Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania Na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje: 1. Resortowe kody identyfikacyjne są nadawane na podstawie informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, albo we wniosku o zmianę wpisu w tym rejestrze. 2. System resortowych kodów identyfikacyjnych, zwany dalej systemem, składa się z dziesięciu części. 2. Część I systemu stanowi numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 3. Część II systemu stanowi 7-znakowy identyfikator jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu wykonującego działalność leczniczą, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) Część III systemu stanowi 2-znakowy kod podmiotu tworzącego, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą. 2. Ustala się następujące kody podmiotów tworzących: 1) 11 minister właściwy do spraw zdrowia; 2) 12 Minister Obrony Narodowej; 3) 13 Minister Sprawiedliwości; 4) 14 minister właściwy do spraw wewnętrznych; 5) 19 inny minister albo centralny organ administracji rządowej; 6) 20 wojewoda; 7) 31 województwo; 8) 32 powiat; 9) 33 gmina; 10) 34 gmina miejska na prawach powiatu; 11) 80 publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz i Nr 284, poz. 1672).

2 Dziennik Ustaw 2 Poz Część IV systemu stanowi 4-znakowy kod określający formę organizacyjno-prawną podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2. Ustala się następujące kody formy organizacyjno-prawnej: 1) 0100 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; 2) 0200 jednostka budżetowa; 3) 0300 instytut badawczy; 4) 0400 kościół, kościelna osoba prawna lub związek wyznaniowy; 5) 0500 fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie; 6) 0600 spółdzielnia; 7) 0700 działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną; 8) 0800 spółka cywilna; 9) 0900 spółka jawna; 10) 1000 spółka partnerska; 11) 1100 spółka komandytowa; 12) 1200 spółka komandytowo-akcyjna; 13) 1300 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 14) 1400 spółka akcyjna; 15) 1500 inna. 3. W przypadku spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego w kodzie, o którym mowa w ust. 2, trzeci znak kodu zastępuje się cyfrą W przypadku podmiotu leczniczego, którego działalność statutowa nie ma na celu osiągania zysku, w kodzie, o którym mowa w ust. 2, czwarty znak kodu zastępuje się cyfrą Część V systemu stanowi 2-znakowy niepowtarzalny kod identyfikujący jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w strukturze organizacyjnej tego podmiotu, zawierający się w przedziale od 01 do W przypadku gdy nie jest możliwe nadanie kodu 2-znakowego, nadaje się kod 3-znakowy, zawierający się w przedziale od 100 do Kod, o którym mowa w ust. 1 i 2, pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w podmiocie leczniczym Część VI systemu stanowi kod rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. 2. Każdemu przedsiębiorstwu podmiotu leczniczego nadaje się tylko jeden kod, o którym mowa w ust Kody rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Część VII systemu stanowi 3-znakowy niepowtarzalny kod identyfikujący komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w strukturze organizacyjnej tego podmiotu, zawierający się w przedziale od 001 do W przypadku gdy nie jest możliwe nadanie kodu 3-znakowego, nadaje się kod 4-znakowy, zawierający się w przedziale od 1000 do Kod, o którym mowa w ust. 1 i 2, pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w podmiocie leczniczym Część VIII systemu stanowi 4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

3 Dziennik Ustaw 3 Poz Każdej komórce organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego nadaje się tylko jeden kod, o którym mowa w ust Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Część IX systemu stanowi kod funkcji ochrony zdrowia. 2. Kody funkcji ochrony zdrowia są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Część X systemu stanowi kod charakteryzujący dziedziny medycyny albo pielęgniarstwa, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. 2. Kody dziedzin medycyny albo pielęgniarstwa, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 12. W przypadku podmiotu leczniczego kody stanowiące części IX i X systemu tworzą łącznie profil medyczny i określają zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych w jednostce organizacyjnej lub komórce organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Do identyfikacji podmiotu wykonującego działalność leczniczą służy numer księgi rejestrowej tego podmiotu. 2. Do identyfikacji przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego służy 14-znakowy numer REGON tego przedsiębiorstwa. 3. Do identyfikacji jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego służy numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego oraz kod stanowiący część V systemu, oddzielone myślnikiem. 4. Do identyfikacji komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego służy numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego oraz kod stanowiący część VII systemu, oddzielone myślnikiem Kod stanowiący część I systemu nadaje organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 2. Kod stanowiący część II systemu jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 3. Kody stanowiące części III X systemu są nadawane na podstawie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 15. Podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą złoży wniosek o zmianę wpisu w zakresie kodów zmienionych niniejszym rozporządzeniem w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2) Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz 2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz i Nr 238, poz oraz z 2008 r. Nr 77, poz. 464), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 219 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz i Nr 185, poz. 1092).

4 Dziennik Ustaw 4 Poz. 594 KODY RODZAJU DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WYKONYWANEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO 1 Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 2 Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne 3 Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. (poz. 594) Załącznik nr 1

5 Dziennik Ustaw 5 Poz. 594 Załącznik nr 2 KODY CHARAKTERYZUJĄCE SPECJALNOŚĆ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna 0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 0012 Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej 0020 Punkt felczerski 0032 Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 0034 Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej 0040 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 1000 Poradnia chorób wewnętrznych 1008 Poradnia chorób metabolicznych 1010 Poradnia alergologiczna 1020 Poradnia diabetologiczna 1030 Poradnia endokrynologiczna 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna 1034 Poradnia andrologiczna 1036 Poradnia leczenia niepłodności 1038 Poradnia chorób tarczycy 1040 Poradnia endokrynologiczna osteoporozy 1050 Poradnia gastroenterologiczna 1056 Poradnia hepatologiczna 1060 Poradnia geriatryczna 1070 Poradnia hematologiczna 1072 Poradnia nowotworów krwi 1080 Poradnia immunologiczna 1100 Poradnia kardiologiczna 1102 Poradnia wad serca 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego 1120 Poradnia chorób naczyń 1130 Poradnia nefrologiczna 1150 Poradnia toksykologiczna 1160 Poradnia medycyny pracy 1180 Poradnia medycyny paliatywnej 1200 Poradnia dermatologiczna 1202 Poradnia wenerologiczna 1210 Poradnia genetyczna 1220 Poradnia neurologiczna 1222 Poradnia leczenia bólu 1240 Poradnia onkologiczna 1242 Poradnia chemioterapii 1244 Poradnia radioterapii 1249 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej 1250 Poradnia medycyny nuklearnej 1270 Poradnia gruźlicy i chorób płuc 1272 Poradnia chorób płuc 1. Poradnie specjalistyczne 1) Komórkom organizacyjnym danej specjalności udzielającym świadczeń zdrowotnych dzieciom nadaje się kod nieparzysty, o jeden wyższy niż właściwy kod komórki organizacyjnej udzielającej świadczeń zdrowotnych osobom dorosłym (np. poradnia alergologii dziecięcej kod 1011).

6 Dziennik Ustaw 6 Poz Poradnia leczenia mukowiscydozy 1280 Poradnia reumatologiczna 1300 Poradnia rehabilitacyjna 1302 Poradnia rehabilitacji narządu ruchu 1304 Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego 1306 Poradnia rehabilitacji neurologicznej 1308 Poradnia rehabilitacji kardiologicznej 1310 Dział (pracownia) fizjoterapii 1312 Dział (pracownia) fizykoterapii 1314 Dział (pracownia) kinezyterapii 1316 Dział (pracownia) hydroterapii 1318 Dział (pracownia) krioterapii 1320 Dział (pracownia) masażu leczniczego 1330 Dział (pracownia) balneoterapii 1340 Poradnia chorób zakaźnych 1342 Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS) 1346 Poradnia chorób tropikalnych 1348 Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych 1370 Poradnia medycyny sportowej 1390 Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego 1401 Poradnia pediatryczna 1405 Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci 1409 Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka 1421 Poradnia neonatologiczna 1450 Poradnia położniczo-ginekologiczna 1452 Poradnia ginekologiczna 1453 Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt 1454 Poradnia patologii ciąży 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej 1470 Poradnia planowania rodziny i rozrodczości 1472 Szkoła rodzenia 1474 Poradnia laktacyjna 1500 Poradnia chirurgii ogólnej 1506 Poradnia proktologiczna 1520 Poradnia chirurgii klatki piersiowej 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej 1540 Poradnia chirurgii onkologicznej 1550 Poradnia chirurgii plastycznej 1552 Poradnia chirurgii ręki 1554 Poradnia leczenia oparzeń 1560 Poradnia kardiochirurgiczna 1562 Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów 1570 Poradnia neurochirurgiczna 1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 1583 Poradnia wad postawy 1584 Poradnia osteoporozy 1587 Poradnia preluksacyjna 1600 Poradnia okulistyczna 1604 Poradnia leczenia zeza 1610 Poradnia otorynolaryngologiczna 1612 Poradnia audiologiczna 1614 Poradnia foniatryczna 1616 Poradnia logopedyczna

7 Dziennik Ustaw 7 Poz Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej 1640 Poradnia urologiczna 1642 Ambulatoryjna stacja dializ 1650 Poradnia transplantologiczna 1700 Poradnia zdrowia psychicznego 1704 Poradnia psychogeriatryczna 1706 Poradnia leczenia nerwic 1708 Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym 1710 Poradnia psychosomatyczna 1740 Poradnia leczenia uzależnień 1742 Poradnia antynikotynowa 1744 Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 1746 Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych 1750 Poradnia promocji zdrowia psychicznego 1780 Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia 1790 Poradnia psychologiczna 1800 Poradnia stomatologiczna 1810 Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia 1820 Poradnia ortodontyczna 1830 Poradnia protetyki stomatologicznej 1840 Poradnia chirurgii stomatologicznej 1850 Poradnia uzdrowiskowa 1860 Poradnia domowego leczenia tlenem 1870 Poradnia żywieniowa 2. Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej 2130 Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej 2140 Zespół długoterminowej opieki domowej 2142 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 2146 Zespół rehabilitacji domowej 2180 Hospicjum domowe 2182 Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej 2200 Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej 2202 Geriatryczny zespół opieki domowej 2300 Ośrodek rehabilitacji dziennej 2302 Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej 2304 Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej 2400 Izba chorych 2700 Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) 2702 Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny 2704 Oddział dzienny psychogeriatryczny 2706 Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych 2708 Oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym 2710 Oddział/Ośrodek alzheimerowski 2712 Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu 2714 Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych 2720 Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2724 Hostel dla uzależnionych od alkoholu 2726 Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 2730 Zespół leczenia środowiskowego (domowego) 2732 Opieka domowa, rodzinna 2734 Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem 2740 Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych

8 Dziennik Ustaw 8 Poz Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne 3010 Ambulatorium ogólne 3012 Ambulatorium chirurgiczne 3016 Ambulatorium okulistyczne 3040 Ambulatorium stomatologiczne 3112 Zespół ratownictwa medycznego podstawowy 3114 Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny 3118 Wyjazdowy zespół sanitarny typu N 3152 Wodny zespół ratownictwa medycznego podstawowy 3154 Wodny zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny 3200 Lotniczy zespół transportu sanitarnego 3210 Lotniczy zespół ratownictwa medycznego 4000 Oddział chorób wewnętrznych 4002 Oddział wieloprofilowy zachowawczy 4008 Oddział chorób metabolicznych 4010 Oddział alergologiczny 4020 Oddział diabetologiczny 4030 Oddział endokrynologiczny 4050 Oddział gastroenterologiczny 4060 Oddział geriatryczny 4070 Oddział hematologiczny 4072 Oddział nowotworów krwi 4080 Oddział immunologii klinicznej 4100 Oddział kardiologiczny 4106 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 4120 Oddział angiologiczny 4122 Oddział hipertensjologiczny 4130 Oddział nefrologiczny 4132 Stacja dializ 4140 Oddział medycyny nuklearnej 4150 Oddział toksykologiczny 4170 Oddział dla przewlekle chorych 4200 Oddział dermatologiczny 4220 Oddział neurologiczny 4222 Oddział udarowy 4240 Oddział onkologiczny 4242 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii 4244 Oddział radioterapii 4249 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej 4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 4270 Oddział gruźlicy i chorób płuc 4272 Oddział chorób płuc 4274 Oddział leczenia gruźlicy 4280 Oddział reumatologiczny 4300 Oddział rehabilitacyjny 4302 Oddział rehabilitacji narządu ruchu 4304 Oddział paraplegii i tetraplegii 4306 Oddział rehabilitacji neurologicznej 4308 Oddział rehabilitacji kardiologicznej 4310 Oddział rehabilitacji pulmonologicznej 4. Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej

9 Dziennik Ustaw 9 Poz Oddział chorób zakaźnych 4342 Oddział leczenia AIDS 4346 Oddział chorób tropikalnych 4348 Oddział obserwacyjno-zakaźny 4350 Oddział chorób zawodowych 4401 Oddział pediatryczny 4403 Oddział niemowlęcy 4421 Oddział neonatologiczny 4450 Oddział położniczo-ginekologiczny 4452 Oddział ginekologiczny 4454 Oddział patologii ciąży 4456 Oddział położniczy 4458 Oddział położnictwa i neonatologii 4460 Oddział ginekologii onkologicznej 4500 Oddział chirurgiczny ogólny 4510 Oddział wieloprofilowy zabiegowy 4520 Oddział chirurgii klatki piersiowej 4530 Oddział chirurgii naczyniowej 4540 Oddział chirurgii onkologicznej 4550 Oddział chirurgii plastycznej 4554 Oddział leczenia oparzeń 4560 Oddział kardiochirurgiczny 4570 Oddział neurochirurgiczny 4580 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 4590 Oddział obrażeń wielonarządowych 4600 Oddział okulistyczny 4610 Oddział otorynolaryngologiczny 4620 Oddział audiologiczno-foniatryczny 4630 Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej 4640 Oddział urologiczny 4650 Oddział transplantologiczny 4652 Oddział transplantacji nerek 4654 Oddział transplantacji wątroby 4656 Oddział transplantacji serca 4658 Oddział transplantacji szpiku 4660 Oddział transplantacji trzustki 4662 Oddział transplantacji płuc 4670 Oddział leczenia jednego dnia 4700 Oddział psychiatryczny (ogólny) 4702 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej 4704 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych 4710 Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie 4712 Oddział psychogeriatryczny 4714 Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę 4716 Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych 4730 Oddział psychiatrii sądowej 4732 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu 4734 Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu 4736 Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu 4740 Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień 4742 Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) 4744 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu 4746 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych 4748 Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

10 Dziennik Ustaw 10 Poz Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 4752 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi 4754 Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi 4756 Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi 4840 Oddział chirurgii stomatologicznej 4900 Izba przyjęć szpitala 4902 Szpitalny oddział ratunkowy 4910 Blok operacyjny 4912 Sala porodowa 4920 Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji 4950 Dział anestezjologii 5. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 5160 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy 5162 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny 5170 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy 5172 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny 5180 Hospicjum stacjonarne 5182 Oddział medycyny paliatywnej 5260 Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny 5272 Zakład/Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny 5360 Zespół opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym 6. Jednostki lecznictwa uzdrowiskowego 6100 Oddział uzdrowiskowy szpitalny 6200 Oddział uzdrowiskowy szpitalny w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym 6300 Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji szpitalnej 6500 Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny 6600 Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym 6700 Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej 7. Pracownie diagnostyczne lub zabiegowe 7100 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) 7110 Punkt pobrań materiałów do badań 7120 Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej 7130 Pracownia serologiczna 7140 Pracownia cytologiczna 7150 Pracownia histopatologii 7210 Pracownia USG 7220 Pracownia tomografii komputerowej 7222 Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej 7230 Pracownia radiologii zabiegowej 7232 Pracownia hemodynamiki 7234 Pracownia elektrofizjologii 7236 Pracownia urządzeń wszczepialnych serca 7240 Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej 7242 Pracownia mammografii 7244 Pracownia densytometryczna 7250 Pracownia rezonansu magnetycznego

11 Dziennik Ustaw 11 Poz Mobilna pracownia badań diagnostycznych 7300 Zakład patomorfologii 7400 Zakład rehabilitacji leczniczej 7500 Ośrodek terapii hiperbarycznej 7910 Pracownia endoskopii 7912 Pracownia urodynamiczna 7920 Pracownia badań słuchu 7930 Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych 7950 Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej 7960 Pracownia lub zakład teleradioterapii 7962 Pracownia lub zakład brachyterapii 7998 Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe 8. Pracownie protetyczne, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, krwi i tkanek 8100 Pracownia protetyki dentystycznej 8200 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze 8210 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu 8220 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki optyczne 8230 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi 8500 Bank krwi 8502 Punkt pobrań krwi 8510 Bank tkanek i komórek 8512 Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego 8520 Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa 9. Inne komórki organizacyjne działalności medycznej 9000 Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej 9010 Pracownia akupresury i akupunktury 9012 Pracownia ziołolecznictwa 9200 Dział higieny i epidemiologii 9202 Dział nadzoru radiologicznego 9204 Dział nadzoru sanitarnego 9206 Dział nadzoru zapobiegawczego 9210 Dział oświaty i promocji zdrowia 9220 Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku 9230 Dział orzecznictwa o stanie zdrowia 9240 Zespół transportu sanitarnego 9400 Szpitalny zespół wspierający opieki paliatywnej 9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 9600 Punkt szczepień 9700 Poradnia promocji zdrowia

12 Dziennik Ustaw 12 Poz. 594 KODY FUNKCJI OCHRONY ZDROWIA HC.1. Usługi lecznicze HC.1.1. Leczenie stacjonarne HC.1.2. Leczenie stacjonarne jednego dnia HC.1.3. Leczenie ambulatoryjne HC Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej HC Leczenie stomatologiczne HC Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne HC Leczenie w trybie hostelowym HC Leczenie w domu pacjenta HC Pozostała opieka ambulatoryjna HC.2. Usługi rehabilitacyjne HC.2.1. Rehabilitacja stacjonarna HC.2.2. Rehabilitacja dzienna HC.2.3. Rehabilitacja ambulatoryjna HC.2.4. Rehabilitacja w domu pacjenta HC.2.9. Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna HC.3. Długoterminowa opieka pielęgnacyjna HC.3.1. Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna HC.3.2. Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna HC.3.3. Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta HC.3.4. Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym HC.4. Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej HC.4.1. Badania laboratoryjne HC.4.2. Diagnostyka obrazowa HC USG HC Tomografia komputerowa HC Rentgenodiagnostyka HC Rezonans magnetyczny HC Scyntygrafia HC Angiografia HC Endoskopia HC Pozytonowa tomografia emisyjna HC Inne HC.4.3. Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne HC Wyjazdowa pomoc lekarska HC Nocna i świąteczna pomoc lekarska HC Dzienna pomoc lekarska HC Pomoc doraźna świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego HC Ratownictwo medyczne naziemne HC Ratownictwo medyczne lotnicze HC Ratownictwo medyczne wodne HC Pozostałe HC.4.4. Usługi w zakresie dializowania HC.4.5. Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego HC Pobieranie oraz magazynowanie krwi. HC Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego HC.4.6. Usługi pielęgnacyjne HC.4.7. Opieka nad osobami w starszym wieku Załącznik nr 3

13 Dziennik Ustaw 13 Poz. 594 HC.4.8. Diagnostyka patomorfologiczna HC Cytologia HC Histopatologia HC Techniki specjalne HC Badania molekularne HC.4.9. Pozostałe usługi pomocnicze HC.5. Dostarczanie produktów leczniczych lub wyrobów 1) dla pacjentów ambulatoryjnych HC.5.1. Produkty lecznicze HC.5.2. Wyroby HC Okulary i pozostałe produkty optyczne HC Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze HC Środki wspomagania słuchu HC Urządzenia medyczne HC Przedmioty protetyki stomatologicznej HC Pozostałe wyroby HC.6. Profilaktyka i zdrowie publiczne HC.6.1. Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem HC Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne HC Zdrowie matki i dziecka HC Opieka nad zdrowym dzieckiem HC Inna HC.6.2. Medycyna szkolna HC.6.3. Zapobieganie chorobom zakaźnym HC Szczepienia HC Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym HC.6.4. Zapobieganie chorobom niezakaźnym HC.6.5. Medycyna pracy HC Badania kierowców HC Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy HC.6.6. Medycyna sportowa HC.6.7. Oświata i promocja zdrowia HC.6.9. Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego HC. R. Funkcje powiązane z ochroną zdrowia HC.R.2. Kształcenie i szkolenie personelu medycznego HC.R.3. Badania i rozwój w ochronie zdrowia HC.R.4. Kontrola żywności, higieny i wody pitnej HC.R.5. Zdrowie środowiskowe HC.R.6. Nadzór radiologiczny HC.R.7. Nadzór i kontrola sanitarna HC.R.8. Nadzór epidemiologiczny 1) W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657).

14 Dziennik Ustaw 14 Poz. 594 KODY CHARAKTERYZUJĄCE DZIEDZINĘ MEDYCYNY ALBO PIELĘGNIARSTWA 1), W KTÓREJ SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 01 Anestezjologia i intensywna terapia 02 Audiologia i foniatria 03 Chirurgia dziecięca 04 Chirurgia klatki piersiowej 05 Chirurgia ogólna 06 Chirurgia szczękowo-twarzowa 07 Choroby wewnętrzne 08 Choroby zakaźne 09 Dermatologia i wenerologia 10 Diagnostyka laboratoryjna 11 Genetyka kliniczna 12 Kardiochirurgia 13 Medycyna nuklearna 14 Medycyna pracy 15 Medycyna ratunkowa 16 Medycyna rodzinna 17 Medycyna sądowa 18 Medycyna transportu 19 Mikrobiologia lekarska 20 Neonatologia 21 Neurochirurgia 22 Neurologia 23 Okulistyka 24 Onkologia kliniczna 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 26 Otorynolaryngologia 27 Patomorfologia 28 Pediatria 29 Położnictwo i ginekologia 30 Psychiatria 31 Radiologia i diagnostyka obrazowa 32 Radioterapia onkologiczna 33 Rehabilitacja medyczna 34 Urologia 35 Urologia dziecięca 36 Alergologia 37 Angiologia 38 Balneologia i medycyna fizykalna 39 Chirurgia naczyniowa 40 Chirurgia onkologiczna 41 Chirurgia plastyczna Załącznik nr 4 1) Kod tworzą dwa albo trzy znaki określające podstawowe albo szczegółowe dziedziny medycyny, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz i Nr 291, poz oraz z 2012 r. poz. 95), albo dziedziny pielęgniarstwa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz i Nr 291, poz. 1707), albo dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, o których mowa w 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1312).

15 Dziennik Ustaw 15 Poz Choroby płuc 43 Diabetologia 44 Endokrynologia 45 Epidemiologia 46 Farmakologia kliniczna 47 Gastroenterologia 48 Geriatria 49 Ginekologia onkologiczna 50 Hematologia 51 Hipertensjologia 52 Immunologia kliniczna 53 Kardiologia 54 Kardiologia dziecięca 55 Medycyna paliatywna 56 Medycyna sportowa 57 Nefrologia 58 Neurologia dziecięca 59 Neuropatologia 60 Onkologia i hematologia dziecięca 61 Otorynolaryngologia dziecięca 66 Psychiatria dzieci i młodzieży 67 Reumatologia 68 Seksuologia 69 Toksykologia kliniczna 70 Transfuzjologia kliniczna 71 Transplantologia kliniczna 72 Chirurgia stomatologiczna 73 Ortodoncja 74 Periodontologia 75 Protetyka stomatologiczna 76 Stomatologia dziecięca 77 Stomatologia zachowawcza z endodoncją 78 Zdrowie publiczne 80 Pielęgniarstwo rodzinne 81 Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących 82 Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania 83 Pielęgniarstwo zachowawcze 84 Pielęgniarstwo geriatryczne 85 Pielęgniarstwo kardiologiczne 86 Pielęgniarstwo nefrologiczne 87 Pielęgniarstwo diabetologiczne 88 Pielęgniarstwo pediatryczne 89 Pielęgniarstwo chirurgiczne 90 Pielęgniarstwo operacyjne 91 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 92 Pielęgniarstwo onkologiczne 93 Pielęgniarstwo psychiatryczne 94 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 95 Pielęgniarstwo neurologiczne 96 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 97 Pielęgniarstwo ratunkowe 98 Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

16 Dziennik Ustaw 16 Poz Pielęgniarstwo neonatologiczne 100 Pielęgniarstwo epidemiologiczne 101 Położnictwo 102 Położnictwo rodzinne 103 Położnictwo ginekologiczne 104 Epidemiologia 105 Fizjoterapia 106 Fizyka medyczna 107 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 108 Psychologia kliniczna 109 Neurologopedia 110 Zdrowia środowiskowe 111 Toksykologia 112 Mikrobiologia 113 Radiofarmacja 114 Surdologopedia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia Załączniki do rozporządzenia z dnia. (Dz.U. Nr.., poz ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.204 r PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie Nr /204/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. wydanie 2 z 2 marca 2015 r. Opracowanie: Pełnomocnik ds. SZJ Zatwierdzone przez: Dyrektor generalną

Księga Jakości. wydanie 2 z 2 marca 2015 r. Opracowanie: Pełnomocnik ds. SZJ Zatwierdzone przez: Dyrektor generalną wydanie 2 z r. Opracowanie: Pełnomocnik ds. SZJ Zatwierdzone przez: Dyrektor generalną Wprowadzono do obowiązkowego stosowania Jest to oficjalny dokument i nie może być udostępniany lub powielany bez zgody

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/00 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe Tabela Nr 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne lp kryterium cecha parametru parametr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 3423 UCHWAŁA Nr XVIII/188/12 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin

ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Program naprawczy Szpitala im. św. Faustyny Kowalskiej w Łęczycy Opracowano w: Zakład Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o. o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin Szczecin, lipiec 2012 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Mapa zasobów usług zdrowotnych

Mapa zasobów usług zdrowotnych Mapa zasobów usług zdrowotnych gmin powiatu wołomińskiego: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka Wołomin, Kraków, 2013 r. Strona 2

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dziennik Ustaw Nr 111 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.05.31 19:12:43 +02'00' 6325 Poz. 653 653 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r.

S T A T U T. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. S T A T U T Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Św. 25 marca 2013 r. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu https://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu https://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204

Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie www.krosno.med.pl Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204 Rejestracja do Poradni Specjalistycznych 13 43 78 426

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski : 2012.09.28 15:19:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A.

Nr ID Pośrednika Imię i nazwisko lub nazwa pośrednika Numer ID O.W.C.A. Dane jednostki INTER Polska S.A. WNIOSKOPOLISA Seria LM nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 1:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie

Bardziej szczegółowo

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL

Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim BIAŁY PERSONEL Projekt Badania kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakładach ochrony zdrowia w województwie łódzkim Biały Personel. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo