Inwestycje, które budują przyszłość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje, które budują przyszłość"

Transkrypt

1 Inwestycje, które budują przyszłość Raport Roczny 2013

2

3 Inwestycje, które budują przyszłość Raport Roczny 2013

4 Stosowane skróty i oznaczenia: ZUE, Spółka ZUE S. A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy ,75 PLN, wpłacony w całości. Podmiot dominujący Grupy Kapitałowej ZUE. PRK BIUP Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, która była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , akta rejestrowe prowadzone były przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy PLN, wpłacony w całości. Spółka PRK została wykreślona z rejestru 20 grudnia 2013 roku na skutek prawnego połączenia z firmą ZUE. Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy PLN, wpłacony w całości. Podmiot zależny od ZUE S.A. RTI Railway Technology International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy PLN, wpłacony w całości. Podmiot zależny od ZUE S.A. RTI Germany Railway Technology International Germany GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy. Kapitał zakładowy EUR, wpłacony w całości. Podmiot zależny od Railway Technology International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. BPK Poznań Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy PLN, wpłacony w całości. Podmiot zależny od ZUE S.A. Grupa ZUE, Grupa, Grupa Kapitałowa PLN EUR ksh Grupa Kapitałowa ZUE, w skład której wchodzą: ZUE, Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o., Railway Technology International Sp. z o.o., Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., Railway Technology International Germany GmbH. Złoty polski Euro Ustawa Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U roku nr 94 poz z późn. zmianami)

5 Spis treści List Prezesa Zarządu ZUE S.A. 4 Kalendarium 7 Władze Spółki 14 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. 23 Grupa Kapitałowa ZUE 28 Projekty pozyskane i zrealizowane przez Grupę ZUE w 2013 roku 33 ZUE S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2013 roku 42 Zintegrowany System Zarządzania 44 Perspektywy rozwoju 46 Sytuacja finansowa i majątkowa 50

6 List Prezesa Zarządu ZUE S.A. Aktywnie poszukujemy kolejnych interesujących zleceń i kontynuujemy działania mające na celu wejście na wybrane rynki zagraniczne. Szanowni Państwo, mam przyjemność oddać do Państwa rąk Raport Roczny za rok obrotowy Był to dla naszej Grupy nie tylko okres realizacji wielu prestiżowych projektów, ale i czas obfitujący w wydarzenia, które przyniosą pozytywne efekty w kolejnych okresach. Przede wszystkim przeprowadziliśmy połączenie spółek ZUE S.A. i Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., co uprościło strukturę korporacyjną (m.in. poprzez stworzenie jednego centrum korporacyjnego) oraz usprawniło proces decyzyjny i procesy operacyjne w ramach Grupy. To z kolei pozwoli nam na obniżenie kosztów administracyjnych i organizacyjnych, a także uzyskanie szeregu efektów synergii w ramach prowadzonych prac wykonawczych. Planujemy w najbliższej przyszłości połączenie spółek projektowych wchodzących w skład Grupy ZUE. Był to rok, w którym z sukcesem weszliśmy na rynek energetycznych sieci przesyłowych wysokiego napięcia, składając najkorzystniejszą ofertę w projekcie o wartości 469 mln zł netto na budowę dwutorowej linii 400 kv Kozienice Ołtarzew, na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Wierzymy, że referencje pozyskane w tak prestiżowym projekcie pozwolą nam zdobywać kolejne interesujące kontrakty w tej branży i stopniowo zwiększać w naszych przychodach udział sprzedaży kierowanej do rynku inwestycji w infrastrukturę sieci energetycznych, który oceniamy jako atrakcyjny rok zakończyliśmy także lepszymi niż w 2012 roku wynikami finansowymi. Pomimo spadku przychodów do 410,5 mln zł (z 518,1 mln zł), odnotowaliśmy skonsolidowany zysk netto sięgający 5,6 mln zł, czyli o 133,1% wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Cieszy nas szczególnie wynik zanotowany na działalności budowlanej, który sięgnął 7,6 mln zł, wobec 2,8 mln zł rok wcześniej (wzrost o 176,1%). 4 zue s.a. / Raport Roczny 2013

7 Lepsze wyniki wypracowaliśmy, pomimo stosunkowo trudnej sytuacji na rynku usług budownictwa kolejowego i miejskiego, przede wszystkim w pierwszym półroczu 2013 roku, kiedy rynek charakteryzował się zmiennymi kosztami surowców i usług obcych. Na to nałożyło się opóźnienie lub wstrzymanie wielu robót z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych w I kwartale 2013 roku. W 2014 rok weszliśmy z portfelem zamówień na poziomie ok. 700 mln zł, w pierwszych miesiącach rozbudowując go do bardzo bezpiecznego poziomu 1,3 mld zł. Aktywnie poszukujemy kolejnych interesujących zleceń i kontynuujemy działania mające na celu wejście na wybrane rynki zagraniczne. Naszym strategicznym celem pozostaje umacnianie naszej pozycji jako jednego z liderów ogólnopolskiego rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej, oraz jednego z kluczowych podmiotów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji kolejowej, a także sukcesywne zwiększanie naszej sprzedaży na rynku inwestycji w infrastrukturę sieci energetycznych. Choć miniony i bieżący rok stawiają przed naszą branżą wiele wyzwań, oceniamy długofalowe perspektywy na rynkach naszej działalności jako dobre. Również prognozy związane z nową perspektywą unijną są, w naszej ocenie, obiecujące. Rok 2014 będzie zatem dla Grupy ZUE kolejnym rokiem wytężonej pracy skoncentrowanej z jednej strony na wykorzystaniu możliwości rynkowych, z drugiej zaś na dalszej poprawie efektywności. Celem nadrzędnym niezmiennie pozostaje dla nas umacnianie naszej rynkowej pozycji i budowanie wartości Grupy dla jej Akcjonariuszy. Z wyrazami szacunku, Wiesław Nowak Prezes Zarządu ZUE S.A. Kraków, 19 marca 2013 Inwestycje, które budują przyszłość 5

8 Inwestycje, które budują przyszłość Stacja Tunel - Linia kolejowa nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny Osobowy

9 Kalendarium

10 kalendarium ffzdarzenia KORPORACYJNE W dniu 14 maja 2013 roku Rada Nadzorcza ZUE podjęła uchwałę o wyborze Roedl Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do dokonania przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego, oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 roku. Roedl Audit jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę podmiotów uprawnionych, prowadzoną przez KRBR pod nr ewidencyjnym W dniu 27 maja 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE, które na mocy uchwały nr 6 zdecydowało o pokryciu straty za rok obrotowy 2012 w wysokości ,38 PLN w całości z kapitału zapasowego. W dniu 27 maja 2013 roku na mocy uchwał nr 21, 22, 23, 24, 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołano skład Rady Nadzorczej na okres kolejnych trzech lat. Skład osobowy Rady Nadzorczej pozostał bez zmian i tworzą go: Pan Mariusz Szubra Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Lis Członek Rady Nadzorczej Pan Bogusław Lipiński Członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Korzeniowski Członek Rady Nadzorczej Pani Magdalena Lis Członek Rady Nadzorczej W dniu 12 czerwca 2013 roku Zgromadzenie Wspólników BPK Gdańsk podjęło uchwałę nr 14/2013 o rozwiązaniu spółki (postanowienie o niekontynuowaniu dalszej działalności oraz postawieniu spółki w stan likwidacji) ze względu na kondycję finansową. W dniu 20 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o podwyższeniu kapitału spółki BPK z kwoty PLN do kwoty PLN. W dniu 15 lipca 2013 roku Zarząd ZUE podjął decyzję o zamiarze połączenia ZUE i PRK. W dniu 6 grudnia 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE, które na mocy uchwały nr 4 zdecydowało o połączeniu Spółki i PRK. W dniu 6 grudnia 2013 roku na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, została przyjęta zmiana Statutu Spółki. W dniu 6 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę nr 7 w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. W dniu 9 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRK podjęło uchwałę nr 3, której przedmiotem było połączenie PRK z ZUE. W dniu 13 grudnia 2013 roku Zarząd ZUE otrzymał informację od Pana Wiesława Nowaka Prezesa Zarządu Spółki o zbyciu za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A. w dniu 12 grudnia 2013 roku akcji serii A Spółki po średniej cenie sprzedaży 9,60 PLN za jedną akcję. Transakcja nastąpiła podczas regularnej sesji giełdowej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W wyniku zbycia akcji udział Pana Wiesława Nowaka w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zmniejszył się z 72,73% do 65,45%. W dniu 20 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia ZUE z PRK oraz dokonał rejestracji zmian w Statucie w tym zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki z ,00 PLN na ,75 PLN. W dniu 23 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza ZUE podjęła uchwałę, na mocy której powołano Panią Annę Mroczek na stanowisko Członka Zarządu ZUE od dnia 24 grudnia 2013 roku. W dniu 24 grudnia 2013 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od AMPLICO PTE S.A., iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny, zwiększył zaangażowanie powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 12 grudnia 2013 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału AMPLI- CO posiadało akcji, co stanowiło 3,01% kapitału zakładowego Spółki. Bezpośrednio po nabyciu akcji Spółki stan posiadania AMPLICO zwiększył się do akcji, co stanowiło 6,64% kapitału zakładowego Spółki. 8 zue s.a. / Raport Roczny 2013

11 kalendarium fftargi Kolejowe TRAKO 2013 W dniach września w Gdańsku, na terenie Centrum Wystawienniczo Kongresowego AmberExpo, w sąsiedztwie PGE Areny Gdańsk, odbyły się X Jubileuszowe Targi Kolejowe TRAKO To największe w Polsce oraz drugie w Europie, po berlińskich Międzynarodowych Targach Techniki Transportowej INNOTRANS, spotkanie branży transportowo-kolejowej, służące do promowania transportu kolejowego i tramwajowego, logistyki i spedycji oraz prezentacji firm i najnowszych technologii związanych z budownictwem kolejowym. Wzięło w nim udział 510 wystawców z 25 krajów. Z uwagi na rangę wydarzenia, będącego wielkim świętem dla branży transportowo-kolejowej w Polsce, nie mogło na nim zabraknąć również Grupy ZUE. Już pierwszy dzień targowy obfitował w kilka ważnych dla branży wydarzeń. Na szczególną uwagę zasługiwała ceremonia otwarcia dokonana przez Wiceministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i zorganizowana bezpośrednio po niej debata Procesy inwestycyjne w infrastrukturze kolejowej, na której prelegenci dyskutowali o przyszłości polskiej infrastruktury kolejowej. Wieczorem w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina miejsce miała uroczysta gala rozdania nagród TRAKO Drugi dzień Targów rozpoczęła konferencja nt. Kolej 2020: zielone czy czerwone światło?. Ważnym wydarzeniem była również konferencja Grupy PKP Powrót pasażerów do kolei plan działania. W trzecim dniu grupa PKP zorganizowała debatę ekspertów z dziennikarzami nt. Pendolino fakty i mity, a SITK przygotowało seminarium o roli kolei dużych prędkości we współczesnej gospodarce. W czasie Targów zainteresowani mogli również podziwiać przygotowane ekspozycje pojazdów i sprzętu. Najważniejszym eksponatem była prezentacja najnowszego nabytku PKP wyprodukowanego przez Alstom New Pendolino ETR 610. Z kolei nowosądecki Newag zaprezentował 31WE Impuls. Oba te pociągi pobiły polskie rekordy na testowym odcinku (Psary Góra Włodowska) wybudowanym przez spółkę wchodzącą w skład Grupy ZUE, PRK 1. Natomiast bydgoska PESA zaprezentowała niepokazywaną dotąd na żadnej imprezie wystawienniczej w Polsce lokomotywę Gama Marathon. Z pozostałych pojazdów warto wymienić zaprezentowany przez firmę Solaris Tramino Jena pierwszy polski tramwaj na rynku niemieckim. Obok Targów odbywały się również imprezy towarzyszące jak co dwa lata Polski Związek Modelarzy Kolejowych zorganizował kolejną edycję Świata Małej Kolei. Modelarze prezentowali tam swoje projekty, z których na szczególną uwagę zasługiwała kolekcja (jedna z największych w Polsce) księdza Janusza Grygiera. Odbyła się również akcja charytatywna TRAKO DZIECIOM, na rzecz Fundacji Hospicyjnej im. Księdza Eugeniusza Dutkiewicza SAC. Na koniec warto wspomnieć, że choć targi są znakomitą okazją do prezentacji własnych osiągnięć, umożliwiają również nawiązanie współpracy i nowych kontaktów, czy ogłoszenia informacji o umowach już podpisanych. W ten szablon wpisała się PRK, która uroczyście podpisała umowę na zakup lokomotywy spalinowej ST44 (radzieckie oznaczenie M62) popularnie zwanej Gagarinem. Targi były dla naszej Grupy bardzo udane, co można wnioskować z dużej ilości osób odwiedzających nasze stoisko: odwiedzali nas zarówno zamawiający, podwykonawcy i dostawcy, jak i zupełnie nowi potencjalni klienci i kontrahenci, którzy chętnie zapoznawali się z naszą szeroką ofertą. Kolejne Targi Trako odbędą się dopiero w 2015 roku, ale Grupa zachęcona uzyskanym powodzeniem w tegorocznych, już dziś potwierdziła w nich swój udział. 1 W dniu 24 listopada 2013 roku Pendolino pobiło polski rekord prędkości uzyskując prędkość 293 km/h. Impuls jako pierwszy polski elektryczny zespół trakcyjny przekroczył prędkość 200 km/h uznawaną w regularnej eksploatacji na liniach zmodernizowanych przez UIC za barierę Kolei Dużych Prędkości, rozpędzając się do 211,6 km/h. Wcześniej lokomotywa Husarz EU44 (Siemens Euro Sprinter ES64U4) osiągnęła prędkość 235 km/h pobijając polski rekord prędkości dla składu prowadzonego przez lokomotywę. Inwestycje, które budują przyszłość 9

12 kalendarium ffnagrody Budowa Roku czerwca 2013 roku Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA uzyskało Nagrodę III Stopnia w Konkursie Budowa Roku 2012 organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego za: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza. Etap I Tychy Miasto Katowice. inwestor: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach Sp. z o.o. wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. charakterystyka zadania: Zakres rzeczowy zadania obejmował: a) budowę przystanku Tychy Lodowisko w rejonie ulicy Wyszyńskiego, b) budowę przystanku Tychy Grota-Roweckiego przy ulicy gen. Grota Roweckiego, c) budowę przystanku Tychy Aleja Bielska przy ulicy Bielskiej, d) Adaptację przystanku Tychy Zachodnie w rejonie ulicy Harcerskiej. Prace wykonane na przystanku Tychy Lodowisko : budowa 1 peronu o długości 220 m i regulacja toru na długości 0,505 km; przebudowa toru przyperonowego o dł. 505 m; wykonanie odwodnienia torowiska i peronu na długości 382 m; wykonanie 2 klatek schodowych z murami oporowymi wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej i montażu wind z zasilaniem (2 windy); wykonanie 2 wiat peronowych i 329 m wygrodzeń; wykonanie schodów skarpowych i chodnika; przebudowa sieci trakcyjnej, w tym wywieszenie przewodów sieci jezdnej o dł. 0,963 km oraz montaż 10 słupów trakcyjnych; wykonanie sieci oświetleniowej wraz z kanalizacją 9-cio otworową; przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz sieci telekomunikacyjnej; wykonanie i montaż monitoringu wraz z zasilaniem; wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej ON-LINE wraz z zasilaniem i montaż automatów biletowych; wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) wraz z zasilaniem; adaptacja zieleni. Prace wykonane na przystanku Grota-Roweckiego : budowa 2 peronów o długości 200 m każdy, regulacja toru na długości 0,8 km, wymiana 204 podkładów; wykonanie odwodnienia torowiska i peronu na długości 452 m; wykonanie 4 klatek schodowych z murami oporowymi wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej i montażu wind z zasilaniem (4 windy); wykonanie 4 wiat peronowych i 357 m wygrodzeń; przebudowa sieci trakcyjnej w tym wywieszenie przewodów sieci jezdnej o dł. 0,245 km oraz montaż 5 słupów trakcyjnych; wykonanie sieci oświetleniowej wraz z kanalizacją 9-cio otworową; przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz sieci telekomunikacyjnej; 10 zue s.a. / Raport Roczny 2013

13 kalendarium wykonanie i montaż monitoringu wraz z zasilaniem; wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej ON-LINE wraz z zasilaniem i montaż automatów biletowych; wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) wraz z zasilaniem; adaptacja zieleni. Prace wykonane na przystanku Tychy Aleja Bielska : budowa 2 peronów o długości 200 m każdy, regulacja toru na długości 1,2 km, wymiana 204 podkładów; wykonanie odwodnienia torowiska i peronu na długości 756 m; wykonanie 4 klatek schodowych z murami oporowymi wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej i montażu wind z zasilaniem (4 windy); wykonanie 4 wiat peronowych i 375 m wygrodzeń; przebudowa sieci trakcyjnej w tym wywieszenie przewodów sieci jezdnej o dł. 0,590 km oraz montaż 15 słupów trakcyjnych; wykonanie sieci oświetleniowej wraz z kanalizacją 9-cio otworową; przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz sieci telekomunikacyjnej; wykonanie i montaż monitoringu wraz z zasilaniem; wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej ON-LINE wraz z zasilaniem i montaż automatów biletowych; wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) wraz z zasilaniem; adaptacja zieleni. Prace wykonane na przystanku Tychy Zachodnie : budowa 2 peronów o długości 233 m każdy, regulacja toru na długości 1,0 km, wymiana 255 podkładów; wykonanie odwodnienia torowiska i peronu na długości 754 m; wykonanie 4 klatek schodowych z murami oporowymi wraz z wykonaniem konstrukcji nośnej i montażu wind z zasilaniem (4 windy); demontaż 2 wiat peronowych; wykonanie 4 wiat peronowych i 397 m wygrodzeń; wykonanie 2 wiat dla rowerów; wykonanie 2 pochylni rowerowych wraz ze ścieżką rowerową oraz 2 dojść dla pieszych; wykonanie remontu istniejącej kładki dla pieszych wraz ze schodami; przebudowa sieci trakcyjnej w tym wywieszenie przewodów sieci jezdnej o dł. 0,381 km oraz montaż 15 słupów trakcyjnych; wykonanie sieci oświetleniowej wraz z kanalizacją 9-cio otworową; przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz sieci telekomunikacyjnej; wykonanie i montaż monitoringu wraz z zasilaniem; wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej ON-LINE wraz z zasilaniem i montaż automatów biletowych; wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) wraz z zasilaniem; adaptacja zieleni. wartość kontraktu : ,39 PLN czas realizacji: r r. Stacja Tychy Zachodnie Inwestycje, które budują przyszłość 11

14 kalendarium Budowa Roku 2013 ZUE S.A. uzyskało Nagrodę II Stopnia w Konkursie Budowa Roku 2013 organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego za: Przebudowę infrastruktury stacji Katowice w obrębie peronu 2, 3, 4 w ramach programu inwestycyjnego Modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice Osobowa inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie Oddział w Katowicach wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA charakterystyka zadania: Projekt był realizowany w centrum Katowic, stolicy województwa śląskiego, głównym ośrodku Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Inwestycja wykonywana przez PRK stanowiła ważną część potężnego projektu obejmującego przebudowę Dworca Kolejowego PKP wraz z halą nowego dworca, podziemnym dworcem komunikacji miejskiej, Galerią Katowicką i podziemnym parkingiem na 1200 samochodów. Skala projektu uczyniła modernizację dworca jedną z większych tego typu inwestycji prowadzonych w Europie Centralnej. Jego realizacja w ciągu kilku lat całkowicie zmieniła oblicze centrum Katowic i życie jego mieszkańców. Katowicki dworzec należy do największych w Polsce. Codziennie przejeżdża przez niego ok. 400 pociągów, a rocznie przewija się ok. 9 mln ludzi. Celem modernizacji infrastruktury dworca była poprawa bezpieczeństwa podróżnych oraz usprawnienie obsługi komunikacyjnej na stacji. W wyniku prowadzonych prac stacja Katowice stała się czwartą w Polsce tak dużą stacją z całkowicie zakrytą halą peronową. Panele nowoczesnego zadaszenia umieszczone na wysokiej konstrukcji zapewniają ochronę pasażerów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i jednocześnie gwarantują dostęp światła przez przezroczyste elementy wykonane z poliwęglanu. zakres kontraktu Perony kompleksowa przebudowa dwukrawędziowych peronów nr 2 (dł. 350 m i szer. 12 m), 3 (dł. 350 m i szer. 11,1 m) i 4 (dł. 400 m i szer. 10,9 m), w tym: demontaż wiat peronowych, rozbiórka ścianek i płyt peronowych, rozbiórka nawierzchni, demontaż stopni granitowych na zejściach do tuneli podziemnych, dostosowanie parametrów nowych biegów schodowych do wysokości peronu i wzmocnienie żelbetowej konstrukcji ścian (kieszeni schodów). Montaż nowych ścian peronowych typu L w ilości ok szt. i płyt peronowych w ilości ok szt., budowa nowej kanalizacji kablowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych, elektroenergetycznych i srk. Wymiana zasypki przestrzeni śródperonowej z ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok m2. Instalacja urządzeń małej architektury, w tym elektronicznych tablic informacji wizualnej oraz systemu monitoringu i nagłośnienia. Zadaszenie budowa konstrukcji zadaszenia peronów nr 1-4 o łącznej wadze ponad t wraz z montażem pokrycia zadaszenia z paneli łukowych o całkowitej powierzchni w rzucie m2. Montaż instalacji odgromowej, demontaż starych słupów trakcyjnych na całej długości zadaszenia z jednoczesnym przewieszeniem 12 zue s.a. / Raport Roczny 2013

15 kalendarium sieci trakcyjnej na konstrukcję. Dla posadowienia zadaszenia wykonano 30 szt. żelbetowych stóp fundamentowych oraz żelbetowe wzmocnienia i pilastry na peronie nr 4. Układ torowy wymiana nawierzchni torowej w obrębie stacji na tor bezstykowy typu S60 o łącznej długości 3.423,81 mpt wraz z zabudową mat wibroizolacyjnych, przebudową odwodnienia liniowego oraz wykonaniem stref przejściowych. skrzynek przytorowych, montaż wstawek kablowych w kanalizacji kablowej peronów. Tunele pasażerskie kompleksowa renowacja: wymiana posadzki granitowej na nową o łącznej powierzchni ok m2, wykonanie renowacji stopni granitowych przy wyjściach na perony o łącznej długości mb. Oczyszczenie okładziny ścian z trawertynu na całej powierzchni, naprawa i malowanie sufitów tynkowanych oraz wykonanie sufitów podwieszonych. Sieć trakcyjna przebudowa sieci trakcyjnej nad torami o łącznej długości prawie 6 km. Zabudowa bramek sieciowych oraz indywidualnych słupów trakcyjnych obejmowała m.in. przewieszenie sieci na nowe konstrukcje wsporcze, regulację sieci po przebudowie i regulacji układu torowego, budowę i odbudowę uszynień sieci. Urządzenia srk w obrębie peronów i przyległych torów przebudowa urządzeń srk i szaf kablowych, przełożenie instalacji kablowej, zabudowa nowych sygnalizatorów, Obsługa osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania montaż 4 kpl. dwubiegowych schodów ruchomych, 3 szt. pionowych dźwigów platformowych oraz 4 szt. platform przyschodowych. wartość kontraktu : ,62 PLN czas realizacji: r. do r. Stacja Katowice Inwestycje, które budują przyszłość 13

16 władze spółki ffzarząd Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Zarządu ZUE S.A., Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Spółki. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, z wyłączeniem kompetencji przyznanych Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej przez przepisy prawa lub Statut. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie, z zastrzeżeniem czynności, dla których zgodnie z przepisami prawa lub Statutu wymagana jest zgoda innych organów Spółki. Prezes Zarządu sprawuje zwierzchni nadzór nad wszystkimi pracownikami i komórkami organizacyjnymi Spółki. Prezes Zarządu posiada uprawnienia do uchylenia decyzji innego członka Zarządu (chyba że inaczej stanowi uprzednio podjęta uchwała Zarządu lub przepisy prawa). Prezes Zarządu może na czas swojej nieobecności wyznaczyć innego członka Zarządu na swoje zastępstwo zastępcy przysługują wówczas wszystkie kompetencje Prezesa Zarządu. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki są upoważnieni: samodzielnie Prezes Zarządu; dwaj członkowie Zarządu działający łącznie; członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Zarząd liczył 5 członków, których wykształcenie, doświadczenie i kompetencje gwarantują szeroki ogląd wszelkich istotnych dla Spółki zagadnień.

17 Inwestycje, które budują przyszłość Elektrownia Rybnik

18 Władze spółki WIESŁAW NOWAK Prezes Zarządu Dyrektor Generalny JERZY CZEREMUGA Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zakładu Robót Kolejowych MARCIN WIŚNIEWSKI Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zakładu Wykonawstwa Inwestycyjnego Jest absolwentem Akademii Górniczo- -Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. Jest założycielem Zakładów Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. (obecnie ZUE S.A.), działającego od 2002 roku. Karierę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Krakowie. W latach pracował jako Specjalista Koordynator ds. Komputeryzacji i Łączności w PGM Śródmieście. W 1991 roku, kontynuując działalność w branży elektronicznej i radiołączności utworzył Zakład Urządzeń Energoelektronicznych Radiotech, stopniowo rozszerzając działalność firmy o projektowanie i budowę sygnalizacji świetlnych oraz udział w realizacji prestiżowych dla Krakowa przedsięwzięć. W 2000 roku Wiesław Nowak nabył akcje spółki torowo drogowej PREFTOR S.A. W latach pełnił funkcję Prezesa Zarządu PREFTOR S.A., a w latach Wiceprezesa Zarządu ENERGOECO Sp. z o.o. Od 15 listopada 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZUE S.A. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku pracując w przedsiębiorstwie Elpromont Sp. z o.o. na stanowisku elektromontera, a następnie handlowca w firmie Słoń Torbalski Sp. z o.o. W latach pełnił funkcję Kierownika Usług Serwisu Porządkowego w przedsiębiorstwie M.G. Sp. z o.o. W latach pracował jako Handlowiec w Belet Polska Sp. z o.o. 1 września 1999 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Usług Energoelektronicznych Radiotech na stanowisku Specjalisty ds. Technicznych, gdzie następnie w okresie od 2000 do 2002 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Ofert. W latach pracował jako Kierownik Działu Marketingu w Zakładach Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. W roku 2006 objął stanowisko Kierownika Biura Przygotowania Produkcji Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Kontraktów. W latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Zarządzającego w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. Funkcję Wiceprezesa Zarządu ZUE S.A. pełni od 11 maja 2011 roku. Ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku Budownictwo, specjalność Technologia i Organizacja Budownictwa, uzyskując tytuł inżyniera. Posiada także tytuł magistra inżyniera jest absolwentem wyższych uzupełniających studiów magisterskich na Politechnice Krakowskiej na kierunku Budownictwo, specjalność Zarządzanie i Marketing w Budownictwie. W latach w Firmie Budowlanej KALEM Krystyna i Lech Michnik pracował na stanowiskach Kierownik Robót, Kierownik Budowy, Z-ca Dyrektora ds. Technicznych. W latach był Dyrektorem ds. Technicznych i Wiceprezesem Zarządu w Kalem S.A. W okresie pełnił funkcję Kierownika Zakładu Torowo-Budowlanego PREFTOR S.A. Od 2003 do 2006 roku był Dyrektorem Zakładu Drogowo-Torowego w ZUE S.A. Następnie w 2006 r. został Dyrektorem Zakładu Wykonawstwa Inwestycyjnego. Funkcję Wiceprezesa Zarządu ZUE S.A. pełni od 1 lutego 2007 roku. 16 zue s.a. / Raport Roczny 2013

19 Władze spółki MACIEJ NOWAK Wiceprezes Zarządu Pełnomocnik ds. Prawnych ANNA MROCZEK Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych Ukończył Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa transportu kolejowego. Od 2002 roku był członkiem Rad Nadzorczych w kilku spółkach Grupy ZUE, takich jak: ZUE S.A. ( ), PRE- FTOR S.A. ( ), PREFTOR S.A. w likwidacji ( ), Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. ( ). W latach był Prezesem Zarządu Biura Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. Obecnie piastuje funkcję Członka Zarządu w spółce zależnej ZUE S.A. Railway Technology International Germany GmbH z siedzibą w Hamburgu oraz Prezesa Zarządu w spółce zależnej ZUE S.A, Railway Technology International Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Funkcję Wiceprezesa Zarządu ZUE S.A. pełni od 14 marca 2008 roku. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej oraz studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego oraz rachunkowości i finansów w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczęła w 1994 roku jako Makler Papierów Wartościowych w Centralnym Biurze Maklerskim Banku PKO S.A. W latach pracowała jako Specjalista, a następnie z-ca Dyrektora Biura Zarządu Mostostalu Kraków S.A, a w latach piastowała stanowisko Prezesa Zarządu spółki Budmos Sp. z o.o. Od 2000 do 2002 roku zajmowała stanowisko Dyrektora Finansowego w Mostostalu Kraków S.A. W roku 2002 objęła stanowisko Dyrektora Finansowego w spółce Budimex Dromex S.A, a w latach piastowała tam stanowisko Dyrektora ds. Ekonomicznych Produkcji. W latach zajmowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu Mostostalu Kraków, a w okresie od roku również stanowisko Prezesa Zarządu, a następnie Likwidatora w spółce Sprzęt Transport Sp. z o.o. W latach pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Finansowego w Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. Obecnie pełni funkcję radnej Miasta Krakowa VI kadencji. Funkcję Członka Zarządu ZUE S.A. pełni od 24 grudnia 2013 roku. LCS Działdowo Inwestycje, które budują przyszłość 17

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG

Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Raport roczny Grupy Kapitałowej PBG Wybrane dane 2007 2008 Zmiana % r/r Przychody w tys. zł 1,406,976 2,091,425 +49 EBITDA 1 w tys. zł 166,056 270,756 +63 EBIT w tys. zł 139,335 225,611 +62 (Zysk) utrata

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku BOGDANKA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega LW BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Spółce

1. Informacje ogólne o Spółce 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności Spółki... 6 3. Istotne zdarzenia w okresie objętym sprawozdaniem... 7 4. Wybrane dane finansowe... 11 5. Przewidywany

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY. przychody (tys. zł) EBIT I EBITDA. EBITDA (tys. zł) EBIT (tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY I DŁUG NETTO

PRZYCHODY. przychody (tys. zł) EBIT I EBITDA. EBITDA (tys. zł) EBIT (tys. zł) KAPITAŁ WŁASNY I DŁUG NETTO RAPORT ROCZNY 2010 PRZEGLĄD ROKU 2010 Grupa PBG zanotowała w 2010 roku wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto oraz delikatny spadek zysku operacyjnego. Przychody Grupy wzrosły o 7% do 2740 mln zł,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych...

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych... LUBELSKII WĘGIIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA w Bogdance,, 21--013 Puchaczów SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2008 ROK Bogdanka,, marrzec 2009 rr.. strona 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Dane o spółce...1

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ładu korporacyjnego którym podlega BRE Bank

I. Zasady ładu korporacyjnego którym podlega BRE Bank Oświadczenie BRE Banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku Warszawa, 7 marca 2013 roku SPIS TREŚCI I. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO KTÓRYM PODLEGA BRE BANK... 3 II. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO...

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r.

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK...

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... Raport Roczny 2011 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... 9 4. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Raport Roczny 2013 Szanowni Państwo, W imieniu swoim i całego Zarządu dziękuję akcjonariuszom i inwestorom za okazane naszej spółce zaufanie. Jesteśmy przekonani, że działania przeprowadzone w minionym

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

YOUR WORLD, OUR LIGHT

YOUR WORLD, OUR LIGHT YOUR WORLD, OUR LIGHT Jednostkowy raport roczny LUG S.A. 2011 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA LUG S.A.... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE LUG S.A. ZA OKRES 01.01.2011-31.12.2011....5 1. WPROWADZENIE... 6 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo