SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 MONTAŻ OGRODZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 MONTAŻ OGRODZEŃ"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 MONTAŻ OGRODZEŃ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot polegających na wykonaniu ogrodzeń dla zadania pn.: Docelowe ogrodzenia terenów na działkach Zamawiającego, położonych we Wrocławiu, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1/2, 12/1, 13/4, 49/2 50/1, 50/2, AM- 35 obręb Plac Grunwaldzki Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa Opis Wznoszenie ogrodzeń 1.2. Zakres robót objętych SST Niniejsza SST dotyczy robót, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie montażu ogrodzeń panelowych i z siatki Ogólne wymaganie robót Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zgodność z Opisem Przedmiotu Zamówienia, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej SST, polskich normom, atestom higienicznym dopuszczających materiał do powszechnego stosowania w budownictwie w szczególności: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.881); Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(dz. U. z 2002r., Nr 166.poz. 1360, z późniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogrodzenie terenu winno spełniać wymagania bezpieczeństwa i użytkowania w przestrzeni publicznej z uwzględnieniem placówki oświaty publicznej. a w szczególności wyposażenie powinno: Posiadać gwarancje na min 3 lata liczone od daty przekazania do użytkowania. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa,,b wydany przez odpowiedni Instytut lub Urząd. Urządzenia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Urządzenia podlegają, co do zasady, unormowaniom dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE) PN-EN 1176 oraz PN-EN Rodzaje materiałów Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń są: Strona 1 z 5

2 Kształtowniki stalowe ocynkowane prostokątne 60x40 mm oraz okrągłe fi 42 mm z przeznaczeniem na słupki; Siatka ogrodzeniowa o oczkach 50x50 mm z drutu stalowego ocynkowanego; Pręt stalowy fi 5 mm ocynkowany z przeznaczeniem na panele; Prefabrykowane podmurówki betonowe; Tworzywo sztuczne odporne na promienie UV na zaślepki słupków; Beton klasy co najmniej C12/15 do zabetonowania słupków. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST A-001 Wymagania Ogólne pkt. 3. Roboty można wykonać dowolnym sprzętem. Przewiduje się drobny sprzęt mechaniczny: piły, ubijarki, kantówki, nożyce itp. oraz wiertnicę do wiercenia dołów montażowych pod słupki. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania Elementy ogrodzeń przewozić można dowolnymi środkami transportu. Wszystkie elementy powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. Magazynowanie Elementy do wbudowania należy chronić przed warunkami atmosferycznymi oraz ubrudzeniem. Składowanie na placu budowy nie może pogorszyć właściwości materiałów. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Przed wykonaniem właściwych robot ogrodzeniowych należy wytyczyć miejsce osadzenia fundamentów na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z SST Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, należą: Wykonanie otworów do montażu słupków wiertnicą o średnicy min. 30 cm na głębokość min 80 cm; Zabetonowanie słupków przy użyciu betonu o klasie min C12/15; Montaż paneli za pomocą systemowych obejm; Naciągnięcie siatki ogrodzeniowej na słupki. Ustawienie ogrodzeń Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć kapturki z PVC zabezpieczający górny otwór rury lub zaślepione (zaspawane) końcówki lub inne zabezpieczenie przed wodą. Malowanie elementów Elementy ogrodzenia panelowego należy dostarczyć powleczone na wytwórni warstwą poliestrową o grubości min. 100 mikrometrów w kolorystyce podanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia Warstwa poliestru musi posiadać atest pozwalający do stosowania na zewnątrz i być całkowicie odporna na promieniowanie UV. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robot i jakość użytych materiałów. Strona 2 z 5

3 Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 6.2 Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robot i przedstawić Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 6.3 Badania w czasie wykonywania robót Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Tolerancje wymiarowe: Dopuszcza się tolerancję wymiarową w rozstawie słupków ogrodzenia panelowego umożliwiającą poprawne zamontowanie panela. 6.4 Kontrola w czasie wykonywania robót W czasie wykonywania robót należy zbadać: zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, prawidłowość wykonania dołów poprawność wykonania fundamentów poprawność ustawienia słupków, konstrukcji, zakotwień. 6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach niniejszej SST zostaną Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady Jednostką obmiarową wykonanych robot jest wykonanie poszczególnych elementów ogrodzenia wraz z wszystkimi jego elementami. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami projektanta, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Celem odbioru jest ostateczne ocena rzeczywiście wykonanych robot pod względem ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robot Zamawiającemu do akceptacji. Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej SST dały wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we ustalonym terminie. Wykonawca winien między innymi przekazać: informację identyfikującą producenta (importera), dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób urządzenia lub nawierzchnia zostały wyprodukowane (powinna być tam na pewno zawarta informacja o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach i listą zalecanych części zamiennych), informację o zasadach kontroli i konserwacji, pisemne potwierdzenie kompletności wykonania prac objętych zamówieniem. Strona 3 z 5

4 8.2. Wymagania przy odbiorze Dokumenty i dane Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i SST, Inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót Odbiór końcowy Warunki odbiorru końcowego podane zostały w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne zasady Warunki płatności za wykonane roboty określa umowa. 9.2 Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania urządzeń wyposażenia obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, organizację terenu budowy oznakowanie i wygrodzenie trenu robót; wykonanie wykopów do montażu słupków; dostarczenie na miejsce wbudowania elementów gotowych oraz materiałów pomocniczych; ustawienie ogrodzenia; przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych; przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych ostatecznych; oczyszczenie i uporządkowanie terenu robot, okresowych kontroli oraz konserwacji w okresie gwarancyjnym. 10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA Norma PN-EN 1176 składa się z następujących części: PN-EN :2005U Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli PN-ISO :1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok PN-ISO /Ad1:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów: Ap1:2002 Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania i zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad1). PN-ISO :1996/Ap1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześnie nałożonych powłok (poprawka) PN-ISO :1998/Ap1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok PN-ISO :2004 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni. PN-70/H Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne (norma archiwalna) PN-H Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne (norma zastąpiona inną normą) PN-79/H Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne (norma archiwalna) Strona 4 z 5

5 PN-87/M Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania wytyczne (norma zastąpiona inną normą) PN-EN ISO 1460:2001 Powłoki metalowe - Powłoki cynkowe zanurzeniowe na materiałach żelaznych - Oznaczanie masy jednostkowej metodą wagową BN-89/ Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania BN-83/ Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietyleny BN-73/ Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary PN-M Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim Inne dokumenty i instrukcje Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: - Instrukcja zabezpieczenia przed korozją; - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Strona 5 z 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Przebudowa laboratorium wody czystej fizykochemia i bakteriologia w Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach, działka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH pn. ROBOTY BUDOWLANE W NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH i INSTALACYJNYCH ST, SST-1, SST-2, SST-3, SST-4, SST-5, SST-6, ST-7, ST-8 Warszawa, 26.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, maj 2013r

Dąbrowa Górnicza, maj 2013r BWP SP. Z O.O. ul. Strzemieszycka 248 42-530 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-239-31-84 ; REGON: 240898529 www.e-bwp.pl e-mail: sekretariat@e-bwp.pl tel/fax. 32 260 17 19 ; 662 135 701 ; 662 134 997 Obiekt: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-453.5.10 ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-453.5.10 ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-453.5.10 ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Kod CPV Opis robót 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45231112-3 Instalacja rurociągów 45231220-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b

Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji Adres: 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2b TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDYNKU CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH DLA MŁODZIEŻY PRZY MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO MOTODROM WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWĄ,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych LOKGAZ SP Z O.O. Lusówko ul. Jankowicka 7a 62-080 Tarnowo Podgórne Nazwa inwestycji Modernizacja instalacji ogrzewania w Domu Ludowym Uścięcice ul. Długa 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Opalenica Ul. 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNO LABORATORYJNYCH NR 306 A, 306B WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WOD KAN, CO, GAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje stalowe SST 2.1 KOD CPV 45262410-8

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje stalowe SST 2.1 KOD CPV 45262410-8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Konstrukcje stalowe SST 2.1 KOD CPV 45262410-8 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja i adaptacja kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury "Zamek"

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt : Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego Latowice ul. Środkowa 43, działka nr 594/1 Inwestor : Gmina Sieroszewice 63-405 Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na pomieszczenia biurowe w Lubszy, dz. nr 440/1 KOD CPV: 45330000-9 DZIAŁ: D-1.3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA ZAMÓWIENIA: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2 w MŁAWIE. ul. Zuzanny Morawskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD - KAN, INSTALACJI KLIMATYZACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD - KAN, INSTALACJI KLIMATYZACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD - KAN, INSTALACJI KLIMATYZACJI CPV 45330000-9, 45331100-7, 45331230-7 Nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Poznań ul Św. Marcin 87 CPV - 45421131-1 Instalowanie drzwi CPV - 45421147-6 Instalowanie krat CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej BRANśA SANITARNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO

Bardziej szczegółowo