w sprawie przyj^cia i realizacji Ptanu Komunikacji i Promocji Wojewodztwa Lubuskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie przyj^cia i realizacji Ptanu Komunikacji i Promocji Wojewodztwa Lubuskiego"

Transkrypt

1 UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia If.5^.«r2014 r. w sprawie przyj^cia i realizacji Ptanu Komunikacji i Promocji Wojewodztwa Lubuskiego narok2015 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z2013 r. poz. 596 z pozn. zm.) oraz w zwiazku z uchwaly Mr 17/215/11 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyj^cia zaiozeh strategii marki dla wojewodztwa lubuskiego wraz systemem controllingu na lata oraz Ksi^gi Marki Lubuskie, uchwala sie co nastej)uje: 1- Uchwala si$ Plan Komunikacji i Promocji Wojewodztwa Lubuskiego na 2015 rok, stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na reaiizacj tych zadah okresla uchwala budzetowa na 2015 rok. 3. Wykonanie uchwaly powierza si^ Marszalkowi Wojewodztwa Lubuskiego. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj^cia. wz. M^ZAtKAlSOJEWODZTWA nfaeaw Tornczyi mczysxya WICEMARSZALE ZAt:EK/y ^ ^ VW GABINETU ZML'\l <3 \g n yxtfji^s^rfeifx.

2 ^» Plan Promocji 2015 tit' / 2 d-4lto- GtOWNE KAMPANIE PROMOCYJNE pod haslem,,lubuskie PO DRODZE" Lp Nazwa zadania Kampania zwiazana z promocjq Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu oraz lubuskiego pszczelarstwa Kampania promocyjna Lubuskich Parkow Krajobrazowych z okazji obchodow 200. rocznicy Opis Dziatania zache_cajace turystow do odwiedzenia malowniczych, atrakcyjnych i petnych tradycji lubuskich winnic oraz pasiek. Szczegolowe dzialania: 1} rozwoj i promocja strony atrakqelubuskie.pl z wykorzystaniem narze_dzi internetowych: - wykonanie ttumaczenia strony na j zyk niemiecki; - zlecenie profesjonalnej firmie rozwoj fanpage na facebooku atrakcjelubuskie.pl za pomoca^wprowadzonych narz^dzi; 2} udziat w targach i prezentacjach: - Eno Expo Mie.dzynarodowych Targach Wina w Krakowie we wspolpracy z lubuskimiwiniarzami - Open Days w Brukseli - Swiejo Miodu w Skansenie w Ochli, - MiejJzynarodowy Dzieri Pszczofy. 3) interaktywna aplikacja przeznaczona na tablety i smartfony wraz z dwoma stoiskami przenosnymi z tabletami (tematyka: atrakcje lubuskie); 4} Promocja wojewodztwa lubuskiego podczas wydarzeii zwia,zanych tematycznie z Lubuskim Szlakiem Wina i Miodu oraz lubuskimi pasiekami, w tym m.in. Ill Lubuski Maraton Szlakiem Wina i Miodu. Dziatania majace na celu zaproszenie turystow do zapoznania sie_ z fauna, i flora, lubuskiej przyrody, okraszonej cudownymi widokami niezwyklych lubuskich parkow krajobrazowych, wraz z ich dorobkiem kulturowym i historycznym. Szczegotowe dziatania: Jednostka wioda.cs Udziaf innych jednostek Dzialania medialne ogolnopolskie i regionalne ogolnopolskie i regionalne Termin realizacji 1)llilllkwartat 2) III i IV kwartai 3)lllublllkwartat 4} II lub HE kwartai Srodki planowane zl 1)20000zt 2}20QOOzt 3} zl 4}120000zt z\a 1 z 21

3 3. zalozenia Parku Muzakowskiego Kampania promocyjna lubuskiego szlaku fortyfikacji 1 ) Promocja miejsc za pomoca. strony internetowej atrakcjelubuskie.pl oraz facebooka; 2) Sesja zdjeciowa wybranych parkow na potrzeby strony atrakcjeiubuskie.pl i fan page lubuskie atrakcje (w tym z lotu ptaka) oraz przygotowanie kompletu zdje.6 w 3D 3) Konkurs fotograflczny -,,Skarby Lubuskich Parkow Krajobrazowych'' prowadzony wspolnie zzespofem Parkow Krajobrazowych Wojewbdztwa Lubuskiego; 4) Obchody 200-lecia Parku Muzakowskiego: - wykonanie widokowek z Parkiem Muzakowskim; - zlecenie wykonania interaktywnej mapy po parku; - zlecenie nagrania programu dla,,dzien Dobry TVN" lub dla,,pytania na sniadanie" z Parku Muzakowskiego 5) Zlecenie produkcji i emisji spotu reklamowego (filmu promocyjnego) o lubuskich parkach krajobrazowych. 6) Promocja wojewodztwa lubuskiego podczas pozostalych wydarzeri zwiazanych tematycznie z lubuskimi parkami krajobrazowymi. Popularyzacja wojewodztwa jako regionu bogatego w fortyfikacje, militaria, miejsca historyczne, bedq.ce atrakcyjnymi dla turystow, szczegolnie milosnikow historii. Szczegotowe dzialania: 1) Wykonanie zdje_c z wybranych obiektow naziemnych i podziemnych fortyfikacji w wojewodztwie na potrzeby promocji; 2) Produkcja filmu o lubuskim szlaku fortyfikacji; Plan Promocji 2015 Strona 2 z 21 ogolnopolskie i regionalne 1)lllkwartal 2) II i III kwartal 3}llill!kwartat 4) Hi III kwartal 5) II lub III kwartat 6) catyrok 1) II i HI kwartal 2) III kwartal 1)Bezkosztow 2}50000zl 3} zl 4)85000zl 5) zl 6)100000zi zl 1)40000zt 2) zl

4 Plan Promocji ) Wystawa outdoorowa (druk soczewkowy) wybranych motywow lubuskiego szlaku fortyfikacji; 4) Festiwal nprzystanek Woodstock" w Kostrzynie n/odraj 5) interaktywna aplikacja przeznaczona na tablety i smartfony wraz z dwoma stoiskami przenosnymi z tabietami (tematyka: atrakcje lubuskie); 3)lllkwartat 3) zl 4) w ramach budzetu na,,przystanek Woodstock"; 5) zl 6} Promocjawojewodztwa lubuskiego podczas pozostatych wydarzen zwiazanych tematycznie z iubuskim szlakiem fortyfikacji. 6)118000zt 4. Kampania promocyjna festiwali muzycznych i filmowych Promocja wojewodztwa podczas festiwali muzycznych i filmowych, a w szczegolnosci; 1} Festiwa!,,Przystanek Woodstock" w Kostrzynie n/odraj 2) Wydanie w wersji internetowej kalendarium muzycznych wydarzeii. ogolnopolskie i regionalne 1)lllkwartal 2) I kwartai zl 1)200000zi 2) w ramach dziatania biura Strona 3 z 21

5 5. 6. Dni Wojewodztwa Lubuskiego Festiwal,,Przystanek Woodstock" Plan Promocj'i 2015 To coroczna prezentacja atutow regionu oraz dorobkujego mieszkaricow. Impreza odbywa sie w ostatni weekend czerwca, w formie cyklu wydarzeii o charakterze kulturalnym i spoiecznym. W ramach DWL organizowane sa, miedzy innymi koncerty muzyczne i roznego rodzaju prezentacje artystyczne, w ktorych udziat biora^ przede wszystkim wykonawcy z wojewodztwa lubuskiego. Nie brakuje takze imprez o charakterze rozrywkowym, sportowo-rekreacyjnym i edukacyjno-naukowym. Kazdego roku DWL organizowanyjestw innej lubuskiej miejscowosci, a prezentacje odbywaja_sie_ przez kilka dni. Promocja lubuskiego szlaku fortyfikacji podczas festiwalu w Kostrzynie n. Odra, Szczegolowe dzialania: 1) promocja lubuskich atrakcji militarnych wraz z lubuskim szlakiem fortyfikacji i systemu obronnego; 2) bitwa na pomidory; 3) promocja departamentow EPS, LRPO, PROW; 4} w ramach wspolpracy z Landem Brandenburgia wspolne stoisko,,zdrowe Lubuskie"; 5} stoisko informacyj no-pro mocyjne Sieci Punktow Informacyjnych Funduszy Europejskich. RCAK DPR DPS DW DFW PO Ryby WOSP IT I twtul DFR DPS n? UL Osrodek dla Osob Uzaleznionych SPZOZ nnowy Dworek" ROPS przedstawicieie wuuu I I.OI anrln \\J\J Brandenburgia DFW Strona 4 z 21 ogolnopolskie i regionalne ogolnopolskie i regionalne II kwartat III Kwartat zt LRPO DPS DFW ,00 DW PO RYBY z! LRPO DZ 2 000,00 EPS nciay UrW

6 Plan Promocji 2015 PROMOCJA TURYSTYCZNA Lp. Nazwazadania Opis Jednostka wioda_ca Udziat innych jednostek Dziatania medialne Termin realizacji Srodki Dziatania zwiazane z promocja. turystyczna^ wojewodztwa lubuskiego polegajace na: LRPO ogolnopolskie i regionalne Caty rok , Promocja turystyczna wojewodztwa lubuskiego,,lubuskie aktywnei turystyczne" Turystykawodnawtym Promocja projektu MOW E-70 Promocja Enoturystyki MilitariaiFortyfikacje Turystyka aktywna 1) Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych wojewodztwa; -Szlakwinaimiodu; - Szlak kosciolow drewnianych Regionu Kozla; - Najwieksze atrakcje wojewodztwa 2) Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa fbudowa budynku wraz z drogg_ dojazdowaj wyposazenie cz sci pro mocyjno-mu zeal nej, wyposazenie cze^ci pokazowej produkcjiwina); 3) Promocja projektu i oferty turystycznej (wydanie przewodnikow wraz z mapami, produkcja spotu reklamowego wraz z emisja_w TV, produkcja filmow do trenazera wraz z jego zakupem, promocja regionu w mediach). Promocja programu,,przygoda na wodzie". Koordynacja dzialan w catym wojewodztwie dotyczacych projektu MOW E-70. Przeprowadzenie dzialan w cafym wojewodztwie dotyczacych enoturystyki (eventy, akcje promocyjne etc.). Promocja MRU oraz innych historycznie atrakcyjnych obiektow na terenie naszego wojewodztwa. Promowanie aktywnego wypoczynku w oparciu o infrastruktur^ turystyczna^ naszego Regionu. DG ,21 zl ,80 zl ,00 zl Strona 5 z 21

7 6. 7. Targi Turystyczne: - Berlin ITB 2015 Tour Salon 2015 Poznan Realizacja filmu dokumentalnego w ramach projektu,,z natura^ na co dzien" Promowanie aktywnego wypoczynku w oparciu o infrastruktur? turystyczna, naszegoregionu. Promocja waiorow turystycznych terenow male znanych w naszym wojewodztwie. Plan Promocj'i 2015 Propozycja zlozona przez Tadeusza Litowczenko Strona 6 z 21 Emisja filmu na antenie TVP II- kwartat 2 000,00

8 Plan Promocji 2015 PROMOCJA GOSPODARCZA Lp- Nazwa zadania Opis Jednostka wiodatca Udzial innych jednostek Dzlafania medialne Termin realizacji Srodki 1. Projekt Most eksportowydo..., Celem realizacji projektu jest wsparcie procesu umiejdzynarodowienia lubuskich MSP poprzez ulatwienie doste_pu do nowych rynkow zbytu. DG Wydzial Przedsi^bior- CZOSC! Centrum Obslugi Inwestorow i Eksporterow, Obstugi Inwestora. Rozpocz^cie Ikwartal2015r. do XII r Dofinansowanie w wysokosci 85% zlrpo Projekt: J,Promocja gospodarcza wojewodztwa iubuskiego-!li edycja" Promocja strony internetowej investinlubuskie.pl Promocja terenow inwestycyjnych Promocja klasteringu / klastrow dzialajg,cych wwojewodztwie lubuskim Celem realizacji projektu jest zwie>szenie znajomosci mozliwosci inwestycyjnych w Wojewodztwie Lubuskim wsrod grup docelowych. Dziatania marketingowe b da_si? skupiac przede wszystkim na upowszechnianiu tnformacji ograniczajac przy tym elementy typowej reklamy. I Etap: modernizacja strony II Etap: udziat w w ogolnopolskim konkursie na najlepsza strong Centrow Obslugi Inwestora I Etap: stworzenie elektronicznego katalogu najbardziej atrakcyjnych terenow inwestycyjnych typu brownfield i greenfield, a takze hal oraz Parkow Naukowo - Technologicznych II Etap: promocja i dystrybucja wsrod partnerow COI I etap: monito rowan ie zmian zachodzacych w organizacjach klastrowych II etap: przygotowanie materialow promocyjnych. DG; Wydziat Przedsi^biorczosci DG; Wydziat Przedsi^biorczosci, DG1 Wydziat Przedsie_bior- DG; Wydzial Przedsi^biorczoscL Centrum Obsiugi Inwestorow i Eksporterow, Centrum Obslugi Inwestora. Brak Brak Klastry zainteresowane zin teg rowan a promocja. Bannery w strefie biznesu, zakladka regionalna, Agencja Nieruchomosci Rozpocz^cie II kwarta!2015r. do XI! r.! etap: I - II kwarta!2015r. II Etap: III -IV kwarta!2015r. I etap: II kwartal r. II etap: III kwartal r. od II kwartalu 2015 r. Dofinansowanie w wysokosci 85% zlrpo DG DG DG Strona7z21

9 Lp Nazwazadania GruneWoche Ogolnopolski Dzieh T ransplantacji Promocja EPS wtelewizjach regionalnych -sr Plan Promocji 2015 KAMPANIE BRANZOWE Opis Miejdzynarodowe targi spozywcze. Najwie.ksze na swiecie targi zywnosci i rolnictwa. Celem akcji jest promowanie idei transplantacji narzadow tkanek i szpiku wsrod mlodziezy lubuskich szkof, rozdawanie ulotek i oswiadczen woli oraz organizacja konferencji/debaty na tematiransplantologii. MIEJSCE: Zielona Gora Krotkie reportaze, ktore be_da^ emitowane na antenie teiewizji. B?da. mialy na celu podsumowanie wdrazania Programu Operacyjnego Kapital Ludzki wwojewodztwieiubuskim. Zostanajowniez pokazane histori? ludzi, ktorzy brali udzial w projektach. Dziennikarzom zostana^przekazane materialy dotycza^ce projektow oraz kontakty do koordynatorow, z ktorymi b^da^oni kontaktowac si? bezposrednio w celu realizacji materials Jednostka wioda_ca PROW r i \ v v SR KSOW Podmioty lecznicze, dla ktorych woj. lubuskiejest organem tworza^cym, Ogolnopolskie Stowarzyszenie Nerka'1 Stowarzyszenie,,Zycie po przeszczepie" EPS Udzial innych jednostek Strona 8 z 21 Dzialania medialne Mpdia IVI^UId ogolnopolskie styczeii Termin realizacji II polowa stycznia l-lll kwartal Srodki zt zt

10 Plan Promocji Promocja EFS w prasie regionalnej Gala sport LI lubuskiego Miedzynarodowy Dzieri Walki z Rakiem,,CzwartekzEFS" Impreza promujaca List? Produktow Tradycyjnych Szczecin Dzialania promocyjne o charakterze regionalnym maj^ na celu informowac o efektach i pozytywnym wplywie wdrazania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapital Ludzki w wojewodztwie lubuskim w latach , a takze o biezacych dzialaniach Departamentu Europejskiego Funduszu Spolecznego. Rodzaje dzialan promocyjnych: - wkladki tematyczne w dziennikach regionalnych - artykuly sponsorowane. Plebiscyt organizowany przez Gazet^ Lubuskqmajacynacelu wylonienie najlepszego sportowca roku w wojewodztwie lubuskim. Celem akcjijestupowszechnianie zachowah prozdrowotnych, w szczegoinosci wykonywania badah profilaktycznych w kierunku nowotworow. Planuje si zorganizowanie konferencji/spotkania z lekarzami - specjalistami skierowanej do pracownikow roznych lubuskich instytucji. Kontynuacja dzialan na antenie regionalnych rozglosni skupiajacych si na dzialaniach EFS adresowanych do mieszkaricow wsi i malych miejscowosci. Rodzaje przedsie_wzie_c promocyjnych: - reportaze radiowe - audycje publicystyczne - spoty radiowe. Prezentacja lubuskich produktow wytwarzanych zgodnie z dawnymi recepturami, wpisanych na Liste. Produktow Tradycyjnych prowadzona^ przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Promocja Szlaku WinaiMiodu. EFS DZ EFS DW Podmioty iecznicze dla ktorych woj. lubuskiejest organem tworza^cym, WOK r V \^l\qziplnna G6f3 i Gorzow Wlkp. Wojewodztwo Zachodniopomorskiego i ogolnopolskie l-lll kwartal 1 kwartal 1 polowa iutego II-IV kwartal II kwartal 40000, zl zl zl DW15000zl 15000zt Strona9z21

11 DniOtwarteFunduszy Europejskich VI Lubuski Piknik Zdrowia Sejmik Dzieci^cy Migdzyrarodowa Wystawa Rolno- Spozywcza AGROKOMPLEX2014 Nitra (Stowacja) Kontynuacja dziatania zrealizowanego 2014 r. Dziafanie zostanie zrealizowane we wspoipracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz beneflcjentami programu regionalnego oraz innych programow unijnych realizowanych na terenie wojewodztwa lubuskiego. Podczas Dni Otwartych swoje projekty zaprezentuja. beneficjenci, ktorzy skorzystali ze srodkow unijnych w perspektywie finansowej , Promocja zdrowego stylu zycia poprzez aktywnosc fizyczna_ i zdrowe odzywianie oraz zach^canie do wykonywania badati profilaktycznych (prezentacja podmiotow leczniczych, spotkania ze specjaiistami, podstawowe badania oraz atrakcje sportowe i zabawy. Miejsce: WOSiR Drzonkow Organizacja posiedzenia Sejmiku z udzialem dzieci na wzor prawdziwych obrad Sejmiku. Impreza z wieloletniajradycja, i olbrzymia^ popularnosciavjest dobrym miejscem do promocji ustug i produktow z Polski na rynku stowackim. Plan Promocji 2015 LRPO Departamenty unijne DZ WOSiR Dr7nnknw L/l L\l\! lubuskie podmioty lecznicze, GPI, LRPO, DPS, DFR, DW, DFW, DR BS EPS DW Strona 10 z 21 regionaine DOPE zostana. zorganizowane wmaju2015r.: \ W tprminip Itsl 1 1 III IIC wskazanym przez Ministerstwo Infrastruktury i RnvwniM r\ut.wu u j 7nriHniA i.u JUI 1IC 7 L l^nnr*onha ^UI IL-cpiyJc^ przedstawiona^ przez MliR, 1 potowa czerwca czerwiec sierpieii 20000ZJ zl EPS Organizacja przedsie_wzi$cia b?dzie mozliwa tylko w przypadku uzyskania dodatkowych srodkow z budzetu wojewodztwa.

12 Plan Promocji Lubuskie Swi^to Plonow (Dozynki Wojewodzkie) Dozynki Prezydenckie w Spale Szczegolowe dziatania: 1) stoiska informacyjne podmiotow i organizacji dziatajacych na rzecz rolnictwa, producentow zywnosci tradycyjnej oraz stoisko wojewodztwa lubuskiego; 2) organizacja konkursu na najpiekniejszy wieniec dozynkowy; 3) wyst^py zespotow ludowych i grup spiewaczych; 4) wreczenie uhono rowan ym rolnikom odznak,,zasluzony dla Rolnictwa"; 5) stoisko promocyjne wojewodztwa lubuskiego, stoisko GPI oraz departamentow funduszowych. Szczegolowe dzialania: 1) zgtoszenie wieiica do konkursu,na najtadniejszy wieniec dozynkowy; 2) organizacja wyj'azdu grupy wieiicowej; 3) prezentacja w Miasteczku Regionow, w ktorym pokazywane beda^ uroki i osiqgniecia poszczegolnych wojewodztw. 4) stoisko promocyjne wojewodztwa lubuskiego. DW M 1 f DFW L/l f DW PROW RCAK i \i \R LIR UN \R DR i ogolnopolskie wrzesieh wrzesien DW DFW zl IOOOOzt DW zt PROW 70 OOOzl IOOOOzl 15. Sejmik Mtodziezowy Powolanie Sejmiku Mlodziezowego Wojewodztwa Lubuskiego. Wybor przedstawicieli wsrod uczniow szkol srednich i uczelni wyzszych Wojewodztwa Lubuskiego. BS wrzesien EPS Stronallz21

13 VOgolnopolskiMarsz Nordic Walking im. Zbigniewa Religi Swiatowy Dzieii Serca Ogolnopolska kampania,,pola nadziei" Mi^dzynarodowy Dzieii Opieki Hospicyjnej Lubuski Kongres Kobiet Marsz ma na celu upamiejnienie postaci prof. Zbigniewa Religi i poparcie idei transplantacji narzadow. Dzialania: - stoisko inform acyjno-promocyjne Sieci Punktow Informacyjnych Funduszy Europejskich w wojewodztwie lubuskim; - mozliwosc uzyczenia uczestnikom 50 kompletow kijow do nordic walking, Akcja ma na celu promocj? zdrowego stylu zycia zapobiegajacego zawabm i chorobom serca i ukladu krazenia, Dziatania: - stoisko inform acyjno-promocyjne Sieci Punktow Informacyjnych Funduszy Europejskich w wojewodztwie lubuskim; - mozliwosc uzyczenia uczestnikom 50 kompletow kijow do nordic walking. Akcja ma na celu przyblizenie idei ruchu hospicyjnego, uwrazliwienie na potrzeby cztowieka derpiacego, oczekujacego pomocy i opieki w ostatnim okresie zycia i polega na wspolnym sadzeniu cebulek zonkili z dziecmi z lubuskich przedszkoli. Celem kongresu jest promowanie szeroko pojejego rozwoju kobiet. Rozmowy panelowe, konsultacje, warsztaty, fundusze, proba zdefiniowania przepisu na sukces. Plan Promocji 2015 DZ DZ Stowarzyszenie ;,Zycie po przeszczepie", Ogolnopolskie Stowarzyszenie,,Nerka" w Zielonej Gorze, GPI, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej; DR Podmioty lecznicze, dla ktorych wojewodztwo lubuskiejest organem tworzacym (Szpital Wojewodzki w Zielonej Gorze), GPI DZ Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Gorze DFR DZ DFS DR Lubuskie podmioty lecznicze, WOK Zieiona Gora i GorzowWIkp., Strona 12z21 wrzesieti II potowa wrzesnia pazdziernik 3000zt zt LRPO EFS DZ 1 000, ,00

14 Plan Promocji Swiatowy Dzieti Zdrowia Psychicznego Swiatowy Dzieh Transplantacji Swiatowy Dzieh Walki zai Akcja ma na celu promocj? profilaktyki zdrowia psychicznego i skierowana jest do mtodziezy i osob starszych. Zaplanowano spotkania ze specjalistami, wyktady, bezplatne testy. Celem akcji jest promocja idei transplantacji narzadow wsrod mtodziezy lubuskich szkot. Uswiadomienie mlodziezy zagrozeri, jakie niesie ze soba^wirus HIV (preiekcja, emisja filmu fabularnego pt...transit", konkursy wiedzy o HIV/AI oraz dyskusje ze specjaiistami dla mtodziezy szkot gimnazjalnych i ponadgimnazjal.) DZ DZ DZ Medyczne Studium Zawodowe Lubuskie szpitale i osrodki psych iatryczne, Fundacja,,Ja, My, Oni" w Zielonej Gorze; DR Ogolnopolskie Stowarzyszenie NERKA, Lubuski Oddzial PCK Uniwersytet Zielonogorski Stowarzyszenie,,PRO ECPAT" i Studenckie Seksuologiczne Koto Naukowe IJZ WjL. I potowa pazdziernika Pazdziernik i potowa grudnia zi zt SOOOzt Stronal3z21

15 Lp. 1, , Nazwazadania wojewodztwa podczas finatu WOSP Stypendia Marszaika Wojewodztwa Lubuskiego Promocja Wojewodztwa poprzez sport Promocja Sieci Informacyjnych Funduszy Europejskichw wojewodztwie lubuskim Lubuski Wawrzyn Dni Muzyki nad Odra_ Mie^lzynarodowy Dzieh Teatru Opis Promocja wojewodztwa lubuskiego poprzez wsparcie regionalnych sztabow WOSP podczas corocznego finatu imprezy. Przekazanie materialow promocyjnych na licytacje. Uroczystosc wr^czenia stypendiow naukowych, tworczych i artystycznych Marszaika Wojewodztwa Lubuskiego Promocja wojewodztwa poprzez dzialalnosc klubow, druzyn sportowych, wspolzawodnictwa dzieci i mtodziezy czy udziatu pracownikow urze_du w imprezach sportowych. Promocja Sieci PIPE orazjej dziafari i swiadczonych przez nial uslug Nagrod (ztoty iisc wawrzynu, krysztalowa^statuetke., srebrne pioro)w dziedzinie poezji, prozy i nauki moze otrzymac tworca ze srodkowego Nadodrza. Mi^dzynarodowy festiwal muzyki klasycznej. Znane dzieta prezentowane sa, przez mtodych kompozytorow w nowych opracowaniach muzycznych po obu stronach granicy. Dzialania promocyjne realizowane w ramach obchodow Mie_dzynarodowego Dnia Teatru, W catej Polsce odbywac si? b^da^ projekcje, spektakle, spotkania Plan Promocji 2015 POZOSTALE KAMPANIE Jednostka wioda^ca Udziat innych jednostek G7 DA Siec PIPE (DR) Wojewodzka Biblioteka Norwidaw Zielonej Gorze Filharmonia Zielonogorska Strona 14z21 Dziatania medialne regionaine Termin realizacji styczeri styczeii/luty Caly rok Caly rok 28 lutego Luty-marzec 27 marca Srodki planowane zt Budzet wojewodztwa IOOOOOzl DA Wg kosztow Wniosku o przyznanie dotacjl cetowej na 2015 r IOOOOzl

16 Plan Promocji Konferencja podsumowujaca wdrazanie osi LEADER z artystami, warsztaty, wykiady, zwiedzanie kulis i warsztaiy. Podczas konferencji poruszone zostana_ zagadnienia dotyczace nowego okresu programowania na lata Ze wzgle_du na to, ze LGD odgrywa bardzo istotna^ role_ w wykorzystaniu funduszy unijnych na obszarze wojewodztwa lubuskiego, konieczne sa^szkolenia i konferencje dla ich cztonkow i pracownikow. Konferencja trwac b^dzie przez 2 dni. Na konferencj? zaproszonych zostanie ok osob. SR KSOW Przeiom INI kwartalu 25000zl Swiatowy Dzieh Zdrowia Wiosna w ogrodzie Lubuski Dzieh Zywnosci Celem akcji jest promocja zdrowego stylu zycia i prezentacja oferty podmiotow ieczniczych, dla ktorych wojewodztwo lubuskie jest organem tworzacym. Impreza zgromadzi corocznie licznie zaproszonych gosci i wystawcow, w tym producentow krzewow, mtodych drzewek, sadzonek, nasion i kwiatow, nie tylko z wojewodztwa, ale takze z innych regionow Polski. Wsrod wystawcow mozna zauwazyc rowniez r^kodzielnikow, ogrodnikow z regionu, a takze producentow produktow regionalnych i tradycyjnych. Szacuje si?, ze w imprezie wezmie udziat ok osob. Celem imprezyjest promocja lubuskiej zywnosci, w tym produktow regionalnych, tradycyjnych i lokalnych, a takze zach^cenie do konsumowania zywnosci dobrej jakosci pochodzacej z regionu lubuskiego. DZ SR KSOW SR KSOW Podmioty lecznicze, dla ktorych wojewodztwo lubuskie jest organem tworzacym, GPI regionaine kwiecieri II kwartat II kwartal 4000zl zl 25000zf Strona 15z21

17 12. 13, Noc Muzeow Uroczystosc wre,czenia Stypendiow Sportowych Marszalka Wojewodztwa Lubuskiegc Mi dzynarodowy Festiwal Folkloru Publikacja artykufu w,,smakach Reg io now" Targi Polagra FOOD Smaki Regionow w Poznaniu Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych uczniow w Wojewodztwie -ubuskim Impreza kulturalna, polegajaca na udoste.pnianiu muzeow, galerii i instytucji kultury, w wybranym dniu, w godzinach nocnych. Stypendia sportowe przeznaczone sa; dla najlepszych zawodnikow wojewodztwa lubuskiego. Impreza cykliczna odbywajaca sie_ co dwalataod1964roku. NaMFF zjezdzaja^ si? zespoly z kilku kontynentow, prezentujace dziedzictwo swoich rodzinnych stron. Festiwal przybliza mieszkancom wojewodztwa folklorcategoglobu. Publikacja artykulu dot. dziedzictwa kulinarnego oraz tradycji winiarskich wojewodztwa lubuskiego w czasopismie wydawanym przez Polskajzbe, Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie. Organizacja stoiska i udzialu wojewodztwa wtargach. (final konkursu,,nasze kulinarne dziedzictwo", promocja sztandarowych produktow tradycyjnych wojewodztwa : wino, miod, piwo, sery kozie, we.dliny) Uroczystosc wr^czenia stypendiow uzdolnionym uczniom w zakresie przedmiotow matematycznoprzyrodniczych i technicznych szkclgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Plan Promocji 2015 Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Gorze Muzeum Lubuskie w GorzowieWlkp, RCAK DW PIPRiL DW Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Strona 16 z 21 i ogdlnopolskie 18 maja czerwiec sierpieri wrzesien wrzesieri wrzesien/ pazdziernik n^ uo upominki zl ok zl Unia Europejska, budzet paiistwa, budzet wojewodztwa

18 Plan Promocji , , 22, Konferencja podsumowuj^ca konkurs edukacyjny,,trzymajformej" Obchody Swie_ta 11 Listopada Podsumowanie wspotzawodnictwa sportowego dzieci i mtodziezy Rozszerzenie listy Ambasadorow wojewodztwa lubuskiego Wykonanie modulowych tablic informacyjnych z karteczkami o atrakcjach wojewodztwa lubuskiego w ramach realizacji gtownych kampanii promocyjnych Program adresowany do uczniow klas V-VI szkol podstawowych oraz Mil szkol gimnazjalnych. Ceiem jest ksztaltowanie prozdrowotnych nawykow wsrod uczniow. Promocja patriotyzmu i polskosci poprzez przekazywanie lubuszanom srebrnych orzetkow i kokard narodowych, Uroczystosc podsumowujaca wyniki w ogolnopolskim wspolzawodnictwie sportowym dzieci i mtodziezy. Zaprosic do listy nowych ambasadorow, np.: Joanne. Brodzik, Maryle. Rodowicz, Michata Malitowskiego, Mel? Koteluk. Modulowy system informacji o atrakcjach wojewodztwa. System skiada si? z planszy z wieszakami, na ktorych be_dajozwieszone karteczki informacyjne o atrakcjach naszego wojewodztwa. Poszczegolne moduty b^da^mogly bye wymienione lub dodane. Dodatkowo dwa przenosne systemy (tablica/stojak na kolkach) do imprez promocyjnych. DZ Wojew. Stacja Sanit.- Epidemiologiczn a w Gorzowie Wikp., DW, GPI EPS RCAK WOSiR, Lubuska Federacja Sportu listopad 11 listopada grudzieh caly rok II kwartaf zl materialy promocyjne brak kosztow zl Przetarg na materialy promocyjne zwiazane z ksztattowaniem wojewodztwa lubuskiego Wykonanie materialow promocyjnych wojewodztwa lubuskiego. Promocja wojewodztwa podczas imprez i wydarzeri organizowanych w Urzedzie Marszalkowskim Wojewodztwa Lubuskiego, na terenie regionu lubuskiego, w kraju i za granica, ktore wplywaja^na ksztattowanie pozytywnego wizerunku wojewodztwa lubuskiego, i ogolnopolskie II kwartat Caly rok IOOOOOzl Stronal7z21

19 Lp Nazwa zadania Lubuski Konkurs Wiedzy o Samorza_dzie Terytorialnym i EPS - V edycja Kompetencje technicznedroga_do sukcesu na rynku pracy Organizacja konkursow na realizacj zadah publicznych w obszarze kultury fizycznej,,maty Mistrz",,,Multi Sport", j.umiem ptywac" Konkurs,,0limp Lubuski"- XVI edycja Opis Konkurs adresowany do uczniow wszystkich typow szkol wojewodztwa lubuskiego. Cel konkursu: pog! bianie wiedzy o samorzadzie terytorialnym, szerzenie idei spoleczehstwa obywatelskiego i ksztaltowanie aktywnych postaw obywatelskich, popularyzacja wiedzy o Wojewodztwie Lubuskim oraz Europejskim Funduszu Spolecznym. Temat przewodni V edycji:,,mojagminaw25lec!u- TRADYCJE I NOWOCZESNOS6". Konkurs adresowany do uczniow szkol gimnazjalnycn. Polegana propagowaniu podnoszenia wiedzy z zakresu techniki orazjej praktycznego zastosowania. Upowszechniania postaw sportowych, spolecznych i zdrowotnych wsrod dzieci i mlodziezy, poprawa ich stanu zdrowia i sprawnosci fizycznej. Bezposrednimi adresatami zadania sa. uczniowie szko) podstawowych wojewodztwa iubuskiego. Konkurs ma na celu uhonorowanie osob fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz samorzadow gminnych i powiatowych za najwi^kszy wklad w materialne zabezpieczenie dzialalnosci i rozwoj kultury fizycznej w tym sportu, w Wojewodztwie Lubuskim. Plan Promocji 2015 KONKURSY Jednostka wiodaca Udziat innych jednostek DP DPS, ODNwZielonej Gorze, Woj. Osrodek Metodyczny w Gorzowie, Biuro Sejmiku, EPS UZ BS brak Strona 18z21 Dziatania medialne Termin realizacji Kwiecieh - maj I kwartal I kwartal Marzec-maj Srodki DPS zl zl BS

20 Plan Promocji Konkurs,,l_ubuski LaurOswiaty"-XIII edycja Konkurs,,0limp Lubuski" -XVI edycja Najpi^kniejsza Wies Lubuska Typowy projekt domu wiejskiego w wojewodztwie lubuskim,,xiv Edycja Ogolnopolskiego Konkursu pn.:,,poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" Konkurs ma na celu uhonorowanie osob fizycznych, osob prawnych oraz jednostekorganizacyjnych, ktore wniosty najwi^kszy wklad w rozwoj oswiaty w naszym wojewodztwie, Konkurs ma na celu uhonorowanie osob fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz samorzadow gminnych i powiatowych za najwi^kszy wklad w materialne zabezpieczenie dzialalnosd i rozwoj kultury fizycznej w tym sportu w wojewodztwie lubuskim. Celem konkursu jest promowanie najpi kniejszych lubuskich wsi. Na laureatow czekac be_dg_ nagrody pienie_zne, ktore zostana_sfinansowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarow Wiejskich Jego zalozeniem jest zainspirowanie uczestnikow konkursu do zwi kszenia dbafosci o posiadane budynki i ich otoczenie oraz pobudzenie wzajemnej konstruktywnej rywalizacji i wspolpracy majacych na celu popraw? wygla,du domu wiejskiego posesji wiej'skich. Konkurs dla uczestnikow szkot gimnazjalnych z terenu parkow krajobrazowych wojewodztwa lubuskiegoi terenu Polski. BS BS SR KSOW SR KSOW Zespot Parkow Krajobrazowych Wojewodztwa Lubuskiego brak 7 parkow krajobrazowych wojewodztwa lubuskiego + Parki Krajobrazowe wchodzace w sklad innych dyrekcji parkow Krajobrazowych Polski regionalne regionalne regionalne regionalne regionalne Marzec-maj Marzec-maj 2015 Pierwsza potowa roku Pierwsza potowa roku 27 marca maja BS BS z) zt 18000zl Stronal9z21

21 Konkurs wiedzy o Europejskim Funduszu Spotecznym oraz Samorzadzie Terytorialnym Konkurs,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo -Smaki regionow" etap regionalny Konkursy wiedzy o EPS dla sfuchaczy audycji radiowych Konkurs,,Lubuski Lider Biznesu" Konkurs,,Lubuski Mister Budowy" Konkurs przeznaczony jest dla uczniow szkol wszystkich szczebli w Wojewodztwie Lubuskim. Celem konkursu jest propagowanie wsrod uczniow wiedzy na temat funduszy unijnych oraz wiedzy z zakresu funkcjonowania samorzadu terytorialnego na szczeblu wojewodzkim, powiatowym i gminnym. Celem konkursu jest poszukiwanie i identyfikacja produktow zywnosciowych oraz potraw specyficznych dla danego regionu a takze ich promocja. W czasie konkursu dokonuje si? takze nominacjido nagrody ogolnopolskiej Perly - rozstrzygnie_cie przyznania nagrody nastepuje podczas Targow Polagra Food - Smaki Regionow w Poznaniu. Sluchacze bejjq.mieli mozliwosc odpowiedzi na pytania zadawane na antenie radia i udzielajac prawidlowych odpowiedzi otrzymywac bejda_ nagrody zwiazane z EPS. Konkurs wyrozniaja_cy najlepsze przedsi^biorstwa zachodniej Polski. Celem Konkursu jest promocja lubuskiego budownictwa oraz zach^canie uczestnikow procesu inwestycyjnego do stalego podnoszenia jakosci wykonywanych usiug. Plan Promocji 2015 EPS BS DW Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego EPS Wydziat Przedsi^biorczosci, Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydziai Przedsi^biorczosci, Departament Infrastruktury i Komunikacji Zachodnia Izba Przemyslowo - Handlowa (ZIPH) Lubuska Izba Budownictwa (LIB) Strona20z21 I poirocze czerwiec-lipiec ll-ivkwartal Konkurs: II- 111 kwartaf uroczysta gala: wrzesieh Konkurs: II- III kwartal uroczysta gala; wrzesieh 15000zl 15000zl zt DG DG

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt

- pozostale zakupy (opat, r^kawice, topaty, trzonki, osprz^t do pilarek itp.) 77.210 zt e/ 0Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 6.09 zt 0Sktadki na Fundusz Pracy 8.00 zj 0Zakup materiatow i wyposazenia 69.000 zt prenumerata czasopism i literatury fachowej 7.0 zt materiaty biurowe i pismienne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2))

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2)) l] Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1.70-456 Szczecin tel. +43 91 4245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl Fundacja "Fv:rum GRYF" ul. Niemierzynska 27 B/19

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Dzialanie 421 "Wdrazanie projektów wspólpracy":

Ad. 3. Dzialanie 421 Wdrazanie projektów wspólpracy: 9. Gmina Pacyna - "Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowe CIagu spacerowo-pieszego w miejscowosci Luszyn". 1O. Gmina Nowy Duninów - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowe

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr. Samorząd Województwa Mazowieckiego

Załącznik do uchwały Nr. Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia Zbiorczy plan działań promocyjnych w kraju i zagranicą podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2011 rok 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Pszczyny

Strategia promocji Pszczyny Strategia promocji Pszczyny na lata 2012-2014 Opracowanie: Mieszkańcy Pszczyny mówią o swoim mieście, że jest perłą województwa śląskiego, że wystarczy minąć rogatki miejskie, by wkroczyć w inną, magiczną

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ - MARZEC 2014 ISSN 2299-7962

STYCZEŃ - MARZEC 2014 ISSN 2299-7962 NR 6 L ubuszanie STYCZEŃ - MARZEC 2014 ISSN 2299-7962 KWARTALNIK ZWIĄZKU LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W samo południe 18 grudnia 2013 r. powiększyła się rodzina zielonogórskich bachusików. Tego

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 23 Departament Finansów..

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina Wrocław, 9 czerwca 2008 r. WSTĘP Niezwykle intensywny, rozwój miast i regionów powoduje,

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania komunikacyjne na temat Funduszy Europejskich

Wybrane działania komunikacyjne na temat Funduszy Europejskich Wybrane działania komunikacyjne na temat Funduszy Europejskich I. INFORMACJE WSTĘPNE Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest instytucją odpowiedzialną m.in. za efektywne wykorzystanie Funduszy

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo