Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra dnia, 30 października 2006r. Dyrektor Sądu Okręgowego mgr Danuta Kowal... Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ ZP 7 /2006 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA PRASY I DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH PRENUMERATA NA ROK Komisja przygotowująca i przeprowadzająca postępowanie Marcin Budzyński Sylwia Koziarek RóŜa Linkiewicz Tomasz Namysł Jelenia Góra, październik-listopad 2006r. NINIEJSZA SIWZ JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNRTOWEJ:

2 Identyfikator: OG/ZP 7/2006 Nazwa: DOSTAWA PRASY I DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH - PRENUMERATA NA ROK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ EURO Pełna nazwa i adres zamawiającego: Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego Jelenia Góra telefony: (075) , (075) fax: (075) REGON: NIP: Znak postępowania: OG/ZP-7/2006 Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego naleŝy posługiwać się tym znakiem. 2. Tryb udzielenia zamówienia 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 77 z późniejszymi zmianami). 2.2 Postępowanie prowadzone jest z udziałem komisji przetargowej. 2.3 W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (swiz) mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Opis przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień CPV gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny usługi prenumeraty 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (prenumerata roczna) w okresie od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r., prasy oraz dzienników urzędowych zgodnie z częstotliwością ukazywania się poszczególnych tytułów objętych zamówieniem do siedzib: Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze adres: Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego nr 56 pokój nr 27. Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Bolesławcu adres: Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Bolesławiec ul. Kościuszki nr 8 pokój nr 48. Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Jeleniej Górze adres: Jelenia Góra ul. Mickiewicza nr lokal nr 4. 2

3 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem: MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA SĄDU OKRĘGOWEGO w JELENIEJ GÓRZE adres: JELENIA GÓRA Al. WOJSKA POLSKIEGO nr 56 pokój nr 27 Lp. Tytuł Wydawnictwo Ilość zamawianych egzemplarzy * Państwo i Prawo Polskie Wydawnictwo Prawnicze 2 Orzecznictwo Sądów Polskich WP "Lexis Nexis" Sp. z o.o. 3 4 Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Karna WP "Lexis Nexis" Sp. z o.o. 23 "Palestra" Organ Naczelnej Rady Adwokackiej 5 Wokanda "Librata" Sp z o.o. 6 Przegląd Sądowy WP "Lexis Nexis" Sp. z o.o. 7 Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych "Eridia" Sp z o.o. 8 Orzecznictwo Sądów Gospodarczych "Eridia" Sp z o.o. 2 9 Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 0 Rejent Archiwum medycyny sądowej i kryminologii 2 Dziennik Ustaw 3 Monitor Polski 4 Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych WP "Lexis Nexis" Sp. z o.o. 7 Wydawnictwo stowarzyszenia Notariuszy RP Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów "WACETOB" Sp z o.o. 5 Remedium Fundacja "Etoh" 8 6 Opieka Wychowanie Terapia Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego 7 Przegląd prawa egzekucyjnego "Currenda" Sp. z o.o. 8 Rachunkowość budŝetowa GW "Infor" S.A. 9 Linux plus DVD "Software" Sp z o.o. 20 Rzeczpospolita Ruch S.A. 2 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji 2 Narodowej i Sportu Dziennik Urzędowy Ministerstwa 22 Sprawiedliwości 23 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów 24 Praca i zabezpieczenia społeczne Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. 25 SłuŜba pracownicza Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej 2 26 Gazeta Podatkowa GOFIN S.A. 27 Gazeta Prawna+Poradnik Gazety Prawnej GW INFOR S.A. 28 Przetargi Publiczne "Presscom" Sp z o.o. 29 World komputer DVD IDG Poland S.A. 30 Zamówienia Publiczne - Doradca Wydawnictwo "Publicus" Sp z o.o

4 MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA RODZINNEGO OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO w BOLESŁAWCU adres: Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych BOLESŁAWIEC ul. Kościuszki nr 8 pokój nr 48 LP. Tytuł Wydawnictwo Ilość zamawianych egzemplarzy * 32 Dziecko krzywdzone (kwartalnik) Fundacja "Dzieci Niczyje" 33 Psychologia w szkole (kwartalnik) WyŜsza Szkoła Psychologii Społecznej 34 Charaktery (miesięcznik) "Charaktery" Sp z o.o. MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA RODZINNEGO OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO w JELENIEJ GÓRZE adres: JELENIA GÓRA ul. Mickiewicza nr lokal nr 4 LP. Tytuł Wydawnictwo Ilość zamawianych egzemplarzy * 35 Charaktery (miesięcznik) "Charaktery" Sp z o.o. 36 Dziecko krzywdzone (kwartalnik) Fundacja "Dzieci Niczyje" 37 Nowiny Psychologiczne (kwartalnik) Polskie Towarzystwo Psychologiczne 38 Przegląd Psychologiczny (kwartalnik) Polskie Towarzystwo Psychologiczne 39 Studia Psychologica (półrocznik) Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie UWAGA! * ilość zamawianych egzemplarzy oznacza zamówienie wskazanej ilości kaŝdego numeru wydania w okresie od do r. 3.3 W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do: a) dostaw przedmiotu zamówienia do siedziby Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz siedzib Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych w okręgu jeleniogórskim w prenumeracie rocznej, w rodzaju i ilościach zgodnie z opisem w punkcie 3.2. b) dostaw przedmiotu zamówienia odbiorcom, w okresie od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r. zgodnie z częstotliwością ukazywania się poszczególnych tytułów - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-8:30 dokładnie pod wskazane w punkcie 3.2. adresy. c) dostaw przedmiotu zamówienia zapakowanych w taki sposób aby dotarły do odbiorcy nieuszkodzone z całą zawartością. d) dostaw poszczególnych wydań tytułów prasowych wraz z dołączonymi do nich gratisami w postaci płyt CD, ksiąŝek itp. jeśli gratisy będą wliczone w cenę wydania podstawowego. 4. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia: w okresie od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r. zgodnie z częstotliwością ukazywania się poszczególnych tytułów 4

5 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O zamówienie moŝe ubiegać się wykonawca, który : a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie przedłoŝonych dokumentów i oświadczeń. Niespełnienie powyŝszych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złoŝą następujące oświadczenia i dokumenty : 6. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22, art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru jak na załączonym druku załącznik nr 3). Dokumenty, o których mowa w pkt 6..a, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upowaŝnionych przedstawicieli wykonawcy. Zamawiający będzie Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie moŝe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów : 7. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyŝej faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5

6 7.2 Wszystkie pisma, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty naleŝy składać do zamawiającego w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:5 do 5: Wykonawca moŝe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie. 7.4 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, Ŝe zapytanie zostanie skierowane nie później niŝ 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert. 7.5 Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz umieszczona na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania. 7.6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, zamawiający moŝe zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej 7.7 Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłuŝeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej 7.8 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Tomasz Namysł tel w części merytorycznej RóŜa Linkiewicz tel w części formalnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 4: Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. Pierwszy dzień związania ofertą = dzień składania ofert. 0. Opis sposobu przygotowania ofert: 0. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 0.2 Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej przy uŝyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 0.3 Oferta powinna zawierać następujące elementy: a) wypełniony zgodnie z siwz i podpisany druk Oferta cenowa zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr. b) wypełnione Zestawienie kosztorysowe prenumeraty na rok 2007 zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do swiz, c) dokumenty i oświadczenia wskazane w części 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6

7 0.4 Oferta musi być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy, umowie spółki prawa cywilnego, umowie konsorcjum. 0.5 W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niŝ wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty naleŝy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w punkcie Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. 0.7 Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby wskazane w pkt 0.4 albo 0.5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 0.8 Wykonawcą moŝe być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. 0.9 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 0.0 Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający moŝliwości dekompletacji zawartości oferty. 0. KaŜda zapisana strona oferty powinna być podpisana przez upowaŝnionych przedstawicieli wykonawcy, opieczętowana, oraz opatrzona kolejnym numerem a informacja o liczbie stron zamieszczona w ofercie. 0.2 Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętym opakowaniu, zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 0.3 Zmiany, w złoŝonej juŝ ofercie, moŝe dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert. 0.4 Ofertę moŝna wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. 0.5 Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z dopiskiem na kopercie ZMIANA lub WYCOFANIE. 0.6 Wykonawca nie moŝe wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 993r. Nr 47, poz. 2 z późn. zm.). W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niŝ wymagana przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) poŝądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeŝeli: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 7

8 c) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny; g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; h) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów.. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie zamawiającego: Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr Jelenia Góra w pokoju numer 202 II piętro.2 Ofertę naleŝy złoŝyć w opakowaniu opisanym następująco : Adres składającego ofertę Oferta na dostawę prasy i dzienników urzędowych w 2007 roku nie otwierać przed 22 listopada 2006r. godz. 9:30 Adres Zamawiającego.3 Wykonawca na złoŝony wniosek, otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty z odnotowanym terminem jej złoŝenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta..4 Termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada 2006r. o godzinie 9:00.5 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2006r. o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego: Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 pokój numer 327 III piętro. Otwarcie ofert jest jawne..6 Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do zamawiającego. 8

9 .7 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia..8 Po otwarciu ofert zostanie odczytana: nazwa (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawarte w ofercie..9 Warunki płatności określone zostały dla wszystkich wykonawców w projekcie umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..0 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, moŝe wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy.. W toku dokonywania badania oferty i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert..2 Dopuszcza się poprawianie w treści oferty i załącznikach do niej wyłącznie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych. Omyłki rachunkowe zostaną poprawione zgodnie z zasadami wynikającymi z art.88 ustawy Prawo zamówień publicznych..3 Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Opis sposobu obliczenia ceny: 2. Cenę stanowi wartość wyraŝona w jednostkach pienięŝnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy (cena uwzględnia podatek od towarów i usług). Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 2.2 Cena oferty winna być określona przez wycenę analityczną prenumeraty tytułów wyszczególnionych w załączniku Zestawienie kosztorysowe prenumeraty na rok 2007 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uwzględniać wszystkie opłaty związane z dostawą, koszty transportu, podatki i inne opłaty oraz ewentualne upusty (rabaty). 2.3 Cenę naleŝy podać w złotych polskich w formularzu Oferta cenowa stanowiącym załącznik nr do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.4 Cenę naleŝy podać w złotych polskich brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. RaŜąco niska cena. a) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. b) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy. c) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień lub jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 9

10 3. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich wagami: Kryterium: Cena 00 % Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Maksymalną liczbę punktów 00 otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniŝszą cenę brutto za dostawę w roku 2007 prasy i dzienników urzędowych natomiast oferty pozostałych wykonawców otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniŝszym wzorem: P liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę C P = C gdzie: N OB 00 C N najniŝsza zaoferowana cena C OB cena w ofercie badanej Oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. 4. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 4. Umowa o wykonanie zamówienia publicznego z wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcą zawarta zostanie w terminie określonym w art. 94 ust. ustawy, a w wypadku wniesienia protestu, nie wcześniej niŝ następnym dniu po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. 4.2 Zamawiający powiadomi wybranego w wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcę, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie Ŝądać od wykonawcy, którego oferta w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 6. Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4: Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na dostawę w roku 2007 prasy i dzienników urzędowych objętej niniejszym postępowaniem, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik numer 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez moŝliwości wnoszenia zmian protokołem rozbieŝności. 0

11 7. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o wykonanie zamówienia: Przepisy regulujące postępowanie w wypadku wniesienia protestu, odwołania i skargi zawarte są w Dziale VI: Rozdział 2 art , Rozdział 3 art , Rozdział 4 art ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U r. Nr 9 poz 77 z późniejszymi zmianami). 8. Opis części zamówienia Zamawiający NIE dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oferty wariantowe Zamawiający NIE dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 22. Informacja dotycząca adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego 22. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości porozumiewania się drogą elektroniczną Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oraz wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, umieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą: 23. Cenę oferty naleŝy podać w złotych polskich Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w walucie obcej. 24. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

12 Identyfikator: OG/ZP 7/2006 pieczątka wykonawcy Załącznik nr ( do siwz) wzór OFERTA CENOWA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PRASY I DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH w 2007 roku OGŁOSZONYM PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GÓRZE W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie numer OG/ZP-7/2006 w trybie przetargu nieograniczonego, składam ofertę wykonania zamówienia publicznego na dostawę w roku 2007 prasy oraz dzienników urzędowych. Oferta została przygotowana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Nazwa i siedziba wykonawcy: Oferujemy wykonanie całości dostaw będących przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie z zestawieniem kosztorysowym stanowiącym załącznik do oferty, za cenę ofertową będącą wynagrodzeniem: netto złotych bez podatku VAT... słownie netto złotych... podatek VAT... % kwota podatku VAT... brutto złotych z podatkiem VAT... słownie brutto złotych... 2

13 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 3. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz. 4. Oświadczamy, Ŝe wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do oferty są kompletne i zgodne z prawdą. 5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy dotyczącej niniejszego postępowania i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę na warunkach w nim określonych. 6. Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki : a/. b/. c/. d/. e/. f/.. itd. Oferta zawiera... stron zszytych i kolejno ponumerowanych. miejscowość, data podpis i pieczątka upowaŝnionego/ upowaŝnionych przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy 3

14 Identyfikator: OG/ZP 7/2006 pieczątka wykonawcy Załącznik nr 2 ( do siwz) wzór ZESTAWIENIE KOSZTORYSOWE PRENUMERATY NA ROK 2007 (załącznik do oferty) UWAGA! * ilość egzemplarzy oznacza zamówienie wskazanej ilości kaŝdego numeru wydania w okresie od do r. MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA SĄDU OKRĘGOWEGO w JELENIEJ GÓRZE adres: JELENIA GÓRA Al. WOJSKA POLSKIEGO nr 56 pokój nr 27 Lp. Tytuł Ilość egz.* Państwo i Prawo cena netto za okres od r do r wartość netto za okres od r do r wartość brutto za okres od podatek VAT r do r 2 Orzecznictwo Sądów Polskich 3 4 Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Karna 5 Wokanda 6 Przegląd Sądowy 7 Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 8 Orzecznictwo Sądów Gospodarczych 2 9 Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 0 Rejent Archiwum medycyny sądowej i kryminologii 2 Dziennik Ustaw 3 Monitor Polski 4 Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych 5 Remedium 8 6 Opieka Wychowanie Terapia 8 7 Przegląd prawa egekucyjnego 8 Rachunkowość budŝetowa 9 Linux plus DVD 20 Rzeczpospolita 2 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji 2 Narodowej i Sportu Dziennik Urzędowy Ministerstwa 22 Sprawiedliwości 4

15 23 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów 24 Praca i zabezpieczenia społeczne 25 SłuŜba pracownicza 2 26 Gazeta Podatkowa 27 Gazeta Prawna+Poradnik Gazety Prawnej 28 Przetargi Publiczne 29 World komputer DVD 30 Zamówienia Publiczne - Doradca 2 MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA RODZINNEGO OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO w BOLESŁAWCU adres: Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych BOLESŁAWIEC ul. Kościuszki nr 8 pokój nr 48 LP. Tytuł Ilość egz.* 32 Dziecko krzywdzone (kwartalnik) 33 Psychologia w szkole (kwartalnik) 34 Charaktery (miesięcznik) cena netto za okres od r do r wartość netto za okres od r do r wartość brutto za okres od podatek VAT r do r MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA RODZINNEGO OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO w JELENIEJ GÓRZE adres: JELENIA GÓRA ul. Mickiewicza nr lokal nr 4 LP. Tytuł Ilość egz. * 35 Charaktery (miesięcznik) 36 Dziecko krzywdzone (kwartalnik) 37 Nowiny Psychologiczne (kwartalnik) 38 Przegląd Psychologiczny (kwartalnik) 39 Studia Psychologica (półrocznik) cena netto za okres od r do r wartość netto za okres od r do r wartość brutto za okres od podatek VAT r do r ŁĄCZNA CENA ZA WYKONANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA WARTOŚĆ NETTO PODATEK VAT WARTOŚĆ BRUTTO miejscowość, data podpis i pieczątka upowaŝnionego/ upowaŝnionych przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy 5

16 Identyfikator: OG/ZP 7/2006 pieczątka wykonawcy Załącznik nr 3 (do siwz ) wzór OŚWIADCZENIE w trybie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 9 poz. 77 z późniejszymi zmianami) Prawo Zamówień Publicznych Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy i dzienników urzędowych w 2007 roku objętego postępowaniem numer OG/ZP-7/2006. oświadczam, Ŝe. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenia, potencjał ekonomiczny i techniczny a takŝe pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24. Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: ) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6

17 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 0) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. pkt Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŝ wykonawców, którzy: ) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. pkt 2 lub art. 67 ust. pkt i 2; 2) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3; 4) nie wnieśli wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. 3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeŝeniem art. 92 ust. pkt Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. miejscowość, data podpis i pieczątka upowaŝnionego/ upowaŝnionych przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy 7

18 Identyfikator: OG/ZP 7/2006 Załącznik nr 4 ( do s. i. w. z.) wzór Umowa nr OG/ /2006 na dostawę prasy i dzienników urzędowych zawarta w dniu... pomiędzy: Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze Al. Wojska Polskiego nr Jelenia Góra reprezentowanym przez:.... zwanym dalej "Zamawiającym" a... reprezentowanym przez : zwanym dalej "Wykonawcą" o następującej treści: W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9, poz.77 ze zm.), zawarto umowę następującej treści:. Przedmiotem umowy jest dostawa prasy i dzienników urzędowych w asortymencie i ilościach wymienionych w załączniku nr do niniejszej umowy, do siedziby: Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze adres: Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego nr 56 pokój nr 27. Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Bolesławcu adres: Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Bolesławiec ul. Kościuszki nr 8 pokój nr 48. Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Jeleniej Górze adres: Jelenia Góra ul. Mickiewicza nr lokal nr 4. 8

19 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia odbiorcom, w okresie od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r. zgodnie z częstotliwością ukazywania się poszczególnych tytułów - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-8:3 0 dokładnie pod wskazane w punkcie adresy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia zapakowanych w taki sposób aby dotarły do odbiorcy nieuszkodzone z całą zawartością. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw poszczególnych wydań tytułów prasowych wraz z dołączonymi do nich gratisami w postaci płyt CD, ksiąŝek itp. jeśli gratisy będą wliczone w cenę wydania podstawowego. 5. W przypadku dostawy wykazującej braki jakościowe lub ilościowe Zamawiający telefonicznie, (na Ŝądanie Wykonawcy równieŝ faxem) powiadomi Wykonawcę o wadach dostawy. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków: w wypadku gazet codziennych w tym samym dniu, pozostałych w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego. 6. Na Wykonawcy ciąŝy odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aŝ do chwili potwierdzenia dostawy przez odbiorcę. 7. Integralną częścią niniejszej umowy jest: a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z jej wszystkimi załącznikami, znak postępowania: OG/ZP-7/2006. b) oferta wybranego wykonawcy zamówienia 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 2. Wartość całości przedmiotu umowy zgodnie ze złoŝoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą z dnia...r. wynosi:... złotych brutto, (słownie złotych:...brutto). 2. Rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za dostawę przedmiotu umowy będzie realizowane z dołu w okresach miesięcznych przelewem na konto Wykonawcy... w ciągu 4 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Ceny na fakturze muszą być rozbite na poszczególne pozycje dostaw zrealizowanych w okresie rozliczeniowym. 3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu oryginał faktury obejmującej zrealizowaną dostawę, do dnia 0 kaŝdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 4. Za dzień płatności Strony uwaŝają dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3 Termin wykonania umowy: dostawa wydanych od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r. wydawnictw objętych zamówieniem. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umowa lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań. 9

20 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Zamawiającego od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0% wartości niedostarczonego do odbiorcy wydanego numeru czasopisma w wypadku opóźnienia dostawy: tygodników: powyŝej 2 dni od daty ich wydania 2-tygodników: powyŝej 5 dni od daty ich wydania miesięczników: powyŝej 7 dni od daty ich wydania pozostałych: powyŝej 0 dni od daty ich wydania 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0% wartości niedostarczonego do odbiorcy danego numeru dziennika w przypadku opóźnienia dostawy powyŝej 2 godzin, licząc od godziny dostawy określonej w umowy. 5. Naliczane kary umowne mogą być potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 6. Zamawiającemu, niezaleŝnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyŝszającego wysokość zastrzeŝonych kar umownych. 6. Umowa zostanie uznana za wykonaną po dostarczeniu ostatniego numeru kaŝdego z zamówionych tytułów wydanych w okresie od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r. 2. W przypadku stwierdzenia raŝących naruszeń umowy Zamawiający moŝe odstąpić od umowy za tygodniowym wypowiedzeniem. 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 8 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla stron. Zamawiający Wykonawca 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo