SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego na prenumeratę czasopism polskich, wąskospecjalistycznych i zagranicznych na rok 2015 opracowana i ogłoszona na podstawie : Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity) - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. przez Zamawiającego : Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ul. Wałowa 15, Gdańsk tel./fax , tel do Dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej dr Zofia Tylewska - Ostrowska Gdańsk, dnia 14 listopada 2014 roku 1 z 38

2 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Zgodnie z art. 39 Prawa zamówień publicznych (Dz. U r. poz. 907 ze zm.) zwanego dalej : Prawem zamówień publicznych, Zamawiający: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówienia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na prenumeratę czasopism polskich i zagranicznych na rok 2015 Klasyfikację przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) podano w pkt Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania i ich zakresy: A. Zadanie I Prenumerata czasopism polskich na 2015 r. - według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 2 do SIWZ. B. Zadanie II Prenumerata polskich wydawnictw ciągłych wąskospecjalistycznych na 2015 r. - według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 3 do SIWZ. C. Zadanie III - Prenumerata czasopism zagranicznych na 2015 rok według załączonego wykazu tytułów - załącznik nr 4 do SIWZ. Kod CPV ; Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być prowadzona zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także wszelkimi wymaganiami niezbędnymi do wykonania w sposób prawidłowy zamówienia publicznego i oferty na to zamówienie w pełnym zakresie Zamawiający zastrzega prawo skorzystania z art. 145 ust. 1 Ustawy PZP to jest w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach z konsekwencjami wynikającymi z tegoż artykułu PZP. 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 2.1. O zamówienie publiczne może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, tzn.: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia / nie spełnia, na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 3. 2 z 38

3 3. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 3.1. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie następujących dokumentów: 1/ oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 oraz w trybie art. 24 Prawa zamówień publicznych Załącznik nr 1 do wzoru oferty; 2/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, w przypadku Wykonawcy określonego jako twórca potwierdzenia nadania lub nabycia tego statusu w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dołączyć do oferty jako Załącznik nr 2; 4/ aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz o niezaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dołączyć do oferty jako jej Załączniki nr 3 i 4); 5/ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Przez dostawy główne Zamawiający rozumie dostawy prasy odpowiadające swoim rodzajem, zakresem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż zł brutto dla każdego zadania na które Wykonawca składa ofertę. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że wykonał przynajmniej jedna taką dostawę w zakresie zadania na które składa ofertę. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym wyżej mowa muszą być: - wykaz wykonanych dostaw, określonych w niniejszej specyfikacji, sporządzony przez Wykonawcę stanowiący załącznik nr 5 do Oferty, - dowody dotyczące dostaw wymienionych w w/w wykazie określające czy te dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo oświadczenia wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych i odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5. 3 z 38

4 4. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W ZAKRESIE UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonywane będą w trybie i terminach określonych w art. 38 Prawa zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, kierując je do wszystkich Wykonawców, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez podania źródeł zapytania, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa polowa wyznaczonego terminu składania ofert Zgodnie z art. 27 Prawa zamówień publicznych zapytania, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zapytania, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O zmianie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym dostarczono SIWZ Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami: Maciej Mielniczuk Adres kontaktowy: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska Gdańsk ul. Wałowa 15 Numer telefoniczny (+48) do 254 wew. 216 Nr faksu : (+48) Godziny pracy : poniedziałek piątek od godz. 9:00 do godz.14:00 5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 5.1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z Prawem zamówień publicznych, której treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnego z wzorem oferty Załącznik nr Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wybrane zadania lub zadanie Złożona oferta musi zawierać pełną listę tytułów zgłoszonych przez Zamawiającego (załączniki 2, 3, 4 do niniejszej SIWZ) w ramach prenumeraty dla odpowiedniego zadania nawet wówczas, gdy realizacja przedmiotu zamówienia nie obejmuje 100% wykazu tytułów wskazanych przez Zamawiającego. 4 z 38

5 5.5. Zamawiający zastrzega, iż brane pod uwagę będą jedynie te oferty, które zawierają co najmniej 90% zamówionych tytułów, a w zadaniu 1 koniecznie muszą być uwzględnione tytuły oznaczone gwiazdką (87 tytułów) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej Wykonawca zobowiązany jest do parafowania na każdej stronie treści wzoru umowy (stanowiących załącznik nr 5, 6, 7 do niniejszego SIWZ) dla każdego zadania dla którego złożył ofertę i dołączyć parafowany wzór umowy jako kolejny załącznik do Oferty Obowiązuje sporządzenie oferty w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty Strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację Ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane podpisami Wykonawcy Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę podpis + zapis za zgodność z oryginałem + data Zamawiający w przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej lub budzącej wątpliwość co do prawdziwości kserokopii dokumentu, może żądać przedstawienia jego oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego (Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, Gdańsk) i oznaczonej hasłem : "Oferta na prenumeratę czasopism na rok 2015 bez nadawcy, z dopiskiem na dole koperty : Nie otwierać przed dniem r. do godz. 12:00. Oferta przesłana pocztą lub dostarczona przy pomocy kuriera powinna być złożona w dwóch kopertach: wewnętrznej oznaczonej jw., i zewnętrznej zaadresowanej do Zamawiającego, z nadawcą zamiennym lub bez nadawcy Każdy Wykonawca, składający ofertę może ją wycofać, zmienić, uzupełnić przed upływem terminu składania ofert. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty (tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. Zmiana / Uzupełnienie / Wycofanie oferty na prenumeratę czasopism na rok Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu. 5 z 38

6 6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ DLA KAŻDEGO ZADANIA ODDZIELNIE 6.1. Wykonawca winien skalkulować cenę wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o: 1/ załączone wykazy czasopism; 2/ przewidywane zmiany cenowe, a zwłaszcza wysokość podatku VAT; 3/ doświadczenia własne Wykonawca ustali wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot wykonania zamówienia + podatek VAT dla każdego zadania oddzielnie oraz łącznie dla całego przedmiotu zamówienia. 7. OKRESY I POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie z umową - od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. 8. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WADIUM Zamawiający nie wymaga wadium. 9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 9.1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie budynku PAN Biblioteki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 11:00. Oferty przesłane pocztą lub przy pomocy kuriera muszą być dostarczone przed upływem wskazanego terminu Otwarcie ofert nastąpi w Gabinecie Dyrektora PAN Biblioteki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 w dniu r. o godz. 12: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Część jawna otwarcie ofert: 1/ odczytanie nazw (firm) i adresów (siedzib) Wykonawców; 2/ odczytanie cen ofert oraz dla zadania 1 odczytanie ceny wskazanych 87 tytułów; 3/ odczytanie ilości wycenionych tytułów Koperty oznaczone Wycofane nie zostaną otwarte W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek Część niejawna ocena ofert : 1/ sprawdzenie ważności ofert; 2/ ocena ofert wg ustalonych kryteriów; 3/ wybór Wykonawcy. 6 z 38

7 11. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA ZWIĄZANY BĘDZIE OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. OCENA FORMALNA OFERTY 12.1.Zamawiający zobowiązany jest uznać ofertę za nieważną, jeśli : 1/ jest sprzeczna z Prawem zamówień publicznych lub Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia; 2/ jest nieczytelna lub nie podpisana przez Wykonawcę; 3/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Oferta może być odrzucona, jeśli : 1/ nie zawiera wszystkich cen; 2/ nie zwiera dokumentów, określonych we wzorze oferty; 3/ nie jest przygotowana zgodnie ze wzorem oferty, określonej przez Zamawiającego; 4/ jest niezgodna z Prawem zamówień publicznych; 5/ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 6/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 7/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 8/ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ; 9/ zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 pkt 2, lub błędy w obliczeniu ceny; 10/ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 11/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA KAŻDEGO ZADANIA ODRĘBNIE. DLA ZADANIA I Lp Punktacja Kryterium Znaczenie Cena ogółem [w PLN] 15 Cena za 87 wskazanych tytułów [koszt w PLN] 35 Ilość oferowanych tytułów Ocena wg kryteriów podanych powyżej dokonywać się będzie wg następujących zasad : 1/ Kryterium nr 1 oferowana cena ogółem: Maksymalną ilość punktów - otrzymuje Wykonawca, który poda najniższe wynagrodzenie za przedmiot zamówienia - sposób obliczania punktacji: C = Cn / Ci x 15 gdzie: Cn = najniższa cena oferowana Ci = cena badanej oferty 7 z 38

8 2/ Kryterium nr 2 cena za 87 wskazanych tytułów: Maksymalną ilość punktów - otrzymuje Wykonawca, który poda najniższe wynagrodzenie za 87 wskazanych tytułów - sposób obliczania punktacji : C = Cn / Ci x 35 gdzie: Cn = najniższa cena oferowana Ci = cena badanej oferty 3/ Kryterium nr 3 ilość oferowanych tytułów: Maksymalną ilość punktów - otrzymuje Wykonawca, który wyceni największą liczbę zgłoszonych do prenumeraty przez Zamawiającego czasopism - sposób obliczania punktacji: D = Di x 50 / Dn gdzie: Dn = największa liczba oferowanych tytułów Di = ilość oferowanych tytułów w badanej ofercie DLA ZADANIA II I III Punktacja Lp Kryterium Znaczenie Cena ogółem [w PLN] 40 Ilość oferowanych tytułów Ocena wg kryteriów podanych powyżej dokonywać się będzie wg następujących zasad : 1/ Kryterium nr 1 oferowana cena ogółem: Maksymalną ilość punktów - otrzymuje Wykonawca, który poda najniższe wynagrodzenie za przedmiot zamówienia: sposób obliczania punktacji: C = Cn / Ci x 40 gdzie: Cn = najniższa cena oferowana Ci = cena badanej oferty 2/ Kryterium nr 2 ilość oferowanych tytułów: Maksymalną ilość punktów - otrzymuje Wykonawca, który wyceni największą liczbę zgłoszonych do prenumeraty przez Zamawiającego czasopism i wydawnictw. sposób obliczania punktacji: D = Di x 60 / Dn gdzie: Dn = największa liczba oferowanych tytułów Di = ilość oferowanych tytułów w badanej ofercie 14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane Ustawą, zgodnie z art z 38

9 15. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU, W CELU ZAWARCIA UMOWY Zawarcie Umowy nastąpi w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu Jako datę zawarcia Umowy przewiduje się datę wpływu Umowy wybranego w przetargu Wykonawcy do Zamawiającego. 16. WZÓR UMOWY, JAKA ZOSTANIE ZAWARTA Z WYBRANYM WYKONAWCĄ 16.1.Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim Umowę na warunkach określonych we wzorze Umowy. 17. WSZELKIE PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE UMOWĄ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia gwarancji i rękojmi za roboty, zgodnie ze złożoną ofertą. 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 18.1.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją sytuacje określone w art. 93 Prawa zamówień publicznych W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych. ZAŁĄCZNIKI : 1. Załącznik nr 1 wzór oferty do wypełnienia przez Wykonawcę 2. Załącznik nr 2 wykaz tytułów czasopism polskich przewidzianych do prenumeraty na rok Załącznik nr 3 wykaz tytułów polskich wydawnictw wąskospecjalistycznych przewidzianych do prenumeraty na rok Załącznik nr 4 wykaz tytułów czasopism zagranicznych przewidzianych do prenumeraty na rok Załącznik nr 5 wzór Umowy dla prenumeraty czasopism polskich na rok Załącznik nr 6 - wzór Umowy dla prenumeraty polskich wydawnictw wąskospecjalistycznych na rok Załącznik nr 7 wzór Umowy dla prenumeraty zagranicznych na rok Dyrektor Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska dr Zofia Tylewska Ostrowska Gdańsk, dnia 14 listopada 2014 roku 9 z 38

10 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 r. 1. Pełna nazwa Wykonawcy dokładny adres Telefon, fax 2. Data sporządzenia Oferty 3. Ścisłe określenie przedmiotu Oferty OFERTA Wzór Oferty Prenumerata czasopism polskich, wąskospecjalistycznych i zagranicznych na 2015 rok. 4. Zadanie I Cena brutto ogółem za realizację prenumeraty czasopism polskich na rok Załącznik nr. do Oferty - wykaz wszystkich tytułów z jednostkowymi cenami brutto Cena brutto za 87 wskazanych tytułów Ilość wycenionych tytułów czasopism 5. Zadanie II Cena brutto ogółem za realizację prenumeraty wydawnictw ciągłych wąskospecjalistycznych na rok Załącznik nr. do Oferty - wykaz wszystkich tytułów z jednostkowymi cenami brutto Ilość wycenionych tytułów czasopism 6. Zadanie III Cena brutto ogółem za realizację prenumeraty czasopism zagranicznych na rok Załącznik nr. do Oferty - wykaz wszystkich tytułów z jednostkowymi cenami brutto Ilość wycenionych tytułów czasopism Gdańsk, dnia roku... (pieczątka i podpis) 10 z 38

11 Załącznik nr 1 (c.d.) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 r. OFERTA c.d. do wypełnienia przez Wykonawcę wraz z załącznikami Wzór Oferty DOKUMENTY 7. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 oraz w trybie art. 24 Pzp 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, w przypadku Wykonawcy określonego jako twórca potwierdzenia nadania lub nabycia tego statusu potwierdzające status prawny i siedzibę Wykonawcy (aktualny odpis właściwe-go rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w przypadku spółki cywilnej umowa spółki) 9. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP w ZUS 10. Aktualne oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym 11. Wykaz wykonanych dostaw zgodnie z pkt 3.1 ust 5 SIWZ dołączyć jako Załącznik nr 1 do Oferty dołączyć jako Załącznik nr 2 do Oferty (oryginał lub kopie uwierzytelnione przez osoby do tego upoważnione) dołączyć jako Załącznik nr 3 do Oferty (oryginał lub kopie uwierzytelnione przez osoby do tego upoważnione) dołączyć jako Załącznik nr 4 do Oferty (oryginał lub kopie uwierzytelnione przez osoby do tego upoważnione) dołączyć jako Załącznik nr 5 do Oferty (oryginał lub kopie uwierzytelnione przez osoby do tego upoważnione) Gdańsk, dnia roku WŁASNORĘCZNY PODPIS Wykonawcy... (pieczątka i podpis) 11 z 38

12 Załącznik nr 1 do Oferty z dnia roku O Ś W I A D C Z E N I A W Y K O N A W C Y do wypełnienia przez Wykonawcę Wzór 1. O ś w i a d c z a m, że nie podlegam wykluczeniu z tytułu art. 24 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku) 2. O ś w i a d c z a m, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym. 3. O ś w i a d c z a m, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 4. O ś w i a d c z a m, że posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania robót objętych zamówieniem. 5. O ś w i a d c z a m, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. O ś w i a d c z a m, że zapoznałem się z warunkami przetargu określonymi w warunkach szczegółowych zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 7. O ś w i a d c z a m, że zapoznałem się z miejscem, stanem istniejącym i warunkami realizacji zamówienia. 8. O ś w i a d c z a m, że uważam się związany ofertą w okresie 30 dni od terminu składania ofert. 9. O ś w i a d c z a m, że zobowiązuję się w razie wygrania przetargu podpisać umowę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 10. O ś w i a d c z a m, że przyjmuję przyszłe zobowiązania do udzielenia gwarancji i rękojmi za roboty objęte zamówieniem. Gdańsk, dnia roku WŁASNORĘCZNY PODPIS WYKONAWCY OBEJMUJĄCY POZYCJE OŚWIADCZEŃ OD 1. DO (pieczątka i podpis) 12 z 38

13 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14 listopada 2014 r. ZADANIE 1 WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM POLSKICH PRZEWIDZIANYCH DO PRENUMERATY NA ROK *Akcent Albo albo Problemy Psychologii Angora *Archeion Arcana Architektura Murator Art and Business ARTEon Ateneum Kapłańskie Atest-Ochrona Pracy Aura-Ochrona Środowiska Bez Dogmatu *Bezpieczeństwo Pracy The Biblical Annals Biblioteka w Szkole *Bibliotekarz *Biuletyn Historii Sztuki - 2 egz Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych (bez dodatku Serwis Podatkowy, Wyd. GOFIN) 19. Biuletyn Informacyjny ZUS Bliza Gdyński kwartalnik artystyczny Borussia Buchalter z 38

14 23. Charaktery X 24. CHIP Magazyn komputerowy X 25. Czas Kultury Czasy Nowożytne Dagerotyp *Delta *Dialog Didaskalia Do Rzeczy *Dzieje Najnowsze Dziennik Gazeta Prawna Prawo, Biznes, Polityka Dzikie życie Edukacja i Dialog X 36. *Edukacja Studia Badania Innowacje Eko i My- miesięcznik ekologiczny *Ekonomika i Org. Przedsiębiorstw Ekonomista *Etnografia polska *Ethos Fakty Polityka Prawo Gospodarka Focus poznać i zrozumieć świat *Fontes Tow. Nauk. w Toruniu Forbes Format Forum przegląd prasy światowej *Forum Akademickie Foto Kurier Foto Magazyn Fotograficzny Fragile z 38

15 52. Fronda *Fundusze Europejskie *Gazeta Bankowa Gazeta Kociewska Gazeta Olsztyńska Gazeta Podatkowa Gazeta Polska Gazeta Polska Codziennie Gazeta Pomorska Gazeta Tczewska Gazeta Współczesna *Gazeta Wyborcza 2 egz X 64. Geodesy and Cartography Glaukopis Pismo społeczno historyczne Głos Nauczycielski Głos Pomorza Dziennik Pomorza Środkowego Głos Szczeciński-Dzienni Pomorza Zachodniego Gość Niedzielny (z wkładką Gość Gdański ) Handel Wewnętrzny Homo Dei X 72. Horyzonty Wychowania (Horyzonty Wiary) Jachting *Język Polski Journal of Ecology and Heath *Kino Komputer Świat *Konteksty Polska Sztuka Ludowa Kosmos Kraków Ilustrowany Miesięcznik Społeczno Kulturalny Kronika Miasta Poznania z 38

16 82. *Kronika Wielkopolski Kronos- Metafizyka, Kultura, Religia Krytyka Polityczna Książki Magazyn do Czytania Kultura i Edukacja X 87. *Kultura i Społeczeństwo Kultura Współczesna Kurier Finansowy x 90. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze Kwartalnik Filmowy *Kwartalnik Filozoficzny *Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Kwartalnik Historii Nauki i Techniki X 96. *Kwartalnik Historyczny Kwartalnik Neofilologiczny Kwartalnik Pedagogiczny Lampa Literatura Ludowa *Literatura na Świecie *Magazyn Literacki Książki *Meander Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Midrasz Pismo Żydowskie X 106. *Monitor Zamówień Publicznych Mówią Wieki Murator *Muzyka Myśl Polska Najwyższy Czas tygodnik z 38

17 112. *Namiary na Morze i Handel *Nasz Dziennik Nasza Historia Gdańsk Dziennik Bałtycki Nasza Polska - tygodnik *Nasza Przeszłość Nasze Pomorze National Geographic - wersja polska *Nauka PAN *Nautologia Networld Newsweek Polska Niedziela Wersja A ogólnopolska X 124. Niepodległość i Pamięć *Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo Nieznany Świat *Notatnik Teatralny Notatki Płockie X 129. *Notes Wydawniczy Nowa Dekada Krakowska Dwumiesięczni Kulturalny 131. *Nowe Książki Nowy Filomata Nowy Obywatel *Ochrona Zabytków *Odra *Onomastica Opcje kwartalnik Organizacja i Kierowanie Paedagogia Christiana Pamięć i Przyszłość X 141. *Pamiętnik Literacki z 38

18 142. *Pamiętnik Teatralny *Państwo i Prawo Perspektywy- Miesięcznik Edukacyjny PC Format PC World Podróże Magazyn Turystyczny *Polish Journal of Ecology Polityka Polityka Społeczna *Polonistyka *Polska Dziennik Bałtycki 3 egz.) (2 egz. Trójmiasto i 1 egz. Pomorze) Polska Głos Wielkopolski *Polski Przegląd Kartograficzny *Poradnik Bibliotekarza *Poradnik Językowy Poznaj Swój Kraj Praca i Nauka za Granicą *Praca i Zabezpieczenie Społeczne Press-media, reklama, public relations Pressje *Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze Przegląd (tygodnik) Przegląd Geologiczny Przegląd Historyczno-Oświatowy *Przegląd Historyczny *Przegląd Humanistyczny Przegląd Organizacji *Przegląd Orientalistyczny *Przegląd Papierniczy z 38

19 171. Przegląd Religioznawczy Przegląd Statystyczny Przegląd Techniczny Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego *Przegląd Zachodni *Przegląd Zachodnio-Pomorski Przewodnik Katolicki Przyroda Polska X 179. Psychologia Społeczna *Rachunkowość *Renowacje i Zabytki Res Humana X 183. Res Publica Nova Rocznik Pedagogiczny Roczniki Ekonomi i Zarządzania KUL Roczniki Historii Kościoła KUL Roczniki Humanistyczne KUL Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne KUL Roczniki Nauk o Rodzinie KUL Roczniki Nauk Prawnych KUL Roczniki Pastoralno Katechetyczne KUL Roczniki Pedagogiczne KUL X 193. Roczniki Psychologiczne KUL Roczniki Teologii Dogmatycznej KUL Roczniki Teologii Duchowości KUL Roczniki Teologii Ekumenicznej KUL Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii KUL Roczniki Teologii Moralnej KUL *Roczniki Tow. Naukowego w Toruniu Ruch Biblijny i Liturgiczny z 38

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego na prenumeratę czasopism wąskospecjalistycznych na rok 2015 opracowana i ogłoszona na podstawie : Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro na konserwację i serwis systemów klimatyzacyjno wentylacyjnych w budynkach Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro na wykonanie remontu hallu wejściowego w budynku PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Poszczególne pozycje lub grupy asortymentów w pakietach nie będą wyłączne do osobnych postępowań.

Poszczególne pozycje lub grupy asortymentów w pakietach nie będą wyłączne do osobnych postępowań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne. 1. Zamawiający: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, ul. Sobieskiego 45, 32 650 Kęty. Tel. 33/845-20-36 Fax 33/845-27-12 www.gzoz-kety.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-932/X/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 07.11.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni I. Czytelnia Naukowa 81-402 Gdynia ul. Bpa Dominika 17, tel. 58 622-10-99 1. 2+3D 2. 30 dni 3. Akcent

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Warszawa: Prenumerata zagranicznych, specjalistycznych czasopism naukowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU INFORMACJA O ZAMÓWIENIU Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto powyżej 5 000 zł, a nie przekraczających wartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znio.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znio.wroc.pl 1 z 5 2012-09-27 11:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znio.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 1146 drukowanych tytułów czasopism polskich

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. CPV: 09135100 5 TRYB

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl, www.kujawsko-pomorska.ohp.pl Toruń: Sukcesywna dostawa artykułów

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk publikacji oraz materiałów promocyjnych związanych z obchodami roku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1/5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dom Pomocy Społecznej w Owczarach Ul. Kasztanowa 20 32-088 Owczary tel. (012)4194086 fax.(012)4194066 e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl Zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-930/X/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 25.11.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/48/2014 Wrocław, dnia 26 listopada 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubuskie.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubuskie.uw.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubuskie.uw.gov.pl Gorzów Wielkopolski: Organizacja wycieczki dla pracowników Lubuskiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Dostawę materiałów stomatologicznych

Dostawę materiałów stomatologicznych POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE KONKURSU OFERT o wartości poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Bełchatów: Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Opis warunków zamówienia likwidacja szamba ul. Jastrzębia 149A-B. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Likwidacja szamba wraz z przełączeniem

Bardziej szczegółowo

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r.

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Wrocław: Zakup, dostawa serwerów, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego do celów

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 31/0813/DN 1 Gdańsk: 31/0813/DN - Prenumerata czasopism zagranicznych na 2014 r. dla Biblioteki Głównej AWFiS w Gdańsku Numer ogłoszenia: 336014-2013; data zamieszczenia: 20.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 wrwr@pup-wroclaw.pl http://www.pup-wroclaw.pl/ znak postępowania: ZP/RD/3213-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo