JVC Quality.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JVC Quality. http://www.jvc.com.pl"

Transkrypt

1 JVC Quality

2 Kino Domowe Seria TH Moc i jakoêç teraz z jeszcze wi kszej iloêç êróde Eleganckie systemy kina domowego JVC przysz oêç domowej rozrywki audio-video Digital Direct Progressive Scan Wysokiej rozdzielczoêci obrazy w formacie PAL. Podczas odtwarzania nagranego filmu wyjêcie Digital Direct Progressive Scan oferuje progresywne dane bez konwertowania oryginalnych klatek na dane mi dzyliniowe, tak wi c nie dochodzi do strat jakoêci wywo anych konwersjà. * Dost pnoêç tej funkcji ró ni si w zale noêci od modelu. Cyfrowy odtwarzacz audio (pami ç Flash) USB HDD/ pami ç USB/ czytnik kart USB Aparat cyfrowy MP3/WMA MP3/WMA JPEG (zdj cia cyfrowe), DivX, MPEG-4 (filmy) JPEG (zdj cia cyfrowe) USB 2.0 (Full Speed) Skanowanie mi dzyliniowe Skanowanie progresywne USB Hosting Pod àcz cyfrowy odtwarzacz audio lub inne urzàdzenie USB Mass Storage Class do jednostki centralnej przez dedykowany do tego terminal USB. Pozwoli Ci to cieszyç si plikami muzycznymi MP3/WMA przez g oêniki systemu z jeszcze lepszà jakoêcià dêwi ku, odtwarzaç pliki MPEG-4 i filmy DivX a tak e wyêwietlaç zdj cia cyfrowe JPEG na ekranie Twojego telewizora. W pe ni cyfrowa transmisja sygna u bez strat wywo anych konwersjà. USB Hosting mo e byç tak e stosowany jako adowarka* pod àczonych urzàdzeƒ. * Zale nie od typu pod àczonego urzàdzenia. KompatybilnoÊç z DivX Ultra Urzàdzenia posiadajàce certyfikat DivX Ultra mogà odtwarzaç pliki video w formacie DivX Media wraz z interaktywnymi opcjami charakterystycznymi dla DVD np. interaktywne menu (dla u atwienia nawigacji pomi dzy scenami), napisy w wielu j zykach, alternatywne Êcie ki audio, znaczniki video, podzia na rozdzia y itp. 5.1-kana owy w pe ni cyfrowy wzmacniacz Jednostka centralna systemów kina domowego serii TH-P posiada 5,1-kana owy wzmacniacz cyfrowy, który dostarcza silny dêwi k przy równoczesnym utrzymaniu kompaktowych wymiarów systemu i niskiego zu ycia energii. Tryb Stadion Ten tryb pozwoli Ci cieszyç si programami sportowymi z pe nià wielokana owego dêwi ku. Dynamiczne, realistyczne pole dêwi ku sprawi, e poczujesz jakbyê znajdowa si w centrum wydarzeƒ, podczas gdy g os spikera pozostanie nadal czysty i przyjemny do s uchania. G oêniki przestrzenne Omni-Directional Stworzone przez JVC g oêniki przestrzenne Omni-Directional zapewniajà szerokie pole dêwi ku i bardzo realistyczne Êrodowisko akustyczne dok adnie takie jakiego oczekiwa byê od sali kinowej wyposa onej w wiele g oêników. Skierowany ku górze g oênik oraz specjalnie ukszta towany dyfuzor sprawia, e dêwi k jest kierowany nie tylko do przodu ale tak e we wszystkich poziomych kierunkach. Dyfuzor jest delikatnie przechylony w kierunku s uchacza dla dostarczenia bezpoêredniego dêwi ku. Unikalna konstrukcja wykorzystuje akustyk pokoju odbicia od Êcian i sufitu dla dalszego poszerzenia pola dêwi ku. G oêniki pod ogowe z mo liwoêcià elastycznej instalacji System kina domowego TH-P7 posiada smuk e drewniane obudowy g oêników przednich i przestrzennych, które umo liwiajà instalacj na trzy ró ne sposoby. Mo liwoêç regulacji ich wysokoêci sprawia, e mo esz u ywaç je jako g oêniki pod ogowe (standardowa wysokoêç) lub umieêciç je na stoliku (po owa standardowej wysokoêci). Dost pna jest równie opcja monta u Êciennego. Trójdro ne g oêniki przednie System kina domowego TH-P5 posiada trójdro ne przednie g oêniki, które zapewniajà pe en mocy dêwi k ze wspania à separacjà idealny dla stereofonicznych êróde muzyki. Jako g oêniki pod ogowe (standardowa wysokoêç) Reflektor Jako g oêniki stojàce na stoliku (po owa standardowej wysokoêci) 8 cm g oênik pe nozakresowy G oênik przestrzenny Omni-Directional Szerokie pole akustyczne dzi ki zastosowaniu dyfuzora Mo liwoêç monta u Êciennego (po owa standardowej wysokoêci) 36

3 Seria TH System Kina Domowego DVD TH-P7E Elegancki system kina domowego, odtwarzanie WMA/MP3/DivX, 4 g oêniki pod ogowe z mo liwoêcià regulacji wysokoêci, mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przednich i przestrzennych, kompatybilnoêç z progresywnym skanowaniem, szybki start DVD oraz USB Hosting Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II Moc wyjêciowa: g oêniki przednie/przestrzenne: 40 W na kana *; Centralny: 100 W**; subwoofer: 100 W*** DVD-RW, DVD-R, +RW, +R, CD, CD-R/RW, SVCD/VCD, MP3/WMA/zdj cia cyfrowe JPEG (CD-R/RW, DVD-R/RW), MPEG-4 (ASP)/DivX (CD-R/RW, DVD-R/RW) WyjÊcie Progressive Scan USB Hosting (2.0) Komponentowe wyjêcie video SCART z RGB (wejêcie: dêwi k TV; wyjêcie: video) WyjÊcie Direct Digital Progressive Scan G oêniki pod ogowe z mo liwoêcià regulacji wysokoêci oraz monta u Êciennego g oêników przednich i przestrzennych Tryb cyfrowego dêwi ku przestrzennego dla 2-kana owego dêwi ku: Dolby Pro Logic II (filmy/muzyka)/wszystkie kana y stereo/stadion USB Hosting DVD Szybki START Ruchoma g owica 5,1-kana owy w pe ni cyfrowy wzmacniacz (wbudowany w jednostk centralnà) 12-bitowy/108 MHz przetwornik video D/A Mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przednich/centralnego/przestrzennych 16 cm pasywny subwoofer * min. RMS, wysterowanie do 3 omów przy 1kHz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych ** min. RMS, wysterowanie do 4 omów przy 1kHz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych *** min. RMS, wysterowanie do 4 omów przy 30Hz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych 37 Dolby, symbol podwójnego D, Dolby Digital i Dolby Pro Logic II sà znakami towarowymi nale àcymi do Dolby Laboratories Licensing Corporation. DTS i DTS 96/24 sà znakami towarowymi nale àcymi do Digital Theater Systems, Inc.

4 Seria TH TH-P5 TH-P3 System Kina Domowego DVD TH-P5E Elegancki system kina domowego, który odtwarza pliki WMA/MP3/DivX, 3-dro ne g oêniki, kompatybilnoêç z progresywnym skanowaniem, szybki start DVD oraz funkcja USB Hosting System Kina Domowego DVD TH-P3E Elegancki system kina domowego, który odtwarza WMA/MP3/DivX, szybki start DVD oraz funkcja USB Hosting Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II Moc wyjêciowa: g oêniki przednie/przestrzenne: 40 W na kana *; centralny: 100 W**; subwoofer: 100 W*** DVD-RW, DVD-R, +RW, +R, CD, CD-R/RW, SVCD/VCD, MP3/WMA/zdj cia cyfrowe JPEG (CD-R/RW, DVD-R/RW), MPEG-4 (ASP)/DivX (CD-R/RW, DVD-R/RW) WyjÊcie Progressive Scan USB Hosting (2.0) Komponentowe wyjêcie video SCART z RGB (wejêcie: dêwi k TV; wyjêcie: video) Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II Moc wyjêciowa: g oêniki przednie/przestrzenne: 40 W na kana *; centralny: 100 W**; subwoofer: 100 W*** DVD-RW, DVD-R, +RW, +R, CD, CD-R/RW, SVCD/VCD, MP3/WMA/zdj cia cyfrowe JPEG (CD-R/RW, DVD-R/RW), MPEG-4 (ASP)/DivX (CD-R/RW, DVD-R/RW) USB Hosting (2.0) SCART z RGB (wejêcie: dêwi k TV; wyjêcie: video) WyjÊcie Direct Digital Progressive Scan 3-dro ne g oêniki przednie oraz du y g oênik centralny Tryb cyfrowego dêwi ku przestrzennego dla 2-kana owego dêwi ku: Dolby Pro Logic II (filmy/muzyka)/wszystkie kana y stereo/stadion USB Hosting Szybki START DVD Ruchoma g owica 5,1-kana owy w pe ni cyfrowy wzmacniacz (wbudowany w jednostk centralnà) 12-bitowy/108 MHz przetwornik video D/A Mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przednich/centralnego/przestrzennych 16 cm pasywny subwoofer Tryb cyfrowego dêwi ku przestrzennego dla 2-kana owego dêwi ku: Dolby Pro Logic II (filmy/muzyka)/wszystkie kana y stereo/stadion USB Hosting Szybki START DVD Ruchoma g owica 5,1-kana owy w pe ni cyfrowy wzmacniacz (wbudowany w jednostk centralnà) 12-bitowy/108 MHz przetwornik video D/A Mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przednich/centralnego/przestrzennych 16 cm pasywny subwoofer 38 * min. RMS, wysterowanie do 3 omów przy 1kHz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych ** min. RMS, wysterowanie do 4 omów przy 1kHz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych *** min. RMS, wysterowanie do 4 omów przy 30Hz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych

5 Seria TH TH-R3 TH-R1 System Kina Domowego z nagrywarkà DVD TH-R3 NAGRYWARKA DVD System Kina Domowego z nagrywarkà DVD zapewniajàcy wysokiej jakoêci obrazy PAL progressive, konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie, przednie/ przestrzenne g oêniki pod ogowe z mo liwoêcià monta u Êciennego System Kina Domowego z nagrywarkà DVD TH-R1 NAGRYWARKA DVD System Kina Domowego z nagrywarkà DVD, zapewniajàcy wysokiej jakoêci obrazy PAL progressive, konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie oraz g oêniki przestrzenne Omni-Directional Moc wyjêciowa: g oêniki przednie: 140W x 2 / centralny/ surround: 130W x 3, 4 omy przy 1kHz, z 10% THD; subwoofer: 140W, 4 omy, przy 100Hz, z 10% THD 5,1 kana owy system, wbudowane dekodery Dolby Digital, DTS, DTS 96/24, Dolby Digital Pro Logic II DVD-RAM / -RW / -R (format video), SVCD/VCD, CD, CD-R/RW, MP3/ zdj cia cyfrowe JPEG (CD-R/RW) Moc wyjêciowa: g oêniki przednie: 140W x 2 / centralny/ surround:130w x 3, 4 omy przy 1kHz, z 10% THD; subwoofer: 140W, 4 omy, przy 100Hz, z 10% THD 5,1 kana ów, wbudowane dekodery Dolby Digital, DTS, DTS 96/24, Dolby Digital Pro Logic II DVD-RAM / -RW / -R (format video), SVCD/VCD, CD, CD-R/RW, MP3/ zdj cia cyfrowe JPEG (CD-R/RW) Nagrywanie/ odtwarzanie DVD-RAM/-RW/-R (format video) WyjÊcie Digital Direct Progressive Scan / Motion Active Progressive Scan wysokiej jakoêci progresywne obrazy Synchronizator ramki/ Motion Active Noise Reduction zaawansowane technologie MPEG zapewniajàce nagrywanie wysokiej jakoêci obrazów Konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Smart Surround Setup wersja 2.0 WejÊcie DV Live Memory (DVD-RAM) Nawigacja DVD Nagrywanie programowane timerem przy u yciu p yty Wirtualny tylny g oênik przestrzenny G oêniki pod ogowe z mo liwoêcià monta u Êciennego (g oêniki przednie/ przestrzenne) Nagrywanie/ odtwarzanie DVD-RAM/-RW/-R (format video) WyjÊcie Digital Direct Progressive Scan / Motion Active Progressive Scan wysokiej jakoêci progresywne obrazy Synchronizator ramki/ Motion Active Noise Reduction zaawansowane technologie MPEG zapewniajàce nagrywanie wysokiej jakoêci obrazów Konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Smart Surround Setup wersja 2.0 WejÊcie DV Live Memory (DVD-RAM) Nawigacja DVD Nagrywanie programowane timerem przy u yciu p yty Wirtualny tylny g oênik przestrzenny G oêniki z mo liwoêcià monta u Êciennego (przednie/ przestrzenne) G oêniki przestrzenne Omni- Directional (wersja 2) niezwykle szerokie i realistyczne pole dêwi ku 39 Uwaga: nale y pami taç, e kopiowanie taêm, nagraƒ albo p yt mo e byç nielegalne je eli nie uzyska si zgody w aêciciela praw autorskich do nagrania dêwi kowego lub video, audycji albo programu telewizji kablowej, jak równie do wszelkiej twórczoêci literackiej, teatralnej albo artystycznej zawartej w powy szych.

6 Seria QP QP-D27RS Amplituner Kina Domowego z systemem g oêników QP-D27RS 5.1-kana owy amplituner Kina Domowego z systemem g oêników konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie, wirtualny tylny g oênik przestrzenny, g oêniki pod ogowe z aktywnym subwooferem RX-E11 SP-XF71 SP-PWE5 Moc wyjêciowa: Stereo: 60W x 2, 6 omów przy 1kHz, z 10% THD; surround: 60W x 5, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD; subwoofer: 60W, 4 omy przy 70Hz, z 10% THD Dolby Digital/Dolby Pro Logic II DTS/DTS 96/24 System 5-ciu g oêników z przednimi/ przestrzennymi g oênikami pod ogowymi 16 cm aktywny subwoofer System inteligentnej konfiguracji g oêników przestrzennych (wersja 2.0) oryginalna technologia JVC umo liwia konfiguracj g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Wirtualny tylny g oênik przestrzenny 3D-PHONIC DAP dla wielokana owych êróde cyfrowych i êróde dwukana owych 3D Headphone DSP cyfrowa korekcja dêwi ku Trzy 21-pinowe terminale SCART Uniwersalny pilot Obudowa g oêników wykonana z aluminium 40

7 Seria QP QP-D25RS Amplituner Kina Domowego z systemem g oêników QP-D25RS 5.1-kana owy amplituner Kina Domowego z systemem g oêników konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie, wirtualny tylny g oênik przestrzenny, smuk e g oêniki pod ogowe (mo liwoêç monta u Êciennego) RX-E11 SP-XF51 SP-PWE5 Moc wyjêciowa: Stereo: 60W x 2, 6 omów przy 1kHz, z 10% THD; Surround: 60W x 5, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD; subwoofer: 60W, 4 omy przy 70Hz, z 10% THD Dolby Digital/Dolby Pro Logic II DTS/DTS 96/24 System 5-ciu g oêników z przednimi/ przestrzennymi g oênikami pod ogowymi 16 cm aktywny subwoofer System inteligentnej konfiguracji g oêników przestrzennych (wersja 2.0) oryginalna technologia JVC umo liwia konfiguracj g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Wirtualny tylny g oênik przestrzenny 3D-PHONIC DAP dla wielokana owych êróde cyfrowych i êróde dwukana owych 3D Headphone DSP cyfrowa korekcja dêwi ku Trzy 21-pinowe terminale SCART Uniwersalny pilot G oêniki pod ogowe z mo liwoêcià monta u Êciennego dwóch g oêników 5.5 cm sto kowe g oêniki pe nozakresowe x 2 i 1.5 cm kopu kowy g oênik wysokotonowy 41

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 1 Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 2 Przekraczajàc granice intuicji. BezpoÊredni dost p do wszystkich funkcji b dàcych zawsze w zasi gu wzroku. Unikalne po àczenie ekranów dotykowych z

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

AMPLITUNERY KINA DOMOWEGO

AMPLITUNERY KINA DOMOWEGO AMPLITUNERY KINA DOMOWEGO AVR-X5200W Amplituner sieciowy 9.2 HD Przedstawiamy prawdziwego mocarza wśród urządzeń serii X: AVR-X5200W oferuje te same funkcjonalności co AVR-X4100W, ale z dużą dawką dodatkowych

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2013 r. Nr 33(158)/2013 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET Odtwarzacze Blu-ray i DVD stacjonarne i przenośne

wrzesień 2013 r. Nr 33(158)/2013 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET Odtwarzacze Blu-ray i DVD stacjonarne i przenośne wrzesień 2013 r. Nr 33(158)/2013 DODATEK SZKOLENIOWY DO MAGAZYNU INFOMARKET Odtwarzacze Blu-ray i DVD stacjonarne i przenośne Fakt: Od 90 lat. Made in Germany. Dowiedz się więcej Doświadcz najnowocześniejszej

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar sprzęt do wyceny

Przedmiar sprzęt do wyceny Ozna-cz enie zadania * Nazwa produktu/towaru Jedn. miary Ilość Cena jednostka Wartość brutto Opis 1 2 3 4 Głośnik - o E1 głośnik szt. 4 kolumna 3-drożna, wysokie tony na dwóch tweeterach, system Bassreflex,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Program promocyjny DAKS PREMIUM

Program promocyjny DAKS PREMIUM Program promocyjny DAKS PREMIUM Nagrody za 200 punktów Deska do krojenia bambusowa Wykonana z drzewa bambusowego, impregnowana o wymiarach 36 x 24 x 2 cm kod nagrody: 98.02.007 Zestaw Herbapol Herbaciarnia

Bardziej szczegółowo

Uwaga: w przetargu w pierwszej kolejności pod uwagę będzie brany sprzęt najbardziej zbliżony osiągami do żądanych parametrów.

Uwaga: w przetargu w pierwszej kolejności pod uwagę będzie brany sprzęt najbardziej zbliżony osiągami do żądanych parametrów. Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia Przetarg na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w

Bardziej szczegółowo

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi HT-BD7200 System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej pełny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny 18.01.2013. AUDIO CENTER POLAND ul. Malborska 56, 30-646 Kraków www.audiocenter.pl. www.cambridge-audio.info

Cennik detaliczny 18.01.2013. AUDIO CENTER POLAND ul. Malborska 56, 30-646 Kraków www.audiocenter.pl. www.cambridge-audio.info Cennik detaliczny 18.01.2013 www.cambridge-audio.info azur Odtwarzacz CD Azur 351C 1990 zł Nowy odtwarzacz 351C posiada najnowsze konwertery cyfrowoanalogowe WM8728 firmy Wolfson swojego obsypanego nagroda

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-F5500 HT-F5530 HT-F5550 5,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej

Bardziej szczegółowo

realizacje Wcentrach sztuki wspó czesnej, wiodàcych galeriach, El bieta Wysocka konserwator SZTUKA RUCHOMEGO OBRAZU. W DOBIE MEDIÓW CYFROWYCH

realizacje Wcentrach sztuki wspó czesnej, wiodàcych galeriach, El bieta Wysocka konserwator SZTUKA RUCHOMEGO OBRAZU. W DOBIE MEDIÓW CYFROWYCH El bieta Wysocka konserwator realizacje SZTUKA RUCHOMEGO OBRAZU. OCHRONA, KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA W DOBIE MEDIÓW CYFROWYCH Wcentrach sztuki wspó czesnej, wiodàcych galeriach, podczas presti owych festiwali

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-D7100 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu fi rmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

7,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

7,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-F9750W 7,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-FS6200 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD 2 ALL 3 5

Instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD 2 ALL 3 5 Instrukcja obsługi Nagrywarka DVD Model Nr. DMR-EH770 Numer regionu, z którym urządzenie współpracuje Numery regionu są wyznaczane dla nagrywarek DVD i standardu DVD-Video zależnie od miejsca ich sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Kamery Everio 2010. Rozświetl swoje życie. www.jvc.pl

Kamery Everio 2010. Rozświetl swoje życie. www.jvc.pl Kamery Everio 2010 Rozświetl swoje życie www.jvc.pl 1 Życie jest pełne zarówno pięknych chwil jak i przeciętności. Z kamerami Everio możesz spodziewać się spektakularnych efektów, które wywołają uśmiech

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo