SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego na prenumeratę czasopism polskich, wąskospecjalistycznych i zagranicznych na rok 2015 opracowana i ogłoszona na podstawie : Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity) - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. przez Zamawiającego : Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ul. Wałowa 15, Gdańsk tel./fax , tel do Dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej dr Zofia Tylewska - Ostrowska Gdańsk, dnia 14 listopada 2014 roku 1 z 38

2 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Zgodnie z art. 39 Prawa zamówień publicznych (Dz. U r. poz. 907 ze zm.) zwanego dalej : Prawem zamówień publicznych, Zamawiający: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówienia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na prenumeratę czasopism polskich i zagranicznych na rok 2015 Klasyfikację przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) podano w pkt Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania i ich zakresy: A. Zadanie I Prenumerata czasopism polskich na 2015 r. - według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 2 do SIWZ. B. Zadanie II Prenumerata polskich wydawnictw ciągłych wąskospecjalistycznych na 2015 r. - według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 3 do SIWZ. C. Zadanie III - Prenumerata czasopism zagranicznych na 2015 rok według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 4 do SIWZ. Kod CPV ; Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być prowadzona zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także wszelkimi wymaganiami niezbędnymi do wykonania w sposób prawidłowy zamówienia publicznego i oferty na to zamówienie w pełnym zakresie Zamawiający zastrzega prawo skorzystania z art. 145 ust. 1 Ustawy PZP to jest w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach z konsekwencjami wynikającymi z tegoż artykułu PZP. 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 2.1. O zamówienie publiczne może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, tzn.: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia / nie spełnia, na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 3. 2 z 38

3 3. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 3.1. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie następujących dokumentów: 1/ oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 oraz w trybie art. 24 Prawa zamówień publicznych Załącznik nr 1 do wzoru oferty; 2/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, w przypadku Wykonawcy określonego jako twórca potwierdzenia nadania lub nabycia tego statusu w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dołączyć do oferty jako Załącznik nr 2; 4/ aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz o niezaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dołączyć do oferty jako jej Załączniki nr 3 i 4); 5/ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Przez dostawy główne Zamawiający rozumie dostawy prasy odpowiadające swoim rodzajem, zakresem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż zł brutto dla każdego zadania na które Wykonawca składa ofertę. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że wykonał przynajmniej jedna taką dostawę w zakresie zadania na które składa ofertę. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym wyżej mowa muszą być: - wykaz wykonanych dostaw, określonych w niniejszej specyfikacji, sporządzony przez Wykonawcę stanowiący załącznik nr 5 do Oferty, - dowody dotyczące dostaw wymienionych w w/w wykazie określające czy te dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo oświadczenia wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych i odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5. 3 z 38

4 4. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W ZAKRESIE UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonywane będą w trybie i terminach określonych w art. 38 Prawa zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, kierując je do wszystkich Wykonawców, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez podania źródeł zapytania, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa polowa wyznaczonego terminu składania ofert Zgodnie z art. 27 Prawa zamówień publicznych zapytania, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zapytania, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O zmianie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym dostarczono SIWZ Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami: Maciej Mielniczuk Adres kontaktowy: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska Gdańsk ul. Wałowa 15 Numer telefoniczny (+48) do 254 wew. 216 Nr faksu : (+48) Godziny pracy : poniedziałek piątek od godz. 9:00 do godz.14:00 5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 5.1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z Prawem zamówień publicznych, której treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnego z wzorem oferty Załącznik nr Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wybrane zadania lub zadanie Złożona oferta musi zawierać pełną listę tytułów zgłoszonych przez Zamawiającego (załączniki 2, 3, 4 do niniejszej SIWZ) w ramach prenumeraty dla odpowiedniego zadania nawet wówczas, gdy realizacja przedmiotu zamówienia nie obejmuje 100% wykazu tytułów wskazanych przez Zamawiającego. 4 z 38

5 5.5. Zamawiający zastrzega, iż brane pod uwagę będą jedynie te oferty, które zawierają co najmniej 90% zamówionych tytułów, a w zadaniu 1 koniecznie muszą być uwzględnione tytuły oznaczone gwiazdką (87 tytułów) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej Wykonawca zobowiązany jest do parafowania na każdej stronie treści wzoru umowy (stanowiących załącznik nr 5, 6, 7 do niniejszego SIWZ) dla każdego zadania dla którego złożył ofertę i dołączyć parafowany wzór umowy jako kolejny załącznik do Oferty Obowiązuje sporządzenie oferty w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisami Wykonawcy Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę podpis + zapis za zgodność z oryginałem + data Zamawiający w przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej lub budzącej wątpliwość co do prawdziwości kserokopii dokumentu, może żądać przedstawienia jego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego (Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, Gdańsk) i oznaczonej hasłem : "Oferta na prenumeratę czasopism na rok 2015 bez nadawcy, z dopiskiem na dole koperty : Nie otwierać przed dniem r. do godz. 12:00. Oferta przesłana pocztą lub dostarczona przy pomocy kuriera powinna być złożona w dwóch kopertach: wewnętrznej oznaczonej jw., i zewnętrznej zaadresowanej do Zamawiającego, z nadawcą zamiennym lub bez nadawcy Każdy Wykonawca, składający ofertę może ją wycofać, zmienić, uzupełnić przed upływem terminu składania ofert. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty (tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. Zmiana / Uzupełnienie / Wycofanie oferty na prenumeratę czasopism na rok Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu. 5 z 38

6 6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ DLA KAŻDEGO ZADANIA ODDZIELNIE 6.1. Wykonawca winien skalkulować cenę wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o: 1/ załączone wykazy czasopism; 2/ przewidywane zmiany cenowe, a zwłaszcza wysokość podatku VAT; 3/ doświadczenia własne Wykonawca ustali wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot wykonania zamówienia + podatek VAT dla każdego zadania oddzielnie oraz łącznie dla całego przedmiotu zamówienia. 7. OKRESY I POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie z umową - od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. 8. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WADIUM Zamawiający nie wymaga wadium. 9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 9.1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie budynku PAN Biblioteki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 11:00. Oferty przesłane pocztą lub przy pomocy kuriera muszą być dostarczone przed upływem wskazanego terminu Otwarcie ofert nastąpi w Gabinecie Dyrektora PAN Biblioteki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 w dniu r. o godz. 12: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Część jawna otwarcie ofert: 1/ odczytanie nazw (firm) i adresów (siedzib) Wykonawców; 2/ odczytanie cen ofert oraz dla zadania 1 odczytanie ceny wskazanych 87 tytułów; 3/ odczytanie ilości wycenionych tytułów Koperty oznaczone Wycofane nie zostaną otwarte W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek Część niejawna ocena ofert : 1/ sprawdzenie ważności ofert; 2/ ocena ofert wg ustalonych kryteriów; 3/ wybór Wykonawcy. 6 z 38

7 11. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA ZWIĄZANY BĘDZIE OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. OCENA FORMALNA OFERTY 12.1.Zamawiający zobowiązany jest uznać ofertę za nieważną, jeśli : 1/ jest sprzeczna z Prawem zamówień publicznych lub Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia; 2/ jest nieczytelna lub nie podpisana przez Wykonawcę; 3/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Oferta może być odrzucona, jeśli : 1/ nie zawiera wszystkich cen; 2/ nie zwiera dokumentów, określonych we wzorze oferty; 3/ nie jest przygotowana zgodnie ze wzorem oferty, określonej przez Zamawiającego; 4/ jest niezgodna z Prawem zamówień publicznych; 5/ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 6/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 7/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 8/ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ; 9/ zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 pkt 2, lub błędy w obliczeniu ceny; 10/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 11/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA KAŻDEGO ZADANIA ODRĘBNIE. DLA ZADANIA I Lp Punktacja Kryterium Znaczenie Cena ogółem [w PLN] 15 Cena za 87 wskazanych tytułów [koszt w PLN] 35 Ilość oferowanych tytułów Ocena wg kryteriów podanych powyżej dokonywać się będzie wg następujących zasad : 1/ Kryterium nr 1 oferowana cena ogółem: Maksymalną ilość punktów - otrzymuje Wykonawca, który poda najniższe wynagrodzenie za przedmiot zamówienia - sposób obliczania punktacji: C = Cn / Ci x 15 gdzie: Cn = najniższa cena oferowana Ci = cena badanej oferty 7 z 38

8 2/ Kryterium nr 2 cena za 87 wskazanych tytułów: Maksymalną ilość punktów - otrzymuje Wykonawca, który poda najniższe wynagrodzenie za 87 wskazanych tytułów - sposób obliczania punktacji : C = Cn / Ci x 35 gdzie: Cn = najniższa cena oferowana Ci = cena badanej oferty 3/ Kryterium nr 3 ilość oferowanych tytułów: Maksymalną ilość punktów - otrzymuje Wykonawca, który wyceni największą liczbę zgłoszonych do prenumeraty przez Zamawiającego czasopism - sposób obliczania punktacji: D = Di x 50 / Dn gdzie: Dn = największa liczba oferowanych tytułów Di = ilość oferowanych tytułów w badanej ofercie DLA ZADANIA II I III Punktacja Lp Kryterium Znaczenie Cena ogółem [w PLN] 40 Ilość oferowanych tytułów Ocena wg kryteriów podanych powyżej dokonywać się będzie wg następujących zasad : 1/ Kryterium nr 1 oferowana cena ogółem: Maksymalną ilość punktów - otrzymuje Wykonawca, który poda najniższe wynagrodzenie za przedmiot zamówienia: sposób obliczania punktacji: C = Cn / Ci x 40 gdzie: Cn = najniższa cena oferowana Ci = cena badanej oferty 2/ Kryterium nr 2 ilość oferowanych tytułów: Maksymalną ilość punktów - otrzymuje Wykonawca, który wyceni największą liczbę zgłoszonych do prenumeraty przez Zamawiającego czasopism i wydawnictw. sposób obliczania punktacji: D = Di x 60 / Dn gdzie: Dn = największa liczba oferowanych tytułów Di = ilość oferowanych tytułów w badanej ofercie 14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Ustawą, zgodnie z art z 38

9 15. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU, W CELU ZAWARCIA UMOWY Zawarcie Umowy nastąpi w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu Jako datę zawarcia Umowy przewiduje się datę wpływu Umowy wybranego w przetargu Wykonawcy do Zamawiającego. 16. WZÓR UMOWY, JAKA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM WYKONAWCĄ 16.1.Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim Umowę na warunkach określonych we wzorze Umowy. 17. WSZELKIE PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia gwarancji i rękojmi za roboty, zgodnie ze złożoną ofertą. 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 18.1.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją sytuacje określone w art. 93 Prawa zamówień publicznych W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych. ZAŁĄCZNIKI : 1. Załącznik nr 1 wzór oferty do wypełnienia przez Wykonawcę 2. Załącznik nr 2 wykaz tytułów czasopism polskich przewidzianych do prenumeraty na rok Załącznik nr 3 wykaz tytułów polskich wydawnictw wąskospecjalistycznych przewidzianych do prenumeraty na rok Załącznik nr 4 wykaz tytułów czasopism zagranicznych przewidzianych do prenumeraty na rok Załącznik nr 5 wzór Umowy dla prenumeraty czasopism polskich na rok Załącznik nr 6 - wzór Umowy dla prenumeraty polskich wydawnictw wąskospecjalistycznych na rok Załącznik nr 7 wzór Umowy dla prenumeraty zagranicznych na rok Dyrektor Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska dr Zofia Tylewska Ostrowska Gdańsk, dnia 14 listopada 2014 roku 9 z 38

10 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 r. 1. Pełna nazwa Wykonawcy dokładny adres Telefon, fax 2. Data sporządzenia Oferty 3. Ścisłe określenie przedmiotu Oferty OFERTA Wzór Oferty Prenumerata czasopism polskich, wąskospecjalistycznych i zagranicznych na 2015 rok. 4. Zadanie I Cena brutto ogółem za realizację prenumeraty czasopism polskich na rok Załącznik nr. do Oferty - wykaz wszystkich tytułów z jednostkowymi cenami brutto Cena brutto za 87 wskazanych tytułów Ilość wycenionych tytułów czasopism 5. Zadanie II Cena brutto ogółem za realizację prenumeraty wydawnictw ciągłych wąskospecjalistycznych na rok Załącznik nr. do Oferty - wykaz wszystkich tytułów z jednostkowymi cenami brutto Ilość wycenionych tytułów czasopism 6. Zadanie III Cena brutto ogółem za realizację prenumeraty czasopism zagranicznych na rok Załącznik nr. do Oferty - wykaz wszystkich tytułów z jednostkowymi cenami brutto Ilość wycenionych tytułów czasopism Gdańsk, dnia roku... (pieczątka i podpis) 10 z 38

11 Załącznik nr 1 (c.d.) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 r. OFERTA c.d. do wypełnienia przez Wykonawcę wraz z załącznikami Wzór Oferty DOKUMENTY 7. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 oraz w trybie art. 24 Pzp 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, w przypadku Wykonawcy określonego jako twórca potwierdzenia nadania lub nabycia tego statusu potwierdzające status prawny i siedzibę Wykonawcy (aktualny odpis właściwe-go rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w przypadku spółki cywilnej umowa spółki) 9. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP w ZUS 10. Aktualne oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym 11. Wykaz wykonanych dostaw zgodnie z pkt 3.1 ust 5 SIWZ dołączyć jako Załącznik nr 1 do Oferty dołączyć jako Załącznik nr 2 do Oferty (oryginał lub kopie uwierzytelnione przez osoby do tego upoważnione) dołączyć jako Załącznik nr 3 do Oferty (oryginał lub kopie uwierzytelnione przez osoby do tego upoważnione) dołączyć jako Załącznik nr 4 do Oferty (oryginał lub kopie uwierzytelnione przez osoby do tego upoważnione) dołączyć jako Załącznik nr 5 do Oferty (oryginał lub kopie uwierzytelnione przez osoby do tego upoważnione) Gdańsk, dnia roku WŁASNORĘCZNY PODPIS Wykonawcy... (pieczątka i podpis) 11 z 38

12 Załącznik nr 1 do Oferty z dnia roku O Ś W I A D C Z E N I A W Y K O N A W C Y do wypełnienia przez Wykonawcę Wzór 1. O ś w i a d c z a m, że nie podlegam wykluczeniu z tytułu art. 24 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku) 2. O ś w i a d c z a m, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym. 3. O ś w i a d c z a m, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 4. O ś w i a d c z a m, że posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania robót objętych zamówieniem. 5. O ś w i a d c z a m, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. O ś w i a d c z a m, że zapoznałem się z warunkami przetargu określonymi w warunkach szczegółowych zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 7. O ś w i a d c z a m, że zapoznałem się z miejscem, stanem istniejącym i warunkami realizacji zamówienia. 8. O ś w i a d c z a m, że uważam się związany ofertą w okresie 30 dni od terminu składania ofert. 9. O ś w i a d c z a m, że zobowiązuję się w razie wygrania przetargu podpisać umowę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 10. O ś w i a d c z a m, że przyjmuję przyszłe zobowiązania do udzielenia gwarancji i rękojmi za roboty objęte zamówieniem. Gdańsk, dnia roku WŁASNORĘCZNY PODPIS WYKONAWCY OBEJMUJĄCY POZYCJE OŚWIADCZEŃ OD 1. DO (pieczątka i podpis) 12 z 38

13 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 r. ZADANIE 1 WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM POLSKICH PRZEWIDZIANYCH DO PRENUMERATY NA ROK *Akcent Albo albo Problemy Psychologii Angora *Archeion Arcana Architektura Murator Art and Business ARTEon Ateneum Kapłańskie Atest-Ochrona Pracy Aura-Ochrona Środowiska Bez Dogmatu *Bezpieczeństwo Pracy The Biblical Annals Biblioteka w Szkole *Bibliotekarz *Biuletyn Historii Sztuki - 2 egz Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych (bez dodatku Serwis Podatkowy, Wyd. GOFIN) 19. Biuletyn Informacyjny ZUS Bliza Gdyński kwartalnik artystyczny Borussia Buchalter z 38

14 23. Charaktery X 24. CHIP Magazyn komputerowy X 25. Czas Kultury Czasy Nowożytne Dagerotyp *Delta *Dialog Didaskalia Do Rzeczy *Dzieje Najnowsze Dziennik Gazeta Prawna Prawo, Biznes, Polityka Dzikie życie Edukacja i Dialog X 36. *Edukacja Studia Badania Innowacje Eko i My- miesięcznik ekologiczny *Ekonomika i Org. Przedsiębiorstw Ekonomista *Etnografia polska *Ethos Fakty Polityka Prawo Gospodarka Focus poznać i zrozumieć świat *Fontes Tow. Nauk. w Toruniu Forbes Format Forum przegląd prasy światowej *Forum Akademickie Foto Kurier Foto Magazyn Fotograficzny Fragile z 38

15 52. Fronda *Fundusze Europejskie *Gazeta Bankowa Gazeta Kociewska Gazeta Olsztyńska Gazeta Podatkowa Gazeta Polska Gazeta Polska Codziennie Gazeta Pomorska Gazeta Tczewska Gazeta Współczesna *Gazeta Wyborcza 2 egz X 64. Geodesy and Cartography Glaukopis Pismo społeczno historyczne Głos Nauczycielski Głos Pomorza Dziennik Pomorza Środkowego Głos Szczeciński-Dzienni Pomorza Zachodniego Gość Niedzielny (z wkładką Gość Gdański ) Handel Wewnętrzny Homo Dei X 72. Horyzonty Wychowania (Horyzonty Wiary) Jachting *Język Polski Journal of Ecology and Heath *Kino Komputer Świat *Konteksty Polska Sztuka Ludowa Kosmos Kraków Ilustrowany Miesięcznik Społeczno Kulturalny Kronika Miasta Poznania z 38

16 82. *Kronika Wielkopolski Kronos- Metafizyka, Kultura, Religia Krytyka Polityczna Książki Magazyn do Czytania Kultura i Edukacja X 87. *Kultura i Społeczeństwo Kultura Współczesna Kurier Finansowy x 90. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze Kwartalnik Filmowy *Kwartalnik Filozoficzny *Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Kwartalnik Historii Nauki i Techniki X 96. *Kwartalnik Historyczny Kwartalnik Neofilologiczny Kwartalnik Pedagogiczny Lampa Literatura Ludowa *Literatura na Świecie *Magazyn Literacki Książki *Meander Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Midrasz Pismo Żydowskie X 106. *Monitor Zamówień Publicznych Mówią Wieki Murator *Muzyka Myśl Polska Najwyższy Czas tygodnik z 38

17 112. *Namiary na Morze i Handel *Nasz Dziennik Nasza Historia Gdańsk Dziennik Bałtycki Nasza Polska - tygodnik *Nasza Przeszłość Nasze Pomorze National Geographic - wersja polska *Nauka PAN *Nautologia Networld Newsweek Polska Niedziela Wersja A ogólnopolska X 124. Niepodległość i Pamięć *Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo Nieznany Świat *Notatnik Teatralny Notatki Płockie X 129. *Notes Wydawniczy Nowa Dekada Krakowska Dwumiesięczni Kulturalny 131. *Nowe Książki Nowy Filomata Nowy Obywatel *Ochrona Zabytków *Odra *Onomastica Opcje kwartalnik Organizacja i Kierowanie Paedagogia Christiana Pamięć i Przyszłość X 141. *Pamiętnik Literacki z 38

18 142. *Pamiętnik Teatralny *Państwo i Prawo Perspektywy- Miesięcznik Edukacyjny PC Format PC World Podróże Magazyn Turystyczny *Polish Journal of Ecology Polityka Polityka Społeczna *Polonistyka *Polska Dziennik Bałtycki 3 egz.) (2 egz. Trójmiasto i 1 egz. Pomorze) Polska Głos Wielkopolski *Polski Przegląd Kartograficzny *Poradnik Bibliotekarza *Poradnik Językowy Poznaj Swój Kraj Praca i Nauka za Granicą *Praca i Zabezpieczenie Społeczne Press-media, reklama, public relations Pressje *Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze Przegląd (tygodnik) Przegląd Geologiczny Przegląd Historyczno-Oświatowy *Przegląd Historyczny *Przegląd Humanistyczny Przegląd Organizacji *Przegląd Orientalistyczny *Przegląd Papierniczy z 38

19 171. Przegląd Religioznawczy Przegląd Statystyczny Przegląd Techniczny Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego *Przegląd Zachodni *Przegląd Zachodnio-Pomorski Przewodnik Katolicki Przyroda Polska X 179. Psychologia Społeczna *Rachunkowość *Renowacje i Zabytki Res Humana X 183. Res Publica Nova Rocznik Pedagogiczny Roczniki Ekonomi i Zarządzania KUL Roczniki Historii Kościoła KUL Roczniki Humanistyczne KUL Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne KUL Roczniki Nauk o Rodzinie KUL Roczniki Nauk Prawnych KUL Roczniki Pastoralno Katechetyczne KUL Roczniki Pedagogiczne KUL X 193. Roczniki Psychologiczne KUL Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL Roczniki Teologii Duchowości KUL Roczniki Teologii Ekumenicznej KUL Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii KUL Roczniki Teologii Moralnej KUL *Roczniki Tow. Naukowego w Toruniu Ruch Biblijny i Liturgiczny z 38

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2014/2015 roku, na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo