UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: Wyznacza się aglomerację Kraków (powiat krakowski) o równoważnej liczbie mieszkańców z oczyszczalniami ścieków: Płaszów, Kujawy, Wadów. 2. Aglomeracja obejmuje następujące miejscowości: a) na terenie Gminy Kraków: Kraków-część, b) na terenie Gminy Biskupice: Tomaszkowice, Przebieczany, Bodzanów, c) na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: Baranówka-część, Dojazdów, Kocmyrzów-część, Krzysztoforzyce-część, Luborzyca-część, Maciejowiceczęść, Prusy, Sulechów-część, Wysiołek Luborzycki-część, Zastów-część, d) na terenie Gminy Michałowice: Raciborowice-część, Kończyce, Książniczkiczęść, Młodziejowice-część, Michałowice-część, Masłomiąca-część, e) na terenie Gminy Świątniki Górne: Wrząsowice, Ochojno, Rzeszotary-część, Świątniki Górne-część, f) na terenie Gminy Wieliczka: Wieliczka, Węgrzce Wielkie, Mała Wieś, Czarnochowice, Chorągwica, Kokotów, Lednica Górna, Mietniów, Rożnowa, Śledziejowice, Zabawa, Grabie, Brzegi, Sułków, Strumiany, Pawlikowice, Koźmice Wielkie-część, Golkowice, Podstolice-część, Sygneczów, Grabówki, Siercza, g) na terenie Gminy Wielka Wieś: Modlniczka, Modlnica-część, Tomaszowiceczęść h) na terenie Gminy Zabierzów: Bolechowice, Brzezie, Karniowice, Kobylany, Kochanów, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, i) na terenie Gminy Zielonki: Batowice, Bibice-część, Bosutów-Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna-część, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice-część, Korzkiew, Owczary-część, Pękowice, Przybysławice, Trojanowice, Węgrzce, Wola Zachariaszowa-część, Zielonki-część. 2. Strona 1 z 13

2 Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w 1, są oznaczone na mapie w skali 1 : , z wyłączeniem cieków i zbiorników wodnych, stanowiącej załącznik do uchwały. 3. Traci moc rozporządzenie Nr 8/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2007 r. Nr 491, poz. 3243) i rozporządzenie Nr 78/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biskupice (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2006 r. Nr 617, poz. 3808). 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Strona 2 z 13

3 Uzasadnienie Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) w art. 43 ust. 2a nałożyła na sejmik województwa obowiązek wyznaczenia aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000, które winny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Sejmik województwa wyznacza granice i obszar aglomeracji w drodze uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu tych ścieków. W celu realizacji zadań Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych, wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministra Środowiska, zgodnie z ustawą Prawo wodne, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, dotyczący planów inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Program ten został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. i zawiera wykaz aglomeracji oraz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych. Natomiast zaktualizowany Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 r. Zasady i sposób wyznaczenia aglomeracji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r., Nr 137, poz. 922). Wojewoda Małopolski rozporządzeniem Nr 8/07 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2007 r. Nr 491, poz. 3243) wyznaczył aglomerację Kraków o równoważnej liczbie mieszkańców z oczyszczalniami ścieków: Płaszów, Kujawy, Bielany, Wadów, Kostrze, Sidzina, Tyniec, Skotniki i przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie Kobierzynie, natomiast rozporządzeniem Nr 78/06 z dnia 14 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2006 r. Nr 617, poz. 3808) wyznaczył aglomerację Biskupice o równoważnej liczbie mieszkańców 8600 z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Bodzanów i Zabłocie. Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pismem z dnia 12 maja 2014 r., znak: R wystąpił o wyłączenie z aglomeracji Kraków terenu Gminy Igołomia- Warzeńczyce. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka pismem z dnia 26 maja 2014 r., znak: WI wystąpił o zmianę aglomeracji Kraków w zakresie Gminy Wieliczka. Wójt Gminy Wielka Wieś pismem z dnia 30 maja 2014 r., znak: IN.7001.A AW złożył wniosek o zmianę aglomeracji Kraków w zakresie Gminy Wielka Wieś. Prezydent Miasta Krakowa przy wsparciu Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Wójta Gminy Michałowice, Burmistrza Świątnik Górnych, Strona 3 z 13

4 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, Wójta Gminy Wielka Wieś, Wójta Gminy Zabierzów, Wójta Gminy Zielonki i Wójta Gminy Biskupice wystąpił pismem z dnia 23 lipca 2014 r., znak: GK PP o zmianę aglomeracji Kraków oraz utworzenie aglomeracji Kraków Skotniki, uzupełnionym: przez Wójta Gminy Zabierzów pismem z dnia 19 sierpnia 2014 r., znak: WGK.RI.ZP , przez Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pismem z dnia 21 sierpnia 2014 r., znak: R , przez Wójta Gminy Michałowice pismem z dnia 22 sierpnia 2014 r., znak: IK VIII , przez Z-ce Prezydenta Miasta Krakowa pismem z dnia 25 sierpnia 2014 r., znak: GK PP oraz przez Burmistrza Świątnik Górnych pismem z dnia 13 października 2014 r., znak: I Mając na uwadze realizację postanowień Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz osiągnięcie wskaźnika koncentracji na minimalnym poziomie 120 osób nowo podłączonych na 1 km sieci kanalizacyjnej, władze gmin Kraków, Biskupice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki dokonały weryfikacji przyjętych pierwotnie rozwiązań zarówno w kontekście przedmiotowego rozporządzenia oraz obowiązujących wytycznych i opracowały nowy projekt aglomeracji Kraków. Prezydent Miasta Krakowa, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Wójt Gminy Michałowice, Burmistrz Świątnik Górnych, Burmistrz Miast i Gminy Wieliczka, Wójt Gminy Wielka Wieś, Wójt Gminy Zabierzów, Wójt Gminy Zielonki oraz Wójt Gminy Biskupice przeprowadzili analizy, które w zasadniczy sposób zweryfikowały opłacalność ekonomiczną pierwotnie założonej budowy sieci kanalizacyjnej na terenach gmin Kraków, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki i Biskupice. Zaszła więc konieczność zmiany planu aglomeracji Kraków, poprzez dostosowanie go do danych rzeczywistych, a co za tym idzie ograniczenie obszaru wyznaczonej aglomeracji. Zmiana granic istniejącej aglomeracji Kraków na terenie gminy Kraków dotyczy rezygnacji z budowy sieci kanalizacyjnej na obrzeżach miasta Krakowa. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż na tym terenie konieczne byłoby wybudowanie 100 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 7700 stałych mieszkańców. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 77 osób na 1 km sieci. Ponadto z obszaru aglomeracji wyłącza się obszary z istniejącymi oczyszczalniami ścieków: Bielany, Tyniec, Kostrze, Sidzina i Skotniki. Oczyszczalnia ścieków Bielany obsługuje 1500 równoważnych mieszkańców, oczyszczalnia ścieków Tyniec obsługuje 1000 równoważnych mieszkańców, oczyszczalnia ścieków Kostrze obsługuje 575 równoważnych mieszkańców, oczyszczalnia ścieków Sidzina obsługuje 1430 równoważnych mieszkańców, a oczyszczalnia ścieków Skotniki obsługuje 2744 równoważnych mieszkańców. Z uwagi na równoważną liczbę mieszkańców wynosząca poniżej 2000 RLM tereny obsługiwane przez oczyszczalnie ścieków: Bielany, Tyniec, Kostrze i Sidzina zostaną zakwalifikowane do aglomeracji poniżej 2000 RLM, natomiast na obszarze obsługiwanym przez oczyszczalnie ścieków Skotniki odrębną uchwałą zostanie wyznaczona aglomeracja Kraków Skotniki. Zmiana granic istniejącej aglomeracji Kraków na terenie gminy Igołomia- Wawrzeńczyce dotyczy rezygnacji z budowy 89,52 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Dobranowice, Igołomia, Koźlica, Odwiśle, Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Tropiszów, Wawrzeńczyce, Wygnanów, Złotniki, Zofipole i Żydów. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż Strona 4 z 13

5 w nieskanalizowanej miejscowości Dobranowice konieczne byłoby wybudowanie 8,34 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 350 stałych mieszkańców. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 42 osoby na 1 km sieci. Miejscowość Igołomia liczy 1159 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 9,78 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 119 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Koźlica konieczne byłoby wybudowanie 3,66 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 198 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 54 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W miejscowości Odwiśle konieczne byłoby wybudowanie 4,58 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 430 stałych mieszkańców miejscowości. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 94 osoby na 1 km sieci. Miejscowość Pobiednik Mały liczy 330 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 6,1 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 54 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W celu skanalizowania miejscowości Pobiednik Wielki konieczne byłoby wybudowanie 4,68 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 468 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 100 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Miejscowość Rudno Górne liczy 335 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 5,11 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 66 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Stręgoborzyce konieczne byłoby wybudowanie 3,89 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 360 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 93 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W miejscowości Tropiszów konieczne byłoby wybudowanie 7,91 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 845 stałych mieszkańców miejscowości. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 107 osób na 1 km sieci. Miejscowość Wawrzeńczyce liczy 1808 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 15,82 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 114 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Wygnanów konieczne byłoby wybudowanie 1,02 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 54 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 53 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W miejscowości Złotniki konieczne byłoby wybudowanie 8,86 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 582 stałych mieszkańców miejscowości. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 66 osób na 1 km sieci. Miejscowość Zofipole liczy 480 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 4,23 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 114 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W celu skanalizowania miejscowości Żydów konieczne byłoby wybudowanie 5,54 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 193 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 35 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Zmiana granic istniejącej aglomeracji Kraków na terenie gminy Kocmyrzów- Luborzyca dotyczy rezygnacji z budowy 101,8 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Baranówka-część, Czulice, Głęboka, Goszcza, Goszyce, Karniów, Kocmyrzów-część, Krzysztoforzyce-część, Luborzyca-część, Łososkowice, Łuczyce, Maciejowice-część, Marszowice, Pietrzejowice, Rawałowice, Sadowie, Skrzeszowice, Sulechów-część, Wiktorowice, Wilków, Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki-część, Zastów-część. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w nieskanalizowanej części miejscowości Baranówka konieczne byłoby Strona 5 z 13

6 wybudowanie 3,0 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 120 stałych mieszkańców i 1 osoby przebywającej tymczasowo. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 40 osób na 1 km sieci. Miejscowość Czulice liczy 434 stałych mieszkańców i 4 osoby przebywające tymczasowo. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 4,5 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 97 osób na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Głęboka konieczne byłoby wybudowanie 3,5 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 303 stałych mieszkańców i 3 osób przebywających tymczasowo, więc wskaźnik długości sieci wynosi 87 osób na 1 km sieci planowanej do budowy. W miejscowości Goszcza konieczne byłoby wybudowanie 6,5 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 490 stałych mieszkańców miejscowości i 5 osób przebywających tymczasowo. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 76 osób na 1 km sieci. Miejscowość Goszyce liczy 485 stałych mieszkańców i 5 osób przebywających tymczasowo. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 7,0 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 70 osób na 1 km sieci planowanej do budowy. W celu skanalizowania miejscowości Karniów konieczne byłoby wybudowanie 6,0 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 478 stałych mieszkańców i 5 osób przebywających tymczasowo, więc wskaźnik długości sieci wynosi 81 osób na 1 km sieci planowanej do budowy. Miejscowość Kocmyrzów-część liczy 250 stałych mieszkańców i 3 osoby przebywające tymczasowo. Do skanalizowania tej części miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 2,5 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 101 osób na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania części miejscowości Krzysztoforzyce konieczne byłoby wybudowanie 1,0 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 25 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 25 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W części miejscowości Luborzyca konieczne byłoby wybudowanie 1,4 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 50 stałych mieszkańców miejscowości i 1 osoby przebywającej tymczasowo. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 36 osób na 1 km sieci. Miejscowość Łososkowice liczy 160 stałych mieszkańców i 1 osobę przebywającą tymczasowo. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 4,0 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 40 osób na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Łuczyce konieczne byłoby wybudowanie 12,6 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 1342 stałych mieszkańców i 13 osób przebywających tymczasowo, więc wskaźnik długości sieci wynosi 108 osób na 1 km sieci planowanej do budowy. W części miejscowości Maciejowice konieczne byłoby wybudowanie 3,2 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 307 stałych mieszkańców miejscowości i 3 osoby przebywające tymczasowo. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 98 osób na 1 km sieci. Miejscowość Marszowice liczy 250 stałych mieszkańców i 3 osób przebywających tymczasowo. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 5,0 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 51 osób na 1 km sieci planowanej do budowy. W celu skanalizowania miejscowości Pietrzejowice konieczne byłoby wybudowanie 4,5 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 318 stałych mieszkańców i 3 osób przebywających tymczasowo, więc wskaźnik długości sieci wynosi 71 osób na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Rawałowice konieczne byłoby wybudowanie 6,0 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 253 stałych mieszkańców i 3 osób przebywających tymczasowo, więc wskaźnik długości sieci wynosi 43 osoby na 1 km sieci planowanej do budowy. W miejscowości Strona 6 z 13

7 Sadowie konieczne byłoby wybudowanie 4,0 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 191 stałych mieszkańców miejscowości i 2 osób przebywających tymczasowo. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 48 osób na 1 km sieci. Miejscowość Skrzeszowice liczy 482 stałych mieszkańców i 5 osób przebywających tymczasowo. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 6,0 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 81 osób na 1 km sieci planowanej do budowy. W celu skanalizowania części miejscowości Sulechów konieczne byłoby wybudowanie 2,9 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 68 stałych mieszkańców i 1 osoby przebywającej tymczasowo, więc wskaźnik długości sieci wynosi 24 osoby na 1 km sieci planowanej do budowy. Miejscowość Wiktorowice liczy 223 stałych mieszkańców i 2 osoby przebywające tymczasowo. Do skanalizowania tej części miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 4,0 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 57 osób na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Wilków konieczne byłoby wybudowanie 5,5 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 381 stałych mieszkańców i 4 osób przebywających tymczasowo, więc wskaźnik długości sieci wynosi 70 osób na 1 km sieci planowanej do budowy. W miejscowości Wola Luborzycka konieczne byłoby wybudowanie 5,0 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 227 stałych mieszkańców miejscowości i 2 osób przebywających tymczasowo. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 46 osób na 1 km sieci. Część miejscowości Wysiołek Luborzycki liczy 60 stałych mieszkańców i 1 osobę przebywającą tymczasowo. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 3,2 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 19 osób na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania części miejscowości Zastów konieczne byłoby wybudowanie 0,5 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 20 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 40 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Zmiana granic istniejącej aglomeracji Kraków na terenie gminy Michałowice dotyczy rezygnacji z budowy 80,6 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Michałowiceczęść, Górna Wieś, Kozierów, Książniczki-część, Masłomiąca-część, Młodziejowiceczęść, Pielgrzymowice, Raciborowice-część, Sieborowice, Więcławice Stare, Wilczkowice, Wola Więcławska, Zagórzyce Stare, Zdzięsławice i Zerwana. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w nieskanalizowanej części miejscowości Michałowice i miejscowości Górna Wieś konieczne byłoby wybudowanie 23,5 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 1962 stałych mieszkańców. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 84 osoby na 1 km sieci. Miejscowość Kozierów liczy 297 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 4,5 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 66 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania części miejscowości Książniczki konieczne byłoby wybudowanie 2,5 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 23 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 9 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W części miejscowości Masłomiąca konieczne byłoby wybudowanie 6,0 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 221 stałych mieszkańców miejscowości. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 37 osób na 1 km sieci. Część miejscowości Młodziejowice liczy 21 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej części miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 4,5 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 5 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W celu skanalizowania miejscowości Pielgrzymowice konieczne byłoby wybudowanie 5,6 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 484 Strona 7 z 13

8 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 86 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Część miejscowości Raciborowice liczy 43 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej części miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 4,5 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 10 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Sieborowice konieczne byłoby wybudowanie 4,1 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 358 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 87 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W miejscowości Więcławice Stare konieczne byłoby wybudowanie 4,5 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 301 stałych mieszkańców miejscowości. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 67 osób na 1 km sieci. Miejscowość Wilczkowice liczy 396 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 4,6 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 86 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Wola Więcławska konieczne byłoby wybudowanie 7,5 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 372 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 50 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W miejscowości Zagórzyce Stare konieczne byłoby wybudowanie 2,8 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 112 stałych mieszkańców miejscowości. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 40 osób na 1 km sieci. Miejscowość Zdzięsławice liczy 223 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 2,5 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 89 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W celu skanalizowania miejscowości Zerwana konieczne byłoby wybudowanie 3,5 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 256 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 73 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Zmiana granic istniejącej aglomeracji Kraków na terenie gminy Świątniki Górne dotyczy rezygnacji z budowy sieci kanalizacyjnej w części miejscowości Rzeszotary. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż na tym terenie konieczne byłoby wybudowanie 8,0 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 504 stałych mieszkańców. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 63 osoby na 1 km sieci. Zmiana granic istniejącej aglomeracji Kraków na terenie gminy Zielonki dotyczy rezygnacji z budowy 15,0 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Januszowiceczęść, Owczary-część, Bosutów-Boleń-część, Wola Zachariaszowa-część, Garlica Duchowna-część, Bibice-część i Zielonki-część. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w nieskanalizowanej części miejscowości Januszowice konieczne byłoby wybudowanie 0,9 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 60 stałych mieszkańców. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 67 osób na 1 km sieci. Część miejscowości Owczary liczy 40 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej części miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 0,6 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 67 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania części miejscowości Bosutów-Boleń konieczne byłoby wybudowanie 1,3 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 85 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 65 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W części miejscowości Wola Zachariaszowa konieczne byłoby wybudowanie 1,0 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 66 stałych mieszkańców miejscowości. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 66 osób na 1 km sieci. Część miejscowości Garlica Duchowna liczy 60 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej części miejscowości konieczne byłoby Strona 8 z 13

9 wybudowanie 0,9 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 67 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W celu skanalizowania części miejscowości Bibice konieczne byłoby wybudowanie 9,5 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 604 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 64 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Część miejscowości Zielonki liczy 53 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej części miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 0,8 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 66 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Zmiana granic istniejącej aglomeracji Kraków na terenie gminy Biskupice dotyczy rezygnacji z budowy 82,9 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Biskupice, Szczygłów, Zabłocie, Trąbki, Zborówek, Sułów, Łazany, Jawczyce i Sławkowice. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w miejscowości Biskupice konieczne byłoby wybudowanie 10,5 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 992 stałych mieszkańców. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 95 osób na 1 km sieci. Miejscowość Szczygłów liczy 448 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 6,8 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 66 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Zabłocie i części miejscowości Jawczyce konieczne byłoby wybudowanie 7,7 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 475 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 62 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W miejscowościach Trąbki i Zborówek konieczne byłoby wybudowanie 18,8 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 1437 stałych mieszkańców miejscowości. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 76 osób na 1 km sieci. Miejscowość Sułów liczy 568 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 10,7 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 53 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W celu skanalizowania miejscowości Łazany konieczne byłoby wybudowanie 10,1 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 986 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 98 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Część miejscowości Jawczyce liczy 542 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej części miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 5,5 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 99 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Sławkowice konieczne byłoby wybudowanie 12,8 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 849 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 66 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Reasumując dla skanalizowania wyłączonych obszarów konieczne byłoby wybudowanie 477,82 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia mieszkańców gmin i 70 osób przebywających tymczasowo. Wskaźnik długości sieci dla całego obszaru wyłączonego z aglomeracji wynosi 74 osoby na 1 km sieci planowanej do budowy. Jak wynika z powyższych danych nie ma zachowanego wymaganego wskaźnika długości sieci, który nie może być mniejszy od 90 osób na 1 km sieci planowanej do budowy z uwagi na obszary chronione oraz obszary stref ochronnych ujęć wody w przypadku miejscowości: Michałowice-część, Górna Wieś, Kozierów, Książniczki-część, Masłomiąca-część, Młodziejowice-część, Więcławice Stare, Wilczkowice, Wola Więcławska, Zagórzyce Stare-część, Zdzięsławice, Zerwana, Owczary-część, Bosutów-Boleń-część, Wola Zachariaszowa-część, Garlica Strona 9 z 13

10 Duchowna-część, Zielonki-część oraz nie mniejszy niż 120 osób na 1 km sieci planowanej do budowy z uwagi na brak obszarów: o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku oczyszczalni, stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w przypadku miejscowości: Kraków-część, Dobranowice, Igołomia, Koźlica, Odwiśle, Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Tropiszów, Wawrzeńczyce, Wygnanów, Złotniki, Zofipole, Żydów, Baranówka-część, Czulice, Głęboka, Goszcza, Goszyce, Karniów, Kocmyrzów-część, Krzysztoforzyceczęść, Luborzyca-część, Łososkowice, Łuczyce, Maciejowice-część, Marszowice, Pietrzejowice, Rawałowice, Sadowie, Skrzeszowice, Sulechów-część, Wiktorowice, Wilków, Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki-część, Zastów-część, Pielgrzymowice, Raciborowice-część, Sieborowice, Zagórzyce Stare-część, Rzeszotary, Bosutów-Boleń-część, Bibice-część, Zielonki-część, Biskupice, Szczygłów, Zabłocie, Trąbki, Zborówek, Sułów, Łazany, Jawczyce i Sławkowice. Tereny wyłączone z aglomeracji będą obsługiwane przez szczelne zbiorniki wybieralne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obecnie poza terenem aglomeracji Kraków istnieje 1428 przydomowych oczyszczalni ścieków, z których korzysta 5573 mieszkańców gmin: Kraków, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki i Biskupice. Ponadto planuję się budowę dodatkowo 50 przydomowych oczyszczalni ścieków dla obsługi 500 osób na terenie Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce oraz dwie lokalne oczyszczalnie ścieków dla obsługi 905 równoważnych mieszkańców na terenie Gminy Biskupice. Poza terenem aglomeracji mieszkańcy posiadający zbiorniki wybieralne podlegają okresowej kontroli dokumentów potwierdzających wywóz ścieków. Obecnie na terenie planowanej aglomeracji Kraków istnieją 3 oczyszczalnie ścieków: oczyszczalnia ścieków Płaszów o przepustowości m 3 /dobę, oczyszczalnia ścieków Kujawy o przepustowości m 3 /dobę, oczyszczalnia ścieków Wadów o przepustowości 563 m 3 /dobę. Ponadto na terenie Gminy Wieliczka istnieje oczyszczalnia ścieków Węgrzce Wielkie Kompleks A o przepustowości 200 m 3 /dobę, oczyszczalnia ścieków Węgrzce Wielkie Kompleks C o przepustowości 2x50 m 3 /dobę, oczyszczalnia ścieków Sułków o przepustowości 14,7 m 3 /dobę i oczyszczalnia ścieków Wieliczka o przepustowości 14,7 m 3 /dobę. Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Wieliczka przeznaczone są do likwidacji. Na terenie aglomeracji wybudowano 1820,18 km sieci kanalizacyjnej, z której korzysta stałych mieszkańców oraz osób tymczasowo przebywający na terenie aglomeracji. Na realizację zadań z gospodarki ściekowej w latach poniesiono koszty w wysokości ok. 584,1 mln zł. Środki te pochodziły m. in. z budżetów gmin, Funduszu Spójności, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków przedsiębiorstw komunalnych. aglomeracji Kraków na terenie miasta Krakowa, przewiduje się budowę 49,2 km sieci kanalizacyjnej dla obsługi 6600 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 783 osób przebywających tymczasowo. Ponadto w trakcie modernizacji i rozbudowy jest oczyszczalnia ścieków Kujawy, oczyszczalnia ścieków Wadów planowana jest do modernizacji, natomiast oczyszczalnię ścieków Kobierzyn przy Szpitalu Strona 10 z 13

11 Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego planuje się wyłączyć z eksploatacji a ścieki odprowadzać systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków Płaszów. aglomeracji Kraków na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca przewiduje się budowę 26,0 km sieci kanalizacyjnej dla obsługi 3202 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 70 osób przebywających tymczasowo na terenie miejscowości: Dojazdów 1,1 km (70 osób), Kocmyrzów-część 4,0 km (630 osób), Luborzyca-część 6,0 km (745 osób), Wysiołek Luborzycki-część 4,0 km (490 osób), Baranówka-część 5,5 km (760 osób), Sulechów-część 2,9 km (350 osób), Maciejowice 2,5 km (157 osób). Ponadto planuje się podłączenie 2178 mieszkańców oraz 20 osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji do istniejącej sieci kanalizacyjnej. aglomeracji Kraków na terenie gminy Michałowice przewiduje się budowę 12,69 km sieci kanalizacyjnej dla obsługi 2179 stałych mieszkańców aglomeracji na terenie miejscowości: Raciborowice-część 0,5 km (81 osób), Michałowice-część 9,89 km (1410 osób), Książniczki-część 0,1 km (37 osób), Młodziejowice-część 1,2 km (130 osób), Masłomiąca-część 1,0 km (521 osób). Ponadto planuje się podłączenie 387 mieszkańców do istniejącej sieci kanalizacyjnej. aglomeracji Kraków na terenie gminy Świątniki Górne przewiduje się budowę 77 km sieci kanalizacyjnej dla obsługi 7263 stałych mieszkańców aglomeracji na terenie miejscowości: Wrząsowice 21,0 km (1854 osoby), Ochojno 21,0 km (2058 osób), Rzeszotary-część 27,0 km (2375 osób), Świątniki Górne-część 8,0 km (976 osób). aglomeracji Kraków na terenie gminy Wieliczka przewiduje się budowę 190,28 km sieci kanalizacyjnej dla obsługi stałych mieszkańców aglomeracji oraz 1220 osób przebywających tymczasowo na terenie miejscowości: Czarnochowice 1,23 km (322 osoby), Chorągwica 13,7 km (863 osoby), Kokotów 16,0 km (2203 osoby), Lednica Górna-część 8,55 km (721 osób), Mietniów-część 2,9 km (469 osób), Rożnowa 3,25 km (307 osób), Śledziejowice 16,8 km (1891 osób), Zabawa 10,85 km (1154 osoby), Wieliczka 18,78 km (2903 osoby), Grabie i Brzegi 24,1 km (1912 osób), Sułków i Lednica Górna-część 13,2 km (1493 osoby), Strumiany 1,6 km (210 osób), Pawlikowice i Mietniów-część 13,7 km (1839 osób), Koźmice Wielkie-część 8,6 km (830 osób), Golkowice 13,1 km (1708 osób), Podstolice 1,2 km (200 osób), Sygneczów i Grabówki 14,7 km (1594 osoby), Siercza 7,7 km (998 osób) i Węgrzce Wielkie 0,32 km (40 osób). aglomeracji Kraków na terenie gminy Zabierzów przewiduje się budowę 1,1 km sieci kanalizacyjnej dla obsługi 128 stałych mieszkańców aglomeracji na terenie miejscowości: Bolechowice 0,2 km (20 osób), Karniowice 0,1 km (18 osób), Kobylany 0,1 km (16 osób), Rząska 0,1 km (12 osób), Więckowice 0,2 km (20 osób) i Zabierzów 0,4 km (42 osoby). Ponadto planuje się podłączenie 16 mieszkańców do istniejącej sieci kanalizacyjnej. aglomeracji Kraków na terenie gminy Zielonki przewiduje się budowę 27,73 km sieci kanalizacyjnej dla obsługi 2830 stałych mieszkańców aglomeracji na terenie miejscowości: Korzkiew 1,98 km (240 osób), Przybysławice 2,17 km (265 osób), Strona 11 z 13

12 Januszowice-część 1,6 km (195 osób), Brzozówka 4,0 km (480 osób), Bibiceczęść 7,0 km (650 osób), Zielonki 2,98 km (280 osób), Garliczka 3,0 km (270 osób) i Grębynice-Korzkiew 5,0 km (450 osób). aglomeracji Kraków na terenie gminy Biskupice przewiduje się budowę 28,7 km sieci kanalizacyjnej dla obsługi 3333 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 132 osób przebywających tymczasowo na terenie miejscowości: Tomaszkowice 7,8 km (809 osób), Przebieczany 10,6 km (1285 osób) i Bodzanów 10,3 km (1239 osób). Równoważna liczba mieszkańców nowotworzonej aglomeracji Kraków ustalona została w oparciu o liczbę osób korzystających z istniejącego systemu kanalizacji ( stałych mieszkańców aglomeracji i osób tymczasowo przebywających na terenie aglomeracji), liczbę osób przewidzianych do włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej (2581 mieszkańców aglomeracji oraz 20 osób przebywających tymczasowo), liczby osób przewidzianych do włączenia do sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy (47192 mieszkańców aglomeracji i 2205 osób przebywających tymczasowo) oraz ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego z zakładów przemysłowych w ilości odpowiadającej RLM, łącznie wyniesie RLM. Na terenie aglomeracji Kraków znajduje się: strefa ochronna dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy, strefa ochronna dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Sanki, strefa ochronna dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Dłubni, strefa ochronna ujęcia wody podziemnej Mistrzejowice, strefa ochronna ujęcia wody podziemnej w Giebułtowie, strefy ochronne ujęć wody ze studni głębinowych, Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, Tenczyński Park Krajobrazowy, Dłubniański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, Natura 2000 PLH Dolinki Jurajskie oraz rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i pomniki przyrody. Z powyższych danych wynika, że aglomeracja Kraków dla miejscowości: Krakówczęść, Dojazdów, Kocmyrzów-część, Luborzyca-część, Wysiołek Luborzycki-część, Baranówka-część, Sulechów-część, Maciejowice-część, Raciborowice-część, Michałowice-część, Wrząsowice, Ochojno, Rzeszotary-część, Świątniki Górne-część, Czarnochowice, Chorągwica, Kokotów, Lednica Górna, Mietniów, Rożnowa, Śledziejowice, Zabawa, Wieliczka, Grabie, Brzegi, Sułków, Strumiany, Pawlikowice, Koźmice Wielkie-część, Golkowice, Podstolice, Sygneczów, Grabówki, Siercza, Węgrzce Wielkie, Korzkiew, Przybysławice, Januszowice-część, Brzozówka, Tomaszkowice, Przebieczany i Bodzanów będzie spełniać warunek wskaźnika długości sieci (minimum 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej), obliczonego jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji (45829 osoby) oraz niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej, łącznie z kolektorami doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni (381,85 km). W przypadku ww. miejscowości aglomeracji Kraków jest on równy 120 osobom na 1 km sieci kanalizacyjnej przewidywanej do wybudowania. Natomiast aglomeracja Kraków dla miejscowości: Książniczki-część, Młodziejowiceczęść, Michałowice-część, Masłomiąca-część, Bolechowice, Karniowice, Kobylany, Rząska, Więckowice, Zabierzów, Bibice-część, Zielonki-część, Garliczka i Grębynice- Korzkiew nie będzie spełniać warunku wskaźnika długości sieci (minimum 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej), obliczonego jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców Strona 12 z 13

13 aglomeracji (3568 osoby) oraz niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej, łącznie z kolektorami doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni (30,87 km). W przypadku ww. miejscowości jest on równy 116 mieszkańcom na 1 km sieci kanalizacyjnej przewidywanej do wybudowania. Dla tych miejscowości uwzględniono zapis 3 ust. 5, pkt. 1, 2, 4 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 roku Nr 137, poz. 922), ponieważ średnie spadki kanałów głównych w kierunku oczyszczalni ścieków wynoszą powyżej 1%, ponadto ww. miejscowości znajdują na terenach stref ochronnych ujęć wody i obszarach objętych formami ochrony przyrody. Wobec powyższego należy uznać za uzasadnione uchylenie rozporządzenia Nr 8/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2007 r. Nr 491, poz. 3243) i rozporządzenia Nr 78/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biskupice (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2006 r. Nr 617, poz. 3808) i wyznaczenie nowej aglomeracji Kraków według propozycji władz gmin Kraków, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki i Biskupice. Uwzględniając wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 roku Nr 137, poz. 922) wyznaczono aglomerację Kraków. Strona 13 z 13

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Parafy: W. Kozak Wicemarszałek WM K. Laszczak Dyrektor SR A.Niedzielska Radca prawny (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwkowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bobowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chełmiec Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 384/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia opinii do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Laskowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ. Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 6 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 18 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 18 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX.156.2016 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego o likwidacji dotychczasowej aglomeracji Halinów oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tarnów Na podstawie art. 18 pkt. 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/299/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/299/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/299/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sośno Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/714/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XL/714/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2014 r. Uchwała Nr XL/714/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Łączna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/454/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/454/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/454/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Nieszawka Na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/262/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/262/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/262/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice Na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 816/XXXVII/14. Sejmiku Województwa Pomorskiego. z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR 816/XXXVII/14. Sejmiku Województwa Pomorskiego. z dnia 24 lutego 2014 r. identyfikator 816/XXXVII/14/3 UCHWAŁA NR 816/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Starogard Gdański i wyznaczenia aglomeracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 roku Nr XLI/580/09

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 roku Nr XLI/580/09 UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 roku Nr XLI/580/09 w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Wijewo Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/279/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/279/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/279/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamień Krajeński Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/69/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/69/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/69/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipno Na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże. Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/114/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/114/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/114/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jabłonowo Pomorskie Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Warszawa, 6 marca 2015 r. Marta Barszczewska Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska Zmiany w Prawie wodnym w zakresie aglomeracji art. 42 ust. 4 Prawa wodnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Projekt 13/03/2014 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia........................... w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/66/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/66/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/66/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzelno Na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)

Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej) Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej) powiat.. województwo śląskie Wydział Ochrony Środowiska Urząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/457/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/457/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/457/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zławieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/478/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Morawica

UCHWAŁA NR XXVI/478/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Morawica UCHWAŁA NR XXVI/478/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Morawica Na podstawie Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/261/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/261/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/261/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Złotniki Kujawskie Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/15915 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/15915 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/15915 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świecie Bukowiec Na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/157/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/157/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/157/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chełmno Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, a prawo polskie

Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, a prawo polskie FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, a prawo polskie Podtytuł prezentacji Beata Koszewska Poznań, 12 i 19 czerwca 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI-4111-01-07/2012 K/12/001 Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji

Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Zmiany prawne dotyczące aglomeracji Lublin, 31.07.2014 Departament Zasobów Wodnych Ministerstwo Środowiska PRAWO WODNE Wykaz aktualnych aktów prawnych Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne obowiązująca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/167/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobre

UCHWAŁA NR IX/167/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobre UCHWAŁA NR IX/167/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobre Na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia................... 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja węzłów przesiadkowych na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Lokalizacja węzłów przesiadkowych na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik 1 Lokalizacja węzłów ch na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik 1 Lokalizacja węzłów ch na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Biskupice P+R Biskupice P+R Trąbki Bodzanów

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad przewiduje:

Porządek obrad przewiduje: LVII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 września 2014 roku, (poniedziałek) o godzinie 10 00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/67/2016 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany planu aglomeracji Gdańsk

UCHWAŁA NR XXIV/67/2016 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany planu aglomeracji Gdańsk UCHWAŁA NR XXIV/67/2016 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmiany planu aglomeracji Gdańsk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/239/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/239/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/239/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzelce Opolskie na obszarze gmin Strzelce Opolskie, Jemielnica i likwidacji dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: UCHWAŁA NR IV/51/21/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Ogrodzieniec Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/160/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/160/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/160/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radziejów Na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE ETAP II Dla rozwoju infrastruktury i środowiska UNIJNE MILIONY NA BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap II to projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/67/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/67/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/67/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szubin Na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/53/15/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/53/15/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/53/15/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji KPOŚK w woj. warmińsko-mazurskim wyznaczanie aglomeracji, metodyka, problemy

Stan realizacji KPOŚK w woj. warmińsko-mazurskim wyznaczanie aglomeracji, metodyka, problemy Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan realizacji KPOŚK w woj. warmińsko-mazurskim wyznaczanie aglomeracji, metodyka, problemy W celu realizacji zadań w zakresie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową. [na podstawie wytycznych NFOŚiGW]

Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową. [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową 2015 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Spis efektów Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 października 2014 r. Poz. 3461 UCHWAŁA NR L/907/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łódź Na

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności

Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności 1. Wprowadzenie Dyrektywa nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu Aglomeracji Czerwionka - Leszczyny. powiat rybnicki. województwo śląskie

Propozycja planu Aglomeracji Czerwionka - Leszczyny. powiat rybnicki. województwo śląskie Załącznik do Uchwały Nr LVII/627/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. Propozycja planu Aglomeracji Czerwionka - Leszczyny powiat rybnicki województwo śląskie Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR XVIII/193/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warta Na

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/9/16/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/9/16/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. UCHWAŁA NR V/9/16/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Wręczyca Wielka Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr... z dnia... Projekt Planu Aglomeracji Smołdzino

Załącznik do uchwały Nr... z dnia... Projekt Planu Aglomeracji Smołdzino Załącznik do uchwały Nr... z dnia... Projekt Planu Aglomeracji Smołdzino I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Nazwa aglomeracji Smołdzino W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE INWESTYCJE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ WOJEWÓDZTWO 46,5% powierzchni województwa Powierzchnia stanowią prawne województwa: formy ochrony

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI Warszawa, dnia 26 października 2015 r. Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. ul. Mickiewicza 14 60-834 Poznań www.jerzmanowski.pl

Bardziej szczegółowo

Marszowice Marszowice 352/1, Krakuszowice Krakuszowice 437/1, 322/1. Brzezie Brzezie 966/1 Marszowice Marszowice 774/2, STAN OBECNY

Marszowice Marszowice 352/1, Krakuszowice Krakuszowice 437/1, 322/1. Brzezie Brzezie 966/1 Marszowice Marszowice 774/2, STAN OBECNY STAN NA 31 grudnia 1998r. STAN OBECNY Stary nr Kategoria Relacja Nazwa /ulicy uchwała lub rozporządzen ie zaliczajce do kategorii dróg publicznych Numery działek ewid. stanowiących drogę Obręb jedn. ewid.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/57/30/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/57/30/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR IV/57/30/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Tworóg Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

ZARZĄDZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 34 /08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 14 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 34 /08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 14 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE NR 34 /08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Działoszyn Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/316/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bestwina.

UCHWAŁA NR XLII/316/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bestwina. UCHWAŁA NR LII/316/2014 RADY GMINY BESTWINA z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bestwina. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Master Planu. dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. opracowany na podstawie AKPOŚK 2017

Master Planu. dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. opracowany na podstawie AKPOŚK 2017 Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG opracowany na podstawie AKPOŚK 2017 Warszawa, sierpień 2017 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. METODYKA OPRACOWANIA MASTER PLANU... 4 III. AKTUALNY STAN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/57/36/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/57/36/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR IV/57/36/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Orzesze Śródmieście Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20

Bardziej szczegółowo

Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych Swolszewice Duże, 12 maja 2011 r.

Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych Swolszewice Duże, 12 maja 2011 r. Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych Swolszewice Duże, 12 maja 2011 r. KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Wdraża postanowienia dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 5557

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 5557 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 5557 UCHWAŁA Nr 169/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/9/15/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/9/15/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. UCHWAŁA NR V/9/15/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Truskolasy Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacje Opracowanie: Ewa Szymura Ministerstwo Środowiska

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacje Opracowanie: Ewa Szymura Ministerstwo Środowiska Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacje Opracowanie: Ewa Szymura Ministerstwo Środowiska Zielona Góra, 14 czerwca 2016 r. Dyrektywa Rady 91/271/EWG Dyrektywa Rady 91/271/EWG

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/129/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR I/129/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze zmiany obszaru i granic aglomeracji Gniewków Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Projekt planu zmiany aglomeracji Lwówek Śląski

Projekt planu zmiany aglomeracji Lwówek Śląski GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 25A, LWÓWEK ŚLĄSKI, PL 59-600 TEL.(00-4875) 64 77 888, 64 77878 FAX. (00-4875) 64 77889 Projekt planu zmiany aglomeracji Lwówek Śląski Opracowanie: ESKO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/19/9/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 15 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR V/19/9/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 15 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR V/19/9/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Sierakowice Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/32/10/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR IV/32/10/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. UCHWAŁA NR IV/32/10/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

Pietrowice Wielkie, październik 2014 roku

Pietrowice Wielkie, październik 2014 roku Pietrowice Wielkie, październik 2014 roku Możliwość zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków określona została w ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, która w art. 42 ust. 4 podaje, że indywidualny

Bardziej szczegółowo

BOGATYNIA powiat zgorzelecki województwo dolnośląskie

BOGATYNIA powiat zgorzelecki województwo dolnośląskie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/142/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 08.09.2015 r. Załącznik Nr 1 do Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji. WERSJA 02/07/2014. AKTUALIZACJA OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1.

Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1. Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1.1/04/14 Konkurs 13/POIiŚ/1.1/04/14 Planowane konkursy POIiŚ rekultywacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych Gliwice, czerwiec 2012 r. 1 Wykonawca: Pectore- Eco Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 7/2 44-100 Gliwice 2 Spis treści 1. Stan prawny wdrażania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 19 /08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji RZECZYCA

ROZPORZĄDZENIE NR 19 /08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji RZECZYCA ROZPORZĄDZENIE NR 19 /08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 03 lipca 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji RZECZYCA Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - czy jego wypełnienie jest realne? Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - czy jego wypełnienie jest realne? Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Poznań, 7-8 października 2013 r. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - czy jego wypełnienie jest realne? Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Dyrektywa Rady 91/271/EWG

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Leszek Karwowski Prezes KZGW Konwent Marszałków Województw RP Opole, 18 lutego 2010 r. KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH - KPOŚK element

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 13/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji DOMANIEWICE

ROZPORZĄDZENIE NR 13/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji DOMANIEWICE ROZPORZĄDZENIE NR 13/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji DOMANIEWICE Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/664/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013r.

Uchwała Nr XXXVII/664/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013r. Uchwała Nr XXXVII/664/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Kielce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Aglomeracji Bojszowy

UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Aglomeracji Bojszowy UCHWAŁA NR III/19/214 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 29 grudnia 214 r. w sprawie przyjęcia Aglomeracji Bojszowy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 199 r (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. 1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/50/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Koniecpol

UCHWAŁA NR IV/50/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Koniecpol UCHWAŁA NR IV/50/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Koniecpol Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja projektu planu obszaru aglomeracji Lwówek Śląski

Aktualizacja projektu planu obszaru aglomeracji Lwówek Śląski GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Śląski t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e k s l a s k i.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Sącz Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/57/35/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/57/35/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR IV/57/35/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Gardawice Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN AGLOMERACJI PRASZKA PROPOZYCJA

PLAN AGLOMERACJI PRASZKA PROPOZYCJA PLAN AGLOMERACJI PRASZKA sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji [Dz.U. nr 137, poz. 922 z póź.zm.] PROPOZYCJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/301/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/301/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/301/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Toruń Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Michałowice na dofinansowanie budowy przydomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/126/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/126/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/126/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE 102 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 8 DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku

Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA. z dnia 15 września 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 października 2015 r. Poz. 6043 UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r.

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. Zamawiający: Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki Lipiec

Bardziej szczegółowo

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Strona 1 z 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia.. Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Granica

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 STRUKTURA PRZEKAZANYCH WARSTW MAPOWYCH ORAZ ICH ZAWARTOŚĆ

ZAŁĄCZNIK 3 STRUKTURA PRZEKAZANYCH WARSTW MAPOWYCH ORAZ ICH ZAWARTOŚĆ ZAŁĄCZNIK 3 STRUKTURA PRZEKAZANYCH WARSTW MAPOWYCH ORAZ ICH ZAWARTOŚĆ Bazę punktów dla każdego z rodzajów instalacji stanowią niezależne pliki (.shp a także pliki dbase) sporządzone przy pomocy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu aglomeracji Wąsosz. powiat. górowski. województwo dolnośląskie. Strona 1

Propozycja planu aglomeracji Wąsosz. powiat. górowski. województwo dolnośląskie. Strona 1 Propozycja planu aglomeracji Wąsosz powiat górowski województwo dolnośląskie Strona 1 Część opisowa 1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji 1 1. Nazwa aglomeracji: Wąsosz 2. Wielkość RLM aglomeracji

Bardziej szczegółowo