Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme"

Transkrypt

1 Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie Best practices from the Lifelong Learning Programme Kreatywnožć i innowacje w projektach współpracy europejskiej Creativity and innovation in European cooperation projects Creativity Warszawa 2009 and Innovation E u r o p e a n Ye a r

2 Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie Best practices from the Lifelong Learning Programme Kreatywnožć i innowacje w projektach współpracy europejskiej Creativity and innovation in European cooperation projects

3 Koncepcja i redakcja / Concept and editing Ewa Kolasińska Wybór przykładów dobrej praktyki / Selection of good practices Comenius Anna Klimowicz etwinning Ewa Raińska-Nowak Erasmus Renata Smolarczyk Leonardo da Vinci Izabela Laskowska, Joanna Kaszewska Grundtvig Michał Chodniewicz European Language Label Anna Grabowska Sporządzenie opisów projektów / Preparation of project descriptions polscy koordynatorzy projektów / Polish project coordinators Tłumaczenie na język angielski / Translation into English POLIGLOTA Biuro Tłumaczeń Anna Dąbrowska Projekt okładki / Cover Design Eliza Goszczyńska Opracowanie graficzne / Graphic Design Eliza Goszczyńska Skład i łamanie / Typesetting and Formating Eliza Goszczyńska Korekta / Editor s revision Ewa Kolasińska Druk / Printing Neco Media ISBN W opracowaniu wykorzystano zdjęcia nadesłane przez beneficjentów programu, dokumentujące działania prowadzone w projektach, spotkania uczestników oraz wytworzone produkty końcowe. Photos of project activities, partner meetings and final products used for this publication have been contributed by the programme beneficiaries.

4 Spis treści Wstęp /Foreword... 7 Wprowadzenie /Introduction... 9 COMENIUS Baśnie nośnikami kultur, języków, tradycji Tales as a Means of Conveying Cultures, Languages and Traditions Let us smile at Europe Sztuka bycia przyjaciółmi nauczajmy się nawzajem The Art of Being Friends Let s Teach One Another Ocalić od zapomnienia Rescue from Oblivion Europejska kultura i sztuka, źródła inspiracji dla edukacji wczesnoszkolnej European Arts and Culture, Source and Inspiration for Early Education Mówię, więc jestem rozwój u uczniów ustnych kompetencji, jako sposób na wzbogacenie osobowości, osiągnięcie sukcesu w życiu społecznym, otwarcie się na zewnątrz I speak therefore I am the development of oral competences in pupils as a way of enriching their personality, achieving success in social life and opening oneself to the outside Uczenie i nauczanie matematyki w trzecim tysiącleciu Teaching and Learning Maths in the Third Millennium Kultura regionalna w kontekście europejskim Regional Culture in the European Context etwinning Woman Undiscovered Beauty (Woman and Art over the Centuries) Opowiem ci historię I ll Tell you a Story... 48

5 ATB-Across the BIBLE across EUROPE Nasze muzyczne inspiracje Our music inspirations Zabawy plastyką Artistic plays Architektura naszych miast w różnych technikach plastycznych Architecture of our towns presented with the use of different artistic techniques ERASMUS Zrównoważona Gospodarka Wodna Wody Powierzchniowe Sustainable Water Management Surface Water LEONARDO DA VINCI Uczenie na odległość jako narzędzie transferu wiedzy w dziedzinie ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym E-learning as a tool for knowledge transfer in the field of protection and management of archaeological heritage PROCONSTR Doskonalenie szkolenia zawodowego w sektorze budowlanym w celu identyfikacji i uznania kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej / PROCONSTR Improving Vocational Education in the Construction Industry Sector with the Aim of Identification and Recognition of Qualifications in European Union Countries Innowacyjne narzędzia ICT dla wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Innovative ICT tools for increasing SMEs competitiveness in Europe (ICTforSME) InIT - Innowacyjna baza informacyjna, przedstawiająca perspektywy i możliwości odnoszące się do rynku edukacji i pracy (In)novative (I)nfobase for (T)ransparency of Perspectives and Possibilities in the European Vocational Training and Labour Market/ Wprowadzenie innowacyjnych metod kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy (DeinTRA) DeinTRA Cooperation for Innovative Training Methodologies Deployment in the European Labour Market Profesjonalna kadra podstawą rozwoju europejskich przedsiębiorstw Professional Human Resources as a Basis for the Development of European Enterprises... 93

6 GRUNDTVIG READCOM - Kluby Czytelnicze dla dorosłych READCOM - Reading Clubs for Adult Learning Communities EUROPEAN LANGUAGE LABEL ONENESS: On-line less used and less taught language courses Polish Nauczanie języka francuskiego według modelu UPUL (une personne, une langue) w grupach przedszkolnych dwujęzycznych i wielokulturowych Teaching French to nursery school bilingual and multicultural groups with the use of the UPUL (une personne, une langue one person, one language) method Polak mały czy Litwin duży zawsze niech kulturze służy! A Pole or Lithuanian We Share a Passion for Culture!

7

8 Wstęp Foreword Szanowni Państwo, Narodowa Agencja programu Uczenie się przez całe życie (LLP Lifelong Learning Programme) przedstawia kolejną broszurę tematyczną, tym razem poświęconą tematyce związanej z Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji. Na wzór poprzednich broszur, naszym celem jest przybliżyć Państwu przykłady dobrych praktyk płynących z realizowanych projektów w ramach poszczególnych programów sektorowych LLP. W wielu przypadkach działania podejmowane przez polskie instytucje we współpracy z zagranicznymi partnerami są zaczynem do wprowadzania innowacji w procesie dydaktycznym. Natomiast w innych przypadkach realizacja projektów LLP pomaga wprowadzać naszym instytucjom innowacje związane z edukacyjną polityką kraju, jak na przykład obniżaniem wieku obowiązkowej edukacji językowej szczególnie pomocna jest tu wymiana doświadczeń z krajami, gdzie wprowadzane innowacje już funkcjonują lub są wprowadzane w tym samym czasie. Proces ten wpisuje się w ideę tzw. otwartej metody koordynacji. Metoda ta obowiązuje w Unii Europejskiej w obszarze edukacji i polega na wymianie doświadczeń między krajami członkowskimi przy zachowaniu odrębności systemów edukacyjnych tych krajów. Jeszcze w innych przypadkach projekty LLP pomagają uczelniom i firmom wyposażać swoich studentów i pracowników w kompeten- Dear Readers, National Agency of the Lifelong Learning Programme is proud to present a thematic brochure devoted to issues related with the European Year of Creativity and Innovation. As it was the case with the previous publications, our aim is to make the readers familiar with good practice examples of projects implemented under individual LLP sub-programmes. In many cases, actions taken by Polish institutions in cooperation with partners from abroad have been the spur for the introduction of innovations to the teaching process. In several other cases, the implementation of LLP projects has helped the institutions bring about new developments in educational policy of the country, such as lowering the age limit for compulsory foreign language education. It has also been conducive to the exchange of experiences with partners from countries where such innovations have already been in place or are about to be introduced. This process constitutes an inherent part of the open coordination method applied in the sector of education across the European Union, which consists in experience sharing by individual member states with observance of their distinct organisations of educational systems. What is more, LLP projects have helped HEIs and individual companies provide students and employees with competences indispensable for the operation in

9 cje niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy lub też w opracowaniu systemów uznawania tychże kompetencji. Wkład programu Uczenie się przez całe życie w rozwój polskiego systemu edukacyjnego jest nie do przecenienia, a kreatywność polskich nauczycieli i edukatorów w tworzeniu ciekawej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej wydaje się być naprawdę imponująca. Dlatego też, zachęcamy Państwa gorąco do lektury niniejszej publikacji i przyjrzenia się bogactwu tej oferty, co jak mniemam, zachęci również kolejne instytucje do zaangażowania się we współpracę międzynarodową i w efekcie przyniesie jej uczestnikom wiele satysfakcji, bogatych doświadczeń i sporo nowych pomysłów do unowocześniania polskich szkół, uczelni, firm i innych instytucji. dr Paweł Poszytek dyrektor Narodowej Agencji programu,,uczenie się przez całe życie contemporary labour markets and develop systems for the recognition of such skills. The contribution of the Lifelong Learning Programme to the development of the system of education in Poland cannot be overrated and the creativity of Polish teachers and educators in the development of interesting and attractive educational offer is truly impressive. This is why I recommend the reading of this publication and becoming acquainted with the varied projects. I hope that more institutions will find encouragement to enter into international cooperation, which will provide project participants with rewarding experiences and will result in numerous ideas on how to modernise schools, higher education institutions, companies and other institutions in Poland. dr Paweł Poszytek Director of the National Agency of the Lifelong Learning Programme in Poland

10 Wprowadzenie Foreword Oddajemy do rąk Państwa kolejny zeszyt, prezentujący wybór przykładów dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. W ubiegłym roku przygotowaliśmy zeszyty tematyczne, grupujące opisy bardzo dobrych projektów z określonego zakresu tematycznego: przedsiębiorczości, dialogu międzykulturowego czy uczenia się i nauczania języków. Niniejszy zeszyt poświęcony jest bardzo dobrym projektom, ale nie pod kątem jednego wybranego tematu, lecz cechy, którą te projekty się charakteryzują. Kreatywność i zdolność do innowacji to pożądane cechy wszelkich działań, również tych, prowadzonych w ramach projektów europejskich. Publikacja ta została przygotowana właśnie teraz nieprzypadkowo. Rok 2009 został ogłoszony bowiem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej Rokiem Kreatywności i Innowacji. Włączając się w obchody Roku chcemy pokazać, że dobre projekty europejskie, początkowo w programie Socrates, a obecnie w programie Uczenie się przez całe życie będącym jego naturalną kontynuacją i rozwinięciem, z samego założenia były kreatywne i innowacyjne, po to, aby były dobre, a dzięki swojej innowacyjności rozwijały kreatywność osób biorących w nich udział. Wybraliśmy projekty już zakończone, które po osiągniętych rezultatach oceniliśmy jako przykłady dobrej praktyki, oraz garść tych najbardziej aktualnych, które będąc jeszcze w trakcie realizacji mogą być ocenione jako dobre, sądząc po założeniach projektu, postawionych celach i podejmowanych działaniach. Praca metodą projektu interdyscyplinarnego, ścisła współpraca z partnerami zagranicznymi, wypracowane w projekcie autorskie produkty końcowe, rozszerzenie grupy odbiorców, rozszerzenie współpracy placówki o nowe instytucje i organizacje czy poszerzenie treści nauczania, od samego początku stanowiły istotę projektów europejskich. I o to zapytaliśmy beneficjentów programu, zbierając materiały do zeszytu Kreatywność i innowacje w projektach współpracy europejskiej. Nasze pytanie brzmiało: na czym polega, zdaniem Państwa, kreatywność i innowacja w zakresie treści, działań, metod czy rezultatów projektu? Opisowi każdego z prezentowanych tu projektów towarzyszy odpowiedź na to pytanie. Zapraszamy serdecznie do lektury. Redakcja We are presenting a booklet, which shows good practice examples in the Lifelong Learning Programme. Last year, we published thematic brochures, which featured descriptions of quality projects in specific thematic areas; entrepreneurship, intercultural dialogue and foreign language teaching and learning. This publication presents outstanding projects, which have been selected not due to their focal point, but because of their common characteristic, which is creativity and innovativeness. This feature is of paramount importance in any action, and in the case of European projects in particular. It is not accidentally that this brochure is published about this time. The European Parliament and the Council of the European Union have proclaimed the year 2009 the European Year of Creativity and Innovation. By joining in the celebration, the Foundation for the Development of the Education System aims to show that good practice examples in European projects implemented as part of Socrates, and now within the LLP, which is a natural continuation of the former programme, have been creative and innovative per se and helped to develop resourcefulness of persons participating in them. This booklet features projects that have been already completed and assessed as good practice examples along with more recent ones, which although still underway, portend well based on their premises, objectives and activities conducted so far. Work on an interdisciplinary project, close cooperation with partners abroad, development of original final products, expanding the group of end users, establishing cooperation with new institutions and organisations, and broadening the teaching contents have always constituted main objectives of European projects in the field of education. When collecting data for the booklet entitled Creativity and Innovation in European Cooperation Projects, we asked programme beneficiaries about creative and innovative value of project contents, activities, methods and findings. The answer to this question can be found in descriptions of projects presented below. We hope you find this publication instructive and enjoyable! The Editors

11 Comenius edukacja szkolna Comenius School Education

12 Baśnie nośnikami kultur, języków, tradycji Tales as a Means of Conveying Cultures, Languages and Traditions Numer projektu: 07-POL01-CO Contract number: 07-POL01-CO Okres realizacji projektu: Project duration: Polski partner projektu: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26, ul. VII Dwór Gdańsk tel.: Polish partner: No. 26 Primary and Secondary School Compound, ul. VII Dwór 6, Gdańsk tel.: Koordynator szkolny projektu: Magdalena Wierzchowska tel Adres strony internetowej: zkp.neostrada.pl Adres strony internetowej projektu: Coordinator at the school: Magdalena Wierzchowska tel website: zkp.neostrada.pl Project website: Koordynator projektu : Ecole Primaire Publique Emil Zola, Narbonne, Francja Project coordinator: Ecole Primaire Publique Emil Zola, Narbonne, France 11

13 Partnerzy projektu: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26, Gdańsk, Polska; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II, Pionki; Polska; Riga Elementary School named after Valdis Zalitis, Ryga, Łotwa; Liceul de Arts Stefan Luchian, Botosani, Rumunia; Ózel Kucuk Prens Ilkógretim Okulu, Istambuł, Turcja. Języki projektu: angielski, francuski Przyznany grant: euro Cele projektu: Wprowadzenie elementów edukacji interkulturowej poznanie dziedzictwa kulturowego miast i państw partnerskich, odnajdywanie elementów wspólnych i różnic, kształtowanie tolerancji dla inności Rozwijanie kreatywności i pasji twórczej dzieci i młodzieży Podnoszenie motywacji nie tylko do nauki języków obcych, ale i podejmowania wyzwań i nowych obowiązków Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatyczno komunikacyjnymi Włączenie do pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Integracja społeczności szkolnej, promocja szkoły w środowisku lokalnym Działania (metody) zastosowane w projekcie: W pierwszym roku realizacji projektu uczniowie szkół partnerskich napisali wspólnie dwie baśnie: Podarunek Róży i Słońce w ciemności, a następnie namalowali do nich ilustracje, które zaprezentowane były na wystawach szkolnych oraz na stronie internetowej projektu. Na drodze konkursu wyłoniono najładniejsze prace, które posłużyły do zilustrowania baśni, wydanych pod koniec roku szkolnego w formie książkowej. Baśnie wydane były w 5 językach narodowych oraz w języku angielskim. Jednocześnie w każdej ze szkół podjęto szereg działań mających na celu promocję państw partnerskich; odbyły się Dni Polski, Francji, Turcji, Łotwy i Rumunii, podczas których poprzez wspólną zabawę poznawano kulturę państw partnerskich i zgłębiano tajniki kuchni narodowych, przygotowując potrawy. Odbyły się dwie wizyty ko- Project partners: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26, Gdańsk, Poland; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II, Pionki; Poland; Riga Elementary School named after Valdis Zalitis, Riga, Latvia; Liceul de Arts Stefan Luchian, Botosani, Romania; Ózel Kucuk Prens Ilkógretim Okulu, Istanbul, Turkey. Project languages: English, French Grant amount: EUR 13, Project objectives: Introduction of elements of intercultural education in order to learn about cultural heritage of partner towns and countries, find similarities and differences, and shape an attitude of tolerance towards otherness; Development of creativity and passion for arts in children and youth; Motivating pupils and students to learn foreign languages, face challenges and assume new tasks; Improving the skill of using latest ICT; Inclusion of pupils and students with special educational needs in the project implementation; Integration of the school with local community, promotion of the school in local circles. Activities (methods) used in the project: During the first year of project implementation, students of the partner schools wrote together two tales: Rose s Gift and The Sun in the Darkness. Next, they prepared illustrations to them, which were presented at school exhibitions and project website. A competition for the best works was staged, which next were used in the publication of the tales, which was issued in a form of the book at the end of the school year. The tales were published in five language versions; in national languages of project participants and in English. At the same time, at each school, several actions have been taken to promote partner countries. Polish, French, Turkish, Latvian and Romanian Festivals were held, during which participants through play learnt about the culture of partner countries and could taste individual cuisines and prepare regional dishes. Two visits of school coordinators were held: 12

14 ordynatorów: w Istambule oraz w Narbonne. W drugim roku realizacji projektu wszystkie szkoły opracowały i wydały kalendarze ścienne na rok 2007, zilustrowane pracami uczniów. Kalendarze zawierały informacje na temat najważniejszych dat i świąt obchodzonych w każdym z państw partnerskich oraz opis tradycji i obrzędów z nimi związanych. Następnie uczniowie napisali i przetłumaczyli scenariusze do baśni projektowych oraz zaprojektowali i wykonali scenografię oraz kukiełki (każda w 6 egzemplarzach, po jednej dla każdej ze szkół). Efektem tych prac było wystawienie i nagranie przedstawień Podarunek Róży w języku angielskim (szkoła z Pionek, Gdańska i Rygi) oraz Słońce w ciemności w języku francuskim (szkoła z Botosani, Istambułu i Narbonne). Niektóre szkoły wystawiły i nagrały również przedstawienia w językach narodowych. Odbyły się spotkania koordynatorów w Rydze oraz w Botosani. W trzecim roku realizacji projektu każda ze szkół opracowała i wydała Quiz Book książkę zawierającą quizy, zagadki, rebusy i krzyżówki na temat własnego kraju, a szkoła z Gdańska na temat baśni projektowych. Zadania w książkach podzielone były na trzy poziomy trudności, dostosowane do wieku uczniów. Ponadto uczniowie zaprojektowali i własnoręcznie wykonali gry planszowe, oparte o treść baśni lub wykorzystujące wiedzę na temat krajów partnerskich. Odbyły się dwa spotkania koordynatorów: w Istambule i w Gdańsku. W czasie realizacji projektu na bieżąco dokumentowano przebieg prac i wszystkie wydarzenia z nim związane, tworząc albumy ze zdjęciami i pracami uczniów. Prowadzona była regularna korespondencja między uczniami i nauczycielami szkół partnerskich, wymieniane były prace uczniów, kartki świąteczne, drobne upominki. one in Istanbul and the other in Narbonne. During the second year of project implementation, all schools prepared and issued wall calendars for the year 2007 illustrated with the works of pupils and students. The calendars featured information on major holidays and celebrations observed in each partner country and descriptions of customs and traditions related with them. Next, students wrote and translated scenarios for project tales and designed and prepared stage design and puppets (each in 6 copies, one for each school). As a result, the plays were staged and recorded; Rose s Gift in English (by the school in Pionki, Gdańsk and Ryga) and The Sun in Darkness in French (by the school in Botosani, Istanbul and Narbonne). Some of the schools staged and recorded the plays also in their national languages. Coordinators held a meeting in Riga and in Botosani. During the third year of project implementation, each school prepared and published a Quiz Book comprising quizzes, riddles, rebuses and crosswords on their respective countries, and the school from Gdańsk on the project tales. Tasks in the books were divided into three levels of difficulty, which were adapted to the age of pupils and students. Moreover, pupils and students designed and made board games based on the tales or requiring knowledge on partner countries. Coordinators held a meeting in Istanbul and in Gdańsk. Throughout the project implementation, progress of works was documented and recorded in the form of photo albums and these featuring works of pupils and students. Students and teachers at partner schools exchanged correspondence, shared their works, exchanged Christmas cards and small gifts. 13

15 Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: Książki z baśniami Podarunek Róży i Słońce w ciemności, film przedstawienia baśni projektowych, kalendarze ścienne wraz z opisem świąt obchodzonych w krajach partnerskich, Quiz Book książka z zagadkami, quizami i rebusami na temat państw partnerskich i treści baśni projektowych, gry planszowe, albumy prac dzieci, albumy fotograficzne, prace plastyczne dzieci, scenografia i kukiełki, strona internetowa projektu (http://pagespersoorange.fr/ourtales). Upowszechnianie rezultatów projektu: Utworzono stronę internetową projektu (http://pagesperso-orange.fr/ourtales), która była stale aktualizowana; strona zawierała baśnie projektowe w językach roboczych, ilustracje do baśni, zdjęcia dokumentujące wydarzenia i przebieg prac, słowniczek najważniejszych zwrotów w językach narodowych. Społeczność szkolna była na bieżąco informowana o przebiegu prac nad realizacją projektu. Organizowane były wystawy zdjęć dokumentujące postępy w pracy nad projektem oraz wystawy prac uczniów ilustracji, kukiełek. W każdej ze szkół utworzona była Ściana Comeniusa, na której umieszczano wszelkie informacje na temat realizowanego projektu. Informacje znajdowały się też na stronach internetowych poszczególnych szkół partnerskich. Produkty końcowe kalendarze, przedstawienie kukiełkowe, gry planszowe były prezentowane uczniom, nauczycielom, rodzicom i członkom instytucji partnerskich podczas festynów rodzinnych, Dni Otwartych Szkoły, uroczystości szkolnych, zebrań z rodzicami, posiedzeń Rad Pedagogicznych i Rady Szkoły. Ponadto dołożono wszelkich starań, aby produkty końcowe (książki, kalendarze, Quiz Book, gry) rozpowszechnione były wśród uczniów zaangażowanych w realizację projektu. W prasie lokalnej i szkolnej ukazywały się notki i artykuły na temat realizowanego projektu i wydarzeń z nim związanych. Wartość, użyteczność projektu. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Produkty końcowe książki z baśniami, film, Quiz Book stanowią doskonały materiał dydaktyczny dla nauczycieli nauczania zintegrowanego i nauczycieli języka angielskiego klas I-VI. Scena, scenografia i kukiełki posłużyły do przygotowania kolejnych przedstawień szkolnych, wystaw i prezentacji. Ponadto praca nad projektem zintegrowała środowisko szkolne, uczniów, nauczycieli i rodziców, motywując ich do podejmowania nowych wyzwań i aktywnego włączenia się w życie szkoły. Nauczyciele i ucznio- Achieved results and final products: Books with tales entitled Rose s Gift and The Sun in Darkness, film featuring the plays based on the project tales, wall calendars with descriptions of holidays observed in partner countries, Quiz Book with riddles, quizzes and rebuses on partner countries and contents of the tales, board games, albums with pupils and students works, photo albums, artistic works, stage design and puppets, project website (http://pagesperso-orange.fr/ourtales). Project dissemination methods: Project website (http://pagesperso-orange.fr/ourtales) has been developed and consistently updated. Project tales in different language versions, illustrations to the tales, photos documenting individual events and progress of work, and a dictionary of basic terms in national languages of project partners were posted on the website. School communities were consistently informed about the progress of project works. Photo exhibitions presenting project works and exhibitions of works by pupils and students, such as illustrations and puppets, were staged. At each school, a Comenius Wall was established, where information on the project was displayed. The information was also posted websites of individual partner schools. The final products; calendars, puppet show, board games were presented to other pupils and students, teachers, parents and members of partner institutions during festivities, Open Day at the school, school events, meetings with parents, staff meetings and meetings of the School Board. Moreover, efforts were made to propagate final products (books, calendars, Quiz Book, board games) among pupils and students committed to project implementation. Notes and articles on the project implementation and related events were published in the local and school press. Utility value of the project how project results can be used: Final products (books, film, Quiz Book) constitute an excellent teaching material for integrated teaching and English classes at grades 1-6. The stage, stage design and puppets have been used to prepare other school plays, exhibitions and presentations. Moreover, work on the project integrated the school community; students, teachers and parents and motivated them to face new challenges and take an active part in the life of the school. Teachers and students improved their ICT skills and became 14

16 wie doskonalili umiejętności w zakresie technologii informatyczno komunikacyjnych oraz posługiwania się językami obcymi (angielski, francuski, rosyjski). Przyjaźnie nawiązane dzięki realizacji projektu mogą rozwijać się przez długie lata, a nabyte i pogłębione umiejętności interpersonalne wzbogacą życie społeczności szkolnej. Na czym polega kreatywność i innowacja w zakresie treści, działań, metod czy rezultatów projektu? W pracę nad realizacją projektu włączeni zostali wszyscy uczniowie - zarówno najmłodsi, jak i najstarsi. Najmłodsi pisali baśnie, ilustrowali je, projektowali kukiełki i scenografię, tworzyli gry planszowe i wymyślali zadania quizowe dla swojej grupy wiekowej. Uczniowie klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum tłumaczyli baśnie na język angielski, służyli pomocą w tworzeniu scenografii, przygotowali przedstawienie kukiełkowe w języku polskim i angielskim, opracowywali zadania quizowe dla swoich rówieśników, prowadzili korespondencję z uczniami szkół partnerskich, aktywnie włączali się w prezentację projektu podczas festynów rodzinnych i Dni Otwartych Szkoły. Praca nad projektem wyzwalała pasję twórczą uczniów, łącząc ze sobą naukę języka obcego i działania plastyczne. Projekt wpływał na sympatyczną atmosferę w pracy, angażował wszystkich chętnych uczniów i nauczycieli, bez względu na płeć, wiek czy status społeczno majątkowy. Wizyty koordynatorów pozwalały nie tylko na ewaluację projektu czy poszerzenie wiedzy na temat krajów partnerskich, ale też zapoczątkowały wiele przyjaźni między nauczycielami i sprawiły, że projekt wychodził ze świata wirtualnego, dokumentując i unaoczniając pracę wielu osób. more fluent in foreign languages (English, French, Russian). Friendships established thanks to the project implementation may continue for years, and the interpersonal skills acquired and developed during the project will enrich the life of school community. Creative and innovative value of project contents, activities, methods and findings: All pupils and students were involved in the work on the project. The youngest ones wrote tales, illustrated them, designed puppets, scene design, created board games and devised quiz tasks for their respective age groups. Higher grade students translated the tales into English, helped their peers to develop scene design, prepared the puppet show in Polish and English, prepared quiz questions for their age group, exchanged correspondence with students at partner schools, took an active part in presenting the project during festivities and Open Day at the school. Work on the project stirred up passion for artistic activity combined with foreign language learning. The project created friendly atmosphere, and committed all students and teachers willing to work, regardless of age, sex and social status. Visits of coordinators not only helped to evaluate the project and expand knowledge on partner countries, but also helped to establish new friendships between the teachers and made the project a real-life and not only a virtual experience, which was documented and gave credit for the work of many people. 15

17 Let us smile at Europe Let us smile at Europe Numer projektu: 07-POL01-CO Okres realizacji projektu: Polski partner projektu: Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Sierpińskiego Włodawa tel Koordynator szkolny projektu: Iwona Hoffmann-Ćwikła, tel Adres strony internetowej : sp3.wlodawa.pl Adres strony internetowej projektu : Koordynator w I i II roku projektu: Staunton and Corse Church of England School, Corse, Anglia Koordynator w III. roku projektu: St. Albert the Great school, Valletta, Malta; Partnerzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 3, Włodawa, Polska. South Moor Primary School, South Moor, Anglia; Escola Basica das Cortes, Leiria, Portugalia; Contract number: 07-POL01-CO Project duration: Polish partner: Szkoła Podstawowa nr 3 (No. 3 Primary School) ul. Sierpińskiego 4, Włodawa tel. tel Coordinator at the school: Iwona Hoffmann-Ćwikła, tel website: sp3.wlodawa.pl Project website: Coordinator during the first and second year of project implementation: Staunton and Corse Church of England School, Corse, England Coordinator during the third year of project implementation: St. Albert the Great School, Valletta, Malta Project partners: Szkoła Podstawowa nr 3, Włodawa, Poland. South Moor Primary School, South Moor, England; 16

18 Istituto Comprensivo M.Ghandi, Florencja, Włochy; Kerekerdo Ovoda Alpativany, Budapest, Węgry. Język projektu: angielski Przyznany grant: euro Cele projektu: Rozwijanie kreatywności i poczucia kulturowej tożsamości uczniów poprzez różnorodne działania twórcze uczniów Wykorzystanie technologii informacyjnej jako sposobu komunikacji Promowanie współpracy międzyszkolnej Przybliżanie uczniom i nauczycielom informacji o zwyczajach, sposobach uczenia się i nauczania w szkołach europejskich Integrowanie działań w ramach projektu z codziennym życiem szkoły Tworzenie i wymiana produktów końcowych Działania (metody) zastosowane w projekcie: Poszukiwanie i dociekanie, gromadzenie, selekcja i analiza informacji i materiałów, drama, przedstawienia teatralne, gry i zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, ruch z muzyką, małe formy literackie, zadania plastyczne, korespondencja międzyszkolna w języku angielskim, tworzenie książeczek, wystawy, prezentacje dla rodziców i społeczności lokalnej. Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: Opracowano i rozpowszechniono książeczki-broszury przewodniki po miastach i szkołach, wybór dawnych i nowych gier i zabaw, wybór legend, została utworzona strona internetowa projektu (www.smile-at-europe.ik.org), nagrano na CD pokaz tańców do muzyki miejscowego kompozytora oraz inscenizację wybranych legend, przedstawienia teatralne, wystawy prac plastycznych wykonanych w trakcie warsztatów sztuki ludowej, prezentacje gier i zabaw. Upowszechnianie rezultatów projektu: Wszystkie produkty końcowe wymieniono między uczestnikami projektu, były prezentowane we wszystkich szkołach. Zorganizowano wystawy, koncerty i pokazy dla rodziców. Miał też miejsce pokaz dawnych gier i zabaw podczas Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie. Escola Basica das Cortes, Leiria, Portugal; Instituto Comprensivo M.Ghandi, Florence, Italy; Kerekerdo Ovoda Alpativany, Budapest, Hungary. Project language: English Grant amount: EUR 16, Project objectives: Development of creativity and sense of cultural identity of students through varied artistic activity; Use of information technology as a means of communications; Promotion of inter-school cooperation; Making students and teachers familiar with customs, teaching and learning methods at other European schools; Integrating actions within the project in every-day life of the school; Development and exchange of final products. Activities (methods) used in the project: Searching, investigating, collecting, selecting and analysing information and materials, dramas, theatre performances, games and plays, meetings with interesting people, moving to music, small literary forms, artistic tasks, correspondence in English, making booklets, exhibitions, presentations for parents and local community. Achieved results and final products: Booklets and guide books devoted to individual towns and schools, selections of old and modern games, plays, and legends were prepared and disseminated. A project website was launched at a CD featuring a dance show to the music of a local composer and staging of selected legends, theatre plays, exhibitions of artistic works prepared during folk arts workshops, and presentations of games and plays were made. Project dissemination methods: Project participants exchanged all final products, which were presented at all partner schools. Exhibitions, concerts and shows were prepared for the parents. Old games and plays were presented during a Festival of Three Cultures held in Włodawa. 17

19 Wartość, użyteczność projektu. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Produkty końcowe projektu stanowią obecnie wyposażenie pracowni j. angielskiego i są wykorzystywane w trakcie zajęć. Znalazły się w niej również cenne materiały dotyczące szkół partnerskich i krajów partnerskich (mapy, flagi, zdjęcia, pamiątki, listy, itp.) Na czym polega kreatywność i innowacja w zakresie treści, działań, metod czy rezultatów projektu? Po raz pierwszy komputer i Internet zostały użyte w szkole jako środek komunikacji i narzędzie do realizacji współpracy między szkołami; uczniowie mogli przekonać się sami, że ich znajomość angielskiego pomaga w porozumiewaniu się z rówieśnikami. Niecodzienne, angażujące i wyzwalające pomysłowość zadania literackie, artystyczne czy historyczne urozmaiciły bieżącą pracę w ramach nauczana języka polskiego, historii, języka angielskiego, informatyki, sztuki, kształcenia zintegrowanego. Wszystkie znaczące osiągnięcia uczniów zostały utrwalone na CD. Utility value of the project how project results can be used: Final products of the project are used during English classes. Materials presenting partner schools and countries, such as maps, flags, photos, souvenirs, letters, etc, are stored at the English classroom. Creative and innovative value of project contents, activities, methods and findings: For the first time, computers and the Internet were used at the school as a means of communications and tools for staging cooperation with other schools. Students could realise that English is useful in communicating with peers from abroad. Unusual, attractive and requiring creativity tasks in the field of literature, arts and history added variety to regular work during Polish, history, English, ICT, arts, and integrated education classes. All major achievements of the students were recorded on CD-roms. 18

20 Sztuka bycia przyjaciółmi nauczajmy się nawzajem The Art of Being Friends Let s Teach One Another Numer projektu: 07-POL01-CO Okres realizacji projektu: Polski partner projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Gimnazjum nr 3 ul. Królewiecka Elbląg tel: Koordynator szkolny projektu: Joanna Węgłowska tel: Adres strony internetowej: Koordynator projektu: Argupamento de Escolas de Alter do Chao, Alter do Chao, Portugalia; Partnerzy projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Gimnazjum nr 3, Elbląg, Polska; Oberzent Schule, Beerfelden, Niemcy; Scuola Media Statale Viale Delle Acacie, Napoli, Włochy. Contract number: 07-POL01-CO Project duration: Polish partner: No. 2 Grammar School Compound, No. 3 Lower Secondary School ul. Królewiecka 42, Elbląg tel: Coordinator at the school: Joanna Węgłowska tel: website: Project coordinator: Argupamento de Escolas de Alter do Chao, Alter do Chao, Portugal Project partners: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Gimnazjum nr 3, Elbląg, Poland Oberzent Schule, Beerfelden, Germany Scuola Media Statale Viale Delle Acacie, Naples, Italy 19

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Szkoła nauczycielką życia XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte,Kraków Atlanten videregående skole Kristiansund / Norwegia

Szkoła nauczycielką życia XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte,Kraków Atlanten videregående skole Kristiansund / Norwegia Szkoła nauczycielką życia XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte,Kraków Atlanten videregående skole Kristiansund / Norwegia Granty EOG i norweskie na rzecz międzynarodowej mobilności,

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA VI SUBJECT: Holidays and celebrations revision. (Święta i uroczystości powtórzenie.) Realizowane punkty programu nauczania: - zebranie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg

Unia Europejska. http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg Unia Europejska http://pl.wikipedia.org/wiki/plik:flag_of_europe.svg Scenariusz zajęć dla edukacji wczesnoszkolnej z elementami języka angielskiego realizowany w ramach programu własnego Jestem Polakiem

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

ZASADZIMY WSPÓLNE DRZEWKO - JABŁONKĘ

ZASADZIMY WSPÓLNE DRZEWKO - JABŁONKĘ Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymienianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Erasmus+ Spotkanie z cyklu Na ważny temat :

Akademia Erasmus+ Spotkanie z cyklu Na ważny temat : Akademia Erasmus+ Spotkanie z cyklu Na ważny temat : Przykłady dobrych praktyk w zakresie promocji i wdrażania rezultatów projektów edukacyjnych Marcin Podogrocki Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V SUBJECT: Christmas in Poland and in England. (Boże Narodzenie w Polsce i Anglii.) Realizowane cele programu nauczania: - rozwijanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

Projekt Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language i jego znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego

Projekt Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language i jego znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego Projekt Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language i jego znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego Marcin Podogrocki, Uniwersytet Łódzki Seminarium Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce tel. 41-332-82-10, ps40kielce@tlen.pl. Anna Pasternak

Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce tel. 41-332-82-10, ps40kielce@tlen.pl. Anna Pasternak Nazwa placówki Imię i nazwisko dyrektora Dobra praktyka (nazwa programu/ działań) Ilość uczniów objętych programem/ działaniami Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce

Bardziej szczegółowo

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole

E ro r pean L anguage L abel zyki Obce w Szkole European Language Label Języki Obce w Szkole Krótko o konkursie ELL 1. Certyfikat przyznawany jest projektom promującym nowatorskie inicjatywy dotyczące nauczania i uczenia się języków, wyróżnia innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Wielostronny Partnerski Projekt Szkół realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie w Gimnazjum nr 20 im. Młodych Europejczyków w

Wielostronny Partnerski Projekt Szkół realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie w Gimnazjum nr 20 im. Młodych Europejczyków w Wielostronny Partnerski Projekt Szkół realizowany w ramach programu Uczenie się przez całe życie w Gimnazjum nr 20 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie wzmacnianie jakości i europejskiego wymiaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Nr Schedule of activities / Harmonogram działań Mobilities Dates

Nr Schedule of activities / Harmonogram działań Mobilities Dates Nr Schedule of activities / Harmonogram działań Mobilities Dates 1 2 3 4 5 6 7 First year 2013/ Informing the local communities about the carried out project/the commencement of cooperation. Publishing

Bardziej szczegółowo

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk PROJEKT Erasmus + : Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme. (He.L.P.) Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Edukacja szkolna: Partnerstwa strategiczne Czas trwania

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego Edukacja regionalna w szkołach miasta Przemyśla i Egeru

Raport z badania ewaluacyjnego Edukacja regionalna w szkołach miasta Przemyśla i Egeru 4. Raport z badania Edukacja regionalna w mojej szkole przeprowadzonego wśród dyrektorów ze szkół miasta Egeru w ramach projektu współpracy polsko węgierskiej Our modern city is what we can rely on the

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

A presentation of the Polish and German Safer Internet Centres

A presentation of the Polish and German Safer Internet Centres IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie 4th International Conference Keeping Children and Young People Safe Online A presentation of the Polish and German Safer Internet

Bardziej szczegółowo

Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery Uniwersytet Jagielloński Employabiliy and Career Guidance TF CG NICE network

Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery Uniwersytet Jagielloński Employabiliy and Career Guidance TF CG NICE network + APL: Bardziej elastyczne systemy kształcenia i szkolenia zawodowego w oparciu o ocenę wcześniejszego uczenia się Project number: 2012-1-PL1-LEO05-27424 Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowych i

Rozwijanie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowych i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Rozwijanie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowych i technicznych w projektach współpracy europejskiej programu

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo