Nowa koncepcja domowej rozrywki audio-video

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa koncepcja domowej rozrywki audio-video"

Transkrypt

1 Nowa koncepcja domowej rozrywki audio-video Systemy DD Network Media prezentujà rewolucyjne podejêcie JVC do nowej koncepcji domowej rozrywki audio-video. Niezwykle smuk e i eleganckie systemy po àczà Twój salon ze Êwiatem poprzez poszerzenie opcji rozrywki oraz zapewnià jeszcze szersze pole dêwi ku. DD-3 System Kina Domowego Network Media Systemy Network Media odtwarzajà pliki z pod àczonego komputera G oêniki Direct Drive (DD) zapewniajà mocny dêwi k i szerokie pole akustyczne Przedni g oênik przestrzenny z centralnym g oênikiem Direct Driver (DD) zapewniajà wspania y dêwi k przestrzenny Wi cej informacji latem 2006!

2 JVC Quality

3 Kino Domowe Seria TH Moc i jakoêç teraz z jeszcze wi kszej iloêç êróde Eleganckie systemy kina domowego JVC przysz oêç domowej rozrywki audio-video Digital Direct Progressive Scan Wysokiej rozdzielczoêci obrazy w formacie PAL. Podczas odtwarzania nagranego filmu wyjêcie Digital Direct Progressive Scan oferuje progresywne dane bez konwertowania oryginalnych klatek na dane mi dzyliniowe, tak wi c nie dochodzi do strat jakoêci wywo anych konwersjà. * Dost pnoêç tej funkcji ró ni si w zale noêci od modelu. Cyfrowy odtwarzacz audio (pami ç Flash) USB HDD/ pami ç USB/ czytnik kart USB Aparat cyfrowy MP3/WMA MP3/WMA JPEG (zdj cia cyfrowe), DivX, MPEG-4 (filmy) JPEG (zdj cia cyfrowe) USB 2.0 (Full Speed) Skanowanie mi dzyliniowe Skanowanie progresywne USB Hosting Pod àcz cyfrowy odtwarzacz audio lub inne urzàdzenie USB Mass Storage Class do jednostki centralnej przez dedykowany do tego terminal USB. Pozwoli Ci to cieszyç si plikami muzycznymi MP3/WMA przez g oêniki systemu z jeszcze lepszà jakoêcià dêwi ku, odtwarzaç pliki MPEG-4 i filmy DivX a tak e wyêwietlaç zdj cia cyfrowe JPEG na ekranie Twojego telewizora. W pe ni cyfrowa transmisja sygna u bez strat wywo anych konwersjà. USB Hosting mo e byç tak e stosowany równie jako adowarka* pod àczonych urzàdzeƒ. * Zale nie od typu pod àczonego urzàdzenia. KompatybilnoÊç z DivX Ultra Urzàdzenia posiadajàce certyfikat DivX Ultra mogà odtwarzaç pliki video w formacie DivX Media wraz z interaktywnymi opcjami charakterystycznymi dla DVD np. interaktywne menu (dla u atwienia nawigacji pomi dzy scenami), napisy w wielu j zykach, alternatywne Êcie ki audio, znaczniki video, podzia na rozdzia y itp. 5.1-kana owy w pe ni cyfrowy wzmacniacz Jednostka centralna systemów kina domowego serii TH-P posiada 5,1-kana owy wzmacniacz cyfrowy, który dostarcza silny dêwi k przy równoczesnym utrzymaniu kompaktowych wymiarów systemu i niskiego zu ycia energii. Tryb Stadion Ten tryb pozwoli Ci cieszyç si programami sportowymi z pe nià wielokana owego dêwi ku. Dynamiczne, realistyczne pole dêwi ku sprawi, e poczujesz jakbyê znajdowa si w centrum wydarzeƒ, podczas gdy g os spikera pozostanie nadal czysty i przyjemny do s uchania. G oêniki przestrzenne Omni-Directional Stworzone przez JVC g oêniki przestrzenne Omni-Directional zapewniajà szerokie pole dêwi ku i bardzo realistyczne Êrodowisko akustyczne dok adnie takie jakiego oczekiwa byê od sali kinowej wyposa onej w wiele g oêników. Skierowany ku górze g oênik oraz specjalnie ukszta towany dyfuzor sprawa, e dêwi k jest kierowany nie tylko do przodu ale tak e we wszystkich poziomych kierunkach. Dyfuzor jest delikatnie przechylony w kierunku s uchacza dla dostarczenia bezpoêredniego dêwi ku. Unikalna konstrukcja wykorzystuje akustyk pokoju odbicia od Êcian i sufitu dla dalszego poszerzenia pola dêwi ku. G oêniki pod ogowe z mo liwoêcià elastycznej instalacji System kina domowego TH-P7 posiada smuk e drewniane obudowy g oêników przednich i przestrzennych, które umo liwiajà instalacj na trzy ró ne sposoby. G oêniki charakteryzujà si dwoma elastycznymi wysokoêciami ustawienia mo liwoêç regulacji ich wysokoêci sprawia, e mo esz u ywaç je jako g oêniki pod ogowe (standardowa wysokoêç) lub umieêciç je na stoliku (po owa standardowej wysokoêci). Dost pna jest równie opcja monta u Êciennego. Trójdro ne g oêniki przednie System kina domowego TH-P5 posiada trójdro ne przednie g oêniki, które zapewniajà pe en mocy dêwi k ze wspania à separacjà idealny dla stereofonicznych êróde muzyki. Jako g oêniki pod ogowe (standardowa wysokoêç) Reflektor Jako g oêniki stojàce na stoliku (po owa standardowej wysokoêci) 8 cm g oênik pe nozakresowy G oênik przestrzenny Omni-Directional Szerokie pole akustyczne dzi ki zastosowaniu dyfuzora Mo liwoêç monta u Êciennego (po owa standardowej wysokoêci) 35

4 Seria TH System Kina Domowego DVD TH-P7E Elegancki system kina domowego, odtwarzanie WMA/MP3/DivX, 4 g oêniki pod ogowe z mo liwoêcià regulacji wysokoêci, mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przednich i przestrzennych, kompatybilnoêç z progresywnym skanowaniem, szybki start DVD oraz USB Hosting Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II Moc wyjêciowa: g oêniki przednie/przestrzenne: 40 W na kana *; Centralny: 100 W**; subwoofer: 100 W*** Odtwarzane formaty: DVD-Video, DVD-RW, DVD-R, +RW, +R, CD, CD-R/RW, SVCD/VCD, MP3/WMA/zdj cia cyfrowe JPEG (CD-R/RW, DVD-R/RW), MPEG-4 (ASP)/DivX (CD-R/RW, DVD-R/RW) WyjÊcie Progressive Scan USB Hosting (2.0) Komponentowe wyjêcie video SCART z RGB (wejêcie: dêwi k TV; wyjêcie: video) WyjÊcie Direct Digital Progressive Scan G oêniki pod ogowe z mo liwoêcià regulacji wysokoêci oraz monta u Êciennego g oêników przednich i przestrzennych Tryb cyfrowego dêwi ku przestrzennego dla 2-kana owego dêwi ku: Dolby Pro Logic II (filmy/muzyka)/wszystkie kana y stereo/stadion USB Hosting DVD Szybki START Ruchoma g owica 5,1-kana owy w pe ni cyfrowy wzmacniacz (wbudowany w jednostk centralnà) 12-bitowy/108 MHz przetwornik video D/A Mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przednich/centralnego/przestrzennych 16 cm pasywny subwoofer * min. RMS, wysterowanie do 3 omów przy 1kHz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych ** min. RMS, wysterowanie do 4 omów przy 1kHz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych *** min. RMS, wysterowanie do 4 omów przy 30Hz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych 36 Dolby, symbol podwójnego D, Dolby Digital i Dolby Pro Logic II sà znakami towarowymi nale àcymi do Dolby Laboratories Licensing Corporation. DTS i DTS 96/24 sà znakami towarowymi nale àcymi do Digital Theater Systems, Inc.

5 Seria TH TH-P5 TH-P3 System Kina Domowego DVD TH-P5E Elegancki system kina domowego, który odtwarza pliki WMA/MP3/DivX, 3-dro ne g oêniki, kompatybilnoêç z progresywnym skanowaniem, szybki start DVD oraz funkcja USB Hosting System Kina Domowego DVD TH-P3E Elegancki system kina domowego, który odtwarza WMA/MP3/DivX, szybki start DVD oraz funkcja USB Hosting Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II Moc wyjêciowa: g oêniki przednie/przestrzenne: 40 W na kana *; centralny: 100 W**; subwoofer: 100 W*** Odtwarzane formaty: DVD-Video, DVD-RW, DVD-R, +RW, +R, CD, CD-R/RW, SVCD/VCD, MP3/WMA/zdj cia cyfrowe JPEG (CD-R/RW, DVD-R/RW), MPEG-4 (ASP)/DivX (CD-R/RW, DVD-R/RW) WyjÊcie Progressive Scan USB Hosting (2.0) Komponentowe wyjêcie video SCART z RGB (wejêcie: dêwi k TV; wyjêcie: video) Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II Moc wyjêciowa: g oêniki przednie/przestrzenne: 40 W na kana *; centralny: 100 W**; subwoofer: 100 W*** Odtwarzane formaty: DVD-Video, DVD-RW, DVD-R, +RW, +R, CD, CD-R/RW, SVCD/VCD, MP3/WMA/zdj cia cyfrowe JPEG (CD-R/RW, DVD-R/RW), MPEG-4 (ASP)/DivX (CD-R/RW, DVD-R/RW) USB Hosting (2.0) SCART z RGB (wejêcie: dêwi k TV; wyjêcie: video) WyjÊcie Direct Digital Progressive Scan 3-dro ne g oêniki przednie oraz du y g oênik centralny Tryb cyfrowego dêwi ku przestrzennego dla 2-kana owego dêwi ku: Dolby Pro Logic II (filmy/muzyka)/wszystkie kana y stereo/stadion USB Hosting Szybki START DVD Ruchoma g owica 5,1-kana owy w pe ni cyfrowy wzmacniacz (wbudowany w jednostk centralnà) 12-bitowy/108 MHz przetwornik video D/A Mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przednich/centralnego/przestrzennych 16 cm pasywny subwoofer Tryb cyfrowego dêwi ku przestrzennego dla 2-kana owego dêwi ku: Dolby Pro Logic II (filmy/muzyka)/wszystkie kana y stereo/stadion USB Hosting Szybki START DVD Ruchoma g owica 5,1-kana owy w pe ni cyfrowy wzmacniacz (wbudowany w jednostk centralnà) 12-bitowy/108 MHz przetwornik video D/A Mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przednich/centralnego/przestrzennych 16 cm pasywny subwoofer 37 * min. RMS, wysterowanie do 3 omów przy 1kHz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych ** min. RMS, wysterowanie do 4 omów przy 1kHz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych *** min. RMS, wysterowanie do 4 omów przy 30Hz z nie wi cej ni 10% ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych

6 Seria TH TH-S66 TH-S55 System Kina Domowego DVD TH-S66 System Kina Domowego DVD-Audio/Video odtwarzajàcy pliki WMA, MP3 oraz DivX, wysokiej jakoêci obrazy PAL progressive, konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie oraz cztery g oêniki pod ogowe System Kina Domowego DVD TH-S55 System Kina Domowego DVD-Audio/Video odtwarzajàcy WMA, MP3 oraz DivX, wysokiej jakoêci obrazy PAL progressive oraz konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie 5.1 kana ów, wbudowane dekodery Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II Moc wyjêciowa: g oêniki przednie: 140W x 2, 4 omy przy 1kHz, z 10% THD; centralny/ surround: 130W x 3, 4 omy przy 1kHz, z 10% THD; subwoofer: 140W, 4 omy, przy 100Hz, z 10% THD Odtwarzane formaty: DVD-Audio/Video, DVD-RAM, DVD-R (format video)/rw, CD, CD-R/RW, SVCD/VCD, MP3/WMA/ zdj cia cyfrowe JPEG/DivX/MPEG-4 (CD-R/RW / DVD-R/RW) VFP (Video Fine Processor) Przeszukiwanie ze zmiennà pr dkoêcià (do przodu/ wstecz) Funkcja kontynuacji 5.1 kana ów, wbudowane dekodery Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II Moc wyjêciowa: g oêniki przednie: 140W x 2, 4 omy przy 1kHz, z 10% THD; centralny/ surround: 130W x 3, 4 omy przy 1kHz, z 10% THD; subwoofer: 140W, 4 omy, przy 100Hz, z 10% THD Odtwarzane formaty: DVD-Audio/Video, DVD-RAM / -RW, DVD-R (format video), CD, CD-R/RW, SVCD/VCD, MP3/WMA/ zdj cia cyfrowe JPEG/DivX/MPEG-4 (CD-R/RW / DVD-R/RW) VFP (Video Fine Processor) Przeszukiwanie ze zmiennà pr dkoêcià (do przodu/ wstecz) Funkcja kontynuacji Odtwarzanie DVD-Audio/WMA WyjÊcie PAL Digital Direct Progressive Scan dla obrazów o wysokiej rozdzielczoêci Odtwarzanie DVD-RAM Ultra wydajny i szybki 1-chipowy dekoder AV Konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Smart Surround Setup wersja 2.0 Szybki start DVD 192kH/24-bitowy przetwornik audio D/A 12-bitowy/108MHz przetwornik video D/A Przednie/ przestrzenne g oêniki pod ogowe i g oênik centralny z mo liwoêcià monta u Êciennego 16 cm aktywny subwoofer Uniwersalny pilot TV/magnetowid z odsuwanà pokrywà Odtwarzanie DVD-Audio/WMA WyjÊcie PAL Digital Direct Progressive Scan dla obrazów o wysokiej rozdzielczoêci Odtwarzanie DVD-RAM Ultra wydajny i szybki 1-chipowy dekoder AV Konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Smart Surround Setup wersja 2.0 Szybki start DVD 192kHz/24-bitowy przetwornik audio D/A 12-bitowy/108MHz przetwornik video D/A G oêniki przednie/ centralny/ przestrzenne z mo liwoêcià monta u Êciennego 16 cm aktywny subwoofer Uniwersalny pilot TV/magnetowid z odsuwanà pokrywà 38

7 Seria TH TH-R3 TH-R1 System Kina Domowego z nagrywarkà DVD TH-R3 NAGRYWARKA DVD System Kina Domowego z nagrywarkà DVD zapewniajàcy wysokiej jakoêci obrazy PAL progressive, konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie, przednie/ przestrzenne g oêniki pod ogowe z mo liwoêcià monta u Êciennego System Kina Domowego z nagrywarkà DVD TH-R1 NAGRYWARKA DVD System Kina Domowego z nagrywarkà DVD, zapewniajàcy wysokiej jakoêci obrazy PAL progressive, konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie oraz g oêniki przestrzenne Omni-Directional Moc wyjêciowa: g oêniki przednie: 140W x 2 / centralny/ surround: 130W x 3, 4 omy przy 1kHz, z 10% THD; subwoofer: 140W, 4 omy, przy 100Hz, z 10% THD 5,1 kana owy system, wbudowane dekodery Dolby Digital, DTS, DTS 96/24, Dolby Digital Pro Logic II Odtwarzane formaty: DVD-Video, DVD-RAM / -RW / -R (format video), SVCD/VCD, CD, CD-R/RW, MP3/ zdj cia cyfrowe JPEG (CD-R/RW) Moc wyjêciowa: g oêniki przednie: 140W x 2 / centralny/ surround:130w x 3, 4 omy przy 1kHz, z 10% THD; subwoofer: 140W, 4 omy, przy 100Hz, z 10% THD 5,1 kana ów, wbudowane dekodery Dolby Digital, DTS, DTS 96/24, Dolby Digital Pro Logic II Odtwarzane formaty: DVD-Video, DVD-RAM / -RW / -R (format video), SVCD/VCD, CD, CD-R/RW, MP3/ zdj cia cyfrowe JPEG (CD-R/RW) Nagrywanie/ odtwarzanie DVD-RAM / -RW / -R (format video) WyjÊcie Digital Direct Progressive Scan / Motion Active Progressive Scan wysokiej jakoêci progresywne obrazy Synchronizator ramki/ Motion Active Noise Reduction zaawansowane technologie MPEG zapewniajàce nagrywanie wysokiej jakoêci obrazów Konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Smart Surround Setup wersja 2.0 WejÊcie DV Live Memory (DVD-RAM) Nawigacja DVD Nagrywanie programowane timerem przy u yciu p yty Wirtualny tylny g oênik przestrzenny G oêniki pod ogowe z mo liwoêcià monta u Êciennego (g oêniki przednie/ przestrzenne) Nagrywanie/ odtwarzanie DVD-RAM/-RW/-R (format video) WyjÊcie Digital Direct Progressive Scan / Motion Active Progressive Scan wysokiej jakoêci progresywne obrazy Synchronizator ramki/ Motion Active Noise Reduction zaawansowane technologie MPEG zapewniajàce nagrywanie wysokiej jakoêci obrazów Konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Smart Surround Setup wersja 2.0 WejÊcie DV Live Memory (DVD-RAM) Nawigacja DVD Nagrywanie programowane timerem przy u yciu p yty Wirtualny tylny g oênik przestrzenny G oêniki z mo liwoêcià monta u Êciennego (przednie/ przestrzenne) G oêniki przestrzenne Omni- Directional (wersja 2) niezwykle szerokie i realistyczne pole dêwi ku 39 Uwaga: nale y pami taç, e kopiowanie taêm, nagraƒ albo p yt mo e byç nielegalne je eli nie uzyska si zgody w aêciciela praw autorskich do nagrania dêwi kowego lub video, audycji albo programu telewizji kablowej, jak równie do wszelkiej twórczoêci literackiej, teatralnej albo artystycznej zawartej w powy szych.

8 Seria QP QP-D27RS Amplituner Kina Domowego z systemem g oêników QP-D27RS 5.1-kana owy amplituner Kina Domowego z systemem g oêników konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie, wirtualny tylny g oênik przestrzenny, g oêniki pod ogowe z aktywnym subwooferem RX-E11 SP-XF71 SP-PWE5 Moc wyjêciowa: Stereo: 60W x 2, 6 omów przy 1kHz, z 10% THD; surround: 60W x 5, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD; subwoofer: 60W, 4 omy przy 70Hz, z 10% THD Dolby Digital/Dolby Pro Logic II DTS/DTS 96/24 System 5-ciu g oêników z przednimi/ przestrzennymi g oênikami pod ogowymi 16 cm aktywny subwoofer System inteligentnej konfiguracji g oêników przestrzennych (wersja 2.0) oryginalna technologia JVC umo liwia konfiguracj g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Wirtualny tylny g oênik przestrzenny 3D-PHONIC DAP dla wielokana owych êróde cyfrowych i êróde dwukana owych 3D Headphone DSP cyfrowa korekcja dêwi ku Trzy 21-pinowe terminale SCART Uniwersalny pilot Obudowa g oêników wykonana z aluminium 40

9 Seria QP QP-D25RS Amplituner Kina Domowego z systemem g oêników QP-D25RS 5.1-kana owy amplituner Kina Domowego z systemem g oêników konfiguracja g oêników za pomocà klaêni cia w d onie, wirtualny tylny g oênik przestrzenny, smuk e g oêniki pod ogowe (mo liwoêç monta u Êciennego) RX-E11 SP-XF51 SP-PWE5 Moc wyjêciowa: Stereo: 60W x 2, 6 omów przy 1kHz, z 10% THD; Surround: 60W x 5, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD; subwoofer: 60W, 4 omy przy 70Hz, z 10% THD Dolby Digital/Dolby Pro Logic II DTS/DTS 96/24 System 5-ciu g oêników z przednimi/ przestrzennymi g oênikami pod ogowymi 16 cm aktywny subwoofer System inteligentnej konfiguracji g oêników przestrzennych (wersja 2.0) oryginalna technologia JVC umo liwia konfiguracj g oêników za pomocà klaêni cia w d onie Wirtualny tylny g oênik przestrzenny 3D-PHONIC DAP dla wielokana owych êróde cyfrowych i êróde dwukana owych 3D Headphone DSP cyfrowa korekcja dêwi ku Trzy 21-pinowe terminale SCART Uniwersalny pilot G oêniki pod ogowe z mo liwoêcià monta u Êciennego dwóch g oêników 5.5 cm sto kowe g oêniki pe nozakresowe x 2 i 1.5 cm kopu kowy g oênik wysokotonowy 41

10 Amplitunery RX-DP20V Amplituner Audio/Video System przetwarzania sygna u K2 to znakomita technologia wywodzàca si ze stworzonego przez JVC przetwornika CC (CC Converter) K2 zapewnia czysty dêwi k o najwy szej jakoêci z ka dego êród a, zarówno stereofonicznego jak i wielokana owego. System przetwarzania K2 powsta w wyniku Êcis ej wspó pracy pomi dzy in ynierami studyjnymi JVC, producentami oraz in ynierami sprz towymi, w zakresie doskonalenia algorytmów zapewniajàcych jakoêç dêwi ku zbli onà do profesjonalnych standardów. Przetwornik CC jest aplikacjà stosowanà do poprawy jakoêci dêwi ku nie tylko ze êróde b dàcych urzàdzeniami audio ale te ze skompresowanych plików takich jak DTS i Dolby Digital. Przetwornik CC pozwoli doêwiadczyç dêwi ku bliskiego orygina owi. Krótko mówiàc, system przetwarzania K2 wraz z przetwornikiem CC poprawiajà jakoêç dêwi ku z nieskompresowanych êróde Hi-Fi, skompresowanych lub wielokana owych êróde stereofonicznych a tak e skompresowanych wielokana owych Êcie ek dêwi kowych dnia dzisiejszego i przysz oêci. Przetwornik CC (Compression Compensative Converter) Kiedy sygna analogowy jest przetwarzany na sygna cyfrowy (konwersja analogowo-cyfrowa A/D) wysokie cz stotliwoêci, które dla p yt CD wynoszà powy ej 20kHz zostajà usuni te poprzez cz stotliwoêç próbkowania CD. Brak wysokich cz stotliwoêci negatywnie wp ywa na jakoêç dêwi ku w paêmie s yszalnym. Przetwornik CC posiada specjalne algorytmy potrzebne do odbudowy utraconych sygna ów, bazujàce na nagranych sygna ach cyfrowych s yszalnych cz stotliwoêci (cz stotliwoêci, które powinny zostaç nagrane na pierwszym miejscu). Stosuje równie wysokobitowà kwantyzacj do odtworzenia najdrobniejszych sygna ów. Ponadto, w celu precyzyjnego odtworzenia sygna ów poddanych takiej obróbce, przetwornik CC posiada szersze analogowe pasmo przenoszenia (czterokrotnie przewy szajàce cz stotliwoêç próbkowania), które rozciàga si powy ej 20kHz. To wszystko znaczàco wp ywa na jakoêç dêwi ku audio w s yszalnym zakresie. Przetwornik CC poprzez zastosowanie przetwarzania z du à iloêcià bitów i wysokà cz stotliwoêcià próbkowania, generuje sygna y cyfrowe o jakoêci zbli onej do wzorca. Algorytmy przetwornika CC zosta y zweryfikowane pod wzgl dem muzycznej poprawnoêci przez in ynierów studyjnych i muzyków na podstawie wielokrotnych ods uchów. Poniewa iloêç cyfrowych êróde dêwi ku szybko wzrasta, przetwornik CC okaza si poszukiwanym rozwiàzaniem dla wiernego odtwarzania oryginalnego dêwi ku. Przetwornik wspó pracuje równie ze skompresowanymi formatami takimi jak Dolby Digital i DTS. 16-bitów/ 44.1kHz 16-bitów/ 48kHz Zwi kszanie iloêci bitów Przetwornik CC Filtr cyfrowy Zwi kszanie zakresu 24-bity/ 176.4kHz 24-bity/ 192kHz Doskonale zaprojektowana konstrukcja mechaniczna, dostosowana do êróde cyfrowych nast pnej generacji Funkcjonalna konstrukcja dzia ajàcych niezale nie bloków Uk ad blokowy-zasilanie, wzmacniacz mocy, sekcja audio, sekcja video itd. sà umieszczone oddzielnie w zale noêci od pe nionych funkcji. Doskona a konstrukcja nie tylko minimalizuje interferencje pomi dzy blokami ale tak e zwi ksza jej mechanicznà odpornoêç. Trzy transformatory dla obwodów analogowych, cyfrowych i video Wewnàtrz RX-DP20V znajdujà si trzy blokowe uk ady obwodów dla sygna ów audio, sygna ów cyfrowych i sygna ów video. Ka dy segment posiada niezale ne zasilanie, àcznie z transformatorem. Sà one przymocowane do majàcej 1,6 mm gruboêci odr bnej podstawy. Tego typu budowa zapobiega przenoszeniu zak óceƒ cyfrowych do wra liwych sygna ów audio. Rezultat: lepsza jakoêç dêwi ku. Uk ad ZIST (zero zak óceƒ w transmisji sygna u audio) Po àczenie sprz tu video z odbiornikiem audio/video skutkuje mo liwoêcià przenoszenia szumów sygna u wizji i zak ócania nimi sygna ów dêwi kowych, co obni a jakoêç dêwi ku. Udoskonalony uk ad ZIST JVC izoluje elektrycznie wejêcie terminali audio (EXT 7.1 kana wejêciowy) od szumów wizji. Rezultat: czysty i wierny dêwi k. Pokryte warstwà miedzi silnie usztywnione Z-Chassis Tylny panel, wsporniki i p yta dolna pokryte sà warstwà miedzi dla zabezpieczenia przed wzajemnymi zak óceniami zamontowanych uk adów. Pokrycie miedzià obni a impedancj chassis oraz wyrównuje potencja y napi ciowe od niskich a do wysokich cz stotliwoêci. Ponadto wzmacnia konstrukcj zwanà silnie usztywnionym Z-Chassis, stosowanà dla wyeliminowania wibracji, rezonansów oraz zak óceƒ w celu osiàgni cia najwy szej jakoêci. Realistyczny dêwi k Kina Domowego z przetwarzaniem DSP Texas Instruments Floating Point DSP Aureus (TMS320DA610) Sercem RX-DP20V DSP jest nowy Texas Instruments Aureus cyfrowy procesor dêwi ku o wysokich mo liwoêciach. Jest to aktualnie najszybszy i najbardziej wydajny na Êwiecie chip tego typu, który zast puje dwa konwencjonalne chipy DSP. Taktowany przy 1800 MIPS (milionów instrukcji na sekund ) lub 1200 MFLOPS (milionów operacji zmienno-przecinkowych na sekund ) dla zegara o szybkoêci 225 MHz, chip mo e si poszczyciç najwy szà wydajnoêcià dost pnà na rynku. Osiàga 32/64-bitowe dok adne operacje o podwójnej precyzji oraz dekoduje formaty THX Surround EX Ultra2, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Pro Logic II, DTS, DTS-ES, DTS 96/24 oraz DTS NEO:6. Obs uguje DAP (Digital Acoustic Processing cyfrowe przetwarzanie akustyczne), 3D-PHONIC, 3D-Headphone, cyfrowy korektor DSP, Dynamic Range Control i Bass Management. Jego zmienno-przecinkowe operacje zapewniajà wi kszà dok adnoêç obliczeƒ przy u yciu rozszerzonego zakresu liczb. Poza tym, kompaktowa obudowa chipu jest przewodzàca w celu redukcji szumów cyfrowych. * MIPS (milionów instrukcji na sekund ): 1MIPS komputer przetwarza 1 milion instrukcji na sekund. Pod poj ciem instrukcja rozumiana jest komenda wysy ana do DSP w celu bezpoêredniej regulacji i obs ugi. ** FLOPS (operacje zmienno-przecinkowe na sekund ): oznacza iloêç operacji zmienno-przecinkowych na sekund. 42

11 Amplitunery RX-DP20V Amplituner Audio/Video Wspania y Êwiat wielokana owego dêwi ku przestrzennego filmów i muzyki THX, Dolby i DTS. Home THX THX to zbiór wymagaƒ i standardów technicznych opracowany przez Lucasfilm Ltd., w celu zapewnienia popularnemu sprz towi mo liwoêci odtwarzania Êcie ek dêwi kowych filmów w taki sposób jaki yczyliby sobie tego ich twórcy. Home THX jest wersjà dostosowanà do u ytku domowego: bierze pod uwag ró nice przestrzenne i akustyczne pomi dzy pokojem a salà kinowà i wyrównuje je poprzez obróbk cyfrowà. Amplituner RX-DP20V posiada certyfikat THX Ultra2, co oznacza, e dorównuje on wymaganiom jakie stwarza kino wyposa one w system THX. THX Ultra2 Amplituner RX-DP20V posiada logo THX Ultra2, co potwierdza jego zgodnoêç z najnowszym, opracowanym przez Lucasfilm Ltd. standardem, zapewniajàc najwy sze parametry i charakterystyk, wspania à jakoêç dêwi ku, moc, stabilnà wspó prac z g oênikami o niskiej Movie Theatre impedancji oraz atwoêç obs ugi. THX Ultra2 oferuje dwa tryby. THX Cinema przetwarza kodowany matrycowo Dolby Surround Pro Logic lub 5.1-kana owe Êcie ki dêwi kowe w 7.1-kana owe Êcie ki dêwi kowe. THX Music przetwarza 2-kana owe programy audio w 7.1-kana owy dêwi k surround. Lewy przedni Lewy Surround Tylny Surround Kino Domowe Kana centralny Prawy przedni Prawy Surround THX Surround EX THX Surround EX posiada dodatkowe lewe i prawe tylne kana y surround bazujàce na kana ach Dolby Digital 5.1. Zwi ksza on poczucie g bi i daje wra enie p ynnego ruchu. RX-DP20V posiada 7-kana owy wzmacniacz w zwiàzku z czym zastosowanie dodatkowych wzmacniaczy staje si zb dne. Amplituner Audio/Video RX-DP20V 7-kana owy amplituner, technologia K2, certyfikat THX Ultra 2, Texas Instruments Aureus, uk ad ZIST oraz pokryte warstwà miedzi silnie usztywnione Z-Chassis. Z otwartà pokrywà przedniego panelu Stereo: 130W x 2, 8 omów przy 1kHz, z 0.8% THD; surround: 130W x 7, 8 omów przy 1kHz, z 0.8% THD Przetwornik CC (7.1 kana ów) THX Ultra2 (Cinema/Music)/THX Surround EX 32-bitowy/64-bitowy zmienno-przecinkowy cyfrowy procesor dêwi ku (DSP) Aureus (TMS320DA610) Texas Instruments Wbudowane dekodery Dolby Digital EX/Dolby Digital/DTS/DTS-ES (Discrete6.1/Matrix6.1)/DTS NEO:6 DTS 96/24 Dolby Pro Logic II Zewn trzne wejêcia 7.1-kana ów Uk ad ZIST Kompatybilny z wielokana owym dêwi kiem audio z DVD (5.1-kana owe wejêcia) DAP dla wielokana owych cyfrowych êróde dêwi ku Przetwornik video Przetwornik Precision Downmix Przetwornik P.E.M. D.D. (192kHz/24-bity, 7.1 kana ów) 43

12 Ewolucja systemów Kina Domowego Amplitunery Audio/Video UnowoczeÊnij system kina domowego szerokim zakresem zaawansowanych technologii oraz g adkich stylowych profili Wzmacniacz cyfrowy z hybrydowym sprz eniem zwrotnym (Hybrid Feedback Digital Amp), wersja III oraz wersja III+ Wzmacniacz cyfrowy JVC Hybrid Feedback Digital Amp àczy kompaktowe wymiary i niezwyk à lekkoêç oraz zapewnia wspania y dêwi k poprzez zastosowanie dwóch p tli sprz enia zwrotnego. Cyfrowe sprz enie zwrotne znacznie poprawia precyzj z jakà generowane sà sygna y PWM (Pulse Width Modulation). Sprz enie analogowe koryguje kszta t fali sygna u analogowego na wyjêciu, sprawiajàc e staje si on bliski orygina owi. Udoskonalona wersja III charakteryzuje si podwójnà p tlà sprz enia zwrotnego zarówno cyfrowego jak i analogowego. Efektywnie redukuje zniekszta cenia powodowane przez impedancj g oêników, pozwalajàc nawet na zmniejszenie poziomu ca kowitych zniekszta ceƒ harmonicznych o oko o 0,004%. Uk ad zasilajàcy o wysokiej efektywnoêci zapewnia ni sze zak ócenia spowodowane przez zasilanie. Dodatkowo, amplituner JVC wykorzystuje chip JVC8015, który zawiera wszystkie uk ady niezb dne do przetwarzania sygna u. Umo liwia to drastyczne zmniejszenie iloêci cz Êci. P tla cyfrowego sprz enia zwrotnego WejÊcie + - JVC Hybrid Feedback Digital Amp Ver. lll Modulator PWM Blok prze àczania mocy Hybrid Feedback, wersja II THD <0.01% P tla analogowego sprz enia zwrotnego 2 P tla cyfrowego sprz enia zwrotnego 2 Hybrid Feedback, wersja III THD <0.004% PWM Przedsterownik Amplitunery RX-D411/412 oferujà najnowszà wersj III+ ze wzmacniaczem MOS-FET. To niewielkie urzàdzenie pozwala na dalsze zmniejszenie liczby cz Êci, pozostawiajàc wi cej miejsca na przewody i redukujàc emisj indukcyjnoêci. W rezultacie uzyskiwana jest jeszcze wy sza jakoêç dêwi ku. Demodulator (LPF) Hybrid Feedback P tla analogowego sprz enia zwrotnego Nowy cyfrowy procesor dêwi ku (DSP) o wysokich parametrach Serce amplitunerów JVC stanowi cyfrowy procesor dêwi ku o wysokich parametrach. RX-D411/412 zosta wyposa ony w DSP Texas Instruments Aureus (TMS320DA708), najszybszy na Êwiecie chip tego typu. Taktowany przy 2000 MIPS (milionów instrukcji na sekund )* (dla zegara o szybkoêci 225MHz), chip mo e si poszczyciç niezwykle wysokà wydajnoêcià. Dodatkowo charakteryzujà go 32/64-bitowe operacje o podwójnej precyzji. RX-D701S posiada DSP Texas Instruments (TMS320DA601) taktowany przy 1800 MIPS* lub 1350 MFLOPS** (dla zegara o szybkoêci 250MHz) i operacjach 32/64-bitowych o podwójnej precyzji. Wszystkie pozosta e amplitunery posiadajà zaawansowany procesor Freescale DSP56371, który charakteryzuje ponadprzeci tna moc przetwarzania dêwi ku. * MIPS (milionów instrukcji na sekund ): 1MIPS komputer przetwarza 1 milion instrukcji na sekund. Pod poj ciem instrukcja rozumiana jest komenda wysy ana do DSP w celu bezpoêredniej regulacji i obs ugi. ** FLOPS (operacje zmienno-przecinkowe na sekund ): oznacza iloêç operacji zmienno-przecinkowych na sekund Przetwornik CC (CC Converter) CC Converter (Compression Compensative Converter) podnosi jakoêç dêwi ku CD do poziomu odpowiadajàcemu DVD Audio. Opracowany przez JVC przetwornik stosuje ró ne algorytmy oraz wysokobitowà kwantyzacj aby przywróciç sygna y wysokich cz stotliwoêci w nies yszalnych zakresach, które sà tracone podczas procesu konwersji analogowo-cyfrowej podczas nagrywania CD. CC Converter wspó pracuje równie ze skompresowanymi formatami audio, takimi jak MP3 i WMA, aby dostarczaç dêwi k jakoêci CD. Precyzyjna konfiguracja dêwi ku przestrzennego (RX-D411/412) Nowe rozwiàzanie stworzone przez JVC majàce na celu niezwykle prostà i szybkà optymalizacj dêwi ku przestrzennego. Wykrywa dêwi k z g oêników u ywajàc dedykowanego do tego mikrofonu typu s uchawkowego (wchodzàcego w sk ad zestawu) i automatycznie ustawia rozmiar i opóênienie g oêników, poziom g oêników oraz cz stotliwoêç rozgraniczajàcà. Koryguje równie charakterystyk cz stotliwoêciowà i informuje o wykryciu niew aêciwych po àczeƒ pomi dzy g oênikami w àcznie ze z à biegunowoêcià i brakiem po àczeƒ. Smart Surround Setup (wer. 3.0) (RX-D701) Opracowany przez JVC system Smart Surround Setup umo liwia niezwykle prostà i szybkà konfiguracj Êrodowiska akustycznego Kina Domowego. Po prostu klaênij w d onie a czas opóênienia dla wszystkich kana ów oraz poziom ka dego z g oêników zostanà dostrojone automatycznie optymalnie dla pozycji s uchacza. Korekcja ustawienia kana u centralnego Zaawansowany procesor dêwi ku DSP JVC tworzy optymalne pole dêwi ku, kompensujàc rozbie noêci dotyczàce ustawienia centralnego g oênika wzgl dem pozosta ych g oêników. W rezultacie dialogi brzmià bardziej naturalnie. (RX-D701S, RX-D411/412, RX-D301S, RX-D201S) PC Link bezprzewodowa i przewodowa transmisja USB Z àcze USB pozwoli Ci cieszyç si plikami muzycznymi przesy anymi z komputera do Twojego ulubionego systemu audio. RX-D701 i RX-D301 majà tak e mo liwoêç bezprzewodowej transmisji USB. Z 2Mbps wskaênikiem transmisji, u ywajàc 2.4 GHz cz stotliwoêci, bezprzewodowe po àczenie daje mo liwoêç bezstratnej reprodukcji nawet nieskompresowanych plików. Technologia modulacji DSSS (Direct Sequence Spreading Spectrum) umo liwia transmisj nieskompresowanych sygna ów z wybitnà odpornoêcià na szumy. HDMI Amplitunery RX-D701 i RX-D411/412 zosta y wyposa one w cyfrowy interfejs HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Obydwie jednostki posiadajà 1 wyjêcie HDMI i 2 terminale wejêciowe. Konwersja sygna u video W amplitunerach RX-D701 oraz RX-D411/41, wejêciowe sygna y video WejÊcia Kompozytowe S-Video Analogowe Komponentowe Cyfrowe HDMI RX-D701 mogà byç przetwarzane do HDMI w celu wyêwietlania na kompatybilnym monitorze. Proces wykorzystuje konwersj IP, do której stosowany jest skaler DCDi FAROUDJA, urzàdzenie o wysokiej wydajnoêci, wyposa one w zaawansowane technologie dla zapewnienia wysokiej rozdzielczoêci obrazów bez zak óceƒ. WyjÊcia Kompozytowe S-Video Komponentowe HDMI WejÊcia Kompozytowe S-Video Komponentowe HDMI RX-D411 z HDMI WyjÊcia Kompozytowe S-Video Komponentowe HDMI 44

13 Amplitunery Audio/Video RX-D701 RX-D411 Amplituner Audio/Video RX-D701 7-kana owy amplituner wyposa ony w z àcze HDMI, nowy wzmacniacz cyfrowy oraz mo liwoêç bezprzewodowego po àczenia z komputerem Moc wyjêciowa: Stereo: 130W x 2, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD; Surround: 130W x 7, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD Dolby Digital EX/Dolby Digital/ Dolby Pro Logic IIx/Dolby Pro Logic II DTS/DTS-ES/DTS NEO:6/DTS 96/24 DVD kompatybilne z wielokana owym dêwi kiem audio Trzy 21-pinowe terminale SCART Wzmacniacz cyfrowy Hybrid Feedback Digital Amplifier, wersja III Interfejs HDMI umo liwia przes anie jednym kablem sygna u cyfrowego video i audio Bezprzewodowe po àczenie z komputerem mo liwoêç odtwarzania plików muzycznych z komputera Przetwornik CC (2 tryby, kana y przednie) stosuje dwa ró ne algorytmy w celu poprawienia jakoêci dêwi ku ze skompresowanych i nieskompresowanych êróde audio WejÊcie USB mo liwoêç odbioru sygna ów audio z komputera Menu ekranowe Funkcja korekcji ustawieƒ kana u centralnego Wirtualny, tylny g oênik przestrzenny szersze pole dêwi ku bez potrzeby stosowania dodatkowych g oêników 3D-PHONIC DAP dla wielokana owych êróde dêwi ku: THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION DAP dla 2-kana owych êróde dêwi ku: MONO FILM/THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION/ALL CH STEREO 3D Headphone 192kHZ/24-bitowy przetwornik P.E.M. D.D. (kana y przednie/ centralny/ surround) Konwersja sygna u video (HDMI) Smart Surround Setup (wersja 3.0) szybka konfiguracja Êrodowiska akustycznego, za pomocà klaêni cia w d onie Jednodotykowe operacje Cyfrowy korektor DSP Uniwersalny pilot A/V-STB (CATV/DBS) z podêwietleniem Amplituner Audio/Video RX-D411 7-kana owy amplituner, HDMI, wzmacniacz cyfrowy z hybrydowym sprz eniem zwrotnym oraz mo liwoêç po àczenia z komputerem przez z àcze USB Moc wyjêciowa: Stereo: 110 W x 2, 6 omów przy 1kHz, z 0,8% THD, Surround: 110 W x 7, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD Dolby Digital EX/Dolby Digital/Dolby Pro Logic IIx/Dolby Pro Logic II DTS/DTS-ES/DTS NEO:6/DTS 96/24 DVD kompatybilne z wielokana owym dêwi kiem audio Trzy 21-pinowe wejêcia SCART Wzmacniacz cyfrowy Hybrid Feedback Digital Amplifier, wersja III Interfejs HDMI umo liwia przes anie jednym kablem sygna u cyfrowego video i audio Konwertuje dowolny sygna video (z dowolnego wejêcia) do standardu HDMI i umo liwia przes anie sygna u wysokiej rozdzielczoêci jednym kablem CC Converter (2 tryby) WejÊcie USB Funkcja korekcji ustawieƒ kana u centralnego Wirtualny, tylny g oênik przestrzenny szersze pole dêwi ku bez potrzeby stosowania dodatkowych g oêników Tryb gier (Dolby Pro Logic IIx/Dolby Pro Logic II) 3D-PHONIC Precyzyjna konfiguracja dêwi ku przestrzennego DAP dla wielokana owych êróde dêwi ku: THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION/ALL CH STEREO DAP dla 2-kana owych êróde dêwi ku: MONO FILM/THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/ PAVILION/ALL CH STEREO 3D Headphone 192kHz/24-bitowy przetwornik P.E.M. D.D.(kana przedni) Cyfrowy korektor DSP Uniwersalny pilot A/V-STB z podêwietleniem 45

14 Amplitunery Audio/Video RX-D301 RX-D201 RX-5062 RX-5060 Amplituner Audio/Video RX-D301 7-kana owy amplituner z mo liwoêcià bezprzewodowej transmisji z PC, nowym wzmacniaczem cyfrowym oraz przetwornikiem CC (CC Converter) Moc wyjêciowa: Stereo: 110W x 2, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD; surround: 110W x 7, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD Dolby Digital EX/Dolby Digital/Dolby Pro Logic IIx/Dolby Pro Logic II DTS/DTS-ES/DTS NEO:6/DTS 96/24 DVD kompatybilne z wielokana owym dêwi kiem audio Trzy 21-pinowe terminale SCART Wzmacniacz cyfrowy Hybrid Feedback Digital Amplifier, wersja III Bezprzewodowe po àczenie z komputerem Przetwornik CC (2 tryby, kana y przednie) stosuje dwa ró ne algorytmy w celu poprawienia jakoêci dêwi ku ze skompresowanych i nieskompresowanych êróde audio WejÊcie USB Funkcja korekcji ustawieƒ kana u centralnego Wirtualny, tylny g oênik przestrzenny 3D-PHONIC DAP dla wielokana owych êróde dêwi ku: THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION DAP dla 2-kana owych êróde dêwi ku: MONO FILM/THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION/ ALL CH STEREO 3D Headphone 192kHz/24-bitowy przetwornik P.E.M. D.D. (kana y przednie) Konwersja sygna u video (kompozytowy do S-Video) Szybka konfiguracja g oêników Amplituner Audio/Video RX-D201 7-kana owy amplituner z mo liwoêcià po àczenia z komputerem poprzez USB, nowy wzmacniacz cyfrowy Moc wyjêciowa: Stereo: 100W x 2, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD; Surround: 100W x 7, 6 omów przy 1kHz, z 0.8% THD Dolby Digital EX/Dolby Digital/ Dolby Pro Logic IIx/Dolby Pro Logic II DTS/DTS-ES/DTS NEO:6/DTS 96/24 Trzy 21-pinowe terminale SCART Wzmacniacz cyfrowy Hybrid Feedback Digital Amplifier, wersja III WejÊcie USB mo liwoêç odbioru sygna ów audio z komputera Funkcja korekcji ustawieƒ kana u centralnego Wirtualny, tylny g oênik przestrzenny szersze pole dêwi ku bez potrzeby stosowania dodatkowych g oêników 3D-PHONIC DAP dla wielokana owych, cyfrowych êróde dêwi ku: THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION DAP dla 2-kana owych êróde dêwi ku: MONO FILM/THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION/ALL CH STEREO 3D Headphone Szybka konfiguracja g oêników Cyfrowy korektor DSP Uniwersalny pilot A/V-STB (CATV/DBS) Amplituner Audio/Video RX-5062 RX kana owy amplituner kompatybilny z DTS 96/24, wirtualny tylny g oênik przestrzenny, wejêcie AV na panelu przednim dla trybu gier video Stereo: 100W x 2, 8 omów przy 1 khz, z 10% THD Surround: (przednie) 100W x 2, 8 omów przy 1kHz, z 10% THD; (centralny) 100W x 2, 8 omów przy 1kHz, z 10% THD; (surround) 100W x 2, 8 omów przy 1kHz, z 10% THD Dolby Digital/Dolby Pro Logic II DTS/DTS 96/24 WejÊcie AV na panelu przednim dla atwego po àczenia z konsolà gier video (kompozytowe video i analogowe audio) Wirtualny tylny g oênik przestrzenny dla stworzenia szerszego pola dêwi ku 3D-PHONIC DAP dla wielokana owych êróde cyfrowych: THEATER 1/THEATER 2 /HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION/ALL CH STEREO DAP dla êróde 2-kana owych: MONO FILM/THEATER 1/THEATER 2/HALL 1/HALL 2/DANCE CLUB/LIVE CLUB/PAVILION/ALL CH STEREO Tryb gier 3D Headphone Szybka konfiguracja g oêników Cyfrowy korektor DSP 46

15 G oêniki z drewnianymi membranami G oênik w roli instrumentu muzycznego Szczególne w aêciwoêci akustyczne drewna uczyni y z niego idealny materia na skrzypce, pianina oraz inne klasyczne instrumenty muzyczne. W aênie dlatego tak wiele obudów g oêników jest wykonanych z drewna. Dlaczego nie wykorzystaç drewna jako materia u na membran g oênika? Ponad 20 lat temu in ynierowie JVC wpadli na ten pomys i rozpocz li wst pne prace majàce na celu stworzenie pierwszej na Êwiecie drewnianej membrany System 2-dro nych g oêników z drewnianymi membranami SX-WD10 Wysokiej klasy, trzy 2-dro ne g oêniki typu pod ogowego, drewniane membrany Moc przenoszenia: 150W Ekranowane magnetycznie Konstrukcja typu Bass-Reflex Membrana g oênika z drewna brzozy 10.5 cm g oênik niskotonowy x 2, 2 cm kopu kowy g oênik wysokotonowy 4-warstwowa cewka drgajàca z przewodów o przekroju kwadratowym (g. niskotonowy) Wysokoenergetyczny magnes neodymowy dla g. wysokotonowego Zakr cane, platerowane z otem zaciski g oêników Rama z odlewu aluminiowego 47

16 G oêniki z drewnianymi membranami SX-WD8 SX-WD5 System 2-dro nych g oêników z drewnianymi membranami SX-WD8 Wysokiej klasy, trzy 2-dro ne g oêniki z drewnianymi membranami System 2-dro nych g oêników z drewnianymi membranami SX-WD5 Wysokiej klasy, 2-dro ne g oêniki z drewnianymi membranami Moc przenoszenia: 150W Ekranowane magnetycznie Konstrukcja typu Bass-Reflex Moc przenoszenia: 100W Ekranowane magnetycznie Konstrukcja typu Bass-Reflex Membrana g oênika z drewna brzozy 10.5 cm g oênik niskotonowy x 2, 2 cm kopu kowy g oênik wysokotonowy 4-warstwowa cewka drgajàca z przewodów o przekroju kwadratowym (g. niskotonowy) Wysokoenergetyczny magnes neodymowy dla g. wysokotonowego Zakr cane, platerowane z otem zaciski g oêników Rama z odlewu aluminiowego Membrana g oênika z drewna brzozy Obudowa z drewna wiêni 10.5 cm g oênik niskotonowy, 2 cm kopu kowy g oênik wysokotonowy 4-warstwowa cewka drgajàca z przewodów o przekroju kwadratowym (g. niskotonowy) Zakr cane, platerowane z otem zaciski g oêników Rama z odlewu aluminiowego Aktywny subwoofer SX-DW55 Aktywny subwoofer o du ej efektywnoêci i mocy wyjêciowej 240W, wzmacniacz cyfrowy z hybrydowym sprz eniem zwrotnym Wzmacniacz cyfrowy z hybrydowym sprz eniem zwrotnym G oêniki o konstrukcji typu Bass-Reflex/ ekranowane magnetycznie 25 cm g oênik niskotonowy Prze àcznik fazy (normalna/ odwrotna) WejÊcie RCA-Pin Podwójny t umik Cienka obudowa z 15 mm MDF-u 48

17 G oêniki SP-XF71 SP-XF51 SP-XF31 System 5-ciu g oêników SP-XF71 System 5-ciu g oêników, przednie i przestrzenne g oêniki pod ogowe 5,5 cm sto kowe g oêniki pe nozakresowe x 2, 2 cm kopu kowe g oêniki wysokotonowe Przednie i przestrzenne g oêniki pod ogowe Bass-Reflex Ekranowane magnetycznie (g oêniki przednie, centralny) Obudowa wykonana z aluminium System 5-ciu g oêników SP-XF51 System 5-ciu g oêników, g oêniki pod ogowe z mo liwoêcià monta u Êciennego (g oêniki przednie i przestrzenne) 5,5 cm sto kowe g oêniki pe nozakresowe x 2, 2 cm kopu kowe g oêniki wysokotonowe Przednie i przestrzenne g oêniki pod ogowe Mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przednich i przestrzennych Bass-Reflex Ekranowane magnetycznie (g oêniki przednie, centralny) System 5-ciu g oêników SP-XF31E System 5-ciu g oêników, z g oênikami przestrzennymi typu Omni-Directional Surround Speakers i dwoma 1-dro nymi g oênikami dla kana u centralnego 8 cm przestrzenne g oêniki pe nozakresowe 5.5 cm pe nozakresowe g oêniki przednie x 2 5,5 cm sto kowe g oêniki pe nozakresowe x 2 dla g oênika centralnego G oêniki przestrzenne typu Omni-Directional Konstrukcja typu Bass-Reflex Ekranowane magnetycznie (g oêniki przednie/centralny) 49

18 G oêniki SX-F300WD SP-CR300WD SP-DWF31 System g oêników Audio/Video SX-F300WD System 3-dro nych g oêników pod ogowych typu wie a System g oêników pod ogowych typu wie a 3-dro na konstrukcja typu Bass-Reflex 16.5 cm sto kowy g oênik niskotonowy System g oêników centralny/przestrzenne SP-CR300WD 8 cm sto kowy g oênik Êredniozakresowy 3 cm kopu kowy g oênik wysokotonowy Ekranowane magnetycznie System 3 g oêników, sk adajàcy si z dwóch g oêników przestrzennych i jednego centralnego System podwójnych g oêników pe nozakresowych o konstrukcji typu Bass-Reflex 5.5 cm g oênik pe nozakresowy x 2 Wysoka moc przenoszenia: 100 W Mo liwoêç monta u Êciennego g oêników przestrzennych Ekranowane magnetycznie Aktywny subwoofer SP-DWF31E Aktywny subwoofer z wbudowanym wzmacniaczem cyfrowym PWM o du ej efektywnoêci i mocy wyjêciowej 100W Cyfrowy wzmacniacz PWM o du ej efektywnoêci (100W) Bass-Reflex/ekranowane magnetycznie 16 cm g oênik niskotonowy WejÊcie RCA Automatyczne w àczanie zasilania/tryb czuwania 50

JVC Quality. http://www.jvc.com.pl

JVC Quality. http://www.jvc.com.pl JVC Quality http://www.jvc.com.pl Kino Domowe Seria TH Moc i jakoêç teraz z jeszcze wi kszej iloêç êróde Eleganckie systemy kina domowego JVC przysz oêç domowej rozrywki audio-video Digital Direct Progressive

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 1 Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 2 Przekraczajàc granice intuicji. BezpoÊredni dost p do wszystkich funkcji b dàcych zawsze w zasi gu wzroku. Unikalne po àczenie ekranów dotykowych z

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnału certyfikowane przez THX Ultra2. DTS 96/24 Decoding.

Przetwarzanie sygnału certyfikowane przez THX Ultra2. DTS 96/24 Decoding. Dodając ducha każdemu dźwiękowi Zmień swój domowy system w profesjonalne studio dźwiękowe dzięki wzmacniaczom i amplitunerom A/V Pioneera. Wiele modeli wyposażono w technologię MCACC (Wielokanałowa Kalibracja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH Kolorowe urzàdzenia wielofunkcyjne WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH PRINT COPY CZARNO-BIA E CZY KOLOROWE Nowe urzàdzenia wielofunkcyjne firmy Sharp MX-2700N i MX-2300N sprostajà

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo