terenów nieskanalizowanych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "terenów nieskanalizowanych."

Transkrypt

1 Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Miasta Zgorzelec na okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. Taryfy określają także warunki ich stosowania. Taryfy niniejsze zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 ze zmianami), zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfy obejmują również stawkę opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oraz stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji NYSA Spółka z o.o. w Zgorzelcu, zwana również Spółką, lub przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, w ramach prowadzonej działalności nie realizuje zadań z zakresu gospodarki ściekami opadowymi i kanalizacją deszczową w związku z powyższym taryfa nie zawiera ustaleń ceny za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową, uwzględniającą rodzaj i sposób zagospodarowania powierzchni. Niniejsza taryfa nie obejmuje również terenów nieskanalizowanych. odbiorców dostarczających nieczystości płynne z str. 1

2 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. 1. Rodzaje prowadzonej działalności. w Zgorzelcu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Zgorzelec z dnia 30 lipca 2002 roku oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. działa na terenie miasta i gminy Zgorzelec. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji NYSA Spółka z o.o. w Zgorzelcu na podstawie kryteriów, o których mowa w 13 ust. 2 i 3 Rozporządzenia dokonało wyboru struktury i rodzaju taryfy. Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków opracowana została taryfa jednolita jednoczłonowa. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich grup odbiorców usług. Kalkulacja taryfy, zgodnie z przepisami rozporządzenia oparta została o wielkość niezbędnych przychodów. Uzyskanie przychodów z opłat jest niezbędne do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli C ustalenie poziomu niezbędnych przychodów oraz tabeli F kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i ścieki metodą alokacji prostej. 3. Taryfowe grupy odbiorców usług W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków występuje jedna grupa taryfowa odbiorców wody i odbiorców ścieków, która obejmuje gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców. Cena jest jednakowa i ma zastosowanie do wszystkich odbiorców. str. 2

3 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat Cena za dostarczona wodę. Cena za m 3 dostarczanej wody w rozliczeniach dokonywanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub w przypadku braku wodomierza głównego podstawie przeciętnych norm zużycia wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. Nr 8, poz.70). Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł Netto 1 Cena w zł brutto Jednostka miary Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3 dostarczonej wody 3,78 4,08 zł/m Cena za odprowadzane ścieki. Cena za m 3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach dokonywanych za ilość ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych lub jako równą ilości dostarczonej wody bądź ilości określonej w umowie i ceny za odprowadzenie ścieków w zł/m 3. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł Netto 1 Cena w zł Z VAT Jednostka miary Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3 odebranych ścieków 4,68 5,05 zł/m 3 1)Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 3 tabel dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie 1 pkt Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 1, w wysokości określonej przepisami. str. 3

4 4.3. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty w zł netto 2 Stawka opłaty w zł brutto Jednostka miary Stawka opłaty za przyłączenie do 2 113,44 122,52 zł/szt. urządzeń wodociągowych 2 Stawka opłaty za przyłączenie do 2 113,44 122,52 zł/szt. urządzeń kanalizacyjnych 2)Do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 3 tabeli dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie 1 pkt Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 1, w wysokości określonej przepisami. 3)Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z 5 ust.7 rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) Dotychczas opłata wynosiła 306,99 zł za każde przyłącze Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. W zakresie opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki dokonuje się podziału ścieków na kategorie wg stężenia zawartych w nich wskaźników zanieczyszczeń. Tabela kategorii uciążliwości ścieków dla procesu technologicznego ich oczyszczania zawierająca dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń dla poszczególnych rodzajów ścieków, które mogą być przyjęte do sieci kanalizacyjnej. LP WSKAŹNIK ZANIECZYSZCZENIA JEDNOSTKA PODSTAWA KATEGORIA ŚCIEKÓW I II III IV V PODSTAWA +100% +200% +300% +400% 1. BZT 5 mgo 2/l ChZT mgo 2/l FOSFOR OGÓLNY mgp/l AZOT OGÓLNY mgn/l ZAWISINY ILOŚĆ OGÓLNA mg/l OPŁATA ZA KAREGORIE zł/m 3-1,88 3,76 5,63 7,51 DLA PRZEKROCZEŃ WIĘKSZYCH NIŻ W TABELI CENA ZOSTANIE OBLICZONA ZGODNIE Z WIELKOŚCIĄ PRZEKROCZENIA KATEGORII WG. WZORU:[(C 2- C 1) x KOSZT USUNIĘCIA DODATKOWEGO ŁADUNKU ZANIECZYSZCZEŃ] C 1 stężenie wskaźnika zanieczyszczeń kategorii I(stężenie należy wyrazić w kg/m 3 = wartość podana w tabeli x 0,001) C 2 stężenie otrzymanego wskaźnika zanieczyszczeń (stężenie należy wyrazić w kg/m 3 = wartość podana w tabeli x 0,001) str. 4

5 Zasady naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. 1. Dla I kategorii ścieków obowiązuje cena podstawowa ustalona zgodnie z taryfą, dla każdej następnej kategorii poza ceną podstawową dostawca ścieków przemysłowych będzie obciążany dodatkową opłatą wskazaną w pozycji 6 tabeli kategorii ścieków. 2. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolnopomiarowym w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( Dz.U. Nr 136 poz.964). PWiK NYSA Sp. z o.o. poinformuje odbiorcę usług (dostawcę ścieków) o wynikach kontroli w terminie do 7 dni od daty wpływu wyników badań do Spółki z akredytowanego laboratorium. 3. Uiszczane opłaty przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków) za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych są powiększone o należny podatek VAT. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń. 4. Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby PWiK NYSA Sp. z.o.o. pisemnego wniosku odbiorcy usług (dostawcy ścieków) o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków, jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń. 5. PWiK NYSA Sp. z o.o. uwzględnia dostarczone przez odbiorcę usług wyniki analiz ścieków przemysłowych wykonanych przez akredytowane laboratorium pod warunkiem, że pobór próby był dokonany przez akredytowane laboratorium. 6. Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) przeprowadzona przez PWiK NYSA Sp. z.o.o., nie potwierdzi ustania przekroczeń, opłata dodatkowa naliczana jest wg stwierdzonych przekroczeń. 7. W przypadku pisemnego zgłoszenia poprawy jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych PWiK NYSA Sp. z o.o., należy w ciągu 21 dni przedłożyć potwierdzenie poprawy jakości ścieków w postaci raportu z badań z akredytowanego laboratorium Procedura prowadzenia kontroli jakości ścieków. 1. Podstawą prawną prowadzenia kontroli jakości ścieków jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 9.3), która nakłada na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne m.in. obowiązek prowadzenia regularnej kontroli jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych. 2. Przebieg czynności kontrolnych będzie odbywał się w następujący sposób: 1) Przyjazd osób kontrolujących reprezentujących PWiK NYSA Sp. z o.o. na teren nieruchomości odbiorcy usług (dostawcy ścieków), z której odprowadzane są ścieki do urządzeń kanalizacyjnych. 2) Powiadomienie kierownictwa bądź upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy ścieków) o zamiarze przeprowadzenia kontroli jakości ścieków, 3) Po okazaniu legitymacji służbowej osoby kontrolujące przystępują do następujących czynności kontrolnych: a) przejście do punktu poboru ścieków. Punktem poboru ścieków jest studzienka kanalizacyjna na przyłączu odbiorcy lub w przypadku jej braku studzienka kanalizacyjna w miejscu włączenia odbiorcy do sieci kanalizacyjnej. str. 5

6 b) pobór próby chwilowej ścieków w obecności upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług, c) sporządzenie protokołu z poboru prób ścieków, w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron; protokół ze strony odbiorcy usług (dostawcy ścieków) podpisuje osoba odpowiedzialna za gospodarkę wodno ściekową. 4) Wykonanie analizy fizykochemicznej pobranych ścieków. 5) Dokonanie odczytu wodomierza w dniu poboru próby ścieków 6) Przesłanie odbiorcy usług (dostawcy ścieków), w terminie do 21 dni od daty przeprowadzenia kontroli, pisemnej informacji o wynikach kontroli. 3. W przypadku braku zgody odbiorcy usług na pobór próby chwilowej, zobowiązany jest on do dostosowania studzienki do montażu przenośnego lub zamontowania stacjonarnego urządzenia do poboru próbek. 4. W przypadku stwierdzenia przez PWiK NYSA Sp. z o.o. przekroczenia przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków) warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, przedsiębiorstwo będzie naliczało opłatę za przekroczenie tych warunków zgodnie z obowiązującą taryfą. 5. W sytuacji gdy odbiorca usług (dostawca ścieków przemysłowych) posiada jeden wodomierz i kilka studzienek o różnej kategorii ścieków podstawą do naliczenia opłaty jest najwyższa otrzymana kategoria ścieków w badanych studzienkach. 6. PWiK NYSA Sp. z o.o. nalicza opłatę za przekroczenie dla wskaźnika, który charakteryzuje się najwyższą opłatą dodatkową, opłata ta ma charakter ciągły. Opłata ta naliczana jest do momentu zgłoszenia przez odbiorcę poprawy jakości ścieków i zlecenia przeprowadzenia kontroli. 7. PWiK NYSA Sp. z o.o. dokonuje powtórnej kontroli w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia poprawy jakości ścieków PWiK NYSA Sp. z o.o. zaprzestaje naliczania opłaty dodatkowej. W przypadku, kiedy w wyniku kontroli stwierdzono, że ścieki dalej nie spełniają wymagań zawartych w umowie lub przepisach, opłata dodatkowa naliczana jest wg stwierdzonych przekroczeń. 8. Kontrole warunków dopuszczalnych jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych przeprowadzone z inicjatywy PWiK NYSA Sp. z o.o., w ramach realizacji obowiązków ustawowych wykonywane są na koszt PWiK NYSA Sp. z o.o. 9. Wszelkie kontrole przeprowadzone na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) wykonywane są na koszt odbiorcy usług (dostawcy ścieków). 5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia zawartych w informacjach ogólnych niniejszego wniosku taryfowego, na podstawie określonych w taryfach cen oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków Ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku braku możliwości wyposażenia nieruchomości w wodomierz główny ilość dostarczanej wody ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnymi przepisami prawa Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie ich wskazania. W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy ustala się jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie Ilość odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej ustalona jest w wysokości str. 6

7 różnicy odczytów wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego zainstalowanego na instalacji za wodomierzem głównym Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się dla odbiorców jako sumę iloczynów ceny za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki oraz odpowiadającym im ilości m 3 wody i/lub ścieków W przypadku stwierdzenia niesprawności działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na poziomie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Tak ustalona ilość wody stanowi równocześnie o ilości odprowadzonych ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez odbiorcę usług niesprawności wodomierza, koszty sprawdzenia pokrywa odbiorca usług Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie odbiorcy usług, zwraca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. Odbiorca, który nie dokona zapłaty za wykonane usługi w wyznaczonym terminie otrzyma wezwanie do uregulowania płatności. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczona wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący terenie Miasta Zgorzelec. 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Opomiarowanie poboru wody uzasadnia stosowanie jednolitej ceny za każdy dostarczony m 3 wody. Większość odbiorców, którzy korzystają z usług przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody są równocześnie dostawcami ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Jest również grupa odbiorców usług kanalizacyjnych, która posiada własne ujęcia wody, która rozliczana jest za ścieki według wskazań urządzenia pomiarowego. W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość dostarczonych ścieków, ustala się jako równą ilości określonej w umowie. Długość okresu obrachunkowego określona jest w zawartej umowie Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miasta Zgorzelec. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt odbioru wody i informuje odbiorcę o jego lokalizacji poprzez ogłoszenia w formie pisemnej bądź innej w zależności od usytuowania punktu. Spółka zapewnia ciągłą dostawę wody do tego punktu. Przedsiębiorstwo zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. str. 7

8 UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. Obszarem działania w zakresie dostarczana wody i odprowadzania ścieków jest teren Miasta i Gminy Zgorzelec. Siedziba Spółki mieści się w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 1a. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zgorzelcu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmują: produkcję i dystrybucję wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, konserwację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, projektowanie i budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, prace remontowe i modernizacyjne obiektów i urządzeń należących do Spółki, diagnostykę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, analizy laboratoryjne wody i ścieków 2. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu określonych taryf na ich poprawę. Określone w taryfie ceny i stawki są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych, obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa standardów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w : a) Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, b) umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo kanalizacyjnych, c) przepisach prawnych dotyczących realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Celem poprawy jakości usług przeprowadzono I i II etap modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Zgorzelcu przy ul. Orzeszkowej mające na celu poprawę jakości dostarczanej wody oraz modernizację pomieszczeń i przebudowę laboratorium w celu dostosowania jego parametrów technicznych do obowiązujących przepisów. W grudniu 2013 roku zakończono również III etap modernizacji ZUW polegający na wyposażeniu laboratorium w specjalistyczny sprzęt W 2013 roku zakończono prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Henrykowskiej w Zgorzelcu, w wyniku których poprawiono jakość dostarczanej wody. Zmodernizowano budynek Wieży Ciśnień przy ul. Pięknej w Zgorzelcu, który między innymi służy jako dodatkowy zbiornik wody pitnej oraz poprawiono energetyczność budynków przy ul. Bohaterów Getta. Spółka systematycznie uzbraja nowe tereny oraz dokonuje wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w przypadkach jej zbyt częstej awaryjności. (ul. Nowomiejska, Morcinka, Poluszyńskiego, Modrzewiowa, Daszyńskiego, Okólna- Łużycka, Energetyków i Rubinowa, Wrocławska, Nowomiejska, Lubańska, Zamiejsko-Lubańska, Okulickiego, Czerwona, Tulipanowa, str. 8

9 Bohaterów II AWP, ul. Sulikowska Kamiennogórska Strefa Ekonomiczna, ul. Szmaragdowa, Szafirowa i Perłowa). W każdym obszarze swojego działania Spółka obsługiwana jest przez Zintegrowany System Informatyczny (ZSI), który kompleksowo prowadzi jej ewidencje, ułatwia pracę, pozwala na zwiększenie jej efektywności i sprawniejsze rozwiązywanie problemów. Jakość dostarczanej wody w zakresie wymagań bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Wartość wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych wprowadzanych do środowiska nie przekracza poziomów określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Zgłaszane awarie sieci są lokalizowane i usuwane bezzwłocznie, Spółka posiada wdrożony system zarządzania jakością Wg. normy PN - EN ISO 9001: Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków brak jest uzasadnienia dla potrzeb wyodrębnienia więcej niż jednej grupy odbiorców usług. Wyłoniono jedną grupę taryfową gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy ponieważ nie ma racjonalnych współczynników alokacji, w wyniku których można byłoby wyłonić więcej taryfowych grup odbiorców. Kształtując nowe taryfy uwzględniono stosowane dotychczas zasady ewidencji kosztów, strukturę odbiorców oraz warunki związane z rozwojem Spółki. Ustalone taryfy nie wprowadzają nowych metod alokacji kosztów, a tym samym nie wpływają na zmiany jakości świadczonych usług. 4. Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf. Podstawą ustalenia niezbędnych przychodów są koszty poniesione w roku obrachunkowym tj. od 1 grudnia 2012r. do 30 listopada 2013r., ustalone na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w okresie obowiązywania taryf. 1. Przyjęte założenia. Przystępując do opracowania taryf przyjęto następujące założenia: 1) utrzymano dotychczas obowiązujące taryfowe grupy odbiorców usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 2) nie uwzględniono w niezbędnych przychodach należności nieregularnych - wskutek systematycznej windykacji 3) nie założono marży zysku Podstawą podziału kosztów jest ilość sprzedanej wody oraz ilość odebranych ścieków. Założono całkowitą sprzedaż wody na poziomie m 3 ; Założono całkowity odbiór ścieków na poziomie m Planowane koszty. Przy ustalaniu wielkości niezbędnych przychodów w roku obowiązywania nowych taryf przyjęto następujące wskaźniki wzrostu poszczególnych składników kosztów eksploatacji i utrzymania: a) amortyzacja wzrost o 2,9% w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynika z przyjęcia nowych środków trwałych z inwestycji w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wykonanych w 2013 roku, b) energia elektryczna i gaz - wzrost o 2,4% w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ( zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych), c) podatek od nieruchomości wzrost o 3,43% w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i o 8,73% w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, związany z podwyżką stawek podatku od nieruchomości oraz przyjęciem nowych środków trwałych z inwestycji, d) opłaty za korzystanie ze środowiska wzrost o 7,15% w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków związany z podwyżką stawek opłat, str. 9

10 e) materiały i usługi transportowe - wzrost o 2,3% w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ( zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen produkcji sprzedanej), f) wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników wzrost o 2,4% ( zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych), g) pozostałe koszty i usługi - wzrost o 2,4% ( zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych), Na wzrost kosztów świadczonych przez Spółkę usług wpływ mają inwestycje zrealizowane w poprzednim okresie taryfowym i planowane do zakończenia w okresie obowiązywania nowych taryf, aporty rzeczowe w postaci sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wnoszone do spółki przez wspólników, umowy użyczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanych przez gminę a użytkowanych przez spółkę, a także majątek przejmowany w trybie art. 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i art. 49 Kodeksu cywilnego, czyli przekazywane odpłatne Spółce urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne wybudowane z własnych środków przez osoby fizyczne i prawne. Koszty ogólnozakładowe oraz koszty pośrednie alokowano na koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zgodnie ze wskaźnikiem alokacji, wynikającym z rzeczywistego wykonania w okresie obrachunkowym. Poniżej przedstawiono wyniki prognozy kosztów w ujęciu graficznym: Koszty całkowite zaopatrzenia w wodę w roku obowiązywania taryf str. 10

11 Koszty całkowite odprowadzania ścieków w roku obowiązywania taryf Zestawienie cen wody w zł za 1m 3 netto w latach ,64 2,64 2,84 2,98 2,98 2,64 2,94 2,94 3,20 3,51 3,72 2,20 2,42 2,77 Gospodarstwa domowe Inni odbiorcy str. 11

12 Zestawienie cen odbioru ścieków w zł za 1m 3 netto w latach ,88 4,20 4,20 4,49 4,53 4,63 2,34 2,46 3,00 2,22 2,81 3,32 1,30 1,56 1,56 2,55 Gospodarstwa domowe Inni odbiorcy Podstawą do realizacji inwestycji jest wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zgodnie z ustawą plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Plan ten określa: Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; Przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne w poszczególnych latach; Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; Sposoby finansowania planowanych inwestycji. Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata stanowi załącznik do niniejszego wniosku. str. 12

13 5. Wyniki finansowo-ekonomiczne. a.) zatrudnienie Zatrudnienie Osoby Etaty 99,38 100,64 101,63 97,38 98,63 96,63 101,63 100,63 100,5 97,01 94,88 96,38 Osoby niepełn. - etaty 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 5,88 5,88 6,88 4, W ciągu ostatnich dziesięć kolejnych lat zatrudnienie w Spółce charakteryzuje się duża stabilnością. Na koniec 2013 roku Spółka zatrudniała 98 pracowników w tym : 35 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, 63 pracowników na stanowiskach robotniczych. b.) Wyniki finansowe na koniec każdego roku: Wyniki finansowe w tys.zł prognoza Przychody woda ścieki Koszty woda ścieki Wynik na sprzedaży wody i ścieków 8 557, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50-879,60-464, , , ,40-815,10-960, ,50-573,20-536,70-598,20 Wynik netto ,00-273, , ,20-152,00 119,30 143, ,80-176,50 142,40 w trakcie badania Wynik finansowy netto z działalności całkowitej Spółki będzie znany po dokonaniu przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. Na podstawie wstępnych wyników finansowych strata na sprzedaży wody i ścieków za 2013 rok wyniesie 598,2 tys.zł.i nie powinna ulec zmianie. W odniesieniu do roku 2012 strata wzrosła o 61,5 tys.zł. Na taki poziom wyniku wpływ miał wzrost przychodów o 479,8 tys.zł oraz wzrost kosztów o 541,3 tys.zł. Różnica między zyskiem netto, a startą na podstawowej działalności wynika z generowania przez Spółkę przychodów z pozostałej działalności świadczenie pozostałych usług dzierżawy i wynajmu, odbiór hurtowy wody, przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energetycznego, przychody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz tworzeniu rezerw i aktywów wynikających z ustawy o rachunkowości. Wydatki związane z realizacją inwestycji w latach poprzednich spowodowały zmniejszenie środków finansowych stąd też mniejsze są przychody finansowe. Działalność wodociągowo kanalizacyjna, jako specyficzna, charakteryzuje się wysokimi kosztami stałymi utrzymania majątku pracującego, których wysokość jest niezależna od ilości sprzedaży. Zwiększanie wartości majątku, związane z inwestycjami odtworzeniowymi, przy jednoczesnym spadku ilości sprzedaży powoduje wzrost kosztów jednostkowych. Realizacja inwestycji odtworzeniowych wynika z konieczności zapewnienia naszym odbiorcom dostawy wody o odpowiednich parametrach oraz oczyszczenia ścieków i utylizacji osadów ściekowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyczynia się to również do świadczenia usług na coraz wyższym poziomie. str. 13

14 c.) Ilościowa sprzedaż wody i ścieków Ilość sprzedanej wody ogółem w tys. m 3 lata Spadek sprzedaży wody w 2013r o 10tys.m 3 x 3,72 zł to daje 37,2 tys.zł mniej w przychodach ze sprzedaży Ilość odebranych ścieków w tym ogółem w tys. m3 lata Spadek ilości odebranych ścieków w 2013r o 15 tys.m 3 x 4,68 to daje 70,2 tys.zł mniej w przychodach ze sprzedaży str. 14

15 d.) Koszty. Podatek od nieruchomości : Podatek od nieruchomości w tys.zł Gmina Miejska 762, ,1 787,1 788,7 833,7 920,4 942,7 946,1 1032,8 1101,7 Gmina Wiejska 500,7 510,2 730,1 879,2 773,9 793,5 796,8 868,2 872,4 870,7 921,6 Razem 1263,5 1297,2 1517,2 1666,3 1562,6 1627,2 1717,2 1810,9 1818,5 1903,5 2023,3 Wzrost podatku od nieruchomości w 2013 roku w stosunku do roku 2012 wynosi 119,8 tys.zł. Spowodowane jest to wzrostem stawek w poprzednim roku, ale również wzrostem majątku będącego na stanie spółki. Na rok 2014 planowany jest jeszcze wyższy wzrost tego podatku związany nowymi stawkami opłat w mieście i gminie Zgorzelec na 2014 rok oraz kolejnym przyrostem majątku. Amortyzacja : Amortyzacja w tys.zł , Wzrost amortyzacji w 2013 roku spowodowany jest przyrostem majątku Spółki związanego z działaniami inwestycyjnymi Spółki oraz sukcesywnym odnawianiem majątku. str. 15

16 6. Inwestycje. Lp. Nakłady inwestycyjne Rok rozpoczęcia inwestycji Nakłady inwestycyjne za 2013 Zakres prac w 2013r 1 Wymiana sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Szmaragdowej, Szafirowej i Perłowej ,34 dokonano wymiany sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy do granic nieruchomości. 2 Modernizacja ujęcia wody przy ul. Henrykowskiej w Zgorzelcu ,18 wykonano podłączenie studni nr 2 i 3 do zmodernizowanego przez Gminę Miejską układu technologicznego. 3 Wymiana sieci kanalizacyjnej, przykanalików oraz przyłączy wodociągowych w ul. Daszyńskiego ,00 inwentaryzacja powykonawcza. Inwestycja w całości zakończona 4 Modernizacja ZUW przy ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu - III etap ,52 wyposażenie laboratorium w specjalistyczne meble laboratoryjne o wartości 324 tys.zł oraz w część urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej o wartości 181 tys.zł. Obecnie zakończono II etap wyposażania w urządzenia i sprzęt o wartości 181 tys.zł. 5 Modernizacja sieci w rejonie ul. Spokojnej i Al. Ujazdowskiej ,71 wykonano dokumentację projektowokosztorysową na remont przejętej w 2012 roku sieci 6 Budowa sieci wodociągowej w ul. Morcinka ,61 Zakończenie inwestycji wraz z uzgodnieniami z PKP 7 Monitoring telemetryczny sterowania procesami przepompowni ,91 W trakcie realizacji 8 Budowa zadaszenia zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni ścieków w Jędrzychowicach ,49 dokumentacja projektowo-kosztorysowa 9 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie bloku nr przy ul. Sybiraków w Zgorzelcu ,00 mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa 10 Wymiana sieci i przyłączy wod-kan w ul. Bohaterów Getta w Zgorzelcu ,50 mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa 11 Wymiana armatury i urządzeń wod-kan w ul. Armii Krajowej ,56 wymiana armatury w trakcie przeprowadzania remontu drogi 12 ZAKUPY GOTOQWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ,16 wykup sieci od prywatnych inwestorów, zakup komputerów, sprzętu i oprogramowania, zakup pomp, zakup narzędzi i wyposażenia 13 Czyszczenie bioreaktora w Zakładzie Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach ,34 wykonano w listopadzie 2013r SUMA ,32 str. 16

17 str. 17

18 str. 18

19 str. 19

20 str. 20

21 Skutki finansowe zmiany cen wody i odprowadzania ścieków. Proponowane na nowy okres taryfowy ceny w stosunku do dotychczas obowiązujących wzrosną o : 6 groszy brutto za 1 m 3 dostarczonej wody 5 groszy brutto za 1 m 3 odprowadzonych ścieków Łączny wzrost kosztów ceny 1 m 3 wody i ścieków 0,11 zł netto Stanowi to 1,02% wzrost przy stopie inflacji 0,9% realny wzrost to 0,12% Ile wzrosną koszty mieszkańców? 1m 3 wody i ścieków to wzrost ceny o 0,11 zł brutto Przeciętne zużycie na 1 mieszkańca to 3,5 m 3 Koszt wody i ścieków na osobę miesięcznie wzrośnie o 0,39 zł brutto Trzyosobowa rodzina to wzrost o 1,17 zł na miesiąc str. 21

22 Zestawienie średnich cen brutto wody i ścieków dla gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim. (źródło dane na dzień r) Lp. Miejscowość Woda i ścieki gospodarstwa domowe Woda gospodarstwa domowe Ścieki gosp. domowe Abonament woda opłata Abonament ścieki opłata 1 Sulików 31,15 zł 6,90 zł 24,25 zł brak brak 2 Tylice, Kunów 31,10 zł 5,18 zł 25,92 zł brak brak 3 Szklarska Poręba 30,87 zł 12,54 zł 18,33 zł 6,48 zł - 4 Platerówka 30,70 zł 6,45 zł 24,25 zł Piechowice 24,10 zł 8,62 zł 15,48 zł Kowary 23,43 zł 6,79 zł 16,64 zł brak brak 7 Bogatynia 17,96 zł 7,07 zł 10,87 zł brak brak 8 Kąty Wrocławskie 13,32 zł 5,31 zł 8,01 zł 5,62 zł / 1 m-c 9,66 zł / 1 m-c 9 Świebodzice 13,25 zł 5,25 zł 8,00 zł 4,87 zł 5,31 zł 10 Wałbrzych 13,19 zł 5,19 zł 8,00 zł 25,42 zł /1 m-c 18,21 zł/2 m-ce 11 Nowogrodziec 11,77 zł 3,56 zł 8,21 zł 3,62 zł 3,40 zł 12 Jelenia Góra 11,54 zł 5,91 zł 5,63 zł 5,67 zł /1 m-c 5,99 zł / 1 m-c 13 Lubin 11,45 zł 4,84 zł 6,61 zł brak brak 14 Kudowa Zdrój 9,99 zł 4,21 zł 5,78 zł 7,56 zł / 2 m-ce 2,16 zł / 1 m-c 15 BOLESŁAWIEC 9,93 zł 3,47 zł 6,46 zł 7,17 zł 3,97 zł 16 NOWA RUDA 9,93 zł 4,53 zł 5,40 zł 6,05 brak 17 Legnica 9,48 zł 4,36 zł 5,12 zł 9,26 zł brak 18 Głogów 9,38 zł 4,28 zł 5,10 zł 10,77 zł 9,40 zł 19 Środa Śląska 9,32 zł 4,19 zł 5,13 zł 4,24 zł 3,82 zł 20 Wrocław 9,30 zł 4,29 zł 5,01 zł 4,24 zł / 1 m-c 2,88 zł / 1 m-c 21 Zgorzelec 9,13 zł 4,08 zł 5,05 zł brak brak 22 Lubań 8,89 zł 3,06 zł 5,83 zł 4,75 zł / 1 m-c brak 23 Świdnica 8,57 zł 3,55 zł 5,02 zł 4,81 zł / 1 m-c 4,81 zł / 1 m-c 24 KŁODZKO 8,04 zł 4,05 zł 3,99 zł 6,42 zł 6,72 zł 25 DZIERŻONIÓW 7,95 zł 3,99 zł 3,96 zł 10,09 zł 7,02 zł 26 Oleśnica 6,91 zł 2,57 zł 4,34 zł 4,32 zł 2,16 zł ŚREDNIA CENA Z POWYŻSZYCH MIAST DOLNEGO ŚLĄSKA WYNOSI 14,64 ZŁ 62,37% WYŻSZA OD CENY PROPONOWANEJ W NOWYM WNIOSKU TARYFOWYM str. 22

23 str. 23

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370192-2013:text:pl:html Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk.

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Jednym z elementów ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Warszawa 2010 W opracowaniu wykorzystano materiał zawarty w projekcie Poradnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,

Bardziej szczegółowo