nga pwinna być wypsażna w 2 metalwe stpki pzimujące ᴓ mm, w zakresie min. 15 mm. Knstrukcja metalwa w blacie pwinna łączyć się z 4 ngami. Para nóg pwinna być słnięta walnymi słnami z lakierwaneg MDF. Każda słna pwinna psiadać wymiary w zakresie :szerkść: mm, głębkść mm, wyskść: mm. Klrystyka: np. Frnir jesin selekt, / MDF lakierwany na klr RAL 7031, RAL 7045 d wybru Zamawiająceg p pdpisaniu umwy. Stół knferencyjny pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne 25

26 Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr148,pz.973). Stół knferencyjny, prstkątny wymiarach: szerkść 2400mm, głębkść 1200mm, wyskść mm. 16 Blat: wyknany z płyty wiórwej trzywarstwwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, grubści mm, klejnej brzeżem ABS grubści 2-3 mm, w klrze laminatu bez widczneg łączenia. Rama: mcwana d blatu za pmcą śrub wkręcanych w metalwe mufy. Rama stalwa szerkści dpaswanej d szerkści biurka i głębkści pmiędzy mm umżliwiająca zainstalwanie pjemnych kanałów kablwych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia kmfrtu użytkwania, rama pwinna być przesunięta w strnę krawędzi przeciwległej d użytkwnika i mcwanie pwinn się rzpczynać max. 150mm d krawędzi przeciwległej dla użytkwnika. Rama prstkątna, spawana, wyknana z prfili zamkniętych przekrju min. 50x25mm i grubści ścianki min. 2mm. Pdstawa: 6 nóg stalwych, wyknane z prfili zamkniętych przekrju min. 50x25mm i grubści ścianki min. 2mm, usytuwane w narżach blatu. 2 ngi śrdkwe pwinny być cfnięte k. 200 mm aby zwiększyć przestrzeń na ngi. Ngi stłu wypsażne w stpki min.ᴓ 25mm, pzwalające na regulację pzimu nie mniejszą niż 15mm. Ngi pwinny być mntwane d ramy na zasadzie metal-metal. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Blat: Frnir / laminat jesin selekt / płyta MDF lakierwana matwa RAL 7031, 9006 lub pdbny. 26

27 Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: W celu równległeg ustawienia nóg w sąsiadujących stłach, wymagana jest mżliwść regulacji pinweg ustawienia ngi w zakresie min.3 stpni. Regulacja za pmcą niezależneg elementu regulująceg. W celu uniknięcia ewentualnych klizji z występującymi w pmieszczeniach ckłami np. listwami przypdłgwymi, wymagana jest mżliwść przesunięcia rzstawu nóg na głębkści stłu: każda nga pwinna mieć mżliwść przesunięcia w minimalnym zakresie 0-60mm, Zamawiający wymaga, aby stół psiadał mżliwść identyfikacji pprzez zamntwanie niezależneg, łatw demntwalneg elementu. Element wyknany z metalu lub twrzywa sztuczneg, umżliwiający wielkrtną zmianę pdpisu stłu. Minimalny wymiar elementu identyfikacyjneg 350x50mm. Stół knferencyjny pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr148,pz.973). Stół jednlity z biurkiem pz. 11 Mdułwy, gabinetwy stół knferencyjny. 17 Stół złżny z 4 blatów: prstkątnych - każdy wymiarach: szerkść 2000 mm, głębkść: 1000 mm wyskść mm. raz 16 łatw demntwalnych nóg. Blat: pwinien być wyknany z pięciwarstwwej płyty stlarskiej łącznej grubści min. 30 mm. Knstrukcja blatu pwinna być zbudwana z rdzenia utwrzneg z płącznych ze sbą pasów drewna, pkryteg min. 1 mm arkuszem frniru 27

28 raz min. 3 mm arkuszem MDFu. Płyta pwinna być pkryta laminatem, a krawędzie blatu klejne brzeżem ABS grubści 2-3mm w klrze blatu. Na rgach blatu pwinny się znajdwać uchwyty mntażwe wpuszczne w blat, zlicwane z blatem, wyknane z blachy max 5 mm, umżliwiające łączenie z ngami bez użycia narzędzi i z mżliwścią łatweg demntażu. Pdstawa: Nga stłu knferencyjneg pwinna mieć całkwitą wyskść mm. Głównym elementem ngi ma być prfil aluminiwy andwany grubści min. 2mm i przekrju walnym min. 100x50 mm raz dlew aluminiwy lakierwany prszkw na klr RAL 7046 W dlnej części nga ma psiadać regulatr z twrzywa sztuczneg średnicy fi min. 55mm służący d pzimwania ngi w zakresie mm. W górnej części ngi w dlewie aluminiwym ma być zamntwany ruchmy mechanizm służący d mcwania ngi d blatu (gniazd mntażwe stalwej w blacie). Mechanizm składający się z dwóch zespłów dźwigni z twrzywa sztuczneg, które nadają kreślny ruch brtwy stalwym raminm, d których prstpadle przymcwane są na stałe stalwe trzpienie kształtwe łączące ngę z blatem. W prfilu ngi mają zstać usytuwane specjalne rwki d beznarzędziweg mcwania kanału kablweg pinweg. Stół umżliwiający bez narzędziwą rerganizację, i zamianę ustawienia. Nga mże być zamntwana w narżniku blatów lub na łączeniu się dwóch blatów ze sbą. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Stół knferencyjny pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr148,pz.973). 18 Mdułwy, gabinetwy stół knferencyjny. 28

29 Stół złżny z 16 blatów: 18A 4 prstkątnych - każdy wymiarach: szerkść 1600 mm, głębkść: 700 mm; 18B 12 zakrąglnych bustrnnie, pd kątem 30, głębkści 700 mm; raz 32 łatw demntwalnych nóg, które stanwią jedncześnie pdstawę stłu i zawierają kanały kablwe pinwe. Blaty wyknane z pięciwarstwwej płyty stlarskiej gęstści nie mniejszej niż 470kg/m3 i. grubści min.32 mm. Wierzchnią warstwę należy pkryć kleiną natrualną -frnirem lub laminatem, zaś spdnią część blatu należy pkryć laminatem przeciwprężnym. Blaty frnirwane należy na krawędziach kleić brzeżem naturalnym gr. 2mm. Rysunek usłjenia: na elementach 160x70 wzdłuż krótszeg bku elementu, na elementach zakrąglnych wzdłuż krótszeg bku elementu, prmieniście na krawędziach widcznych p mntażu stłu jak przedłużenie kierunku rysunku usłjenia na blatach frnir jesin select lakierwanie w technice zamkniętprwej Klrystyka Uwaga : W przypadku laminatu zastswać laminat jesin, a na blatach zachwać rysunek kierunku usłjenia jak dla frniru. Blaty laminwane należy na krawędziach kleić brzeżem ABS gr 2mm bez widczneg łączenia. Stół pwinien mieć mżliwść mntażu 2 rdzajów paneli dlnych paneli płytwych i paneli wyknanych z blachy perfrwanej klrystyka paneli płytwych spójna z klrystyką blatów, panele metalwe w klrze czarnym RAL całkwita wyskść panelu minimum 320 mm. panele dlne mcwane d blatu stłu za pmcą uchwytów umżliwiających szybki mntaż i demntaż. Ngi 16 elementów Elementy blatu Wymagania ddatkwe: 4 elementy 12 elementów 29

30 Mżliwść mntażu: mdułwych kanałów kablwych pzimych paneli dlnych wyknanych z blachy perfrwanej Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Stół knferencyjny pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Panel dlny, metalwy, perfrwany dpaswany d blatów d strny wewnętrznej z pzycji 18 A. Panel mntwany d blatu szerkści 1600 mm pwinien mieć szerkść min mm, wyskść panelu zawarta w przedziale mm, krawędź dlna na pzimie: mm d pdłża. panele dlne mcwane d blatu stłu za pmcą uchwytów umżliwiających szybki mntaż i demntaż. Wszystkie elementy malwane prszkw farbą epksydwą na klr RAL 7045, d wybru Zamawiająceg p pdpisaniu umwy. Panel pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Panel dlny, metalwy, perfrwany dpaswany d blatów bustrnnie zakrąglnych pd kątem 30 z pzycji 18 B, a wyglądem spójny z panelem z pzycji 19. Panel mntwany d blatu pwinien mieć szerkść w prprcjach dpwiadającą p mntażu elementm prstym, wyskść panelu zawarta w przedziale mm, krawędź dlna na pzimie: mm d pdłża. Panele dlne mcwane d blatu stłu za pmcą uchwytów umżliwiających szybki mntaż i demntaż. Wszystkie elementy malwane prszkw farbą epksydwą 30

31 21 22 na klr RAL 7045, RAL 9005 lub pdbnym, d wybru Zamawiająceg p pdpisaniu umwy. Panel pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Panel dlny, frntwy d stłu knferencyjneg z pzycji 61, wymiarach: szerkść dpaswana d szerkści stłu (1600 mm), wyskść zawarta w przedziale mm. Budwa: Panel wyknany z płyty wiórwej trzywarstwwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, w klrze blatu, grubści min 18 mm, klejnej brzeżem ABS grubści 2-3 mm, w klrze blatu i panelu bez widcznych łączeń. Panel mntwany d spdniej strny biurka za pmcą min. dwóch łączników. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy Panel pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Panel musi paswać d stłu z pzycji 61. Panel dlny, frntwy d biurka wymiarach: szerkść dpaswana d biurka (1600 mm), wyskść zawarta w przedziale mm. krawędź dlna na pzimie: mm d pdłża. Budwa: Panel wyknany z płyty wiórwej trzywarstwwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, w klrze blatu, grubści min 18 mm, klejnej brzeżem ABS grubści 2-3 mm, w klrze blatu i panelu bez widczneg łączenia. Panel mntwany d spdniej strny biurka za pmcą 31

32 min. dwóch łączników chrmwanych. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Panel pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); 23 Panel musi paswać d biurka z pzycji1, 1A,1B i innych z tej rdziny. Panel dlny, frntwy d biurka wymiarach: szerkść dpaswana d szerkści biurka (1800 mm), wyskść zawarta w przedziale mm. Krawędź dlna na pzimie: mm d pdłża. Pzstałe parametry zgdnie z pz. 22 Panel musi paswać d biurka z pzycji 2 i innych z tej rdziny. 24 Panel górny, frntwy d biurka wymiarach: szerkść dpaswana d szerkści biurka (1600 mm), wyskść zawarta w przedziale: mm. Budwa: Panel wyknany z płyty wiórwej trzywarstwwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, grubści min. 18 mm, klejnej brzeżem ABS grubści 2-3mm, w klrze płyty bez widczneg łączenia. W górnej części panelu, na całej jeg długści pwinien znajdwać się aluminiwy prfil w kształcie litery U przekrju k. 8x8 mm prfil ten pwinien być umieszczny w nafrezwanej części panelu. Panel musi być mntwany d ramy biurka za pmcą min. trzech metalwych uchwytów nie dpuszcza się mntażu paneli d blatu biurka. Każdy uchwyt musi psiadać mżliwść regulacji pinwania panelu niezależnie d biurka, regulacja z użyciem klucza imbusweg. Element łatw demntwany, bez uszczerbku dla mebla. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. 32

33 24a Panel górny, bczny d biurka wymiarach: szerkść dpaswana d biurka (800 mm), wyskść zawarta w przedziale: mm. Budwa: Panel wyknany z płyty wiórwej trzywarstwwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, grubści min. 18 mm, klejnej brzeżem ABS grubści 2-3mm, w klrze płyty bez widczneg łączenia. W górnej części panelu, na całej jeg długści pwinien znajdwać się aluminiwy prfil w kształcie litery U przekrju k. 8x8 mm prfil ten pwinien być umieszczny w nafrezwanej części panelu. Panel musi być mntwany d ramy biurka za pmcą min. trzech metalwych uchwytów nie dpuszcza się mntażu paneli d blatu biurka. Każdy uchwyt musi psiadać mżliwść regulacji pinwania panelu niezależnie d biurka, regulacja z użyciem klucza imbusweg. Element łatw demntwany, bez uszczerbku dla mebla. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Panele pwinny psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Panele muszą paswać d biurka z pz.1,1a, 1B i innych z tej rdziny. Element rganizacyjny w pstaci magnetycznej tablicy rganizacyjnej zawieszanej na panel górny biurka i wypsażenie kntenera wymiarach: szerkści mmm wyskści mm. Element rganizacyjny w pstaci tapicerwanej tablicy wymiarach: szerkść cm, wyskść mm. Tablica pwinna być wyknana z miękkiej płyty grubści 8-10 mm tapicerwanej i przymcwanej d blachy gr. 0,8-1,0 mm malwanej prszkw. Tablica zawieszana na aluminiwym prfilu. 33

34 27 Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Kntener mbilny wymiarach: szerkść mm, głębkść mm, wyskść mm Kntener pwinien być wyknany z płyty wiórwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1. Widczne krawędzie klejne brzeżem ABS 2-3 mm, pzstałe krawędzie, klejne brzeżem min. 0,5mm brzeże dbrane pd klr płyty, bez widcznych krawędzi łączenia.. Krpus, plecy, frnt raz wieniec dlny i górny wyknane z płyty grubści min.18 mm przy załżeniu, że wszystkie elementy mają być wyknane z tej samej grubści płyty. Kntener pwinien psiadać piórnik wyknany z twrzywa i 3 szuflady wkładach metalwych dpuszczalnym bciążeniu min. 20 kg. Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu ma pełnić min. 15 mm szczelina pmiędzy frntem szuflad a krpusem. Frnt szuflady pwinien nachdzić na tp kntenera. Szuflada pwinna mieć fabryczne twry d ewentualneg zamntwania separatrów. Prwadnice kulkwe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymałść prwadnic min. 50 tys. cykli. Zamek centralny z dwma kluczami łamanymi, zamykający jedncześnie wszystkie szuflady kntenera. Kntener ma mieć mżliwść wysunięcia na raz tylk jednej szuflady metalwej. W celu zachwania większej wytrzymałści kntenera, 4 kółka muszą być mcwane jedncześnie d bku i wieńca dlneg. Max. średnica kółek fi 40mm, Krpus kntenera klejny, mntwany w fabryce prducenta w celu zwiększenia wytrzymałści mebla. Na tpie kntenera pwinna znajdwać się miękka, tapicerwana nakładka licująca się z bkami kntenera. Nakładka pwinna być mntwana na rzepach i umżliwiać siadanie na kntenerze. Nakładka pwinna być tapicerwana tkaniną parametrach nie grszych niż: Ścieralnść : min cykli Martindala, wg EN lub równważne 34

35 Niepalnść : wg EN , EN lub równważne Skład: 100% pliester Faktura tkaniny przypminająca strukturę lnu Gramatura: min. 250 g/m 2 Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: Szuflady z cichym dmykiem System klucza matki Mżliwść wymiany samej wkładki zamka Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Kntener pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Kntener mbilny wymiarach: szerkść mm, głębkść mm, wyskść mm 27a Kntener pwinien być wyknany z płyty wiórwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1. Wszystkie krawędzie klejne brzeżem ABS 2-3 mm, brzeże dbrane pd klr płyty bez widczneg łączenia. Krpus, plecy, frnt raz wieniec dlny i górny wyknane z płyty grubści min.18 mm przy załżeniu, że wszystkie elementy mają być wyknane z tej samej grubści płyty. Kntener pwinien psiadać piórnik wyknany z twrzywa i 1 szufladę wkładach metalwych dpuszczalnym bciążeniu min. 20 kg. Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu ma pełnić min. 15 mm szczelina pmiędzy frntem szuflad a krpusem. Frnt szuflady pwinien nachdzić na tp kntenera. Szuflada 35

36 pwinna mieć fabryczne twry d ewentualneg zamntwania separatrów. Dlna szuflada z zawieszką na akta wkładach metalwych dpuszczalnym bciążeniu min. 40 kg. Prwadnice kulkwe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymałść prwadnic min. 50 tys. cykli. Zamek centralny z dwma kluczami łamanymi, zamykający jedncześnie wszystkie szuflady kntenera. Kntener ma mieć mżliwść wysunięcia na raz tylk jednej szuflady metalwej. W celu zachwania większej wytrzymałści kntenera, 4 kółka muszą być mcwane jedncześnie d bku i wieńca dlneg. Max. średnica kółek ᴓ 40mm, Krpus kntenera klejny, mntwany w fabryce prducenta w celu zwiększenia wytrzymałści mebla. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: Szuflady z cichym dmykiem System klucza matki Mżliwść wymiany samej wkładki zamka Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy, np. jesin selekt 28 Kntener pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Kntener musi paswać d biurka z pz 11 i szafy z pz 28 Szafa z drzwiami płytwymi uchylnymi wymiarach: szerkść 800 mm, głębkść mm, wyskść mm, Budwa: Szafa pwinna być wyknana w całści z płyty wiórwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS 0 gr 2-3mm, dbrane pd klr płyty bez widczneg łączenia. Krpus, frnt i tp mają być wyknane z płyty grubści min

37 mm, przy załżeniu, że wszystkie elementy mają być wyknane z tej samej grubści płyty. Dla pleców, Zamawiający dpuszcza płytę grubści min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezwane rwki na bkach i wieńcu. Tp i krpus mają być ze sbą skręcne (nie klejne), umżliwiające wymianę każdeg z elementów szafy. Półki wyknane z płyty wiórwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej grubści min. 18 mm z mżliwścią regulacji ułżenia w zakresie c najmniej +/- 64mm, wypsażne w system zapbiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębkść półki min. 340 mm, półka klejna z każdej strny. Szafa musi psiadać min. 2 półki. Szafa ma być wypsażna w zawiasy z wbudwanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie min. 2 zawiasy na skrzydł drzwi. Jedne drzwi wypsażne w listwę przymykwą. Każde drzwi wypsażne w metalwy uchwyt, zabezpieczny galwanicznie lub malwany prszkw, minimalna długść uchwytu 112mm, mcwany na 2 śrubach. Zamek jednpunktwy z dwma kluczami łamanymi. Szafa na stelażu spawanym (nie dpuszcza się stelaża skręcaneg): stalwym (malwanym prszkw lub chrmwanym) lub aluminiwym (plerwanym), wyknanym z prfilu zamknięteg przekrju min. 40x20 mm. Stelaż wypsażny w metalwy regulatr służący d pzimwania szafy d wewnątrz w zakresie min.15 mm. Klrystyka zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: System klucza matki Mżliwść wymiany samej wkładki zamka Drzwi z cichym dmykiem. Szafa pwinna psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Szafa musi paswać d biurka z pz 11 i kntenera z pz 27A Rdzaj uchwytu wzór 37

38 raz stłu z pz.16 Szafa z drzwiami szklanymi uchylnymi wymiarach: szerkść 800 mm, głębkść mm, wyskść mm, 29 Budwa: Szafa pwinna być wyknana z płyty wiórwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS grubści 2-3mm dbrane pd klr płyty bez widczneg łączenia. Krpus i tp mają być wyknane z płyty grubści min. 18 mm, przy załżeniu, że wszystkie elementy mają być wyknane z tej samej grubści płyty. Dla pleców, Zamawiający dpuszcza płytę grubści min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezwane rwki na bkach i wieńcu. Tp i krpus mają być ze sbą skręcne (nie klejne), umżliwiające wymianę każdeg z elementów szafy. Frnt szkł satynwane, bezpieczne grubści min 6 mm. Półki wyknane z płyty wiórwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 grubści min. 18 mm z mżliwścią regulacji ułżenia w zakresie c najmniej +/- 64mm, wypsażne w system zapbiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębkść półki min. 340 mm, półka klejna z każdej strny. Szafa musi psiadać 2 półki. Szafa ma być wypsażna w zawiasy z wbudwanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie min. 2 zawiasy na skrzydł drzwi. Każde drzwi wypsażne w metalwy uchwyt, zabezpieczny galwanicznie, minimalna długść uchwytu 112mm, mcwany na 2 śrubach. Szafa na stelażu spawanym (nie dpuszcza się stelaża skręcaneg): stalwym (malwanym prszkw farbą epksydwą lub chrmwanym)), wyknanym z prfilu zamknięteg przekrju min. 40x20 mm. Stelaż wypsażny w metalwy regulatr służący d pzimwania szafy d wewnątrz w zakresie min.15 mm. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Szafa pwinna psiadać: 38

39 Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Szafa musi paswać d biurka z pz 11 i kntenera z pz 27A raz stłu z pz.16 i szafy z pz 28 i 31 Szafa z drzwiami żaluzjwymi wymiarach: szerkść 1600 mm, głębkść mm, wyskść mm, 30 Budwa: Szafa pwinna być wyknana w całści z płyty wiórwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS gr 2-3mm dbrane pd klr płyty bez widczneg łączenia. Krpus, frnt i tp mają być wyknane z płyty grubści min. 18 mm, przy załżeniu, że wszystkie elementy mają być wyknane z tej samej grubści płyty. Plecy wyknane z płyty grubści mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezwane bki i wieniec. Tp i krpus mają być ze sbą skręcne w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkdzneg elementu. Półki wyknane z płyty wiórwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS gr 2-3mm dbrane pd klr płyty bez widczneg łączenia, grubści min. 18 mm z mżliwścią regulacji w zakresie +/- 64mm, wypsażne w system zapbiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębkść półki mm, półka klejna z każdej strny. Szafa musi psiadać min. 2 półki. Drzwi żaluzjwe, przesuwne na prwadnicach aluminiwych z zamkiem wpuszczanym, z kmpletem 2 kluczy łamanych. Szafa na stelażu stalwym, wyknanym z zamknięteg prfilu przekrju min. 40x20 mm, malwanym prszkw farbą epksydwą, lub chrmwanym. Stelaż wypsażny w metalwy regulatr służący d pzimwania szafy d wewnątrz w zakresie min. 15 mm. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: 39

40 System klucza matki, Mżliwść wymiany samej wkładki zamka, Mżliwść zastswania metalwych półek, Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Szafa pwinna psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); 31 31a Szafa z drzwiami przesuwnymi żaluzjwymi z plecami nakładanymi ( z tyłem d ekspzycji) wymiarach: szerkść 1600 mm, głębkść mm, wyskść mm, Pzstałe parametry jak w pz. 30 Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Szafa z zawieszką na dkumenty wymiarach: szerkść 800 mm, głębkść mm, wyskść mm. Budwa: Szafa pwinna być wyknana w całści z płyty wiórwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS gr 2-3mm, dbrane pd klr płyty bez widczneg łączenia. Krpus, frnt i tp mają być wyknane z płyty grubści min. 18 mm, przy załżeniu, że wszystkie elementy mają być wyknane z tej samej grubści płyty. Dla pleców, Zamawiający dpuszcza płytę grubści min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezwane rwki na bkach i wieńcu. Tp i krpus mają być ze sbą skręcne (nie klejne), umżliwiające wymianę 40

41 31b każdeg z elementów szafy. Półki wyknane z płyty wiórwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej grubści min. 18 mm z mżliwścią regulacji ułżenia w zakresie c najmniej +/- 64mm, wypsażne w system zapbiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębkść półki min. 340 mm, półka klejna z każdej strny. Szafa musi psiadać min. 2 półki. Szafa ma być wypsażna w zawiasy z wbudwanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie min. 2 zawiasy na skrzydł drzwi. Jedne drzwi wypsażne w listwę przymykwą. Każde drzwi wypsażne w metalwy uchwyt, zabezpieczny galwanicznie lub malwany prszkw, minimalna długść uchwytu 112mm, mcwany na 2 śrubach. Zamek jednpunktwy z dwma kluczami łamanymi. Szafa na stelażu spawanym (nie dpuszcza się stelaża skręcaneg): stalwym (malwanym prszkw lub chrmwanym) lub aluminiwym (plerwanym), wyknanym z prfilu zamknięteg przekrju min. 40x20 mm. Stelaż wypsażny w metalwy regulatr służący d pzimwania szafy d wewnątrz w zakresie min.15 mm. Klrystyka zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: System klucza matki Mżliwść wymiany samej wkładki zamka Drzwi z cichym dmykiem. Szafa pwinna psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Szafa spójna z p. 11, 12,13,16,27A, 28, 29 Regał twarty z plecami przewidzianymi d ekspzycji wymiarach: szerkść 1200 mm, głębkść mm, wyskść mm 41

42 Budwa: Regał pwinien być wyknany w całści z płyty wiórwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS gr 2-3mm dbrane pd klr płyty bez widczneg łączenia. Krpus i frnt mają być wyknane z płyty grubści min. 18 mm, przy załżeniu, że wszystkie elementy mają być wyknane z tej samej grubści płyty. Plecy wyknane z płyty grubści mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezwane bki i wieniec. Tp i krpus mają być ze sbą skręcne w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkdzneg elementu. Półki wyknane z płyty grubści min. 18 mm wzmcnine prfilem metalwym z mżliwścią regulacji w zakresie +/- 128mm, wypsażne w system zapbiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębkść półki mm, półka klejna z każdej strny. Regał musi psiadać min. 3 półki. Regał na stelażu stalwym lub aluminiwym, wyknanym z prfilu przekrju min. 40x20 mm, malwanym prszkw lub chrmwanym. Stelaż wypsażny w metalwy regulatr służący d pzimwania szafy d wewnątrz w zakresie min.15 mm. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy, np. jesin selekt i szary RAL 7031 lub pdbny. 32 Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: Mżliwść zastswania metalwych półek Regał pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Szafa z drzwiami płytwymi uchylnymi wymiarach: szerkść 800 mm, głębkść mm, wyskść mm. Budwa: Szafa pwinna być wyknana w całści z płyty wiórwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie 42

43 laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS dbrane pd klr płyty bez widcznych płaczeń. Krpus, frnt i tp mają być wyknane z płyty grubści min. 18 mm, przy załżeniu, że wszystkie elementy mają być wyknane z tej samej grubści płyty. Plecy wyknane z płyty grubści mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezwane bki i wieniec. Tp i krpus mają być ze sbą skręcne w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkdzneg elementu. Półki wyknane z płyty grubści min. 18 mm, wzmcnine prfilem metalwym, z mżliwścią regulacji w zakresie +/- 128mm, wypsażne w system zapbiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębkść półki mm, półka klejna z każdej strny. Szafa musi psiadać min. 5 półek. Szafa ma być wypsażna w zawiasy z wbudwanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie min. 4 zawiasy na skrzydł drzwi. Jedne drzwi wypsażne w listwę przymykwą. Każde drzwi wypsażne w metalwe uchwyty zabezpieczne galwanicznie lub malwany prszkw rzstawie śrub 45-55mm, minimalna długść uchwytu 112mm. Zamek baskwilwy, min. dwupunktwy z dwma kluczami łamanymi. Szafa na stelażu stalwym lub aluminiwym, wyknanym z prfilu przekrju min. 40x20 mm, malwanym prszkw lub chrmwanym. Stelaż wypsażny w metalwy regulatr służący d pzimwania szafy d wewnątrz w zakresie min.15 mm. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: System klucza matki Mżliwść wymiany samej wkładki zamka Mżliwść zastswania metalwych półek Szafa z półkami wzmcninej wytrzymałści. Przykładwe zdjęcie Szafa pwinna psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe 43

44 mebla); Szafa ubraniwa z drzwiami płytwymi uchylnymi wymiarach: szerkść 800 mm, głębkść mm, wyskść mm 33 Budwa: Szafa pwinna być wyknana w całści z płyty wiórwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 pdwyższnej trwałści, bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS grubści min 2-3mm dbrane pd klr płyty bez widczneg spsbu łączenia. Krpus, frnt i tp mają być wyknane z płyty grubści min. 18 mm, przy załżeniu, że wszystkie elementy mają być wyknane z tej samej grubści płyty. Plecy wyknane z płyty wiórwej laminwanej grubści 18mm wpuszczane w śrdek. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezwane bki i wieniec. Tp i krpus mają być ze sbą skręcne w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkdzneg elementu. 1 półka na całej szerkści szafy i minimum 3 półki z jedneg bku, wzmcnine prfilem metalwym, wyknane z płyty grubści min. 18 mm z mżliwścią regulacji w zakresie +/- 128mm, wypsażna w system zapbiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębkść półki mm, półka klejna z każdej strny. Pd półką pwinien być zamntwany chrmwany wieszak teleskpwy. Szafa ma być wypsażna w zawiasy z wbudwanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie min. 4 zawiasy na skrzydł drzwi. Jedne drzwi wypsażne w listwę przymykwą, drzwi wypsażne w system cicheg dmykania. Każde drzwi wypsażne w metalwe uchwyty zabezpieczne galwanicznie rzstawie śrub 45-55mm, minimalna długść uchwytu 112mm. Zamek baskwilwy, min. dwupunktwy z dwma kluczami łamanymi. Szafa na stelażu stalwym, wyknanym z prfilu przekrju min. 40x20 mm, malwanym prszkw lub chrmwanym. Stelaż wypsażny w metalwy regulatr służący d pzimwania szafy d wewnątrz w zakresie min.15 mm. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. 44

45 Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: System klucza matki Mżliwść wymiany samej wkładki zamka Mżliwść zastswania metalwych półek Każda szafa ubraniwa wypsażna w min. 6 sztuk wieszaków drewnianych z metalwymi uchwytami ( jak na grafice) Wieszaki pwinny być w klrze drewna naturalneg jasneg lub malwane na klr biały. Szafa pwinna psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Regał twarty wymiarach: szerkść 800 mm, głębkść mm, wyskść mm. 33a Budwa: Regał pwinien być wyknany w całści z płyty wiórwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS grubści min 2-3 mm, dbrane pd klr płyty, bez widczneg łączenia. Krpus i frnt mają być wyknane z płyty grubści min. 18 mm, przy załżeniu, że wszystkie elementy mają być wyknane z tej samej grubści płyty. Plecy wyknane z płyty grubści mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezwane bki i wieniec. Tp i krpus mają być ze sbą skręcne w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkdzneg elementu. Półki wyknane z płyty grubści min. 18 mm, wzmcnine prfilem metalwym, z mżliwścią regulacji w zakresie +/- 128mm, wypsażne w system zapbiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębkść półki mm, półka klejna z każdej strny. Regał musi psiadać min. 5 półek Regał na stelażu stalwym lub aluminiwym, wyknanym z prfilu przekrju min. 40x20 mm, malwanym prszkw lub Rysunek pglądwy 45

46 chrmwanym. Stelaż wypsażny w metalwy regulatr służący d pzimwania szafy d wewnątrz w zakresie min.15 mm. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: Mżliwść zastswania metalwych półek. Regał pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); 34 Szafa z drzwiami żaluzjwymi wymiarach: szerkść 800 mm, głębkść mm, wyskść mm. Budwa: Szafa pwinna być wyknana w całści z płyty wiórwej gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS grubści min 2-3mm, dbrane pd klr płyty bez widczneg łączenia. Krpus i frnt mają być wyknane z płyty grubści min. 18 mm, przy załżeniu, że wszystkie elementy mają być wyknane z tej samej grubści płyty. Plecy wyknane z płyty grubści mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezwane bki i wieniec. Tp i krpus mają być ze sbą skręcne w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkdzneg elementu. Półki wyknane z płyty grubści min. 18 mm, wzmcnine prfilem metalwym z mżliwścią regulacji w zakresie +/- 128mm, wypsażne w system zapbiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębkść półki mm, półka klejna z każdej strny. Szafa musi psiadać min. 3 półki Szafa na stelażu stalwym, wyknanym z prfilu przekrju min. 40x20 mm, malwanym prszkw lub chrmwanym. Stelaż wypsażny w metalwy regulatr służący d pzimwania szafy d wewnątrz w zakresie min.15 mm. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściw- 46

47 asrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: Mżliwść zastswania metalwych półek. Szafa pwinien psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Szafa jednlita estetycznie z pzycjami: 32, 33,33A, 34 Szafa mbilna-pmcnik z drzwiami płytwymi uchylnymi wymiarach: szerkść mm, głębkść mm, wyskść mm. 35 Budwa: Szafa pwinna być wyknana z płyty wiórwej w całści gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS gr 2-3mm dbrane pd klr płyty bez widcznych płączeń. Krpus, frnty i plecy mają być wyknane z płyty grubści min. 18 mm, blat górny i dlny z płyty grubści min. 25 mm. Szafka pwinna mieć 3 sbne przestrzenie zamykane drzwiami z systemem cicheg dmyku. Każde drzwi pwinny mieć mżliwść sbneg zamknięcia, zamek z dwma kluczami łamanymi. Szafka wypsażna w 4 kółka Ø 65mm w tym 2 przednie z hamulcem. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy, Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: System klucza matki Mżliwść wymiany samej wkładki zamka 47

48 Szafka pwinna psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Szafa mbilna-pmcnik z drzwiami płytwymi uchylnymi wymiarach: szerkść mm, głębkść mm, wyskść mm. 35a Budwa: Szafa pwinna być wyknana z płyty wiórwej w całści gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS gr 2-3mm dbrane pd klr płyty, bez widczneg łączenia. Krpus, frnty i plecy mają być wyknane z płyty grubści min. 18 mm, blat górny i dlny z płyty grubści min. 25 mm. Szafka pwinna mieć 3 sbne przestrzenie w tym 2 zamykane drzwiami i 1 szufladę. Każde drzwi pwinny mieć mżliwść sbneg zamknięcia, zamek z dwma kluczami łamanymi z systemem cicheg dmyku dla drzwi i szuflady. Szafka wypsażna w 4 kółka Ø 65mm w tym 2 przednie z hamulcem. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: System klucza matki Mżliwść wymiany samej wkładki zamka Szafka pwinna psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne 48

49 36 36A Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Szafa z drzwiami uchylnymi wymiarach: szerkść 800 mm, głębkść mm, wyskść 735mm. Budwa: Szafa pwinna być wyknana z płyty wiórwej w całści gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS grubści 2-3mm dbrane pd klr płyty bez widczneg łączenia. Szafka pwinna być wysuwana w części frntwej wewnątrz 3 przestrzenie. Drzwi pwinny mieć mżliwść zamknięcia, zamek z dwma kluczami łamanymi z systemem cicheg dmyku. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: System klucza matki Mżliwść wymiany samej wkładki zamka Szafka pwinna psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Szafa z drzwiami żaluzjwymi wymiarach: szerkść 800 mm, głębkść mm, wyskść 735mm. Budwa: Szafa pwinna być wyknana z płyty wiórwej w całści gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS grubści 2-3mm dbrane pd klr płyty bez widczneg łączenia. Szafka pwinna być wysuwana w części frntwej wewnątrz 3 przestrzenie. Drzwi pwinny mieć mżliwść zamknięcia, zamek z dwma kluczami łamanymi z systemem cicheg dmyku. 49

50 Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: System klucza matki Mżliwść wymiany samej wkładki zamka 37 Szafka pwinna psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Szafa stacjnarna-pmcnik wymiarach: szerkść 400 mm, głębkść 800 mm, wyskść mm. Budwa: Szafa pwinna być wyknana z płyty wiórwej w całści gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS dbrane pd klr płyty grubści 2-3mm bez widczneg łączenia. Szafka pwinna być wysuwana w części frntwej wewnątrz 3 przestrzenie. Drzwi pwinny mieć mżliwść zamknięcia, zamek z dwma kluczami łamanymi, wypsażne w system cicheg dmyku. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: System klucza matki Mżliwść wymiany samej wkładki zamka Szafka pwinna psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię 50

51 meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); Szafa stacjnarna-pmcnik wymiarach: szerkść 400 mm, głębkść 800 mm, wyskść 1110mm. 37a Budwa: Szafa pwinna być wyknana z płyty wiórwej w całści gęstści nie mniejszej niż 680 kg/m 3 bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, brzeże ABS grubści min 2-3mm dbrane pd klr płyty bez widczneg łączenia. Szafka pwinna być wysuwana w części frntwej wewnątrz 3 przestrzenie szuflady metalwe z zawieszkami na akta. Drzwi pwinny mieć mżliwść zamknięcia, zamek z dwma kluczami łamanymi. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Wymagane ddatkwe funkcje użytkwe: Mżliwść wymiany samej wkładki zamka Szafka pwinna psiadać: Certyfikat zgdnści z nrmami EN 527-1, EN 527-2, lub równważny; Wytrzymałść prwadnic wg EN lub równważne Wytrzymałść wg nrmy EN lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały mebel lub daną linię meblwą (nie dpuszcza się atestów na same składwe mebla); 38 Ftel knferencyjny brtwy z mechanizmem sampwrtu bez pdłkietników na czterramiennej pdstawie wypsażnej w kółka, wymiarach zawartych w przedziale: Całkwita wyskść: mm, Wyskść siedziska: mm, Szerkść całkwita: d 600 mm, Głębkść całkwita: d 620 mm. Ftel pwinien psiadać: Obudwa siedzenia wyknana z 9-warstwwej sklejki bukwej grubści kł 10 mm i ergnmicznym kształcie, 51

52 Czterramienną brtwą pdstawę Ø 79 cm, aluminiwą plerwaną na wyski płysk, wypsażna w kółka miękkie d użytku na twardym pdłżu przymcwane d pdstawy ftela raz wahacz w kształcie litery V wyknany ze stali sprężynwej wraz z elementami tłumiącymi z elastmeru zapewniają płynne przechylanie się budwy w trzech wymiarach. Siedzisk i parcie z pianki wylewanej d frmy gęstści k. 55kg/m3, nie dpuszcza się stswania pianek ciętych, Zwężające się na krawędziach zewnętrznych parcie ma nadawać ftelwi smukły wygląd, Siedzisk i parcie w całści tapicerwane, z pdwójnym szwem bwdwym, pikwanym, Stpki z twrzywa sztuczneg d pwierzchni kreślnych przez Zamawiająceg w zestawieniu zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka: Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Klr tapicerki skóra RAL 7046 / Tapicerka w klrze 7045 Ftel pwinien być tapicerwany tkaniną parametrach nie grszych niż: Ścieralnść : min cykli Martindala, wg EN lub równważne Niepalnść : wg EN , EN lub równważne Tkanina typu Alcantara Gramatura: min. 650 g/m 2 Ftel musi psiadać atest wytrzymałści zgdnie z: EN 1022, EN 1728, EN lub równważne Palnść zgdnie z EN1021 i EN lub równważne raz DIN4102 lub równważne. 39 Ftel knferencyjny brtwy z mechanizmem sampwrtu z pdłkietnikami na czterramiennej pdstawie wypsażnej w kółka, wymiarach zawartych w przedziale: Całkwita wyskść: mm, Wyskść siedziska: mm, Szerkść całkwita: d 600 mm, Głębkść całkwita: d 620 mm. 52

53 Ftel pwinien psiadać: Obudwa siedzenia wyknana z 9-warstwwej sklejki bukwej grubści kł 10 mm i ergnmicznym kształcie, Czterramienną brtwą pdstawę Ø 79 cm, aluminiwą plerwaną na wyski płysk, wypsażna w kółka miękkie d użytku na twardym pdłżu, przymcwane d pdstawy ftela raz wahacz w kształcie litery V wyknany ze stali sprężynwej wraz z elementami tłumiącymi z elastmeru zapewniają płynne przechylanie się budwy w trzech wymiarach. Siedzisk i parcie z pianki wylewanej d frmy gęstści k. 55kg/m3, nie dpuszcza się stswania pianek ciętych, Zwężające się na krawędziach zewnętrznych parcie ma nadawać ftelwi smukły wygląd, Siedzisk i parcie w całści tapicerwane, z pdwójnym szwem bwdwym, pikwanym, Na wierzchniej strnie pdłkietniki z wstawką tapicerwaną wyknaną z materiału biciweg teg sameg c ftel, licującą się z pwierzchnią pdłkietnika, Stpki z twrzywa sztuczneg d pwierzchni kreślnych przez Zamawiająceg w zestawieniu zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka: Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Klr tapicerki skóra RAL 7046/Tapicerka w klrze Ftel pwinien być tapicerwany tkaniną parametrach nie grszych niż: Ścieralnść : min cykli Martindala, wg EN lub równważne Niepalnść : wg EN , EN lub równważne Tkanina typu Alcantara Gramatura: min. 650 g/m 2 Ftel musi psiadać atest wytrzymałści zgdnie z: EN 1022, EN 1728, EN lub równważne Palnść zgdnie z EN1021 i EN lub równważne raz DIN 4102 lub równważne.. Stlik kwadratwy pwinien psiadać wymiary zawarte w przedziale: Szerkść blatu: mm, 53

54 41 Głębkść blatu: mm, Wyskść: mm, Stlik pwinien psiadać: blat wyknany ze szkła hartwaneg lub lacbelu w klrze mlecznym grubści min. 10mm, ngę klumnwą z rury stalwej średnicy 50mm i grubści min 2 mm chrmwana satynwaną zamntwaną na pdstawie kwadratwej. rzpiętść pdstawy mm. Klrystyka: Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Stlik pwinien psiadać atest wytrzymałściwy zgdny z EN lub równważne. Krzesł brtwe na kółkach z zagłówkiem i pdłkietnikami, pwinn psiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: Szerkść siedziska mm, Głębkść siedziska mm, Wymagany przesuw siedziska d przdu min. 60 mm, Szerkść parcia mm Wyskść siedziska regulwana c najmniej d pzimu 435mm w zakresie min. +130mm Wyskść całkwita liczna d krańca parcia przy płżeniu siedziska na pzimie 435mm wynsi min.1150 mm. Średnica pięciramiennej pdstawy Ø mm. Krzesł musi psiadać: Siedzisk tapicerwane tkaniną, siatkwe parcie i zagłówek Mechanizm regulacji głębkści siedziska i ujemneg pchylenia siedziska, Mechanizm regulacji pdparcia lędźwi w 2 płaszczyznach, Łącznik parcia i siedziska zakryty częścią parcia pdwiniętą pd siedzisk, Szkielet siedziska wyknany ze sklejki grubści mm, Gąbkę siedziska wyknaną z pianki wylewanej gęstści nie mniejszej niż 55kg/m3, nie dpuszcza się pianki ciętej, Regulwana pdłkietniki w 3 pzycjach (regulacja 3D) z nakładkami z PU, Pdstawę pięciramienną, aluminiwą, plerwaną, wyknaną z jedneg elementu, niespawaną nie dpuszcza się pdstawy stalwej, 54

55 Pdnśnik gazwy z płynną regulację wyskści, chrmwany, Regulację siły dchylania siedziska, Mechanizm synchrniczny, pzwalający na synchrniczne dchylanie parcia i siedziska w zakresie: min.9 stpni siedzisk, min. 20 stpni parcie, Oparcie z regulacją dchylania, z min. 5 pzycjami blkwania, z mechanizmem anti-shck zapbiegającym uderzeniu parcia w plecy Kółka Ø min. 60 mm. Klrystyka: tkanina tapicerska. Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy, np. RAL 7046 RAL 7040 RAL 5019 RAL 7045 RAL 7045/ a Krzesł musi być tapicerwane tkaniną parametrach nie grszych niż: Ścieralnść : min cykli Martindala, wg EN lub równważne Niepalnść : wg EN , EN lub równważne Tkanina fakturze jednlitej i składzie : 90% wełna 10% pliamid Gramatura: min. 400 g/m 2 Krzesł musi psiadać atest / certyfikat: wytrzymałściwy zgdnie z EN 1335, EN 1022 lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały ftel lub daną linię fteli (nie dpuszcza się atestów na same składwe ftela); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr148,pz.973). Krzesł brtwe na kółkach z zagłówkiem i pdłkietnikami, pwinn psiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: Szerkść siedziska mm, Głębkść siedziska mm, Szerkść parcia mm Wyskść siedziska regulwana c najmniej d pzimu 435mm w zakresie min. +130mm 55

56 Wyskść całkwita liczna d krańca parcia przy płżeniu siedziska na pzimie 435mm wynsi min.1150 mm Pięciramienna pdstawa Krzesł musi psiadać: Siedzisk tapicerwane tkaniną, wydłużne parcie, Mechanizm regulacji głębkści siedziska i ujemneg pchylenia siedziska, Mechanizm regulacji pdparcia lędźwi w 2 płaszczyznach, Gąbkę siedziska wyknaną z pianki wylewanej, gęstści 55kg/m3, nie dpuszcza się pianki ciętej, Pdstawę pięciramienną, aluminiwą, plerwaną, wyknaną z jedneg elementu, niespawaną Pdnśnik gazwy z płynną regulacją wyskści, chrmwany, Regulację siły dchylania siedziska, Mechanizm synchrniczny, pzwalający na synchrniczne dchylanie parcia i siedziska w zakresie: min.9 stpni siedzisk, min. 20 stpni parcie, Oparcie z regulacją dchylania, z min. 5 pzycjami blkwania, z mechanizmem anti-shck zapbiegającym uderzeniu parcia w plecy Kółka Ø min. 60 mm. Klrystyka: tkanina tapicerska. Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy Ftel pwinien być tapicerwany tkaniną parametrach nie grszych niż: Ścieralnść : min cykli Martindala, wg EN lub równważne Niepalnść: wg EN , EN lub równważne Tkanina typu Alcantara Gramatura: min. 650 g/m 2 Ftel musi psiadać atest wytrzymałści zgdnie z: EN 1022, EN 1728, EN lub równważne. Palnść zgdnie z EN1021 i EN lub równważne raz DIN4102 lub równważny; 42 Krzesł brtwe na kółkach z zagłówkiem i pdłkietnikami, pwinn psiadać wymiary mieszczące się w przedziałach: Szerkść siedziska mm, Głębkść siedziska mm, 56

57 Wymagany przesuw siedziska d przdu min. 60 mm, Szerkść parcia mm Wyskść siedziska regulwana c najmniej d pzimu 435mm w zakresie min. +130mm Wyskść całkwita liczna d krańca parcia przy płżeniu siedziska na pzimie 435mm wynsi min.1150 mm Średnica pięciramiennej pdstawy Ø mm Krzesł musi psiadać: Siedzisk i parcie tapicerwane tkaniną, Tył parcia widczna sklejka jednlita estetycznie z biurkiem z pz 11, Łącznik parcia i siedziska zakryty częścią parcia pdwiniętą pd siedzisk, Szkielet siedziska i parcia wyknany ze sklejki grubści mm, Gąbkę siedziska wyknaną z pianki wylewanej, gęstści nie mniejszej niż 55kg/m3 nie dpuszcza się pianki ciętej, Stałe pdłkietniki z drewnianymi nakładkami. Pdstawę pięciramienną, aluminiwą, plerwaną, wyknaną z jedneg elementu, niespawaną nie dpuszcza się pdstawy stalwej, Pdnśnik gazwy z płynną regulację wyskści, chrmwany, Regulację siły dchylania siedziska, Mechanizm synchrniczny, pzwalający na synchrniczne dchylanie parcia i siedziska w zakresie: min.9 stpni siedzisk, min. 20 stpni parcie Oparcie z regulacją dchylania, z min. 5 pzycjami blkwania, z mechanizmem anti-shck zapbiegającym uderzeniu parcia w plecy Kółka min.ø 60 mm. Klrystyka: Tkanina tapicerska: skóra licwa skóra licwa grubści min. 0,9 mm barwina na wskrś / Tkanina Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Krzesł musi być tapicerwane tkaniną parametrach nie grszych niż: Ścieralnść : min cykli Martindala, wg EN lub równważne Niepalnść : wg EN , EN lub równważne Tkanina fakturze jednlitej składzie : 90% wełna 57

58 43 10% pliamid Gramatura: min. 400 g/m 2 Krzesł musi psiadać atest / certyfikat: wytrzymałściwy zgdnie z EN 1335, EN 1022 lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały ftel lub daną linię fteli (nie dpuszcza się atestów na same składwe ftela); Dkument ptwierdzający spełnienie Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Scjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr148,pz.973). Krzesł knferencyjne, stacjnarne na prstej płaskiej płzie z pdłkietnikami, pwinn psiadać wymiary mieszczące się w przedziałach : Szerkść siedziska mm Głębkść siedziska mm Szerkść parcia mm Wyskść całkwita liczna d krańca parcia mm Wyskść siedziska mm Całkwita szerkść krzesła (łącznie z pdłkietnikami) mm Całkwita głębkść krzesła mm Krzesł musi psiadać : Szkielet siedziska raz parcia wyknany z jednej frmatki sklejki bukwej, grubści min. 8 mm. Kubełek siedziska łączny z ramą tylk pd siedziskiem, za pmcą twrzywwych lub drewnianych dystansów. Pdłkietniki będące przedłużeniem ngi krzesła, psiadające pdłkietniki z liteg drewna bukweg, klejne d ramy, zaślepiające kńcówkę szkieletu pdłkietnika. Pdłkietniki nie płączne z parciem. Pd siedziskiem pduszkę sztaplującą, zapbiegająca uszkdzeniu krzesła w czasie sztaplwania. W całści tapicerwane siedzisk i parcie. Knstrukcja metalwa w kształcie płzy płaskiej. Stelaż wyknany z rur stalwych płaskich min. 20x10mm, chrmwanych. Stpki twrzywwe d pwierzchni zgdnie ze zbirczym zestawieniem ilściw-asrtymentwym. Dpuszcza się frmę jak na zdjęciu z tapicerką skórzaną Zdjęcie pglądwe 58

59 i pdłkietnikami wykńcznymi w skórze- skóra licwa grubści min. 0,9 mm barwina na wskrś. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka stateczna d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Krzesł musi psiadać atest /certyfikat: Wytrzymałściwy zgdnie z nrmą EN 13761, EN 1728, EN 1022, EN p.2 lub równważne 44 Ftel knferencyjny brtwy z mechanizmem sampwrtu na czterramiennej pdstawie wypsażnej w kółka, z pdłkietnikami i z zagłówkiem, wymiarach zawartych w przedziale: Całkwita wyskść: d 1200 mm, Wyskść siedziska: mm, Szerkść całkwita: d 600 mm, Głębkść całkwita: d 700 mm. Ftel pwinien psiadać: Obudwa siedzenia wyknana z 9-warstwwej sklejki bukwej grubści kł 10 mm i ergnmicznym kształcie, Czterramienną brtwą pdstawę Ø 79 cm, aluminiwą plerwaną na wyski płysk, wypsażna w kółka miękkie d użytku na twardym pdłżu przymcwane d pdstawy ftela raz wahacz w kształcie litery V wyknany ze stali sprężynwej wraz z elementami tłumiącymi z elastmeru zapewniają płynne przechylanie się budwy w trzech wymiarach. Siedzisk i parcie z pianki wylewanej d frmy gęstści k. 55kg/m3, nie dpuszcza się stswania pianek ciętych, Zwężające się na krawędziach zewnętrznych parcie ma nadawać ftelwi smukły wygląd, Siedzisk i parcie w całści tapicerwane, z pdwójnym szwem bwdwym, pikwanym, skóra licwa grubści min. 0,9 mm barwina na wskrś. Na wierzchniej strnie pdłkietniki z wstawką tapicerwaną wyknaną z materiału biciweg teg sameg, c ftel, licującą się z pwierzchnią pdłkietnika, Stpki z twrzywa sztuczneg d pwierzchni kreślnych przez Zamawiająceg w zestawieniu zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka: kreślna przez Zamawiająceg w zestawieniu 59

60 zbirczym ilściw-asrtymentwym. Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Ftel pwinien być tapicerwany tkaniną parametrach nie grszych niż: Ścieralnść : min cykli Martindala, wg EN lub równważne Niepalnść : wg EN , EN lub równważne Skład: 100% pliester lub alcantara Gramatura: min. 650 g/m 2 Ftel musi psiadać: atest wytrzymałści zgdnie z: EN 1022, EN 1335, EN 1728, EN 15373, EN lub równważne Palnść zgdnie z EN1021 i EN lub równważne raz DIN4102 lub równważny; Zdjęcie przykładwe 45 Stół multimedialny, wymiarach: szerkść: 3600 mm, głębkść 1000mm, wyskść mm. Stół knferencyjny, wyknany z płyty wiórwej frnirwanej twart lub zamknięt prw, raz płyty MDF fazwanej, lakierwanej na klr RAL Blat wymiarze: długść 3600 mm, głębkść 1000 mm, wyskść mm. Stół na ngach metalwych, w słnach płytwych z MDF. Blat musi składać się z płyty wiórwej grubści mm frnirwanej, brzeże klejne frnirem dpaswane klrystycznie d blatu, raz spdnieg krpusu MDF, grubści nie mniejszej niż 72 mm. Krpus blatu pwinien być ścięty pd kątem stpni na całym brysie. Płączenie blatu z krpusem, rzłączne blat pwinien być zdejmwany, w celu dstępu d kablwania. Narża blatu i nóg zakrąglne prmieniu R mm. Stół pwinien psiadać zabudwany, metalwy stelaż znajdujący się w ndze i w blacie. Płączenie ngi z blatem pprzez metalwe elementy stelaża - niewidczne na zewnętrz stłu. Każda nga pwinna być wypsażna w 2 metalwe stpki pzimujące Ø20-30 mm, w zakresie min. 15 mm. Knstrukcja metalwa w blacie pwinna łączyć się z 4 ngami. Para nóg pwinna być słnięta walnymi słnami z lakierwaneg MDF. Każda 60

61 słna pwinna psiadać wymiary w zakresie szerkść: mm, głębkść mm, wyskść: mm. Klrystyka: Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Ftel musi psiadać atest wytrzymałści zgdnie z: EN 1022, EN 1335, EN 1728, EN 15373, EN lub równważne Palnść zgdnie z EN1021 i EN lub równważne raz DIN4102 lub równważny;. Ftel w frmie kubełkwej na: stelażu z metalweg pręta średnicy 11 mm, stalwej stpie krągłej w frmie talerza, Szerkść: 790 mm Głębkść: 610 mm Wyskść: 750 mm Kubełek na stelażu z metalweg pręta średnicy 11 mm, chrm satyna ( chrmwany) Dpuszcza się ngę w frmie talerza z amrtyzatrem z pamięcią pwrtu, klumna amrtyzatra chrm satyna. 46 Siedzisk wyknane w technlgii pianki wylewanej (pducha): pianka pliuretanwa wylewana - gęstści min. 85 kg/m3. Kubełek: stelaż metalwy, pianka pliuretanwa wylewana gęstść min. 80kg/m3., frma ddatkw pdkreślna wyrazistymi przeszyciami, wyknanymi jak jednlite z klrem tkaniny. Klr talerza stal chrmwana satyna. Parametry tkaniny: Skład: 95% wełna, 5% pliamid, Gramatura: 450 g/m2, Atesty: - dprnść na ścieranie cykli Martindale'a (EN ISO lub równważne), dprnść na piling 4-5 (BS EN ISO lub równważna), trudnzapalnść - papiers (BS EN lub równważna), trudnzapalnść - zapałka (BS EN lub równważna), trudnzapalnść (BS 5852, Crib 5 lub równważna), - 61

62 dprnść na światł 5 (EN ISO 105-B02 lub równważna). Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Klr talerza stal chrmwana satyna. Ftel musi psiadać atest wytrzymałści zgdnie z: EN 1022, EN 1335, EN 1728, EN 15373, EN lub równważne Palnść zgdnie z EN1021 i EN lub równważne raz DIN4102 lub równważne. Przykładwe zdjęcia Ftel kształcie wzrwanym na mdelu Jacbsen (jaj) Ftel inspirwany zaprjektwanym w 1958 rku przez Arne Jacbsena prjektem ftela Egg. Wymiary zawarte w przedziale: długść: mm, szerkść: mm, wyskść: mm wyskść siedziska: 440mm wyskść pdłkietników: 650mm 47 Pwinien psiadać ergnmiczny kształt, czystą linię i zakrąglną frmę, pchylany raz bracany d preferwanej pzycji, siedzisk jednczęściwe wyknane metdą wtryskwą, pdstawę wyknaną z aluminium plerwaneg w frmie czterramiennej. Pdstawa w kształcie gwiazdy wyknana jest z lśniąceg, wyplerwaneg aluminium. Siedzisk wyknane w technlgii pianki wylewanej (pducha): pianka pliuretanwa wylewana - gęstści 85 kg/m3. Kubełek: stelaż metalwy, pianka pliuretanwa wylewana gęstść 80kg/m3, Frma ddatkw pdkreślna wyrazistymi przeszyciami, wyknanymi jak jednlite z klrem tkaniny. Tapicerka: tkanina Skład: 95% wełna, 5% pliamid, Gramatura: 450 g/m2, 62

63 Atesty: dprnść na ścieranie cykli Martindale'a (EN ISO lub równważna), dprnść na piling 4-5 (BS EN ISO lub równważna), trudnzapalnść - papiers (BS EN lub równważna), trudnzapalnść - zapałka (BS EN lub równważna ), trudnzapalnść (BS 5852, Crib 5 lub równważna), dprnść na światł 5 (EN ISO 105-B02 lub równważna ). Klrystyka zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Ftel musi psiadać atest wytrzymałści zgdnie z: EN 1022, EN 1335, EN 1728, EN 15373, EN lub równważne Palnść zgdnie z EN1021 i EN lub równważne raz DIN4102. lub równważne 48 Stlik krągły. Blat wyknany z MDF, frnirwany bustrnnie jesinem grubści min 1,5mm, lakierwany w technice twartprwej, pdstawa stalwa chrm satyna. Stlik pwinien mieć jedną centralną ngę. Rzmiar blatu: średnica 1000 mm, grubść blatu min 35-38mm wyskść zawarta w przedziale: mm. 48a Ftel musi psiadać atest wytrzymałści zgdnie z: EN 1022, EN 1335, EN 1728, EN 15373, EN lub równważne Palnść zgdnie z EN1021 i EN lub równważne raz DIN4102 lub równważne. Mbilny stlik pd kmputer szerkść 600 mm, głębkść 600 mm, wyskść mm. Stlik pwinien psiadać: blat wyknany z płyty bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, grubści 25 mm, klejnej brzeżem ABS 63

64 49 grubści 2 mm, w klrze blatu, płączne w spsób niewidczny. Narża blatu zakrąglne prmieniem min. R50. Ngę klumnwą zamntwaną na pdstawie krągłej. Rzpiętść pdstawy mm.. Stlik pwinien psiadać atest atest wytrzymałściwy zgdny z EN lub równważne atest wytrzymałści zgdnie z: EN 1022, EN 1335, EN 1728, EN 15373, EN lub równważne Palnść zgdnie z EN1021 i EN lub równważne raz DIN410 lub równważny;. Stlik krągły. Blat wyknany z MDF, frnirwanej jesinem selekt. Stlik pwinien mieć jedną centralną ngę klumnwą jesinwą gr min 100mm na pdstawie metalwej chrmwanej satynwanej średnicy mm Rzmiar blatu: średnica 600 mm, grubść blatu min 38mm wyskść zawarta w przedziale: mm. Stalwa stpa krągła w frmie talerza lakierwana prszkw Stlik pwinien psiadać atest wytrzymałściwy zgdny z EN lub równważne. Klrystyka: Blat: laminat RAL 9011 Stpa: RAL 9011 Ftel musi psiadać atest wytrzymałści zgdnie z: EN 1022, EN 1335, EN 1728, EN 15372, lub równważne 50 Stlik kwadratwy pwinien psiadać wymiary zawarte w przedziale: Szerkść blatu: mm, Głębkść blatu: mm, Wyskść: mm, Stlik pwinien psiadać: blat wyknany z płyty bustrnnie laminwanej klasie higienicznści E1, grubści 25 mm, klejnej brzeżem ABS grubści 2 mm, w klrze blatu, płączne w spsób niewidczny. Narża blatu zakrąglne prmieniem min. R50. Ngę klumnwą zamntwaną na pdstawie krągłej. 64

65 51 Rzpiętść pdstawy mm.. Stlik pwinien psiadać atest wytrzymałściwy zgdny z EN lub równważne Hker z regulwaną wyskścią siedziska. Pwinien psiadać wymiary zawarte w przedziale: średnica siedziska mm średnica pdstawy mm wyskść regulwana w zakresie mm Hker pwinien psiadać: Siedzisk drewniane ze sklejki bukwej (min. 11 warstwwej) grubści nie mniejszej niż 15 mm widczna krawędź w klrze naturalnym. Siedzisk z pduszką tapicerwaną tkaniną parametrach nie grszych niż: Ścieralnść: min cykli Martindala, wg EN lub równważne Niepalnść : wg EN , EN lub równważne Tkanina fakturze jednlitej składzie : 90% wełna 10% pliamid Gramatura: min. 400 g/m 2 Mechanizm regulacji wyskści wypsażny w wygdną, łatwą d uruchmienia dźwignię w kształcie chrmwanej bręczy znajdującej się pd siedziskiem. Pdnśnik chrmwany, teleskp gazwy, zapewniający miękkie resrwanie raz płynną regulacje wyskści. Pdstawę złżną ze sklejki bukwej, pkrytej laminatem klru czarneg, z bkiem w naturalnym klrze Miękką pdstawę umżliwiającą bujanie. Zdjęcie pglądwe Hker musi psiadać atest / certyfikat: wytrzymałściwy zgdnie z EN 1335, EN 1022 lub równważne Atest/certyfikat higieniczny na cały ftel lub daną linię fteli (nie dpuszcza się atestów na same składwe ftela); 52 Krzesł knferencyjne, sztaplwane, z pdłkietnikami i nakładką tapicerwaną na siedzisku, z demntwanym pulpitem, na czterech 65

66 ngach ze sklejki wymiarach: Wyskść: mm, Wyskść siedziska: mm, Całkwita szerkść krzesła z pdłkietnikami: mm, Głębkść całkwita mm, Wyskść pdłkietników d pzimu siedziska: mm, Długść nakładki pdłkietnika: mm. Sztaplwanie min. 6 sztuk w słupku Siedzisk wraz z parciem wyknane z jednej miski. Frnt kubełka tapicerwany. Krzesł pwinn psiadać: Obudwa siedzenia wyknana z min. 7-warstwwej sklejki bukwej grubści kł 10 mm i ergnmicznym kształcie, wyprfilwanej w parciu zasady ergnmii. Sklejkę pkrytą laminatem, bki kubełka nie laminwane. Stalwą ramę w pstaci czternżnej, zakrąglnej rury, średnicy min. ø 20 mm i grubści 2 mm, dwa trapezwe elementy bczne wyknane z jedneg elementu, z wąskimi prmieniami wygięcia i pprzecznicą z przdu i tyłu spawaną autmatycznie metdą TIG (brak widcznych spawów). Wykńczenie pwierzchni ramy przez chrmwanie. Pdłkietniki zamknięte, zintegrwane z ramą krzesła, chrmwane z nakładkami z wyskiej jakści twrzywa sztuczneg, bądź drewniane. Nakładka pdłkietnika takiej samej długści, jak metalwa część ramy stanwiąca pdłkietnik. Stpki płączne d użytku na kamiennych płytach, parkietach, pwierzchniach laminwanych, dywanach, linleum (d twardych lub miękkich pwierzchni d wybru Zamawiająceg). Łącznik d płączenia krzeseł w rzędy. Przykładwe zdjęcia Wymagania ddatkwe: Mżliwść zamntwania, demntwalneg pulpitu (bez kniecznści stswania narzędzi), W zestawie d krzeseł należy dstarczyć systemwe wózki d transprtu i magazynwania krzeseł raz wieszaki d magazynwania pulpitów ilść wózków raz wieszaków d wybru Zamawiająceg. Klrystyka: tkanina tapicerska - d wybru min. 12 klrów z wzrnika w tym 4 dcienie szarści, laminat dekrze 66

67 drewnpdbnym jesin selekt d wybru min. 9 wzrów, z czeg min. 4 dekry w dcieniu jesinu i 4 dcienie szarści. Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Krzesł pwinn być tapicerwane tkaniną parametrach nie grszych niż: Ścieralnść : min cykli Martindala, wg EN lub równważne Niepalnść : wg EN , EN lub równważne Skład: min. 93% wełna, min. 7% pliamid Faktura tkaniny przypminająca strukturę lnu Gramatura: min. 460 g/m 2 Krzesł musi psiadać atest/certyfikat: Wytrzymałściwy zgdnie z nrmą EN 16139, lub równważne 53 Pulpit laminwany dedykwany dla krzeseł z pzycji 52, 54,55. Pulpit pwinien mieć mżliwść wersji dla sób lew i prawręcznych. Pwinien być t element łatw demntwalny, bez uszczerbku dla krzesła, umieszczny na chrmwanym ramieniu, giętym ze stalwej rurki, mntwany na ramie krzesła przez zakliknięcie. Pulpit pwinien być wyknany jak multiplex ze sklejki bukwej i być laminwany dkładnie tym samym dekrem laminatu jak krzesł, d któreg będzie przymntwany krawędzie sklejki, tak jak w przypadku krzesła nie laminwane.\ Klrystyka: - d wybru min. 12 klrów z wzrnika w tym 4 dcienie szarści, laminat dekrze drewnpdbnym jesin selekt d wybru min. 9 wzrów, z czeg min. 4 dekry w dcieniu jesinu i 4 dcienie szarści. Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. zdjęcie pglądwe pulpitu Pulpit pwinien mieć wymiary zawarte w zakresie: Długść: mm, 67

68 Szerkść w najszerszym miejscu: mm. Krzesł knferencyjne, sztaplwane, z pdłkietnikami i nakładką tapicerwaną na siedzisku, z demntwanym pulpitem, na czterech ngach ze sklejki wymiarach: Wyskść: mm, Wyskść siedziska: mm, Całkwita szerkść krzesła z pdłkietnikami: mm, Głębkść całkwita mm, Wyskść pdłkietników d pzimu siedziska: mm, Długść nakładki pdłkietnika: mm. Sztaplwanie min. 6 sztuk w słupku Siedzisk wraz z parciem wyknane z jednej miski. Na siedzisku i parciu tapicerwana pduszka wyknane ddzielnie z przerwą w dcinku lędźwiwym 54 Krzesł pwinn psiadać: Obudwa siedzenia wyknana z min. 7-warstwwej sklejki bukwej grubści kł 10 mm i ergnmicznym kształcie, wyprfilwanej w parciu zasady ergnmii. Sklejkę pkrytą laminatem, bki kubełka nie laminwane. Stalwą ramę w pstaci czternżnej, zakrąglnej rury, średnicy k. ø mm i grubści 2 mm, dwa trapezwe elementy bczne wyknane z jedneg elementu, z wąskimi prmieniami wygięcia i pprzecznicą z przdu i tyłu spawaną autmatycznie metdą TIG (brak widcznych spawów). Wykńczenie pwierzchni ramy przez chrmwanie. Pdłkietniki zamknięte, zintegrwane z ramą krzesła, chrmwane z nakładkami z wyskiej jakści twrzywa sztuczneg, bądź drewniane. Nakładka pdłkietnika takiej samej długści, jak metalwa część ramy stanwiąca pdłkietnik. Stpki d użytku na kamiennych płytach, parkietach, pwierzchniach laminwanych, dywanach, linleum (d twardych lub miękkich pwierzchni d wybru Zamawiająceg). Łącznik d płączenia krzeseł w rzędy. Wymagania ddatkwe: Mżliwść zamntwania, demntwalneg pulpitu (bez kniecznści stswania narzędzi), W zestawie d krzeseł należy dstarczyć systemwe wózki d transprtu i magazynwania krzeseł raz wieszaki d 68

69 magazynwania pulpitów ilść wózków raz wieszaków d wybru Zamawiająceg. Klrystyka: tkanina tapicerska - d wybru min. 12 klrów z wzrnika w tym 4 dcienie szarści, laminat dekrze drewnpdbnym jesin selekt d wybru min. 9 wzrów, z czeg min. 4 dekry w dcieniu jesinu i 4 dcienie szarści. Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Krzesł pwinn być tapicerwane tkaniną parametrach nie grszych niż: Ścieralnść : min cykli Martindala, wg EN lub równważne Niepalnść : wg EN , EN lub równważne Skład: min. 93% wełna, min. 7% pliamid Faktura tkaniny przypminająca strukturę lnu Gramatura: min. 460 g/m 2 Krzesł musi psiadać atest/certyfikat: Wytrzymałściwy zgdnie z nrmą EN 16139, lub równważne Krzesł knferencyjne, sztaplwane, z pdłkietnikami i nakładką tapicerwaną na siedzisku, z demntwanym pulpitem, na czterech ngach ze sklejki wymiarach: 55 Wyskść: mm, Wyskść siedziska: mm, Całkwita szerkść krzesła z pdłkietnikami: mm, Głębkść całkwita mm, Wyskść pdłkietników d pzimu siedziska: mm, Długść nakładki pdłkietnika: mm. Sztaplwanie min. 6 sztuk w słupku Siedzisk wraz z parciem wyknane z jednej miski. Na siedzisku tapicerwana pduszka Krzesł pwinn psiadać: Obudwę siedzenia wyknaną z min. 7-warstwwej sklejki bukwej grubści kł 10 mm i ergnmicznym kształcie, wyprfilwanej w parciu zasady ergnmii. Sklejkę pkrytą laminatem, bki kubełka nie laminwane. Stalwą ramę w pstaci czternżnej, zakrąglnej rury, średnicy k. ø mm i grubści 2 mm, dwa trapezwe 69

70 elementy bczne wyknane z jedneg elementu, z wąskimi prmieniami wygięcia i pprzecznicą z przdu i tyłu spawaną autmatycznie metdą TIG (brak widcznych spawów). Wykńczenie pwierzchni ramy przez chrmwanie. Pdłkietniki zamknięte, zintegrwane z ramą krzesła, chrmwane z nakładkami z wyskiej jakści twrzywa sztuczneg, bądź drewniane, pkryte laminatem z widczną nie laminwanym bkiem pdłkietnika. Nakładka pdłkietnika takiej samej długści, jak metalwa część ramy stanwiąca pdłkietnik. Stpki d użytku na kamiennych płytach, parkietach, pwierzchniach laminwanych, dywanach, linleum (d twardych lub miękkich pwierzchni d wybru Zamawiająceg). Łącznik d płączenia krzeseł w rzędy. Wymagania ddatkwe: Mżliwść zamntwania, demntwalneg pulpitu (bez kniecznści stswania narzędzi), W zestawie d krzeseł należy dstarczyć systemwe wózki d transprtu i magazynwania krzeseł raz wieszaki d magazynwania pulpitów ilść wózków raz wieszaków d wybru Zamawiająceg. Klrystyka: tkanina tapicerska - d wybru min. 12 klrów z wzrnika w tym 4 dcienie szarści, laminat dekrze drewnpdbnym jesin selekt d wybru min. 9 wzrów, z czeg min. 4 dekry w dcieniu jesinu i 4 dcienie szarści. Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Krzesł pwinn być tapicerwane tkaniną parametrach nie grszych niż: Ścieralnść : min cykli Martindala, wg EN lub równważne Niepalnść : wg EN , EN lub równważne Skład: min. 93% wełna, min. 7% pliamid Faktura tkaniny przypminająca strukturę lnu Gramatura: min. 460 g/m 2 Krzesł musi psiadać atest/certyfikat: Wytrzymałściwy zgdnie z nrmą EN 16139, lub równważne 70

71 Krzesł ze sklejki bez pdłkietników malwanej na 4 ngach pwinn psiadać wymiary zawarte w przedziale: Wyskść całkwita: mm, Głębkść: mm, Szerkść: mm, Siedzisk na wyskści mm. 56 Krzesł pwinn psiadać: Kubełek wyknany z prfilwanej sklejki pkrytej laminatem, z bku widczna sklejka, W górnej części uchwyt pzwalający na przesuwanie krzesła. Pdstawę metalwą stalwą chrmwaną satynwaną Mżliwść składwania w stsie: max 4 sztuki Klrystyka: - d wybru min. 5 klrów z wzrnika prducenta: niebieskie, białe, żółte, czerwne, szare. Klrystyka statecznie d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. 56a Krzesł pwinn psiadać atest wytrzymałści zgdnie z: EN 13761, EN 1022 lub równważne Krzesł plastikwe wzrwane na prjekcie Rna Arada, Wyskść całkwita: mm, Głębkść: mm, Szerkść: mm, Siedzisk na wyskści mm. Krzesł wyknane z pliprpylenu z mżliwścią wykrzystania we wnętrzu, jak i na zewnątrz) mżliwść sztaplwania Klrystyka d wybru min. 5 klrów z wzrnika prducenta: niebieskie, białe, żółte, czerwne, szare. Klrystyka statecznie d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy.. Pglądwe zdjęcia Pglądwe zdjęcie 56b Krzesł plastikwe inspirwane DSR Wyskść całkwita: mm, Głębkść: mm, Szerkść: mm, Siedzisk na wyskści mm. Krzesł wyknane z pliprpylenu 71

72 Klrystyka zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Krzesł inspirwane DSR Pglądwe zdjęcia System siedzisk mdułwych System prstych gemetrycznych liniach, z mżliwścią kmpzycji dwlnych zestawów, które w łatwy spsób mgą być przestawiane, tak by umżliwić łatwe aranżwanie przestrzeni. W skład wchdzą pufy, ftele Nóżki wykńczne estetycznymi chrmwanymi talerzykami A Wersja prduktu 57 pufa 1-sbwa szerkść 700 mm, głębkść: 700 mm wyskść mm. 58 ftel z pjedynczym parciem szerkść 700 mm, głębkść: 700 mm wyskść siedziska mm. Wyskść całkwita 700mm. 59 ftel narżny szerkść 350 mm, głębkść: 700 mm wyskść mm. 59 A panel pinwy parawan d systemu mdułweg ( mm) szerkść mm, głębkść: mm wyskść 1480mm. stelaż: chrmwany satyna Stpki regulwane na wyskść twarde d pwierzchni miękkich z pdkładką filcwą d pwierzchni twardych(pcja) Stelaż wewnętrzny kubełka: płyta wiórwa + drewn + sklejka. Pianki: siedzisk: pianka cięta gęstści min.: 35 kg/m 3 i 40 Zdjęcie pglądwe 72

73 kg/m 3 + pianka wylewana gęstści min. 80 kg/m 3 parcie: pianka cięta gęstści min. 35 kg/m 3 i 40 kg/m 3 parawan: pianka wylewana gęstści min. 65 kg/m 3 Tkanina: Tkanina tapicerska: skóra licwa skóra licwa grubści min. 0,9 mm barwina na wskrś. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściwasrtymentwym. Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Stół bankietwy średnica - Ø 1800 mm wyskść pulpitu 750mm ze składanymi ngami z laminwanym walnym blatem. 60 Pulpit grubści 20 mm, z 2 mm pwłką ABS dklejną d brzegu bez widczneg łączenia Stół składany z 4 ngami, z systemem stabilizującym, na pdstawie trójkąta stabilnści z dksem i 3-punktwym łżyskiem w celu zapewnienia idealnej równwagi. Mechanizm składania niskim pzimie emisji hałasu. Przypadkwemu składaniu się nóg stłu w każdej pzycji zapewnine pprzez budwane zamknięcie dźwigniwe Ngi stłu z mżliwścią rzłżenia stłu w pzycji pzimej i pinwej, bez kniecznści twierania zatrzasków. Rama jednej ngi, stanwiąca pinwą klumnę w pstaci walnej rury z blachy stalwej wymiarach 60 x 30 x 2,5 mm, rura przedłużająca nóżki D= 35 x 2 mm, górna rura pprzeczna 35 x 20 x 2 mm i stabilizatr ukśny wyknane z panelu stalweg, ngi pkryte jasnym chrmem wytrzymałści k µm. Centralny mechanizm składania dprny na uderzenia, wyknany z twrzyw pliamidwych wzmcninych nićmi szklanymi z przyciskiem zwalniającym wyknanym ze stalwej płyty lakierwany prszkw. Bczny trzpień z wbudwanymi, autmatycznie rzkładanymi pdstawkami, antypślizgwej 73

74 pwierzchni, bracającymi się w celu zapewnienia maksymalnej przestrzeni nóg. Blat wyknany z płyty wiórwej pwlekanej bustrnnie laminatem wyskciśnieniwym (HPL) grubści 0,8mm, dpwiadający klrem tylnym pkrycim krzeseł z pz. 52,54 i 55. Blat składający się blków sklejnych klejem mcznikwym, pkrytych 4mm płytą wiórwą wytrzymałści 1550 Nm. Krawędź ABS gr 2-3mm wyknana z plastiku dprneg na uderzenia dpwiadająca klrem pkryciu blatu. Stół z zamntwanym p wewnętrznej strnie blatu bezpiecznikiem pkrytym twrzywem zabezpieczającym stły na ewentualnść zbirweg przewżenia przed uszkdzeniami. Przykładwe schematy D transprtu stłów przewidzieć należy wózek pzwalający na przewżenie 10 sztuk stłów. Atest / certyfikat: Wytrzymałściwy wg nrmy EN lub równważne Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściw asrtymentwym. Klrystyka statecznie d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Przykładwe zdjecie spdu stłu 74

75 Stół knferencyjny ze składanymi ngami i laminwanym blacie w kształcie prstkąta szerkść 1600 mm, głębkść 800 mm, wyskść 750 mm. Pulpit grubści min 20 mm, z 2mm pwłką ABS, krawędź stłu pkryta ABS jak jednlita z blatem bez widcznych płaczeń. Stół składany na dwóch pdstawach w kształcie litery T, z systemem stabilizującym, na pdstawie trójkąta stabilnści z dksem i 3-punktwym łżyskiem zapewniającym równwagę Cichy mechanizm składania. Wbudwane zamknięcie dźwigniwe zapbiegające przypadkwemu składaniu się nóg stłu w każdej pzycji. 61 Mżliwść rzłżenia ngi stłu w pzycji pzimej i pinwej bez kniecznści twierania zatrzasków. Pd blatem stłu wsprnik zapbiegający uszkdzenim stłów pdczas wspólneg składwania i przewżenia na wózkach. Rama jedneg słupa składa się z pinwej krągłej rury z blachy stalwej wymiarach 60 x 30 x 2,5 mm, rura przedłużająca nóżki D= 35 x 2 mm, górna rura pprzeczna 35 x 20 x 2 mm i stalwy stabilizatr ukśny. Rury pkryte chrmem grubści k µm. Przykładwe schematy Centralny mechanizm składania dprny na uderzenia, wyknany z twrzyw pliamidwych wzmcninych nićmi szklanymi, przycisk zwalniający wyknany z stalwej płyty lakierwany prszkw. Bczny trzpień z wbudwanymi, autmatycznie rzkładanymi pdstawkami, antypślizgwej pwierzchni, bracającej się w celu zapewnienia maksymalnej przestrzeni dla nóg. Blat wyknany z płyty wiórwej pwlekanej bustrnnie białym laminatem wyskciśnieniwym (HPL) grubści 0,8 mm. Blat składający się blków sklejnych klejem mcznikwym, pkrytych 4 mm płytą wiórwą. 75

76 Blat wyknany z płyty wiórwej pwlekanej bustrnnie laminatem wyskciśnieniwym (HPL) grubści 0,8mm, dpwiadający klrem tylnym pkrycim krzeseł z pz 52,54 i 55. Blat składający się z blków sklejnych klejem mcznikwym, pkrytych 4mm płytą wiórwą wytrzymałści 1550 Nm. Krawędź ABS gr 2-3mm wyknana z plastiku dprneg na uderzenia dpwiadająca klrem pkryciu blatu bez widczneg łączenia. Stół z zamntwanym p wewnętrznej strnie blatu bezpiecznikiem pkrytym twrzywem zabezpieczającym stły na ewentualnść zbirweg przewżenia przed uszkdzeniami. D transprtu stłów przewidzieć należy wózek pzwalający na przewżenie 10 sztuk stłów, wózki w ilści umżliwiającej przechwywanie na nich stłów. Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Atest / certyfikat: a. Wytrzymałściwy wg nrmy EN lub równważne Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściw asrtymentwym. Klrystyka statecznie d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. 62 Stół bistr biały średnica 700 mm, wyskść mm. Stół bistr składający się ze stalwej składanej ramy i pulpitu krągłeg, laminwaneg grubści 20 mm. Zdjęcie pglądwe Pulpit wyknany z płyty wiórwej gęstści min. 680 kg/m 3, pwlekanej bustrnnie laminatem wyskciśnieniwym (HPL). Blat składa się z blków klejnych klejem mcznikwym, pkrytych 4mm płytą 76

77 63 praswaną ciśnieniw. Prdukcja, dprnść na światł, chrna przeciwpżarwa, prnść na temperaturę, dprnść mechaniczna i chemiczna w zgdzie z nrmą EN 438 (HPL) lub równważna Wytrzymałść: 1550 Nm. Krawędź blatu pkryta ABS grubści 2mm wyknana z plastiku dprneg na uderzenia. Pulpit stłwy wyknany z twrzyw sztucznych wzmacnianych nićmi szklanymi, składany za pmcą jednręczneg uchwytu z twrzywa służąceg d blkwania i składania pulpitu stłweg wraz z ramą. Dzięki specjalnym kółkm, pulpit stłwy mżna przechylać na bki i składać, blat stłu składa się razem z metalwą pdstawą krzyżakwą pzwalającą zapewnić maksymalną ilść miejsca pdczas składwania i transprtu. Łatwści w przenszeniu pulpitu ddają bracające się stpki stłu w kształcie kół, jedncześnie pdczas użytkwania gwarantujące stabilnść. Pdstawa wyknana z rury średnicy 60 x 3 mm i wewnętrznej rury 35 x 3mm, każda z dwma zespawanymi przedłużnymi nóżkami, wyknanymi z 8mm blachy stalwej i przedłużnymi 640mm, które mgą być bracane jedna na drugą za pmcą pdwójneg układu. Stpki stłu krągłe, wyknane z dprneg na uderzenia plastiku. Rama lakierwana prszkw w klrze RAL Pwłka z lakieru prszkweg grubści k µm. W zestawie d stłów należy dstarczyć systemwe wózki d transprtu i magazynwania ilść d wskazania przez Zamawiająceg. Twrzywwy łącznik d stłów knferencyjnych z pzycji 61 Mntwany rzłącznie pd blatem. Przykładwe zdjęcia 64 Szafa ubraniwa pracwnicza z pdziałem wewnętrznym Wymiary min: dla 2 segmentwej Szerkść 800 mm Głębkść 500 mm Wyskść 1800mm Segmentwa metalwa szafa ubraniwa, grubść blachy 0,8 mm. Ckół z blachy cynkwanej 1,0 mm. Krpus szafy w klrze jasnszarym RAL 7040 lub 7035 Drzwi szafy w klrze RAL 5018 lub 5018 Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujący w 1 punkcie,, 77

78 przewidzieć mżliwść zastswania klucza Master lub zamek szyfrwy ( d decyzji Zamawiająceg p pdpisaniu umwy Szerkść każdeg segmentu 400mm, Wewnątrz każdeg segmentu u góry półka, pd nią drążek z 3 przesuwnymi haczykami z twrzywa sztuczneg, przegrda czyste/brudne. Na drzwiach twry wentylacyjne i ramka z etykietą. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściw asrtymentwym. Klrystyka statecznie d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Dpuszcza się szafy pracwnicze d 4 w zestawach przy jednczesnym zachwaniu gabarytów użytkwych i wypsażenia jak pwyżej. Przykładwe zdjęcia 65 Metalwa szafa gspdarcza. Szerkść 600 mm Głębkść 500 mm Wyskść 1800 mm Szafa metalwa: Wieniec szafy wyknany z blachy stalwej gr.0,8 mm, wieniec dlny z blachy cynkwanej. Pzstałe elementy z blachy 0,6mm. Drzwi skrzydłwe ze schwanymi zawiasami z blachy gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiwy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa psiada cztery przestawne c 25 mm półki Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściw asrtymentwym. Klrystyka statecznie d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. 78

79 Metalwa szafa gspdarcza Szerkść 600 mm Głębkść 500 mm Wyskśc Wieniec szafy wyknany z blachy stalwej gr.0,8 mm, wieniec dlny z blachy cynkwanej. Pzstałe elementy z blachy 0,6mm. Drzwi skrzydłwe ze schwanymi zawiasami z blachy gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiwy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa psiada cztery przestawne c 25 mm półki. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściw asrtymentwym. Klrystyka statecznie d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Metalwa regał gspdarczy. Szerkść mm Głębkść mm Wyskść 1800 mm 67 Szkielet regału wyknany z blachy stalwej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał psiada pięć półek wyknanych z blachy stalwej gr. 0,8 mm, przestawnych c 60 mm. Dpuszczalne maksymalne bciążenie półki 100 kg. Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Zastswać d mntażu stłów - pz Kanał kablwy pzimy mntwany d ramy biurka, między metalwymi elementami wzdłużnymi ramy. Kanał zatrzaskiwany, łatw demntwany, w całści wyknany z twrzywa sztuczneg, wzmcniny żebrwaniem. Wymiary kanału : długść: mm, szerkść mm. 69 Kanał kablwy pinwy, twrzywwy mntwany d kanału kablweg pzimeg, mcwanie na zatrzask. Kanał łatw demntwany. Pdstawa kanału metalwa w słnie twrzywwej. Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Przykładwe zdjęcie Zastswać d mntażu biurek 70 Kanał kablwy pinwy d biurka - uniwersalny. Kanał wyknany z twrzywa w klrze Zastswać d mntażu biurek 79

80 71 alu, żebrwany. Kanał mntwany d blatu biurka. Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Kanał kablwy pzimy, mntwany d blatu biurka. Kanał wyknany z blachy stalwej grubści 0,8-1,0mm malwanej prszkw. Wymiary: szerkść mm, głębkść w najszerszym miejscu mm, wyskść mm Ukształtwanie kanału pwinn umżliwiać jeg mcwanie bez narzędziwe na uchwycie z twrzywa sztuczneg - mcwaneg za pmcą wkrętów d blatu. Jeden kanał pwinien psiadać dwa uchwyty. Dstęp d kanału pwinn uzyskiwać się p wysunięciu blkady a następnie dchyleniu g w dół. Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Zastswać d mntażu biurek 72 Mediaprt Wymiary: min 240x 100mm wyknany z chrmwaneg, satynwaneg aluminium Funkcja: mediaprt z dwma gniazdkami sieciwymi mediaprt z dwma gniazdkami elektrycznymi gniazd RJ Mediaprt z gniazdami, brtwy wyknany z chrmwaneg, satynwaneg aluminium mediaprt z dwma gniazdkami sieciwymi mediaprt z dwma gniazdkami elektrycznymi gniazd RJ 45 Przykładwe zdjęcie 74 Wieszak na ubranie Wieszak z wyskiej jakści stali, lakierwej prszkw Kntrastwe haczyki na ubrania. Stelaż metalwy, lakierwany: - dlna część wieszaka rura elipsa - górna cześć wieszaka rura - haczyki pręt + zatyczka Wersje klrystyczne: 80

81 - czarny (lakierwany prszkw) - metalik (lakierwany prszkw) - chrm (tylk haczyk) - RAL 3020 czerwny - RAL 1023 żółty - RAL 5018 turkuswy - RAL 9003 biały Stpki twarde, z twrzywa, w klrze czarnym. Klrystyka d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Przykładwe zdjęcia prduktu 75 Szafa z drzwiami żaluzjwymi. Szerkść 1200 mm Głębkść 450 mm Wyskść 2000mm Metalwa szafa wzmcninej knstrukcji, pkryta farbą prszkwą. Drzwi żaluzjwe, zamykane są zamkiem kluczwym ryglującym w jednym punkcie. Szafa wyknana z blachy czarnej grubści 0.8mm- 1mm, malwana farbami prszkwymi (epksydw-pliestrwymi) Zamykana zamkiem krzywkwym. Mżliwść regulacji wyskści półek, Wypsażenie w min 4 półki Drzwi wyknane są z aluminium satynwaneg. Klrystyka: krpus i półki: RAL 7035 lub RAL 7040 klr żaluzji: jasnszary materiał aluminium satynwane. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściw asrtymentwym. Klrystyka statecznie d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Przykładwe zdjęcie 76 Metalwy regał archiwalny - wymagany atest Szerkść 1200 mm Głębkść 450 mm Wyskść 2000mm Metalwe regały wzmcninej knstrukcji, pkryte farbą prszkwą. Wyknane z blachy czarnej grubści 0.8mm- 1mm, malwanej farbami prszkwymi (epksydw-pliestrwymi) Mżliwść regulacji wyskści półek,wypsażenie w min 4 półki Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściw asrtymentwym. 81

82 Klrystyka statecznie d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. 77 Metalwa szafa archiwalna Parametry szafy zgdne z przepisami archiwach Wymiary: min: Szerkść 1200 mm Głębkść 450 mm Wyskść 2000mm Metalwa szafa wzmcninej knstrukcji, pkryta farbą prszkwą. Drzwi żaluzjwe, zamykane są zamkiem kluczwym ryglującym w jednym punkcie. Wyknana z blachy czarnej grubści 0.8mm- 1mm, malwana farbami prszkwymi (epksydw-pliestrwymi) Zamykana zamkiem krzywkwym. Mżliwść regulacji wyskści półek,wypsażenie w 4 półki Drzwi wyknane są z twrzywa sztuczneg. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściw asrtymentwym. Klrystyka statecznie d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. 82

83 Zdjęcie przykładwe 78 Szafa karttekwa z szufladami na teczki zawieszkwe frmatu A4. Wymiary min Szerkść 787 mm Głębkść 590 mm Wyskść 1357 mm Krpus wyknany z blachy stalwej grubści 0,8-1,0 mm pkryty farbą prszkwą 4 szerkie szuflady na 2 rzędy teczek wyknane na prwadnicach teleskpwych z pełnym wysuwem. Dn szuflady pełne, Blkada wysuwu więcej niż jednej szuflady, Zamek centralny z 2 kluczykami. Centralne ryglwanie wszystkich szuflad. Nśnść każdej szuflady min 50 kg. W kmplecie należy dstarczyć etykiety samprzylepne d pisu każdej szuflady. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściw asrtymentwym. Klrystyka statecznie d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. Rysunek pglądwy i djęcie przykładwe 79 Szafa d przechwywania rysunków, map, dkumentów Szerkść 1350 mm Głębkść 920 mm Wyskść 425 mm 5-szufladwa szafa na rysunki i plakaty zamykana zamkiem centralnym Ściany bczne i tylna wyknane z blachy stalwej gr. 0,8 mm, a pzstałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Szuflady na prwadnicach kulkwych pełnym wysuwie, zabezpieczne przed wypadaniem. Szafa zamykana zamkiem centralnym. Wysuw szuflady min 600 mm. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściw asrtymentwym. Klrystyka statecznie d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. 83

84 80 Biurk zwiększnej dprnści na wilgć Wymiary: Szerkść 1600 mm Głębkść 800 mm Wyskść mm Stelaż biurka wyknany ze stalwych prfili zamkniętych przekrju czwrkątnym za stpkami wyrównującymi wyskść. Blat grubści min. 25 mm z pwłką z melaminy, płyta gęstści min 680kg/m 3 i zwiększnej dprnści na wilgć, brzeże ABS gr jednlitej 2-3mm Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściw asrtymentwym. Klrystyka statecznie d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. 81 Szafa metalwa Wymiary: Szerkść 1000 mm Głębkść 450 mm Wyskść 2000 mm Szafa wyknana z blachy stalwej gr. Min. 0,7 mm. Drzwi skrzydłwe ze schwanymi zawiasami. Uchwyt drzwiwy z zamkiem zabezpieczającym. Wieniec szafy wyknany z blachy stalwej gr. Min. 0,8 mm, wieniec dlny z blachy cynkwanej. Pzstałe elementy z blachy min. 0,6 mm. Drzwi skrzydłwe ze schwanymi zawiasami z blachy gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiwy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa z czterema przestawnymi c 25 mm półkami. Klrystyka: zgdnie z zestawieniem zbirczym ilściw asrtymentwym. Klrystyka statecznie d wybru przez Zamawiająceg, p pdpisaniu umwy. 82 Szafa metalwa Wymiary: Szerkść 1000mm Głębkść 600mm Wyskść 2000mm Parametry szafy zgdne z przepisami archiwach. Szafa wyknana z blachy stalwej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłwe ze schwanymi zawiasami. Uchwyt drzwiwy z zamkiem zabezpieczającym. 84

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamowienia/tryby Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.reda.pl/zamwienia/tryby Reda: Część 1 Dstawa i mntaż mebli biurwych dla Urzędu Miasta w Redzie Część

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY MEBLI

OPIS TECHNICZNY MEBLI OPIS TECHNICZNY MEBLI 1. Biurk Kształtwe z przeltką wym. 160/80x100/43x72h - 6 szt. Stelaż biurka t knstrukcja metalwa malwana prszkw na klr RAL 9006 Nga klumnwa biurka wyknana z blachy giętej zimnwalcwanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa wyposażenia sal lekcyjnych Numer ogłoszenia: 174040-2015; data zamieszczenia: 12.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa wyposażenia sal lekcyjnych Numer ogłoszenia: 174040-2015; data zamieszczenia: 12.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.e-cea.pl/1618/ Warszawa: Dstawa wypsażenia sal lekcyjnych Numer głszenia: 174040-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Wyknaniu, dstarczeniu i mntażu mebli biurwych, w tym mebli kuchennych raz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, wózka d przewżenia chrych, wózka d przewżenia czystej bielizny,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (SIWZ) III Część Opis Przedmitu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmit zamówienia: Przedmitem zamówienia jest dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg typu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.imw.lublin.pl Lublin: Inkubatr z atmsferą CO2 i hipksją raz pjemnik na przechwywanie próbek w LN2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy, mntaż i ustawienie mebli biurwych, tapicerwanych i krzeseł dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.transprt.gv.pl Warszawa: dstawa i mntaż mebli biurwych, krzeseł z pulpitem raz fteli biurwych brtwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wypsażenie i adaptacja pmieszczeń biurwych Plskieg Obserwatrium Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Warszawa: Sukcesywne dstawy mebli wlnstjących, zabudów stałych i wypsażenia meblweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyknanie i dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 307085-2010; data zamieszczenia: 29.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin: Dpsażenie mikrskpu Nikn Eclipse 80i z kamerą Nikn DSFi1-U2 w system cyfrwej dkumentacji i analizy brazu dla Katlickieg Uniwersytetu Lubelskieg Jana Pawła II Numer głszenia: 324734-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dstawa materiałów zużywalnych d systemu 3S Safe Sampling System, d archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: dstawa materiałów eksplatacyjnych d drukarek - według 2 pakietów Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów stacjnarnych półkwych (metalwych) raz szafy aktwej d

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.asp.wrc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer głszenia: 89580-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż wypsażenia zaplecza gastrnmiczneg w budynku Uniwersytetu Muzyczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Dstawa i mntaż trybun przenśnych w Krzywsądwie Numer głszenia: 109290-2014;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/53/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, krzeseł, kanap, tabretów raz regałów archiwizacyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Remnt dachów budynków ICHTJ. Numer głszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im.m.kromera, ul. Ratuszowa 4,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im.m.kromera, ul. Ratuszowa 4, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mbp.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup wypsażenia budynku Miejskiej Bibliteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa ubrań specjalnych dla Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej w Łdzi Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Budwa grdzenia śrdka rekreacyjneg w Plańczyku. Numer głszenia: 264674-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Dstawa mebli i wypsażenia d Labratrium Mikrbilgiczneg i Metablmiki na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-63/13/PJ

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-63/13/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Druk i dstawa druków ścisłeg zarachwania dla Uniwersytetu Gdańskieg Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3A d SIWZ nr sprawy OM/ZP/7720-20/DI/2010 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Adres biektu budwlaneg: Janówek, Ul. Nwdwrska 3 Zamawiający: Wjskwa Agencja

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ

STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ STRONA INTERNETOWA/TABLICA OGŁOSZEŃ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkl.pl Kł: Zakup i dstawa serwera, sprzętu kmputerweg i prgramwania

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa hełmów strażackich dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia: 232896-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług drukwania książek, czaspism raz materiałów edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Przebudwa drgi pwiatwej Nr 0361T Wjciechów- Skrzelczyce-Brdy d km: 0+000 d km:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Szczecin: dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika

Szczecin: dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/66/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne,1650.html Lublin: Dstawa materiałów prmcyjnych w ramach prjektu

Bardziej szczegółowo

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku.

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku. Usługa składu, druku i dstawy d Urzędu d Spraw Kmbatantów i Osób Represjnwanych biuletynu Kmbatant w 2011 rku. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-107/13/PJ

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-107/13/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Dstawa fabrycznie nwych samchdów sbwych dla Uniwersytetu Gdańskieg - 2 szt. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Dstawa wypsażenia gminneg punktu selektywneg zbierania dpadów kmunalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Biecz: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg z pcją wykupu fabrycznie nwej kpark - ładwarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kfk.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kfk.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kfk.rg.pl Warszawa: Wyknanie, druk, pakwanie raz dstarczenie d siedziby Zamawiająceg materiałów reklamw

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrd.radm.pl Radm: Dstawa paliwa d pjazdów służbwych Wjewódzkieg Ośrdka Ruchu Drgweg w Radmiu. Numer

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Prudnik: Sukcesywna dstawa błn rentgenwskich gólndiagnstycznych, mammgraficznych,

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl Śrda Wielkplska: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez Pwiatwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA OLGA FREDOWICZ 41-200 Ssnwiec ul. Tatrzańska 6 NIP 644 311 18 71 tel.: 601 383 754 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW przy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl, BIP, zakładka zamówienia publiczne Warszawa: Dstawa 20 sztuk licencji na serwerwy system

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LABORATORIÓW ODDZIAŁU FARB I TWORZYW W GLIWICACH, UL. CHORZOWSKA

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo