STRUMIEÑ O MARYJO WITAM CIÊ PRAWDY DOBRA PIÊKNA MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRUMIEÑ O MARYJO WITAM CIÊ PRAWDY DOBRA PIÊKNA MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R."

Transkrypt

1 MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R. STRUMIEÑ PRAWDY DOBRA PIÊKNA O MARYJO WITAM CIÊ godzinie. Wymawiaj¹c ostatnie s³owa, Matka Bo a roz³o y³a rêce, przekazuj¹c nam œwiat³o, tak silne jak gdyby odblask wychodz¹cy z Jej r¹k.. To œwiat³o dotar- ³o do naszego wnêtrza, do najg³êbszej g³êbi duszy i sprawi³o, eœmy siê widzieli w Bogu, który jest tym œwiat³em wyraÿniej ni w najlepszym zwierciadle. Padliœmy na kolana i po- 13 maja 1917 roku; piêkny, pogodny dzieñ jak wiele innych. Miejsce na pastwisko wybraliœmy ko³o Barreiro, gdzie przyszliœmy w godzinach po³udniowych.. Bawiliœmy siê z Hiacynt¹ i Franciszkiem na szczycie zbocza Cova da Iria, kiedy nagle ujrzeliœmy jakby b³yskawicê. Zaczêliœmy schodziæ ze zbocza poganiaj¹c owce w stronê drogi. Kiedy do- szliœmy do po³owy zbocza, blisko du ego dêbu, zobaczyliœmy znowu b³yskawicê, a po zrobieniu kilku kroków dalej, ujrzeliœmy na skalnym dêbie Pani¹ w bia- ³ej sukni, promieniuj¹c¹ jak s³oñce. Jaœnia³a œwiat³em jeszcze jaœniejszym ni promienie s³oneczne, które œwiec¹ przez kryszta³owe naczynie z wod¹. Zaskoczeni tym widzeniem zatrzymaliœmy siê. Byliœmy tak blisko, e znajdowaliœmy siê w obrêbie œwiat³a, które J¹ otacza³o, mnie wiêcej o 1,5 m odleg³oœci. Potem nasza Droga Pani powiedzia³a Nie bójcie siê! Nic z³ego wam nie zrobiê. Jestem z nieba. Przysz³am was prosiæ, abyœcie tu przychodzili przez 6 kolejnych miesiêcy, dnia 13, o tej samej wtarzali bardzo pobo ne O Trójco Przenajœwiêtsza, uwielbiam Ciê, Mój Bo e, Mój Bo e kocham Ciê w Najœwiêtszym Sakramencie.. Nasza Droga Pani doda³a: Odmawiajcie codziennie ró- aniec. Potem zaczê³a unosiæ siê w stronê wschodu i wreszcie znik³a w nieskoñczonej odleg³oœci. /Z relacji Siostry ucji/ Od tego wydarzenia, 13 maja bie ¹cego roku, mija 90 lat. W 20 rocznicê zamachu na papie a Jana Paw³a II, nasza parafia 13 maja 2001 roku, prze y³a poœwiêcenie figury Matki Bo ej Fatimskiej przywiezionej z pielgrzymki do Fatimy, Pary a, Lourdes, Barcelony, La Salette. 19 marca 2001 roku w Fatimie figura zosta- ³a zakupiona przez naszego parafianina, a 13 maja tego roku w niedzielê na Mszy œw. O godz uroczyœcie poœwiecona i intronizowana na o³tarzu Matki Bo ej Ró- añcowej. Ze wzruszeniem wspominam wybór figury matki Bo ej w Fatimie oraz zakupienie kryszta³owego ró añca dla figury, który zosta³ poœwiêcony w bazylice fatimskiej, a tak e cudowne ocalenie wszystkich pielgrzymów w czasie podró y autokarem przez Alpy. Matka Najœwiêtsza zaprasza nas na majowe nabo eñstwa, aby razem z Ni¹ wielbiæ w Jezusie wystawionym w Najœwiêtszej Eucharystii Trójcê Przenajœwiêtsz¹. Wasz duszpasterz Ks. Pra³at Oskar Kuska

2 życia parafii ZChrzest przyjêli: Pawe³ Oskar Budny Lena Agnieszka Dybczyñska Zuzanna Karolina Król Magda Koralia Micek Kacper Dariusz Micek Krzysztof Henryk Rygiel Julia Maria Wróbel Sakrament ma³ eñstwa przyjêli: Mariusz Pacholec Beata Œwi¹tek Do wiecznoœci odeszli: Walenty Wyczesany l. 73 Wiktor erdka l. 85 Alojzy Hawe³ka l. 65 We wtorek l maja, w œwiêto œw. Józefa Robotnika, modlimy siê w intencji bezrobotnych oraz pracodawców. Nabo eñstwa majowe bêd¹ odprawiane w niedzielê o godz , a w tygodniu po Mszach wieczornych. W Zbytkowie o godz Dzieci na nabo eñstwach otrzymywaæ bêd¹ okolicznoœciowe obrazki. W czwartek 3 maja Uroczystoœæ NMP Królowej Polski. W tym dniu obchodzimy tak e œwiêto MB Strumieñskiej. Po ka dej Mszy œw. nabo eñstwo do MB Strumieñskiej. Pamiêtamy o wywieszeniu flag narodowych. W czwartek 3 maja bezpoœrednio po wieczornej Mszy œwiêtej zapraszamy na wystêp chóru Lutnia. Chór przedstawi program (utwory cerkiewne, a tak e polskie, europejskie i amerykañskie utwory religijne), z którym wyst¹pi podczas Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2007 w Bia³ymstoku (11 V 2007) oraz na koncercie muzyki religijnej w koœciele katolickim w Bia³owie y (12 V 2007). Z okazji I czwartku, I pi¹tku, i I soboty miesi¹ca maja zapraszamy do Spowiedzi i Komunii wynagradzaj¹cej. SpowiedŸ dla uczniów Szko³y Podstawowej w czwartek od godz Dla m³odzie y gimnazjalnej w pi¹tek od godz Dla M³odzie- y starszej i maturalnej w pi¹tek od godz tej. Msza m³odzie owa w intencji Maturzystów w pi¹tek 4 maja o godzinie Na Mszê Œw. szczególnie zapraszmy wszystkich maturzystów z rodzicami. Odwiedziny chorych parafian w pi¹tek 4 maja od godziny maja wspomnienie œw. Floriana - patrona stra aków. Msza w intencji Ojczyzny i Stra aków 3 maja o godz maja w poniedzia³ek Uroczystoœæ œw. Stanis³awa biskupa i mêczennika, Patrona Polski. W tym dniu w katedrze œwiêcenia diakonatu. 9 maja przypada 14 rocznica ingresu ks. Bp. Ordynariusza Tadeusza Rakoczego. 13 maja w niedzielê Czuwanie Fatimskie. O godz procesja z figurk¹ MB z kaplicy Szkolnej do koœcio³a, nastêpnie Msza œw. o godz Czuwanie poprowadz¹: dzieci od , nabo eñstwo majowe z udzia³em dzieci, m³odzie i grupy modlitewne od , Siostry Zakonne od , Czciciele NSPJ i Miosierdzia Bo ego od , Czciciele Matki Bo ej od O godz Nabo eñstwo Uzdrowienia i procesja, Apel i Msza Œw 16 maja dzieñ Modlitw o rych³¹ beatyfikacje i kanonizacjê S³ugi Bo ego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. 18 maja III pi¹tek miesi¹ca. Po Mszy œw. rannej nabo eñstwo do Mi³osierdzia Bo ego. 19 maja 36 rocznica œmierci ks. Bernarda Barysza. 20 maja Pierwsza Komunia. Msza w intencji Dzieci przystêpuj¹cych do I Komunii o Procesja o godz , 15 i 16 maja Dni Krzy owe z modlitw¹ o urodzaje. W poniedzia³ek procesja do Kaplicy œw. Anny ul. Paw- ³owicka, we wtorek do Krzy a na ul. Ks. Londzina, w œrodê do Kaplicy za mostem. 20 maja Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego. Wotywna procesja na rynek i nabo- eñstwo przy Krzy u Chrystusa Króla odbêdzie siê w czwartek 17 maja po Mszy œw. wieczornej. 24 maja wspomnienie Matki Bo ej Wspomo enia Wiernych, a 31 maja Œwiêto Nawiedzenia NMP. 26 maja Dzieñ Matki. Rozpoczêcie Nowenny do Ducha Œwiêtego. Ks. Pra³atowi, Ks. Paw³owi, Ks. proboszczowi A. Wieliczce, Mariom, Zofiom, Stanis³awom, Florianom i wszystkim solenizantom miesi¹ca maja sk³adamy serdeczne yczenia, opieki Matki Bo ej i Œwiêtych Patronów. NASI ŚWIĘCI Katarzyna Sieneñska , dziewica i doktor Koœcio³a, patronka stra y po arnej Œw. Katarzyna przysz³a na œwiat ok. r w Sienie. Od dzieciñstwa poœwiêci- ³a siê Bogu. Ju w siódmym roku ycia dozna³a pierwszej wizji. Jednak rodzice koniecznie chcieli wydaæ j¹ za m¹ i sprzeciwiali siê jej pobo nym sk³onnoœciom, a w koñcu zaczêli j¹ wrêcz przeœladowaæ. Znosi³a wszystko mê nie i z radoœci¹, ani przez chwilê nie rezygnuj¹c z ca³kowitego oddania siê Bogu. W koñcu rodzice z³agodnieli i pozostawili jej wybór dalszej drogi yciowej. Ok. r. 1365, w wieku 18 lat przywdzia³a habit trzeciego zakonu dominikañskiego. Obcuj¹c w latach nastêpnych z wielu wybitnymi zakonnikami wnika- ³a coraz bardziej w tajniki ycia duchowego. Niewykszta³cona, analfabetka niemal walczy³a niestrudzenie o odnowê Koœcio³a i zaprzestanie ci¹g³ych wojen pomiêdzy miastami w³oskimi. Nie waha³a siê stawaæ przed wielkim ówczesnego œwiata nawo³uj¹c do pokoju i pojednania. W r podczas wielkiej zarazy, która dotknê³a Sienê heroicznie opiekowa³a siê chorymi. Odt¹d zaczêto j¹ uwa- aæ za wcielenie dobra; tysi¹ce ludzi zosta³o nawróconych dziêki jej naukom. Otrzyma³a stygmaty, które ukrywa³a do koñca ycia. Do y³a jeszcze pocz¹tków wielkiej schizmy tj. okresu roz³amu w Koœciele kiedy to przez pewien czas rezydowa³o jednoczeœnie dwóch papie y jeden w Rzymie, a drugi w Awinionie. S³a³a listy do papie y i kardyna³ów ostrzegaj¹c ich przed z³em i nawo³uj¹c do przywrócenia jednoœci Koœcio³a. ycie jej zosta³o uœwiêcone przez Boga licznymi ³askami i cudami. Zmar³a 29 kwietnia 1380 r. maj¹c 33 lata. 2

3 Tajemnica, która zbawia... W maju w naszej Parafii prze ywamy niezwykle wa ne wydarzenie religijne, jakim jest Pierwsza Komunia Œwiêta. Jest to g³êbokie prze ycie nie tylko dla dzieci, które po raz pierwszy przyjm¹ do swojego serca Cia³o Chrystusa, ale równie dla rodziców pomagaj¹cych siê im do tego wydarzenia przygotowaæ. Dla nas wszystkich jest to okazja do przypomnienia i refleksji nad wielkim darem i bogactwem jakim jest dla nas Eucharystia, Msza œwiêta. Aby dobrze prze yæ jako wspólnota parafialna to wielkie wydarzenie i aby odnowiæ w sobie rozumienie Eucharystii, przypomnijmy sobie czym Ona jest. Eucharistein znaczy: dziêkujê. Jest to dziêkczynienie, jakie Jezus sk³ada Ojcu za dar stworzenia, odkupienia, uœwiêcenia. My mamy udzia³ w tym dziêkczynieniu, bo to w³aœnie nas Ojciec stworzy³ i odnawia poprzez ofiarê ycia swojego Syna. To nam potrzebne jest ycie. U pocz¹tku refleksji nad Eucharysti¹ trzeba wyraÿnie zaznaczyæ, e jest ona tajemnic¹. Wspó³czesny cz³owiek chce mieæ wszystko pod kontrol¹, nad wszystkim panowaæ, wszystko rozumieæ. A przecie samo ycie cz³owieka jest tajemnic¹. Akceptacja tajemnicy œwiadczy o poziomie inteligencji wewnêtrznej cz³owieka i otwartoœci na coœ wiêcej ni tylko doœwiadczenie przez zmys³y. Eucharystia to Tajemnica, bo zawiera kontrast: kruchy chleb i Bóg Wszechmocny. Bóg daje siê zamkn¹æ w materialnej przestrzeni. Takie jest ycie: pe³ne kontrastów. Eucharystia to Tajemnica, bo Œw. Katarzynê d³ugo uwa ano za jeden z najwybitniejszych umys³ów teologicznych w Koœciele. Jej Dialogi s¹ zaliczane do klasyki literatury w³oskiej. Myœl teologiczna, która siê w tym dzie³ku przejawi³a jest tak g³êboka, a jednoczeœnie owiana kobiec¹ delikatnoœci¹, i Katarzynê podobnie jak póÿniej Teresê z Avila zaczêto rych³o nazywaæ prawdziwym niewieœcim doktorem Koœcio³a. Oficjalnie tytu³ ten nada³ œwiêtej papie Pawe³ VI w dniu 4 paÿdziernika 1970 r. Postaæ œw. Katarzyny Sieneñskiej znajduje siê u stóp Matki Boskiej Ró- añcowej na obrazie w naszym koœciele parafialnym. Piotr Parchañski przekracza zdolnoœæ poznania przez zmys³y pozostaje wiara. Eucharystia to Tajemnica, bo nie jest systemem teorii, ale Osob¹. Tak jest równie i z naszym yciem. Cz³owiek nie da siê do koñca zrozumieæ. Trzeba przyj¹æ, tak siebie, jak i drugiego, otworzyæ siê na dar. Œw. Jan pisuje w Ewangelii wydarzenie, w którym ydzi s³uchaj¹c s³ów Pana Jezusa o Eucharystii nie umieli wykroczyæ poza swój umys³, nie rozumieli, nie chcieli zrozumieæ, wiêc odeszli. Na pytanie skierowane do uczniów: Czy i wy chcecie odejœæ? odpowiedzia³ Mu Szymon Piotr: Panie, do kogó pójdziemy? Ty masz s³owa ycia wiecznego. A myœmy uwierzyli i poznali, e Ty jesteœ Œwiêtym Boga. ŒWIÊTY to niezale ny, oddzielony, nale ¹cy do Boga, nietykalny, nie pozwalaj¹cy sob¹ manipulowaæ. A ludzie chcieli obwo³aæ Go królem, by spe³nia³ ich zachcianki, by rozmna a³ chleb... Jezus jednak sprowadza ich mentalnoœæ na g³êbszy poziom. Prawdziwe dobro osoby nie polega na spe³nianiu jej zachcianek. Eucharystia nie jest lekiem na braki, zachcianki, ale spotkaniem z Bogiem, Który jest wolny i w tej wolnoœci oddaje za nas ycie. Przychodzimy na Eucharystiê, aby spotkaæ siê z Chrystusem. Warto pamiêtaæ, e Pan Jezus jest obecny w Eucharystii na ró ne sposoby: - w Ciele i Krwi (autentyczna obecnoœæ Chrystusa w postaciach eucharystycznych - w Zgromadzeniu Liturgicznym (pamiêtamy s³owa Pana Jezusa: gdzie dwóch albo trzech gromadzi siê w imiê moje, tam Ja jestem poœród nich) - w S³owie (zostawionym nam w Ewangelii) - w Kap³anie (dzia³aj¹cym in persona Christi) - w znakach liturgicznych Msza œwiêta to Ofiara. Bo uobecnia ofiarê Jezusa Chrystusa On na o³tarzu w ka dej Mszy œwiêtej sk³ada tê ofiarê, któr¹ z³o y³ na krzy u, a my uczestnicz¹c w tym wydarzeniu mamy jednoczyæ siê z Nim w dziele zbawienia. Eucharystia i ycie codzienne przenikaj¹ siê wzajemnie. Jako dar ofiarny cz³owiek sk³ada na o³tarzu to wszystko, co ma i kim jest. Symbolizuj¹ to postaci chleba i wina, owoce pracy r¹k ludzkich. Ta codzienna praca zostaje pob³ogos³awiona, a potem konsekrowana, przemieniona w Chrystusa. W Nim wszystko, co stanowi moje ycie, ma sens, ma wartoœæ zbawcz¹. To ycie Jezusa, którego doœwiadczam w mojej codziennoœci, przed³u a siê na wiecznoœæ. Jezus sk³ada obietnicê ycia wiecznego. Ten, kto spo ywa Jego Chleb bêdzie y³ na wieki. Jednak nie obiecuje On unikniêcia œmierci cia³a, cierpienia doczesnego. Obiecuje prawdziwe ycie, które dziêki ³asce wiary i decyzji cz³owieka rozpoczyna siê ju teraz. amiemy chleb, który jest pokarmem nieœmiertelnoœci, lekarstwem, które pozwala nam nie umieraæ, lecz yæ wiecznie w Jezusie Chrystusie. Œmieræ nie stanowi przeszkody dla tego, kto posiada w sobie ycie Jezusa. Œmieræ jest tylko przejœciem przez bramê do drugiej czêœci tego samego ycia. W tym wielkim wydarzeniu, w tej Tajemnicy, po raz pierwszy w pe³ni wezm¹ udzia³ dzieci z drugiej klasy. Zapytajmy siebie: ile pozosta³o we mnie z umi³owania Eucharystii? Czy zawsze w ka d¹ niedzielê chêtnie uczestniczê we Mszy œwiêtej? Czy staram siê, aby mój udzia³ w niej by³ po³¹czony z przyjêciem Chrystusa Eucharystycznego? Czy traktujê Eucharystiê jako wyj¹tkowe, najbli sze z mo liwych na ziemi spotkañ z Panem Jezusem? ks. Tomasz Serdeczne podziêkowania za wyrazy wspó³czucia, z³o one wieñce i kwiaty, modlitwê i liczny udzia³ w ostatniej drodze œp. WIKTORA ERDKI ks. pra³atowi Oskarowi Kuœce, ks. proboszczowi Henrykowi Kafce, ks. proboszczowi Janowi Skolikowi, ks. proboszczowi Andrzejowi Wieliczce, ks. kanonikowi Stanis³awowi Chrostkowi, ks. Romanowi Kanafkowi, ks. Tomaszowi Wojtyle siostrom zakonnym, delegacjom uczniów, nauczycieli, pracowników i rady rodziców Szko³y Podstawowej w Strumieniu, delegacjom Gimnazjum i Technikum ywienia w Strumieniu, Szko³y Podstawowej w Zab³ociu, delegacjom nauczycieli emerytów i ZNP, chórowi Lutnia i chórowi szkolnemu Canzonetta, pocztom sztandarowym górników i Lutni, rodzinie, krewnym, przyjacio³om, znajomym, s¹siadom oraz wszystkim uczestnikom uroczystoœci pogrzebowej sk³adaj¹ córki i syn z rodzinami 3

4 Wywiad z księdzem prof. dr hab. Edwardem Stańkiem W 10 roku mego kap³añstwa zosta- ³em pos³any do parafii œw. Barbary w Strumieniu pod Cieszynem. Goœciliœmy ju w naszej parafii ksiêdza profesora przy okazji wizytacji kleryków i diakonów. Wyg³osi³ ksi¹dz tak e egzortê na pogrzebie mamy wtedy jeszcze diakona Ks. Zbigniewa. Dziœ tak e w imieniu parafii i redakcji miesiêcznika parafialnego Strumieñ, a tak e redaktorów naszej nowej strony internetowej /www.parafia.strumien. com/ maj¹c okazjê spotkania po latach podczas naszych rocznikowych rekolekcji pragnê prosiæ mojego Ksiêdza Rektora czasów seminaryjnych o kilka refleksji dla moich parafian. Czas seminarium to wspólne radoœci i troski. Co w tym czasie najg³êbiej zapad³o w serce i pamiêæ Ksiêdza Profesora, patrz¹c na nasz rocznik seminaryjny? Jesteœmy te kilka dni razem, wiêc mo e bêdzie ³atwiej... Ka dy rocznik jest œrodowiskiem niepowtarzalnym i jedynym. Spotkanie z nim jest wydarzeniem, którego siê nie zapomina, które trwa. Œrodowisko bowiem yje nadal. Ludzie w nim podejmuj¹ nowe decyzje, i dziêki nim rosn¹ lub kar³owaciej¹. Seminaryjny rocznik to dodatkowo œrodowisko tworzone przez Ducha Œwiêtego o czym nie mo na zapomnieæ. Wspominam przede wszystkim Was jako kandydatów do rzetelnej pracy w Winnicy Pañskiej. Nie by³o wœród Was ani geniuszy, ani ludzi s³abych... Mo na Wam by³o zaufaæ i nie martwiæ siê o to, e zadañ nie wykonacie. Co na pocz¹tku XXI wieku powinno byæ najwa niejsze w yciu kap³ana i w jego hierarchii wartoœci? G³êboka œwiadomoœæ œwiêtoœci i tego, e Bóg potrzebuje kap³ana do przekazania œwiêtoœci, do brania za ni¹ odpowiedzialnoœci w naszym pokoleniu. Jakie znaczenie mia³a i ma w Ksiêdza yciu modlitwa. Jak m³odych ludzi zachêcaæ do niej w rodzinie, wspólnocie przy parafii, a tak e w szkole? Je eli cz³owiek odkryje prawdê o tym, e Bóg jest Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty to zabiega o spotkanie z Nim. Ono dokonuje siê na modlitwie. Innego pod³¹czenia do Boga nie ma. Modlitwa jest sercem ycia religijnego i trzeba siê o ni¹ troszczyæ, jak o w³asne serce. Wszelkie zawa³y gro ¹ œmierci¹. Brak modlitwy grozi œmierci¹ ycia duchowego. Cz³owiek uczy siê modlitwy patrz¹c na kogoœ, kto siê modli. Obserwuj¹c jego postawê yciow¹ odkrywa, e ona ma zwi¹zek z jego modlitw¹. Próbuje go naœladowaæ. Chce siê nauczyæ modlitwy. Nie da siê nauczyæ modlitwy tych, którzy siê nie chc¹ jej uczyæ. Dlatego œwiadectwo jest najwa niejsze. Czy zliczy³ ksi¹dz profesor bogactwo swego dorobku pisarskiego? Sam przecie korzystam z bogactwa publikacji Ksiêdza Profesora. Pragnê zapytaæ, które ksiêgi Pisma Œwiêtego sta³y siê dla Niego najwa - niejsz¹ inspiracj¹ podejmowanej twórczoœci? Nie liczy³em. Ka da ksi¹ ka, artyku³ lub wywiad powstaje dlatego, e jest na nie jakieœ zapotrzebowanie. Kocham Ewangeliê, ale i œw. Paw³a, któremu wiele zawdziêczam. W Ewangeliach spotykam siê wprost z Jezusem. Œw. Pawe³ to ten, który ukaza³ mi co znaczy yæ Ewangeli¹ w pogañskim œwiecie. Przecie i mnie przysz³o yæ Ewangeli¹ w pogañskim œwiecie. Pawe³ jest na tej drodze niezast¹pionym przewodnikiem. 4

5 Ksi¹dz Profesor znany jest z niezwyk³ego talentu mówienia i pisania. Jak one pomagaj¹ w dotarciu do s³uchaczy? Sk¹d czerpie ksi¹dz profesor pomys³y do barwnych ilustracji s³ownych Dobrej Nowiny? Brak komunikacji z s³uchaczem denerwowa³ mnie jeszcze jako licealistê. Dlatego sporo uwagi poœwiêci³em odkrywaniu realnego ycia i sposobów myœlenia wspó³czesnego cz³owieka. W yciu kap³ana to poznawanie jest równie wa ne, jak poznawanie prawdy objawionej. Bóg da³ mi dar krytycyzmu i obserwacji ycia. Obrazy, przyk³ady, porównania rodz¹ siê, gdy podejmujê próbê przybli enia im jakiejœ prawdy jêzykiem moich s³uchaczy. Mówi¹c rodz¹ siê nam na m na myœli przywo³anie ich z pamiêci, bo nie pos³uguje siê ani przyk³adami, ani obrazami zmyœlonymi. Pismo Œwiête to jest bogactwo nie do ogarniêcia. Niewielu jest odwa - nych, gotowych na prze ycie takiej przygody, ale z pewnoœci¹ s¹ tacy i w naszej parafii. Które z napisanych pozycji poleci³by Ksi¹dz Profesor tym, którzy pe³niej chcieliby siê pochyliæ nad zrozumieniem wersetów Ewangelii? Jest to cykl tomików zatytu³owany: Wróæmy do Ewangelii. Powsta³ on z myœl¹ o wszystkich, którzy chc¹ siê zapoznaæ bli ej z Pismem Œwiêtym. Trzy z tych tomików zosta³y wydane w formie albumowej pod zmienionym tytu³em. Wydawc¹ jest Rafael. W jednym artykule na temat pracy Ksiêdza Profesora napisano Mistrz s³owa wychowuj¹cego pedagog. Proszê o podzielenie siê z czytelnikami swymi myœlami na temat wychowania m³odego pokolenia. To bardzo szeroki temat. Ewangelia jest traktatem o samowychowaniu. Trzeba wiêc mieæ odwagê wejœcia na drogê wychowania siebie, by zbli yæ siê do Chrystusa. Jako kap³an mam pomóc wierz¹cym w stawianiu kroków na tej drodze. Rola wychowawcy do tego sie sprowadza... Trzeba nauczyæ cz³owieka chodziæ œcie k¹ wskazan¹ przez Jezusa. Ewangelia nazwana jest Drog¹... To sztuka m¹drego chodzenia po ziemi i dotarcia do Domu Ojca. O czym najchêtniej ksi¹dz profesor rozmawia z m³odymi ludÿmi, których spotyka na swej drodze? O tym, co ich interesuje. Osiemdziesi¹t procent uwagi i czasu poœwiêcam na to, by siê nauczyæ od nich ich œwiata. St¹d ich pytania s¹ dla mnie wa ne, pytania, które drzemi¹ w nich. Najczêœciej stawiam inne, by obudziæ te uœpione. Ka dy cz³owiek jest tajemnic¹ i mam mu pomóc w tym, aby wzrasta³, a nie w tym, by mu coœ daæ w formie daru. Jak Ksi¹dz Profesor postrzega sieæ Internetu? Co przypomina struktura Internetu: piekielny, dantejski labirynt, zaciszn¹ bibliotekê czy te mo e rajski ogród z owocuj¹cym w³aœnie drzewem wiadomoœci z³ego i dobrego? Internet to jest wszystko co tu zosta³o powiedziane dar Boga wyj¹tkowo wielki. Pilnie potrzebne jest opracowanie sztuki korzystania z Internetu. M¹dry zerwie z jego drzewa, to co dobre, g³upi zginie w jego labiryncie zniewolony mocniej ni alkoholicy. Pos³ugê s³owa Bo ego podejmuje ksi¹dz profesor bardzo chêtnie, czego dowodem s¹ nasze rekolekcje. Z jakimi grupami ludzi najchêtniej prowadzi ksi¹dz profesor swe teologiczne zamyœlenia. Z wszystkimi dobrej woli. Ona jest warunkiem najwa niejszym. Drugim jest pewien stopieñ odwagi myœlenia. Kto kurczowo trzyma siê p³otu nie zajdzie daleko. Ewangeliczna droga prowadzi w œwiat wielkich wartoœci i wymaga dyscypliny wewnêtrznej, któr¹ posiadaj¹ jedynie ludzie odwa ni. Aktorzy naszej Grupy Teatralnej po raz pierwszy w tym roku podjêli inscenizacjê fragmentów Ewangelii w przedstawieniu Jase³ek i Misterium mêki, œmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czy myœla³ kiedyœ Ksi¹dz Profesor nad napisaniem scenariusza przedstawienia, którego tematem by³yby wydarzenia biblijne? Nie myœla³em. Do tego jest potrzebny nowy talent i pewne fachowe przygotowanie. Ale w Wielki Czwartek 2007 homiliê w Katedrze na Wawelu wyg³osi³em w formie rozmowy z trzema bohaterami z Wieczernika: Judaszem, Piotrem, Janem. Ta homilia jest w Internecie. To coœ z teatralnej formy przekazu S³owa Bo ego. Odbiór by³ bardzo uwa ny. Co dla Ksiêdza Profesora znaczy stwierdzenie, nie czêsto dzisiaj s³yszane z ust ludzi: jestem szczêœliwy w moim yciu? To znaczy e, nic wiêcej nie jest mi potrzebne nadto co posiadam. Ale jest to szczêœcie zawodnika, który jeszcze biegnie... a nie tego, który ju metê osi¹gn¹³. Co by³oby najwiêkszym komplementem dla Ksiêdza profesora? Gdyby na koñcu mego ycia, Bóg by³ ze mnie zadowolony. Bóg zap³aæ za rozmowê Ks. Pawe³ 5

6 INTENCJE MSZALNE WTOREK Œw. Józefa rzemieœlnika 7.00 Do Bo ej Op. w int. Anny Faruga z ok. 60 roczn. urodzin Do Bo ej Op. za wstaw. M. Najœw. i œw. Józefa w int. Emerytów i Rencistów Za + Ludwinê Burkot w 2 r œm. i mê a Ludwika 2. Za + Mariê i Alfreda Litta, syna Ernesta, wnuka Bogdana, + Jadwigê i Alojzego Hawe³ka ŒRODA Œw. Atanazego biskupa 7.00 Za + Leopolda i Stanis³awa Szkrobol, Zofiê i W³adys³awa Szczypka, Bronis³awê i Wilhelma Krzempek i dusze w czyœæcu Do Bo ej Op. z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze b³og. z okazji 20 r. œlubu Teresy i Jana, oraz z okazji 18 r. ur. syna Kamila 2. Za + Jerzego Pietrzyka w 2 r. œm., onê Otyliê, rodziców z obu stron, szwagrów, szwagierkê i 2 siostry CZWARTEK UROCZY- STOŒÆ KRÓLOWEJ POLSKI 6.30 Za + rodziców Jadwigê i Jana Barchañski i ++ z rodziny 8.00 Za + Rudolfa i Emiliê Konieczny, córkê Jadwigê i syna Jana 9.30 Za + Alojzego Uchy³ê, syna Henryka, ziêcia Stanis³awa, ++ z rodziny Hajzer i Uchy³a Do Bo ej Op. za wstawiennic twem Matki Najœwiêtszej i œw. Floriana w intencji Stra aków Za + Marie i Rudolfa Szweblik, córkê Janinê PI TEK I Pi¹tek Miesi¹c, Œw. Floriana mêczennika 7.00 W intencji czcicieli Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa 8.00 Do Bo ej Op. z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze b³og. i œwiat³o Ducha Œw. dla rodziny Za + El bietê i Antoniego Sznapka, córkê Gertrudê, wnuków i ziêcia Alojzego Do Ducha Œw. w intencji Maturzystów SOBOTA I Sobota Miesi¹ca, b³. Stanis³awa Kazimierczyka, kap³ana 7.00 Msza Œw. wynagradzaj¹ca zniewagi Niepokalanemu Sercu NMP Za + Jana Bia³otê w 1 r. œm. 2. Za + Jana i Mariannê Szczypka w 30 r. œm. oraz + Juliê i Wincentego Lazar NIEDZIELA V NIEDZIELA WIELKANOCNA 6.30 Za + Franciszka Przyby³ê w 19 r. œm., syna Czes³awa i ojców z obu stron 8.00 W intencji Czcicieli Ró añca Œw. yj¹cych i zmar³ych 9.30 W int. Parafian W Zbytkowie: Za + Mariê i Adolfa Wojtek Chrzest: Patrycja Anna Kajstura Roczek: Sebastian i Jakub Libura Za + Wandê Zygma w 1 r. œm. i mê a Ludwika PONIEDZIA EK Za + Rozaliê i Józefa Kabocik, ++ rodziców i dziadków z obu stron i dusze w czyœæcu Za + Danutê Szczypka w 1 r. œm. 2. Za + rodziców Zuzannê i Wil helma Popek, córkê, 2 synów i + z rodziny WTOREK UROCZYSTOŒÆ ŒW. STANIS AWA BISKUPA I ME- CZENNIKA 7.00 W pewnej intencji Za + Jerzego Niemiec 2. Za + Stanis³awê i Andrzeja Ja- ³owiczor ŒRODA Za + rodziców El bietê i W³adys³awa Ochodek 2. Za + Franciszka i Mariê Piela, córkê i 2 ziêciów CZWARTEK Za + Zofiê i Jana Waleczek, 2 córki, 2 ziêciów i wnuczkê Teresê Za + Paw³a i Mariê Kajstura, rodziców z obu stron, syna Karola i Józefa, synow¹ Jadwigê, córkê Helenê, ziêcia Jana, Leona, Edwarda i Józefa W Zbytkowie: Za + s¹siada Micha³a Jerzok, i jego rodziców od rodziny Krzempek PI TEK Za + Alojzjê Kasza, 2 mê ów i siostrê Gabrielê Gawron Za + Jerzego G¹siorka w 1 r. œm. 2. Za + Jana i Mariê Dziendziel, synów Jana, Paw³a, Józefa i Franciszka, synow¹ Anielê, wnuków Karola i Tadeusza i prawnuka Krystiana SOBOTA Za + Otyliê owiczka w 1 r. œm. i brata Anzelma Mansfeld œlub: Willems Kai i Aleksandra Kincel Za + Edwarda Grygierka, rodziców z obu stron, rodzeñstwo i dusze w czyœæcu 2. Za + Annê Soboszek w 3 r. œm. NIEDZIELA VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 6.30 Za + Jadwigê Michalsk¹, Józefa i Zofiê Gabzdyl, syna Bronis³awa, Jana i Ma³gorzatê Machej, syna Jana i dusze w czyœæcu 8.00 Za + Marie i Józefa Rygiel, dwóch synów, wnuczkê Wandê i + Ewê Szczotka 9.30 Do Bo ej Op. z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze b³og. z okazji 50 r. ur. Wies³awa W Zbytkowie: Za + Zofiê Król, mê a, rodziców, rodzeñstwo, Zofiê i Ludwika Staroñ Za + Józefa i Juliê Tomaszek, syna Franciszka i rodziców z obu stron Do Bo ej Op. o b³og. i zdrowie z okazji 18 r. ur. Piotra PONIEDZIA EK Œwiêto Œw. Macieja Aposto³a Do Bo ej Op. z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze b³og. z okazji 60 r. ur. 2. Do Bo ej Op. za wstaw. M.B. Strumieñskiej o b³og. i opiekê dla rodziny Lekkich 6

7 WTOREK Za + Marie i Paw³a Gabryœ i du sze w czyœæcu cierpi¹ce Za + Mariê i Stanis³awa Szpak + z rodziny Grzegorczyk i Szpak 2. Za + Rozaliê Kuboszek, mê a Ludwika, córkê Waleriê i syna Franciszka ŒRODA Œw. Andrzeja Boboli, kap³ana i mêczennika 7.00 Za + Zofiê Sudo³ i dusze w czyœæcu Do Bo ej Op. za wstaw. M. Najœw. w int. Marcina z okazji 18 r. ur. 2. Do Bo ej Op. z proœb¹ o potrzebne ³aski i b³og. Bo e dla Zofii z ok. imienin i dla ca³ej rodziny CZWARTEK Za+ Emiliê i Paw³a Witoszek, ++ rodziców z obu stron i + Brunona Mi³ego Za + Justynê Pietrzyk, mê a Karola, syna i córkê W Zbytkowie: Za + Annê Mi³y w 14 r. œm, mê a Józefa i syna Stefana PI TEK Œw. Jana I, papie a 7.00 Za + Mariana Wójtowicza, syna Miros³awa ++ z rodziny Wójtowicz i Pietrzyk Do Mi³osierdzia Bo ego w 30 dzieñ po œmierci za ++ Wiktora erdkê, Alojzego Hawe³kê, Micha³a Jerzoka 2. Za + rodziców Jana i Mariê Motyka, brata Wies³awa, szwagra Emila Skorupê, dziadków z obu stron i dusze w czyœæcu SOBOTA Za + Wiktora erdkê od s¹siadów z ul. Granicznej Za + Tadeusza Gabrysia, ++ rodziców i teœciów 2. Za + Zofiê Kopel-P³achta, Franciszkê Kopel i mê a Józefa NIEDZIELA UROCZY- STOŒÆ WNIBOWST PIENIA PAÑ- SKIEGO 6.30 Za + Helenê i Rudolfa Herman i ich rodziców 8.00 Za + Alojzego Krzempek w 5 r. œm. i pokrewieñstwo 9.30 W intencji Parafian Procesja Msza Œw. I Komunijna Nieszpory Eucharystyczne Za + Romana Macurê, rodziców z obu stron i dusze w czyœæcu PONIEDZIA EK Za + Mariê i Paw³a erdka Za + Krystynê Strz¹da³a 2. Za + Mariê Dudzik, rodziców, ++ z rodziny Kroll, + Mariê Kucz i Mariê Kasza WTOREK Za + Emiliê i Karola Brandys 2. Za + Jana Pruska z ok. urodzin ŒRODA Za + mê a Erwina Gawron, ro dziców, ++ z rodziny Rzepecki i dusze w czyœæcu 2. Za + Jana i Zofiê Wroñski i ich rodziców CZWARTEK NMP Wspomo- ycielki Wiernych Za + Józefa Niemca w 9 r. œm., jego rodziców, + Józefa i Zuzannê Kocurek, syna Alfreda i onê W Zbytkowie: 1. Za + Alojzego i Krystynê Barchañski od rodziny Szemik 2. Do Bo ej Op. za przyczyn¹ M. B. Szkaplerznej w int. Matek ze Zbytkowa yj¹cych i zmar³ych PI TEK Œw. Grzegorza VII i Bedy Czcigodnego, kap³ana 7.00 Za + Antoninê i Jana Szczypkê, rodziców z obu stron Za + Stefaniê Kuboszek i mê a Franciszka 2. Za + Józefa i Jadwigê Hajzer, córkê El bietê, 2 ziêciów, 3 synów i synow¹ SOBOTA Œw. Filipa Nereusza, kap³ana 7.00 Do Bo ej Op. za wstaw. M.B. Strumieñskiej w int. Matek na szej Parafii Do Bo ej Op. z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze b³ogos³aw. Bo e z okazji 70 r. ur. Anny 2. Za + Gertrudê i Jana Sikora, syna Hermana, Marie i Antoniego M³ynarski, Jadwigê Podskarbi i dusze w czyœæcu cierpi¹ce NIEDZIELA UROCZYSTOŒÆ WNIEBOWST PIENIA PAÑSKIEGO 6.30 W intencji Parafian Bo ej Op. z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze b³ogos³aw. Bo e dla Ks. Pra³ata z okazji urodzin 2. Bo ej Op. z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze b³ogos³aw. Bo e dla Ks. Paw³a z okazji urodzin 9.30 Za + Zofiê Paku³a w 6 r. œm., jej rodziców i dziadków W Zbytkowie: Do Bo ej Op. z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze b³og., opiekê MB Szkaplerznej i Anio³ów Stró- ów z okazji 18 r. ur. Lucyny i 50 r. œlubu dziadków Za ++ z rodziny Gaw³owski i Grygierek Za + Ludwika Waliczka, Helenê i Ludwika Prochaczek PONIEDZIA EK Œwiêto NMP Matki Koœcio³a 7.00 Za Za + Annê i Jana Krzempek, czterech synów, synowe i dziadków Za + ojca Stanis³awa Rygiel, teœciów Anielê i Wincentego Mañka, córkê Bronis³awê, Emiliê i syna Antoniego WTOREK Œw.Urszuli Ledóchowskiej Za + Józefa i Emiliê Konieczny, rodziców z obu stron, ziêcia Jerzego i dusze w czyœæcu 2. Za + Bronis³awê Kajstura, rodziców i dziadków. ŒRODA Œw. Jana Sarkandra, kap³ana i mêczennika, patrona naszej diecezji 7.00 Za + Wilhelma Ociepkê i ++ rodziców Za + mê a Sylwestra Sosnê, rodziców i ++ z rodziny 2. Za + Jana Mrózka, 2 ony, córki Anielê i Mariê, synów Józefa i Stefana, onê Stanis³awê i ziêcia Ernesta Czwartek Œwiêto Nawiedzenia NMP 8.00 W intencji Cz³onków Apostolatu Maryjnego yj¹cych i zmar³ych Za + Brunona Lazara, teœciów z obu stron W Zbytkowie: Za + ukasza i Agnieszkê Bêbenek i 2 ziêciów 7

8 Wspomnienie o śp. Wiktorze Żerdce Œwiêtej pamiêci Wiktora erdkê pozna³em w 1985 roku. By³ prawdziwym cz³owiekiem wiary i wszystko co robi³ wyp³ywa³o z g³êboko prze ywanego kontaktu z Bogiem. W czasie remontu probostwa jesieni¹ 1985 roku by³ jednym z nielicznych, którzy przyszli do pomocy w pracach. Codziennie rowerem przyje d a³ na mszê œw. Rann¹ przyjmuj¹c komuniê a póÿniej nawiedza³ cmentarz modl¹c siê nad grobem zmar³ej zony i krewnych. Podczas Dni Krzy owych zawsze nosi³ krzy Chrystusa z czerwon¹ stu³¹ oraz bra³ regularnie udzia³ w nabo eñstwach okolicznoœciowych i œwi¹tecznych. Wspó³organizowa³ nabo eñstwa odpustowe przy kaplicy Matki Bo- ej Wniebowziêtej, pisa³ i porz¹dkowa³ zalecki za zmar³ych. W czasie odbudowy kaplicy stanowi³ wydatna pomoc moraln¹ i organizacyjn¹. Podczas ostatnich lat ob³o nej choroby ka dy Pierwszy Pi¹tek mie- si¹ca przyjmowa³ Komuniê. Umar³ w Œwiêto Mi³osierdzia Bo ego egnany tu po zgonie modlitwami obrzêdowymi, którym dane mi by³o przewodniczyæ. By³ oparciem dla ksiê y. Ks. Oskar Kuska Wiktor erdka urodzi³ siê 2 kwietnia 1922 roku w Zab³ociu, jako trzecie z siedmiorga dzieci Marii i Paw³a erdków. Barwne wspomnienia z dzieciñstwa towarzyszy³y Mu do ostatnich chwil ycia. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w Strumieniu, nastêpnie trzy lata uczy³ siê w gimnazjum w orach, które na trwa- ³e wyry³o siê w Jego wdziêcznej pamiêci. Naukê przerwa³a II wojna. W okresie okupacji, jako Polak, by³ wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. W 1945 roku zawar³ zwi¹zek ma³- eñski z Emili¹ Krzempek, z któr¹ prze y³ 37 lat i mia³ troje dzieci: córkê Mariê oraz bliÿniaki Barbarê i Wiktora. Po wojnie uzupe³ni³ wykszta³cenie i w 1949 roku zda³ egzamin dojrza³oœci w Liceum Pedagogicznym w Pszczynie. Ju dwa lata wczeœniej rozpocz¹³ pracê nauczyciela w Publicznej Szkole Powszechnej w Zab³ociu, nastêpnie uczy³ w Zarzeczu, sk¹d w 1952 roku przeszed³ do pracy w Strumieniu. W póÿniejszych latach kontynuowa³ kszta³cenie - w 1958 roku ukoñczy³ Studium Nauczycielskie w Bielsku-Bia³ej, a w 1977 roku otrzyma³ dyplom ukoñczenia studiów wy szych w Instytucie Kszta³cenia Nauczycieli w Katowicach. W szkole podstawowej w Strumieniu pracowa³ do 1982 roku, w którym przeszed³ na emeryturê. By³ cenionym i lubianym pedagogiem, wychowawc¹ pokoleñ mieszkañców Strumienia i okolicznych wsi, którzy do dziœ przy ró nych okazjach wspominaj¹ Pana Nauczyciela, jego metody pracy, postawê moraln¹ i patriotyczn¹, a tak e zwi¹zane z Nim anegdoty. Wdziêcznoœæ i szacunek uczniów zastêpowa³a Mu zaszczyty i nagrody, których z racji swych pogl¹dów dostêpowa³ rzadko. Dopiero u kresu kariery zawodowej doczeka³ siê odznaczeñ, na czele z Krzy em Kawalerskim Polonia Restituta. Nauczaæ lubi³ i umia³. Posiada³ wielki dar do zajmuj¹cego opowiadania, co czyni³o Jego lekcje wci¹gaj¹cymi i ciekawymi. Podobnie by³o z opowiadaniem bajek i - jak je nazywa³ - prawd, czyli historii osnutych na motywach biblijnych. Atmosfera, jak¹ zawsze udawa³o Mu siê w takich chwilach stworzyæ, czyni³a zeñ niezrównanego bajarza. Dzieci i wnuki wci¹ pamiêtaj¹ nie tylko treœæ opowieœci, ale i wzruszenia przez nie wywo³ywane, aurê tajemniczoœci, grozy lub weso³oœci, jaka im towarzyszy³a. Pamiêtaj¹ te Jego wielkie serce, które zawsze kaza³o Mu chêtnie dawaæ, a do brania by³o ju mniej skore. Mia³ S. P. Wiktor erdka wyniesione z dzieciñstwa zami³owanie do rolnictwa i ciê kiej pracy. Lubi³ przyrodê, historiê i geografiê. Mimo obowi¹zków zawodowych oraz pracy na roli i w gospodarstwie, znajdowa³ czas na wyprawy do lasu, który zna³ i kocha³. Szczególnie dzieci uwielbia³y te wycieczki, tak e dlatego, e dziadek potrafi³ doskonale zorganizowaæ czas, a kiedy s³ab³y, wyczarowywa³ dla nich smako³yki. Przez 20 lat by³ aktywnym cz³onkiem Towarzystwa Œpiewaczego Lutnia, na krótko tak e jego wiceprezesem. Ca³e swoje ycie pozostawa³ wierny Bogu i Koœcio³owi. Niez³omnie trwa³ przy swych pogl¹dach tak e w czasach, gdy wymaga³o to odwagi. Mimo nacisków zwierzchników i nieprzyjemnoœci, jakie Go spotyka³y, nie tylko nie zapisa³ siê do partii, ale bêd¹c nauczycielem, otwarcie wspiera³ ycie stumieñskiej parafii i jej ksiê y, którzy zwracali siê do Niego o pomoc w rozmaitych sprawach. Szacunku do Koœcio³a nigdy nie ukrywa³, w takim duchu wychowywa³ dzieci i wnuki. Wiara, praca, uczciwoœæ i obowi¹zkowoœæ by³y filarami ca³ego Jego ycia. Wspomnienia ks. Pra³ata Oskara Kuœki Ze wspomnieñ uczniów: B¹dŸ wierny. IdŸ. - Nie ma chyba cz³owieka, który lepiej zrealizowa³by w swoim yciu to wezwanie. Dla niemal wszystkich mistrz, autorytet, cz³o- 8

9 wiek kieruj¹cy siê jasnymi zasadami moralnymi. Wymagaj¹cy - przede wszystkim wobec samego siebie, a wobec innych ponadto serdeczny, dobrotliwy. Niezwykle pracowity i uczciwy, skromny. Wyj¹tkowy przyjaciel. Tak zapamiêta³o œp. Wiktora erdkê wielu, a ja chcê wspomnieæ jeszcze o jego artystycznej duszy. W moich uszach brzmi i brzmia³ bêdzie jego niezwykle piêkny, soczysty g³os basowy. Nieliczni ju, starsi strumieniacy pamiêtaj¹, e przez 20 powojennych lat by³ aktywnym cz³onkiem Towarzystwa Œpiewaczego Lutnia, a przez krótki okres tak e jego wiceprezesem. Œpiewa³ w chórze mieszanym i mêskim, w kwartecie mêskim, duetach a tak e jako solista. Po zakoñczeniu cz³onkostwa czynnego w Lutni przez kolejne blisko 20 lat wspiera³ swoim œpiewem chór podczas koœcielnych wystêpów okolicznoœciowych, szczególnie w czasie uroczystoœci Bo ego Cia³a. Ze œpiewem rozsta³ siê nie tak dawno - bo parê lat temu - ze wzglêdu na stan zdrowia. Nadal jednak ywo interesowa³ siê chórami strumieñskimi i cieszy³ siê z ka dego ich sukcesu. Ten cz³owiek o wielkiej osobowoœci towarzyszy³ mi od dzieciñstwa jak cz³onek najbli szej rodziny, a tak e jako nauczyciel, kolega z pracy czy wreszcie mój...chórzysta. Mog³em mówiæ do niego: Ujku ; z³oœci³em siê - wraz z kolegami - gdy odpada³y nam z nim lekcje; przej¹³em kilka jego metod i forteli dydaktyczno-wychowawczych; a jako dyrygent podziwia³em sumiennoœæ i aktywnoœæ. Moje wspomnienia zwi¹zane ze œp. Wiktorem s¹ niezwykle bogate i - choæbym siê upar³ - nie znajdê w nich nic przykrego. Wiktorze, za wiern¹ i serdeczn¹ przyjaÿñ, któr¹ darzy³eœ mnie i moj¹ rodzinê- dziêkowaæ to za ma³o... Krzysztof Wójtowicz Pan erdka jest dla mnie wzorem nauczyciela. Fachowoœæ i rzetelnoœæ, konsekwencja i dyscyplina to cechy w pe³ni okreœlaj¹ce jego osobowoœæ jako cz³owieka, nauczyciela i wychowawcy. Mimo, e minê³o ju 35 lat od ukoñczenia szko³y podstawowej, ci¹gle mile i z nostalgi¹ wspominam dni spêdzone w szkole, szczególnie te ostatnie, gdy pod jego opiek¹ przygotowywaliœmy siê do opuszczenia murów podstawówki i wyruszenia w szeroki swiat.. Codziennie rano przed zajêciami szkolnymi wypatrywaliœmy kiedy wje d a³ z impetem na rowerze na szkolne podwórko, wchodzi³ z teczk¹ na II piêtro i wtedy...wszyscy uczniowie od parteru a do samej góry wiedzieli, e s¹ w szkole i obowi¹zuje ich nienaganne zachowanie. Oczywiœcie zawsze znaleÿli siê tacy, którzy wystawiali na próbê jego stoicki spokój. Ale wtedy koñczy³o siê to najczêœciej w gabinecie, gdzie w k¹cie przy mapach sta³y wszelkiego rodzaju maœci. Myœlê, e wszyscy pamiêtaj¹ jakiego rodzaju to by³y farmaceutyki i jak przebiega³a kuracja. Nigdy nie korzysta- ³am z takiego leczenia, bo nie mia³am k³opotów w nauce i z zachowaniem, jednak wspominam to, bo by³y to najbardziej tajemnicze osnute wrêcz legend¹ tematy dotycz¹ce Jego osoby i Jego pracowni historyczno-geograficznej. Ma³gorzata Borgie³, Czechowice-Dziedzice Z osoba zmar³ego zwi¹zane jest piêkne dla mnie wspomnienie. Œp. Wiktor erdka by³ goœciem honorowym spotkania naszego rocznika, które odby³o siê 7 lat temu. Niezwykle ujê³o mnie wtedy i wzruszy³o jego powiedzenie... wiecie ró nie bywa³o i w szkole i z uczniami, ale gdybym siê jeszcze raz urodzi³, to nie wyobra am sobie, ebym nie by³ nauczycielem... Stanis³aw Szwarc, ory Wspomnienie pana Wiktora erdki rozœwietla pamiêæ o jego bogatej osobowoœci i prawym cz³owieczeñstwie, którymi dzieli³ siê ze mn¹ jako nauczyciel. By³ dla mnie autorytetem z wdziêcznoœci¹ wspominam lekcje historii i geografii, dziêki którym pozna³am œwiat. Nie tylko przekazywana wiedza by³a m¹droœci¹, ale ca³y jego styl ycia. By³ nauczycielem, który zostawi³ w moim sercu niezatarty œlad. Wies³awa Duda IdŸ przez ycie tak, aby œlady twoich stóp przetrwa³y ciê... Te s³owa wypowiedziane ongiœ przez œp. biskupa Jana Chrapka mo na odnieœæ do zmar³ego w tych dniach naszego wychowawcy. Kochaliœmy go bardzo, bo On kocha³ nas swoich uczniów. Uczy³ i wychowywa³ nie tylko na lekcjach, ale tak e na przerwach, na wycieczkach oraz podczas niezwykle pouczaj¹cych spotkañ w kantorku. Pamiêtam, e jako dziecko w szkole trochê siê go ba³am. Z biegiem lat lêk przerodzi³ siê w ogromn¹ wdziêcznoœæ i wielki szacunek. Dzisiaj z radoœci¹ wspominam lata kiedy by³ moim Nauczycielem Bernadeta Parchañska KSI DZ JAN BRZUSKA (Z okazji 250 rocznicy urodzin) Urodzony 6 V 1757 w Strumieniu na Œl¹sku Cieszyñskim. Do jezuickiego gimnazjum uczêszcza³ w Cieszynie ( ). Filozofiê i Teologiê studiowa³ w O³omuñcu (-1778) i w Wiedniu, gdzie w 1780 r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. W O³omuñcu zainteresowa³ siê fizyk¹, a zw³aszcza elektrycznoœci¹, tu przeprowadzi³ liczne doœwiadczenia. Pracowa³ jako wikary we Frysztacie ( ) i w Cieszynie ( ), by³ administratorem w Pogwizdowie (III 1786 VIII 1796) oraz proboszczem w Istebnej ( ), gdzie znalaz³ dogodne warunki do pog³êbiania umi³owanej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Bada³ wp³yw pr¹du elektrycznego na ludzi chorych i zdrowych, czemu poœwieci³ rozprawê. Wœród górali beskidzkich uchodzi³ za dobroczynnego lekarza, a nawet czarnoksiê nika, poniewa jego doœwiadczenia fizyczne budzi³y zabobonny lêk. Konstruowa³ barometry i termometry, prowadzi³ obserwacje meteorologiczne, oblicza³ wysokoœæ gór, w rêkopisie pozostawi³ opis Istebnej. Zaprojektowa³ te organy (1801), w których metalowe piszcza³ki zast¹pi³ wykonanymi z klejonego papieru. Praca poœwiecona temu wynalazkowi oraz dwie poprzednio wymienione pozosta³y w rêkopisie. By³ proboszczem w Wêdryni ( ), a potem w Cieszynie ( ). Pe³ni³ te funkcjê dziekana, radcy konsystorza oraz powiatowego inspektora szkó³. Podczas wojen napoleoñskich popad³ w d³ugi wskutek dewaluacji pieniêdzy, w³asnej dobroczynnoœci i goœcinnoœci. (dokoñczenie na str. 10) 9

10 Kacik, pocieszki Ja, Jezus Chrystus, zapraszam Was uczniowie klasy 2a i 2b,na spotkanie ze Mn¹. A czy Wy Mnie zapraszacie? Chcê byæ blisko Was. Chcê byæ z Wami zawsze i wszêdzie.20 maja bêdziecie tak blisko Mnie, jak nigdy dot¹d. Przyjmiecie Mnie w Komunii Œwiêtej. Przygotujcie siê na moje przyjœcie! JEZUS. Ju niedu o czasu zosta³o do dnia, w którym pierwszy raz przyjmê Pana Jezusa do mego serca. Czekam na tê chwilê z utêsknieniem i bojaÿni¹. Cieszê siê, e bêdê móg³ w pe³ni uczestniczyæ w Eucharystii. Jest to bardzo wielkie szczêœcie byæ tak blisko Pana Jezusa. Czujê niepokój, jak to bêdzie, ale wiem, e to pomo e mi byæ lepszym dzieckiem i bêdê robi³ wszystko, aby Pan Jezus goœci³ w moim sercu jak najczêœciej Przemek Janik Bêdê siê bardzo stara³a, aby w mym sercu na zawsze zamieszka³ Pan Jezus. Bêdê Go kochaæ, by nigdy mnie nie opuœci³. Panie Jezu wiem, e gdy zamieszkasz w mym sercu w yciu bêdzie mi ³atwiej i Ty mi pomo esz, bo mnie kochasz. Sandra Skwira Cieszê siê, e ju nied³ugo bêdê móg³ przyj¹æ Pana Jezusa bardzo uro- PAN JEZUS ZAPRASZA NAS NA SPOTKANIE W DNIU I KOMUNII ŚWIĘTEJ czyœcie, a póÿniej tak, jak rodzice na ka dej Mszy œwiêtej Dawid Gruszka Gdy Ciê przyjmê, Panie Jezu, bêdê szczêœliwa, spokojna i wewnêtrznie radosna. Sandra Czerwiñska Pan Jezus bêdzie ze mn¹ w dobrych i z³ych chwilach, bêdzie czuwa³ nade mn¹, abym by³ lepszym i grzecznym dzieckiem Dawid Kasperczyk Przyjmuj¹c Ciê, Panie Jezu, jestem szczêœliwa i taka lekka bo nie ci¹ ¹ mi na duszy adne grzechy Patrycja Stanek Gdy bêdê przyjmowa³ Pana Jezusa w pe³ni po³¹czê siê z Bogiem Rafa³ Jadach Panie Jezu bardzo Ciê kocham i czujê, e przyjmiesz Mnie do serca i teraz ju bêdê na zawsze Twoja Klaudia Wolska Panie Jezu, prowadzisz Mnie do œwiat³a, mi³oœci i prawdy Wac³aw Kulak Wiem, e przyjmuj¹c I Komuniê œwiêt¹ bêdziesz ze Mn¹, bêdziesz mi pomaga³ swoj¹ obecnoœci¹ i ³ask¹. Pragnê tego z ca³ego serca. Przyb¹dŸ, Panie Jezu Marta ur Cieszê siê, e Pan Jezus jest ze Mn¹ i pomo e mi chodziæ dobrymi drogami Damian Wojtek Bêdzie to moje pierwsze spotkanie z Tob¹, Panie. Myœlê, e Ci siê u mnie spodoba i zostaniesz na zawsze Klaudia Bronowska Jestem wdziêczny Dobremu Pasterzowi za to, e przez s³owo i sakramenty prowadzi mnie do Ojca Dawid Sosna Jestem bardzo szczêœliwa i zadowolona z tego, e bêdê mog³a zaprosiæ Pana Jezus do mojego serca Dorota Grzywa Codziennie rano i wieczorem modlê siê i staram dobrze przygotowaæ siê na spotkanie z Panem Jezusem, ³¹cz¹c siê z Nim w Komunii Œwiêtej Micha³ Witas KSI DZ JAN BRZUSKA (dokoñczenie ze str. 9) Przez Cieszyn w 1813 r. przechodzi³o polskie wojsko pod dowództwem ks. Poniatowskiego, pod¹ aj¹c pod Lipsk. Pomaga³ rozbitkom. Dochody z parafii nie wystarcza³y mu na zakup ksi¹ ek i instrumentów. Z tego powodu komisarz biskupi, ks. M. Opolski, ustali³ kuratelê finansow¹ i udzieli³ mu surowej nagany. Oburzony, opuœci³ potajemnie Cieszyn i pieszo uda³ siê do Czêstochowy, pragn¹c resztê ycia spêdziæ w klasztorze (maj 1817). Na rozkaz generalnego wikariatu powróci³ jednak (czerwiec 1817) i pe³ni³ nadal funkcjê proboszcza. W 1820 walczy³ z magistratem o organistê znaj¹cego jêzyk polski, nie zgadza³ siê równie na wprowadzenie do koœcio³a kazañ niemieckich. W 1823 roku wydana zosta³a w Cieszynie Ksi¹ ka modlitewna dla katolickiej m³odzie y sygnowana inicja³ami J.B., napisana dobr¹ polszczyzn¹, z drobnymi nalecia³oœciami gwarowymi. Zawiera wyk³ad o istnieniu Boga wg. Fenelona oraz adaptacje psalmów Kochanowskiego na modlitwy. Jej autorstwo Londzin przypisuje ks. Brzusce, który jest uwa any ponadto przez Paw³owiczow¹ za za³o yciela Biblioteki Dekanatu. Czêœæ ksi¹ ek zachowa³a siê do dziœ w budynku probostwa w Cieszynie.. Tu te znajduje siê ksiêgozbiór, gromadzony przez niego w ci¹gu ca³ego ycia, o czym œwiadcz¹ datowane podpisy w³asnoœciowe (³¹cznie 22 odmiany autografów). W ksiêgozbiorze wystêpuj¹ jêzyki: ³aciñski, polski, niemiecki i w³oski. S¹ tam g³ównie dzie³a o tematyce religijnej, z licznymi notatkami, ponadto z zakresu fizyki, medycyny, weterynarii, farmacji (z rêkopisami recept wystawionymi przez ks. Brzuskê), filozofii, a nawet wiedzy tajemnej. Ks. Jan Brzuska zmar³ w zupe³nym opuszczeniu 9 VIII grób jego znajdowa³ siê na cmentarzu przy koœciele Trójcy Œwiêtej w Cieszynie. Obecnie jest tam park. /za S³ownikiem Biograficznym Katolickiego Duchowieñstwa Œl¹skiego XIX i XX wieku. Red: Mieczys³aw Patera; Ksiêgarnia œw. Jacka Katowice 1996/ Ks. Jan Brzuska ufundowa³ nieistniej¹cy ju boczny o³tarz œw. Bernarda dla koœcio³a w Strumieniu. W muzeum parafialnym znajduje siê portret ks. Jana Brzuski namalowany z orygina³u cieszyñskiego przez Pani¹ Teresê Pryczek Miasto Strumieñ swojemu Rodakowi przeznaczy³o jedn¹ z nowych ulic ci¹gn¹cych siê od ul. M³yñskiej. 10

11 Kurier Gimnazjalny ZDARZY O SIÊ W GIMNAZJUM Karolina Klimonda z kl.3b zosta³a tegoroczn¹ laureatk¹ konkursu przedmiotowego z geografii. Gratulujemy! Marek Strz¹da³a z kl.3d i Natalia Gabryœ z kl.2a uzyskali dwa wyró nienia w kategorii Najlepsza gra komputerowa w III Ogólnopolskim Konkursie Gry i programy dla nas. 3 kwietnia Karolina Faruga i Natalia Gabryœ z kl.2a uczestniczy³y w konkursie Poezja i proza w jêzyku Shakespeare a, który odby³ siê w Zebrzydowicach. 12 kwietnia klasy trzecie uczestniczy³y w wycieczce przedmiotowej do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu. 13 kwietnia dru yna z gimnazjum reprezentowa³a Gminê Strumieñ w zawodach grupy II w pi³ce no nej w ramach Powiatowych Igrzysk M³odzie y Szkolnej rozgrywaj¹cych siê w Chybiu. Nasi pi³karze zdobyli I miejsce i awansowali do zawodów powiatowych. W zwyciêskiej dru ynie zagrali: Tomasz Skorupa, Mateusz Omozik, Daniel Kobiela, Rafa³ Ustaszewski, ukasz Wacha, Maksym Kuboszek, Arkadiusz Kasperydus, Mateusz Janota, Marcin Urbañczyk, Marcin Strz¹da³a, Piotr Klimek, Adam Krzempek, ukasz Dziêdziel, Józef Niemczyk, ukasz Markiton, Dawid Pisarek i Mateusz Stuchlik. 14 kwietnia w ramach VI turnieju Podbeskidzkiej Szkolnej Ligi Szachowej szachiœci z gimnazjum pojechali do Zabrzega. 10. miejsce w grupie B zajê³a Karolina Klimonda, a na miejscu 12. uplasowa³ siê Szymon Klimosz z kl. 2d. 14 kwietnia w Pogórzu odby³y siê VII Powiatowe Biegi Prze³ajowe LZS Dzieci i M³odzie y Szkolnej. Na starcie stanê³o 212 uczestników, którzy rywalizowali w 10 kategoriach wiekowych. Magdalena Krzy anowska z kl.3b zajê³a IV miejsce a Karolina Gawe³czyk z kl.3d by³a szósta. 17 maja w ramach wspó³pracy transgranicznej Petrvald-Jaasienica- Strumieñ nasi koszykarze: Remigiusz Lazar, Bart³omiej Brzoza, Dawid Pisarek, Mateusz Kajsztura, S³awomir Handzel, Józef Niemczyk, Ariel Sikora, Miros³aw Bêœ, ukasz Jadach i Daniel Kobiela wziêli udzia³ w turnieju pi³ki koszykowej, zdobywaj¹c II miejsce. 17 maja Marek Strz¹da³a w auli UŒ w Cieszynie odebra³ nagrodê za III miejsce w Powiatowym Konkursie Multimedialnym na prezentacjê reklamuj¹c¹ zdrowy styl ycia pt. yj bez uzale nieñ. 19 kwietnia nasi pi³karze uczestniczyli w Powiatowym Turnieju Pi³ki No nej w Chybiu, plasuj¹c siê na trzeciej pozycji wœród najlepszych dru yn powiatu cieszyñskiego. 20 kwietnia w auli naszej szko³y odby³a siê prelekcja o abach wyg³oszona przez doktora Marka Guzika, herpetologa z Akademii Pedagogicznej w Krakowie. S³uchaczami byli uczniowie naszego gimnazjum i Gimnazjum w Jaworzu, a tak e zaproszeni goœcie, m.in. wiceburmistrz Strumienia Roman Greñ i prezes Macierzy Ziemi Cieszyñskiej Anastazja ur. Wyk³ad odbywa³ siê w ramach warsztatów organizowanych przez Ligê Morsk¹ i Rzeczn¹ w Jaworzu i po³¹czony by³ ze zwiedzaniem naszego Muzeum aby. 21 kwietnia Karolina Larysz z kl. 1a, i Patrycja Rychlik z kl. 1d i Natalia Gabryœ z kl.2a uczestniczy³y w IV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim poezji ksiêdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Bia³ej. Od 23 kwietnia przez ca³y tydzieñ uczniowie gimnazjum w ramach promowania postaw ekologicznych w zwi¹zku z obchodzonym po raz 18. Dnie Ziemi sprz¹tali ulice Strumienia. 23, 26 i 27 kwietnia m³odzie gimnazjum uczestniczy³a w Gawêdach historycznych o Strumieniu zorganizowanych przez Macierz Ziemi Cieszyñskiej ko³o w Strumieniu w ramach projektu Dzia³aj lokalnie. 24 i 25 kwietnia trzecioklasiœci przyst¹pili do egzaminu gimnazjalnego w czêœci humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. 26 kwietnia gimnazjaliœci startowali w dwuboju nowoczesnym odbywaj¹cym siê w p³ywalnia Delfin w Skoczowie. 27 kwietnia odby³ siê apel podsumowuj¹cy tydzieñ obchodów Dnia Ziemi po³¹czony z konkursem dla klas pierwszych i drugich. 30 kwietnia lekkoatleci uczestniczyli w Gminnych Zawodach Lekkoatletycznych w wieloboju. Z NOTATNIKA GIMNAZJALISTY Pochodz¹ce z jêzyka obcego przedrostki super-, ekstra-, pseudo- mini- itp. z rzeczownikami lub przymiotnikami piszemy zawsze razem, np. superdziewczyna, superzdrowy, ekstrazespó³, ekstranowoczesny, pseudokibice, pseudoangielski, minisukienka, minikomputerowy itp. A swoj¹ drog¹ mo e tych obco brzmi¹cych form lepiej nie u ywaæ? Czy nie ³adniej brzmi: wspania³a dziewczyna, œwietny zespó³, bardzo nowoczesny sprzêt itp.? W REFLEKSYJNYM NASTROJU W pierwszych dniach maja na ulicach i domach pojawi¹ bia³o-czerwone flagi dla uczczenia przypadaj¹cych na te dni œwi¹t. A dlaczego biel i czerwieñ? Pierwotnie polsk¹ barw¹ narodow¹ by³ karmazyn uwa any za najszlachetniejszy z kolorów, symbol dostojeñstwa i bogactwa. Barwy bia³a i czerwona zosta³y uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 r., kiedy to podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rz¹dowej damy wyst¹pi³y w bia³ych sukniach przepasanych czerwon¹ wstêg¹, a panowie na³o yli na siebie szarfy bia³o-czerwone. Nawi¹zano t¹ manifestacj¹ do heraldyki Królestwa Polskiego Bia³ego Or³a na czerwonej tarczy herbowej. Od 20 lutego 2004r. (o czym pewnie nie wszyscy wiedz¹) mamy nowe œwiêto pañstwowe - Dzieñ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on obchodzony 2 maja, a wiêc pomiêdzy Œwiêtem Pracy i Œwiêtem Konstytucji 3 Maja. W latach Polski Ludowej w³aœnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi pañstwowe, aby nie by³y eksponowane w dniu zniesionego przez w³adze komunistyczne œwiêta majowej konstytucji. W tym dniu tak e w 1945 r. o³nierze polscy zawiesili bia³o-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta. Jednoczeœnie 2 maja jest obchodzony jako Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹. Przy okazji wspomnianego wy ej œwiêta pragnê przypomnieæ, e zarówno flaga, jak i god³o pañstwowe podlegaj¹ prawnej ochronie i nie wolno ich bezczeœciæ. Gra yna G¹dek 11

12 ZA ZA ZA KAŻDE KAŻDE KAŻDE KAŻDE KAŻDE KAŻDE DOBRO DOBRO DOBRO DOBRO DOBRO DOBRO W W W PRZYGOTOWANIU PRZYGOTOWANIU PRZYGOTOWANIU PRZYGOTOWANIU PRZYGOTOWANIU PRZYGOTOWANIU PRZYGOTOWANIU WIELKIEGO WIELKIEGO WIELKIEGO WIELKIEGO WIELKIEGO WIELKIEGO WIELKIEGO TYGODNIA TYGODNIA TYGODNIA TYGODNIA TYGODNIA TYGODNIA TYGODNIA BOGU BOGU BOGU BOGU BOGU I I LUDZIOM LUDZIOM LUDZIOM LUDZIOM LUDZIOM LUDZIOM LUDZIOM NIECH NIECH NIECH NIECH NIECH NIECH BĘDĄ BĘDĄ BĘDĄ BĘDĄ BĘDĄ DZIĘKI!!! DZIĘKI!!! DZIĘKI!!! DZIĘKI!!! DZIĘKI!!! DZIĘKI!!! DZIĘKI!!! Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka Œw. Barbary w Strumieniu. Adres redakcji: Strumieñ, ul. 1 Maja 9, tel./fax Gazeta. Zespó³ redakcyjny: ks. pra³at Oskar Kuœka, ks. wikary Pawe³ Hubczak, ks. Tomasz Wojty³a, siostra Roberta, Bernadeta Parchañska, Piotr Parchañski, Katarzyna Szwarc, Ewa Faruga, Ewa Rychlik, Gra yna G¹dek. SK AD I DRUK CYFROWY: Firma SIEMIÑSKI-DRUKARNIA, Chybie, Mnich, ul. Kopernika, tel./fax (0-33)

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony

ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony Gazetka Parafii p.w. Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy Wieliczka - Krzyszkowice ROK 4 WRZESIEÑ 2006 Nr 9/36 ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony Jak ka dego roku w m-cu wrzeœniu pragnê powróciæ do

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem Nr 8/98 DYNOWINKA 3 Drogi Czytelniku! Sierpniowy wakacyjny numer Dynowinki jest nieco odchudzony. Wielu redakcyjnych korespondentów przebywa na zas³u onym wypoczynku. Za to po urlopie z nowym zapa³em i

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie Warsztaty dziennikarskie Dobrych rad nigdy za wiele. Przekonali siê o tym twórcy Niecodziennika, kiedy to w pewien wtorkowy poranek mogli porozmawiaæ z Janem Pleszczyñskim. Niegdyœ dziennikarz Gazety Wyborczej,

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz.

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz. Piwniczna Zdrój, Łomnica Zdrój, Kokuszka, Wierchomla, Młodów, Głębokie, Zubrzyk Pismo Samorządu Lokalnego ISSN 1234-1223 podatek VAT-0% Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa æw. XIX w., Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce. yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, Fortepian pionowy yrafa, ok. 1815 r., Georg

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo