SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie preparatów do żywienia małych dzieci. {SWD(2016) 99 final}

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie preparatów do żywienia małych dzieci. {SWD(2016) 99 final}"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2016) 169 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie preparatów do żywienia małych dzieci {SWD(2016) 99 final} PL PL

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE RYNEK PREPARATÓW DO ŻYWIENIA MAŁYCH DZIECI W UE Obecność produktów na rynku i ich skład Wielkość i wartość rynku, ceny i struktura rynku Wprowadzanie preparatów do żywienia małych dzieci na rynek POSTRZEGANIE PRZEZ KONSUMENTÓW I ICH ZACHOWANIE RAMY PRAWNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PREPARATÓW DO ŻYWIENIA MAŁYCH DZIECI DORADZTWO NAUKOWE EFSA W ZAKRESIE PREPARATÓW DO ŻYWIENIA MAŁYCH DZIECI PODSUMOWANIE KWESTII ZWIĄZANYCH Z PREPARATAMI DO ŻYWIENIA MAŁYCH DZIECI STRESZCZENIE STANOWISK PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I ZAINTERESOWANYCH STRON WNIOSKI

3 SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie preparatów do żywienia małych dzieci 1. WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązku spoczywającego na Komisji na mocy art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała ( rozporządzenie w sprawie żywności dla określonych grup ) 1. W art. 12 nakłada się na Komisję wymóg przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), sprawozdania na temat konieczności o ile taka występuje przyjęcia szczególnych przepisów w odniesieniu do napojów na bazie mleka i podobnych produktów przeznaczonych dla małych dzieci. Niniejsze sprawozdanie opiera się na dwóch opiniach naukowych EFSA 2, badaniu rynku przeprowadzonym na zlecenie EFSA 3 oraz szeroko zakrojonych konsultacjach z właściwymi organami i zainteresowanymi stronami. Sprawozdaniu towarzyszy dokument roboczy służb Komisji zawierający bardziej szczegółowe informacje na temat sformułowanych ustaleń. 2. RYNEK PREPARATÓW DO ŻYWIENIA MAŁYCH DZIECI 4 W UE 2.1 Obecność produktów na rynku i ich skład Preparaty do żywienia małych dzieci nie są zdefiniowane w prawodawstwie UE. Można je opisać jako specjalnie przetworzone napoje na bazie białka lub napoje na bazie białka o specjalnym składzie przeznaczone do zaspokajania potrzeb żywieniowych małych dzieci w wieku 1 3 lat 5. Chociaż liczba producentów jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U. L 181 z , s. 35). Panel EFSA ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii, 2013, Opinia naukowa w sprawie potrzeb żywieniowych i składników odżywczych pobieranych z dietą przez niemowlęta i małe dzieci w Unii Europejskiej, Dziennik EFSA 2013;11(10):3408; panel EFSA ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii, 2014, Opinia naukowa w sprawie zasadniczego składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt. Dziennik EFSA 2014;12(7):3760. AINIA, Centro Tecnológico, 2013, Sprawozdanie dotyczące gromadzenia danych w odniesieniu do dostępności i składu odżywczego różnych napojów na bazie mleka i podobnych produktów przeznaczonych dla małych dzieci rodzajów określanych jako»mleko dla małych dzieci«lub»mleko dla juniora«lub przy użyciu podobnej terminologii, które to napoje lub produkty są obecnie dostępne na rynku państw członkowskich UE, publikacja uzupełniająca EFSA 2013:EN-505. Określenie preparaty do żywienia małych dzieci będzie używane w dalszej części sprawozdania w odniesieniu do produktów będących przedmiotem sprawozdania (zgodnie z terminem użytym przez EFSA w odniesieniu do tych produktów w opiniach naukowych Urzędu na ten temat). Do celów niniejszego sprawozdania pojęcie preparatów do żywienia małych dzieci nie obejmuje mleka wzbogaconego, tj. mleka wzbogaconego o różne składniki odżywcze (np. witaminy lub 3

4 niewielka, na rynku UE obecne są setki preparatów do żywienia małych dzieci. Liczba produktów w przeliczeniu na państwo członkowskie może się znacznie różnić. Wartość energetyczna i skład preparatów do żywienia małych dzieci są zróżnicowane 6. W większości przypadków źródłem białka jest mleko krowie 7, lecz zawartość białka w produkcie jest zwykle niższa niż w mleku krowim i najczęściej mieści się w przedziale dozwolonym w przepisach prawa w odniesieniu do preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt 8. Preparaty do żywienia małych dzieci są wzbogacone o wiele mikroskładników odżywczych (np. żelazo, witaminę D), wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (np. kwas alfa-linolenowy(ala)) i innych substancji (np. taurynę), które powszechnie występują w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt oraz które, w wielu przypadkach, nie występują (lub występują w mniejszych ilościach) w mleku krowim. Preparaty do żywienia małych dzieci mogą zawierać różne cukry (np. laktozę, sacharozę, glukozę, maltozę), czasami miód oraz, w niektórych przypadkach, dodatki smakowe (np. wanilię). 2.2 Wielkość i wartość rynku, ceny i struktura rynku W latach w niemal wszystkich państwach objętych przeglądem odnotowano wzrost rynku preparatów do żywienia małych dzieci. Szacuje się, że w 2012 r. wielkość rynku detalicznego mogła wynosić ponad ton, a wartość tego rynku mogła przekraczać 500 mln EUR składniki mineralne) i wprowadzanego do obrotu z przeznaczeniem dla całej populacji lub określonych podgrup (np. ogólnie dla dzieci), ale nie wyłącznie dla małych dzieci w wieku 1 3 lat. AINIA (2013); EFSA (2013). Białka z mleka koziego i sojowego są używane w nielicznych produktach dostępnych na rynku. Preparat do początkowego żywienia niemowląt oznacza środek spożywczy przeznaczony dla niemowląt [tj. dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy] w ciągu pierwszych miesięcy życia, sam w sobie wystarczający, aby zostały spełnione potrzeby pokarmowe takich niemowląt do momentu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego (art. 2 ust. 2 lit. c) rozporządzenia w sprawie żywności dla określonych grup). Preparat do dalszego żywienia niemowląt oznacza środek spożywczy przeznaczony dla niemowląt [tj. dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy] w momencie wprowadzania odpowiedniego żywienia uzupełniającego, będący podstawowym składnikiem płynnym stopniowo coraz bardziej zróżnicowanego odżywiania takich niemowląt (art. 2 ust. 2 lit. d) rozporządzenia w sprawie żywności dla określonych grup). Preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt są obecnie regulowane dyrektywą Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniającą dyrektywę 1999/21/WE (Dz.U. L 401 z , s. 1), która również zawiera bardzo podobne definicje tych produktów. W rozporządzeniu w sprawie żywności dla określonych grup nakłada się na Komisję wymóg przyjęcia przepisów dotyczących preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt w drodze aktów delegowanych, z uwzględnieniem istniejących wymogów dyrektywy 2006/141/WE (art. 11 ust. 1 i motyw 27 rozporządzenia w sprawie żywności dla określonych grup). Z dniem 22 lutego 2020 r. nowe rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/127 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz informacji na ich temat, a także w odniesieniu do informacji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci (Dz.U. L 25 z , s. 1) uchyli i zastąpi dyrektywę 2006/141/WE. AINIA (2013), s Dane pochodzą z 11 państw członkowskich UE, które reprezentują około 74 % całkowitej populacji 28 państw członkowskich UE, oraz ze Szwajcarii. 4

5 Cena preparatów do żywienia małych dzieci jest zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich w zależności od szeregu parametrów, takich jak rola dystrybutorów i podatki. Ich cena jest podobna do ceny preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt (lub nieznacznie od niej niższa) oraz wyższa niż cena mleka krowiego czy mleka wzbogaconego 10. Preparaty do żywienia małych dzieci są dystrybuowane różnymi kanałami (sprzedawcy detaliczni, sklepy specjalistyczne, strony internetowe i apteki), przy czym ceny w aptekach są zazwyczaj nieco wyższe niż w supermarketach. Rynek preparatów do żywienia małych dzieci jest podzielony pomiędzy niewielką liczbę producentów. Produkty te są wytwarzane w kilku państwach członkowskich i w Szwajcarii i sprzedawane do pozostałych państw UE i państw trzecich. Producenci UE są światowymi liderami Wprowadzanie preparatów do żywienia małych dzieci na rynek 12 Najczęściej używanym określeniem przy wprowadzaniu preparatów do żywienia małych dzieci na rynek w UE jest mleko dla małych dzieci. Inne stosowane określenia to na przykład mleko dla juniora 13. Preparaty do żywienia małych dzieci są wprowadzane na rynek jako produkty o specjalnym składzie zaspokajające potrzeby żywieniowe małych dzieci. Używane są ogólne stwierdzenia dotyczące znaczenia/odpowiedniości produktów dla zdrowego rozwoju małych dzieci i produkty te są często przedstawiane jako odgrywające kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych małych dzieci. Podkreślana jest także trudność w zaspokojeniu tych potrzeb za pomocą normalnej diety. Często używanym argumentem przy wprowadzaniu tych produktów na rynek jest ich większa wartość odżywcza w porównaniu z mlekiem krowim (np. zawiera 40 razy więcej żelaza niż mleko krowie ). W tym kontekście stosowane są różnorodne oświadczenia żywieniowe w celu opisania składników dodanych do produktu, które są uznawane za korzystne dla małych dzieci (np. zawiera witaminę D lub z dodatkiem kwasów tłuszczowych omega-3 ), lub składników odżywczych, których zawartość w produkcie jest zmniejszona, aby zwiększyć jego odpowiedniość dla małych dzieci (np. obniżona zawartość białka ). Używane są również dozwolone oświadczenia zdrowotne dotyczące określonych składników i odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci oraz kładziony jest nacisk na składniki odżywcze uznawane za kluczowe dla małych dzieci (np. żelazo przyczynia się do normalnego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci ). Preparaty do żywienia małych dzieci są wprowadzane na rynek jako produkty przeznaczone dla małych dzieci w wieku 1 3 lat lub, w niektórych przypadkach, dla węższych grup wiekowych (1 2 i 2 3 lata). Odróżnienie tych produktów od preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia Dane przekazane przez państwa członkowskie i zainteresowane strony na etapie konsultacji (2014). Około dwóch trzecich wielkości francuskiej produkcji preparatów do żywienia małych dzieci jest przeznaczone na wywóz (z czego jedna trzecia jest wywożona do innych państw członkowskich UE, a dwie trzecie do państw trzecich), przy czym Francja wywozi trzykrotnie więcej niż wynosi jej wielkość przywozu, Secteur Français des Aliments de l'enfance (SFAE), 2014, Odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczącym preparatów do żywienia małych dzieci. Dane przekazane przez państwa członkowskie i zainteresowane strony na etapie konsultacji (2014). W przypadku produktów na bazie soi najczęściej używane określenie to napój sojowy dla małych dzieci. 5

6 niemowląt zapewnia się przez określenie produktu (np. mleko dla juniora ), oznaczenie przedziału wiekowego na etykiecie (np. +1 ) lub użycie odpowiedniej numeracji (1 w przypadku preparatów do początkowego żywienia niemowląt, 2 w przypadku preparatów do dalszego żywienia niemowląt, 3 i 4 w przypadku preparatów do żywienia małych dzieci) bądź zastosowanie innej kolorystyki lub innego wzoru etykiety. 3. POSTRZEGANIE PRZEZ KONSUMENTÓW I ICH ZACHOWANIE Praktyki w zakresie żywienia małych dzieci znacznie się różnią w całej UE, biorąc pod uwagę różnice społeczno-ekonomiczne i kulturowe, różnice w zaleceniach pracowników służby zdrowia i organów krajowych oraz dostępność produktów. Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić 14, że w państwach członkowskich po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia karmienie piersią zostaje znacznie ograniczone zarówno pod względem częstotliwości, jak i spożywanych ilości. Preparaty do żywienia konkurują z mlekiem krowim w diecie małych dzieci, a w poszczególnych państwach członkowskich występują różnice w preferencjach. Spożycie preparatów do żywienia małych dzieci jest co do zasady największe u dzieci w wieku miesięcy, a następnie spada. Jednocześnie można odnotować odpowiadający mu wzrost spożycia mleka krowiego. Różne źródła informacji wpływają na podejmowane przez rodziców i opiekunów decyzje dotyczące preparatów do żywienia małych dzieci, w tym nie tylko etykiety i reklama produktów, ale również porady ze strony pracowników służby zdrowia oraz wymiana dotychczasowych doświadczeń z rodziną i znajomymi. Najczęściej wysuwanym przez rodziców i opiekunów argumentem przemawiającym za stosowaniem preparatów do żywienia małych dzieci jest fakt, że zaspokajają one potrzeby żywieniowe małych dzieci i są bogatsze w składniki odżywcze od mleka krowiego. W niektórych państwa członkowskich spożycie preparatów do żywienia małych dzieci jest zalecane przez organy krajowe / pracowników służby zdrowia ze względów praktycznych (tj. trudność w osiągnięciu odpowiednich poziomów spożycia wszystkich składników odżywczych za pomocą zróżnicowanej diety). W innych państwach członkowskich pracownicy służby zdrowia i organy krajowe zalecają raczej spożycie mleka krowiego w kontekście zrównoważonej diety (czasami łącznie z suplementacją). 4. RAMY PRAWNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PREPARATÓW DO ŻYWIENIA MAŁYCH DZIECI Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE 15 (która w dużej mierze stanowi powtórzenie aktu przyjętego w 1989 r.) ustanawia przepisy dotyczące środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (tzw. dietetycznych środków spożywczych ), które obowiązują do dnia 19 lipca 2016 r. W dyrektywie tej definiuje się dietetyczne środki spożywcze jako środki Dane przekazane przez państwa członkowskie i zainteresowane strony na etapie konsultacji (2014). Dokument roboczy służb Komisji zawiera szczegółową analizę praktyk stosowanych w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech i Francji. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. L 124 z , s. 21). 6

7 spożywcze, które dzięki swojemu specjalnemu składowi lub procesowi wytwórczemu wyraźnie odróżniają się od środków spożywczych przeznaczonych do normalnego spożycia, odpowiadają deklarowanym celom żywieniowym i są sprzedawane w sposób wskazujący na ich właściwość (art. 1 ust. 2 dyrektywy). Dyrektywa nie zawiera wyczerpującego wykazu kategorii produktów, które należy uznawać za dietetyczne środki spożywcze, i na dzień dzisiejszy 17 państw członkowskich i Norwegia klasyfikują preparaty do żywienia małych dzieci jako dietetyczne środki spożywcze 16 na podstawie powyższej definicji. W rezultacie produkty te muszą być zgodne z przepisami dyrektywy 2009/39/WE, w szczególności z ogólną zasadą, zgodnie z którą charakter lub skład tych produktów zapewnia ich zgodność ze specjalnym przeznaczeniem żywieniowym (art. 3 ust. 1 dyrektywy). Ponadto muszą one spełniać obowiązkowe wymogi dotyczące etykietowania, na przykład muszą wskazywać, że są odpowiednie do celu, dla którego są przeznaczone (art. 9 dyrektywy), i muszą zostać zgłoszone właściwym organom państw członkowskich, w których są wprowadzane na rynek (art. 11 dyrektywy). 10 państw członkowskich nie klasyfikuje preparatów do żywienia małych dzieci jako dietetyczne środki spożywcze 17. W 2011 r. Komisja przyjęła wniosek ustawodawczy mający na celu uproszczenie ram prawnych mających zastosowanie do dietetycznych środków spożywczych 18. Wniosek miał na celu zniesienie przestarzałej koncepcji dietetycznych środków spożywczych, uchylenie dyrektywy 2009/39/WE i zastąpienie jej nowymi ramami obejmującymi środki spożywcze dla określonych wrażliwych grup ludności, w odniesieniu do których potrzebne były szczególne przepisy. Parlament Europejski i Rada przyjęły wniosek w zmienionej formie (rozporządzenie w sprawie żywności dla określonych grup) i utrzymały preparaty do żywienia małych dzieci poza zakresem rozporządzenia, lecz podjęły decyzję o zobowiązaniu Komisji do przeprowadzenia dalszej analizy w sprawozdaniu, jeżeli konieczne będą przepisy szczegółowe dotyczące tych produktów. Rozporządzenie w sprawie żywności dla określonych grup wejdzie w życie w dniu 20 lipca 2016 r. W tym dniu dyrektywa 2009/39/WE zostanie uchylona i preparaty do żywienia małych dzieci dostępne obecnie na rynku jako dietetyczne środki spożywcze zostaną sklasyfikowane jako normalne środki spożywcze, wzbogacone o określone składniki odżywcze i przeznaczone dla określonej podgrupy społeczeństwa (np. małych dzieci), tak jak ma to już miejsce w 10 państwach członkowskich, które nie klasyfikują preparatów do żywienia małych dzieci jako dietetyczne środki spożywcze. W nowych ramach prawnych preparaty do żywienia małych dzieci są objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 19 i muszą być zgodne z przepisami tego rozporządzenia (np. dotyczącymi dodawania witamin i składników mineralnych oraz dotyczącymi etykietowania, prezentacji i Dane przekazane przez państwa członkowskie (2014). Dane przekazane przez państwa członkowskie (2014). Preparaty do żywienia małych dzieci nie są dostępne na rynku w Danii. Komisja Europejska, 2011, Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, COM(2011) 353. Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz.U. L 404 z , s. 26). 7

8 reklamy). Art. 15 rozporządzenia stanowi, że państwa członkowskie mogą, do celów monitorowania rynku, nałożyć na producentów obowiązek informowania o wprowadzeniu żywności do obrotu. Preparaty do żywienia małych dzieci muszą również spełniać pozostałe odpowiednie przepisy prawa Unii, które mają zastosowanie do wszystkich środków spożywczych. Na przykład preparaty do żywienia małych dzieci muszą być bezpieczne zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 20. Dodatki do żywności, pozostałości pestycydów oraz nowe substancje zawarte w preparatach do żywienia małych dzieci muszą być zgodne odpowiednio z przepisami rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/ , (WE) nr 396/ oraz (WE) nr 258/ Preparaty do żywienia małych dzieci muszą zawierać informacje o wartości odżywczej, wraz z informacjami na temat wartości odżywczej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/ , i mogą zawierać określone oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dozwolone na szczeblu UE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 25. Stosowanie takich oświadczeń musi być zgodne ze szczegółowymi warunkami stosowania, jak również z zasadami ogólnymi i wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006. W szczególności w art. 3 rozporządzenia zabrania się stosowania oświadczeń wprowadzających w błąd oraz oświadczeń budzących wątpliwości co do bezpieczeństwa lub adekwatności odżywczej innej żywności. W art. 4 ust. 1 przewiduje się: [profile składników odżywczych] którym musi odpowiadać żywność lub pewne kategorie żywności, aby mogły być one opatrzone oświadczeniem żywieniowym lub zdrowotnym (...) 26. W art. 10 ust. 3 przewiduje Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z , s. 1). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z , s. 16). Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z , s. 1). Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (Dz.U. L 43 z , s. 1). Rozporządzenie (WE) nr 258/97 zostanie uchylone w dniu 1 stycznia 2018 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz.U. L 327 z , s. 1). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z , s. 18). Przepisy rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 dotyczące informacji o wartości odżywczej będą w pełni stosowane od dnia 13 grudnia 2016 r. Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U. L 404 z , s. 9). Profile składników odżywczych, które ma opracować Komisja, nie są jeszcze gotowe, w związku z czym warunek ten nie ma zastosowania w tym momencie. 8

9 się, że odniesienia do ogólnych korzyści, jakie przynosi dana żywność dla ogólnego dobrego stanu zdrowia, mogą być zamieszczone jedynie w przypadku, gdy towarzyszą mu bardziej szczegółowe oświadczenia zdrowotne. Krajowe przepisy dotyczące preparatów do żywienia małych dzieci istnieją jedynie we Francji i zostały przyjęte w kontekście ustawodawstwa w zakresie dietetycznych środków spożywczych DORADZTWO NAUKOWE EFSA W ZAKRESIE PREPARATÓW DO ŻYWIENIA MAŁYCH DZIECI Przygotowując niniejsze sprawozdanie, Komisja Europejska zwróciła się do EFSA o poradę naukową. W swojej opinii z dnia 9 października 2013 r. 28 EFSA stwierdziła, że preparaty do żywienia małych dzieci są jednym ze sposobów zwiększenia spożycia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3, żelaza i witaminy D przez niemowlęta i małe dzieci (EFSA wskazała te składniki odżywcze oraz jodynę jako te, których dotyczy ryzyko niedoborów u niektórych niemowląt i małych dzieci w UE). Niemniej zdaniem EFSA inne środki, takie jak wzbogacone mleko krowie, wzbogacone zboża i żywność na bazie zbóż, suplementy lub wczesne włączenie mięsa i ryb do żywienia uzupełniającego i ich regularne spożywanie, stanowią inne skuteczne rozwiązania alternatywne pozwalające zwiększyć spożycie tych składników odżywczych. W związku z powyższym EFSA doszła do wniosku, że nie można stwierdzić żadnej wyjątkowej roli preparatów do żywienia małych dzieci, tak więc nie można ich uznać za konieczne do zaspokojenia potrzeb żywieniowych małych dzieci w porównaniu z innymi środkami spożywczymi, które można włączyć do ich normalnej diety. W swojej opinii z dnia 26 czerwca 2014 r. 29 EFSA zauważyła ponadto, że preparaty spożywane w pierwszym roku życia mogą być nadal spożywane przez małe dzieci, dlatego też nie uznał za konieczne zaproponowania szczegółowych kryteriów dotyczących składu preparatów do żywienia małych dzieci. 6. PODSUMOWANIE KWESTII ZWIĄZANYCH Z PREPARATAMI DO ŻYWIENIA MAŁYCH DZIECI Jak opisano w poprzednich sekcjach, preparaty do żywienia małych dzieci są powszechne w UE. Unijny rynek tych produktów zwiększa się i dotychczas swobodny obrót tymi produktami na rynku wewnętrznym odbywał się w sposób wydajny. Producenci UE są światowymi liderami i w tym kontekście należy zaznaczyć, że w ramach Kodeksu Żywnościowego odbywa się obecnie przegląd STAN , który będzie również obejmował zmienione przepisy dotyczące preparatów do żywienia małych dzieci. Z żywieniowego punktu widzenia preparaty do żywienia małych dzieci nie są konieczne, ale są jednym ze sposobów na zwiększenie spożycia określonych składników odżywczych, których dotyczy ryzyko niedoborów u niektórych małych Arrêté du 30 mars 1978 fixant les dispositions relatives aux aliments lactés diététiques, JO s. NC EFSA (2013). EFSA (2014). Kodeks Żywnościowy, norma Kodeksu Żywnościowego dotycząca preparatów do dalszego żywienia norma Kodeksu Żywnościowego

10 dzieci w UE. Nie zgłoszono żadnych problemów z bezpieczeństwem w odniesieniu do preparatów do żywienia małych dzieci w UE, a zawartość różnych składników odżywczych w tych produktach zasadniczo mieści się w przedziałach dozwolonych stężeń w preparatach do dalszego żywienia niemowląt. Niektóre preparaty do żywienia małych dzieci mogą jednak zawierać substancje (np. cukry, dodatki smakowe) w ilościach, które co do zasady nie są zalecane dla małych dzieci (mając na względzie znaczenie spożycia cukrów w rozwoju otyłości czy wpływ cukrów lub dodatków smakowych na kształtowanie się smaku u małych dzieci). Innym preparatom może brakować składników odżywczych zidentyfikowanych jako zagrożone ryzykiem niedoboru u małych dzieci lub mogą one zawierać składniki odżywcze, w przypadku których nie ma takiego zagrożenia. Kwestie te można uregulować za pośrednictwem ram prawnych dotyczących środków spożywczych w UE. Na przykład na produktach tych należy podawać informacje o wartości odżywczej zgodnie z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011. Ponadto produkt może być opatrzony oświadczeniami wyłącznie zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. W takim przypadku art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 stanowi, że ogólne odniesienia do nieswoistych korzyści, jakie przynosi dany produkt dla zdrowia (mogą one obejmować odniesienia do odpowiedniości produktu dla małych dzieci), można zamieszczać jedynie w przypadku, gdy towarzyszy im określone oświadczenie zdrowotne (np. wapń i witamina D są potrzebne do normalnego wzrostu i rozwoju kości u dzieci ). Ponadto art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 można wykorzystać w celu ustanowienia warunków dotyczących profili składników odżywczych, z którymi muszą być zgodne preparaty do żywienia małych dzieci, aby mogły być opatrzone oświadczeniami (a tym samym w celu zapewnienia odpowiedniego składu preparatów opatrzonych oświadczeniami). Dotychczas nie zastosowano jednak art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. Sformułowania użyte przy wprowadzaniu na rynek preparatów do żywienia małych dzieci mogą być w niektórych przypadkach uważane za wprowadzające w błąd, ponieważ budzą nieuzasadnione wątpliwości co do adekwatności odżywczej zwykłej żywności (np. stwierdzenie zawiera 40 razy więcej żelaza niż mleko krowie, podczas gdy mleko krowie z założenia nie ma zawierać żelaza). Z prawnego punktu widzenia jednak stanowiłoby to niewłaściwe zastosowanie odpowiednich przepisów prawa Unii (np. art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, w którym zabrania się stosowania oświadczeń, które budzą wątpliwości co do adekwatności odżywczej innej żywności. Począwszy od dnia 20 lipca 2016 r., wszystkie preparaty do żywienia małych dzieci obecne na rynku w UE będą klasyfikowane w taki sam sposób (normalna żywność wzbogacona o określone składniki odżywcze) i będą musiały być zgodne z odpowiednimi istniejącymi przepisami horyzontalnymi unijnego prawa żywnościowego. Chociaż nie oczekuje się żadnej zmiany w tych państwach członkowskich, które już klasyfikują preparaty do żywienia małych dzieci jako środki spożywcze przeznaczone do normalnego spożycia, na podstawie informacji dostępnych na tym etapie można już przewidzieć niektóre zmiany w pozostałych 17 państwach członkowskich. Na przykład oczekuje się, że uchylenie dyrektywy 2009/39/WE otworzy dostęp do rynku przez zniesienie szczególnego statusu dietetycznych środków spożywczych i 10

11 uchylenie ogólnych wymogów dotyczących składu oraz istniejącej procedury zgłaszania mającej zastosowanie do dietetycznych środków spożywczych. Teoretycznie mogłoby to zwiększyć konkurencję i poszerzyć ofertę produktów oraz pozytywnie wpłynąć na ceny. Mimo że większa konkurencja mogłaby utrudnić producentom preparatów do żywienia małych dzieci uzyskanie zwrotu z inwestycji, otwarcie rynku zwiększyłoby konkurencję w ogólnym sektorze spożywczym i zmniejszyłoby zakłócenia w funkcjonowaniu rynku. Nastąpiłoby zwiększenie pewności prawa (wszystkie produkty zostałyby sklasyfikowane w ten sam sposób w całej UE), uproszczenie ram prawnych oraz zmniejszenie obciążenia administracyjnego dla przedsiębiorstw (np. zniesienie procedury zgłaszania dietetycznych środków spożywczych, pod warunkiem że państwa członkowskie nie będą wymagały zgłaszania wzbogaconych środków spożywczych). Należy oczekiwać pewnych kosztów związanych z przygotowaniem nowej receptury i etykietowaniem (np. zgodność produktów obecnie klasyfikowanych jako dietetyczne środki spożywcze z wymogami dotyczącymi witamin i składników mineralnych określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1925/2006, dostosowanie etykiet tych produktów w celu usunięcia odniesień do dietetycznych środków spożywczych lub stosowanie się do przepisów w zakresie informacji o wartości odżywczej określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, począwszy od dnia 13 grudnia 2016 r.). Można by argumentować, że wraz z uchyleniem dyrektywy 2009/39/WE i określonego w niej ogólnego wymogu, zgodnie z którym charakter lub skład produktów musi zapewniać ich zgodność ze specjalnym przeznaczeniem żywieniowym, producenci, którzy obecnie wprowadzają na rynek preparaty do żywienia małych dzieci jako dietetyczne środki spożywcze, zyskają większą elastyczność, jeżeli chodzi o decydowanie o składzie swoich produktów, co może doprowadzić do niesatysfakcjonującego składu tych środków spożywczych. Na tym etapie nie można przewidzieć wszystkich zmian na rynku po 2016 r., w związku z czym w niniejszym opisie nie można w pełni uwzględnić wszystkich potencjalnie istotnych czynników. Jednym elementem powodującym dużą niepewność, który mógłby znacznie wpłynąć na przyszłe zmiany w tym obszarze, jest sposób, w jaki państwa członkowskie zareagują po uchyleniu dyrektywy 2009/39/WE. W każdym przypadku Komisja oceni wszystkie projekty przepisów krajowych, aby sprawdzić ich zgodność z prawem Unii. 7. STRESZCZENIE STANOWISK PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I ZAINTERESOWANYCH STRON Większość ekspertów z państw członkowskich, z którymi konsultowano się w sprawie konieczności podjęcia na szczeblu UE szczególnych działań w związku z preparatami do żywienia małych dzieci, wyraziła poparcie dla nowych działań. Eksperci z innych państw członkowskich wyrazili odmienny pogląd, twierdząc, że podjęcie szczególnych działań w związku z preparatami do żywienia małych dzieci nie jest konieczne, oraz w szczególności zgłaszając obawy, że dodatkowe działania bez uzasadnienia podniosą ich status, co w konsekwencji wprowadzi w błąd konsumentów. Wspomniane organy krajowe podkreśliły również, że przepisy horyzontalne unijnego prawa żywnościowego mogą efektywnie regulować te produkty (jak ma to już miejsce w dziesięciu państwach członkowskich). 11

12 Większość zainteresowanych stron (zarówno z sektora, jak i niezwiązanych z sektorem) wyraziła poparcie dla dodatkowych działań. 8. WNIOSKI Zgodnie z art. 12 rozporządzenia w sprawie żywności dla określonych grup w niniejszym sprawozdaniu odniesiono się do konieczności o ile taka występuje przyjęcia szczególnych przepisów dotyczących wymogów związanych ze składem i etykietowaniem w odniesieniu do napojów na bazie mleka i podobnych produktów przeznaczonych dla małych dzieci (tj. preparatów do żywienia małych dzieci). Można wyciągnąć następujące wnioski: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał w 2013 r. opinię naukową dotyczącą preparatów do żywienia małych dzieci, zgodnie z którą preparaty te są jednym ze sposobów na zwiększenie spożycia określonych składników odżywczych, których dotyczy ryzyko niedoborów u niektórych małych dzieci w UE. Zdaniem EFSA produkty te nie odgrywają jednak żadnej wyjątkowej roli i nie można ich uznać za konieczne do zaspokojenia potrzeb żywieniowych małych dzieci w porównaniu z innymi środkami spożywczymi, które można włączyć do ich normalnej diety; skład preparatów do żywienia małych dzieci jest zróżnicowany. Zawartość różnych składników odżywczych w tych produktach zasadniczo mieści się jednak w przedziałach dozwolonych stężeń w preparatach do dalszego żywienia niemowląt. Nie zgłoszono żadnych problemów z bezpieczeństwem w odniesieniu do tych preparatów; wydaje się, że prawidłowe i pełne zastosowanie ogólnych ram unijnego prawa żywnościowego wystarczy do odpowiedniego uregulowania składu preparatów do żywienia małych dzieci (np. dodatków do żywności, dodawania witamin i składników mineralnych oraz stosowania nowych substancji) oraz informowania o właściwościach preparatów (np. informacji na temat żywności, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych); po dniu 20 lipca 2016 r. sytuacja zmieni się w tych państwach członkowskich, które obecnie klasyfikują preparaty do żywienia małych dzieci jako dietetyczne środki spożywcze w rezultacie uchylenia dyrektywy 2009/39/WE i określonego w niej ogólnego wymogu, zgodnie z którym charakter lub skład produktów musi zapewniać ich zgodność ze specjalnym przeznaczeniem żywieniowym. Na tym etapie nie można przewidzieć wielu zmian, które nastąpią po 2016 r., z uwagi na brak konkretnych informacji na temat tego, w jaki sposób przedsiębiorcy lub konsumenci dostosują się do nowych ram prawnych ani w jaki sposób państwa członkowskie zareagują na szczeblu krajowym na możliwość dalszego stosowania wyżej wspomnianego przepisu dyrektywy 2009/39/WE. W każdym przypadku Komisja oceni wszystkie projekty przepisów krajowych, aby sprawdzić ich zgodność z prawem Unii. 12

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.8.2013 C(2013) 5405 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2015 r. C(2015) 6507 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Żywność przeznaczona dla sportowców

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Żywność przeznaczona dla sportowców KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2016 r. COM(2016) 402 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Żywność przeznaczona dla sportowców PL PL 1. 2. 3. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 230/8 PL 25.8.2016 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1413 z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012 ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności,

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 119/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.5.2011 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2011 z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.3.2016 r. COM(2016) 138 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wykonania uprawnień przekazanych Komisji na mocy rozporządzenia (UE)

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010

Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010 Rejestr produktów podlegających zgłoszeniu do Głównego Inspektora Sanitarnego 2007-2010 Analiza rejestru powiadomień o pierwszym wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych Środki spożywcze specjalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI STAŁEGO KOMITETU DS. ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO I ZDROWIA ZWIERZĄT

WNIOSKI STAŁEGO KOMITETU DS. ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO I ZDROWIA ZWIERZĄT 14 grudnia 2007 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA ROZPORZĄDZENIA NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 20 GRUDNIA 2006 ROKU W SPRAWIE OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH DOTYCZĄCYCH ŻYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 25 stycznia 2011 r. (25.01) (OR. en) 5610/11 DENLEG 7

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 25 stycznia 2011 r. (25.01) (OR. en) 5610/11 DENLEG 7 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 25 stycznia 2011 r. (25.01) (OR. en) 5610/11 DENLEG 7 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 21 stycznia 2011 r. Do: Sekretariat Generalny Rady Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 26.6.2015 L 161/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1005 z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów ołowiu w niektórych środkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2015 r. C(2015) 6478 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 25.9.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013

Bardziej szczegółowo

Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego ***I

Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego ***I 15.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 332 E/183 P7_TC1-COD(2010)0377 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 czerwca 2012 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/35 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla i małych dzieci oraz

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (9) Na podstawie przedstawionych danych Urząd stwierdził,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (9) Na podstawie przedstawionych danych Urząd stwierdził, 23.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/13 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 957/2010 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 Dokument z posiedzenia 2014 C7-0133/2013 2011/0156(COD) 23.05.2013 STANOWISKO PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ W PIERWSZYM CZYTANIU Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Po kilku latach dyskusji na poziomie europejskim oraz wielu konsultacji z organizacjami producentów

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 15

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 15 454 31996L0008 L 55/22 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 6.3.1996 DYREKTYWA KOMISJI 96/8/WE z dnia 26 lutego 1996 r.w sprawie żywności przeznaczonej do użycia w dietach o obniżonej energetyczności

Bardziej szczegółowo

GDA (Guideline Daily Amount = Wskazane Dzienne Spożycie)

GDA (Guideline Daily Amount = Wskazane Dzienne Spożycie) 1. Czym jest GDA? GDA (Guideline Daily Amount = Wskazane Dzienne Spożycie) to wartości poziomu spożycia poszczególnych składników odżywczych w codziennej diecie zostały wyznaczone przez naukowców dla przeciętnego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do suplementów diety 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - nowelizacja

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - nowelizacja Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - nowelizacja Podstawowym aktem prawnym z zakresu prawa żywnościowego w Polsce jest ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/39/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/39/WE 20.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 124/21 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 2.2.2016 L 25/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/127 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie

Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie H. Dyląg, 1 H. Weker 1, M. Barańska 2 1 Zakład Żywienia 2 Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej karmienie na żądanie 7-5 posiłków 3 posiłki

Bardziej szczegółowo

Nowe wymagania UE w znakowaniu żywności TOMASZ DOŁGAŃ

Nowe wymagania UE w znakowaniu żywności TOMASZ DOŁGAŃ Nowe wymagania UE w znakowaniu żywności TOMASZ DOŁGAŃ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 283/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.10.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Uwaga - ten akt prawny prezentowany jest w wersji pierwotnej czyli nieujednoliconej.

Uwaga - ten akt prawny prezentowany jest w wersji pierwotnej czyli nieujednoliconej. Uwaga - ten akt prawny prezentowany jest w wersji pierwotnej czyli nieujednoliconej. Dz.U.2010.180.1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania

Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Doświadczenia firmy Unilever w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych odnośnie tłuszczów do smarowania Paweł Badowski Regulatory Affairs Manager Unilever Polska Oświadczenia zdrowotne w teorii i praktyce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

OLEJ Z MIKROGLONÓW SCHIZOCHYTRIUM BOGATY W DHA I EPA

OLEJ Z MIKROGLONÓW SCHIZOCHYTRIUM BOGATY W DHA I EPA Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6 lipca 2012 r. NFU 786 OLEJ Z MIKROGLONÓW SCHIZOCHYTRIUM BOGATY W DHA I EPA Szanowny Panie, pragnę poinformować o rozpatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 29/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasadności finansowania środka spożywczego specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 12.12.2013 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 12.12.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.12.2013 C(2013) 8887 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 12.12.2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 11.12.2015 L 327/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 2)3)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 2)3) Dziennik Ustaw Nr 180 13683 Poz. 1214 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 2)3) Na podstawie art. 26 ust.

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13083/12 (07.08) (OR. en) 13083/12 DENLEG 77 AGRI 532

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13083/12 (07.08) (OR. en) 13083/12 DENLEG 77 AGRI 532 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 13083/12 (07.08) (OR. en) 13083/12 DENLEG 77 AGRI 532 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 30 lipca 2012 r. Do: Sekretariat Generalny Rady Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj!

Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! Informacja na opakowaniach żywności Dobry zwyczaj - zawsze czytaj! dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW dr inż. Marta Sajdakowska Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Warszawa, 15.01.2014 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) 31.5.2016 PL L 142/5 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/854 z dnia 30 maja 2016 r. dopuszczające niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż oświadczenia odnoszące

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 grudnia 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 grudnia 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 1 grudnia 2015 r. (OR. en) 14805/15 DENLEG 156 AGRI 626 SAN 413 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 27 listopada 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: D042070/01

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 17.12.2015 2015/0000(DEA) WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI złożony zgodnie z art. 105 ust.

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 156/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH ZAKRESIE WYBRANYCH GRUP ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 ROKU.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 22 października 2010 r. Druk nr 998 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/10 6.2.2015 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/175 z dnia 5 lutego 2015 r. ustanawiające, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia pentachlorofenolem i dioksynami, szczególne warunki mające

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw

USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 208,

Bardziej szczegółowo

dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych

dyrektywy Rady 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. ZDROWIA I KONSUMENTÓW grudzień 2012 WYTYCZNE DLA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW W SPRAWIE KONTROLI ZGODNOŚCI Z PRAWODAWSTWEM UE W ODNIESIENIU DO: rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie nowej żywności. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie nowej żywności. (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2013 r. COM(2013) 894 final 2013/0435 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie nowej żywności (Tekst mający znaczenie dla EOG) PL PL

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Klaudyna Terlicka, Principal Regulatory Advisor 21 Październik 2011 Innovation Nutrition Regulatory Safety Sensory Leatherhead Food Research 1919 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) Dz.U.07.137.967 2010.01.22 zm. Dz.U.2010.9.63 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.) Na

Bardziej szczegółowo

ZDROWO JEM. Mamo! Tato! - ZDROWO ROSNE!

ZDROWO JEM. Mamo! Tato! - ZDROWO ROSNE! Mamo! Tato! To od Was zależy, co znajdzie się na moim talerzu, a potem - w brzuszku. Wybierajcie mądrze i nauczcie mnie jeść zdrowe oraz smaczne produkty. Tę naukę musimy zacząć już teraz. Kolorowanka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 20.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/11 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 155/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ NOWE PRZEPISY ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ I. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 pa ździernika 2011 W dniu 12 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE SFORMUŁOWANIA ZATWIERDZONYCH OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (TZW. OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE SFORMUŁOWANIA ZATWIERDZONYCH OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (TZW. OŚWIADCZEŃ ŻYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCH OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE SFORMUŁOWANIA ZATWIERDZONYCH OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (TZW. ELASTYCZNOŚĆ BRZMIENIA) ZALECENIA OPRACOWANE PRZEZ EKSPERTÓW Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE UCZESNTICZĄCYCH W PRACACH GRUPY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2015 r. COM(2015) 209 final Embargo vista Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia..... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW 1 . USTAWA O PASZACH Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2014

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-92-10 Druk nr 3358 Warszawa, 19 sierpnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniająca dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniająca dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.9.2012 r. COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD) Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu PL PL

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 21.11.2013 2013/0165(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.133.2012/15 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska 23

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4944 Poz. 437 437 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Pytania/pola zaznaczone (*) są obowiązkowe. Prosimy wpisać N/A w przypadku gdy pole nie dotyczy twojego przedsiębiorstwa.

ANKIETA. Pytania/pola zaznaczone (*) są obowiązkowe. Prosimy wpisać N/A w przypadku gdy pole nie dotyczy twojego przedsiębiorstwa. ANKIETA Informacje podane w niniejszej ankiecie mają charakter poufny i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji projektu TRAFOON. Analiza zawartych treści będzie pomocna w określeniu najistotniejszych

Bardziej szczegółowo

Żywienie pediatryczne Załącznik nr 1

Żywienie pediatryczne Załącznik nr 1 Żywienie pediatryczne Załącznik nr 1 Lp. GRAMATURA OPIS Ilość Cena jedn. Netto VAT % Cena jedn. Brutto Wartość brutto Producent mieszanka początkowa typu HA z dodatkiem frukto i 1 400g galaktooligosacharydów,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 3.6.2014 L 164/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/63/UE z dnia 15 maja 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu PARLAMENT EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Produkty biobójcze w materiałach do kontaktu z żywnością

Produkty biobójcze w materiałach do kontaktu z żywnością URZĄD REJESTRACJI PRODUKTOW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Produkty biobójcze w materiałach do kontaktu z żywnością dr Elżbieta Buchmiet Departament Informacji o Produktach Biobójczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących 30.12.2006 L 404/9 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności PARLAMENT EUROPEJSKI I

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy rejestr dodatków paszowych utworzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003

Wspólnotowy rejestr dodatków paszowych utworzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Wspólnotowy rejestr dodatków paszowych utworzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Objaśnienia (stan na: wydanie - Wrzesień 2006 r.) [Rev 6 ] Dyrekcja D Zdrowie i Dobrostan Zwierząt Dział D2

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

MAKRANA sp. z o.o. ul. Umultowska 32 61-614 Poznań

MAKRANA sp. z o.o. ul. Umultowska 32 61-614 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.148.2012/36 ZPO Poznań, dnia marca 2013 r. MAKRANA sp. z o.o. ul. Umultowska 32 61-614 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE - definicja Prawidłowe odżywianie to nie tylko dostarczenie organizmowi energii, ale także

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do przesłanej przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2011 r., znak SPS-023-21844/11, interpelacji pani poseł Beaty

Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do przesłanej przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2011 r., znak SPS-023-21844/11, interpelacji pani poseł Beaty Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do przesłanej przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2011 r., znak SPS-023-21844/11, interpelacji pani poseł Beaty Mazurek w sprawie obniżenia stawki podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 1, ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1830/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1026 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.6.2008 r. COM(2008) 393 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE WYKONANIA ARTYKUŁU 9 DYREKTYWY RADY

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sheet1. Żywienie pediatryczne Załącznik nr 1 Zadanie nr 1. Cena jedn. Cena jedn. Wartość Lp. GRAMATURA OPIS Ilość Netto VAT % Brutto brutto Producent

Sheet1. Żywienie pediatryczne Załącznik nr 1 Zadanie nr 1. Cena jedn. Cena jedn. Wartość Lp. GRAMATURA OPIS Ilość Netto VAT % Brutto brutto Producent Żywienie pediatryczne Załącznik nr 1 Zadanie nr 1 Cena jedn. Cena jedn. Wartość Lp. GRAMATURA OPIS Ilość Netto VAT % Brutto brutto Producent mieszanka początkowa typu HA z dodatkiem frukto i 1 400g galaktooligosacharydów,

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 67/22 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/355 z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 21 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 21 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 20.08.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.139.2014 DECYZJA Nr 21

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 16/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2005 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Warunki przywozu produktów złożonych do UE

Warunki przywozu produktów złożonych do UE Warunki przywozu produktów złożonych do UE Decyzja Komisji 2007/275 z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw

Bardziej szczegółowo