1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem"

Transkrypt

1 RADA GMINY PANKI roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na celu usystematyzowanie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie gminy Panki. Poprzez realizację określonych w nim zadań wychodzi na przeciw najbardziej istotnym problemom społeczności lokalnej w zakresie profilaktyki uzależnień a zarazem przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jako priorytetowe zadania programu na rok 2012 przyjęto kontynuację i rozwijanie dotychczasowych działań ze szczególnym naciskiem na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i psychologicznej osób uzależnionych i członków ich rodzin a także działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, których realizacja następować będzie poprzez wspieranie programów profilaktycznych i organizację form spędzania czasu wolnego. Realizacja programu ma za zadanie wpłynąć za zmniejszenie indywidualnych zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych wynikających z nadużywania alkoholu, na poprawę kondycji fizycznej, psychicznej i moralnej dzieci i młodzieży, oraz zwiększenie bezpieczeństwa w sferze życia rodzinnego. Program został opracowany w oparciu o zadania wynikające z : - ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.), Wymieniona ustawa umożliwia samorządowi gminy prowadzenie lokalnej polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej wobec alkoholu Wyznacza konkretne zadania i wskazuje środki finansowe na ich realizację. Cele programu 1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

2 nadużywania alkoholu. 2. Zwiększenie dostępności do terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. 3. Promowanie zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Zadania i sposoby realizacji Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Cel działania: zmniejszenie skutków degradacji psychofizycznej osób uzależnionych i współuzależnionych 1. Współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych. 2. Dofinansowanie dodatkowych programów profilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu nie objętych kontraktem Narodowego Funduszu Zdrowia, prowadzonych w placówkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień. 3. Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu oraz członków ich rodzin, a także dla sprawców i ofiar przemocy w rodzinie. 4. Rozpowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania pomocy dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Cel działania: Zmniejszenie uciążliwości zaburzeń życia rodzinnego na skutek problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie 1. Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu prze Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności; - realizacja ustawowych działań wobec osób nadużywających alkoholu oraz uzależnionych od

3 alkoholu i pokrywanie kosztów realizacji tych zadań, - kierowanie osób na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, - kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. 2. Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy w rodzinie poprzez współpracę z Policją, GOPS, przedstawicielami służby zdrowia, kuratorami, nauczycielami oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 3. Finansowanie szkoleń grup zawodowych zaangażowanych w problematykę uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu zwiększenia liczby kompetentnych służb społecznych, a w szczególności: pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, pedagogów oraz finansowanie szkoleń dla członków GKRPA i pokrywanie kosztów delegacji. 4. Stosowanie procedury interwencji Niebieska Karta, rozpoznawanie zaburzeń życia rodzinnego na skutek nadużywania alkoholu i stosowania przemocy w rodzinie. 5. Pomoc psychologiczna dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach szkolnych. 6. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. Cel działania: zapobieganie wczesnej inicjacji alkoholowej 1. Finansowanie szkolnych programów profilaktyczno - wychowawczych szkół i gimnazjum w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. 2. Finansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia. 3. Dożywianie dzieci z rodzin problemowych w szkołach podstawowych i gimnazjach jako uzupełnienie działań prowadzonych w ramach szkolnych programów profilaktycznych. 4. Udział w kampaniach profilaktyczno edukacyjnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. 5. Finansowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach popularyzacji bezpiecznych form spędzania wolnego czasu i promujących zdrowy tryb życia. 6. Zakup i dystrybucja ulotek, broszur, plakatów, książek, czasopism specjalistycznych i innych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, związanych z realizacją zadań określonych

4 w programie. 7.Organizowanie imprez dla dzieci ze środowisk dotkniętych różnymi dysfunkcjami (imprezy z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, imprezy integracyjne). Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Cel działania: tworzenie bazy materialnej i organizacyjnej dla realizacji programów rozwiązywania problemów alkoholowych. 1. Dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury, który prowadzi zajęcia pozalekcyjne: plastyczne, muzyczne i inne rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z grup ryzyka. 2. Dofinansowanie imprez o charakterze kulturalno turystycznym, promującym idee trzeźwości oraz zdrowego stylu życia. 3. Pomoc psychologiczna dla dzieci poprzez wspomaganie działalności świetlic działających przy szkołach. 4. Dofinansowanie utrzymania pomieszczeń, w których funkcjonują Punkt Konsultacyjny oraz prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. 5. Pomoc w zaopatrywaniu różnych instytucji i organizacji w materiały edukacyjne dotyczące rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. 6. Zakup sprzętu sportowego do pozalekcyjnych zajęć sportowych. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13ą i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: Cel działania: przestrzeganie przepisów ustawy w zakresie zakazu reklamy napojów alkoholowych, ograniczeń sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz na kredyt i pod zastaw 1. Prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy podejmowanie działań

5 interwencyjnych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego za naruszenie przepisów mówiących o zakazie reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, osobom do 18 roku życia na kredyt lub pod zastaw. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zadania Komisji określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy w szczególności: 1. inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 2. przyjęcie zgłoszenia w przypadku występowania nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 3. wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i zmotywowanie do leczenia odwykowego, 4. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 5. współpraca z policją w celu diagnozowania oraz zapobiegania zjawiskom patologii, 6. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń w stosunku do podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, 7. opiniowanie wniosków na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, 8. podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki szkolnej i rodzinnej oraz pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, 9. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13ą i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 10.udział w szkoleniach przeznaczonych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6 Realizatorzy Programu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. 2. Koordynator Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3. Służba Zdrowia. 4. Realizatorzy programów profilaktycznych w szkołach, nauczyciele i pedagodzy. 5. Gminne Instytucje Kultury. 6. Punkty Informacyjno-Konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym i narkomanii. 7. Świetlice szkolne i środowiskowe w Pankach i Janikach. 8. Policja. 9. Inne podmioty, którym mogą być zlecane zadania wynikające z programu. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : 1. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji, 2. Ustala się wynagrodzenie w kwocie zł brutto za pracę na jednym posiedzeniu. Wypłata łącznego wynagrodzenia za wszystkie posiedzenia, następuje jednorazowo w ciągu roku. Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1. Źródłem finansowania zadań wynikających z Programu są środki finansowe budżetu gminy pobierane za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Panki; 2. Sposób wydatkowania środków finansowych określa harmonogram zadań i wydatków wynikających z Programu, 3. Dokumentem prawnym tworzącym podstawę do prowadzenia i finansowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późniejszymi zmianami oraz wytyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 4. Obsługę finansowo księgową zadań wynikających z Programu wykonuje księgowość Urzędu Gminy.

7 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

8 NA ROK 2012 I. ZWIĘKSZENIE DOSTEPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU Lp Formy i rodzaj realizacji Realizujący zadanie Prowadzenie systematycznej działalności w formie motywowania do poddania się leczeniu i kierowania na leczenie odwykowe : wywiady środowiskowe badania przez biegłego rozmowy z uzależnionymi dostarczenie materiałów informacyjno edukacyjnych bieżąca działalność GKRPA 2 Informowanie społeczności o możliwościach uzyskania pomocy w zakresie terapii Gminna Komisja RPA, GOPS, Koordynator GRPiRPA Gminna Komisja Sołtysi Termin realizacji

9 3 Pomoc psychologa i lekarza psychiatry Poradnia odwykowa Kłobuck 4 Pomoc poprzez nawiązanie współpracy z grupą psychoedukacyjną Poradnia odwykowa Kłobuck 5 Oświata zdrowotna i możliwość uzyskania pomocy farmakologicznej Ośrodek Zdrowia 6 Kontynuacja działalności punktów Koordynator konsultacyjnych dla osób uzależnionych od GPPiRPA alkoholu i członków ich rodzin. Komisja RPA Wstępne motywowanie do terapii 7 Współpraca z przedstawicielami różnych Koordynator instytucji oraz służb społecznych mających GPPiRPA bezpośredni kontakt z ofiarami przemocy w Komisja RPA rodzinie : szkoły, pomoc społeczna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, sądy, policja 8 Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych Koordynator oraz informacyjnych dla punktów GPPiRPA konsultacyjnych, GOPS, Biblioteki, Szkół Podstawowych i Gimnazjum 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi Koordynator GPPiRPA Opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych i szczególnie zaniedbanych, mająca na celu stworzenie korzystnych warunków integracji wśród dzieci i młodzieży : dofinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki klasowe dofinansowanie kolonii i obozów oraz obozów terapeutycznych dla dzieci i rodzin dofinansowanie imprez okolicznościowych typu Dzień dziecka, Mikołaj itp. zakup paczek świątecznych 11 Szkolenia dla członków GKRPA, pracowników GOPS, nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji niezbędnych do pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi 12 Doposażenie świetlic działających przy szkołach w celu umożliwienia prowadzenia prac terapeutycznych oraz zajęć z dziećmi Gminna Komisja RPA Komisja RPA

10 i młodzieżą, mających na celu wstępne informowanie o zagrożeniu chorobą alkoholową i sposobach na zapobieganie jej zaistnieniu. II. UDZIELANIE RODZINOM W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ Lp Formy i rodzaj realizacji Realizujący zadanie Termin realizacji Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego przy GOPS - pomoc administracyjno prawna udzielana osobiście lub telefonicznie - rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawiskom przemocy w rodzinie Kierownik GOPS Gminna Komisja RPA

11 - współpraca z punktem konsultacyjnym dla osób uzależnionych 2. Współpraca z opiekunami świetlic terapeutycznych 3 Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom w których występuje problem alkoholu, przemocy w rodzinie oraz zaniedbania w zapewnieniu podstawowych potrzeb zapewniających normalne funkcjonowanie rodziny Kierownik GOPS III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI KIEROWANEJ DO DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH, A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH Lp Formy i rodzaj realizacji Realizujący Termin

12 zadanie realizacji Realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu Dyrektorzy szkół i przedszkola 2 Pogadanki o uzależnieniach dla uczniów Dyrektorzy szkół i rodziców 3 Współpraca lekarz pielęgniarka, GOPS, Komisja RPA, Policja, nauczyciele, księża 4 Ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez nieletnich poprzez rozmieszczenie plakatów o tematyce antyalkoholowej oraz informacyjnych o zagrożeniach spowodowanych spożywaniem alkoholu i przepisach obowiązujących w tym temacie 5 Organizowanie gminnych imprez kulturalnych rozbudzających zainteresowania muzyką, poezją, tańcem, sztuką, plastyką, filmem, sportem. Dyrektorzy szkół Pracownik ds. działalności gospodarczej Dyrektor GOKiS 6 Organizowanie przedstawień profilaktycznych wystawionych przez teatry o tematyce ukazującej problem uzależnień od alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych środków odurzających 7 Organizowanie konkursów literackich, fotograficznych, plastycznych, sportowych oraz zajęć pozalekcyjnych przez Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, GOK. Dofinansowanie nagród oraz zajęć pozalekcyjnych. Dyrektorzy szkół Dyrektor GOKiS Tworzenie warunków do właściwego spędzania Dyrektorzy szkół wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez dofinansowanie aktywnych form wypoczynku, zakup niezbędnego sprzętu oraz zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizowanie wyjazdów na basen, do kina, teatru itp. 9 Współpraca z organizacjami związkowymi, wyznaniowymi, pozarządowymi ; mającymi na celu promocje zdrowia i trzeźwych obyczajów.

13 10 Współpraca z młodzieżą zrzeszoną w Klubie Sportowym, drużynach OSP i ZHP, grupach KSM oraz współpracującą z kołem emerytów i rencistów i działającą w orkiestrze dętej. Dyrektor GOKiS IV. WSWPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻACYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

14 Lp Formy i rodzaj realizacji Realizujący zadanie Termin realizacji Współpraca z podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych 2 Poszerzanie lokalnej koalicji trzeźwości 3 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : a/ wynagrodzenia za pracę Komisji b/ opinie biegłego lekarza c/ wywiady środowiskowe d/ przejazdy służbowe oraz szkolenia koordynatora, przewodniczącego i członków komisji 4 Dofinansowanie innych instytucji i stowarzyszeń 5 Rezerwa środków do dyspozycji Wójta Gminy na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych 6 Zasady wydatkowania środków za prace związane z wdrażaniem GPPiRPA : za pracę w Komisji podczas posiedzenia 130 zł. za sporządzenie protokołu kontroli punktów sprzedaży alkoholu 40 zł. za sporządzenie wywiadu środowiskowego 40 zł. wypłaty łącznego wynagrodzenia za wszystkie posiedzenia jednorazowo w ciągu roku Koordynator GPPiRPA Koordynator GPPiRPA V. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM

15 PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART I 15 USTAWY ORAZ WYSTEPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO Lp Formy i rodzaj realizacji Realizujący zadanie Termin realizacji Realizacja uchwał przyjętych przez Radę Gminy mających na celu ograniczanie dostępu do alkoholu : uchwała w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów uchwała w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży 2 Szkolenie dla podmiotów dokonujących sprzedaży napojów alkoholowych 3 Włączanie się w ogólnopolskie kampanie edukacyjne mające na celu zapoznanie społeczeństwa z prawnymi regulacjami z zakresu problematyki alkoholowej 4 Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem. oraz kontrola przestrzegania przepisów dotyczących zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych (art ustawy) 5 Kontrola rynku w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, osobom nietrzeźwym oraz na kredyt lub pod zastaw Pracownik ds. ewidencji działalności gospodarczej Koordynator GPPiRPA Pracownik ds. ewidencji działalności gospodarczej Gminna Komisja RPA Pracownik ds. ewidencji działalności gospodarczej Gminna Komisja RPA Pracownik ds. ewidencji działalności gospodarczej

16 VI. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEZ ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ L.p. Formy i rodzaj działań Odpowiedzialny Termin realizacji 1 Wspieranie i współpraca z Centrum Integracji Społecznej; kierowanie do nich z terenu gminy osób uzależnionych po uprzednim odbyciu terapii odwykowej Koordynator GPPiRPA Łączna wysokość wydatków na realizację zadań programu w roku PRZEWODNICZĄCY Mirek MGR INŻ. Dominik

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/136/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia25.11.2011r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Żukowo na lata 2012-2015 Listopad 2011 2 I.Wstęp. Narkomania od

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 Głogów, grudzień 2011 r. 1 I. WPROWADZENIE Polska wchodząc w XXI wiek wprowadziła ze sobą bagaż trudnych spraw, niewykonanych decyzji, jak również

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E WOSS-RSS.8141.20.2015 Jarocin, dnia 14.04.2015 r. S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo