Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/"

Transkrypt

1 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: Olsztyn: Dstawa mebli i wypsażenia d Labratrium Mikrbilgiczneg i Metablmiki na rzecz prjektu: Reginalne Centrum Badań i Transferu Wiedzy Żywnść dla Zdrwia. Inwestycja w aparaturę badawczą twrzącą pwiązania kperacyjne pmiędzy jednstką naukw-badawczą a przedsiębirstwami - etap II, realizwaneg w ramach prgramu RPO WiM, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Działania Umwa nr UDA-RPWM WND- RPWM ;12 z dn r dla IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Rzrdu Zwierząt i Badań Żywnści Plskiej Akademii Nauk, ul. Tuwima 10, Olsztyn, wj. warmińsk-mazurskie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwwa Jednstka Naukwa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Dstawa mebli i wypsażenia d Labratrium Mikrbilgiczneg i Metablmiki na rzecz prjektu: Reginalne Centrum Badań i Transferu Wiedzy Żywnść dla Zdrwia. Inwestycja w aparaturę badawczą twrzącą pwiązania kperacyjne pmiędzy jednstką naukw-badawczą a przedsiębirstwami - etap II, realizwaneg w ramach prgramu RPO WiM, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Działania Umwa nr UDA-RPWM WND-RPWM ;12 z dn r dla IRZiBŻ PAN w Olsztynie.. II.1.2) Rdzaj zamówienia: dstawy.

2 II.1.3) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: Przedmit zamówienia bejmuje dstawę mebli i wypsażenia d Labratrium Mikrbilgiczneg i Metablmiki w Instytucie Rzrdu Zwierząt i Badań Żywnści PAN w Olsztynie. Zamówienie nie zstał pdzielne na Części. A. Wypsażenie Labratrium Mikrbilgiczneg: a) Pmieszczenie Dygestrium szt. 1; Labratryjny stół przyścienny ze stanwiskiem d mycia - szt. 1; Labratryjny stół wyspwy z nadstawką - szt. 1; Labratryjny stół przyścienny kątwy-kmbinwany - szt. 1; Szafka wisząca szt. 5; Labratryjny stół przyścienny kątwy - szt. 1; Regał wiszący szt. 1; Tabret labratryjny wyski z parciem - szt. 2; Tabret labratryjny wyski - szt. 2; Tabret labratryjny niski - szt. 1; b) Pmieszczenie Dygestrium szt. 1; Labratryjny stół przyścienny ze stanwiskiem d mycia - szt. 1; Labratryjny stół przyścienny kątwy-kmbinwany - szt. 1; Szafka wisząca szt. 2; Tabret labratryjny wyski z parciem - szt. 2; Tabret labratryjny wyski - szt. 3; c) Pmieszczenie Szafka Labratryjna dzieżwa szt. 1; Szafka dygestryjna d przechwywania dczynników - szt. 1; Labratryjny stół przyścienny - szt. 1; Labratryjny stół przyścienny kątwy - szt. 1; Szafka wisząca szt. 4; Okap labratryjny - szt. 4; Stelaż nastłwy labratryjny szt. 4; Stelaż nastłwy labratryjny szt. 4; Tabret labratryjny wyski - szt. 2; d) Pmieszczenie Szafa labratryjna przeszklna szt. 1; Regał labratryjny szt. 1; Szafa labratryjna przeszklna szt. 2; Labratryjny stół przyścienny - szt. 2; Regał labratryjny szt.1; Tabret labratryjny wyski - szt. 2; Tabret labratryjny niski z parciem - szt. 2; e) Kszt transprtu i mntażu mebli i dygestrium wraz z przyłączeniem d istniejącej instalacji elektrycznej, wdn kanalizacyjnej i wentylacyjnej pkrywa firma dstarczająca prdukty f) Cena pdana w fercie pwinna zawierać wyszczególnine ceny cząstkwe na pszczególne zestawy mebli wraz z ceną transprtu i mntażu. g) Klrystyka mebli - szary lub niebieski B. Wypsażenie Labratrium Metablmiki: a) Pmieszczenie Dygestrium - szt. 2; Szafa d przechwywania butli z aztem - szt. 2; Labratryjny stół wyspwy z nadstawką i stanwiskiem d mycia - szt. 1; Labratryjny stół wyspwy z nadstawką - szt. 1; Labratryjny stół przyścienny bez nadstawki - szt. 2; Szafka wisząca szt. 2; Szafka wisząca szt. 2; Blat - Ceramika lita wielk-gabarytwa z pdniesinym brzeżem na pdłżu żelbetnwym - szt. 1; Prysznic bezpieczeństwa nad drzwiami - szt. 1; Szafa d przechwywania dczynników - szt. 1; Regał magazynwy - szt. 3; Szafa labratryjna z nadstawką szt. 2; Szafa labratryjna szt. 1; Labratryjny stół przyścienny - szt. 1; b) Pmieszczenie Labratryjny stół przyścienny kątwy-kmbinwany - szt. 1; Labratryjny stół przyścienny ze stanwiskiem d mycia - szt. 1; Ramię dciągwe - szt. 4; Stół labratryjny jezdny - szt. 5; Biurk labratryjne - szt. 1; Półka naścienna pd drukarkę - szt. 1; Tabret labratryjny wyski z parciem - szt. 10; Stół jezdny z blatem ze stali KO - szt. 2; c) Kszt transprtu i mntażu mebli i dygestrium wraz z przyłączeniem d istniejącej instalacji elektrycznej, wdn kanalizacyjnej i wentylacyjnej pkrywa firma dstarczająca prdukty d) Cena pdana w fercie pwinna zawierać wyszczególnine ceny cząstkwe na pszczególne zestawy mebli wraz z ceną transprtu i mntażu. e) Klrystyka mebli - niebieski Szczegółwy pis przedmitu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 d SIWZ. Pdanie nazw, znaków twarwych lub pchdzenia mebli lub dygestrium wskazanych w pisie przedmitu zamówienia ma na celu kreślenie ich cech technicznych i jakściwych, a Zamawiający

3 dpuszcza składanie fert równważnych parametrach technicznych i wymgach jakściwych nie niższych niż przedmity wskazane przez Zamawiająceg. Wyknawca, mże zaferwać meble i wypsażenie parametrach wyższych lub rzwiązaniach technlgicznych lepszych, w tym krzystniejszych dla śrdwiska. Udwdnienie rzwiązania równważneg lub lepszeg leży p strnie Wyknawcy i musi mieć dzwierciedlenie w załącznych d ferty materiałach prducenta. Ddatkwe wymagania: 1. Wyknawca będzie zbwiązany d dstawy i mntażu mebli i wypsażenia bezpśredni d Labratrium Mikrbilgiczneg(pkje: 221, 229, 218, 119) i Labratrium Metablmiki (pkje: 204, 207) w siedzibie Zamawiająceg, wskazaneg w umwie. 2. Meble i wypsażenie pwinny być prduktami wyskiej jakści, muszą być fabrycznie nwe, nie nszące śladów użytkwanie, nieuszkdzne, wlne d wad materiałwych i prawnych. 3. Meble i wypsażenie musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy raz wymagania i nrmy kreślne w pisach technicznych. 4. Zaleca się, aby każdy z Wyknawców dknał wizji lkalnej na terenie budynku Instytutu Rzrdu Zwierząt i Badań Żywnści Plskiej Akademii Nauk przy ul. Tuwima 10 w Olsztynie, celem sprawdzenia zapznania się z układem Labratrium Mikrbilgiczneg i Labratrium Metablmiki, jeg lkalizacją, sugerwanym przez Zamawiająceg miejscem mntażu mebli i wypsażenia. Wyknawca winien każdrazw pinfrmwać Zamawiająceg zamiarze dknania wizji lkalnej na terenie Instytutu, z zachwaniem frmy pisemnej - dpuszcza się przekazanie infrmacji faxem.: lub em: lub 5. Wyknawca zbwiązuje się d wyknania przedmitu zamówienia z należytą starannścią, zgdnie z bwiązującymi nrmami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgdnieniami dknanymi w trakcie realizacji dstawy i mntażu. 6. Okres gwarancji na meble i wypsażenie nie mże być krótszy niż 12 miesięcy. Warunki gwarancji zstał zawarte we wzrze umwy - załącznik nr 5 d siwz. 7. P dstarczeniu i mntażu w siedzibie Zamawiająceg mebli i wypsażenia, pwinny być ne gtwe d użytkwania i pprawnej, bezklizyjnej pracy w zakresie wszystkich składwych elementów i funkcji, zgdnie z pisem tych elementów w załączniku nr 1 - specyfikacja. Niedpuszczalne jest, aby dla zapewnienia użytkwania i prawidłwej pracy knieczne był instalwanie ddatkwych elementów (urządzeń), w późniejszym czasie, szczególnie za ddatkwą płatą. 8. Zamawiający zastrzega sbie praw dstąpienia d umwy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dstarcznych mebli i wypsażenia. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , , , , II.1.6) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: nie. II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakńczenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

4 III.1) WADIUM Infrmacja na temat wadium: Zamawiający nie ustanawia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na pczet wyknania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie pisuje szczegółw spsbu dknywania ceny spełniania warunków udziału w pstępwaniu. Wymagane złżenie świadczenia - Załącznik nr 3 d SIWZ III.3.2) Wiedza i dświadczenie Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie pisuje szczegółw spsbu dknywania ceny spełniania warunków udziału w pstępwaniu. Wymagane złżenie świadczenia - Załącznik nr 3 d SIWZ III.3.3) Ptencjał techniczny Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie pisuje szczegółw spsbu dknywania ceny spełniania warunków udziału w pstępwaniu. Wymagane złżenie świadczenia - Załącznik nr 3 d SIWZ III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie pisuje szczegółw spsbu dknywania ceny spełniania warunków udziału w pstępwaniu. Wymagane złżenie świadczenia - Załącznik nr 3 d SIWZ III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa Opis spsbu dknywania ceny spełniania teg warunku Zamawiający nie pisuje szczegółw spsbu dknywania ceny spełniania warunków udziału w pstępwaniu. Wymagane złżenie świadczenia - Załącznik nr 3 d SIWZ III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu, należy przedłżyć: III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć:

5 świadczenie braku pdstaw d wykluczenia aktualny dpis z właściweg rejestru, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert, a w stsunku d sób fizycznych świadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wyknawca pwłujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w pstępwaniu na ptencjał innych pdmitów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dkumenty dtyczące teg pdmitu w zakresie wymaganym dla wyknawcy, kreślnym w pkt III.4.2. III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie ptwierdzenia, że ferwane dstawy, usługi lub rbty budwlane dpwiadają kreślnym wymaganim należy przedłżyć: inne dkumenty Oferwane meble muszą być wyknane zgdnie z nrmami Unii Eurpejskiej raz Plskimi Nrmami przenszącymi nrmy eurpejskie, dtyczącymi mebli labratryjnych raz psiadać atest higieny. 1. Dkument ptwierdzający, że dstarczne meble wyknane zstaną przez wyknawcę psiadająceg aktualny certyfikat PN EN ISO 9001:2009 w zakresie prjektwania, mntażu i serwisu mebli i urządzeń labratryjnych i medycznych. 2. Certyfikat lub Świadectw z badań - dtyczący dstarczanych mebli -przeprwadznych w parciu nrmy PN-EN :2004, PN-EN 14056:2005, PN-EN :2006 wystawinych przez niezależną instytucję uprawniną d przeprwadzania teg typu badań. 3. Atest higieniczny na dstarczane blaty labratryjne z ceramiki litej wielkgabarytwej na pdłżu z płyty wiórwej laminwanej - wystawiny przez uprawniną d teg typu badań niezależną instytucję. 4. Atest higieniczny na dstarczane blaty labratryjne z

6 ceramiki litej wielkgabarytwej na pdłżu żelbetwym - wystawiny przez uprawniną d teg typu badań niezależną instytucję 5. Atest higieniczny na płytę wiórwą melaminwą z której wyknywane będą meble w zakresie grubści mm. 6. Świadectw Jakści zdrwtnej na dstarczane blaty z knglmeratu kwarcw - granitweg wystawine przez niezależną uprawnina d teg typu badan instytucję. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dkumenty niewymienine w pkt III.4) alb w pkt III.5) a) frmularze: specyfikacji - załącznik nr 1, ferty - załącznik nr 2, b) dkumenty wymienine w rzdziale IX SIWZ, Wyknawcy zagraniczni z uwzględnieniem pisu dkumentów w rzdziale X SIWZ, c) wypełnine załączniki nr 3, 4 d SIWZ e)pełnmcnictw d reprezentwania wyknawcy, w ryginale lub kpii pświadcznej ntarialnie, ile fertę składa pełnmcnik. f)umwa spółki cywilnej - jeżeli dtyczy. III.7) Czy granicza się mżliwść ubiegania się zamówienie publiczne tylk dla wyknawców, u których pnad 50 % pracwników stanwią sby niepełnsprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprwadzna będzie aukcja elektrniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: tak Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz kreślenie warunków zmian Zamawiający dpuszcza mżliwść zmiany isttnych pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru Wyknawcy, w przypadku wystąpienia c najmniej jednej z klicznści wymieninych pniżej, bejmujących: 1. dla zmiany terminu realizacji przedmitu zamówienia: - ze względu na wystąpienie klicznści niedających się przewidzieć przed zawarciem umwy, np. działanie siły wyższej; 2. dla zmiany spsbu spełnienia świadczenia: a) zmiany technlgiczne, w szczególnści: - niedstępnść na rynku urządzenia wskazaneg w dkumentacji przetargwej spwdwaną zaprzestaniem prdukcji lub wycfaniem z rynku urządzenia. Zaferwany sprzęt nie mże mieć parametrów grszych niż kreślne w specyfikacji - załącznik nr 1. Wyknawca zbwiązany jest dstarczyć: świadczenie d prducenta zaprzestaniu prdukcji sprzętu zaferwaneg; wypełniną specyfikację na nwy sprzęt (załącznik nr 1) wraz z materiałami prducenta pświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów.; - pjawieniem się na rynku urządzenia nwszej generacji (bądź w nwszej technlgii) pzwalająceg na zaszczędzenie ksztów realizacji przedmitu umwy lub ksztów eksplatacji przedmitu umwy.

7 Zaferwany sprzęt nie mże mieć parametrów grszych niż kreśln w specyfikacji - załącznik nr 1. Wyknawca zbwiązany jest dstarczyć: świadczenie d prducenta rzpczęciu i prwadzeniu prdukcji urządzeń nwej generacji lub nwej technlgii; wypełniną specyfikację na nwy sprzęt (załącznik nr 1) wraz z materiałami prducenta pświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów.; 3. dla pzstałych zmian: - zmiana spsbu dknywania płatnści na rzecz Wyknawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiająceg umwy dfinanswanie prjektu lub wytycznych dtyczących realizacji prjektu; 4. nie stanwi isttnej zmiany umwy w rzumieniu art. 144 Pzp, w szczególnści: a) zmiana danych związanych z bsługą administracyjn-rganizacyjną umwy (np. zmiana nr rachunku bankweg, zmiana dkumentów ptwierdzających uregulwanie płatnści wbec pdwyknawców); b) zmiany danych teleadreswych raz sób wskazanych d kntaktów między strnami. 5. Zmiany treści umwy, kreślnych w pkt. 1-3, pd rygrem nieważnści wymagają zachwania frmy pisemnej w pstaci bustrnnie pdpisaneg aneksu d umwy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Instytut Rzrdu Zwierząt i Badań Żywnści Plskiej Akademii Nauk ul. Bydgska 7; Olsztyn pkój B25. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 12:00, miejsce: Instytut Rzrdu Zwierząt i Badań Żywnści Plskiej Akademii Nauk ul. Bydgska 7; Olsztyn pkój B25. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.16) Infrmacje ddatkwe, w tym dtyczące finanswania prjektu/prgramu ze śrdków Unii Eurpejskiej: Reginalne Centrum Badań i Transferu Wiedzy Żywnść dla Zdrwia. Inwestycja w aparaturę badawczą twrzącą pwiązania kperacyjne pmiędzy jednstką naukw-badawczą a przedsiębirstwami - etap II, realizwaneg w ramach prgramu RPO WiM, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Działania Umwa nr UDA- RPWMUDA- RPWM WND-RPWM ;12 z dn r dla IRZiBŻ PAN w Olsztynie.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: tak

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamwienia/ Olsztyn: Sprzedaż wraz z dstawą laptpów na ptrzeby realizacji zadania naukw-techniczneg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Usługa szycia i dstarczenia umundurwania wyjściweg na miarę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Dstawa prgramwania dla Państwwej WyŜszej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Piaski: Dstawa fabrycznie nweg samchdu specjalneg d ciśnieniweg mycia kanałów raz czyszczenia wpustów ulicznych w frmie leasingu peracyjneg Numer głszenia: 255664-2011; data zamieszczenia: 23.08.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.2.2014 Zamówienie na dstawę licencji niegranicznych czasw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Dstawa dzieży zimwej dla służb ratwnictwa medyczneg Numer głszenia: 124766-2015;

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

serwisowania kabin WC firmy GLOBAL oraz transportu 4 szt. kabin WC.

serwisowania kabin WC firmy GLOBAL oraz transportu 4 szt. kabin WC. 1/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID:2011-041295 Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu nśnści pwyżej 3500 kg. z mżliwścią zamntwania psiadaneg urządzenia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo