F-06/P Nr wydania: 03 Data wydania: Strona/stron: 1/7. U M O W A Nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F-06/P-7.2-02 Nr wydania: 03 Data wydania: 2015-01-02 Strona/stron: 1/7. U M O W A Nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków"

Transkrypt

1 F-06/P Nr wydania: 03 Data wydania: Strona/stron: 1/7 U M O W A Nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków W dniu roku w Bolesławcu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Łasickiej 17, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna IX Wydział Gospodarczy pod numerem , REGON , NIP , kapitał zakładowy: ,00zł (zwaną w umowie PWiK), w imieniu której występuje: Józef Król Prezes Zarządu oraz Imię i Nazwisko (zwanym w umowie Odbiorcą) Nr dowodu osobistego PESEL Umowa dotyczy nieruchomości: Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości: zawarli umowę następującej treści : 1. Umowa określa warunki dostarczania wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków bytowych ( z wyłączeniem ścieków opadowych, roztopowych i drenażowych ) do urządzeń kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej* eksploatowanych przez PWiK oraz zasady rozliczania należności za świadczenia będące jej przedmiotem, na warunkach określonych: a) Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 123 poz.858z późn. zm.), b) Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bolesławiec i Gminy Bolesławiec zatwierdzonym Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Bóbr zwanym dalej regulaminem, c) niniejszą umową. 2.

2 F-06/P Nr wydania: 03 Data wydania: Strona/stron: 2/7 1. Miejscem dostarczania wody oraz odbioru ścieków jest granica eksploatacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oznaczona na dołączonej do umowy mapie inwentaryzacyjnej. 2. Miejsce dostarczania wody i odbioru ścieków jest miejscem rozdziału odpowiedzialności technicznej, ekonomicznej i prawnej stron. 3. W przypadku braku mapy inwentaryzacyjnej ustala się granicę eksploatacji w sposób następujący: a) miejscem dostarczania wody i granicą eksploatacji jest zawór za wodomierzem głównym. Do zaworu za wodomierzem głównym, za przewód wodociągowy i dostarczanie wody odpowiada PWiK, b) miejscem odbioru ścieków przez PWiK i granicą eksploatacji jest pierwsza studzienka rewizyjna na posesji, licząc od strony sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku - miejsce włączenia kanału odprowadzającego ścieki z budynku do sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu PWiK. 4. Za stan techniczny wewnętrznej instalacji wodociągowej od granicy eksploatacji do punktu czerpalnego odpowiada Odbiorca. 5. Za stan techniczny wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku i przewodów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki od budynku do granicy eksploatacji odpowiada Odbiorca. 6. Za jakość wody od granicy eksploatacji do punktów czerpalnych odpowiada Odbiorca. 7. Za stan techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jakość wody do granicy eksploatacji odpowiada PWiK Dla prawidłowej pracy kanalizacji, co najmniej jeden przewód spustowy (pion) instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej budynku należy wyprowadzić jako przewód wentylacyjny ponad dach. 2. W przypadku grawitacyjnego odprowadzania ścieków z poziomu piwnicy należy instalację wewnętrzną w budynku wyposażyć w samoczynną klapę zwrotną zabezpieczającą budynek przed cofnięciem się ścieków z sieci kanalizacyjnej. 3. Obowiązek zamontowania wentylacji kanalizacyjnej oraz samoczynnej klapy zwrotnej na instalacji spoczywa na Odbiorcy Dostarczanie wody do nieruchomości Odbiorcy nastąpi w ilości maksymalnej: q hmax.... m 3 /h, o parametrach jakości i ciśnienia zgodnych z obowiązującymi przepisami i wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia z przeznaczeniem na cele:. 2. Odbiór ścieków bytowych od nieruchomości Odbiorcy nastąpi zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia w ilości q hmax. m 3 /h. Do obowiązków PWiK należy: Zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do ciągłej realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. 2. Niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń będących w jego posiadaniu.

3 F-06/P Nr wydania: 03 Data wydania: Strona/stron: 3/7 3. Zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego. Odbiorca zobowiązuje się: Korzystać z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami. 2. Zapewnić prawidłowe utrzymanie instalacji wodociągowej od granicy eksploatacji do punktu czerpalnego na własny koszt w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji urządzeń wodociągowych. 3. Zapewnić prawidłowe utrzymanie instalacji odprowadzającej ścieki od budynku do granicy eksploatacji na własny koszt w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych. 4. Usunąć awarię przewodu wodociągowego na własny koszt oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w sytuacji, gdy przewód wodociągowy stanowi własność Odbiorcy. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia PWiK może usunąć awarię we własnym zakresie, a poniesionymi kosztami obciążyć Odbiorcę. 5. Zapewnić prawidłowe utrzymanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci. 6. Zapewnić prawidłowe utrzymanie pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie, kradzież lub nieprawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, przy czym obowiązek zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradzieżą dotyczy również będących własnością PWiK nakładek umożliwiających radiowy odczyt wodomierza, w przypadku ich zainstalowania. 7. Niezwłocznie powiadomić PWiK o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym nakładki umożliwiającej radiowy odczyt wodomierza, zerwania plomby monterskiej, legalizacyjnej, a także o kradzieży urządzeń należących do PWiK. Koszt wymiany uszkodzonego wodomierza lub uszkodzonej nakładki oraz ponownego oplombowania pokrywa Odbiorca, przy czym brak zgłoszenia, spowoduje obciążenie Odbiorcy dodatkową opłatą równowartości 100 m 3 wody i ścieków według aktualnych cen. 8. Wykorzystywać doprowadzoną wodę i korzystać z instalacji wodociągowej wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie i regulaminie. 9. W zakresie odprowadzania ścieków zapewnić realizację obowiązków określonych w Ustawie oraz przepisach wykonawczych do Ustawy dotyczących: a) warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, b) wymagań co do ich jakości, a w szczególności nie odprowadzania do urządzeń PWiK: odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości, odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 0 C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu itp. substancji żrących i toksycznych, odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek, innych substancji, które wskutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia kanalizacyjne PWiK, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe,

4 F-06/P Nr wydania: 03 Data wydania: Strona/stron: 4/7 oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenia środowiska naturalnego. 10. Terminowo regulować zapłaty za świadczone usługi dostawy wody i odprowadzanie ścieków zgodnie z zawartą umową. 11. Zapewnić osobom reprezentującym PWiK, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należącego do Odbiorcy w celu, o którym mowa w art. 7 Ustawy. 7. Rozliczanie za usługi dostarczania wody świadczone przez PWiK na rzecz Odbiorcy odbywa się na podstawie określonych w aktualnie obowiązującej taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody według następujących zasad: 1. ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, 2. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza, 3. PWiK na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego, 4. w przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia. 8. Rozliczanie za usługi odprowadzania ścieków świadczone przez PWiK na rzecz Odbiorcy odbywa się na podstawie określonych w aktualnie obowiązującej taryfie cen i stawek opłat, a także ilości i jakości ścieków według następujących zasad: 1. ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie urządzeń pomiarowych, 2. w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę i ujęć własnych, 3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza, 4. w rozliczeniach odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy. 9. Odbiorca może domagać się od PWiK obniżenia należności: 1. za dostarczoną wodę tylko w razie udowodnienia zawinionego dostarczania wody o pogorszonej bądź złej jakości,

5 F-06/P Nr wydania: 03 Data wydania: Strona/stron: 5/7 2. za ścieki tylko w razie wykazania, że ścieki nie zostały wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Ustala się miesięczny okres rozliczania należności, dopuszcza się również dwumiesięczny okres rozliczania należności. 2. Faktury za świadczone usługi będą wystawiane za każdy miesiąc na podstawie odczytu wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego, albo w formie prognozy sporządzonej na podstawie średniego zużycia wody i ilości odebranych ścieków w ubiegłym okresie rozliczeniowym. Faktura w formie prognozy może być wystawiona także w przypadku braku możliwości odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego. 3. Odbiorca dokonywać będzie zapłaty za świadczone usługi w terminie określonym w fakturze, który dla wszystkich odbiorców jest jednakowy i wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury. 4. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do faktury nie wstrzymuje jej zapłaty, jednakże Odbiorca przed upływem terminu zapłaty może w uzasadnionych przypadkach wnieść o skorygowanie faktury jeżeli wykaże, że faktura została wystawiona błędnie (nieprawidłowo). 5. W razie zmiany właściciela, dzierżawcy, zarządcy nieruchomości, Odbiorca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków do czasu wskazania PWiK następcy prawnego oraz wskazania stanu wodomierza w celu ostatecznego rozliczenia PWiK może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody lub odbiór ścieków w razie: a) wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody (przewód wodociągowy, sieć wodociągowa, przewody rozdzielcze) lub przewodu kanalizacyjnego i sieci kanalizacyjnej uniemożliwiających dopływ wody lub odbiór ścieków, b) braku wody w ujęciu, c) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych, d) konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, e) uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej niebezpieczeństwem, f) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, g) klęsk żywiołowych, h) wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 8 Ustawy, tj. jeżeli: przewód wodociągowy lub przewód kanalizacyjny wykonano niezgodnie z przepisami prawa, Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego, został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

6 F-06/P Nr wydania: 03 Data wydania: Strona/stron: 6/7 2. Koszty związane z wstrzymaniem lub ograniczeniem dostawy wody lub odbioru ścieków, w tym zwłaszcza koszty demontażu i ponownego montażu wodomierza w przypadku opisanym w pkt h) ponosi Odbiorca. 3. PWiK odpowiada za normalne następstwa wstrzymania dopływu wody lub nieodpowiedniego ciśnienia wody. 12. Osoby reprezentujące PWiK, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do Odbiorcy usług w celu: 1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego, 2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów, 3. przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez PWiK, 4. sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci, 5. odcięcia przewodu wodociągowego lub przewodu kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, 6. usunięcia awarii przewodu wodociągowego lub przewodu kanalizacyjnego. 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony Umowa może być rozwiązana : a) przez Odbiorcę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, b) przez PWiK z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień 6 umowy, c) bez wypowiedzenia na zgodny wniosek stron. 3. Umowa wygasa w przypadku : a) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną, b) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości, c) utraty przez PWiK zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 4. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, PWiK dokonuje odcięcia dostaw wody i zamyka przewód kanalizacyjny oraz demontuje wodomierz główny. 14. Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bolesławiec i Gminy Bolesławiec, umieszczonym w miejscach ogólnodostępnych tj. na stronie internetowej tablicy ogłoszeń przy ul. Łasickiej 17 i Biurze Obsługi Klienta O zmianie wysokości taryf PWiK informuje Odbiorców poprzez ogłoszenie w lokalnych mediach, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz stronie internetowej w terminie określonym w Ustawie tj. co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.

7 F-06/P Nr wydania: 03 Data wydania: Strona/stron: 7/7 2. Zmiana taryf nie wymaga zmiany niniejszej umowy ani wypowiedzenia jej warunków Odbiorca oświadcza, że znane mu są wszelkie urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz przewody wodociągowe i kanalizacyjne znajdujące się na terenie jego nieruchomości zgodnie z załączoną mapą inwentaryzacyjną i nie wnosi zastrzeżeń do ich położenia. 2. Odbiorca wyraża zgodę na nieodpłatną eksploatację przez PWiK ułożonych sieci i przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych polegającą na konserwacji i usuwaniu awarii, pod warunkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu jak przed robotami. 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy i regulaminu, o których mowa w 1 niniejszej umowy oraz przepisy kodeksu cywilnego. 18. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 19. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy tracą moc wszelkie obowiązujące Umowy oraz ustalenia zawarte wcześniej pomiędzy stronami dotyczące dostarczania wody do nieruchomości i/lub odprowadzania ścieków ( jeśli takie umowy zostały zawarte ). 20. Integralną część umowy stanowi załącznik: - mapa inwentaryzacyjna PWiK Odbiorca. (pieczęć i podpis).. (czytelny podpis) *niepotrzebne skreślić PWiK informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem umów wchodzących w zakres przedmiotowy działalności PWiK. Jednocześnie informujemy o przysługującym prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak z uwagi na to, że dane te są niezbędne do prawidłowego wykonania usług świadczonych przez PWiK w przypadku odmowy podania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 2002r.Nr 101 poz.926 z późn. zm.).

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH Zawarta w Ciechanowie pomiędzy : ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06-400 CIECHANÓW zarejestrowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo