ZARZĄDZENIE NR 28/2011. BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 18 marca 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 28/2011. BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 18 marca 2011"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 18 marca 2011 w sprawie: przedstawienia III Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ogrodzieniec na lata Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z dnia 13 grudnia 2001 r., poz z późn. zm.),oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) -zarządzam- 1 Przedstawić Radzie Miejskiej III Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ogrodzieniec na lata Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy dr inż. Andrzej Mikulski 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec nr 28/2011 z dnia 18 marca 2011 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC Gmina wyróżniona Honorową Flagą Rady Europy (2007) i Dyplomem Europejskim (2004) III SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY OGRODZIENIEC NA LATA Ogrodzieniec, marzec Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec Plac Wolności 25, Ogrodzieniec tel. /032/ , fax: /032/

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie gminy oraz ocena zmian w gospodarce odpadami Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych, zebranych i zagospodarowanych Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów Stan formalno prawny składowisk odpadów Istniejący system gospodarowania odpadami Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach oraz jej ocena Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć Ocena realizacji celów Podsumowanie

4 1. Wprowadzenie Obowiązek sporządzenia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami nakłada na organ wykonawczy gminy art. 14 pkt. 12 b Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r Nr 62, poz.628 z późn. zm.). Zgodnie z powyższą ustawą sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Gminy i Zarządowi Powiatu. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ogrodzieniec na lata został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXIV/240/2004 z dnia 12 października 2004 r., natomiast jego aktualizacja została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XLIII/309/2009 z dnia 14 września Ustawa o odpadach nie ustala wymagań, zakresu, formy i struktury sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, w związku z tym, sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o wytyczne Ministerstwa Środowiska ze stycznia 2011 r. i odnosi się do oceny realizacji poszczególnych celów i zadań, które w gminnym planie gospodarki odpadami uznano za priorytetowe. Sprawozdanie obejmuje lata i zostało opracowane na podstawie danych uzyskanych z: Wydanych decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie, Sprawozdań przekazywanych do Urzędu przez przedsiębiorców prowadzących na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Ankiet. 2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie gminy oraz ocena zmian w gospodarce odpadami 2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych, zebranych i zagospodarowanych Gmina Ogrodzieniec nie dysponuje danymi odnośnie ilości wytworzonych odpadów. W związku z brakiem badań na ten temat, a tym samym brakiem miarodajnych danych odnośnie rzeczywistej ilości i składu odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Ogrodzieniec na potrzeby analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami dokonano wyliczeń na podstawie wskaźników KPGO Wskaźniki te wynoszą odpowiednio - dla terenów miejskich 335 kg/m/rok - dla terenów wiejskich 160 kg/m/rok. Na dzień r. tereny miejskie gminy Ogrodzieniec zamieszkiwało 4437 osób, a tereny wiejskie 5018 osób, Natomiast na dzień r. tereny miejskie gminy Ogrodzieniec zamieszkiwało 4470 osób, a tereny wiejskie 5027 osób. Na podstawie tych danych wyliczono ilość wytworzonych odpadów. Ilość odpadów odebranych ustalono na podstawie sprawozdań od firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców. Znaczne różnice w ilości odebranych i wytworzonych odpadów wynikają ze sposobu uzyskania powyższych danych, ponieważ 97 mieszkańców jest objętych zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych. Na terenie gminy Ogrodzieniec nie znajduje się żadna instalacja do unieszkodliwiania lub odzysku odpadów. Wszystkie odpady zostały zagospodarowane poza terenem gminy Ogrodzieniec. Odpady zmieszane umieszczono na składowiskach: - Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie, w 2009 r. 1976,92, w 2010 r. 2014, - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu 2009 r. 77,3, w 2010 r. 45,0, 4

5 - Instalacji do sortowania odpadów komunalnych w Prywatnym Zakładzie Oczyszczania Miasta Waldemar Strach w Konopiskach, w 2010 r Całkowite ilości odpadów komunalnych zmieszanych odebranych, z terenu gminy w latach przedstawiono w tabeli nr 1. Tabela 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych i odebranych, z terenu gminy w okresie sprawozdawczym Odpady odebrane Odpady wytworzone Masa [] kod Rok 2009 Rok 2010 Rok 2009 Rok , , , ,27 Odpady, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie gminy w okresie sprawozdawczym podobnie jak odpady komunalne zostały zagospodarowane poza terenem Gminy Ogrodzieniec. Tabela nr 2 przedstawia ilości i rodzaje powyższych odpadów, zebranych na terenie Gminy Ogrodzieniec w latach 2009 i Tabela 2. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, zebranych na terenie gminy w okresie sprawozdawczym kod Wytwarzanie odpadów Masa [] Rok 2009 Rok 2010 Zużyte baterie i akumulatory ,1,081 Przeterminowane środki ochrony roślin Brak danych Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 7,5 8,8 Odpady opakowaniowe ,6 20, ,65 40, ,55 2,02 Na terenie Gminy Ogrodzieniec nie zostały zagospodarowane w instalacjach ani poza instalacjami żadne z wymienionych w powyższych tabelach odpady. 2.2 Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów Na terenie Gminy Ogrodzieniec nie występują kompostownie, instalacje do fermentacji odpadów, sortownie odpadów, zakłady termicznego przekształcania odpadów ani zakłady do produkcji paliwa alternatywnego. 5

6 2.3. Stan formalno prawny składowisk odpadów Na terenie Gminy Ogrodzieniec występuje 1 składowisko odpadów, które zostało zamknięte decyzją Wojewody Śląskiego nr ŚR-II-6627/6/2/05 z dnia r. Faktyczne zamknięcie składowiska nastąpiło r. Aktualnie składowisko jest w trakcie rekultywacji. Tabela 3. Zestawienie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, będących w trakcie rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy Lp. Nazwa i adres składowiska Termin zamknięcia składowiska Przewidywany termin zakończenia rekultywacji Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne Decyzja o zamknięciu składowiska ORGAN WYDAJĄCY: Wojewoda Śląski DATA WYDANIA DECYZJI: r. Składowisko Odpadów ŚR-II-6627/6/2/05 1. Komunalnych w Ogrodzieńcu WYZNACZONY ROK Ul. Bzowska ZAMKNIĘCIA SKŁADOWISKA: 2006 DATA ZAPRZESTANIA PRZYJMOWANIA ODPADÓW: r. 2.4 Istniejący system gospodarowania odpadami Większość mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest obsługiwana przez firmę REMONDIS Sp. z o.o., niewielki odsetek mieszkańców (zamieszkałych w miejscowości Fugasówka) obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej z Zawiercia. Mieszkańcy gromadzą odpady komunalne w pojemnikach, których wielkość jest zależna od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, pojemniki są opróżnione co 2 lub 4 tygodnie w zależności od firmy. Firmy te prowadzą również selektywną zbiórkę odpadów tworzyw sztucznych i odpadów szkła u źródła. Mieszkańcy którzy mają podpisane umowy otrzymują worki na opakowania ze szkła i z tworzyw sztucznych. Odpady selektywnie zbierane przez właścicieli nieruchomości były odbierane razem z odpadami komunalnymi co 3 miesiąc. Poza tym na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w tzw. centrach zbiórki, są to punkty na terenie Miasta i gminy w których umieszczone są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych i szkła z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy a także turyści. Średnia częstotliwość opróżniania wynosi 1 raz w miesiącu. W przypadku centrów zbiórki Gmina zleca firmie REMONDIS dostarczanie pojemników i ich opróżnianie i płaciła za tę usługę zł w 2009 r. i w 2010 r. W ten sposób wszyscy mieszkańcy są objęci selektywną zbiórką odpadów. Poniższa tabela przedstawia lokalizację poszczególnych pojemników. 6

7 Tabela 4. Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Ogrodzieniec LOKALIZACJA POJEMNIKÓW Ogrodzieniec ul. Wodna Ogrodzieniec ul. Bzowska Ogrodzieniec ul. Olkuska Ogrodzieniec Plac Wolności Ogrodzieniec ul. Piastowska Ogrodzieniec ul. 1-go Maja Ogrodzieniec ul. Słowackiego Ogrodzieniec ul. Konopnickiej Fugasówka Żelazko Ryczów Giebło Mokrus Gulzów Podzamcze Śrubarnia Giebło Kolonia Krępa * Ryczów Kolonia Razem ILOŚĆ POJEMNIKÓW 3 szt. 4 szt. 41 szt. * W sezonie wakacyjnym od VII-IX pojemniki ustawione są na Krępie, w pozostałą część roku są one ustawione w Ogrodzieńcu przy ul. Spacerowej. 7

8 3. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach oraz jej ocena Tabela 5. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 dla administracji samorządowej szczebla gminnego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planów gospodarki odpadami według stanu na 31 grudnia 2010 r. Lp. Nazwa zadania w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 Termin realizacji Wykonawca Nazwa zadania w wojewódzkim planie gospodarki odpadami Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami: Opis podjętych działań Ocena stanu realizacji 1. Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów 2. Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych Urzędy administracji publicznej - Brak działań Burmistrz Inwentaryzacja dzikich wysypisk Dzikie wysypiska są likwidowane na bieżąco po otrzymaniu informacji o ich lokalizacji w ramach posiadanych środków. 3. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 2008 Burmistrz Aktualizacja PGO na lata Aktualizację gminnego planu gospodarki odpadami wykonano w 2008 r. i zatwierdzono Uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XLIII/309/2009 z dnia 14 września Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zadanie ciągłe Burmistrz Prowadzenie w przedszkolach i szkołach podstawowych pogadanek nt. segregacji odpadów w gospodarstwach domowych Szkoły, gimnazjum i przedszkole uczestniczą co roku w akcjach Dni Ziemi oraz Sprzątanie Świata. W 2009 roku Gmina zapewniła worki foliowe oraz rękawice za kwotę ok. 395 zł. Gmina zapewniła także odbiór i transport na składowiska zebranych przez dzieci odpadów. Ponadto gmina ufundowała nagrody książkowe na kwotę172 zł, dla dzieci biorących udział w konkursach ekologicznych. W 2010 r. na akcje Sprzątanie Świata i Dni Matki Ziemi wydano kwotę 340 zł, za którą zakupiono worki i rękawice, które następnie przekazano szkołom i 8

9 5. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zadanie ciągłe Burmistrz Promowanie dobrych przykładów segregacji odpadów u źródła przedszkolom na terenie Gminy. Gmina zapewniła także jak co roku odbiór i transport na składowisko zebranych przez dzieci odpadów. Ponadto gmina ufundowała nagrody książkowe na kwotę 294 zł, dla dzieci biorących udział w konkursach ekologicznych 1.Firma REMONDIS prowadząca selektywną zbiórkę odpadów u źródła dostarczyła mieszkańcom ulotki dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. 2.Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec została wprowadzona na terenie Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec selektywna zbiórka makulatury. Oprócz makulatury powstałej na terenie urzędu (za wyjątkiem dokumentów, które zgodnie z odrębnymi przepisami wymagają niszczenia w niszczarkach) pracownicy mogą przynosić zgromadzoną w domach makulaturę. Odpad jest następnie sprzedawany do firmy posiadającej odpowiednie zezwolenia. 3. W Gazecie Ogrodzienieckiej ukazują się artykuły dotyczące właściwej gospodarki odpadami w gospodarstwach domowych. 6. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zadanie ciągłe Burmistrz Kontrola zawierania przez mieszkańców umów na odbiór odpadów komunalnych Interwencje w zakresie kontroli wytwórców odpadów podejmowane są w odpowiedzi na pisemne lub ustne zgłoszenie, w przypadku zgłaszającego pragnącego zachować anonimowość może on dowiedzieć się o wynikach kontroli bezpośrednio w urzędzie, w przypadku podania danych przez zgłaszającego zostaje on powiadomiony pisemnie o wynikach. Ponadto każda zerwana umowa jest weryfikowana w ewidencji ludności pod kątem zamieszkiwania kogokolwiek na rzeczonej nieruchomości. W przypadku stwierdzenia nadużyć właściciele nieruchomości informowani są o przepisach które przekroczyli i jeśli wyrażają chęć stosowania się w przyszłości do powyższych przepisów, a powtórna kontrola wykazuje, że tak w istocie postępują, sprawa zostaje zamknięta. Jeżeli osoba nie zgadza się, lub powtórna kontrola wykazuje dalsze działania 9

10 7. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 1. Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów 2. Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi 3. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zadanie ciągłe Burmistrz Zgłaszanie do WIOŚ przypadków nieprzestrzegania Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Rady gmin Wspieranie i koordynowanie działań dotyczących rozwoju ponadgminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Zarządy związków Wspieranie i koordynowanie międzygminnych, działań dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa ponadgminnego systemu komunalne gospodarki odpadami i prywatne komunalnymi Zadanie ciągłe Burmistrz Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalne niezgodne z prawem, Policja stosuje odpowiednią karę. Ostatecznym środkiem przymusu do zgodnego z prawem pozbywania się odpadów komunalnych jest wydanie przez Burmistrza decyzji z zastosowaniem maksymalnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych. Dotychczas nie dostarczono do Urzędu informacji o niewłaściwym składowaniu odpadów przemysłowych, w przypadku otrzymania takiej informacji zostanie ona niezwłocznie przekazana do WIOŚ. Na terenie Gminy nie został utworzony związek gmin w zakresie gospodarki odpadami. Gospodarką odpadami komunalnymi zajmuje się na terenie Gminy głównie firma REMONDIS, która obejmuje wszystkie aspekty gospodarki odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy nie został utworzony związek gmin w zakresie gospodarki odpadami. Firmy, które wystąpiły z wnioskiem o zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości oferują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Ponadto mieszkańcy na terenach wiejskich gromadzą odpady biodegradowalne w przydomowych kompostownikach i wykorzystują je we własnym zakresie do nawożenia upraw. 10

11 4. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zadanie ciągłe Burmistrz Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - wielkogabarytowe Na terenie Gminy odbiorem odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmuje się firma REMONDIS. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być przywieziony do Zakładu REMONDIS w Ogrodzieńcu wtedy przekazujący nic nie płaci, lub można zgłosić telefonicznie chęć przekazania takiego sprzętu, w takim przypadku przedstawiciele firmy REMONDIS przyjeżdżają po sprzęt a osoba przekazująca ponosi koszty transportu. Odpady wielkogabarytowe były zbierane na terenie Gminy w systemie wystawki lub przez zamówienie takiej usługi indywidualnie. Wystawka polega na tym, że ogłaszano w którym dniu odpady będą zbierane i mieszkańcy wystawiali odpady. W 2009 r. zebrano 7,5 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 11,3 odpadów wielkogabarytowych W 2010 r. zebrano 8,8 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 15,3 odpadów wielkogabarytowych 5. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 1. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zarządca Składowiska Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Ogrodzieńcu r. zaprzestano przyjmowania odpadów na składowisko przy ul. Bzowskiej w Ogrodzieńcu Zadania w zakresie gospodarki odpadami zawartymi w strumieniu odpadów komunalnych, które podlegają odrębnym przepisom prawnym: 2010 Burmistrz Inwentaryzacja odpadów zawierających azbest, Opracowanie Programu usuwania odpadów zawierających azbest 2. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Burmistrz Utworzenie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych W 2010 r. Gmina Ogrodzieniec wzięła udział w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki w wyniku czego uzyskała fundusze na przeprowadzenie fachowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz opracowanie Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Program wraz z inwentaryzacją jest aktualnie poddawany ocenie oddziaływania na środowisko. Szkoły z terenu Gminy od kilku lat prowadzą zbiórkę zużytych baterii współpracując z firmą REBA, natomiast Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec we współpracy z firmą Argo-Film z Tarnowa organizował akcję Zbieramy zużyte baterie. Baterie zbierane były do 11

12 3. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 4. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Burmistrz Starosta UMiG Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków Bezpieczne rozwiązanie problemów odpadów azbestowych (2600 ) zgromadzonych na terenie PMIB Izolacja i w kamieniołomie Cementowni Wiek pojemników ustawionych w budynkach: Urzędu Miasta i Gminy, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rady Miejskiej. W konkursie uczestniczyło również Gimnazjum z Ogrodzieńca. W latach zebrano 185 kg zużytych baterii. Za uzyskane pieniądze zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży, które zebrały największą ilość baterii. Celem wyodrębnienia odpadów azbestowych ze strumienia odpadów komunalnych gmina Ogrodzieniec prowadzi dofinansowanie utylizacji azbestu. Gmina prowadzi dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. Dofinansowanie utylizacji w 2009 r. było realizowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 2010 r. z budżetu gminy w związku z ustawową likwidacją gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W latach ilość azbestu usunięta i przekazana do utylizacji przez mieszkańców Gminy Ogrodzieniec przedstawiała się jak poniżej: rok ,4 rok ,2 Zadanie w trakcie realizacji jednostka realizująca Starosta Powiatowy w Zawierciu 12

13 Tabela 6. Działania w okresie sprawozdawczym zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów Lp. 1. Nazwa zadania Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalne Planowany termin realizacji Zadanie ciągłe Faktyczny termin realizacji Zadanie ciągłe Opis podjętych działań Ocena stanu realizacji Firmy, które wystąpiły z wnioskiem o zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości oferują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Ponadto mieszkańcy na terenach wiejskich gromadzą odpady biodegradowalne w przydomowych kompostownikach i wykorzystują je we własnym zakresie do nawożenia upraw. W okresie sprawozdawczym nie oddano do użytkowania nowych ani nie rozbudowano istniejących instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych. Mieszkańcy na terenach wiejskich gromadzą odpady biodegradowalne w przydomowych kompostownikach i wykorzystują je we własnym zakresie do nawożenia upraw, niestety tutejszy urząd nie dysponuje danymi odnośnie ilości zagospodarowanych w ten sposób odpadów biodegradowalnych. 13

14 4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć Wpływy do gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska nie są dzielone na poszczególne kategorie, nie można więc wyodrębnić, które opłaty dotyczyły składowania odpadów. Tabela 7. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym Koszty poniesione Lp. Nazwa zadania Kwota przewidziana na w okresie zadanie sprawozdawczym Źródło 2010 finansowania* [tys. PLN] [tys. PLN] Przedsięwzięcia pozainwestycyjne Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami podlegającymi odrębnym przepisom prawnym Inwentaryzacja odpadów zawierających azbest, Opracowanie Programu usuwania odpadów zawierających azbest Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków Selektywna zbiórka odpadów komunalnych - wielkogabarytowe Dni Ziemi i Sprzątanie Świata 33 17, ,6 Dotacja z Ministerstwa Gospodarki Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009 oraz budżetu gminy ,0 Budżet Gminy 8,9 1,4 Razem 137,9 70,1 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009 oraz budżetu gminy

15 Tabela 8. Środki publiczne wydatkowane na gospodarkę odpadami na terenie gminy w okresie sprawozdawczym L.p. Źródło finansowania Rok 2009 Rok 2010 Łącznie w okresie sprawozda wczym Środki krajowe 1 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 EkoFundusz 3 Budżet Państwa 17,1 4 Budżet gminy (poza GFOŚiGW) 26,5 1,0 0,7 12,0 20,1 14,4 4,0 0,7 suma 40,20 56,3 Środki zagraniczne Fundusze Unii Europejskiej 1 Fundusze strukturalne Fundusz spójności suma Pozostałe środki zagraniczne* suma Suma ogółem ,2 56,3-5. Ocena realizacji celów Tabela 9. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie gminy w okresie sprawozdawczym L.p. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami Jednostka Wartości w 2009 roku sprawozdawczym* Ogólne 15 Wartości w 2010 roku sprawozdawczym* 1. Masa odpadów wytworzonych ogółem 2301, ,27 2a Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) 54,1 55,83 2b Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) 2,35 2,44 3a Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu 3b Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu Nie dotyczy Nie dotyczy

16 4a Masa odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii 4b Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii 5a Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi do prac wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) 5b Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi 6a Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi 6b Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi 7a Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi 7b Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi 8a Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia 8b Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia 13a Liczba decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami 13b Liczba decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania 13c Odsetek decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania 17a Liczba decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym 17b Odsetek decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym 21. Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami ogółem 22. Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami z funduszy Unii Europejskiej 27. Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami 28. Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego EMAS w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami na terenie gminy Odpady komunalne szt. szt. szt. mln zł mln zł szt. szt. Nie dotyczy Nie dotyczy Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 2058, ,36 89,43 90, a Liczba mieszkańców gminy ogółem osob b Liczba mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem osob. zbierania/ odbierania odpadów komunalnych c Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania/ odbierania odpadów komunalnych d Liczba zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od szt. właścicieli nieruchomości e Liczba mieszkańców gminy objętych systemem selektywnego osob. zbierania odpadów komunalnych f Odsetek mieszkańców gminy objętych systemem selektywnego odbierania odpadów komunalnych Masa zebranych/ odebranych odpadów komunalnych ogółem 2112, , Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie 58,4 72, Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane 2054, ,00 16

17 odpady komunalne 33a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi 33b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechanicznobiologicznymi 34a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów 34b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów 35a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów 35b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów 36a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania 36b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania 37a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) 37b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) 38a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu 38b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu 39a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) 39b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) 40a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) 40b Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) 41a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) 41b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) 42a Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych składowaniu 42b Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych składowaniu 43a Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. 43b Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów 44. Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. 45. Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne ogółem 46. Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie szt. szt. 2054, , ,1 55,81 92,64 77,34 4,3 16,36 926,34 Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 17

18 47. Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne ogółem 48. Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie 49. Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych m 3 Nie dotyczy Nie dotyczy m 3 szt. Nie dotyczy Nie dotyczy 50. Moce przerobowe instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Nie dotyczy Nie dotyczy 51. Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych szt. 52. Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych Nie dotyczy Nie dotyczy Gmina Ogrodzieniec nie dysponuje rzeczywistymi danymi odnośnie ilości wytworzonych odpadów, wartości wyliczono na podstawie wskaźników z Krajowego Programu Gospodarki Odpadami natomiast ilość odpadów odebranych ustalono na podstawie sprawozdań od firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców. Różnice w ilości odebranych i wytworzonych odpadów wynikają ze sposobu uzyskania powyższych danych, ponieważ 97 mieszkańców jest objętych zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych. Mieszkańcy na terenach wiejskich gromadzą odpady biodegradowalne w przydomowych kompostownikach i wykorzystują je we własnym zakresie do nawożenia upraw, podobnie niektórzy mieszkańcy miasta, zamieszkujący w domach, niestety gmina nie dysponuje danymi odnośnie ilości zagospodarowanych w ten sposób odpadów biodegradowalnych, w związku z czym nie ma możliwości wyliczenia niektórych wskaźników. 6. Podsumowanie W ramach odzysku surowców wtórnych i zarazem edukacji ekologicznej prowadzono na terenie urzędu zbieranie makulatury oraz zbieranie zużytych baterii, co oprócz efektu ekologicznego powoduje również efekt edukacyjny. Gmina ze środków własnych dofinansowuje utylizację azbestu z pokryć dachowych wymienianych przez mieszkańców oraz wzięła udział w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki w wyniku czego uzyskała fundusze na przeprowadzenie fachowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz opracowanie Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Nie udało się osiągnąć zakładanych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, wynika to głownie ze słabej świadomości mieszkańców. Mieszkańcy na terenach wiejskich gromadzą odpady biodegradowalne w przydomowych kompostownikach i wykorzystują je we własnym zakresie do nawożenia upraw. Liczba gospodarstw objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych znacznie wzrosła, osiągnęliśmy 97 mieszkańców posiadających zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych i nadal pracujemy nad zwiększeniem tej liczby, 100 mieszkańców jest objęte selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych. 18

ANALIZA. stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

ANALIZA. stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ANALIZA stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2017 1.Wprowadzenie Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 Opracował: Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii Wągrowiec, kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHROSTKOWO ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHROSTKOWO ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHROSTKOWO ZA 2016 ROK Chrostkowo 2017 1. Akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie gminy Chrostkowo:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK Grzegorzew, 25 kwietnia 2017r. I. CEL I ZAŁOŻENIA ANALIZY Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2014 1/7 SPIS TREŚCI : 1. Podstawa prawna 2. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 3.

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/2011 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 14 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2011 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 14 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VI/43/2011 RADY GMINY MILEJCZYCE z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2009-2010 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINA WĄSEWO 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINA WĄSEWO 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINA WĄSEWO 2016 ROK Zatwierdził: Sporządziła: Ewa Walczak Wąsewo, kwiecień 2017 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tymbark

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tymbark Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tymbark za 2017 rok Tymbark, 30.04.2018 r. I.Podstawa prawna Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2013

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2013 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2013 1/7 SPIS TREŚCI : 1. Podstawa prawna 2. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 3.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRZELECZKI ZA ROK 2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRZELECZKI ZA ROK 2017 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRZELECZKI ZA ROK 2017 30 kwietnia 2018 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Cel przygotowania analizy... 3 1.2. Podstawa prawna sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WARTKOWICE ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WARTKOWICE ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WARTKOWICE ZA 2014 ROK 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna i cel przeprowadzenia analizy... 3 3. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU SUSKIEGO ZA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU SUSKIEGO ZA LATA ZARZĄD POWIATU SUSKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU SUSKIEGO ZA LATA 2009-2010 Opracowała Elwira Listwan Sucha Beskidzka, lipiec 2011 r. 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO KROSNO ZA ROK 2018

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO KROSNO ZA ROK 2018 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO KROSNO ZA ROK 2018 KROSNO 2019 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1.. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINA WĄSEWO 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINA WĄSEWO 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINA WĄSEWO 2015 ROK Zatwierdził: Sporządziła: Ewa Walczak Wąsewo, kwiecień 2016 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRZELECZKI ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRZELECZKI ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRZELECZKI ZA ROK 2016 24 kwietnia 2017 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Cel przygotowania analizy... 3 1.2. Podstawa prawna sporządzenia

Bardziej szczegółowo

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami GMINA ZAWIERCIE Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Mgr inż. Marta Majka IGO Sp. z o.o. Instytut Gospodarowania Odpadami GMINA ZAWIERCIE

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują corocznej analizy stanu

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Puławy, 29 kwietnia 2016 r. 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2017

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2017 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2017 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2016 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2016 rok 1. Opis systemu gospodarowania odpadami komunalnymi W rezultacie dokonania wyboru oferty konsorcjum firm: Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRUSZYNA ZA 2018 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRUSZYNA ZA 2018 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRUSZYNA ZA 2018 ROK Spis treści: 1. Wstęp 2. Zagadnienia ogólne 3. Podmiot realizujący usługę 4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka 28.03.2017 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

1 z 8 ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1 z 8 ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADRESAT 1) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2)

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Racławice za rok 2017.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Racławice za rok 2017. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Racławice za rok 2017. I. WSTĘP 1. Cel i podstawa prawna sporządzenia analizy. Analiza została sporządzona w celu weryfikacji możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK Bałtów, 17 kwiecień 2015 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINA WĄSEWO 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINA WĄSEWO 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINA WĄSEWO 2014 ROK Zatwierdził: Sporządziła: Ewa Walczak Wąsewo, kwiecień 2015 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2016 rok marzec 2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy za 2016 rok 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy sporządza się w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁUBNICE WIEJSKA Liczba mieszkańców gminy lub związku międzygminnego

GMINA ŁUBNICE WIEJSKA Liczba mieszkańców gminy lub związku międzygminnego ADRESAT 1) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 2) INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE ZA 2014 ROK . ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE ZA 2014 ROK Dobrzyniewo Duże, kwiecień 2015 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KOWALA ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KOWALA ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KOWALA ZA 2016 ROK Kowala, kwiecień 2017 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Zagadnienia ogólne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2014 rok Tomice, 2015 r. 1 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 I. WPROWADZENIE Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2016 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2016 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2016 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2017 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Wywóz na składowisko 95%

Wywóz na składowisko 95% Mirosław Ruszała Mieszkaocy ODPADY Odbiór śmieci Umowy Wpłaty Gmina Zezwolenia Kontrola Firmy prywatne Zakłady Gospodarki Komunalnej gmin Decyzja o wysokości opłat odpady niebezpieczne w tym ZSEE Biomasa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2016 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2016 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2016 roku 1. Cel Analizy gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wyszków Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Planowanie gospodarki odpadami w Polsce w świetle. Krajowego planu gospodarki odpadami 2010

Planowanie gospodarki odpadami w Polsce w świetle. Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 Planowanie gospodarki odpadami w Polsce w świetle Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 Arkadiusz Dzierżanowski Zakopane 24 maja 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo za rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo za rok 2017 Gmina Baranowo Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo za rok 2017 Baranowo, 2018 rok Spis treści 1. WSTĘP... 2 2. PODSTAWY PRAWNE... 2 3. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015 Chełmiec, dnia 29.04.2016r. 1 Spis treści: 1. Podstawa prawna oraz zakres analizy.3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013)

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) Serock, 30.04.2015r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2018 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2018 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2018 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2019 1 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018: Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojaszówka za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojaszówka za 2017 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojaszówka za 2017 r. I. Cel opracowania. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów za 2016 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów za 2016 rok Stanisławów, kwiecień 2017 1. Cel i główne założenia analizy Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2015 rok marzec 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy za 2015 rok 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy sporządza się w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekty rozporządzeń wykonawczych Krystyna Szpadt XXXVIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Wisła 26.05.2011 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2017 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2017 r. Cybinka, kwiecień 2018 r. WSTĘP Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest jednym z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558 UCHWAŁA Nr XXXVI/226/12 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ADRESAT 1) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 ROK 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie gminy Stoczek Łukowski. za rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie gminy Stoczek Łukowski. za rok 2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stoczek Łukowski za rok 2017 Stoczek Łukowski 2018 Spis treści: 1. Podstawy prawne, cel opracowania 2. Charakterystyka systemu 3. Koszty poniesione

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2017 r.

Roczna analiza stanu gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2017 r. Roczna analiza stanu gospodarki opadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów za 2017 r. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMIEŃ POMORSKI ZA ROK 2017

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMIEŃ POMORSKI ZA ROK 2017 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMIEŃ POMORSKI ZA ROK 2017 Gmina Kamień Pomorski 2018 1 Spis treści 1. Cel przygotowania analizy za 2017 r. 2. Podstawa prawna sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mieleszyn za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mieleszyn za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mieleszyn za 2014 rok Spis treści 1. Cel przygotowania analizy.. Str. 2 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy... Str. 2 3. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA URZĄD GMINY CHORKÓWKA WIŚ.0640.4.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA Chorkówka, kwiecień 2016 r. 1 Spis treści...str. 1. Cel i założenia analizy... 3 2. Regulacje

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

Liczba mieszkańców wsi II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

Liczba mieszkańców wsi II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2017 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2)

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2017 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2017 rok Przeciszów, dn. 27.04.2018 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO Gniezno, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Nałęczów za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Nałęczów za 2017 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Nałęczów za 2017 rok Art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 roku poz. 1289) wprowadził

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka 30.03.2016 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świebodzin za 2015 rok. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świebodzin za 2015 rok. Świebodzin, 29 kwiecień 2016 r. I. Cel przygotowania analizy Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cybinka za 2015 r. Cybinka, kwiecień 2016 r. WSTĘP Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest jednym z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Gmina Kikół. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok

Gmina Kikół. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok Gmina Kikół Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok Kikół 2018 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zagadnienia ogólne 3 3. Podstawy prawne 4 4. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY Kruszyna ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY Kruszyna ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY Kruszyna ROK 2016 Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zawonia za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zawonia za 2016 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zawonia za 2016 rok Zawonia, 2017r. 1 Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy...3 2.Podstawa prawna sporządzenia analizy.3 3.Organizacja

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mieleszyn za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mieleszyn za 2017 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mieleszyn za 2017 rok I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy. Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ZA ROK 2015. Kołbiel, dnia 29 kwietnia 2016r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/index/analiza-stanu-gospodarki-odpad AMI-KOMUNALNYMI-ZA-2015-ROK-DLA-GMINY-WOJKOWICE/idn:1344/printpdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA GMIN WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ANKIETA DLA GMIN WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ANKIETA DLA GMIN WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Informacje zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane na potrzeby aktualizacji Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mietków za 2013 r. Mietków, dnia 25 marzec 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mietków za 2013 r. Mietków, dnia 25 marzec 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mietków za 2013 r. Mietków, dnia 25 marzec 2014 r. I. Wstęp Informacje o gminie Gmina Mietków leży w południowej części powiatu wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo