SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH"

Transkrypt

1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z rur z tworzywa sztucznego, w ramach budowy drogowych obiektów inżynierskich zadania Zakres stosowania ST ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kompletnej instalacji odprowadzającej wody powierzchniowe z wpustów i sączków osadzonych w płycie pomostowej, poprzez kolektor poziomy podwieszony do płyty pomostowej ustroju nośnego i kolektory pionowe przy ścianach przyczółków (jeśli dotyczy), wraz z włączeniem do kanalizacji drogowej lub do studzienek usytuowanych przy obiektach. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż kompensatorów o średnicach i przesuwach zgodnie z dokumentacją oraz wykonanie przejść kolektora przez poprzecznice ustrojów nośnych w rurach osłonowych Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt.xx i określeniami podanymi w ST D-M Wymagania ogólne pkt. X.X 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST D-M Wymagania ogólne. 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt. XX. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm, posiadające aprobatę wydaną przez certyfikowaną jednostkę lub oznaczenie znakiem CE i gwarancję użytkowania na min.5 lat. Materiały powinny zostać zaakceptowane przez Inżyniera. Zastosowany system rur i ich oprzyrządowania winien umożliwiać w trakcie eksploatacji rurociągu (przy zastosowaniu lekkiego sprzętu i podnośnika) wymianę poszczególnych, ewentualnie uszkodzonych segmentów rurociągu na elementy nowe, bez konieczności pracochłonnego demontażu całych odcinków kolektorów Rury i kształtki z polipropylenu PP Rury oraz łączniki i kształtki wykonane z tworzywa sztucznego - polipropylenu PP. Rury i kształtki barwione w masie w kolorze RAL 7037 (szarym betonu) z możliwością ewentualnego dostosowania do kolorystki obiektu poprzez pokrycie powłokami lakierniczymi w dowolnym kolorze RAL. Rury i kształtki powinny być w pełni odporne na działanie promieniowania UV oraz działanie warunków atmosferycznych. Poszczególne elementy odwodnienia (takie jak trójniki, czyszczaki, kielichy kompensacyjne) powinny być łączone przez producenta systemu poprzez zgrzewanie doczołowe bądź ekstruderem i dostarczane na budowę w postaci odcinków prefabrykowanych tak by ograniczyć do minimum potrzebę zgrzewania elementów na budowie i uzyskać wysoką jakość połączeń poszczególnych elementów systemu. Rury średnicy według Dokumentacji Projektowej.

2 Odwodnieniowy system rurowy musi przewidywać możliwość bocznych i pionowych włączeń wpustów mostowych oraz sączków do kolektora głównego. W rejonie dylatacji ustroju niosącego należy zabezpieczyć możliwość prawidłowej pracy kolektora poprzez zastosowanie odpowiedniego kielicha kompensacyjnego. Rury kolektora, kształtki, rury odprowadzające wodę z sączków występujące w płycie obiektu, elementy mocowań powinny należeć do jednego systemu, dla którego Wykonawca przedstawi Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM dopuszczającą do stosowania jako odwodnienie obiektów mostowych/inżynierskich. zastosowanego systemu. W/w konstrukcje powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe o grubości powłoki zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000 z doszczelnieniem powłokami malarskimi-farbą proszkową. Łączna grubość powłok antykorozyjnych min. 150 m, kolor RAL mocowań Elementy zawieszeń ocynkowane ogniowo i malowane farbą proszkową powinny być pozbawione gwintów oraz skonstruowane w ten sposób aby na budowie nie następowało ich skracanie oraz modyfikacje, których następstwem będzie uszkodzenie powłoki antykorozyjnej Rury i kształtki z polietylenu HD-PE Rury oraz łączniki i kształtki wykonane z tworzywa sztucznego - polietylenu HD-PE. Rury i kształtki barwione w masie w kolorze czarnym z możliwością ewentualnego dostosowania do kolorystki obiektu poprzez pokrycie powłokami lakierniczymi w dowolnym kolorze RAL. Rury i kształtki powinny być w pełni odporne na działanie promieniowania UV oraz działanie warunków atmosferycznych. Poszczególne elementy odwodnienia (takie jak trójniki, czyszczaki, kielichy kompensacyjne) powinny być łączone przez producenta systemu poprzez zgrzewanie doczołowe bądź ekstruderem i dostarczane na budowę w postaci odcinków prefabrykowanych tak by ograniczyć do minimum potrzebę zgrzewania elementów na budowie i uzyskać wysoką jakość połączeń poszczególnych elementów systemu. Rury średnicy według Dokumentacji Projektowej. Odwodnieniowy system rurowy musi przewidywać możliwość bocznych i pionowych włączeń wpustów mostowych oraz sączków do kolektora głównego. W rejonie dylatacji ustroju niosącego należy zabezpieczyć możliwość prawidłowej pracy kolektora poprzez zastosowanie odpowiedniego kielicha kompensacyjnego. Rury kolektora, kształtki, rury odprowadzające wodę z sączków występujące w płycie obiektu, elementy mocowań powinny należeć do jednego systemu, dla którego Wykonawca przedstawi Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM dopuszczającą do stosowania jako odwodnienie obiektów mostowych/inżynierskich. zastosowanego systemu. W/w konstrukcje powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe o grubości powłoki zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000 z doszczelnieniem powłokami malarskimi-farbą proszkową. Łączna grubość powłok antykorozyjnych min. 150 m, kolor RAL mocowań Elementy zawieszeń ocynkowane ogniowo i malowane farbą proszkową powinny być pozbawione gwintów oraz skonstruowane w ten sposób aby na budowie nie następowało ich skracanie oraz modyfikacje, których następstwem będzie uszkodzenie powłoki antykorozyjnej Rury i kształtki z żywic poliestrowych GRP Rury oraz łączniki i kształtki wykonane z żywic poliestrowych GRP. Rury i kształtki barwione w kolorze RAL 7035 (jasnoszary betonu) z możliwością ewentualnego dostosowania do kolorystki obiektu poprzez pokrycie powłokami lakierniczymi w dowolnym kolorze RAL. Rury i kształtki powinny być w pełni odporne na działanie promieniowania UV oraz działanie warunków atmosferycznych. Rury średnicy według Dokumentacji Projektowej. Odwodnieniowy system rurowy musi przewidywać możliwość bocznych i pionowych włączeń wpustów mostowych oraz sączków do kolektora głównego. W rejonie dylatacji ustroju niosącego należy zabezpieczyć możliwość prawidłowej pracy kolektora poprzez zastosowanie odpowiedniego kielicha kompensacyjnego. Rury kolektora, kształtki, rury odprowadzające wodę z sączków występujące w płycie obiektu, elementy mocowań powinny należeć do jednego systemu, dla którego Wykonawca przedstawi Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM dopuszczającą do stosowania jako odwodnienie obiektów mostowych/inżynierskich. zastosowanego systemu. W/w konstrukcje powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe o

3 grubości powłoki zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000 z doszczelnieniem powłokami malarskimi-farbą proszkową. Łączna grubość powłok antykorozyjnych min. 150 m, kolor RAL mocowań Elementy zawieszeń ocynkowane ogniowo i malowane farbą proszkową powinny być pozbawione gwintów oraz skonstruowane w ten sposób aby na budowie nie następowało ich skracanie oraz modyfikacje, których następstwem będzie uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 3. SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt. XX. Dobór sprzętu i urządzeń niezbędnych do wykonania należy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inżynierem. Sprzęt do montażu powinien być zgodny z Projektem Technologii i Organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę. Roboty montażowe powinny być przeprowadzone ręcznie. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt. XX Transport rur Transport materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych winien odbywać się samochodami skrzyniowymi w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pakowane wyroby powinny być oznakowane przy użyciu etykiety zawierającej co najmniej następujące dane: nazwę lub firmowy znak producenta, nazwę wyrobu, typ rury, wymiar średnicy nominalnej w mm, identyfikację produkcji (data, zmiana robocza, linia produkcyjna itp). Podczas prac przeładunkowych rury z tworzyw sztucznych nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze blisko 0 o C i niższej Składowanie materiałów Rury i łączniki powinny być pakowane i składowane zgodnie z zaleceniami producenta. 5. WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt. XX. Montaż rur kolektora winien przebiegać zgodnie z Dokumentacją Projektową przy zachowaniu szczególnej dokładności i staranności wykonania. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót, Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty, Projekt Warsztatowy Odwodnienia, zawierający mocowanie do konstrukcji Projekt Warsztatowy Odwodnienia Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny Projektu Warsztatowego Odwodnienia, zawierającego rysunki robocze. W szczególności należy rozwiązać następujące zagadnienia: szczegółowe opracowanie sposobu łączenia rur, dobór kompensatora oraz przejścia kolektora przez konstrukcję przyczółka, umiejscowienie czyszczaków, rysunki robocze konstrukcji stalowych mocujących rury wraz z ich kotwieniem do konstrukcji, dobór zabezpieczenia antykorozyjnego dla elementów stalowych 5.2. Projekt Technologii Organizacji Robót W projekcie tym należy rozwiązać następujące zagadnienie: metodę montażu, pomosty i podesty robocze umożliwiające dostęp do wbudowania rur, zagadnienia bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwo ruchu w trakcie prowadzenia robót Montaż i zamocowanie rur kolektora odwodnienia obiektów mostowych Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich wytyczenia i trwałego oznaczenia przebiegu kolektora, punktów mocowania i wyznaczenia otworów przepustowych w elementach konstrukcyjnych.

4 Trasa rur kolektora powinna być zgodna z Dokumentacją projektową. Rury kolektora należy instalować zgodnie z projektem warsztatowym opracowanym przez Wykonawcę. Połączenie żeliwnego wpustu mostowego z podejściem do kolektora winno zapewniać pełną szczelność, tak aby uniemożliwić spływ wody obok rury i zamakanie konstrukcji nośnej. zastosowanego systemu. Przy określaniu rozstawu konstrukcji wieszakowych lub wsporczych należy brać pod uwagę: średnicę rur, zakres temperatur pracy kolektora konstrukcję obiektu. W rurach powinny znajdować się czyszczaki i kompensatory. Ich rozmieszczenie będzie określone w projekcie odwodnienia dostarczonym przez Wykonawcę. Rury przechodzące przez ścianę przyczółka lub poprzecznice powinny być umieszczane w rurze ochronnej, np. z PCW, o odpowiednio większej średnicy, zabetonowanej uprzednio. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt. XX Badania prowadzone podczas kontroli robót sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową i rysunkami roboczymi, sprawdzenie materiałów, sprawdzenie prawidłowości zamocowań i uszczelnień rur Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych elementów z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów Sprawdzenie materiałów Sprawdzenie materiałów polega na sprawdzeniu średnicy rur i sztywności nominalnej rur na podstawie Aprobaty Technicznej. Należy również sprawdzić, czy dostarczone rury kolektora i przyłączy, kształtki, uszczelki i elementy mocowań należą do jednego systemu Sprawdzenie prawidłowości zamocowań i uszczelnienie rur Sprawdzenie prawidłowości zamocowań i uszczelnienia rur obejmuje kontrolę trwałości mocowania rur do konstrukcji, prawidłowości połączeń rur wg wymogów niniejszej ST oraz drożność systemu odwodnienia. Po zakończeniu robót sprawdza się szczelność wbudowanego systemu odwadniającego na podstawie szczegółowego przeglądu systemu odwadniającego dokonanego w trakcie intensywnych opadów atmosferycznych lub przy użyciu sprzętu (np.: beczkowozu lub hydrantu) wymuszających grawitacyjny przepływ wód deszczowych w kolektorach zbiorczych. Sprawdzenie rur odwadniających obejmuje kontrolę tolerancji ustawienia, trwałości mocowania do konstrukcji i prawidłowości połączeń wg niniejszej Specyfikacji oraz drożność rur. Sprawdzenie sprawności działania całego odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomocą oględzin czy woda z płyty pomostu w całości jest odprowadzona przez system wpustów, czy nie ma przecieków wody obok rur odwadniających czy sączków. Należy sprawdzić, czy odprowadzana z nawierzchni woda nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju niosącego, nie zagraża konstrukcji obiektu. Kolektor odwodnienia pracuję grawitacyjnie, więc nie ma możliwości aby wytworzyło się w nim jakiekolwiek ciśnienie. W związku z tym próba szczelności polegała będzie na stworzeniu warunków zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy podczas deszczu. Próba będzie wykonana dla poszczególnych sekcji, woda zostanie dostarczona na wiadukt za pomocą beczkowozu. Wprowadzenie wody do systemu odwodnienia obiektu każdorazowo rozpocznie się od wpustu najbardziej oddalonego od studzienki kanalizacyjnej (dla danej sekcji). Ma to na celu sprawdzenie szczelności połączenia wpustu z kolektorem i szczelności samego kolektora Po wlaniu ok.2000 l (3,0 l/s x 600s) beczkowóz ruszy w kierunku spływu wlewając wodę do kolejnych wpustów dla sprawdzenia szczelności połączeń wpustów z kolektorem. Podczas wlewania wody należy prowadzić obserwację danej sekcji w celu wykrycia ewentualnych wycieków. Taką samą operację należy powtórzyć dla kolejnych sekcji. Jeżeli podczas badania nie zostaną stwierdzone żadne wycieki z połączeń wpustów z kolektorem i z samego kolektora można uznać,że układ jest szczelny i prawidłowo odprowadzi wody opadowe z powierzchni obiektu Kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych elementów mocujących

5 Ocenę jakości powłoki cynkowej na elementach mocujących rury należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 1461: OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt.xx Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest 1m (metr) kolektora na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt.xx. Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorom częściowym w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli badania wymienione w pkt. XX dadzą dodatni wynik, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno z badań da wynik ujemny, całość robót odbieranych lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami i nie nadające się do przyjęcia. W tym celu Wykonawca powinien poprawić wykonane niezgodnie z niniejszymi wymaganiami roboty w celu doprowadzenia do zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania. 9. Podstawa płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M Wymagania ogólne, pkt.xx Cena jednostki obmiarowej Podstawa płatności podana jest w ST D-M Wymagania ogólne. Płaci się za 1 metr (m) zamontowanych i odebranych rur kolektora odwodnienia, zgodnie z określeniem podanym w pkt. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: opracowanie Projektu Technologii i Organizacji robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, opracowanie Projektu Warsztatowego Odwodnienia, wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; zapewnienie wymaganej kolorystyki rur w uzgodnieniu z Inżynierem przygotowanie do montażu, wyposażenie kolektora w czyszczaki i kompensatory; montaż kolektora wraz z rurami łączącymi z wpustami mostowymi oraz z uszczelnieniem połączeń rur, mocowanie rur do konstrukcji, uszczelnienie przejść rur kolektora w konstrukcji przyczółka, wykonanie podłączenia kolektora do studzienki kanalizacyjnej, zabezpieczenie antykorozyjne elementów do podwieszenia rur, wykonanie próby szczelności, wykonanie niezbędnych rusztowań i ich przekładanie, wykonanie badań i pomiarów oczyszczenie terenu Robót, oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie PRZEPISY ZWIĄZANE Normy PN-79/H PN-88/H PN-83/H PN-81/H PN-85/M PN-86/M Łączniki z żeliwa ciągliwego. Wymagania i badania Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i niskostopowej. Kątowniki nierównomierne stalowe walcowane na gorąco. Śruby z łbem sześciokątnym. Nakrętki sześciokątne.

6 PN-70/H Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. PN-70/H Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. PN-70/H Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. PN-71/H Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. PN-74/C Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. PN-80/C Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. PN-93/C Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów. PN-84/H Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. PN- EN 24015:1999 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem metrycznym drobnozwojowym. Klasa dokładności A i B. PN-EN 10242:1998 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. PN-87/C Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie. PN-89/S Obiekty mostowe - konstrukcje stalowe. Wymagania i badania Inne dokumenty - Zalecenia dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych obiektów mostowych, IBDiM 1998r - Katalog Detali Mostowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002r.

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM RYNNOWY PODSUFITKA

SYSTEM RYNNOWY PODSUFITKA RYNNOWY RYNNOWY PODSUFITKA katalog produktów cennik RYNNOWY I PODSUFITKA RYZA to grupa produktów składająca się z systemu rynnowego i podsufitki dachowej. Wiedza inżynierska, nowoczesne technologie oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Praca na dachach. Health and Safety Executive

Praca na dachach. Health and Safety Executive Health and Safety Executive Praca na dachu może być niebezpieczna. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów i poważnych obrażeń w budownictwie, a dekarze stanowią największą, bo 24-procentową,

Bardziej szczegółowo