TARYFA OPŁAT PORTOWYCH ZARZĄDU MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT PORTOWYCH ZARZĄDU MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. 2006"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT PORTOWYCH ZARZĄDU MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A

2 Taryfa zatwierdzona uchwałą nr 2 z dnia 12 grudnia 2005 roku Zarządu Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 2

3 S P I S T R E Ś C I 1. DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY NALICZANIA OPŁAT PORTOWYCH STOSOWANIE TARYFY I ROZLICZENIA OBOWIĄZKI STATKU LUB JEGO AGENTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPŁATY TONAŻOWE I PRZYSTANIOWE DLA STATKÓW MORSKIEJ ŻEGLUGI NIEREGULARNEJ OPŁATY TONAŻOWE I PRZYSTANIOWE DLA STATKÓW MORSKIEJ ŻEGLUGI LINIOWEJ OPŁATY TONAŻOWE I PRZYSTANIOWE DLA STATKÓW ŻEGLUGI PRZYBRZEŻNEJ I ŚRÓDLĄDOWEJ OPŁATY TONAŻOWE I PRZYSTANIOWE DLA WSZYSTKICH TYPÓW STATKÓW ZAWIJAJĄCYCH DO PORTU W OKREŚLONYCH CELACH OPŁATY TONAŻOWE I PRZYSTANIOWE DLA SPECJALNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH STATKI ZWOLNIONE Z PONOSZENIA OPŁAT PORTOWYCH OPŁATY PASAŻERSKIE OPŁATA NA FUNDUSZ SOCJALNY I KULTURALNY DLA MARYNARZY INFORMACJE DODATKOWE

4 1. Definicje Statek żeglugi morskiej: Statek żeglugi śródlądowej: Statek służb portowych: Statek żeglugi przybrzeżnej: każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej, uprawiające żeglugę pomiędzy portami Szczecin i Świnoujście i portami leżącymi poza granicą morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. każde urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego, uprawiające żeglugę pomiędzy portami Szczecin i Świnoujście i ich zapleczem. każde urządzenie pływające na stałe zatrudnione w porcie Szczecin i Świnoujście i świadczące usługi na obszarze tych portów, takie jak: lodołamacz holownik, barka portowa, dźwig pływający, statek odbierający zanieczyszczenia, statek nurkowy, pogłębiarka. każde urządzenie pływające, uprawiające żeglugę pomiędzy portami Szczecin i Świnoujście i portami leżącymi w rejonie Zatoki Pomorskiej i w granicach morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zawinięcie statku do portu: oznacza wejście statku do portu i/lub wyjście z portu. Żegluga liniowa: oznacza regularny, zgodnie z poniżej wskazanymi warunkami, serwis żeglugowy pomiędzy portami w Szczecinie i/lub w Świnoujściu i innymi portami uzgodniony pomiędzy ZMPSiŚ S.A. i armatorem/operatorem uprawiającym żeglugę. Regularna żegluga liniowa winna spełniać następujące warunki: o zachować częstotliwość zawinięć zgodnie z ogłoszonym publicznie rozkładem rejsów, o uzgadniać z ZMPSiŚ S.A. wcześniejsze, niż wynika to z rozkładu rejsów wejścia statku do portu. o armator ma prawo wprowadzić do obsługi w żegludze liniowej statki inne, aniżeli podane w rozkładzie rejsów i/lub statki dodatkowe, po uprzednim zaakceptowaniu przez ZMPSiŚ S.A. Żegluga liniowa nie obejmuje przypadków przewozów przez statki zarejestrowanej żeglugi liniowej, całostatkowych ładunków na warunkach czarterowych, jeżeli w żadnym kierunku (wejście lub wyjście) nie zachodzi jednocześnie przewóz drobnicy objętej serwisem liniowym. 4

5 2. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza taryfa opłat portowych zostaje ustalona przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna zwany dalej ZMPSiŚ S.A., w oparciu o art. 8 ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. Nr 9 z 1997r., poz. 44 z późniejszymi zmianami). 2. Taryfa obowiązuje w granicach portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich od strony lądu w Szczecinie, Świnoujściu i Policach (Dziennik Ustaw Nr 119, poz. 1010). 3. W rozumieniu niniejszej taryfy opłatami portowymi są: a) opłata tonażowa pobierana za wejście statku do portu i wyjście statku z portu, przejście statku tranzytem przez obszar portu oraz za zapewnienie w granicach odrębnie określonych limitów odbioru odpadów ze statku w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia. b) opłata przystaniowa pobierana za korzystanie przez statek z nabrzeża. c) opłata pasażerska pobierana za zejście na ląd lub wejście pasażera na statek. 4. Opłatę tonażową na rzecz ZMPSiŚ S.A. ponoszą statki wchodzące i wychodzące do/z granic portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. 5. Opłatę przystaniową i pasażerską na rzecz ZMPSiŚ S.A. ponoszą statki wchodzące i wychodzące do/z nabrzeży ZMPSiŚ S.A. 6. Opłata na fundusz socjalny i kulturalny dla marynarzy została ustalona w oparciu o Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Pracy nr Niniejsza taryfa obowiązuje od roku. 5

6 3. Zasady naliczania opłat portowych 1. Taryfa opłat portowych określa wysokość opłat portowych dla danych typów statków uprawiających określony rodzaj żeglugi oraz zawijających do portów w celach wskazanych w taryfie: - żeglugę nieregularną, według stawek wyszczególnionych w 7 taryfy, - żeglugę liniową, według stawek wyszczególnionych w 8 taryfy, - żeglugę przybrzeżną i śródlądową, według stawek wyszczególnionych w 9 taryfy, - zawinięcia do portów w Szczecinie i Świnoujścia w celach wskazanych w 10, według stawek wyszczególnionych w 10 taryfy, - zawinięcia specjalnych jednostek pływających, według stawki wyszczególnionej w 11 taryfy. 2. Podstawą do ustalenia wysokości opłat portowych jest pojemność brutto statku (GT) zgodnie z aktualnym międzynarodowym świadectwem pomiarowym statku wydanym na podstawie Międzynarodowej Konwencji o Pomierzaniu Pojemności Statków sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. ( Dz.U. z 1983, Nr 56, poz. 247). 3. W odniesieniu do statków posiadających świadectwo pomiarowe określające ich tonaż rejestrowy brutto w BRT, do ustalenia wysokości opłaty przyjmuje się, iż 1 BRT = 1 GT. 4. W przypadku braku możliwości określania pojemności brutto statku w GT, podstawą naliczania opłaty portowej jest jego pojemność wyrażona w metrach sześciennych będąca iloczynem długości całkowitej, maksymalnej szerokości i maksymalnego zanurzenia według letniej linii wodnej w wodzie słodkiej z zaokrągleniem wzwyż do pełnego metra sześciennego, przy czym przyjmuje się, że 1m 3 =1GT. 5. Jeżeli w świadectwie pomiarowym statku wykazane są różne pojemności statku lub statek posiada dwa świadectwa pomiarowe, podstawę naliczania opłat jest pomiar wyższy. 6. Statki, które ze względu na dopuszczalne zanurzenie w porcie, określone aktualnymi przepisami portowymi Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie nie mogą w pełni wykorzystać ładowności ponoszą opłatę tonażową według wzoru: zanurzenie dopuszczalne x stawka opłaty tonażowej zanurzenie maksymalne 7. Statki zawijające jednocześnie do portu w Szczecinie i do portu w Świnoujściu ponoszą jednorazową opłatę tonażową. 8. Statki ponoszące opłaty portowe w innych portach ujścia Odry: Police, Trzebież, Stepnica, Nowe Warpno, a które zawijają jednocześnie do portów Szczecin i Świnoujście ponoszą opłatę tonażową w wysokości 50% kwoty wyliczonej w oparciu o stawki określone w 7 lub 9, lub 10 taryfy. 6

7 9. Statki przepływające tranzytem przez obszar portu Szczecin i/lub Świnoujście ponoszą opłatę tonażową w wysokości 50% kwoty wyliczonej w oparciu o stawki określone w 7 lub w 9 taryfy. 10. Statki powyżej GT, które przy zawinięciu statku do portu w Szczecinie i/lub Świnoujściu wykorzystują swoją nośność/pojemność poniżej 50% swojej nośności/pojemności ładunkowej statku, ponoszą opłatę tonażową w wysokości 70% kwoty wyliczonej w oparciu o stawki określone w 7 taryfy. 11.Naliczanie opłaty tonażowej w oparciu o 3 taryfy pkt 6 wyklucza naliczanie opłaty tonażowej w oparciu o 3 taryfy pkt 10 i odwrotnie, i ma zastosowanie stawka korzystniejsza dla armatora. 12.Opłata przystaniowa naliczana jest za czas zajmowania nabrzeża przez statek uzasadniony potrzebami załadowania i/lub wyładowania towaru, zaokrętowania i/lub wyokrętowania pasażerów oraz za pierwsze 4 godziny po tym czasie. Statki, które zajmują nabrzeże po upływie 4 godzin od całkowicie zakończonych czynności załadunkowych i/lub wyładunkowych, zaokrętowania i/lub wyokrętowania pasażerów ponoszą za każdą rozpoczętą dobę opłatę w wysokości PLN 0,08 za 1 GT statku. 7

8 4. Stosowanie taryfy i rozliczenia 1. Obowiązek poniesienia opłat powstaje z chwilą zawinięcia statku do portu. 2. Stawki opłat portowych wyraża się w złotych polskich. 3. W przypadku, gdy stawka określona niniejszą taryfą przekroczy górną granicę stawki określonej przepisami prawa wyrażonej w EUR, tj., określonej w art. 8 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy o portach i przystaniach morskich, zastosowanie będzie miała stawka górnej granicy, przeliczona po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zakończenia korzystania przez statek z infrastruktury portowej. 4. Minimalna wysokość opłaty wynosi PLN. 5. ZMPSiŚ S.A. może zastosować stawkę opłat portowych w innej wysokości niż wskazana w Taryfie opłat portowych mając na względzie zasady równego traktowania i niedyskryminacji użytkowników infrastruktury portowej oraz racjonalnego gospodarowania. 6. Stawki opłat portowych nie zawierają podatku VAT. Do stawek opłat portowych zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wykonania usługi. 8

9 5. Obowiązki statku lub jego agenta 1. Statek przybywający do portu bądź jego agent zobowiązany jest do przedłożenia ZMPSiŚ S.A. następujących dokumentów: 1.1. Zgłoszenie wejścia/wyjścia statku, które powinno zawierać następujące informacje: a) nazwę statku, jego flagę i kod wywoławczy; b) rodzaj statku i jego parametry (długość całkowita, szerokość maksymalna, maksymalne zanurzenie w wodzie słodkiej), zanurzenie statku na wejściu do portu, zanurzenie statku na wyjściu z portu; c) pojemność brutto statku (GT); d) nazwę portu, z którego statek przypłynął i nazwę portu, do którego wypływa; e) określenie celu zawinięcia, f) ilość i rodzaj ładunku do wyładowania i/lub załadowania w porcie oraz ilość ładunku pozostająca na statku, ilość pasażerów, g) pełną nazwę i adres/siedzibę armatora lub czarterującego (w zależności od tego, kto jest płatnikiem opłat portowych) Informacji o odpadach znajdujących się na statku przed zawinięciem do portu, w terminach wymaganych przepisami prawa. 2. Agent statku winien posiadać pisemne pełnomocnictwo do działania w imieniu armatora lub czarterującego. Na żądanie ZMPSiŚ S.A. agent takie pełnomocnictwo obowiązany jest przedstawić. 3. Agent statku zobowiązany jest zabezpieczyć należności ZMPSiŚ S.A. przed wyjściem statku z portu. 4. W przypadku kiedy armator bądź czarterujący nie przekaże należności na poczet opłat portowych przed planowanym wyjściem statku z portu, agent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na piśmie o tym fakcie ZMPSiŚ S.A., w celu umożliwienia podjęcia stosownych działań wobec statku. 6. Odpowiedzialność Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. nie ponosi odpowiedzialności: a) za szkody i/lub straty spowodowane działaniem klęsk żywiołowych lub innej siły wyższej, względnie powstałe w wyniku strajku, lokautu lub innych podobnych akcji, b) za skutki finansowe spowodowane zarządzeniami lub działaniem władz administracji państwowej lub samorządowej, c) za ewentualne szkody, wyrządzone udzielaniem pomocy, do której był zobowiązany w interesie bezpieczeństwa portu, w granicach konieczności, d) za skutki mogące mieć miejsce w związku z nieprawdziwymi informacjami złożonymi przez statek lub jego agenta. 9

10 7. Opłaty tonażowe i przystaniowe dla statków morskiej żeglugi nieregularnej Wysokość opłaty tonażowej i opłaty przystaniowej naliczana jest w zależności od typu statku. 1. Samochodowce opłata tonażowa opłata przystaniowa lub odwrotnie PLN 0,45/GT PLN 0,16/GT PLN 0,90/GT PLN 0,16/GT 1. Samochodowce to statki wożące wyłącznie samochody. 2. Samochodowce o pojemności brutto powyżej GT rozliczane są od pojemności GT. 2. Drobnicowce, masowce opłata tonażowa opłata przystaniowa lub odwrotnie PLN 2,11/GT PLN 0,45/GT PLN 3,84/GT PLN 0,45/GT 2.1. statki samowyładowcze opłata tonażowa opłata przystaniowa, a wychodzące z portu Szczecin i/lub Świnoujście bez ładunku lub odwrotnie PLN 1,80/GT PLN 0,38/GT i wychodzące z portu Szczecin i/lub Świnoujście z ładunkiem PLN 3,26/GT PLN 0,38/GT Za statek samowyładowczy uznaje się statek, który w Świadectwie Pomiarowym Statku określony jest jako self-discharging. 3. Chłodnicowce i statki rybackie opłata tonażowa opłata przystaniowa lub odwrotnie PLN 2,23/GT PLN 0,45/GT PLN 3,28/GT PLN 0,45/GT Chłodnicowiec to statek z instalacją chłodniczą zapewniającą przechowywanie w dłuższym czasie produktów łatwo psujących się. 10

11 4. Kontenerowce opłata tonażowa opłata przystaniowa lub odwrotnie PLN 0,85/GT PLN 0,45/GT PLN 1,38/GT PLN 0,45/GT Kontenerowce to statki wożące wyłącznie kontenery. 5. Statki ro-ro opłata tonażowa opłata przystaniowa lub odwrotnie PLN 0,77/GT PLN 0,16/GT PLN 1,30/G PLN 0,16/GT 6. Statki pasażerskie opłata tonażowa opłata przystaniowa PLN 0,53/GT PLN 0,16/GT Statki pasażerskie o pojemności brutto powyżej GT rozliczane są od pojemności GT. 7. Promy opłata tonażowa opłata przystaniowa PLN 0,65/GT PLN 0,16/GT 8. Zbiornikowce opłata tonażowa opłata przystaniowa lub odwrotnie PLN 2,23/GT PLN 0,45/GT PLN 3,04/GT PLN 0,45/GT 8.1. Zbiornikowce posiadające podwójne dno lub odwrotnie PLN 1,78/GT PLN 0,45/GT PLN 2,43/GT PLN 0,45/GT 8.2. Zbiornikowce posiadające oddzielne zbiorniki balastowe lub odwrotnie PLN 1,86/GT PLN 0,45/GT PLN 2,51/GT PLN 0,45/GT 11

12 8.3. Zbiornikowce- gazowce lub odwrotnie PLN 1,78/GT PLN 0,45/GT PLN 2,43/GT PLN 0,45/GT 1. Zbiornikowce posiadające podwójne dno lub posiadające oddzielne zbiorniki balastowe ponoszą opłatę tonażową i opłatę przystaniową według stawek określonych dla tego typu zbiornikowców. 2. Podstawę wymiaru opłat stanowić będzie przedłożone ZMPSiŚ S.A. uznane świadectwo oraz międzynarodowe świadectwo pomiarowe statku zawierające w rubryce Uwagi odpowiedni wpis zgodnie z rezolucją Międzynarodowej Organizacji Morskiej nr A.747 (18), pod warunkiem, iż podwójne dno odpowiada wymaganiom Reguły 13 F załącznika nr I do protokołu z 1978 roku do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 roku, wraz z Protokołem z 1978 roku dotyczącym tej konwencji, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 roku (Dz. U. z 1987 r. nr 17 poz 110). 9. Zestawy pchane i holownicze opłata tonażowa opłata przystaniowa lub odwrotnie PLN 1,82/GT PLN 0,45/GT PLN 2,35/GT PLN 0,45/GT Pojemność brutto (GT) zestawu pchanego lub holowanego stanowi suma pojemności brutto holownika lub pchacza i jednostki holowanej lub pchanej. 10. Statki zawijające do portu w Świnoujściu, których maksymalne zanurzenie przekracza 13,20 m. opłata tonażowa opłata przystaniowa a/ wchodzące do portu Świnoujście z ładunkiem a wychodzące z Świnoujście bez ładunku i odwrotnie PLN 1,70/GT PLN 0,45/GT b/ wchodzące do portu Świnoujście z ładunkiem i wychodzące z portu Świnoujście z ładunkiem PLN 2,55/GT PLN 0,45/GT 11. Pozostałe statki opłata tonażowa opłata przystaniowa lub odwrotnie PLN 2,23/GT PLN 0,45/GT PLN 3,28/GT PLN 0,45/GT 12

13 8. Opłaty tonażowe i przystaniowe dla statków morskiej żeglugi liniowej 1.Promy opłata tonażowa opłata przystaniowa 1 zawinięcie tygodniowo lub mniej PLN 0,49/GT PLN 0,08/GT 2-3 zawinięcia tygodniowo PLN 0,36/GT PLN 0,08/GT 4-5 zawinięć tygodniowo PLN 0,32/GT PLN 0,08/GT 6 zawinięć tygodniowo i więcej PLN 0,28/GT PLN 0,08/GT 2. Kontenerowce w żegludze liniowej opłata tonażowa opłata przystaniowa 1 zawinięcie tygodniowo PLN 0,65/GT PLN 0,32/GT 2 zawinięcia tygodniowo PLN 0,57/GT PLN 0,32/GT 3 zawinięcia tygodniowo i więcej PLN 0,49/GT PLN 0,32/GT 3. Statki ro/ro w żegludze liniowej opłata tonażowa opłata przystaniowa 1 zawinięcie tygodniowo PLN 0,65/GT PLN 0,12/GT 2 zawinięcia tygodniowo PLN 0,57/GT PLN 0,12/GT 3 zawinięcia tygodniowo i więcej PLN 0,49/GT PLN 0,12/GT 4. Drobnicowce konwencjonalne w żegludze liniowej, w zasięgu europejskim opłata tonażowa opłata przystaniowa 1 zawinięcie tygodniowo lub mniej PLN 1,54/GT PLN 0,24/GT 2 zawinięcia tygodniowo PLN 1,42/GT PLN 0,24/GT 3 zawinięcia tygodniowo i więcej PLN 1,34/GT PLN 0,24/GT 5.Drobnicowce konwencjonalne w żegludze liniowej dalekiego zasięgu opłata tonażowa opłata przystaniowa mniej niż 1 zawinięcie w miesiącu PLN 1,21/GT PLN 0,32/GT 1 zawinięcie na miesiąc PLN 0,81/GT PLN 0,32/GT więcej niż 1 zawinięcie na miesiąc PLN 0,40/GT PLN 0,32/GT 1. Dla statków w żegludze liniowej stawki opłat tonażowych i przystaniowych określone są przez łączną ilość zawinięć statków obsługujących linię żeglugową w czasie jednego tygodnia lub miesiąca. W żegludze promowej stawki opłat tonażowych i przystaniowych odnoszą się do ilości zawinięć w czasie jednego tygodnia przez określony prom. 2. Określenie tydzień oznacza okres czasu rozpoczynający się w poniedziałek o godzinie 0.00 a kończący się w niedzielę o godzinie Żegluga liniowa w zasięgu europejskim obejmuje obszary Europy i Basenu Morza Śródziemnego. 4. Żegluga liniowa dalekiego zasięgu obejmuje pozostałe obszary. 13

14 9. Opłaty tonażowe i przystaniowe dla statków żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej 1. Opłaty tonażowe i przystaniowe dla statków towarowych: Opłata tonażowa Opłata przystaniowa Statki towarowe do GT PLN 0,20/GT PLN 0,16/GT Statki towarowe powyżej GT PLN 0,28/GT PLN 0,20/GT 2. Opłaty tonażowe i przystaniowe dla statków pasażerskich: 2.1. Uprawiających żeglugę nieregularną Opłata tonażowa Opłata przystaniowa Statki pasażerskie do GT PLN 0.28/GT PLN 0,16/GT Statki pasażerskie powyżej GT PLN 0,36/GT PLN 0,20/GT 2.2. Uprawiających żeglugę liniową Statki pasażerskie do GT PLN 0,16/GT PLN 0,08/GT Statki pasażerskie powyżej GT PLN 0,20/GT PLN 0,12/GT 10. Opłaty tonażowe i przystaniowe dla wszystkich typów statków zawijających do portu w określonych celach. Opłata tonażowa Opłata przystaniowa 1. Zawijające w celu zasięgnięcia informacji lub otrzymania dyspozycji i wychodzące z portu PLN 0,20/GT PLN 0.04/GT przed upływem 48 godzin 2. Zawijające w celu udzielenia pomocy lekarskiej dla chorego członka załogi lub pasażera albo PLN 0,20/GT PLN 0.04/GT wyładowania zwłok 3. Zawijające w celu schronienia przed złą pogodą PLN 0,20/GT PLN 0.04/GT 4 Zawijające w celu składania oficjalnych wizyt kurtuazyjnych PLN 0,20/GT PLN 0,04/GT 5. Statki nowobudowane wychodzące z portu, statki wchodzące do portu w celu remontu, rozbiórki, uzupełnienia paliwa, prowiantu, lub wyposażenia, PLN 0,57/GT PLN 0,12/GT wymiany załogi, zdania odpadów 6. Statki wchodzące wyłącznie na postój PLN 0,57/GT PLN 0,45/GT 14

15 11. Opłaty tonażowe i przystaniowe dla specjalnych jednostek pływających - należących do Akademii Morskiej, - sportowych, żaglowców zawijających w związku z imprezami organizowanymi przez miasto portowe, - służb portowych, pozostałe inne niż pełniące specjalną służbę państwową - kutrów i łodzi rybackich działających w rejonie Zatoki Pomorskiej i granicach morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej opłata tonażowa opłata przystaniowa PLN 0,00 PLN 0, Statki zwolnione z ponoszenia opłat portowych Z ponoszenia opłat portowych zwolnione są niżej wymienione statki : - Marynarki Wojennej, - Straży Granicznej, - Policji, - statki pełniące specjalną służbę państwową, w szczególności statki: hydrograficzne, dozorcze, pożarnicze, telekomunikacyjne, celne, sanitarne, szkolne, pilotowe, statki używane wyłącznie do ratowania życia na morzu lub do łamania lodów. - jednostki pływające sił zbrojnych Państw - Stron Traktatu Północnoatlantyckiego. 13. Opłaty pasażerskie 1. Statki pasażerskie i inne statki żeglugi morskiej o pojemności powyżej 1000 GT PLN 4,00/pasażera 2. Promy i statki pasażersko towarowe żeglugi morskie: PLN 3,25/pasażera 3. Statki pasażerskie i inne statki żeglugi morskiej o pojemności poniżej 1000 GT PLN 2,00/pasażera 4. Statki pasażerskie i inne statki w żegludze przybrzeżnej i żegludze śródlądowej PLN 1,00/pasażera Wysokość opłaty pasażerskiej w żegludze morskiej, w żegludze przybrzeżnej i żegludze śródlądowej ustala się na podstawie ilości pasażerów ujętych w zgłoszeniu wejścia/wyjścia statku do/z portu. 14. Opłata na fundusz socjalny i kulturalny dla marynarzy Opłata na fundusz socjalny i kulturalny dla marynarzy za 1 GT statku PLN 0,02 nie więcej jak PLN Informacje dodatkowe 1. Informacje o wysokości opłat za wszelkie dodatkowe usługi świadczone przez ZMPSiŚ S.A. takie jak: -odbiór odpadów ze statków -korzystanie z portowej infrastruktury kolejowej -opłaty za usługi Portowej Służby Ratowniczej -opłaty za wodę 15

16 zamieszczone są w Taryfie opłat dodatkowych ZMPSiŚ S.A. 2. Obowiązujący jest tekst taryfy w wersji drukowanej, która dostępna jest w siedzibie ZMPSiŚ S.A. Taryfa zamieszczona na stronie internetowej ma wyłącznie charakter informacyjny. 3. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia w zakresie Taryfy opłat portowych uzyskać można: pod numerem telefonu

Taryfa opłat za usługi ZUŻ Sp. z o. o.& Co.sp.k.

Taryfa opłat za usługi ZUŻ Sp. z o. o.& Co.sp.k. Taryfa opłat za usługi ZUŻ Sp. z o. o.& Co.sp.k. 1 Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stosowanie taryfy 1. Niniejszą taryfę stosuje ZUŻ Zakład Usług Żeglugowych Spółka z o.o. & Co. Sp.k., działająca na obszarze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH ZARZĄDZEŃ I ZARZĄDZEŃ PORZĄDKOWYCH DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE Numer i data L.p. zarządzenia/ zarządzenia porządkowego*. Z.P./74 z 20.0.974r. 2. Z.P.5/77 z.03.977r. 3.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT PORTOWYCH I OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W PORCIE MORSKIM ELBLĄG

CENNIK OPŁAT PORTOWYCH I OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W PORCIE MORSKIM ELBLĄG CENNIK OPŁAT PORTOWYCH I OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W PORCIE MORSKIM ELBLĄG Zarządzenie Dyrektora Spółki Nr 1/2014 z dnia 03.03.2014r. (wraz z wprowadzonymi zmianami Zarządzenie Dyrektora Spółki Nr 2/2015)

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2003 r. ZARZĄDZENIE Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnień z pilotażu obowiązkowego na wodach administrowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r.

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.09.20 12:17:11 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez:

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez: do zaproszenia!"#$$$$%% : w 5.&+67,/ :% dniu$$$$$$%#%&'()*+"+,-./+01234

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I <nr umowy>

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 10 / 2006 WÓJTA GMINY RABA WYŻNA z dnia 07 lutego 2006 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Andrychów: Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych na potrzeby Gminy Andrychów oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andrychów Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 683 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowani zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. UMOWA nr zawarta w Warszawie, w dniu

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. UMOWA nr zawarta w Warszawie, w dniu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU UMOWA nr zawarta w Warszawie, w dniu pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki. Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Teks jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA W BIAŁYMSTOKU. Niniejszy regulamin został

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 18/01/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 11 stycznia 2016 roku Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości statio fisci Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (00-567)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Wolbrom

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Wolbrom WYNAJEM KOPAREK WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ DLA POTRZEB WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W 2013 ROKU Numer ogłoszenia: 65213-2013; data zamieszczenia: 29.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa Urząd Skarbowy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 6 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS PRZEZ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ (ZPCHR) INSTRUKCJA K-048/1 obowiązuje od 01.07.2014

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT PORTOWYCH

TARYFA OPŁAT PORTOWYCH TARYFA OPŁAT PORTOWYCH ANDREAS Sp. z o.o. 2015 Ważna od dnia 10.04.2015 roku 1. Definicje Statek żeglugi morskiej: każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej, uprawiające żeglugę

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2014

ZARZĄDZENIE NR 32/2014 ZARZĄDZENIE NR 32/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 26 września 2014 roku w sprawie odpłatności w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. Projekt

z dnia... 2008 r. Projekt Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo