Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra dnia, 30 października 2006r. Dyrektor Sądu Okręgowego mgr Danuta Kowal... Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ ZP 7 /2006 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA PRASY I DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH PRENUMERATA NA ROK Komisja przygotowująca i przeprowadzająca postępowanie Marcin Budzyński Sylwia Koziarek RóŜa Linkiewicz Tomasz Namysł Jelenia Góra, październik-listopad 2006r. NINIEJSZA SIWZ JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNRTOWEJ:

2 Identyfikator: OG/ZP 7/2006 Nazwa: DOSTAWA PRASY I DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH - PRENUMERATA NA ROK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ EURO Pełna nazwa i adres zamawiającego: Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego Jelenia Góra telefony: (075) , (075) fax: (075) REGON: NIP: Znak postępowania: OG/ZP-7/2006 Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego naleŝy posługiwać się tym znakiem. 2. Tryb udzielenia zamówienia 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 77 z późniejszymi zmianami). 2.2 Postępowanie prowadzone jest z udziałem komisji przetargowej. 2.3 W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (swiz) mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Opis przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień CPV gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny usługi prenumeraty 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (prenumerata roczna) w okresie od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r., prasy oraz dzienników urzędowych zgodnie z częstotliwością ukazywania się poszczególnych tytułów objętych zamówieniem do siedzib: Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze adres: Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego nr 56 pokój nr 27. Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Bolesławcu adres: Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Bolesławiec ul. Kościuszki nr 8 pokój nr 48. Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Jeleniej Górze adres: Jelenia Góra ul. Mickiewicza nr lokal nr 4. 2

3 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem: MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA SĄDU OKRĘGOWEGO w JELENIEJ GÓRZE adres: JELENIA GÓRA Al. WOJSKA POLSKIEGO nr 56 pokój nr 27 Lp. Tytuł Wydawnictwo Ilość zamawianych egzemplarzy * Państwo i Prawo Polskie Wydawnictwo Prawnicze 2 Orzecznictwo Sądów Polskich WP "Lexis Nexis" Sp. z o.o. 3 4 Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Karna WP "Lexis Nexis" Sp. z o.o. 23 "Palestra" Organ Naczelnej Rady Adwokackiej 5 Wokanda "Librata" Sp z o.o. 6 Przegląd Sądowy WP "Lexis Nexis" Sp. z o.o. 7 Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych "Eridia" Sp z o.o. 8 Orzecznictwo Sądów Gospodarczych "Eridia" Sp z o.o. 2 9 Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 0 Rejent Archiwum medycyny sądowej i kryminologii 2 Dziennik Ustaw 3 Monitor Polski 4 Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych WP "Lexis Nexis" Sp. z o.o. 7 Wydawnictwo stowarzyszenia Notariuszy RP Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów "WACETOB" Sp z o.o. 5 Remedium Fundacja "Etoh" 8 6 Opieka Wychowanie Terapia Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego 7 Przegląd prawa egzekucyjnego "Currenda" Sp. z o.o. 8 Rachunkowość budŝetowa GW "Infor" S.A. 9 Linux plus DVD "Software" Sp z o.o. 20 Rzeczpospolita Ruch S.A. 2 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji 2 Narodowej i Sportu Dziennik Urzędowy Ministerstwa 22 Sprawiedliwości 23 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów 24 Praca i zabezpieczenia społeczne Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. 25 SłuŜba pracownicza Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej 2 26 Gazeta Podatkowa GOFIN S.A. 27 Gazeta Prawna+Poradnik Gazety Prawnej GW INFOR S.A. 28 Przetargi Publiczne "Presscom" Sp z o.o. 29 World komputer DVD IDG Poland S.A. 30 Zamówienia Publiczne - Doradca Wydawnictwo "Publicus" Sp z o.o

4 MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA RODZINNEGO OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO w BOLESŁAWCU adres: Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych BOLESŁAWIEC ul. Kościuszki nr 8 pokój nr 48 LP. Tytuł Wydawnictwo Ilość zamawianych egzemplarzy * 32 Dziecko krzywdzone (kwartalnik) Fundacja "Dzieci Niczyje" 33 Psychologia w szkole (kwartalnik) WyŜsza Szkoła Psychologii Społecznej 34 Charaktery (miesięcznik) "Charaktery" Sp z o.o. MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA RODZINNEGO OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO w JELENIEJ GÓRZE adres: JELENIA GÓRA ul. Mickiewicza nr lokal nr 4 LP. Tytuł Wydawnictwo Ilość zamawianych egzemplarzy * 35 Charaktery (miesięcznik) "Charaktery" Sp z o.o. 36 Dziecko krzywdzone (kwartalnik) Fundacja "Dzieci Niczyje" 37 Nowiny Psychologiczne (kwartalnik) Polskie Towarzystwo Psychologiczne 38 Przegląd Psychologiczny (kwartalnik) Polskie Towarzystwo Psychologiczne 39 Studia Psychologica (półrocznik) Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie UWAGA! * ilość zamawianych egzemplarzy oznacza zamówienie wskazanej ilości kaŝdego numeru wydania w okresie od do r. 3.3 W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do: a) dostaw przedmiotu zamówienia do siedziby Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz siedzib Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych w okręgu jeleniogórskim w prenumeracie rocznej, w rodzaju i ilościach zgodnie z opisem w punkcie 3.2. b) dostaw przedmiotu zamówienia odbiorcom, w okresie od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r. zgodnie z częstotliwością ukazywania się poszczególnych tytułów - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-8:30 dokładnie pod wskazane w punkcie 3.2. adresy. c) dostaw przedmiotu zamówienia zapakowanych w taki sposób aby dotarły do odbiorcy nieuszkodzone z całą zawartością. d) dostaw poszczególnych wydań tytułów prasowych wraz z dołączonymi do nich gratisami w postaci płyt CD, ksiąŝek itp. jeśli gratisy będą wliczone w cenę wydania podstawowego. 4. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia: w okresie od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r. zgodnie z częstotliwością ukazywania się poszczególnych tytułów 4

5 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O zamówienie moŝe ubiegać się wykonawca, który : a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie przedłoŝonych dokumentów i oświadczeń. Niespełnienie powyŝszych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złoŝą następujące oświadczenia i dokumenty : 6. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22, art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru jak na załączonym druku załącznik nr 3). Dokumenty, o których mowa w pkt 6..a, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upowaŝnionych przedstawicieli wykonawcy. Zamawiający będzie Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie moŝe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów : 7. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyŝej faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5

6 7.2 Wszystkie pisma, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty naleŝy składać do zamawiającego w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:5 do 5: Wykonawca moŝe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie. 7.4 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, Ŝe zapytanie zostanie skierowane nie później niŝ 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert. 7.5 Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz umieszczona na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania. 7.6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, zamawiający moŝe zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej 7.7 Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłuŝeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej 7.8 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Tomasz Namysł tel w części merytorycznej RóŜa Linkiewicz tel w części formalnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 4: Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. Pierwszy dzień związania ofertą = dzień składania ofert. 0. Opis sposobu przygotowania ofert: 0. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 0.2 Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej przy uŝyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 0.3 Oferta powinna zawierać następujące elementy: a) wypełniony zgodnie z siwz i podpisany druk Oferta cenowa zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr. b) wypełnione Zestawienie kosztorysowe prenumeraty na rok 2007 zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do swiz, c) dokumenty i oświadczenia wskazane w części 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6

7 0.4 Oferta musi być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy, umowie spółki prawa cywilnego, umowie konsorcjum. 0.5 W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niŝ wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty naleŝy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w punkcie Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. 0.7 Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby wskazane w pkt 0.4 albo 0.5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 0.8 Wykonawcą moŝe być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. 0.9 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 0.0 Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający moŝliwości dekompletacji zawartości oferty. 0. KaŜda zapisana strona oferty powinna być podpisana przez upowaŝnionych przedstawicieli wykonawcy, opieczętowana, oraz opatrzona kolejnym numerem a informacja o liczbie stron zamieszczona w ofercie. 0.2 Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętym opakowaniu, zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 0.3 Zmiany, w złoŝonej juŝ ofercie, moŝe dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert. 0.4 Ofertę moŝna wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. 0.5 Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z dopiskiem na kopercie ZMIANA lub WYCOFANIE. 0.6 Wykonawca nie moŝe wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 993r. Nr 47, poz. 2 z późn. zm.). W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niŝ wymagana przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) poŝądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeŝeli: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 7

8 c) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny; g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; h) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów.. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie zamawiającego: Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr Jelenia Góra w pokoju numer 202 II piętro.2 Ofertę naleŝy złoŝyć w opakowaniu opisanym następująco : Adres składającego ofertę Oferta na dostawę prasy i dzienników urzędowych w 2007 roku nie otwierać przed 22 listopada 2006r. godz. 9:30 Adres Zamawiającego.3 Wykonawca na złoŝony wniosek, otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty z odnotowanym terminem jej złoŝenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta..4 Termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada 2006r. o godzinie 9:00.5 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2006r. o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego: Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 pokój numer 327 III piętro. Otwarcie ofert jest jawne..6 Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do zamawiającego. 8

9 .7 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia..8 Po otwarciu ofert zostanie odczytana: nazwa (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawarte w ofercie..9 Warunki płatności określone zostały dla wszystkich wykonawców w projekcie umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..0 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, moŝe wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy.. W toku dokonywania badania oferty i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert..2 Dopuszcza się poprawianie w treści oferty i załącznikach do niej wyłącznie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych. Omyłki rachunkowe zostaną poprawione zgodnie z zasadami wynikającymi z art.88 ustawy Prawo zamówień publicznych..3 Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Opis sposobu obliczenia ceny: 2. Cenę stanowi wartość wyraŝona w jednostkach pienięŝnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy (cena uwzględnia podatek od towarów i usług). Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 2.2 Cena oferty winna być określona przez wycenę analityczną prenumeraty tytułów wyszczególnionych w załączniku Zestawienie kosztorysowe prenumeraty na rok 2007 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uwzględniać wszystkie opłaty związane z dostawą, koszty transportu, podatki i inne opłaty oraz ewentualne upusty (rabaty). 2.3 Cenę naleŝy podać w złotych polskich w formularzu Oferta cenowa stanowiącym załącznik nr do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.4 Cenę naleŝy podać w złotych polskich brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. RaŜąco niska cena. a) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. b) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy. c) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień lub jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 9

10 3. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich wagami: Kryterium: Cena 00 % Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Maksymalną liczbę punktów 00 otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniŝszą cenę brutto za dostawę w roku 2007 prasy i dzienników urzędowych natomiast oferty pozostałych wykonawców otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniŝszym wzorem: P liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę C P = C gdzie: N OB 00 C N najniŝsza zaoferowana cena C OB cena w ofercie badanej Oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. 4. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 4. Umowa o wykonanie zamówienia publicznego z wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcą zawarta zostanie w terminie określonym w art. 94 ust. ustawy, a w wypadku wniesienia protestu, nie wcześniej niŝ następnym dniu po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. 4.2 Zamawiający powiadomi wybranego w wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcę, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie Ŝądać od wykonawcy, którego oferta w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 6. Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4: Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na dostawę w roku 2007 prasy i dzienników urzędowych objętej niniejszym postępowaniem, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik numer 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez moŝliwości wnoszenia zmian protokołem rozbieŝności. 0

11 7. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o wykonanie zamówienia: Przepisy regulujące postępowanie w wypadku wniesienia protestu, odwołania i skargi zawarte są w Dziale VI: Rozdział 2 art , Rozdział 3 art , Rozdział 4 art ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U r. Nr 9 poz 77 z późniejszymi zmianami). 8. Opis części zamówienia Zamawiający NIE dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oferty wariantowe Zamawiający NIE dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 22. Informacja dotycząca adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego 22. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości porozumiewania się drogą elektroniczną Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oraz wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, umieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą: 23. Cenę oferty naleŝy podać w złotych polskich Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w walucie obcej. 24. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

12 Identyfikator: OG/ZP 7/2006 pieczątka wykonawcy Załącznik nr ( do siwz) wzór OFERTA CENOWA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PRASY I DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH w 2007 roku OGŁOSZONYM PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GÓRZE W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie numer OG/ZP-7/2006 w trybie przetargu nieograniczonego, składam ofertę wykonania zamówienia publicznego na dostawę w roku 2007 prasy oraz dzienników urzędowych. Oferta została przygotowana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Nazwa i siedziba wykonawcy: Oferujemy wykonanie całości dostaw będących przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie z zestawieniem kosztorysowym stanowiącym załącznik do oferty, za cenę ofertową będącą wynagrodzeniem: netto złotych bez podatku VAT... słownie netto złotych... podatek VAT... % kwota podatku VAT... brutto złotych z podatkiem VAT... słownie brutto złotych... 2

13 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 3. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz. 4. Oświadczamy, Ŝe wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do oferty są kompletne i zgodne z prawdą. 5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy dotyczącej niniejszego postępowania i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę na warunkach w nim określonych. 6. Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki : a/. b/. c/. d/. e/. f/.. itd. Oferta zawiera... stron zszytych i kolejno ponumerowanych. miejscowość, data podpis i pieczątka upowaŝnionego/ upowaŝnionych przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy 3

14 Identyfikator: OG/ZP 7/2006 pieczątka wykonawcy Załącznik nr 2 ( do siwz) wzór ZESTAWIENIE KOSZTORYSOWE PRENUMERATY NA ROK 2007 (załącznik do oferty) UWAGA! * ilość egzemplarzy oznacza zamówienie wskazanej ilości kaŝdego numeru wydania w okresie od do r. MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA SĄDU OKRĘGOWEGO w JELENIEJ GÓRZE adres: JELENIA GÓRA Al. WOJSKA POLSKIEGO nr 56 pokój nr 27 Lp. Tytuł Ilość egz.* Państwo i Prawo cena netto za okres od r do r wartość netto za okres od r do r wartość brutto za okres od podatek VAT r do r 2 Orzecznictwo Sądów Polskich 3 4 Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Karna 5 Wokanda 6 Przegląd Sądowy 7 Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 8 Orzecznictwo Sądów Gospodarczych 2 9 Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 0 Rejent Archiwum medycyny sądowej i kryminologii 2 Dziennik Ustaw 3 Monitor Polski 4 Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych 5 Remedium 8 6 Opieka Wychowanie Terapia 8 7 Przegląd prawa egekucyjnego 8 Rachunkowość budŝetowa 9 Linux plus DVD 20 Rzeczpospolita 2 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji 2 Narodowej i Sportu Dziennik Urzędowy Ministerstwa 22 Sprawiedliwości 4

15 23 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów 24 Praca i zabezpieczenia społeczne 25 SłuŜba pracownicza 2 26 Gazeta Podatkowa 27 Gazeta Prawna+Poradnik Gazety Prawnej 28 Przetargi Publiczne 29 World komputer DVD 30 Zamówienia Publiczne - Doradca 2 MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA RODZINNEGO OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO w BOLESŁAWCU adres: Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych BOLESŁAWIEC ul. Kościuszki nr 8 pokój nr 48 LP. Tytuł Ilość egz.* 32 Dziecko krzywdzone (kwartalnik) 33 Psychologia w szkole (kwartalnik) 34 Charaktery (miesięcznik) cena netto za okres od r do r wartość netto za okres od r do r wartość brutto za okres od podatek VAT r do r MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA RODZINNEGO OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO w JELENIEJ GÓRZE adres: JELENIA GÓRA ul. Mickiewicza nr lokal nr 4 LP. Tytuł Ilość egz. * 35 Charaktery (miesięcznik) 36 Dziecko krzywdzone (kwartalnik) 37 Nowiny Psychologiczne (kwartalnik) 38 Przegląd Psychologiczny (kwartalnik) 39 Studia Psychologica (półrocznik) cena netto za okres od r do r wartość netto za okres od r do r wartość brutto za okres od podatek VAT r do r ŁĄCZNA CENA ZA WYKONANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA WARTOŚĆ NETTO PODATEK VAT WARTOŚĆ BRUTTO miejscowość, data podpis i pieczątka upowaŝnionego/ upowaŝnionych przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy 5

16 Identyfikator: OG/ZP 7/2006 pieczątka wykonawcy Załącznik nr 3 (do siwz ) wzór OŚWIADCZENIE w trybie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 9 poz. 77 z późniejszymi zmianami) Prawo Zamówień Publicznych Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy i dzienników urzędowych w 2007 roku objętego postępowaniem numer OG/ZP-7/2006. oświadczam, Ŝe. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenia, potencjał ekonomiczny i techniczny a takŝe pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24. Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: ) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6

17 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 0) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. pkt Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŝ wykonawców, którzy: ) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. pkt 2 lub art. 67 ust. pkt i 2; 2) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3; 4) nie wnieśli wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. 3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeŝeniem art. 92 ust. pkt Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. miejscowość, data podpis i pieczątka upowaŝnionego/ upowaŝnionych przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy 7

18 Identyfikator: OG/ZP 7/2006 Załącznik nr 4 ( do s. i. w. z.) wzór Umowa nr OG/ /2006 na dostawę prasy i dzienników urzędowych zawarta w dniu... pomiędzy: Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze Al. Wojska Polskiego nr Jelenia Góra reprezentowanym przez:.... zwanym dalej "Zamawiającym" a... reprezentowanym przez : zwanym dalej "Wykonawcą" o następującej treści: W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9, poz.77 ze zm.), zawarto umowę następującej treści:. Przedmiotem umowy jest dostawa prasy i dzienników urzędowych w asortymencie i ilościach wymienionych w załączniku nr do niniejszej umowy, do siedziby: Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze adres: Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego nr 56 pokój nr 27. Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Bolesławcu adres: Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Bolesławiec ul. Kościuszki nr 8 pokój nr 48. Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Jeleniej Górze adres: Jelenia Góra ul. Mickiewicza nr lokal nr 4. 8

19 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia odbiorcom, w okresie od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r. zgodnie z częstotliwością ukazywania się poszczególnych tytułów - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-8:3 0 dokładnie pod wskazane w punkcie adresy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia zapakowanych w taki sposób aby dotarły do odbiorcy nieuszkodzone z całą zawartością. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw poszczególnych wydań tytułów prasowych wraz z dołączonymi do nich gratisami w postaci płyt CD, ksiąŝek itp. jeśli gratisy będą wliczone w cenę wydania podstawowego. 5. W przypadku dostawy wykazującej braki jakościowe lub ilościowe Zamawiający telefonicznie, (na Ŝądanie Wykonawcy równieŝ faxem) powiadomi Wykonawcę o wadach dostawy. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków: w wypadku gazet codziennych w tym samym dniu, pozostałych w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego. 6. Na Wykonawcy ciąŝy odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aŝ do chwili potwierdzenia dostawy przez odbiorcę. 7. Integralną częścią niniejszej umowy jest: a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z jej wszystkimi załącznikami, znak postępowania: OG/ZP-7/2006. b) oferta wybranego wykonawcy zamówienia 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 2. Wartość całości przedmiotu umowy zgodnie ze złoŝoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą z dnia...r. wynosi:... złotych brutto, (słownie złotych:...brutto). 2. Rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za dostawę przedmiotu umowy będzie realizowane z dołu w okresach miesięcznych przelewem na konto Wykonawcy... w ciągu 4 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Ceny na fakturze muszą być rozbite na poszczególne pozycje dostaw zrealizowanych w okresie rozliczeniowym. 3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu oryginał faktury obejmującej zrealizowaną dostawę, do dnia 0 kaŝdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 4. Za dzień płatności Strony uwaŝają dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3 Termin wykonania umowy: dostawa wydanych od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r. wydawnictw objętych zamówieniem. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umowa lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań. 9

20 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Zamawiającego od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0% wartości niedostarczonego do odbiorcy wydanego numeru czasopisma w wypadku opóźnienia dostawy: tygodników: powyŝej 2 dni od daty ich wydania 2-tygodników: powyŝej 5 dni od daty ich wydania miesięczników: powyŝej 7 dni od daty ich wydania pozostałych: powyŝej 0 dni od daty ich wydania 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0% wartości niedostarczonego do odbiorcy danego numeru dziennika w przypadku opóźnienia dostawy powyŝej 2 godzin, licząc od godziny dostawy określonej w umowy. 5. Naliczane kary umowne mogą być potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 6. Zamawiającemu, niezaleŝnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyŝszającego wysokość zastrzeŝonych kar umownych. 6. Umowa zostanie uznana za wykonaną po dostarczeniu ostatniego numeru kaŝdego z zamówionych tytułów wydanych w okresie od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r. 2. W przypadku stwierdzenia raŝących naruszeń umowy Zamawiający moŝe odstąpić od umowy za tygodniowym wypowiedzeniem. 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 8 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla stron. Zamawiający Wykonawca 20

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Baćkowice: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Numer ogłoszenia: In-7335/przyd.oczyszcz./2/10 data zamieszczenia: 26.05.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 133024-2008; data zamieszczenia: 18.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy PZD.343-2/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup masy mineralno- bitumicznej z otaczarki do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy. Oświadczenie Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Raciborska 37 40-074 Katowice ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015 Żagań, dnia 20.02.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu materiałów do wykonania instalacji budynkowych. - Data umieszczenia ogłoszenia: 20.02.2015 I. Zamawiający: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6971011943, REGON 000529485

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6971011943, REGON 000529485 Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6971011943, REGON 000529485 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo