Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika"

Transkrypt

1 Liveradio vintage przewodnik uŝytkownika

2 Spis treści 1. zanim zaczniesz 2 2. podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 7 3. korzystanie z Liveradio vintage ustawienia Liveradio vintage odtwarzanie dźwięku z pamięci USB podcasty i audiobook przewijanie do przodu/tyłu ulubione szybkie uruchamianie stacji radiowych odtwarzanie muzyki z komputera odtwarzanie stacji radiowych FM wsparcie techniczne 36 Liveradio vintage przewodnik uŝytkownika 1

3 1. zanim zaczniesz uniwersalny zasilacz z dwoma rodzajami końcówek 1.1. zawartość opakowania Liveradio vintage pilot zdalnego sterowania zanim zaczniesz 2

4 1.2. opis Liveradio vintage przedni panel przycisk Home (krótkie naciśnięcie menu długie naciśnięcie tryb czuwania) przycisk Back: Wstecz przycisk Ulubione ekran przycisk Poprzedni pokrętło sterujące do przewijania/zatwierdzania menu oraz zmiany głośności przycisk odbiornik sygnału zdalnego sterowania przycisk Play/Pauza przycisk pamięci stacji FM Następny zanim zaczniesz 3

5 tylny panel antena port USB przełącznik Włącz/Wyłącz wyjście słuchawkowe wyjście RCA stereo port Ethernet (RJ45) gniazdo zasilania (12V) zanim zaczniesz 4

6 1.3. opis pilota zdalnego sterowania przycisk gotowości Włącz/Wyłącz przycisk Home (Menu główne) ulubione stacje przyciski wyboru zapamiętanych stacji i przycisk wyboru Mem przycisk Powtarzaj/Losuj dla pamięci USB przycisk Back: Wstecz przycisk Mute: Wycisz regulacja głośności panel nawigacyjny zanim zaczniesz 5

7 1.4. podłączanie do zasilania sieciowego Kolejność podłączania do zasilania sieciowego: 1. włóŝ odpowiednią wtyczkę do zasilacza 2. podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania Liveradio vintage 3. podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda sieci elektrycznej (230V) 4. włącz Liveradio za pomocą przełącznika Włącz/Wyłącz zanim zaczniesz 6

8 2. podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet Przy pierwszym uruchomieniu Liveradio vintage automatycznie rozpocznie się konfiguracja parametrów Liveradio i połączenia z Internetem. 1. wybierz język, którego chcesz uŝywać Wszystkie opisane w niniejszym rozdziale czynności mogą być wykonywane za pomocą przycisków znajdujących się na przednim panelu Liveradio lub przy uŝyciu pilota zdalnego sterowania. Zanim rozpoczniesz podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet, zapoznaj się z podrozdziałem 3.1. nawigacja po menu. 2. wybierz tryb powiązania z modemem (Wi-Fi lub Ethernet): Obrót pokrętła powoduje przewijanie opcji w menu. a) jeśli chcesz połączyć się za pomocą bezprzewodowej karty Wi-Fi, wybierz opcję Wi-Fi, a następnie przejdź do kolejnego 3 punktu niniejszej instrukcji Przyciśnięcie pokrętła powoduje zatwierdzenie wybranej opcji menu. b) jeśli chcesz połączyć się za pomocą kabla Ethernet: Powrót do poprzedniego menu. włóŝ wtyczkę kabla Ethernet do portu Ethernet modemu Livebox (port znajduje się z boku lub z tyłu modemu), drugi koniec kabla podłącz do portu Ethernet Liveradio podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 7

9 wybierz opcję Ethernet wybierz Automatyczny adres IP i zatwierdź, przyciskając pokrętło Liveradio bądź przycisk Select na pilocie 3. podłączanie Liveradio do modemu za pomocą bezprzewodowej karty Wi-Fi Uwaga! Wskazane jest, aby Liveradio znajdowało się w promieniu 40m od punktu dostępowego sieci bezprzewodowej w celu zapewnienia dobrego połączenia z Internetem. Jeśli znajdujesz się w pomieszczeniu zamkniętym, musisz pamiętać, Ŝe ściany i podłogi ograniczają zasięg odbioru sieci. JeŜeli na pasku zasięgu sieci bezprzewodowej nie wyświetla się ani jedna kreska zasięgu, połączenie nie moŝe zostać nawiązane. c) podłączanie Liveradio do modemu Livebox wybierz nazwę swojej sieci bezprzewodowej z wyświetlonej listy Uwaga! W przypadku wyboru opcji Stały adres IP (opcja zalecana dla zaawansowanych uŝytkowników), naleŝy wprowadzić adres IP Liveradio, maskę podsieci, bramę dostępową oraz adres serwera DNS. Szczegółowy opis tej procedury znajduję się w podrozdziale 4.4. połączenia. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) znajduje się na naklejce na spodzie modemu Livebox. przejdź do kolejnego 4 punktu niniejszej instrukcji (pomiń punkt 3) podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 8

10 wprowadź klucz bezpieczeństwa Wi-Fi (WEP lub WPA) wybranej sieci bezprzewodowej Klucz znajduje się na naklejce na spodzie modemu Livebox. wybierz tryb połączenia Wybierz opcję Automatyczny adres IP i zatwierdź, przyciskając pokrętło Liveradio bądź przycisk Select na pilocie. Klucz składa się z cyfr i liter od A do F. Znak 0 oznacza zero. Format klucza bezpieczeństwa: A FFFF FFFF FF). Wyboru znaku dokonuje się poprzez kręcenie pokrętłem: aby zatwierdzić wybrany znak, naciśnij pokrętło moŝesz powrócić do wybranego wcześniej znaku, naciskając przycisk Poprzedni lub Następny moŝesz skasować wybrany znak, naciskając przycisk Wstecz. Uwaga! W przypadku wyboru opcji Stały adres IP (opcja zalecana dla zaawansowanych uŝytkowników), naleŝy wprowadzić adres IP Liveradio, maskę podsieci, bramę dostępową oraz adres serwera DNS. Szczegółowy opis tej procedury znajduję się w podrozdziale 4.4. połączenia. łączenie z modemem Livebox Po wprowadzeniu klucza bezpieczeństwa naciśnij przycisk Play/Pauza, aby zatwierdzić wybór i przejść do kolejnego kroku. Aby nawiązać połączenie z modemem Livebox naciśnij przycisk połączenia bezprzewodowego na modemie Livebox podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 9

11 Uwaga! PoniŜej przedstawiono połoŝenie przycisku na modemie Livebox. W momencie, kiedy Liveradio vintage nawiąŝe połączenie z modemem Livebox, na ekranie Liveradio wyświetlą się następujące komunikaty: Modem będzie gotowy na przyjęcie połączenia od Liveradio vintage wówczas, gdy dioda sieci bezprzewodowej na modemie Livebox zacznie migać światłem przerywanym. d) podłączanie Liveradio do innego modemu wybierz nazwę swojej sieci bezprzewodowej z wyświetlonej listy Przejdź do następnego kroku, naciskając pokrętło. wprowadź klucz bezpieczeństwa Wi-Fi (WEP lub WPA) wybranej sieci bezprzewodowej Wybór znaku następuje poprzez kręcenie pokrętłem: aby zatwierdzić wybrany znak, naciśnij pokrętło moŝesz powrócić do wybranego wcześniej znaku, naciskając przycisk Poprzedni lub Następny podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 10

12 moŝesz skasować wybrany znak, naciskając przycisk Wstecz. łączenie z modemem W momencie, kiedy Liveradio vintage nawiąŝe połączenie z modemem, na wyświetlaczu Liveradio wyświetlą się następujące komunikaty: Po wprowadzeniu klucza bezpieczeństwa naciśnij przycisk Play/Pauza, aby zatwierdzić wybór i przejść do kolejnego kroku. wybierz tryb przydzielania adresu IP 4. wybierz strefę czasową z wyświetlonej listy Wybierz opcję Automatyczny adres IP i zatwierdź, przyciskając pokrętło Liveradio bądź przycisk Select na pilocie. Liveradio vintage jest juŝ skonfigurowane i gotowe do uŝycia. Uwaga! W przypadku wyboru opcji Stały adres IP (opcja zalecana dla zaawansowanych uŝytkowników), naleŝy wprowadzić adres IP Liveradio, maskę podsieci, bramę dostępową oraz adres serwera DNS. Szczegółowy opis tej procedury znajduję się w podrozdziale 4.4. połączenia. podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 11

13 3. korzystanie z Liveradio vintage Przyciśnięcie pokrętła powoduje zatwierdzenie wybranej opcji menu nawigacja po menu Powrót do poprzedniego menu. Do nawigacji po menu słuŝy pokrętło Liveradio oraz przyciski nawigacyjne pilota zdalnego sterowania. Wybór danej opcji odbywa się poprzez przyciśnięcie pokrętła lub przycisku Select na pilocie. Wyjście z danej opcji menu jest moŝliwe poprzez naciśnięcie przycisku Back. podstawowe funkcje panelu Liveradio Play/Pauza audio. Zatwierdzenie klucza WEP lub WPA. podstawowe funkcje pilota zdalnego sterowania Obrót pokrętła powoduje przewijanie opcji w menu. Pionowa nawigacja po menu. korzystanie z Liveradio vintage 12

14 3.4. przechodzenie między menu Zatwierdzenie wybranej opcji. Powrót do poprzedniego menu. Przycisk Home umoŝliwia powrót do menu głównego w dowolnej chwili przechodzenie między pozycjami w menu Krótkie przyciśnięcie tego przycisku powoduje przejście np. pomiędzy: czasem, informacjami odnośnie źródła dźwięku i menu głównym radia. Przeglądanie pozycji menu odbywa się za pomocą pokrętła Liveradio bądź przycisków pionowej nawigacji pilota zdalnego sterowania wybieranie pozycji menu Długie przyciśnięcie przycisku Home powoduje przejście radia w tryb czuwania. Aby wybrać wyświetloną pozycję w menu, naciśnij pokrętło Liveradio bądź przycisk Select pilota zdalnego sterowania. Wyświetlą się wówczas nowe elementy menu lub rozpocznie się odtwarzanie muzyki. korzystanie z Liveradio vintage 13

15 3.5. regulacja głośności Gdy na ekranie wyświetlane są informacje dotyczące źródła dźwięku, obróć pokrętło, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. MoŜesz regulować głośność za pomocą przycisków pilota w dowolnym momencie, bez względu na to, co jest wyświetlone na ekranie słuchanie internetowej stacji radiowej Jeśli chcesz słuchać stacji nadawanej w Internecie, wybierz z menu głównego opcję Radia internetowe. Stacje zorganizowane są w hierarchiczne menu, podobnie jak katalogowa organizacja plików w komputerze. Pozycje menu wyświetlane są na ekranie Liveradio i moŝna je przeglądać za pomocą pokrętła bądź przycisków pionowej nawigacji na pilocie rozpoczęcie słuchania stacji radiowej Aby rozpocząć odtwarzanie wybranej stacji radiowej, naciśnij pokrętło Liveradio wstrzymanie odtwarzania stacji radiowej MoŜesz przeglądać bazę internetowych stacji radiowych według kategorii: alfabetycznie (A-Z) najlepsze przeboje (Best of) audycje (Tematyczne) gatunek muzyki (Muzyka) stacje z róŝnych części świata (Świat) korzystanie z Liveradio vintage Wyświetlona na ekranie Liveradio ikona play oznacza, Ŝe stacja radiowa jest w trakcie odtwarzania. Naciśnięcie przycisku Play/Pauza spowoduje wstrzymanie odsłuchiwania. Po ponownym przyciśnięciu nastąpi wznowienie odtwarzania. 14

16 3.9. inne opcje 2. wybierz grupę stacji muzycznych, np. Best -Of Podczas słuchania radia moŝliwe są następujące opcje: powrót do poprzedniej opcji (jeśli jesteś w menu) krótkie przyciśnięcie przycisku Back zmiana stacji radiowej na kolejną bądź poprzednią przyciśnięcie przycisku Następny lub Poprzedni przejście do kolejnej audycji podcast lub kolejnego rozdziału audiobooka (opcja ta nie jest dostępna podczas odsłuchiwania radia internetowego) - długie przyciśnięcie przycisku Następny lub Poprzedni na Liveradio bądź przyciśnięcie przycisków w przód i w tył na pilocie. 3. wybierz stację radiową z listy Odsłuchiwanie źródła dźwięku jest moŝliwe we wszystkich trybach pracy Liveradio. Tylko przy niektórych opcjach, jak np. Budzik, Aktualizacja oprogramowania, Reset, dźwięk moŝe zostać przerwany tymczasowo. Aby rozpocząć słuchanie radia: 1. wybierz z Menu głównego opcję Radia internetowe wyświetlanie informacji o stacji/utworze odsłuchiwanym Podczas słuchania internetowej stacji radiowej na ekranie Liveradio wyświetlane są informacje na temat stacji, stanie odtwarzania, a takŝe dodatkowe informacje o artyście/utworze lub stacji radiowej. korzystanie z Liveradio vintage 15

17 3.11. czas i info Aby przejść do trybu wyświetlania godziny i daty, naleŝy przycisnąć przycisk Home. Na ekranie znajduje się równieŝ ikona zasięgu sieci bezprzewodowej. Tryb czuwania moŝna uaktywnić na dwa sposoby: przyciskając przycisk Home przez 2 sekundy wybierając Tryb czuwania w menu głównym. Uwaga! Jeśli podczas odtwarzania muzyki uaktywnisz Tryb czuwania, odtwarzanie zostanie zatrzymane. Aby wyjść z Trybu czuwania, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk. Odtwarzanie muzyki zostanie ponownie uruchomione menu główne tryb czuwania Tryb czuwania Liveradio zmniejsza pobór mocy. Tryb ten odpowiada częściowemu wyłączeniu Liveradio, z zachowaniem aktywności funkcji alarmów i czasu. Dostęp do Menu głównego moŝna uzyskać w dowolnym momencie, przyciskając przycisk Home. Uwaga! Przejście do Menu głównego nie przerywa odtwarzania muzyki. W trybie czuwania Liveradio posiada następujące cechy: na ekranie wyświetlany jest tylko zegar; jeśli włączony jest alarm, widoczne są równieŝ ikony alarmu i czasu Liveradio nie odtwarza Ŝadnego dźwięku ani tekstu podświetlenie ekranu Liveradio jest wyłączone połączenie z siecią bezprzewodową jest nieaktywne. korzystanie z Liveradio vintage 16

18 W Menu głównym dostępne są następujące opcje: Radia internetowe Podcasty Radio FM Ulubione USB Media serwery Ustawienia Tryb czuwania korzystanie z Liveradio vintage 17

19 4. ustawienia Liveradio vintage Informacje Reset Ustawienia stanowią jedną z opcji Menu głównego budzik Liveradio posiada funkcję budzika. Ustawiając budzik, moŝna wybrać dźwięk budzika (źródło dźwięku) oraz poziom jego głośności. PoniŜej przedstawiono sposób konfiguracji budzika: Aby wybrać Ustawienia, wciśnij pokrętło Liveradio bądź przycisk Select na pilocie zdalnego sterowania. 1. z Menu głównego» Ustawienia wybierz opcję Budzik W Ustawieniach moŝna dostosować następujące funkcje Liveradio: 2. włącz alarm, naciskając pokrętło Liveradio lub przycisk Select na pilocie Budzik Połączenia Wyjście audio Czas Strefę czasową Język Aktualizację oprogramowania ustawienia Liveradio vintage 18

20 3. ustaw godzinę budzenia 4. wybierz opcję Czas wybierz źródło dźwięku Aby ustawić dźwięk budzika, wybierz źródło dźwięku i zatwierdź pokrętłem Liveradio bądź przyciskiem Select na pilocie. 5. ustaw godzinę budzenia za pomocą pokrętła Liveradio lub przycisków pionowej nawigacji na pilocie. Zatwierdź wybór godziny, przyciskając pokrętło. Jako dźwięk budzika moŝna ustawić: Sygnał domyślny Ulubione stacje radiowe Radio internetowe Ulubione stacje FM Szukaj stacji FM USB 6. Taką samą operację wykonaj podczas ustawiania minut. Po dokonaniu ustawień, czas budzenia wyświetlony zostanie w menu ustawień budzika. ustawienia Liveradio vintage 19

21 7. ustaw poziom głośności 1. w Menu głównym wybierz Ustawienia, a następnie opcję Czas W ustawieniach głośności są do wyboru dwie opcje: Stała głośność dźwięk budzika będzie stały Rosnąca głośność dźwięk budzika będzie narastał. 2. określ sposób ustawienia zegara Dodatkowo Liveradio ma wbudowaną funkcję drzemki. Czas drzemki wynosi 8 minut. Aktywacja drzemki następuje poprzez wciśnięcie pokrętła Liveradio bądź przycisku Select na pilocie zdalnego sterowania. Funkcję drzemki moŝna uaktywniać aŝ 8 razy. Kolejne przyciśnięcie przycisków spowoduje wyłączenie alarmu. 3. w trybie ręcznym, zegar ustawia się za pomocą pokrętła Aby wyjść z ustawień budzika naciśnij przycisk Back. Wszystkie ustawienia zostaną zapisane zegar Liveradio posiada zegar, który moŝna ustawić Automatycznie bądź Ręcznie. Aby przejść do ustawień zegara, naciśnij pokrętło Liveradio bądź przycisk Select na pilocie. ustawienia Liveradio vintage 20

22 4. moŝna takŝe zdefiniować format wyświetlanego zegara. W tym 2. wybierz strefę czasową, w której się znajdujesz celu naleŝy przejść do opcji Format i zaznaczyć wybraną pozycję strefa czasowa Funkcja Strefa czasowa umoŝliwia Liveradio automatyczną aktualizację godziny zgodnie z wybraną strefa czasową. Aby dokonać zmiany strefy czasowej: 4.4. połączenia W kaŝdej chwili moŝna zmienić sieć, z którą połączone jest Liveradio. W tym celu: 1. wybierz z Menu głównego opcję Ustawienia» Połączenia 1. wybierz z Menu głównego opcję Ustawienia, a następnie Strefa czasowa 2. wybierz sposób połączenia, np. Wi-Fi ustawienia Liveradio vintage 21

23 3. z dostępnych sieci wybierz tą, z którą chcesz się połączyć 6. wprowadź adres IP Liveradio 4. wprowadź klucz bezpieczeństwa (Klucz WEP), jeśli jest wymagany 7. wprowadź maską podsieci Wprowadzony klucz zatwierdź przyciskiem Play/Pauza. 8. wprowadź podstawowy adres IP bramy domyślnej 5. wybierz tryb przydzielania adresu IP. 9. wprowadź pierwszy adres serwera DNS ustawienia Liveradio vintage 22

24 10. wprowadź drugi adres serwera DNS 2. wybierz język z listy dostępnych języków Zatwierdź wprowadzone parametry, przyciskając pokrętło Liveardio bądź przycisk Select na pilocie zdalnego sterowania język Aby zmienić język komunikatów na ekranie: 1. wybierz z Menu głównego opcję Ustawienia, a następnie Język ustawienia Liveradio vintage 23

25 4.6. aktualizacja oprogramowania W tym miejscu znajdują się równieŝ szczegółowe informacje na temat połączenia. Oprogramowanie zainstalowane na Liveradio moŝna aktualizować za pośrednictwem Internetu. Po wybraniu funkcji Aktualizacja oprogramowania (Menu główne» Ustawienia» Aktualizacja oprogramowania) Liveradio automatycznie sprawdzi dostępność nowej wersji oprogramowania i dokona jego aktualizacji. Za pomocą pokrętła lub przycisków pionowej nawigacji moŝna przechodzić między poszczególnymi informacjami dotyczącymi połączenia Liveradio z modemem, takimi jak: sposób połączenia, tryb adresu IP, adres IP Liveradio, maska podsieci oraz adres IP serwera DNS. Uwaga! Podczas aktualizacji oprogramowania nie odłączaj Liveradio od zasilania informacje Numer seryjny Liveradio znajduje się w opcji Informacje. Numer ten jest niepowtarzalnym numerem identyfikującym Twoje Liveradio. ustawienia Liveradio vintage 24

26 4.8. reset Funkcja Reset umoŝliwia przywrócenie ustawień fabrycznych Liveradio. Jeśli wybierzesz tę funkcję, Liveradio uruchomi się ponownie i wyświetli się kreator konfiguracji. ustawienia Liveradio vintage 25

27 5. odtwarzanie dźwięku z pamięci USB 3. wybierz katalog i zatwierdź, naciskając pokrętło Liveradio Ponowne przyciśnięcie pokrętła spowoduje odtworzenie wybranego utworu. Liveradio obsługuje następujące formaty plików: MP3 (do 320 kb/s max), WMA (do 320 kb/s max), WAV, Real Audio, PLS, M3U i RAM. Poprzez port USB moŝna odtwarzać na Liveradio pliki audio znajdujące się na pamięci USB lub innym dysku przenośnym. W tym celu: 1. podłącz dysk do portu USB Liveradio 2. w Menu głównym wybierz opcję USB Utwory z folderu odtwarzane są jeden po drugim, w kolejności wyświetlanej na ekranie. Aby przejść do kolejnego utworu wystarczy przekręcić pokrętłem bądź przycisnąć przycisk nawigacyjny na pilocie. Uwaga! JeŜeli pamięć USB nie zostanie podłączona do portu USB bądź Liveradio nie rozpozna urządzenia, na ekranie wyświetli się poniŝszy komunikat: Twoje pliki audio i katalogi zostaną wyświetlone na ekranie. Uwaga! Informacje na temat dostępnych plików audio na dysku USB nie mogą być przechowywane w katalogu Ulubione. odtwarzanie dźwięku z pamięci USB 26

28 5.1. tryb powtórz/losuj Odtwarzanie plików audio z pamięci USB moŝe być realizowane w róŝnych trybach, np. w trybie powtórz/losuj. Aby wybrać ten tryb Trzecie naciśnięcie przycisku powtórz/losuj spowoduje losowe odtwarzanie utworów z katalogu. Ikona losowego odtwarzania jest następująca: naciśnij na pilocie przycisk oznaczony symbolem. 1. Pierwsze naciśnięcie przycisku spowoduje zapętlenie odtwarzanej piosenki. Wówczas na ekranie, przy symbolu odtwarzania, wyświetli się ikona przedstawiona na poniŝszym rysunku. 4. Kolejne (czwarte) przyciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie trybu powtórz/losuj. 2. Drugie naciśnięcie przycisku spowoduje powtarzanie utworów zawartych w odtwarzanym katalogu. Wówczas wyświetli się następująca ikona: 3. odtwarzanie dźwięku z pamięci USB 27

29 6. podcasty i audiobook 6.2. odtwarzanie podcastu 6.1. podcasty Podcasty to forma publikacji dźwięku lub filmów w Internecie. Podcasting umoŝliwia uŝytkownikowi pobieranie i transmisję plików audio lub przeglądanie treści. Słuchacze mogą tworzyć własne listy odtwarzania, które powodują automatyczne odtwarzanie plików pochodzących z róŝnych źródeł. W przeciwieństwie do stacji radiowej transmitowanej na Ŝywo, podcast moŝe łączyć więcej transmisji. KaŜde wydanie jest zawarte w pliku o określonej wielkości, które jest automatycznie i regularnie aktualizowane. Podcast i związane z nim transmisje mogą być przesyłane w dowolnym czasie. W Liveradio moŝna słuchać do 10 programów z tego samego podcastu. Podcasty dostępne są w Menu głównym. Odtwarzanie podcastu realizowane jest podobnie, jak odtwarzanie radia internetowego. Za pomocą pokrętła Liveradio lub klawiszy pionowej nawigacji na pilocie wybierz podcast, który chcesz odsłuchać. Wybór zatwierdź, wciskając pokrętło lub przycisk Select na pilocie zdalnego sterowania. Aby przejść do kolejnej transmisji, przytrzymaj jeden z przycisków nawigacji poziomej przez około 2 sekundy. Za pomocą przycisków przewijania do tyłu i do przodu moŝesz przewijać stronę. Uwaga! Podcasty wyświetlają się na ekranie w kolejności od najnowszych do najstarszych 6.3. audiobook Audiobook to ksiąŝka mówiona, czyli nagranie dźwiękowe zawierające odczytany tekst ksiąŝki, zapisane najczęściej na płycie CD w formacie audio lub MP3. Aby zapewnić wygodę korzystania, audiobooki dostępne są w postaci niezaleŝnych rozdziałów. odtwarzanie audiobook-ów Wybierz audiobook z listy za pomocą pokrętła Liveradio, a następnie zatwierdź wybór, wciskając pokrętło bądź przycisk Select na pilocie. przewijanie do przodu/tyłu 28

30 MoŜesz przechodzić między audiobook-ami za pomocą przycisków poziomej nawigacji na pilocie. Zmiana audiobook-a nastąpi po przytrzymaniu przycisku przez około 2 sekundy. Uwaga! Transmisja wykonywana jest według kolejności rozdziałów umieszczonych w ksiąŝce. przewijanie do przodu/tyłu 29

31 7. przewijanie do przodu/tyłu W trakcie odsłuchiwania dźwięku moŝna przewijać utwór do przodu bądź do tyłu. Pliki moŝna przewijać na dwa sposoby: 1. Poprzez przytrzymanie przycisków Poprzedni lub Następny, znajdujących się na Livaradio, przez 2 sekundy podczas odtwarzania pliku. 2. Poprzez przyciśnięcie przycisków poziomej nawigacji umieszczonych na pilocie zdalnego sterowania, podczas odtwarzania pliku. przewijanie do przodu/tyłu 30

32 8. ulubione do Ulubionych, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk oznaczony symbolem znajdujący się na panelu Liveradio bądź na pilocie zdalnego sterowania. Stacje radiowe lub pliki, które moŝna odtwarzać w Liveradio mogą zostać dodane do katalogu Ulubione. Zapewni to szybki dostęp do wybranych treści. Uwaga! Niektóre źródła, bez dźwięku lub bez odpowiednich informacji, nie będą moŝliwe do zapisu w katalogu Ulubione. Katalog Ulubione znajduje się w Menu głównym. W Ulubionych moŝna zapisać 1000 pozycji Liveradio. 1. dodawanie pozycji do katalogu Ulubione Podczas odtwarzania utworu bądź stacji radiowej naciśnij przycisk Ulubione na panelu Liveradio bądź na pilocie zdalnego sterowania oznaczony symbolem. 2. dodawanie internetowych stacji radiowych do katalogu Ulubione Liveradio umoŝliwia dodanie 8 stacji radiowych do katalogu Ulubione. Aby dodać aktualnie odtwarzaną stację radiową ulubione 31

33 9. szybkie uruchamianie stacji radiowych Opcja szybkiego uruchamiania stacji radiowych polega na przypisaniu wybranej stacji konkretnemu przyciskowi Livaradio bądź pilota zdalnego sterowania. UmoŜliwi to szybki dostęp do wybranych stacji. 2. uruchamianie zapisanej stacji radiowej Zapisaną stację radiową moŝna włączyć, wybierając przycisk numeryczny znajdujący się na panelu Liveradio bądź na pilocie zdalnego sterowania. Uwaga! JeŜeli jesteś w Menu głównym, wybór stacji radiowych poprzez funkcję szybkiego uruchamiania nie będzie moŝliwy. 1. zapisywanie stacji radiowej do szybkiego uruchamiania Na panelu Liveradio oraz na pilocie zdalnego sterowania znajdują się przyciski numeryczne, które słuŝą do przechowywania internetowych stacji radiowych. Aby dodać aktualnie odtwarzaną stację radiową do szybkiego wybierania: za pomocą panelu Liveradio: naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy wybrany przycisk numeryczny za pomocą pilota zdalnego sterowania: naciśnij przycisk Mem, a następnie wybierz cyfrę, pod którą zapisana będzie stacja. Obok nazwy wyświetlanej stacji wyświetli się numer przycisku, pod którym stacja została zapisana. szybkie uruchamianie stacji radiowych 32

34 10. odtwarzanie muzyki z komputera 3. Wybierz folder z plikami multimedialnymi i kliknij przycisk OK. Aby odtwarzanie muzyki z komputera na Liveradio było moŝliwe wykonaj poniŝsze czynności: 1. Uruchom komputer, a następnie program Windows Media Player 11. Uwaga! Jeśli nie posiadasz programu Windows Media Player 11 lub innego programu obsługującego technologię UPnP - ściągnij go z Internetu i zainstaluj na komputerze. 4. W zakładce Biblioteka wybierz Udostępnianie multimediów 2. W programie Windows Media Player 11 otwórz zakładkę Biblioteka i wybierz opcję Dodaj do biblioteki... odtwarzanie muzyki z komputera 33

35 5. Zatwierdź wybór przyciskiem OK. Zielony symbol przy ikonie Liveradio poinformuje o moŝliwości współdzielenia plików przez odtwarzacz multimedialny. 6. MoŜesz odtworzyć pliki MP3, WAV lub WMA (bez DRM Digital Rights Management cyfrowe zabezpieczenia plików multimedialnych) z komputera na Liveradio, wybierając w Menu głównym Liveradio Media serwery» następnie swój komputer» Muzyka» All Music (Cała muzyka)» wybrany plik. odtwarzanie muzyki z komputera 34

36 11. odtwarzanie stacji radiowych FM Liveradio umoŝliwia takŝe odtwarzanie stacji radiowych FM. Aby włączyć radio FM: 1. wysuń antenę Liveradio 2. wybierz Radio FM w Menu głównym 4. regulacja głośności Poziom głośności reguluje się za pomocą pokrętła Liveradio bądź przycisków na pilocie zdalnego sterowania oznaczonych symbolami Vol+, Vol-. 5. automatyczne wyszukiwanie stacji Aby wyszukać stację automatycznie, naciśnij jeden z przycisków: lub na panelu Liveradio. Kiedy stacja zostanie wykryta, wyszukiwanie zostanie zakończone. 6. ręczne wyszukiwanie stacji Aby znaleźć stację radiową ręcznie, przyciśnij i przytrzymaj przez chwilę jeden z przycisków: lub na panelu Liveradio. Jedno przyciśnięcie powoduje zmniejszenie lub zwiększenie częstotliwości o 5MHz. 3. wybierz Tuner FM odtwarzanie stacji radiowych FM 35

37 12. wsparcie techniczne Wszystkie pytania związane z korzystaniem z Liveradio vintage kieruj do działu całodobowej pomocy technicznej, pod numerem pomoc techniczna: wsparcie techniczne 36

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI odtwarzacz multimedialny mediathor HD wydanie: MMP-100L/20101123 model: MMP-100L 1 Spis treści WSTĘP... 3 OPIS... 3 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI... 3 FUNKCJE URZĄDZENIA... 4 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi

Albrecht DR315. Internet / DAB / DAB+ / FM Radio. Instrukcja Obsługi Albrecht DR315 Internet / DAB / DAB+ / FM Radio Instrukcja Obsługi Uwagi dotyczące bezpieczeństwa DLA UNIKNIĘCIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM PODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO GNIAZDEK I PRZEDŁUŻACZY,

Bardziej szczegółowo

Netia Player Instrukcja użytkownika

Netia Player Instrukcja użytkownika Netia Player Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Witaj w gronie użytkowników Netia Playera 3 2. Pierwsze uruchomienie Netia Playera 5 2.1. Zawartość pakietu instalacyjnego 5 2.2. Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski 1 ARCHOS 104 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1.0 - Najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz aktualizację

Bardziej szczegółowo

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika Orange TV dekoder Sagemcom WHD 80 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu przedniego

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi Odtwarzacz lampowy NW T (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi WSTĘP Gratulujemy zakupu odtwarzacza NW-T firmy Ayon Audio. Zapoznanie się z instrukcją obsługi pozwala Państwu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

OPEL ANTARA. Infotainment System

OPEL ANTARA. Infotainment System OPEL ANTARA Infotainment System Spis treści Touch & Connect (Dotknij i połącz się)... 5 CD 40 USB... 101 Portal telefonu komórkowego... 143 Touch & Connect (Dotknij i połącz się) Wprowadzenie... 6 Radioodtwarzacz...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania www.zappiti.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 1 2. Zestaw... 1 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz multimediów do zewnętrznego dysku HDMI &WIFI 802.11g

Odtwarzacz multimediów do zewnętrznego dysku HDMI &WIFI 802.11g Odtwarzacz multimediów do zewnętrznego dysku HDMI &WIFI 802.11g INSTRUKCJA OBŁUGI UŻYTKOWNIKA 1 KATALOG KRÓTKI WSTĘP 3 SZCZEGÓŁY PRODUKTU 4 PODSTAWOWE OPERACJE 6 UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Copyright 2004 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2004 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi Copyright 2004 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo Creative i Creative MediaSource są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Creative Technology

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika ipoda touch

Podręcznik użytkownika ipoda touch Podręcznik użytkownika ipoda touch Spis treści 5 Rozdział 1: Pierwsze kroki 5 Co będzie potrzebne? 5 Rejestracja ipoda touch 6 Synchronizacja z itunes 11 Konta pocztowe, kontakty i kalendarze 12 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne Spis treści Wprowadzenie... 2 Radioodbiornik... 31 Odtwarzacz CD/DVD... 48 Wejście AUX... 56 Gniazdo USB... 58 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 92 Telefon... 98 Indeks... 120 2 Wprowadzenie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FIRMY MONITOR AUDIO WEJDŹ NA STRONĘ WWW.MONITORAUDIO.COM Spis treści Spis treści... 2 Dziękujemy za zakup.... 3 Wstęp... 4 Możliwości A100... 4 Co zawiera opakowanie?... 4 Kompatybilność z AirPlay... 4 Kompatybilność z USB... 4 A100... 5 Pilot zdalnego sterowania...

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 42PFH6309 42PFT6309 42PFT6309 47PFH6309 47PFT6309 47PFT6309 55PFH6309 55PFT6309 Instrukcja obsługi Spis treści 9.2 Korzystanie

Bardziej szczegółowo