Nowa koncepcja domowej rozrywki audio-video

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa koncepcja domowej rozrywki audio-video"

Transkrypt

1 Nowa koncepcja domowej rozrywki audio-video Systemy DD Network Media prezentujà rewolucyjne podejêcie JVC do nowej koncepcji domowej rozrywki audio-video. Niezwykle smuk e i eleganckie systemy po àczà Twój salon ze Êwiatem poprzez poszerzenie opcji rozrywki oraz zapewnià jeszcze szersze pole dêwi ku. DD-3 System Kina Domowego Network Media Systemy Network Media odtwarzajà pliki z pod àczonego komputera G oêniki Direct Drive (DD) zapewniajà mocny dêwi k i szerokie pole akustyczne Przedni g oênik przestrzenny z centralnym g oênikiem Direct Driver (DD) zapewniajà wspania y dêwi k przestrzenny Wi cej informacji latem 2006!

2 JVC Quality

3 Kino Domowe Seria TH Moc i jakoêç teraz z jeszcze wi kszej iloêç êróde Eleganckie systemy kina domowego JVC przysz oêç domowej rozrywki audio-video Digital Direct Progressive Scan Wysokiej rozdzielczoêci obrazy w formacie PAL. Podczas odtwarzania nagranego filmu wyjêcie Digital Direct Progressive Scan oferuje progresywne dane bez konwertowania oryginalnych klatek na dane mi dzyliniowe, tak wi c nie dochodzi do strat jakoêci wywo anych konwersjà. * Dost pnoêç tej funkcji ró ni si w zale noêci od modelu. Cyfrowy odtwarzacz audio (pami ç Flash) USB HDD/ pami ç USB/ czytnik kart USB Aparat cyfrowy MP3/WMA MP3/WMA JPEG (zdj cia cyfrowe), DivX, MPEG-4 (filmy) JPEG (zdj cia cyfrowe) USB 2.0 (Full Speed) Skanowanie mi dzyliniowe Skanowanie progresywne USB Hosting Pod àcz cyfrowy odtwarzacz audio lub inne urzàdzenie USB Mass Storage Class do jednostki centralnej przez dedykowany do tego terminal USB. Pozwoli Ci to cieszyç si plikami muzycznymi MP3/WMA przez g oêniki systemu z jeszcze lepszà jakoêcià dêwi ku, odtwarzaç pliki MPEG-4 i filmy DivX a tak e wyêwietlaç zdj cia cyfrowe JPEG na ekranie Twojego telewizora. W pe ni cyfrowa transmisja sygna u bez strat wywo anych konwersjà. USB Hosting mo e byç tak e stosowany równie jako adowarka* pod àczonych urzàdzeƒ. * Zale nie od typu pod àczonego urzàdzenia. KompatybilnoÊç z DivX Ultra Urzàdzenia posiadajàce certyfikat DivX Ultra mogà odtwarzaç pliki video w formacie DivX Media wraz z interaktywnymi opcjami charakterystycznymi dla DVD np. interaktywne menu (dla u atwienia nawigacji pomi dzy scenami), napisy w wielu j zykach, alternatywne Êcie ki audio, znaczniki video, podzia na rozdzia y itp. 5.1-kana owy w pe ni cyfrowy wzmacniacz Jednostka centralna systemów kina domowego serii TH-P posiada 5,1-kana owy wzmacniacz cyfrowy, który dostarcza silny dêwi k przy równoczesnym utrzymaniu kompaktowych wymiarów systemu i niskiego zu ycia energii. Tryb Stadion Ten tryb pozwoli Ci cieszyç si programami sportowymi z pe nià wielokana owego dêwi ku. Dynamiczne, realistyczne pole dêwi ku sprawi, e poczujesz jakbyê znajdowa si w centrum wydarzeƒ, podczas gdy g os spikera pozostanie nadal czysty i przyjemny do s uchania. G oêniki przestrzenne Omni-Directional Stworzone przez JVC g oêniki przestrzenne Omni-Directional zapewniajà szerokie pole dêwi ku i bardzo realistyczne Êrodowisko akustyczne dok adnie takie jakiego oczekiwa byê od sali kinowej wyposa onej w wiele g oêników. Skierowany ku górze g oênik oraz specjalnie ukszta towany dyfuzor sprawa, e dêwi k jest kierowany nie tylko do przodu ale tak e we wszystkich poziomych kierunkach. Dyfuzor jest delikatnie przechylony w kierunku s uchacza dla dostarczenia bezpoêredniego dêwi ku. Unikalna konstrukcja wykorzystuje akustyk pokoju odbicia od Êcian i sufitu dla dalszego poszerzenia pola dêwi ku. G oêniki pod ogowe z mo liwoêcià elastycznej instalacji System kina domowego TH-P7 posiada smuk e drewniane obudowy g oêników przednich i przestrzennych, które umo liwiajà instalacj na trzy ró ne sposoby. G oêniki charakteryzujà si dwoma elastycznymi wysokoêciami ustawienia mo liwoêç regulacji ich wysokoêci sprawia, e mo esz u ywaç je jako g oêniki pod ogowe (standardowa wysokoêç) lub umieêciç je na stoliku (po owa standardowej wysokoêci). Dost pna jest równie opcja monta u Êciennego. Trójdro ne g oêniki przednie System kina domowego TH-P5 posiada trójdro ne przednie g oêniki, które zapewniajà pe en mocy dêwi k ze wspania à separacjà idealny dla stereofonicznych êróde muzyki. Jako g oêniki pod ogowe (standardowa wysokoêç) Reflektor Jako g oêniki stojàce na stoliku (po owa standardowej wysokoêci) 8 cm g oênik pe nozakresowy G oênik przestrzenny Omni-Directional Szerokie pole akustyczne dzi ki zastosowaniu dyfuzora Mo liwoêç monta u Êciennego (po owa standardowej wysokoêci) 35

4 Seria TH System Kina Domowego DVD TH-P7E Elegancki system kina domowego, odtwarzanie WMA/MP3/DivX, 4 g oêniki pod ogowe z mo liwoêcià regulacji wysokoêci, mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przednich i przestrzennych, kompatybilnoêç z progresywnym skanowaniem, szybki start DVD oraz USB Hosting Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II Moc wyjêciowa: g oêniki przednie/przestrzenne: 40 W na kana *; Centralny: 100 W**; subwoofer: 100 W*** Odtwarzane formaty: DVD-Video, DVD-RW, DVD-R, +RW, +R, CD, CD-R/RW, SVCD/VCD, MP3/WMA/zdj cia cyfrowe JPEG (CD-R/RW, DVD-R/RW), MPEG-4 (ASP)/DivX (CD-R/RW, DVD-R/RW) WyjÊcie Progressive Scan USB Hosting (2.0) Komponentowe wyjêcie video SCART z RGB (wejêcie: dêwi k TV; wyjêcie: video) WyjÊcie Direct Digital Progressive Scan G oêniki pod ogowe z mo liwoêcià regulacji wysokoêci oraz monta u Êciennego g oêników przednich i przestrzennych Tryb cyfrowego dêwi ku przestrzennego dla 2-kana owego dêwi ku: Dolby Pro Logic II (filmy/muzyka)/wszystkie kana y stereo/stadion USB Hosting DVD Szybki START Ruchoma g owica 5,1-kana owy w pe ni cyfrowy wzmacniacz (wbudowany w jednostk centralnà) 12-bitowy/108 MHz przetwornik video D/A Mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przednich/centralnego/przestrzennych 16 cm pasywny subwoofer * min. RMS, wysterowanie do 3 omów przy 1kHz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych ** min. RMS, wysterowanie do 4 omów przy 1kHz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych *** min. RMS, wysterowanie do 4 omów przy 30Hz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych 36 Dolby, symbol podwójnego D, Dolby Digital i Dolby Pro Logic II sà znakami towarowymi nale àcymi do Dolby Laboratories Licensing Corporation. DTS i DTS 96/24 sà znakami towarowymi nale àcymi do Digital Theater Systems, Inc.

5 Seria TH TH-P5 TH-P3 System Kina Domowego DVD TH-P5E Elegancki system kina domowego, który odtwarza pliki WMA/MP3/DivX, 3-dro ne g oêniki, kompatybilnoêç z progresywnym skanowaniem, szybki start DVD oraz funkcja USB Hosting System Kina Domowego DVD TH-P3E Elegancki system kina domowego, który odtwarza WMA/MP3/DivX, szybki start DVD oraz funkcja USB Hosting Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II Moc wyjêciowa: g oêniki przednie/przestrzenne: 40 W na kana *; centralny: 100 W**; subwoofer: 100 W*** Odtwarzane formaty: DVD-Video, DVD-RW, DVD-R, +RW, +R, CD, CD-R/RW, SVCD/VCD, MP3/WMA/zdj cia cyfrowe JPEG (CD-R/RW, DVD-R/RW), MPEG-4 (ASP)/DivX (CD-R/RW, DVD-R/RW) WyjÊcie Progressive Scan USB Hosting (2.0) Komponentowe wyjêcie video SCART z RGB (wejêcie: dêwi k TV; wyjêcie: video) Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II Moc wyjêciowa: g oêniki przednie/przestrzenne: 40 W na kana *; centralny: 100 W**; subwoofer: 100 W*** Odtwarzane formaty: DVD-Video, DVD-RW, DVD-R, +RW, +R, CD, CD-R/RW, SVCD/VCD, MP3/WMA/zdj cia cyfrowe JPEG (CD-R/RW, DVD-R/RW), MPEG-4 (ASP)/DivX (CD-R/RW, DVD-R/RW) USB Hosting (2.0) SCART z RGB (wejêcie: dêwi k TV; wyjêcie: video) WyjÊcie Direct Digital Progressive Scan 3-dro ne g oêniki przednie oraz du y g oênik centralny Tryb cyfrowego dêwi ku przestrzennego dla 2-kana owego dêwi ku: Dolby Pro Logic II (filmy/muzyka)/wszystkie kana y stereo/stadion USB Hosting Szybki START DVD Ruchoma g owica 5,1-kana owy w pe ni cyfrowy wzmacniacz (wbudowany w jednostk centralnà) 12-bitowy/108 MHz przetwornik video D/A Mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przednich/centralnego/przestrzennych 16 cm pasywny subwoofer Tryb cyfrowego dêwi ku przestrzennego dla 2-kana owego dêwi ku: Dolby Pro Logic II (filmy/muzyka)/wszystkie kana y stereo/stadion USB Hosting Szybki START DVD Ruchoma g owica 5,1-kana owy w pe ni cyfrowy wzmacniacz (wbudowany w jednostk centralnà) 12-bitowy/108 MHz przetwornik video D/A Mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przednich/centralnego/przestrzennych 16 cm pasywny subwoofer 37 * min. RMS, wysterowanie do 3 omów przy 1kHz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych ** min. RMS, wysterowanie do 4 omów przy 1kHz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych *** min. RMS, wysterowanie do 4 omów przy 30Hz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych

6 Seria TH TH-S66 TH-S55 System Kina Domowego DVD TH-S66 System Kina Domowego DVD-Audio/Video odtwarzajàcy pliki WMA, MP3 oraz DivX, wysokiej jakoêci obrazy PAL progressive, konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie oraz cztery g oêniki pod ogowe System Kina Domowego DVD TH-S55 System Kina Domowego DVD-Audio/Video odtwarzajàcy WMA, MP3 oraz DivX, wysokiej jakoêci obrazy PAL progressive oraz konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie 5.1 kana ów, wbudowane dekodery Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II Moc wyjêciowa: g oêniki przednie: 140W x 2, 4 omy przy 1kHz, z 10% THD; centralny/ surround: 130W x 3, 4 omy przy 1kHz, z 10% THD; subwoofer: 140W, 4 omy, przy 100Hz, z 10% THD Odtwarzane formaty: DVD-Audio/Video, DVD-RAM, DVD-R (format video)/rw, CD, CD-R/RW, SVCD/VCD, MP3/WMA/ zdj cia cyfrowe JPEG/DivX/MPEG-4 (CD-R/RW / DVD-R/RW) VFP (Video Fine Processor) Przeszukiwanie ze zmiennà pr dkoêcià (do przodu/ wstecz) Funkcja kontynuacji 5.1 kana ów, wbudowane dekodery Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II Moc wyjêciowa: g oêniki przednie: 140W x 2, 4 omy przy 1kHz, z 10% THD; centralny/ surround: 130W x 3, 4 omy przy 1kHz, z 10% THD; subwoofer: 140W, 4 omy, przy 100Hz, z 10% THD Odtwarzane formaty: DVD-Audio/Video, DVD-RAM / -RW, DVD-R (format video), CD, CD-R/RW, SVCD/VCD, MP3/WMA/ zdj cia cyfrowe JPEG/DivX/MPEG-4 (CD-R/RW / DVD-R/RW) VFP (Video Fine Processor) Przeszukiwanie ze zmiennà pr dkoêcià (do przodu/ wstecz) Funkcja kontynuacji Odtwarzanie DVD-Audio/WMA WyjÊcie PAL Digital Direct Progressive Scan dla obrazów o wysokiej rozdzielczoêci Odtwarzanie DVD-RAM Ultra wydajny i szybki 1-chipowy dekoder AV Konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Smart Surround Setup wersja 2.0 Szybki start DVD 192kH/24-bitowy przetwornik audio D/A 12-bitowy/108MHz przetwornik video D/A Przednie/ przestrzenne g oêniki pod ogowe i g oênik centralny z mo liwoêcià monta u Êciennego 16 cm aktywny subwoofer Uniwersalny pilot TV/magnetowid z odsuwanà pokrywà Odtwarzanie DVD-Audio/WMA WyjÊcie PAL Digital Direct Progressive Scan dla obrazów o wysokiej rozdzielczoêci Odtwarzanie DVD-RAM Ultra wydajny i szybki 1-chipowy dekoder AV Konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Smart Surround Setup wersja 2.0 Szybki start DVD 192kHz/24-bitowy przetwornik audio D/A 12-bitowy/108MHz przetwornik video D/A G oêniki przednie/ centralny/ przestrzenne z mo liwoêcià monta u Êciennego 16 cm aktywny subwoofer Uniwersalny pilot TV/magnetowid z odsuwanà pokrywà 38

7 Seria TH TH-R3 TH-R1 System Kina Domowego z nagrywarkà DVD TH-R3 NAGRYWARKA DVD System Kina Domowego z nagrywarkà DVD zapewniajàcy wysokiej jakoêci obrazy PAL progressive, konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie, przednie/ przestrzenne g oêniki pod ogowe z mo liwoêcià monta u Êciennego System Kina Domowego z nagrywarkà DVD TH-R1 NAGRYWARKA DVD System Kina Domowego z nagrywarkà DVD, zapewniajàcy wysokiej jakoêci obrazy PAL progressive, konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie oraz g oêniki przestrzenne Omni-Directional Moc wyjêciowa: g oêniki przednie: 140W x 2 / centralny/ surround: 130W x 3, 4 omy przy 1kHz, z 10% THD; subwoofer: 140W, 4 omy, przy 100Hz, z 10% THD 5,1 kana owy system, wbudowane dekodery Dolby Digital, DTS, DTS 96/24, Dolby Digital Pro Logic II Odtwarzane formaty: DVD-Video, DVD-RAM / -RW / -R (format video), SVCD/VCD, CD, CD-R/RW, MP3/ zdj cia cyfrowe JPEG (CD-R/RW) Moc wyjêciowa: g oêniki przednie: 140W x 2 / centralny/ surround:130w x 3, 4 omy przy 1kHz, z 10% THD; subwoofer: 140W, 4 omy, przy 100Hz, z 10% THD 5,1 kana ów, wbudowane dekodery Dolby Digital, DTS, DTS 96/24, Dolby Digital Pro Logic II Odtwarzane formaty: DVD-Video, DVD-RAM / -RW / -R (format video), SVCD/VCD, CD, CD-R/RW, MP3/ zdj cia cyfrowe JPEG (CD-R/RW) Nagrywanie/ odtwarzanie DVD-RAM / -RW / -R (format video) WyjÊcie Digital Direct Progressive Scan / Motion Active Progressive Scan wysokiej jakoêci progresywne obrazy Synchronizator ramki/ Motion Active Noise Reduction zaawansowane technologie MPEG zapewniajàce nagrywanie wysokiej jakoêci obrazów Konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Smart Surround Setup wersja 2.0 WejÊcie DV Live Memory (DVD-RAM) Nawigacja DVD Nagrywanie programowane timerem przy u yciu p yty Wirtualny tylny g oênik przestrzenny G oêniki pod ogowe z mo liwoêcià monta u Êciennego (g oêniki przednie/ przestrzenne) Nagrywanie/ odtwarzanie DVD-RAM/-RW/-R (format video) WyjÊcie Digital Direct Progressive Scan / Motion Active Progressive Scan wysokiej jakoêci progresywne obrazy Synchronizator ramki/ Motion Active Noise Reduction zaawansowane technologie MPEG zapewniajàce nagrywanie wysokiej jakoêci obrazów Konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Smart Surround Setup wersja 2.0 WejÊcie DV Live Memory (DVD-RAM) Nawigacja DVD Nagrywanie programowane timerem przy u yciu p yty Wirtualny tylny g oênik przestrzenny G oêniki z mo liwoêcià monta u Êciennego (przednie/ przestrzenne) G oêniki przestrzenne Omni- Directional (wersja 2) niezwykle szerokie i realistyczne pole dêwi ku 39 Uwaga: nale y pami taç, e kopiowanie taêm, nagraƒ albo p yt mo e byç nielegalne je eli nie uzyska si zgody w aêciciela praw autorskich do nagrania dêwi kowego lub video, audycji albo programu telewizji kablowej, jak równie do wszelkiej twórczoêci literackiej, teatralnej albo artystycznej zawartej w powy szych.

8 Seria QP QP-D27RS Amplituner Kina Domowego z systemem g oêników QP-D27RS 5.1-kana owy amplituner Kina Domowego z systemem g oêników konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie, wirtualny tylny g oênik przestrzenny, g oêniki pod ogowe z aktywnym subwooferem RX-E11 SP-XF71 SP-PWE5 Moc wyjêciowa: Stereo: 60W x 2, 6 omów przy 1kHz, z 10% THD; surround: 60W x 5, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD; subwoofer: 60W, 4 omy przy 70Hz, z 10% THD Dolby Digital/Dolby Pro Logic II DTS/DTS 96/24 System 5-ciu g oêników z przednimi/ przestrzennymi g oênikami pod ogowymi 16 cm aktywny subwoofer System inteligentnej konfiguracji g oêników przestrzennych (wersja 2.0) oryginalna technologia JVC umo liwia konfiguracj g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Wirtualny tylny g oênik przestrzenny 3D-PHONIC DAP dla wielokana owych êróde cyfrowych i êróde dwukana owych 3D Headphone DSP cyfrowa korekcja dêwi ku Trzy 21-pinowe terminale SCART Uniwersalny pilot Obudowa g oêników wykonana z aluminium 40

9 Seria QP QP-D25RS Amplituner Kina Domowego z systemem g oêników QP-D25RS 5.1-kana owy amplituner Kina Domowego z systemem g oêników konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie, wirtualny tylny g oênik przestrzenny, smuk e g oêniki pod ogowe (mo liwoêç monta u Êciennego) RX-E11 SP-XF51 SP-PWE5 Moc wyjêciowa: Stereo: 60W x 2, 6 omów przy 1kHz, z 10% THD; Surround: 60W x 5, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD; subwoofer: 60W, 4 omy przy 70Hz, z 10% THD Dolby Digital/Dolby Pro Logic II DTS/DTS 96/24 System 5-ciu g oêników z przednimi/ przestrzennymi g oênikami pod ogowymi 16 cm aktywny subwoofer System inteligentnej konfiguracji g oêników przestrzennych (wersja 2.0) oryginalna technologia JVC umo liwia konfiguracj g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Wirtualny tylny g oênik przestrzenny 3D-PHONIC DAP dla wielokana owych êróde cyfrowych i êróde dwukana owych 3D Headphone DSP cyfrowa korekcja dêwi ku Trzy 21-pinowe terminale SCART Uniwersalny pilot G oêniki pod ogowe z mo liwoêcià monta u Êciennego dwóch g oêników 5.5 cm sto kowe g oêniki pe nozakresowe x 2 i 1.5 cm kopu kowy g oênik wysokotonowy 41

10 Amplitunery RX-DP20V Amplituner Audio/Video System przetwarzania sygna u K2 to znakomita technologia wywodzàca si ze stworzonego przez JVC przetwornika CC (CC Converter) K2 zapewnia czysty dêwi k o najwy szej jakoêci z ka dego êród a, zarówno stereofonicznego jak i wielokana owego. System przetwarzania K2 powsta w wyniku Êcis ej wspó pracy pomi dzy in ynierami studyjnymi JVC, producentami oraz in ynierami sprz towymi, w zakresie doskonalenia algorytmów zapewniajàcych jakoêç dêwi ku zbli onà do profesjonalnych standardów. Przetwornik CC jest aplikacjà stosowanà do poprawy jakoêci dêwi ku nie tylko ze êróde b dàcych urzàdzeniami audio ale te ze skompresowanych plików takich jak DTS i Dolby Digital. Przetwornik CC pozwoli doêwiadczyç dêwi ku bliskiego orygina owi. Krótko mówiàc, system przetwarzania K2 wraz z przetwornikiem CC poprawiajà jakoêç dêwi ku z nieskompresowanych êróde Hi-Fi, skompresowanych lub wielokana owych êróde stereofonicznych a tak e skompresowanych wielokana owych Êcie ek dêwi kowych dnia dzisiejszego i przysz oêci. Przetwornik CC (Compression Compensative Converter) Kiedy sygna analogowy jest przetwarzany na sygna cyfrowy (konwersja analogowo-cyfrowa A/D) wysokie cz stotliwoêci, które dla p yt CD wynoszà powy ej 20kHz zostajà usuni te poprzez cz stotliwoêç próbkowania CD. Brak wysokich cz stotliwoêci negatywnie wp ywa na jakoêç dêwi ku w paêmie s yszalnym. Przetwornik CC posiada specjalne algorytmy potrzebne do odbudowy utraconych sygna ów, bazujàce na nagranych sygna ach cyfrowych s yszalnych cz stotliwoêci (cz stotliwoêci, które powinny zostaç nagrane na pierwszym miejscu). Stosuje równie wysokobitowà kwantyzacj do odtworzenia najdrobniejszych sygna ów. Ponadto, w celu precyzyjnego odtworzenia sygna ów poddanych takiej obróbce, przetwornik CC posiada szersze analogowe pasmo przenoszenia (czterokrotnie przewy szajàce cz stotliwoêç próbkowania), które rozciàga si powy ej 20kHz. To wszystko znaczàco wp ywa na jakoêç dêwi ku audio w s yszalnym zakresie. Przetwornik CC poprzez zastosowanie przetwarzania z du à iloêcià bitów i wysokà cz stotliwoêcià próbkowania, generuje sygna y cyfrowe o jakoêci zbli onej do wzorca. Algorytmy przetwornika CC zosta y zweryfikowane pod wzgl dem muzycznej poprawnoêci przez in ynierów studyjnych i muzyków na podstawie wielokrotnych ods uchów. Poniewa iloêç cyfrowych êróde dêwi ku szybko wzrasta, przetwornik CC okaza si poszukiwanym rozwiàzaniem dla wiernego odtwarzania oryginalnego dêwi ku. Przetwornik wspó pracuje równie ze skompresowanymi formatami takimi jak Dolby Digital i DTS. 16-bitów/ 44.1kHz 16-bitów/ 48kHz Zwi kszanie iloêci bitów Przetwornik CC Filtr cyfrowy Zwi kszanie zakresu 24-bity/ 176.4kHz 24-bity/ 192kHz Doskonale zaprojektowana konstrukcja mechaniczna, dostosowana do êróde cyfrowych nast pnej generacji Funkcjonalna konstrukcja dzia ajàcych niezale nie bloków Uk ad blokowy-zasilanie, wzmacniacz mocy, sekcja audio, sekcja video itd. sà umieszczone oddzielnie w zale noêci od pe nionych funkcji. Doskona a konstrukcja nie tylko minimalizuje interferencje pomi dzy blokami ale tak e zwi ksza jej mechanicznà odpornoêç. Trzy transformatory dla obwodów analogowych, cyfrowych i video Wewnàtrz RX-DP20V znajdujà si trzy blokowe uk ady obwodów dla sygna ów audio, sygna ów cyfrowych i sygna ów video. Ka dy segment posiada niezale ne zasilanie, àcznie z transformatorem. Sà one przymocowane do majàcej 1,6 mm gruboêci odr bnej podstawy. Tego typu budowa zapobiega przenoszeniu zak óceƒ cyfrowych do wra liwych sygna ów audio. Rezultat: lepsza jakoêç dêwi ku. Uk ad ZIST (zero zak óceƒ w transmisji sygna u audio) Po àczenie sprz tu video z odbiornikiem audio/video skutkuje mo liwoêcià przenoszenia szumów sygna u wizji i zak ócania nimi sygna ów dêwi kowych, co obni a jakoêç dêwi ku. Udoskonalony uk ad ZIST JVC izoluje elektrycznie wejêcie terminali audio (EXT 7.1 kana wejêciowy) od szumów wizji. Rezultat: czysty i wierny dêwi k. Pokryte warstwà miedzi silnie usztywnione Z-Chassis Tylny panel, wsporniki i p yta dolna pokryte sà warstwà miedzi dla zabezpieczenia przed wzajemnymi zak óceniami zamontowanych uk adów. Pokrycie miedzià obni a impedancj chassis oraz wyrównuje potencja y napi ciowe od niskich a do wysokich cz stotliwoêci. Ponadto wzmacnia konstrukcj zwanà silnie usztywnionym Z-Chassis, stosowanà dla wyeliminowania wibracji, rezonansów oraz zak óceƒ w celu osiàgni cia najwy szej jakoêci. Realistyczny dêwi k Kina Domowego z przetwarzaniem DSP Texas Instruments Floating Point DSP Aureus (TMS320DA610) Sercem RX-DP20V DSP jest nowy Texas Instruments Aureus cyfrowy procesor dêwi ku o wysokich mo liwoêciach. Jest to aktualnie najszybszy i najbardziej wydajny na Êwiecie chip tego typu, który zast puje dwa konwencjonalne chipy DSP. Taktowany przy 1800 MIPS (milionów instrukcji na sekund ) lub 1200 MFLOPS (milionów operacji zmienno-przecinkowych na sekund ) dla zegara o szybkoêci 225 MHz, chip mo e si poszczyciç najwy szà wydajnoêcià dost pnà na rynku. Osiàga 32/64-bitowe dok adne operacje o podwójnej precyzji oraz dekoduje formaty THX Surround EX Ultra2, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Pro Logic II, DTS, DTS-ES, DTS 96/24 oraz DTS NEO:6. Obs uguje DAP (Digital Acoustic Processing cyfrowe przetwarzanie akustyczne), 3D-PHONIC, 3D-Headphone, cyfrowy korektor DSP, Dynamic Range Control i Bass Management. Jego zmienno-przecinkowe operacje zapewniajà wi kszà dok adnoêç obliczeƒ przy u yciu rozszerzonego zakresu liczb. Poza tym, kompaktowa obudowa chipu jest przewodzàca w celu redukcji szumów cyfrowych. * MIPS (milionów instrukcji na sekund ): 1MIPS komputer przetwarza 1 milion instrukcji na sekund. Pod poj ciem instrukcja rozumiana jest komenda wysy ana do DSP w celu bezpoêredniej regulacji i obs ugi. ** FLOPS (operacje zmienno-przecinkowe na sekund ): oznacza iloêç operacji zmienno-przecinkowych na sekund. 42

11 Amplitunery RX-DP20V Amplituner Audio/Video Wspania y Êwiat wielokana owego dêwi ku przestrzennego filmów i muzyki THX, Dolby i DTS. Home THX THX to zbiór wymagaƒ i standardów technicznych opracowany przez Lucasfilm Ltd., w celu zapewnienia popularnemu sprz towi mo liwoêci odtwarzania Êcie ek dêwi kowych filmów w taki sposób jaki yczyliby sobie tego ich twórcy. Home THX jest wersjà dostosowanà do u ytku domowego: bierze pod uwag ró nice przestrzenne i akustyczne pomi dzy pokojem a salà kinowà i wyrównuje je poprzez obróbk cyfrowà. Amplituner RX-DP20V posiada certyfikat THX Ultra2, co oznacza, e dorównuje on wymaganiom jakie stwarza kino wyposa one w system THX. THX Ultra2 Amplituner RX-DP20V posiada logo THX Ultra2, co potwierdza jego zgodnoêç z najnowszym, opracowanym przez Lucasfilm Ltd. standardem, zapewniajàc najwy sze parametry i charakterystyk, wspania à jakoêç dêwi ku, moc, stabilnà wspó prac z g oênikami o niskiej Movie Theatre impedancji oraz atwoêç obs ugi. THX Ultra2 oferuje dwa tryby. THX Cinema przetwarza kodowany matrycowo Dolby Surround Pro Logic lub 5.1-kana owe Êcie ki dêwi kowe w 7.1-kana owe Êcie ki dêwi kowe. THX Music przetwarza 2-kana owe programy audio w 7.1-kana owy dêwi k surround. Lewy przedni Lewy Surround Tylny Surround Kino Domowe Kana centralny Prawy przedni Prawy Surround THX Surround EX THX Surround EX posiada dodatkowe lewe i prawe tylne kana y surround bazujàce na kana ach Dolby Digital 5.1. Zwi ksza on poczucie g bi i daje wra enie p ynnego ruchu. RX-DP20V posiada 7-kana owy wzmacniacz w zwiàzku z czym zastosowanie dodatkowych wzmacniaczy staje si zb dne. Amplituner Audio/Video RX-DP20V 7-kana owy amplituner, technologia K2, certyfikat THX Ultra 2, Texas Instruments Aureus, uk ad ZIST oraz pokryte warstwà miedzi silnie usztywnione Z-Chassis. Z otwartà pokrywà przedniego panelu Stereo: 130W x 2, 8 omów przy 1kHz, z 0.8% THD; surround: 130W x 7, 8 omów przy 1kHz, z 0.8% THD Przetwornik CC (7.1 kana ów) THX Ultra2 (Cinema/Music)/THX Surround EX 32-bitowy/64-bitowy zmienno-przecinkowy cyfrowy procesor dêwi ku (DSP) Aureus (TMS320DA610) Texas Instruments Wbudowane dekodery Dolby Digital EX/Dolby Digital/DTS/DTS-ES (Discrete6.1/Matrix6.1)/DTS NEO:6 DTS 96/24 Dolby Pro Logic II Zewn trzne wejêcia 7.1-kana ów Uk ad ZIST Kompatybilny z wielokana owym dêwi kiem audio z DVD (5.1-kana owe wejêcia) DAP dla wielokana owych cyfrowych êróde dêwi ku Przetwornik video Przetwornik Precision Downmix Przetwornik P.E.M. D.D. (192kHz/24-bity, 7.1 kana ów) 43

12 Ewolucja systemów Kina Domowego Amplitunery Audio/Video UnowoczeÊnij system kina domowego szerokim zakresem zaawansowanych technologii oraz g adkich stylowych profili Wzmacniacz cyfrowy z hybrydowym sprz eniem zwrotnym (Hybrid Feedback Digital Amp), wersja III oraz wersja III+ Wzmacniacz cyfrowy JVC Hybrid Feedback Digital Amp àczy kompaktowe wymiary i niezwyk à lekkoêç oraz zapewnia wspania y dêwi k poprzez zastosowanie dwóch p tli sprz enia zwrotnego. Cyfrowe sprz enie zwrotne znacznie poprawia precyzj z jakà generowane sà sygna y PWM (Pulse Width Modulation). Sprz enie analogowe koryguje kszta t fali sygna u analogowego na wyjêciu, sprawiajàc e staje si on bliski orygina owi. Udoskonalona wersja III charakteryzuje si podwójnà p tlà sprz enia zwrotnego zarówno cyfrowego jak i analogowego. Efektywnie redukuje zniekszta cenia powodowane przez impedancj g oêników, pozwalajàc nawet na zmniejszenie poziomu ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych o oko o 0,004%. Uk ad zasilajàcy o wysokiej efektywnoêci zapewnia ni sze zak ócenia spowodowane przez zasilanie. Dodatkowo, amplituner JVC wykorzystuje chip JVC8015, który zawiera wszystkie uk ady niezb dne do przetwarzania sygna u. Umo liwia to drastyczne zmniejszenie iloêci cz Êci. P tla cyfrowego sprz enia zwrotnego WejÊcie + - JVC Hybrid Feedback Digital Amp Ver. lll Modulator PWM Blok prze àczania mocy Hybrid Feedback, wersja II THD <0.01% P tla analogowego sprz enia zwrotnego 2 P tla cyfrowego sprz enia zwrotnego 2 Hybrid Feedback, wersja III THD <0.004% PWM Przedsterownik Amplitunery RX-D411/412 oferujà najnowszà wersj III+ ze wzmacniaczem MOS-FET. To niewielkie urzàdzenie pozwala na dalsze zmniejszenie liczby cz Êci, pozostawiajàc wi cej miejsca na przewody i redukujàc emisj indukcyjnoêci. W rezultacie uzyskiwana jest jeszcze wy sza jakoêç dêwi ku. Demodulator (LPF) Hybrid Feedback P tla analogowego sprz enia zwrotnego Nowy cyfrowy procesor dêwi ku (DSP) o wysokich parametrach Serce amplitunerów JVC stanowi cyfrowy procesor dêwi ku o wysokich parametrach. RX-D411/412 zosta wyposa ony w DSP Texas Instruments Aureus (TMS320DA708), najszybszy na Êwiecie chip tego typu. Taktowany przy 2000 MIPS (milionów instrukcji na sekund )* (dla zegara o szybkoêci 225MHz), chip mo e si poszczyciç niezwykle wysokà wydajnoêcià. Dodatkowo charakteryzujà go 32/64-bitowe operacje o podwójnej precyzji. RX-D701S posiada DSP Texas Instruments (TMS320DA601) taktowany przy 1800 MIPS* lub 1350 MFLOPS** (dla zegara o szybkoêci 250MHz) i operacjach 32/64-bitowych o podwójnej precyzji. Wszystkie pozosta e amplitunery posiadajà zaawansowany procesor Freescale DSP56371, który charakteryzuje ponadprzeci tna moc przetwarzania dêwi ku. * MIPS (milionów instrukcji na sekund ): 1MIPS komputer przetwarza 1 milion instrukcji na sekund. Pod poj ciem instrukcja rozumiana jest komenda wysy ana do DSP w celu bezpoêredniej regulacji i obs ugi. ** FLOPS (operacje zmienno-przecinkowe na sekund ): oznacza iloêç operacji zmienno-przecinkowych na sekund Przetwornik CC (CC Converter) CC Converter (Compression Compensative Converter) podnosi jakoêç dêwi ku CD do poziomu odpowiadajàcemu DVD Audio. Opracowany przez JVC przetwornik stosuje ró ne algorytmy oraz wysokobitowà kwantyzacj aby przywróciç sygna y wysokich cz stotliwoêci w nies yszalnych zakresach, które sà tracone podczas procesu konwersji analogowo-cyfrowej podczas nagrywania CD. CC Converter wspó pracuje równie ze skompresowanymi formatami audio, takimi jak MP3 i WMA, aby dostarczaç dêwi k jakoêci CD. Precyzyjna konfiguracja dêwi ku przestrzennego (RX-D411/412) Nowe rozwiàzanie stworzone przez JVC majàce na celu niezwykle prostà i szybkà optymalizacj dêwi ku przestrzennego. Wykrywa dêwi k z g oêników u ywajàc dedykowanego do tego mikrofonu typu s uchawkowego (wchodzàcego w sk ad zestawu) i automatycznie ustawia rozmiar i opóênienie g oêników, poziom g oêników oraz cz stotliwoêç rozgraniczajàcà. Koryguje równie charakterystyk cz stotliwoêciowà i informuje o wykryciu niew aêciwych po àczeƒ pomi dzy g oênikami w àcznie ze z à biegunowoêcià i brakiem po àczeƒ. Smart Surround Setup (wer. 3.0) (RX-D701) Opracowany przez JVC system Smart Surround Setup umo liwia niezwykle prostà i szybkà konfiguracj Êrodowiska akustycznego Kina Domowego. Po prostu klaênij w d onie a czas opóênienia dla wszystkich kana ów oraz poziom ka dego z g oêników zostanà dostrojone automatycznie optymalnie dla pozycji s uchacza. Korekcja ustawienia kana u centralnego Zaawansowany procesor dêwi ku DSP JVC tworzy optymalne pole dêwi ku, kompensujàc rozbie noêci dotyczàce ustawienia centralnego g oênika wzgl dem pozosta ych g oêników. W rezultacie dialogi brzmià bardziej naturalnie. (RX-D701S, RX-D411/412, RX-D301S, RX-D201S) PC Link bezprzewodowa i przewodowa transmisja USB Z àcze USB pozwoli Ci cieszyç si plikami muzycznymi przesy anymi z komputera do Twojego ulubionego systemu audio. RX-D701 i RX-D301 majà tak e mo liwoêç bezprzewodowej transmisji USB. Z 2Mbps wskaênikiem transmisji, u ywajàc 2.4 GHz cz stotliwoêci, bezprzewodowe po àczenie daje mo liwoêç bezstratnej reprodukcji nawet nieskompresowanych plików. Technologia modulacji DSSS (Direct Sequence Spreading Spectrum) umo liwia transmisj nieskompresowanych sygna ów z wybitnà odpornoêcià na szumy. HDMI Amplitunery RX-D701 i RX-D411/412 zosta y wyposa one w cyfrowy interfejs HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Obydwie jednostki posiadajà 1 wyjêcie HDMI i 2 terminale wejêciowe. Konwersja sygna u video W amplitunerach RX-D701 oraz RX-D411/41, wejêciowe sygna y video WejÊcia Kompozytowe S-Video Analogowe Komponentowe Cyfrowe HDMI RX-D701 mogà byç przetwarzane do HDMI w celu wyêwietlania na kompatybilnym monitorze. Proces wykorzystuje konwersj IP, do której stosowany jest skaler DCDi FAROUDJA, urzàdzenie o wysokiej wydajnoêci, wyposa one w zaawansowane technologie dla zapewnienia wysokiej rozdzielczoêci obrazów bez zak óceƒ. WyjÊcia Kompozytowe S-Video Komponentowe HDMI WejÊcia Kompozytowe S-Video Komponentowe HDMI RX-D411 z HDMI WyjÊcia Kompozytowe S-Video Komponentowe HDMI 44

13 Amplitunery Audio/Video RX-D701 RX-D411 Amplituner Audio/Video RX-D701 7-kana owy amplituner wyposa ony w z àcze HDMI, nowy wzmacniacz cyfrowy oraz mo liwoêç bezprzewodowego po àczenia z komputerem Moc wyjêciowa: Stereo: 130W x 2, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD; Surround: 130W x 7, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD Dolby Digital EX/Dolby Digital/ Dolby Pro Logic IIx/Dolby Pro Logic II DTS/DTS-ES/DTS NEO:6/DTS 96/24 DVD kompatybilne z wielokana owym dêwi kiem audio Trzy 21-pinowe terminale SCART Wzmacniacz cyfrowy Hybrid Feedback Digital Amplifier, wersja III Interfejs HDMI umo liwia przes anie jednym kablem sygna u cyfrowego video i audio Bezprzewodowe po àczenie z komputerem mo liwoêç odtwarzania plików muzycznych z komputera Przetwornik CC (2 tryby, kana y przednie) stosuje dwa ró ne algorytmy w celu poprawienia jakoêci dêwi ku ze skompresowanych i nieskompresowanych êróde audio WejÊcie USB mo liwoêç odbioru sygna ów audio z komputera Menu ekranowe Funkcja korekcji ustawieƒ kana u centralnego Wirtualny, tylny g oênik przestrzenny szersze pole dêwi ku bez potrzeby stosowania dodatkowych g oêników 3D-PHONIC DAP dla wielokana owych êróde dêwi ku: THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION DAP dla 2-kana owych êróde dêwi ku: MONO FILM/THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION/ALL CH STEREO 3D Headphone 192kHZ/24-bitowy przetwornik P.E.M. D.D. (kana y przednie/ centralny/ surround) Konwersja sygna u video (HDMI) Smart Surround Setup (wersja 3.0) szybka konfiguracja Êrodowiska akustycznego, za pomocà klaêni cia w d onie Jednodotykowe operacje Cyfrowy korektor DSP Uniwersalny pilot A/V-STB (CATV/DBS) z podêwietleniem Amplituner Audio/Video RX-D411 7-kana owy amplituner, HDMI, wzmacniacz cyfrowy z hybrydowym sprz eniem zwrotnym oraz mo liwoêç po àczenia z komputerem przez z àcze USB Moc wyjêciowa: Stereo: 110 W x 2, 6 omów przy 1kHz, z 0,8% THD, Surround: 110 W x 7, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD Dolby Digital EX/Dolby Digital/Dolby Pro Logic IIx/Dolby Pro Logic II DTS/DTS-ES/DTS NEO:6/DTS 96/24 DVD kompatybilne z wielokana owym dêwi kiem audio Trzy 21-pinowe wejêcia SCART Wzmacniacz cyfrowy Hybrid Feedback Digital Amplifier, wersja III Interfejs HDMI umo liwia przes anie jednym kablem sygna u cyfrowego video i audio Konwertuje dowolny sygna video (z dowolnego wejêcia) do standardu HDMI i umo liwia przes anie sygna u wysokiej rozdzielczoêci jednym kablem CC Converter (2 tryby) WejÊcie USB Funkcja korekcji ustawieƒ kana u centralnego Wirtualny, tylny g oênik przestrzenny szersze pole dêwi ku bez potrzeby stosowania dodatkowych g oêników Tryb gier (Dolby Pro Logic IIx/Dolby Pro Logic II) 3D-PHONIC Precyzyjna konfiguracja dêwi ku przestrzennego DAP dla wielokana owych êróde dêwi ku: THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION/ALL CH STEREO DAP dla 2-kana owych êróde dêwi ku: MONO FILM/THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/ PAVILION/ALL CH STEREO 3D Headphone 192kHz/24-bitowy przetwornik P.E.M. D.D.(kana przedni) Cyfrowy korektor DSP Uniwersalny pilot A/V-STB z podêwietleniem 45

14 Amplitunery Audio/Video RX-D301 RX-D201 RX-5062 RX-5060 Amplituner Audio/Video RX-D301 7-kana owy amplituner z mo liwoêcià bezprzewodowej transmisji z PC, nowym wzmacniaczem cyfrowym oraz przetwornikiem CC (CC Converter) Moc wyjêciowa: Stereo: 110W x 2, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD; surround: 110W x 7, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD Dolby Digital EX/Dolby Digital/Dolby Pro Logic IIx/Dolby Pro Logic II DTS/DTS-ES/DTS NEO:6/DTS 96/24 DVD kompatybilne z wielokana owym dêwi kiem audio Trzy 21-pinowe terminale SCART Wzmacniacz cyfrowy Hybrid Feedback Digital Amplifier, wersja III Bezprzewodowe po àczenie z komputerem Przetwornik CC (2 tryby, kana y przednie) stosuje dwa ró ne algorytmy w celu poprawienia jakoêci dêwi ku ze skompresowanych i nieskompresowanych êróde audio WejÊcie USB Funkcja korekcji ustawieƒ kana u centralnego Wirtualny, tylny g oênik przestrzenny 3D-PHONIC DAP dla wielokana owych êróde dêwi ku: THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION DAP dla 2-kana owych êróde dêwi ku: MONO FILM/THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION/ ALL CH STEREO 3D Headphone 192kHz/24-bitowy przetwornik P.E.M. D.D. (kana y przednie) Konwersja sygna u video (kompozytowy do S-Video) Szybka konfiguracja g oêników Amplituner Audio/Video RX-D201 7-kana owy amplituner z mo liwoêcià po àczenia z komputerem poprzez USB, nowy wzmacniacz cyfrowy Moc wyjêciowa: Stereo: 100W x 2, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD; Surround: 100W x 7, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD Dolby Digital EX/Dolby Digital/ Dolby Pro Logic IIx/Dolby Pro Logic II DTS/DTS-ES/DTS NEO:6/DTS 96/24 Trzy 21-pinowe terminale SCART Wzmacniacz cyfrowy Hybrid Feedback Digital Amplifier, wersja III WejÊcie USB mo liwoêç odbioru sygna ów audio z komputera Funkcja korekcji ustawieƒ kana u centralnego Wirtualny, tylny g oênik przestrzenny szersze pole dêwi ku bez potrzeby stosowania dodatkowych g oêników 3D-PHONIC DAP dla wielokana owych, cyfrowych êróde dêwi ku: THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION DAP dla 2-kana owych êróde dêwi ku: MONO FILM/THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION/ALL CH STEREO 3D Headphone Szybka konfiguracja g oêników Cyfrowy korektor DSP Uniwersalny pilot A/V-STB (CATV/DBS) Amplituner Audio/Video RX-5062 RX kana owy amplituner kompatybilny z DTS 96/24, wirtualny tylny g oênik przestrzenny, wejêcie AV na panelu przednim dla trybu gier video Stereo: 100W x 2, 8 omów przy 1 khz, z 10% THD Surround: (przednie) 100W x 2, 8 omów przy 1kHz, z 10% THD; (centralny) 100W x 2, 8 omów przy 1kHz, z 10% THD; (surround) 100W x 2, 8 omów przy 1kHz, z 10% THD Dolby Digital/Dolby Pro Logic II DTS/DTS 96/24 WejÊcie AV na panelu przednim dla atwego po àczenia z konsolà gier video (kompozytowe video i analogowe audio) Wirtualny tylny g oênik przestrzenny dla stworzenia szerszego pola dêwi ku 3D-PHONIC DAP dla wielokana owych êróde cyfrowych: THEATER 1/THEATER 2 /HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION/ALL CH STEREO DAP dla êróde 2-kana owych: MONO FILM/THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION/ALL CH STEREO Tryb gier 3D Headphone Szybka konfiguracja g oêników Cyfrowy korektor DSP 46

15 G oêniki z drewnianymi membranami G oênik w roli instrumentu muzycznego Szczególne w aêciwoêci akustyczne drewna uczyni y z niego idealny materia na skrzypce, pianina oraz inne klasyczne instrumenty muzyczne. W aênie dlatego tak wiele obudów g oêników jest wykonanych z drewna. Dlaczego nie wykorzystaç drewna jako materia u na membran g oênika? Ponad 20 lat temu in ynierowie JVC wpadli na ten pomys i rozpocz li wst pne prace majàce na celu stworzenie pierwszej na Êwiecie drewnianej membrany System 2-dro nych g oêników z drewnianymi membranami SX-WD10 Wysokiej klasy, trzy 2-dro ne g oêniki typu pod ogowego, drewniane membrany Moc przenoszenia: 150W Ekranowane magnetycznie Konstrukcja typu Bass-Reflex Membrana g oênika z drewna brzozy 10.5 cm g oênik niskotonowy x 2, 2 cm kopu kowy g oênik wysokotonowy 4-warstwowa cewka drgajàca z przewodów o przekroju kwadratowym (g. niskotonowy) Wysokoenergetyczny magnes neodymowy dla g. wysokotonowego Zakr cane, platerowane z otem zaciski g oêników Rama z odlewu aluminiowego 47

16 G oêniki z drewnianymi membranami SX-WD8 SX-WD5 System 2-dro nych g oêników z drewnianymi membranami SX-WD8 Wysokiej klasy, trzy 2-dro ne g oêniki z drewnianymi membranami System 2-dro nych g oêników z drewnianymi membranami SX-WD5 Wysokiej klasy, 2-dro ne g oêniki z drewnianymi membranami Moc przenoszenia: 150W Ekranowane magnetycznie Konstrukcja typu Bass-Reflex Moc przenoszenia: 100W Ekranowane magnetycznie Konstrukcja typu Bass-Reflex Membrana g oênika z drewna brzozy 10.5 cm g oênik niskotonowy x 2, 2 cm kopu kowy g oênik wysokotonowy 4-warstwowa cewka drgajàca z przewodów o przekroju kwadratowym (g. niskotonowy) Wysokoenergetyczny magnes neodymowy dla g. wysokotonowego Zakr cane, platerowane z otem zaciski g oêników Rama z odlewu aluminiowego Membrana g oênika z drewna brzozy Obudowa z drewna wiêni 10.5 cm g oênik niskotonowy, 2 cm kopu kowy g oênik wysokotonowy 4-warstwowa cewka drgajàca z przewodów o przekroju kwadratowym (g. niskotonowy) Zakr cane, platerowane z otem zaciski g oêników Rama z odlewu aluminiowego Aktywny subwoofer SX-DW55 Aktywny subwoofer o du ej efektywnoêci i mocy wyjêciowej 240W, wzmacniacz cyfrowy z hybrydowym sprz eniem zwrotnym Wzmacniacz cyfrowy z hybrydowym sprz eniem zwrotnym G oêniki o konstrukcji typu Bass-Reflex/ ekranowane magnetycznie 25 cm g oênik niskotonowy Prze àcznik fazy (normalna/ odwrotna) WejÊcie RCA-Pin Podwójny t umik Cienka obudowa z 15 mm MDF-u 48

17 G oêniki SP-XF71 SP-XF51 SP-XF31 System 5-ciu g oêników SP-XF71 System 5-ciu g oêników, przednie i przestrzenne g oêniki pod ogowe 5,5 cm sto kowe g oêniki pe nozakresowe x 2, 2 cm kopu kowe g oêniki wysokotonowe Przednie i przestrzenne g oêniki pod ogowe Bass-Reflex Ekranowane magnetycznie (g oêniki przednie, centralny) Obudowa wykonana z aluminium System 5-ciu g oêników SP-XF51 System 5-ciu g oêników, g oêniki pod ogowe z mo liwoêcià monta u Êciennego (g oêniki przednie i przestrzenne) 5,5 cm sto kowe g oêniki pe nozakresowe x 2, 2 cm kopu kowe g oêniki wysokotonowe Przednie i przestrzenne g oêniki pod ogowe Mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przednich i przestrzennych Bass-Reflex Ekranowane magnetycznie (g oêniki przednie, centralny) System 5-ciu g oêników SP-XF31E System 5-ciu g oêników, z g oênikami przestrzennymi typu Omni-Directional Surround Speakers i dwoma 1-dro nymi g oênikami dla kana u centralnego 8 cm przestrzenne g oêniki pe nozakresowe 5.5 cm pe nozakresowe g oêniki przednie x 2 5,5 cm sto kowe g oêniki pe nozakresowe x 2 dla g oênika centralnego G oêniki przestrzenne typu Omni-Directional Konstrukcja typu Bass-Reflex Ekranowane magnetycznie (g oêniki przednie/centralny) 49

18 G oêniki SX-F300WD SP-CR300WD SP-DWF31 System g oêników Audio/Video SX-F300WD System 3-dro nych g oêników pod ogowych typu wie a System g oêników pod ogowych typu wie a 3-dro na konstrukcja typu Bass-Reflex 16.5 cm sto kowy g oênik niskotonowy System g oêników centralny/przestrzenne SP-CR300WD 8 cm sto kowy g oênik Êredniozakresowy 3 cm kopu kowy g oênik wysokotonowy Ekranowane magnetycznie System 3 g oêników, sk adajàcy si z dwóch g oêników przestrzennych i jednego centralnego System podwójnych g oêników pe nozakresowych o konstrukcji typu Bass-Reflex 5.5 cm g oênik pe nozakresowy x 2 Wysoka moc przenoszenia: 100 W Mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przestrzennych Ekranowane magnetycznie Aktywny subwoofer SP-DWF31E Aktywny subwoofer z wbudowanym wzmacniaczem cyfrowym PWM o du ej efektywnoêci i mocy wyjêciowej 100W Cyfrowy wzmacniacz PWM o du ej efektywnoêci (100W) Bass-Reflex/ekranowane magnetycznie 16 cm g oênik niskotonowy WejÊcie RCA Automatyczne w àczanie zasilania/tryb czuwania 50

JVC Quality. http://www.jvc.com.pl

JVC Quality. http://www.jvc.com.pl JVC Quality http://www.jvc.com.pl Kino Domowe Seria TH Moc i jakoêç teraz z jeszcze wi kszej iloêç êróde Eleganckie systemy kina domowego JVC przysz oêç domowej rozrywki audio-video Digital Direct Progressive

Bardziej szczegółowo

Amplitunery Audio/Video

Amplitunery Audio/Video Ewolucja systemów Kina Domowego Unowocześnij system Kina Domowego szerokim zakresem zaawansowanych technologii oraz gładkich stylowych profili Wzmacniacz cyfrowy o hybrydowym sprzężeniu zwrotnym (Hybrid

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB www.sony-europe.com 1 Funkcje Łatwy w obsłudze, pasujący do telewizora BRAVIA zestaw kina domowego DVD

Bardziej szczegółowo

Pod àcz i steruj swoim odtwarzaczem ipod

Pod àcz i steruj swoim odtwarzaczem ipod Produkty z mo liwoêcià pod àczenia odtwarzacza ipod Pod àcz i steruj swoim odtwarzaczem ipod Mo esz mieç wi cej przyjemnoêci z odtwarzania plików muzycznych poprzez pod àczenie Twojego odtwarzacza ipod

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R550C. Łączność z doskonałą rozrywką

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R550C. Łączność z doskonałą rozrywką KDL-40R550C 102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka Łączność z doskonałą rozrywką Dostępne wersje z ekranem 102 cm (40") Technologia Clear Resolution Enhancer Wbudowana technologia Wi-Fi

Bardziej szczegółowo

Jamie Cullum Zdjęcie wykonano w 2005 roku podczas JVC North Sea Jazz Festival. JVC Quality

Jamie Cullum Zdjęcie wykonano w 2005 roku podczas JVC North Sea Jazz Festival. JVC Quality Jamie Cullum Zdjęcie wykonano w 2005 roku podczas JVC North Sea Jazz Festival. JVC Quality Systemy audio z drewnianymi membranami Połączenie wysokich możliwości i elegancji Wspaniała akustyka dla Twoich

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie instalacji urz dze elektronicznych Oznaczenie kwalifikacji: E.06 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze. Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe. Złącze zasilania: IEC C8 230-240 VAC. Super slim. Przykład instalacji

Wzmacniacze. Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe. Złącze zasilania: IEC C8 230-240 VAC. Super slim. Przykład instalacji Seria ONE. Programowalne wzmacniacze wielokanałowe Wymienny zasilacz z automatyczną instalacją MODEL ONE8 (AFP-) Wejścia BI / FM DAB/BIII MHz - 8 - - 86 Konfiguracja wejściowa Ilość programowalnych filtrów

Bardziej szczegółowo

Nowe głowice Hunter - DSP 700

Nowe głowice Hunter - DSP 700 Nowe głowice Hunter - DSP 700 Fot. Wimad, archiwum Nowy model głowicy DSP 700 (z prawej) w porównaniu z głowicą aktywną DSP 500 produkowaną obecnie Firma Hunter zaprezentowała nową koncepcję głowic aktywnych

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem* Typ. Wymagane minimalne parametry techniczne miniwieży audio

Potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z opisem* Typ. Wymagane minimalne parametry techniczne miniwieży audio Szczegółowy opis 1. Miniwieża audio 2 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne miniwieży audio Typ Miniwieża audio składająca się z jednostki centralnej (dopuszcza się urządzenia aby jednostka centralna

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie

Kompleksowe rozwiązanie Nagrywarki DVD Kompleksowe rozwiązanie Duża pojemność pamięci, szybkie przetwarzanie i elastyczność ogromne doświadczenie JVC w dziedzinie video wykorzystywane jest obecnie w wielu technologiach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 1.Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD, 2.pilot, 3.kabel zasilający. 1.radio cyfrowe

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY (CZĘŚD SZCZEGÓŁOWA)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY (CZĘŚD SZCZEGÓŁOWA) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY (CZĘŚD SZCZEGÓŁOWA) 1. Projektor multimedialny - 18 sztuk Opis wymaganych parametrów dla projektora multimedialnego: Technologia wyświetlania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Sony Poland ul Ogrodowa 58 00-876 Warszawa. www.sony.pl

Sony Poland ul Ogrodowa 58 00-876 Warszawa. www.sony.pl Sony Poland ul Ogrodowa 58 00-876 Warszawa www.sony.pl Kiedy telewizory LCD i plazmowe nale a y jeszcze do rzadkoêci, pewien technik Sony trafnie przewidzia szybki rozwój p askich ekranów oraz zmiany

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zestawienie ilościowe Ilość 1 Telewizor 29 2 Uchwyt na telewizor 8 3 Odtwarzacz DVD 27 4 Radiomagnetofon CD 13 5 Dyktafon 2 6 Słuchawki 80 7. Mini

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

CYFRYZACJA TELEWIZJI

CYFRYZACJA TELEWIZJI CYFRYZACJATELEWIZJI CYFRYZACJATELEWIZJI 1. Co to jest cyfryzacja telewizji? 2. Dlaczego zachodzą te zmiany? 3. Czycyfryzacja jest obowiązkowa? 4. Termin wyłączenia sygnału analogowego 5. Co to jest telewizja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gdańsk, 12.08.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 66/D/ApBad/Jab/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem postępowania dostawa sprzętu RTV do CB PAN w Jabłonnie: Stół multimedialny

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

- CD-R/RW - tuner analogowy - kaseta - podświetlany wyśw. - CD-R/RW, mp3 - wyświetlacz LCD z podświetl. - tuner analogowy.

- CD-R/RW - tuner analogowy - kaseta - podświetlany wyśw. - CD-R/RW, mp3 - wyświetlacz LCD z podświetl. - tuner analogowy. Powyższe ceny obowiązują Podmioty prowadzące działalność gospodarczą. cennik lipiec 2010 Grupa Model Zdjęcie Opis Cena netto TRC566A 108,00 zł TRC613A3 107,00 zł TRC105A3 112,00 zł TRC764A3 119,00 zł TRC691A

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do wniosku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. DEKODER CYFROWEJ TELEWIZJI NAZIEMNEJ 1. dekoder, 3. przewód połączeniowy EURO-EURO. 1. obsługa DVB- T MPEG-4; 2. kompatybilność video NTSC, PAL;

Bardziej szczegółowo

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1

TX-SR309. Amplituner kina domowego 5.1 TX-SR309 Amplituner kina domowego 5.1 Black Silver Firma Onkyo wprowadza do swojej oferty tani pięciokanałowy amplituner A/V przystosowany do obsługi sygnału 3D. Model TX-SR309 przygotowany jest do niemal

Bardziej szczegółowo

www.jvc.pl Kino Domowe Systemy Audio 2010

www.jvc.pl Kino Domowe Systemy Audio 2010 www.jvc.pl Kino Domowe Systemy Audio 2010 2010 JVC Audio/Video Prezentacja produktów Kino Domowe S 2-3 Kino Domowe Blu-ray TH-BD50 5.1ch ipod Kino Domowe DVD TH-BD30 2.1ch Seria NX-T 2-Way Layout Seria

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u

In C Car V Video IVSC-5501 Instrukcja o obs ugi ii m monta u In Car Video IVSC-5501 Instrukcja obs ugi i monta u www.blaupunkt.com SPIS TREÂCI Uwagi ogólne.................... 3 Akcesoria....................... 3 Monta oraz zalecenia dotyczàce bezpieczeƒstwa..................

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych Załącznik nr 2c do umowy nr... Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia (opisie parametrów

Bardziej szczegółowo

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A.

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A. ENXTV Instrukcja instalacji Inter Projekt S.A. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zawartość opakowania 3. Opis urządzenia 4. Połączenie kabli 5. Wstępna konfiguracja 6. Opis Pilota zdalnego sterowania 7. Opis

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętowa

Specyfikacja sprzętowa Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Specyfikacja sprzętowa 1. Telewizor LCD 1 szt. 42 calowy telewizor LCD o rozdzielczości 1920 x 1080 Podstawowe informacje Załączone wyposażenie Gwarancja Pilot Minimum

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez Wykonawców:

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania postawione przez Wykonawców: ZP.271.75.2013.IS Suwałki, 24.09.2013 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.75.2013 dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Prawdziwy realizm w eleganckiej formie! System telewizyjnego dźwięku przestrzennego SRT-1000

KARTA PRODUKTU. Prawdziwy realizm w eleganckiej formie! System telewizyjnego dźwięku przestrzennego SRT-1000 Prawdziwy realizm w eleganckiej formie! System telewizyjnego SRT-1000 Zachwyć się niezwykle realistycznym i mocnym dźwiękiem płynącym z systemu ustawionego pod telewizorem! System telewizyjnego wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku

Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku Początki dźwięku wielokanałowego Fantasound (1940) pokazy filmu Fantasia Walta Disneya dodatkowa taśma filmowa z dźwiękiem (zapis optyczny): L, C, P mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej:

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: W czasie przeprowadzonego w czerwcu 2012 roku etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent operatora dźwięku zastosowano sześć zadań. Rozwiązanie każdego z zadań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR AV Partner Sp. z o.o. ul. Jórskiego 56 03-593 Warszawa tel. +48 22 747-02-91 TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR OSOBISTY 0ZŁ kategoria: Telewizory >

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM

AKCESORIA. adowarka podró na. adowarka biurkowa. PrzenoÊny zestaw samochodowy HF610, HF210, HF710** Zestaw s uchawkowy stereo z radiem FM adowarka podró na CH600, CHA2000, CH265*, CH700** Kto powiedzia, e liczy si rozmiar? Ma a, ale aduje telefon w 4 godziny lub krócej. adowarka biurkowa CH650 Doskona y gad et. Umo liwia adowanie baterii

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami

Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami Jak skonfigurowad Media Gallery do obsługi sterowania gestami Kliknij na przycisk VAIO na obudowie notebooka. Konfiguracja Media Gallery Zaznacz "Pokaż materiały przykładowe VAIO (zdjęcia, filmy i muzyka)

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku

Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku Początki dźwięku wielokanałowego Fantasound (1940) pokazy filmu Fantasia Walta Disneya dodatkowa taśma filmowa z dźwiękiem (zapis optyczny): L, C, P mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE

TECHNIKI MULTIMEDIALNE Studia Podyplomowe INFORMATYKA TECHNIKI MULTIMEDIALNE dr Artur Bartoszewski Karty dźwiękowe Karta dźwiękowa Rozwój kart dźwiękowych Covox Rozwój kart dźwiękowych AdLib Rozwój kart dźwiękowych Gravis Ultrasound

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Portable Media Center. Wygodne spędzanie czasu przy filmach, muzyce i zdjęciach zapisanych na wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie WSZYSTKICH reklam na następujący adres:

Prosimy o przesyłanie WSZYSTKICH reklam na następujący adres: Specyfikacja techniczna materiałów emisyjnych dla Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Science, Discovery Turbo Xtra, TLC, Discovery Historia, ID Prosimy o przesyłanie WSZYSTKICH reklam na następujący

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu dla Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2. Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32342400-6 Sprzęt

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za wybranie naszego produktu. Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, mo e

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY lipiec Polpak Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 333A Reguły k/warszawy.

CENNIK DETALICZNY lipiec Polpak Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 333A Reguły k/warszawy. CENNIK DETALICZNY lipiec 2016 Polpak Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 333A 05-816 Reguły k/warszawy?biuro@polpak.com.pl (22) 353-14-14 Seria STATEMENT STATEMENT P5 5-kanałowa końcówka mocy 35 999zł

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ CZĘŚCIĄ GRY PROJEKTORY EPSON DLA GRACZY

BĄDŹ CZĘŚCIĄ GRY PROJEKTORY EPSON DLA GRACZY BĄDŹ CZĘŚCIĄ GRY PROJEKTORY EPSON DLA GRACZY PODZIEL SIĘ EMOCJAMI OŻYW GRY DZIĘKI WIELKIEMU EKRANOWI Doświadcz swoich ulubionych gier na dużym ekranie. Sprawdź swoje prawdziwe możliwości w niesamowicie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Czy komputery potrafią mówić? Innowacyjne aplikacje wykorzystujące przetwarzanie dźwięku i mowy. Plan prezentacji.

Czy komputery potrafią mówić? Innowacyjne aplikacje wykorzystujące przetwarzanie dźwięku i mowy. Plan prezentacji. Czy komputery potrafią mówić? Innowacyjne aplikacje wykorzystujące przetwarzanie dźwięku i mowy Wydział Informatyki PB, Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej dr inż. Paweł Tadejko, p.tadejko@pb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo