Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra dnia, 30 października 2006r. Dyrektor Sądu Okręgowego mgr Danuta Kowal... Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ ZP 7 /2006 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA PRASY I DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH PRENUMERATA NA ROK Komisja przygotowująca i przeprowadzająca postępowanie Marcin Budzyński Sylwia Koziarek RóŜa Linkiewicz Tomasz Namysł Jelenia Góra, październik-listopad 2006r. NINIEJSZA SIWZ JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNRTOWEJ:

2 Identyfikator: OG/ZP 7/2006 Nazwa: DOSTAWA PRASY I DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH - PRENUMERATA NA ROK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ EURO Pełna nazwa i adres zamawiającego: Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego Jelenia Góra telefony: (075) , (075) fax: (075) REGON: NIP: Znak postępowania: OG/ZP-7/2006 Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego naleŝy posługiwać się tym znakiem. 2. Tryb udzielenia zamówienia 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 77 z późniejszymi zmianami). 2.2 Postępowanie prowadzone jest z udziałem komisji przetargowej. 2.3 W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (swiz) mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Opis przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień CPV gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny usługi prenumeraty 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (prenumerata roczna) w okresie od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r., prasy oraz dzienników urzędowych zgodnie z częstotliwością ukazywania się poszczególnych tytułów objętych zamówieniem do siedzib: Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze adres: Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego nr 56 pokój nr 27. Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Bolesławcu adres: Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Bolesławiec ul. Kościuszki nr 8 pokój nr 48. Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Jeleniej Górze adres: Jelenia Góra ul. Mickiewicza nr lokal nr 4. 2

3 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem: MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA SĄDU OKRĘGOWEGO w JELENIEJ GÓRZE adres: JELENIA GÓRA Al. WOJSKA POLSKIEGO nr 56 pokój nr 27 Lp. Tytuł Wydawnictwo Ilość zamawianych egzemplarzy * Państwo i Prawo Polskie Wydawnictwo Prawnicze 2 Orzecznictwo Sądów Polskich WP "Lexis Nexis" Sp. z o.o. 3 4 Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Karna WP "Lexis Nexis" Sp. z o.o. 23 "Palestra" Organ Naczelnej Rady Adwokackiej 5 Wokanda "Librata" Sp z o.o. 6 Przegląd Sądowy WP "Lexis Nexis" Sp. z o.o. 7 Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych "Eridia" Sp z o.o. 8 Orzecznictwo Sądów Gospodarczych "Eridia" Sp z o.o. 2 9 Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 0 Rejent Archiwum medycyny sądowej i kryminologii 2 Dziennik Ustaw 3 Monitor Polski 4 Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych WP "Lexis Nexis" Sp. z o.o. 7 Wydawnictwo stowarzyszenia Notariuszy RP Organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów "WACETOB" Sp z o.o. 5 Remedium Fundacja "Etoh" 8 6 Opieka Wychowanie Terapia Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego 7 Przegląd prawa egzekucyjnego "Currenda" Sp. z o.o. 8 Rachunkowość budŝetowa GW "Infor" S.A. 9 Linux plus DVD "Software" Sp z o.o. 20 Rzeczpospolita Ruch S.A. 2 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji 2 Narodowej i Sportu Dziennik Urzędowy Ministerstwa 22 Sprawiedliwości 23 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów 24 Praca i zabezpieczenia społeczne Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. 25 SłuŜba pracownicza Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej 2 26 Gazeta Podatkowa GOFIN S.A. 27 Gazeta Prawna+Poradnik Gazety Prawnej GW INFOR S.A. 28 Przetargi Publiczne "Presscom" Sp z o.o. 29 World komputer DVD IDG Poland S.A. 30 Zamówienia Publiczne - Doradca Wydawnictwo "Publicus" Sp z o.o

4 MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA RODZINNEGO OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO w BOLESŁAWCU adres: Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych BOLESŁAWIEC ul. Kościuszki nr 8 pokój nr 48 LP. Tytuł Wydawnictwo Ilość zamawianych egzemplarzy * 32 Dziecko krzywdzone (kwartalnik) Fundacja "Dzieci Niczyje" 33 Psychologia w szkole (kwartalnik) WyŜsza Szkoła Psychologii Społecznej 34 Charaktery (miesięcznik) "Charaktery" Sp z o.o. MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA RODZINNEGO OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO w JELENIEJ GÓRZE adres: JELENIA GÓRA ul. Mickiewicza nr lokal nr 4 LP. Tytuł Wydawnictwo Ilość zamawianych egzemplarzy * 35 Charaktery (miesięcznik) "Charaktery" Sp z o.o. 36 Dziecko krzywdzone (kwartalnik) Fundacja "Dzieci Niczyje" 37 Nowiny Psychologiczne (kwartalnik) Polskie Towarzystwo Psychologiczne 38 Przegląd Psychologiczny (kwartalnik) Polskie Towarzystwo Psychologiczne 39 Studia Psychologica (półrocznik) Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie UWAGA! * ilość zamawianych egzemplarzy oznacza zamówienie wskazanej ilości kaŝdego numeru wydania w okresie od do r. 3.3 W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do: a) dostaw przedmiotu zamówienia do siedziby Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz siedzib Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych w okręgu jeleniogórskim w prenumeracie rocznej, w rodzaju i ilościach zgodnie z opisem w punkcie 3.2. b) dostaw przedmiotu zamówienia odbiorcom, w okresie od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r. zgodnie z częstotliwością ukazywania się poszczególnych tytułów - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-8:30 dokładnie pod wskazane w punkcie 3.2. adresy. c) dostaw przedmiotu zamówienia zapakowanych w taki sposób aby dotarły do odbiorcy nieuszkodzone z całą zawartością. d) dostaw poszczególnych wydań tytułów prasowych wraz z dołączonymi do nich gratisami w postaci płyt CD, ksiąŝek itp. jeśli gratisy będą wliczone w cenę wydania podstawowego. 4. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia: w okresie od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r. zgodnie z częstotliwością ukazywania się poszczególnych tytułów 4

5 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O zamówienie moŝe ubiegać się wykonawca, który : a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie przedłoŝonych dokumentów i oświadczeń. Niespełnienie powyŝszych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złoŝą następujące oświadczenia i dokumenty : 6. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22, art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru jak na załączonym druku załącznik nr 3). Dokumenty, o których mowa w pkt 6..a, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upowaŝnionych przedstawicieli wykonawcy. Zamawiający będzie Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie moŝe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów : 7. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa wyŝej faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5

6 7.2 Wszystkie pisma, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty naleŝy składać do zamawiającego w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:5 do 5: Wykonawca moŝe zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie. 7.4 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, Ŝe zapytanie zostanie skierowane nie później niŝ 6 dni przed upływem terminu otwarcia ofert. 7.5 Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz umieszczona na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania. 7.6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, zamawiający moŝe zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej 7.7 Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłuŝeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej 7.8 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Tomasz Namysł tel w części merytorycznej RóŜa Linkiewicz tel w części formalnej w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 4: Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. Pierwszy dzień związania ofertą = dzień składania ofert. 0. Opis sposobu przygotowania ofert: 0. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 0.2 Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej przy uŝyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 0.3 Oferta powinna zawierać następujące elementy: a) wypełniony zgodnie z siwz i podpisany druk Oferta cenowa zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr. b) wypełnione Zestawienie kosztorysowe prenumeraty na rok 2007 zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do swiz, c) dokumenty i oświadczenia wskazane w części 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6

7 0.4 Oferta musi być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy, umowie spółki prawa cywilnego, umowie konsorcjum. 0.5 W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niŝ wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty naleŝy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w punkcie Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. 0.7 Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby wskazane w pkt 0.4 albo 0.5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 0.8 Wykonawcą moŝe być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. 0.9 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 0.0 Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający moŝliwości dekompletacji zawartości oferty. 0. KaŜda zapisana strona oferty powinna być podpisana przez upowaŝnionych przedstawicieli wykonawcy, opieczętowana, oraz opatrzona kolejnym numerem a informacja o liczbie stron zamieszczona w ofercie. 0.2 Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętym opakowaniu, zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 0.3 Zmiany, w złoŝonej juŝ ofercie, moŝe dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert. 0.4 Ofertę moŝna wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. 0.5 Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z dopiskiem na kopercie ZMIANA lub WYCOFANIE. 0.6 Wykonawca nie moŝe wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 993r. Nr 47, poz. 2 z późn. zm.). W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niŝ wymagana przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) poŝądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeŝeli: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 7

8 c) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny; g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; h) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów.. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie zamawiającego: Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr Jelenia Góra w pokoju numer 202 II piętro.2 Ofertę naleŝy złoŝyć w opakowaniu opisanym następująco : Adres składającego ofertę Oferta na dostawę prasy i dzienników urzędowych w 2007 roku nie otwierać przed 22 listopada 2006r. godz. 9:30 Adres Zamawiającego.3 Wykonawca na złoŝony wniosek, otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty z odnotowanym terminem jej złoŝenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta..4 Termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada 2006r. o godzinie 9:00.5 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2006r. o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego: Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 pokój numer 327 III piętro. Otwarcie ofert jest jawne..6 Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do zamawiającego. 8

9 .7 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia..8 Po otwarciu ofert zostanie odczytana: nazwa (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawarte w ofercie..9 Warunki płatności określone zostały dla wszystkich wykonawców w projekcie umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..0 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, moŝe wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy.. W toku dokonywania badania oferty i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert..2 Dopuszcza się poprawianie w treści oferty i załącznikach do niej wyłącznie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych. Omyłki rachunkowe zostaną poprawione zgodnie z zasadami wynikającymi z art.88 ustawy Prawo zamówień publicznych..3 Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Opis sposobu obliczenia ceny: 2. Cenę stanowi wartość wyraŝona w jednostkach pienięŝnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy (cena uwzględnia podatek od towarów i usług). Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 2.2 Cena oferty winna być określona przez wycenę analityczną prenumeraty tytułów wyszczególnionych w załączniku Zestawienie kosztorysowe prenumeraty na rok 2007 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uwzględniać wszystkie opłaty związane z dostawą, koszty transportu, podatki i inne opłaty oraz ewentualne upusty (rabaty). 2.3 Cenę naleŝy podać w złotych polskich w formularzu Oferta cenowa stanowiącym załącznik nr do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.4 Cenę naleŝy podać w złotych polskich brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. RaŜąco niska cena. a) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. b) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy. c) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień lub jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 9

10 3. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich wagami: Kryterium: Cena 00 % Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Maksymalną liczbę punktów 00 otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniŝszą cenę brutto za dostawę w roku 2007 prasy i dzienników urzędowych natomiast oferty pozostałych wykonawców otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniŝszym wzorem: P liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę C P = C gdzie: N OB 00 C N najniŝsza zaoferowana cena C OB cena w ofercie badanej Oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. 4. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 4. Umowa o wykonanie zamówienia publicznego z wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcą zawarta zostanie w terminie określonym w art. 94 ust. ustawy, a w wypadku wniesienia protestu, nie wcześniej niŝ następnym dniu po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. 4.2 Zamawiający powiadomi wybranego w wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcę, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie Ŝądać od wykonawcy, którego oferta w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 6. Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4: Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na dostawę w roku 2007 prasy i dzienników urzędowych objętej niniejszym postępowaniem, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik numer 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez moŝliwości wnoszenia zmian protokołem rozbieŝności. 0

11 7. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o wykonanie zamówienia: Przepisy regulujące postępowanie w wypadku wniesienia protestu, odwołania i skargi zawarte są w Dziale VI: Rozdział 2 art , Rozdział 3 art , Rozdział 4 art ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U r. Nr 9 poz 77 z późniejszymi zmianami). 8. Opis części zamówienia Zamawiający NIE dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oferty wariantowe Zamawiający NIE dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 22. Informacja dotycząca adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego 22. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości porozumiewania się drogą elektroniczną Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oraz wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, umieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą: 23. Cenę oferty naleŝy podać w złotych polskich Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w walucie obcej. 24. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

12 Identyfikator: OG/ZP 7/2006 pieczątka wykonawcy Załącznik nr ( do siwz) wzór OFERTA CENOWA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PRASY I DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH w 2007 roku OGŁOSZONYM PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GÓRZE W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie numer OG/ZP-7/2006 w trybie przetargu nieograniczonego, składam ofertę wykonania zamówienia publicznego na dostawę w roku 2007 prasy oraz dzienników urzędowych. Oferta została przygotowana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Nazwa i siedziba wykonawcy: Oferujemy wykonanie całości dostaw będących przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie z zestawieniem kosztorysowym stanowiącym załącznik do oferty, za cenę ofertową będącą wynagrodzeniem: netto złotych bez podatku VAT... słownie netto złotych... podatek VAT... % kwota podatku VAT... brutto złotych z podatkiem VAT... słownie brutto złotych... 2

13 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 3. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz. 4. Oświadczamy, Ŝe wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do oferty są kompletne i zgodne z prawdą. 5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy dotyczącej niniejszego postępowania i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty zawrzeć umowę na warunkach w nim określonych. 6. Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki : a/. b/. c/. d/. e/. f/.. itd. Oferta zawiera... stron zszytych i kolejno ponumerowanych. miejscowość, data podpis i pieczątka upowaŝnionego/ upowaŝnionych przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy 3

14 Identyfikator: OG/ZP 7/2006 pieczątka wykonawcy Załącznik nr 2 ( do siwz) wzór ZESTAWIENIE KOSZTORYSOWE PRENUMERATY NA ROK 2007 (załącznik do oferty) UWAGA! * ilość egzemplarzy oznacza zamówienie wskazanej ilości kaŝdego numeru wydania w okresie od do r. MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA SĄDU OKRĘGOWEGO w JELENIEJ GÓRZE adres: JELENIA GÓRA Al. WOJSKA POLSKIEGO nr 56 pokój nr 27 Lp. Tytuł Ilość egz.* Państwo i Prawo cena netto za okres od r do r wartość netto za okres od r do r wartość brutto za okres od podatek VAT r do r 2 Orzecznictwo Sądów Polskich 3 4 Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Karna 5 Wokanda 6 Przegląd Sądowy 7 Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 8 Orzecznictwo Sądów Gospodarczych 2 9 Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 0 Rejent Archiwum medycyny sądowej i kryminologii 2 Dziennik Ustaw 3 Monitor Polski 4 Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych 5 Remedium 8 6 Opieka Wychowanie Terapia 8 7 Przegląd prawa egekucyjnego 8 Rachunkowość budŝetowa 9 Linux plus DVD 20 Rzeczpospolita 2 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji 2 Narodowej i Sportu Dziennik Urzędowy Ministerstwa 22 Sprawiedliwości 4

15 23 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów 24 Praca i zabezpieczenia społeczne 25 SłuŜba pracownicza 2 26 Gazeta Podatkowa 27 Gazeta Prawna+Poradnik Gazety Prawnej 28 Przetargi Publiczne 29 World komputer DVD 30 Zamówienia Publiczne - Doradca 2 MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA RODZINNEGO OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO w BOLESŁAWCU adres: Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych BOLESŁAWIEC ul. Kościuszki nr 8 pokój nr 48 LP. Tytuł Ilość egz.* 32 Dziecko krzywdzone (kwartalnik) 33 Psychologia w szkole (kwartalnik) 34 Charaktery (miesięcznik) cena netto za okres od r do r wartość netto za okres od r do r wartość brutto za okres od podatek VAT r do r MIEJSCE DOSTAWY: SIEDZIBA RODZINNEGO OŚRODKA DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO w JELENIEJ GÓRZE adres: JELENIA GÓRA ul. Mickiewicza nr lokal nr 4 LP. Tytuł Ilość egz. * 35 Charaktery (miesięcznik) 36 Dziecko krzywdzone (kwartalnik) 37 Nowiny Psychologiczne (kwartalnik) 38 Przegląd Psychologiczny (kwartalnik) 39 Studia Psychologica (półrocznik) cena netto za okres od r do r wartość netto za okres od r do r wartość brutto za okres od podatek VAT r do r ŁĄCZNA CENA ZA WYKONANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA WARTOŚĆ NETTO PODATEK VAT WARTOŚĆ BRUTTO miejscowość, data podpis i pieczątka upowaŝnionego/ upowaŝnionych przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy 5

16 Identyfikator: OG/ZP 7/2006 pieczątka wykonawcy Załącznik nr 3 (do siwz ) wzór OŚWIADCZENIE w trybie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 9 poz. 77 z późniejszymi zmianami) Prawo Zamówień Publicznych Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy i dzienników urzędowych w 2007 roku objętego postępowaniem numer OG/ZP-7/2006. oświadczam, Ŝe. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenia, potencjał ekonomiczny i techniczny a takŝe pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24. Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: ) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6

17 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 0) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. pkt Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŝ wykonawców, którzy: ) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. pkt 2 lub art. 67 ust. pkt i 2; 2) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3; 4) nie wnieśli wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. 3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeŝeniem art. 92 ust. pkt Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. miejscowość, data podpis i pieczątka upowaŝnionego/ upowaŝnionych przedstawiciela / przedstawicieli wykonawcy 7

18 Identyfikator: OG/ZP 7/2006 Załącznik nr 4 ( do s. i. w. z.) wzór Umowa nr OG/ /2006 na dostawę prasy i dzienników urzędowych zawarta w dniu... pomiędzy: Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze Al. Wojska Polskiego nr Jelenia Góra reprezentowanym przez:.... zwanym dalej "Zamawiającym" a... reprezentowanym przez : zwanym dalej "Wykonawcą" o następującej treści: W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej euro na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9, poz.77 ze zm.), zawarto umowę następującej treści:. Przedmiotem umowy jest dostawa prasy i dzienników urzędowych w asortymencie i ilościach wymienionych w załączniku nr do niniejszej umowy, do siedziby: Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze adres: Jelenia Góra Al. Wojska Polskiego nr 56 pokój nr 27. Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Bolesławcu adres: Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Bolesławiec ul. Kościuszki nr 8 pokój nr 48. Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Jeleniej Górze adres: Jelenia Góra ul. Mickiewicza nr lokal nr 4. 8

19 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia odbiorcom, w okresie od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r. zgodnie z częstotliwością ukazywania się poszczególnych tytułów - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-8:3 0 dokładnie pod wskazane w punkcie adresy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw przedmiotu zamówienia zapakowanych w taki sposób aby dotarły do odbiorcy nieuszkodzone z całą zawartością. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw poszczególnych wydań tytułów prasowych wraz z dołączonymi do nich gratisami w postaci płyt CD, ksiąŝek itp. jeśli gratisy będą wliczone w cenę wydania podstawowego. 5. W przypadku dostawy wykazującej braki jakościowe lub ilościowe Zamawiający telefonicznie, (na Ŝądanie Wykonawcy równieŝ faxem) powiadomi Wykonawcę o wadach dostawy. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków: w wypadku gazet codziennych w tym samym dniu, pozostałych w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego. 6. Na Wykonawcy ciąŝy odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aŝ do chwili potwierdzenia dostawy przez odbiorcę. 7. Integralną częścią niniejszej umowy jest: a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z jej wszystkimi załącznikami, znak postępowania: OG/ZP-7/2006. b) oferta wybranego wykonawcy zamówienia 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 2. Wartość całości przedmiotu umowy zgodnie ze złoŝoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą z dnia...r. wynosi:... złotych brutto, (słownie złotych:...brutto). 2. Rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za dostawę przedmiotu umowy będzie realizowane z dołu w okresach miesięcznych przelewem na konto Wykonawcy... w ciągu 4 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Ceny na fakturze muszą być rozbite na poszczególne pozycje dostaw zrealizowanych w okresie rozliczeniowym. 3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu oryginał faktury obejmującej zrealizowaną dostawę, do dnia 0 kaŝdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 4. Za dzień płatności Strony uwaŝają dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3 Termin wykonania umowy: dostawa wydanych od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r. wydawnictw objętych zamówieniem. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umowa lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań. 9

20 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia przez Zamawiającego od tej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0% wartości niedostarczonego do odbiorcy wydanego numeru czasopisma w wypadku opóźnienia dostawy: tygodników: powyŝej 2 dni od daty ich wydania 2-tygodników: powyŝej 5 dni od daty ich wydania miesięczników: powyŝej 7 dni od daty ich wydania pozostałych: powyŝej 0 dni od daty ich wydania 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0% wartości niedostarczonego do odbiorcy danego numeru dziennika w przypadku opóźnienia dostawy powyŝej 2 godzin, licząc od godziny dostawy określonej w umowy. 5. Naliczane kary umowne mogą być potrącane z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 6. Zamawiającemu, niezaleŝnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyŝszającego wysokość zastrzeŝonych kar umownych. 6. Umowa zostanie uznana za wykonaną po dostarczeniu ostatniego numeru kaŝdego z zamówionych tytułów wydanych w okresie od stycznia 2007r. do 3 grudnia 2007r. 2. W przypadku stwierdzenia raŝących naruszeń umowy Zamawiający moŝe odstąpić od umowy za tygodniowym wypowiedzeniem. 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 8 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla stron. Zamawiający Wykonawca 20

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty CZĘŚĆ IV Formularz oferty i formularze załączników do oferty Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres: Adres korespondencyjny: (wpisać, jeŝeli jest inny niŝ powyŝej)............ REGON... NIP... nr tel./faxu...

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy :... Adres:... TEL./FAX:. przetargu nieograniczonego na:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy :... Adres:... TEL./FAX:. przetargu nieograniczonego na: Załącznik nr 1do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy :... Adres:... TEL./FAX:. REGON: NIP: Dla (ZAMAWIAJĄCY): W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22)

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nazwa i adres:... Województwo:... ; adres Numer telefonu:... Numer faksu...

O F E R T A. Nazwa i adres:... Województwo:... ; adres Numer telefonu:... Numer faksu... Wykonawca: O F E R T A Nr sprawy: 18/DPZ/RB/2010 Załącznik nr 1 SIWZ Nazwa i adres:...... Województwo:... ; adres e-mail:...@... Numer telefonu:... Numer faksu... NIP REGON Nr konta bankowego Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Baćkowice: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Numer ogłoszenia: In-7335/przyd.oczyszcz./2/10 data zamieszczenia: 26.05.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Numer ogłoszenia: 221082-2008; data zamieszczenia: 15.09.2008 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 133024-2008; data zamieszczenia: 18.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. 1 z 5 10-01-05 16:03 Gdynia: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - POSTEPOWANIE NR 01/UCMMiT/AW/10 Numer ogłoszenia: 3234-2010; data zamieszczenia: 05.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia Żagań, dnia 15.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu kabla światłowodowego hybrydowego oraz muf światłowodowych - Data umieszczenia ogłoszenia: 15.09.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy PZD.343-2/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup masy mineralno- bitumicznej z otaczarki do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo