Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych (WIIFS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych (WIIFS)"

Transkrypt

1 Środa, 08 kwietnia 2015 Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych (WIIFS) Naczelnik Wydziału: Przemysław Woźniak tel wew.24 Zakres zadań: Administracja drogami gminnymi (zajęcie pasa drogowego, uzgodnienia dokumentacji, zimowe utrzymanie dróg) 1) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, 2) opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, 3) pełnienie funkcji inwestora, 4) utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju, 7) koordynacja robót w pasie drogowym, 8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, 9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, 10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, 11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 14) wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, 15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 16) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, 17) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą, 18) budowa, utrzymanie, zarządzanie i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz skrzyżowań dróg wewnętrznych z drogami publicznymi a także urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu związanych z funkcjonowaniem skrzyżowań, 19) sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym, 20) sprawy związane z wykonaniem lub przebudową zjazdu z drogi do pól uprawnych i zabudowań, 21) wydawanie zgody na wykonywanie przebudowy lub kapitalnego remontu obiektów i urządzeń znajdujących się w pasie drogowym, 22) występowanie z wnioskiem do właściwego ministra ds. transportu, gdy droga niezbędna dla komunikacji publicznej nie została zaliczona do żadnej kategorii dróg. Utrzymania zieleni miejskiej

2 1) przygotowywanie projektów zagospodarowania terenów zielonych, 2) inwentaryzacja zieleni miejskiej, 3) planowanie, przygotowanie, realizacja i nadzór nad projektami z zakresu zieleni miejskiej, 4) planowanie nasadzeń, 5) planowanie, realizacja i nadzór nad pielęgnacją zieleni miejskiej, 6) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej. Oświetlenie dróg Utrzymanie czystości w mieście 1) bieżące utrzymanie czystości pasów drogowych dróg gminnych, 2) zlecanie sprzątania pasów drogowych dróg gminnych, 3) nadzór nad utrzymaniem czystości pasów drogowych dróg gminnych 4) współpraca ze służbami porządkowymi, fundacjami, schroniskami i organizacjami ochrony zwierząt w zakresie bezdomnych psów na terenie miasta i gminy Białobrzegi, 5) współpraca z firmą zajmującą się wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu miasta i gminy Białobrzegi oraz ich dalszą opieką. Prowadzenie inwestycji komunalnych (wodociągi, kanalizacja) Zamówienia publiczne 1) prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu zamówień publicznych 2) doradztwo jednostkom organizacyjnym Urzędu oraz jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy w sprawach zamówień publicznych 3) przekazywanie do publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień 4) sprawdzanie zgodności z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych dokumentów postępowań przetargowych przedkładanych do Wydziału przez komisje przetargowe lub osobę upoważnioną gdy nie powołano komisji, przed zatwierdzeniem ich treści przez Burmistrza 5) udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 6) informowanie pracowników Urzędu o zmianach w przepisach dotyczących zamówień publicznych 7) prowadzenie sprawozdawczości i analityki z zakresu zamówień publicznych 8) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych i Regionalną Izbą Obrachunkową Przygotowanie inwestycji - w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji: 1) przygotowanie zadania inwestycyjnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub innych dokumentów formalno prawnych przewidzianych prawem, 2) analiza i opracowywanie wytycznych do projektowania, 3) przygotowanie dokumentacji dla wniosków do współfinansowania ze środków UE zadań przygotowywanych i realizowanych przez Wydział, 4) opracowanie materiałów i udział w procedurze zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania analiz, studiów, koncepcji urbanistyczno - architektonicznych i dokumentacji projektowych, 5) współpraca z projektantami na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztów inwestorskich, 6) analiza i weryfikacja uzyskanych opracowań, sprawdzanie ich kompletności i zgodności z zamówieniami oraz wymogami uzgodnień branżowych, 7) przygotowanie materiałów, wniosków i pozyskiwanie uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa oraz decyzji administracyjnych,

3 - w zakresie realizacji inwestycji: 1) nadzorowanie realizacji inwestycji w inwestorstwie bezpośrednim, 2) nadzorowanie realizacji inwestycji wykonywanych przy pomocy inwestorów zastępczych lub inżynierów kontraktów, 3) przygotowanie i nadzorowanie realizacji umów z inspektorami nadzoru inwestorskiego, 4) przygotowanie i nadzorowanie realizacji umów o inwestorstwo zastępcze i z inżynierami kontraktów, 5) przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówień i udziału w procedurze zamówień publicznych na realizację zadań oraz na inspektorów nadzoru inwestorskiego, inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu. 1) opracowanie materiałów do zamówień publicznych w zakresie robót nieprzewidzianych i dodatkowych oraz opracowania projektów aneksów, 2) uzgadnianie harmonogramów realizacji inwestycji, 3) analiza kosztorysów inwestorskich, 4) weryfikacja kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z warunkami przetargu i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 5) weryfikacja kosztorysów na roboty dodatkowe i nieprzewidziane, 6) przygotowanie materiałów i przekazywanie placów budowy wykonawcom, 7) nadzór realizacji inwestycji, w tym analiza realizacji rzeczowo finansowej, 8) weryfikacja kosztów realizacji pod względem zgodności z umową i prawidłowości zastosowania cen, 9) opracowywanie lub pozyskiwanie kosztorysów na roboty dodatkowe i nieprzewidziane, 10) przygotowywanie materiałów do wniosków o zmiany w budżecie, 11) przeprowadzanie i/lub uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót, 12) weryfikacja pod względem finansowym i formalnym faktur za wykonane prace, 13) ewidencja wydatkowanych środków, 14) ewidencja zawartych umów, porozumień oraz zabezpieczeń należytego wykonania umów, 15) rozliczanie kosztów inwestycji zakończonych, przygotowywanie i wystawianie dowodów przejęcia środka trwałego, 16) przygotowanie dokumentów odbiorowych, 17) odbiór i przekazywanie zakończonych inwestycji do użytkowania, 18) prowadzenie przeglądów gwarancyjnych inwestycji, 19) opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji, 20) określanie zapotrzebowania na środki finansowe oraz sporządzanie zbiorczych zakresów rzeczowych dla zadań kontynuowanych na rok następny i na okres objęty Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (do zakończenia realizacji), 21) udział w naradach technicznych i radach budowy, 22) udział w pracach zespołów i komitetów powoływanych odrębnymi zarządzeniami Burmistrza. Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej (fundusze strukturalne, twarde projekty) - w zakresie programowania i funduszy europejskich: 1) opracowywanie/aktualizacja strategii rozwoju miasta, 2) opracowywanie programów rozwoju miasta, 3) sporządzanie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych oraz materiałów do budżetu miasta na dany rok, 4) obsługa wniosków w zakresie inwestycji miejskich i gminnych, 5) prowadzenie Wykazu wniosków inwestycyjnych oraz jego analiza i weryfikacja, 6) pozyskiwanie i zarządzanie informacją o europejskich źródłach finansowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych, 7) podejmowanie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej, w tym przygotowanie dokumentów aplikacyjnych we współpracy z merytorycznymi jednostkami organizacyjnymi

4 Urzędu, 8) pisanie wniosków aplikujących o środki europejskie w sprawie dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych, 9) współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy europejskich, 10) monitorowanie realizacji i rozliczanie inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich, 11) archiwizacja dokumentów dotyczących projektów współfinansowanych ze środków europejskich zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, - w zakresie projektów społecznych i funduszy krajowych: 1) pozyskiwanie informacji o źródłach finansowania inwestycji społecznych 2) planowanie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych, 3) opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji społecznych w tym przygotowanie dokumentów aplikacyjnych we współpracy z merytorycznymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu, 4) współpraca z instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy finansowane z funduszy krajowych i europejskich, 5) monitorowanie realizacji współfinansowania zadań i rozliczanie inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zgodnie z harmonogramem, 6) archiwizacja dokumentów dotyczących projektów współfinansowanych ze środków europejskich zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej - w zakresie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych: 1) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących czasu pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych, kontrola ich realizacji, 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń zamknięć placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych, - w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych: 1) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 2) wydawanie decyzji odmownych w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych, 3) współpraca z organami kontrolującymi placówki prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, 4) współpraca z organizacjami zajmującymi się ochroną konsumentów, 5) kontrola zgodności prowadzonej działalności w zakresie obrotu napojami alkoholowymi z wydanym zezwoleniem, 6) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, - w zakresie działalności gospodarczej w Mieście i Gminie: 1) prowadzenie analiz działalności gospodarczej w Mieście i Gminie, 2) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami i instytucjami gospodarczymi, 3) promowanie przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy, 4) prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, 5) współdziałanie z organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami przedsiębiorców, - w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej: 1) dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 2) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, 3) dokonywanie zmian stanu faktycznego i prawnego w ewidencji, 4) wydawanie zaświadczeń o dokonanych zmianach we wpisie do ewidencji,

5 5) dokonywanie wpisu informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej, 6) prowadzenie rejestru zaświadczeń o wpisie do ewidencji, 7) prowadzenie kartotek numerycznych zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 8) wydawanie decyzji o skreśleniu z ewidencji podmiotów gospodarczych, 9) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych, 10) przesyłanie złożonych wniosków o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) do urzędu statystycznego województwa na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania, 11) przesyłanie złożonych zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego oraz do jednostki ubezpieczeń społecznych, 12) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji, 13) powiadamianie właściwych organów administracji rządowej lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego w razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy Prawo działalności gospodarczej, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności. Załączniki do strony Formularze druków przypisanych do wydziału Data publikacji : :16 Metadane Data publikacji : Rejestr zmian Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kaczmarczyk Osoba udostępniająca informację: Michał Kaczmarczyk INF Osoba modyfikująca informację: Michał Kaczmarczyk

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011 Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w BOCHNI z/s W NOWYM WIŚNICZU ZA ROK 2011 NIP: 868 16 03 932 Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JRW dla gmin JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki INSTYTUT NLIZ REGIONLNYCH Opracował Kamil Stępień na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT ORGNÓW SMORZĄDU WOJEWÓDZTW I URZĘDÓW MRSZŁKOWSKICH projekt z dnia 12.11. 2010 Załącznik nr 4 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE WOJEWÓDZTWEM I JEGO REPREZENTCJ

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Nr egzemplarza: Użytkownik: 30.03.20 Opracował Sprawdził Zatwierdził Stanowisko: Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370192-2013:text:pl:html Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo