II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ

2 Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: Zamawiający Narodowy Instytut Audiowizualny Ustawa lub Pzp Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) SIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w III części niniejszej SIWZ Wykonawca - należy przez to rozumieć podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę na wykonanie Zamówienia. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa Zamawiającego: Narodowy Instytut Audiowizualny NIP: Adres: ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa Strona internetowa: Numer telefonu: Numer faksu: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisem art. 39 Ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa systemu archiwum cyfrowego z systemem udostępniania materiałów składającego się z: centralnego systemu dyskowego, biblioteki taśmowej, systemu zarządzania archiwum, infrastruktury sieci LAN, platformy serwerowej do wirtualizacji wraz z VDI oraz systemu terminali, wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego wdrożenia i uruchomienia oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego. 2. Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje: 1) dostawę systemu archiwum cyfrowego, składającego się z centralnego systemu dyskowego opartego o macierze dyskowe, z systemu archiwizacji opartego o bibliotekę taśmową oraz z systemu zarządzania archiwum, spełniającego wymagania określone Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, 2) wdrożenie i uruchomienie dostarczonego systemu archiwum cyfrowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, 2

3 3) dostawę i konfiguracje elementów aktywnych sieci LAN, zapewniających dostęp do systemu archiwum cyfrowego i zgodnych z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, 4) dostawę i konfigurację infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji zasobów serwerowych i VDI oraz oprogramowaniem transkodującym, zgodnych z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, 5) dostawę i konfigurację terminali dostępowych, zgodnych z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, 6) opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej systemu archiwum cyfrowego wraz z infrastrukturą sieci LAN, platformą wirtualizacyjną i terminalami dostępowymi, zgodnych z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, 7) przeszkolenie minimum 3 osób z zakresu pełnego administrowania i zarządzania dostarczonym rozwiązaniem, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, 8) świadczenie usług z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady dostarczonego sprzętu oraz wykonanych prac wdrożeniowych, zgodnych z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ 9) świadczenie usług wsparcia technicznego w siedzibie Zamawiającego zgodnych z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Opis Przedmiotu Zamówienia, znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. KODY CPV: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) Jednostki pamięci taśmowej Taśmy magnetyczne Platformy komputerowe Serwery sieciowe Serwery plików Infrastruktura sieciowa Sieciowy system operacyjny Elementy składowe sieci Terminale komputerowe Usługi dostawy oprogramowania Usługi konfiguracji oprogramowania Usługi wdrażania oprogramowania 4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku realizacji Zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 3

4 5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt oraz wdrożony system objęty Zamówieniem, poczynając od daty podpisania bez zastrzeżeń ostatecznego protokołu odbioru sprzętu i systemu 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7) Ustawy. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji Zamówienia nie później niż 119 dni od dnia zawarcia umowy. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. (zob. Załącznik nr 1 do SIWZ) 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali lub wykonują, co najmniej jedną dostawę serwerów, macierzy i urządzeń sieciowych wraz z ich konfiguracją oraz konfiguracją środowiska, o wartości co najmniej ,00 zł brutto, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. (zob. Załącznik nr 1 do SIWZ) 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca musi udokumentować swoją sytuację ekonomiczną i finansową poprzez przedłożenie: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy potwierdzą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową o wysokości co najmniej ,00 PLN; b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Kwota 4

5 ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi opiewać na kwotę co najmniej ,00 PLN. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia. 3. Ocena spełniania w/w warunków określonych w rozdziale V dokonana będzie w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnianie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 5

6 zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ((Dz. U. z 2012 r. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 12) wykonawców będących spółką jawna, spółką partnerską, spółką komandytowa, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 6

7 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie Zamówienia również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 Ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 50, poz.331 z późn zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) nie złożyli wyjaśnień, o których mowa w art. 24b ust. 1 Ustawy; 7) nie złożyli listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy. 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1) W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, w zakresie opisanym w rozdziale V ust. 1 pkt. 1-4, wykonawca składa wraz z ofertą: a) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (zob. Załącznik nr 1 do SIWZ); b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie 7

8 potwierdzających spełnianie warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. I. Dowodami, o których mowa w lit b) powyżej są: - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - w przypadku zamówień na dostawy oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tiret pierwszym. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów, o których mowa powyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w powyższym wykazie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. Uwaga! Jeżeli załączony wykaz zostanie przedstawiony z uwzględnieniem kwot w walucie innej, niż polska, wykonawca winien przeliczyć kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli wykonawca nie dokona wymaganej czynności Zamawiający dokona stosownego przeliczenia, wg zasad określonych powyżej. c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż kwota określona w Rozdziale V ust. 1 pkt. 4) lit. a) Jeżeli informacja zostanie podana ze wskazaniem waluty innej, niż polska, Wykonawca winien przeliczyć kwoty w określonej walucie zagranicznej na polskie złote wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli Wykonawca nie dokona wymaganej czynności Zamawiający dokona stosownego przeliczenia, wg zasad określonych powyżej. d) opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia, na kwotę określoną w Rozdziale V ust. 1 pkt. 4) lit. b) 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy, wraz z ofertą składają: 8

9 a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zob. Załącznik nr 1.1 do SIWZ); b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8) Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9) Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt ) Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 3) Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 9

10 a) w przypadku wykonawcy reprezentowanego przez pełnomocnika dokument pełnomocnictwa; b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia dokument pełnomocnictwa dla podmiotu reprezentującego wykonawców upoważniający do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; c) jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w literze b) zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt 2) lit. b-d) i f) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt 2) lit. e) i g) SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8,10 i 11 Ustawy. 4. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepisy Rozdziału VI ust.2 SIWZ stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 10

11 w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 7. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności w języku polskim. Dokumenty złożone w języku obcym, powinny zostać przetłumaczone na język polski. 8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda od wykonawcy przedłożenia dokumentu, który zawierał będzie w szczególności informację na temat: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia; 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia. 9. Zobowiązania podmiotów trzecich (forma i treść): 1) do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem. 2) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia. 12. Ze złożonych dokumentów powinno jednoznacznie wynikać czy wykonawcy ubiegają się o udzielenie Zamówienia wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia powinni zostać wskazani w formularzu ofertowym. 11

12 13. Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania: niezależnie od dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt. 3) lit. b), wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: 1) w przypadku składania oferty wspólnej dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt. 2) lit. b-h) SIWZ wskazujące, że brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania muszą być złożone przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną; 2) w przypadku składania oferty wspólnej dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt. 1) lit. b-d) SIWZ wykonawcy składają wspólnie. 3) oświadczenie wymienione w Rozdziale VI ust.1 pkt. 1) lit. a) SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie. Oświadczenie wymienione w Rozdziale VI ust.1 pkt. 2) lit. a) SIWZ składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o Zamówienie. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: albo faksem na numer: , lub pisemnie na adres Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi na potwierdzenie spełnienia stawianych im warunków były składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie prowadzonego postępowania przekazuje wykonawcom drogą elektroniczną na adres wskazany w ofercie, faksem na numer wskazany w ofercie lub pisemnie na adres wykonawcy. 4. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa, z dopiskiem: System archiwum cyfrowego wraz z systemem udostępniania materiałów w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie (nr sprawy: NInA_PN_1_POIiS _2014). 5. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Marcin Lachowicz, tel , (w kwestiach formalnych) w godz , Łukasz Błęcki, tel (w kwestiach merytorycznych) w godz

13 7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia, itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający wymaga od wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości: ,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Ustawy, tj. w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego. 5. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego: w Banku Pekao S.A. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, Warszawa, budynek C, II piętro - do dnia składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: od dnia... do dnia..., d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy. 8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 9. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje wykluczenie wykonawcy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy. Zwrot wadium 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust

14 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zawrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 15. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Na mocy art. 46 ust. 4a Ustawy zostanie zatrzymane wadium wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złoży dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Ofertę sporządza się w formie pisemnej. 2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza cenowego oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 5. Załączniki powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem ich treści) przez wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian, skutkujących zmianą sensu ich treści. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on na dokumencie nie dotyczy i taki dokument dołącza do oferty. 6. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ. 7. Oferta powinna być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, na maszynie lub komputerze. Przy opracowywaniu załączników należy korzystać ze wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ. 8. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia wykonawcy, powinny być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 9. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku podpisania oferty i załączników, składanych wraz 14

15 z ofertą, w inny sposób niż określony w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo też przez inne osoby niż wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do oferty dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo. W wypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa do podpisania oferty, wymagane będzie notarialne poświadczenie zgodności z oryginałem. Także udzielanie dalszych pełnomocnictw musi być potwierdzone notarialne. 10. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 11. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty lub materiały powinny być spięte/zszyte oraz powinny posiadać kolejno ponumerowane strony. Strony te powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/ne do reprezentowania wykonawcy (wymóg parafowania nie dotyczy stron, na których znajdzie się oryginalny podpis osoby/ób upoważnionej/nych do reprezentowania wykonawcy). 12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanym: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony System archiwum cyfrowego wraz z systemem udostępniania materiałów w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie (nr sprawy: NInA_PN_1_POIiS _2014). nie otwierać przed dniem r., godz. 11:30. Na kopercie należy podać dane wykonawcy. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy. 13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania pod warunkiem złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Oświadczenie to winno być dostarczone w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym napisem WYCOFANIE OFERTY. Podczas czynności otwarcia ofert koperty tak oznakowane zostaną otwarte jako pierwsze, zaś oferty wycofane nie zostaną odczytane. 14. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 15. Oświadczenia składane przez wykonawców, o których mowa powyżej, muszą być złożone z zachowaniem zasad dotyczących składania ofert określonych w SIWZ (np. dotyczących reprezentacji). Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości Zamawiającego co do ich treści i zamiarów Wykonawcy. Zwrócenie się wykonawcy o wycofanie lub zamianę oferty bez zachowania wymogu pisemności i zasad określonych powyżej nie będzie skuteczne. 16. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku nieprawidłowego oznaczenia oferty. 17. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 15

16 X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa r. o godz. 11:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, Warszawa, budynek C, II piętro. 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, Warszawa, budynek C, II piętro. 4. Tryb otwarcia ofert: a) otwarcie ofert jest jawne; b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia; c) otwierając oferty Zamawiający poda: nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminy wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach; d) w przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 5. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone napisem WYCOFANIE, następnie ZMIANA, a później wg kolejności wpływu tj. dat i godzin wpływu ofert. 6. Nieujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty winna być wyrażona w PLN. 2. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku. Cenę oferty netto/brutto za wykonanie przedmiotu Zamówienia należy ująć w formularzu oferty (Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ). 3. Cena oferty, przedstawiona przez wykonawcę, musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. 5. Określona przez wykonawcę cena oferty (wynikająca ze złożonej oferty) jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem ustawowych zmian wysokości podatku. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty oraz ewentualne bonifikaty, upusty itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu porównania ofert i oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), które miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Rozliczenia za realizację umowy między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 16

17 XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 4, dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających: spełnianie warunków udziału w postępowaniu i/lub, przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełniania oświadczeń lub dokumentów. 3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i/lub przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych przez Zamawiającego. 4. Zamawiający poprawia w tekście oferty: 2) oczywiste omyłki pisarskie, 3) omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 4) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający zastrzega, że odchylenia obliczonych przez wykonawcę wartości wynikające z zastosowania różnych sposobów zaokrąglania nie stanowią omyłek rachunkowych wymagających poprawiania. 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z Ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem ust.4 pkt 3) powyżej; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust.4 pkt 3); 17

18 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 7. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania Zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 8. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający zawiadomi wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 10. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena oferty brutto - 100% Ocena ofert w kryterium cena oferty brutto, zostanie dokonana w oparciu o wzór: V xc = (C n / C x ) x 100% x 100 gdzie : V xc ilość punktów za cenę oferty brutto proponowaną w ofercie badanej C n najniższa cena oferty brutto ze wszystkich ofert C x cena brutto oferty badanej 1% odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt. Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem. 11. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 12. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 18

19 4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 5) w przypadkach, o których mowa w art. 91.ust. 5 Ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Umowa w sprawie Zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną. 2. Umowa jest zawierana w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie Zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie Zamówienia. 3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 4. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Wykonawcy przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego przedłożą umowę regulującą ich współpracę, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, o ile dokumenty te nie zostały złożone wraz z ofertą. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i posiada wpis w CEIDG, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy podać: miejsce (adres) zamieszkania oraz nr PESEL. 6. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część realizacji Zamówienia podwykonawcy jest on zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć, na żądanie Zamawiającego, umowę z tym podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych mu czynności. 7. Dokumenty o których mowa w ust. 4-6 wybrany Wykonawca powinien dostarczyć do Zamawiającego, we wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty terminie. 8. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę, z nałożonych przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w ust. 4-6 powyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wadium zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII SIWZ. XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy. 2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 19

20 3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.). 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust.3 Ustawy. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy , Bank Pekao S.A., z dopiskiem na poleceniu przelewu: Zabezpieczenie - System archiwum cyfrowego wraz z systemem udostępniania materiałów w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie (nr sprawy: NInA_PN_1_POIiS _2014). Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Ustawy. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8. Z dokumentu gwarancji bankowej / poręczenia, winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wzór gwarancji stanowi załącznik nr 7 do SIWZ 9. Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w istotnych postanowieniach umownych, stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ w rozdziale: ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, które stanową Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 20

21 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy w sytuacjach opisanych w par. 13 Istotnych postanowień umowy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Zgodnie z Działem VI Ustawy, wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w art. 180 Ustawy, w terminach określonych w art. 182 Ustawy. 2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy. 7. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt 1 Ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i pkt 7 rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 21

22 10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 13. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli Ustawy nie stanowi inaczej. 14. Zgodnie z Rozdziałem 3 Ustawy na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga wnoszona do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w art. 198a-198g Ustawy. XVII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. Przewiduje się zawarcie umowy ramowej - NIE XVIII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ. Adres strony internetowej Zamawiającego: XIX. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. Przewiduje się aukcję elektroniczną. NIE Załączniki do niniejszej SIWZ: Załącznik nr 1 Oświadczenie z art. 22 ust.1 Ustawy Załącznik nr 1.1 Oświadczenie z art 24 ust.1 Ustawy Załącznik nr 2 Formularz oferty. Załącznik nr 3 Wykaz wykonywanych dostaw jako potwierdzenie spełnienia wymagań SIWZ. Załącznik nr 4 Istotne Postanowienia Umowy. Załącznik nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia. Załącznik nr 6 wzór informacji, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp. Załącznik nr 7 wzór gwarancji (zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 22

23 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE Z ART. 22 ust. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa Wykonawcy: Nazwa zamówienia: System archiwum cyfrowego wraz z systemem udostępniania materiałów w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie (nr sprawy: NInA_PN_1_POIiS _2014). Oświadczam, że spełniam wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), dnia (miejscowość) (data) (podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy

24 Załącznik nr 1.1 OŚWIADCZENIE Z ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa Wykonawcy: Nazwa zamówienia: System archiwum cyfrowego wraz z systemem udostępniania materiałów w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie (nr sprawy: NInA_PN_1_POIiS _2014). Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), dnia (miejscowość) (data) (podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Wykonawcy)

25 Załącznik nr 2 Formularz oferty OFERTA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego System archiwum cyfrowego wraz z systemem udostępniania materiałów w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie (nr sprawy: NInA_PN_1_POIiS _2014). Nazwa Wykonawcy:... Adres:... TEL REGON:.... NIP:.... FAX, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... , na który zamawiający ma przesyłać korespondencję. W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 5 maja 2014 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. System archiwum cyfrowego wraz z systemem udostępniania materiałów w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie (nr sprawy: NInA_PN_1_POIiS _2014). składamy ofertę o treści następującej: 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za kwotę: netto zł (słownie: ) brutto zł. (słownie: ), w tym podatek VAT..% tj.... zł (słownie:..). 3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach stanowiących jej integralną część oraz zgodnie ze złożoną przez nas ofertą. 4. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Zobowiązujmy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wysokości tj. 10 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie, w kwocie 1

26 ... zł, (słownie:...), w formie... przed terminem zawarcia umowy. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, akceptujemy je bez zastrzeżeń i w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy, że oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikami i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 9. Zobowiązujemy się do wykonania prac objętych zamówieniem nie później niż 119 dni od dnia zawarcia umowy. 10. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert. 11. Oświadczamy, że nasza oferta składa się z... stron. 12. Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach oferty:... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 13. Oświadczamy, że zamówienie publiczne w całości wykonamy siłami własnymi/wykonanie poniższych części zamówienia publicznego zamierzamy powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić): * 1).. (opis części zamówienia publicznego) 2).. (opis części zamówienia publicznego) 3).. (opis części zamówienia publicznego) 4).. * należy dopisać tyle punktów ile będzie to konieczne Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt. 1) lit. a) SIWZ; 2) Wykaz dostaw, o którym mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt. 1) lit. b) SIWZ; 3) Informację banku, o której mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt. 1) lit. c) SIWZ; 2

27 4) Kopię polisy OC z potwierdzeniem jej opłacenia, o której mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt. 1) lit. d) SIWZ; 5) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt. 2) lit. a) SIWZ; 6) Odpis, o którym mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt. 2) lit. b) SIWZ**; 7) Zaświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt. 2) lit. c) SIWZ**; 8) Zaświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt. 2) lit. d) SIWZ**; 9) Informację, o której mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt. 2) lit. e) SIWZ**; 10) Informację, o której mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt. 2) lit. f) SIWZ**; 11) Informację, o której mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt. 2) lit. g) SIWZ**; 12) Informacja, o której mowa w Rozdziale VI ust.1 pkt. 2) lit. h) SIWZ**; 13) Potwierdzenie dokonania wadium, o którym mowa w Rozdziale VIII 14) Inne dokumenty: **Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty, zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI ust.2-3. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:..., tel...., faks..., . (imię i nazwisko) (W przypadku nie wpisania osoby upoważnionej do udzielenia wyjaśnień dotyczącej przedstawionej oferty, prosimy o zwracanie się do osoby podpisującej formularz ofertowy)...., dnia... r.... (podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 3

28 Załącznik nr 3 dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: System archiwum cyfrowego wraz z systemem udostępniania materiałów w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie (nr sprawy: NInA_PN_1_POIiS _2014). Przedmiot zamówienia WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU 3 LAT* DOSTAW Data wykonania oraz podmiot na rzecz, którego realizowano zamówienie Wartość zamówienia Dokumenty będące dowodem na okoliczność należytego wykonania przedmiotu zamówienia ** * jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie ** zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.... (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

29 Załącznik nr 4 Istotne Postanowienia Umowy W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. System archiwum cyfrowego wraz z systemem udostępniania materiałów w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Priorytetu XI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 11.2: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym. DEFINICJE Ilekroć poniższe pojęcia zostaną napisane w Umowie wielką literą, Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach: Awaria krytyczna Awaria niekrytyczna oznacza brak działania Systemu powodując, że niemożliwym jest dostęp do całości lub części danych zgromadzonych w systemie archiwum. Przez brak dostępu do całości lub części danych, Zamawiający rozumie brak możliwości dostępu do pliku lub brak możliwości jego odzyskania w celu dalszego przetwarzania oznacza każdą sytuację nieprawidłowego działania/funkcjonowania Systemu nie będącą awarią krytyczną i nie wpływającą na możliwość dostępu do danych Dokumentacja Dzień Roboczy wszelka dokumentacja dotycząca Systemu, stworzona przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt OPZ. Wszelka Dokumentacja dostarczana będzie w języku polskim oznacza na terytorium Polski dzień od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 1

30 Etap Elementy Autorskie Harmonogram Informacje Chronione Infrastruktura wskazana w Harmonogramie wydzielona organizacyjnie i funkcjonalnie część realizacji Zamówienia wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które są dostarczane lub powstaną w ramach Umowy, lub też w ramach innych zleceń realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, podczas lub po wykonaniu Umowy, a dotyczących Systemu, o ile nie zostały wyraźnie wymienione w Umowie jako utwory osób trzecich. W szczególności Elementem Autorskim jest: Oprogramowanie Dedykowane, Koncepcja Wdrożenia, materiały szkoleniowe, wszelkie modyfikacje i rozszerzenia Oprogramowania, zmiany konfiguracji i parametryzacja oprogramowania, Dokumentacja, jak też inne oprogramowanie komputerowe i jego fragmenty stworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, niezależnie od momentu ich powstania. Przez Elementy Autorskie rozumie się również powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, a także wszelkie szkice, wzory, wersje testowe przedmiotowych utworów harmonogram realizacji niniejszej umowy, opisany w 2 Umowy wszelkie informacje przekazywane przez Zamawiającego w ramach Umowy, informacje, do których dostęp uzyskał Wykonawca w związku z realizacją niniejszej Umowy lub przy jej realizacji oraz inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa którejkolwiek strony wchodzący w skład Systemu wszelki sprzęt i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę w celu zapewnienia funkcjonalności określonych w OPZ oraz Ofercie, w szczególności: sprzęt komputerowy, infrastruktura informatyczna, definiowane 2

31 przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy Koncepcja Wdrożenia zbiór dokumentów definiujący w szczególności: pełną funkcjonalność Systemu wraz ze sposobem jej realizacji, parametryzacji, opracowany i dostarczony przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy. Koncepcja Wdrożenia odwzorowuje przedstawione przez Zamawiającego funkcjonalności, potrzeby, uwzględniające uwarunkowanie określone w Umowie oraz OPZ Oferta złożona przez Wykonawcę i wybrana przez Zamawiającego zgodnie z zasadami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. System archiwum cyfrowego wraz z systemem udostępniania materiałów w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy Oprogramowanie łącznie rozumiane Oprogramowanie Standardowe, Oprogramowanie Dedykowane, jak również każde z nich z osobna Oprogramowanie Standardowe oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w ramach niniejszej Umowy, stanowiące podstawę działania Systemu, które jest znane oraz dostępne na rynku informatycznym w dniu ogłoszenia Zamówienia. W skład Oprogramowania Standardowego wchodzi również wszelkie oprogramowanie nie stanowiące Oprogramowania Dedykowanego, potrzebne do działania Systemu. Oprogramowanie Dedykowane wszelkie oprogramowanie zapewniające działanie Systemu, stworzone, zmodyfikowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w związku z realizacją Umowy, w szczególności modyfikacje i 3

32 rozszerzenia Oprogramowania Standardowego lub poszczególnych jego elementów, modyfikacje, opracowania Oprogramowania wykonane w celu realizacji Systemu w tym dostosowania Oprogramowania do potrzeb Zamawiającego Personel Zamawiającego Personel Wykonawcy Ostateczny Protokół Odbioru Sprzętu i Systemu OPZ osoby wskazane przez Zamawiającego, jako świadczące pracę, usługi lub wykonujące inne czynności na rzecz Zamawiającego w tym w szczególności Kierownik Projektu i członkowie Zespołu Roboczego ze strony Zamawiającego określone i uzgodnione przez Strony osoby oddelegowane przez Wykonawcę do czynności związanych z wykonaniem Umowy, w szczególności Kierownik Projektu i Personel Kluczowy Wykonawcy ze strony Wykonawcy, pracownicy Wykonawcy lub jego podwykonawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło itp.) dokument stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia objętego Umową bez zastrzeżeń opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Umowy SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. System archiwum cyfrowego wraz z systemem udostępniania materiałów w ramach projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie System system archiwum cyfrowego wraz z systemem udostępniania materiałów, którego dostawa i wdrożenie jest przedmiotem niniejszej Umowy, System obejmuje w szczególności sparametryzowane Oprogramowanie i Infrastrukturę 4

33 Testy Umowa Projekt wykaz czynności i przypadków testowych szczegółowo opisanych w OPZ, które Wykonawca winien wykonać w celu przetestowania poprawności działania Systemu niniejsza Umowa wraz załącznikami oraz wszelkimi ewentualnymi aneksami ogół prac realizowanych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą Umową mających na celu wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu Systemu zgodnego z niniejszą Umową, Ofertą i OPZ Wynagrodzenie całość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu Umowy, określone w 11 Załącznik Zamówienie załącznik do niniejszej Umowy zobowiązanie zawarte między Zamawiającym a Wykonawcą, którego przedmiotem jest realizacja czynności opisanych w OPZ 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa systemu archiwum cyfrowego z systemem udostępniania materiałów składającego się z: centralnego systemu dyskowego, biblioteki taśmowej, systemu zarządzania archiwum, infrastruktury sieci LAN, platformy serwerowej do wirtualizacji wraz z VDI oraz systemu terminali, wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego wdrożenia i uruchomienia oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego. 2. Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje: 1) dostawę systemu archiwum cyfrowego składającego się z centralnego systemu dyskowego opartego o macierze dyskowe, z systemu archiwizacji opartego o bibliotekę taśmową oraz z systemu zarządzania archiwum, spełniającego wymagania określone w OPZ; 2) wdrożenie i uruchomienie dostarczonego systemu archiwum cyfrowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ; 3) dostawę i konfiguracje elementów aktywnych sieci LAN zapewniających dostęp do systemu archiwum cyfrowego i zgodnych z wymaganiami zawartymi w OPZ; 5

34 4) dostawę i konfigurację infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji zasobów serwerowych i VDI oraz oprogramowaniem transkodującym, zgodnych z wymaganiami zawartymi w OPZ; 5) dostawę i konfigurację terminali dostępowych, zgodnych z wymaganiami zawartymi w OPZ; 6) opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej systemu archiwum cyfrowego wraz z infrastrukturą sieci LAN, platformą wirtualizacyjną i terminalami dostępowymi, zgodnych z wymaganiami zawartymi w OPZ; 7) przeszkolenie minimum 3 osób z zakresu pełnego administrowania i zarządzania dostarczonym rozwiązaniem, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ, 8) świadczenie usług z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady dostarczonego sprzętu oraz wykonanych prac wdrożeniowych, zgodnych z wymaganiami zawartymi w OPZ; 9) świadczenie usług wsparcia technicznego w siedzibie Zamawiającego zgodnych z wymaganiami zawartymi w OPZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi OPZ będący załącznikiem nr. 1 do Umowy. 2. TERMINY I HARMONOGRAM 1. Realizacja przedmiotu Zamówienia będzie podzielona na Etapy, określone w ust. 4 poniżej. 2. Z chwilą podpisania Umowy rozpoczyna bieg termin zastrzeżony dla realizacji Umowy. Poszczególne Etapy następują kolejno po sobie. 3. Za implementację całości przedmiotu Umowy odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu cotygodniowych raportów dotyczących postępu prac w odniesieniu do harmonogramu realizacji Zamówienia. Raporty będą składane w każdy czwartek do godziny 14:00 w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej i omawiane podczas spotkań roboczych. 4. Etapy i terminy ich realizacji są następujące: I II III IV V VI Etapy Wstępne szkolenia pracowników Zamawiającego obejmujące architekturę systemu, podstawy konfiguracji, podstawowe pojęcia i zasady działania Rozpoczęcie prac instalacyjnych w tym dostaw Instalacja, konfiguracja i wdrożenie Systemu. Testy Systemu i audyt powdrożeniowy Przekazanie dokumentacji do akceptacji Zamawiającego Szkolenia dla pracowników Zamawiającego VII Odbiór końcowy Systemu i akceptacja dokumentacji Systemu. Termin realizacji etapu W okresie między 2 a 5 tygodniem od dnia zawarcia umowy Między 7 a 8 tygodniem od dnia zawarcia umowy Nie później niż 5 tygodni od dnia rozpoczęcia etapu II W terminie 7 dni od dnia zakończenia etapu III W terminie 2 dni od dnia zakończenia etapu IV W terminie 3 tygodni od dnia zakończenia etapu IV Nie później niż 10 tygodni od dnia rozpoczęcia etapu II 5. Całkowite wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi nie później niż 119 dni od dnia zawarcia umowy. 6

35 6. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że terminowe wykonanie Systemu ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z Umowy i obowiązujących przepisów, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ewentualnych dodatkowych prac jakie okażą się niezbędne w wyniku nieterminowej realizacji zobowiązań na własny koszt. 3. PROCEDURA ODBIORÓW 1. Przedmiotem odbioru będą w szczególności: a) Infrastruktura składająca się na System, b) Oprogramowanie, c) Testy, d) System i Dokumentacja, e) Szkolenia dla pracowników Zamawiającego. 2. Ze strony Zamawiającego, za końcowy odbiór realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę odpowiedzialna jest komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego w tym celu. 3. Pozytywne zakończenie Testów oraz akceptacja Dokumentacji przez Zamawiającego stanowi podstawę do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do odbioru przez Zamawiającego. W przypadku potwierdzenia prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dokona odbioru i podpisze stosowny Ostateczny Protokół Odbioru Sprzętu i Systemu. Ostateczny Protokół Odbioru Sprzętu i Systemu sporządzony zostanie w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach. Każdy egzemplarz winien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela obu stron. Tylko i wyłącznie Ostateczny Protokół Odbioru Sprzętu i Systemu podpisany przez Zamawiającego upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury. 4. Datą należytego wykonania przedmiotu Umowy jest data podpisania przez Strony Umowy Ostatecznego Protokołu Odbioru Sprzętu i Systemu. 5. Potwierdzenie prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy następuje po stwierdzeniu przez Zamawiającego jego zgodności z Umową, z SIWZ, z OPZ, z Ofertą, z Koncepcją Wdrożenia oraz innymi koncepcjami opracowanymi na podstawie Umowy. 6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w ciągu 5 Dni Roboczych przewidzianych na odbiór, nieprawidłowości w przekazanej Dokumentacji (niezgodności np. z Umową, z SIWZ, z OPZ lub z Koncepcją Wdrożenia), Zamawiający przekaże Wykonawcy terminie 5 dni wykaz tych nieprawidłowości do usunięcia, uzupełnienia, poprawek. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania stosownych uzupełnień, naniesienia poprawek, usunięcia w terminie 5 Dni Roboczych oraz przedstawienia Dokumentacji do ponownego Odbioru przez Zamawiającego. 4. PRAWO DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA 1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Wynagrodzenia zapewnić Zamawiającemu prawo do korzystania z Oprogramowania w zakresie pozwalającym na realizację 7

36 przedmiotu Umowy i korzystanie z Systemu. W szczególności Oprogramowanie musi obejmować wszystkie elementy systemu archiwum cyfrowego, systemu zarządzania archiwum, platformy wirtualizacji serwerów, ich kopii zapasowej, VDI (Virtual Desktop Infrastructure) oraz oprogramowania transkodującego. 2. W zależności od systemu dystrybucji Oprogramowania Standardowego stosowanego przez danego producenta, zapewnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę prawa do korzystania z Oprogramowania Standardowego może polegać na udzielaniu przez Wykonawcę licencji lub sublicencji na przedmiotowe Oprogramowanie Standardowe, lub też zapewnieniu przez Wykonawcę udzielenia stosownej licencji bezpośrednio przez producenta takiego Oprogramowania Standardowego. 3. W przypadku Oprogramowania Dedykowanego Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnego repozytorium kodów źródłowych wraz z ich opisem i komentarzem oraz wszystkich niezbędnych komponentów programistycznych umożliwiających modyfikacje i rozwój Oprogramowania Dedykowanego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawo do dokonywania zmian w Oprogramowaniu Dedykowanym przez Zamawiającego bądź inne podmioty do tego uprawnione. 4. Oprogramowanie Open Source jest dopuszczalne jako Oprogramowanie Standardowe, lecz musi być serwisowane w języku polskim przez podmiot gospodarczy mający swoją jednostkę serwisową w Polsce. 5. W zakresie oprogramowania rozpowszechnianego na licencji Open Source oraz opracowań takiego oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z niego lub doprowadzenie do upoważnienia go w inny sposób na następujących zasadach: a) Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z elementów Open Source na wszystkich polach eksploatacji opisanych w Umowie, w tym Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do usuwania błędów oraz wprowadzania do niego nowych funkcjonalności, b) Zamawiający będzie mógł upoważnić osoby trzecie, swobodnie przez Zamawiającego wybrane, do korzystania z elementów Open Source (sublicencja), c) Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie wady Systemu związane z funkcjonowaniem elementów Open Source lub wady elementów Open Source będą objęte opieką gwarancyjną i serwisową za zasadach opisanych w Umowie, z zastrzeżeniem, że wszelkie świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych będą realizowane przez podmiot mający siedzibę w Polsce lub będący polskim oddziałem przedsiębiorstwa, 6. Wykonawca musi zainstalować i skonfigurować Oprogramowanie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy. Zainstalowane Oprogramowanie powinno posiadać zainstalowane aktualne zalecane przez producenta modyfikacje łatki zgodnie z listą opublikowaną przez producenta Oprogramowania. W szczególności dotyczy to łatek dotyczących systemu zabezpieczeń (security patch). 7. Licencja na Oprogramowanie będzie udzielona na czas nieoznaczony, będzie miała charakter nieodwołalny, a uprawniony podmiot nie odstąpi, ani też nie wypowie licencji, 8

37 ani też nie podejmie jakichkolwiek działań faktycznych lub prawnych uniemożliwiających Zamawiającemu korzystanie z przedmiotowego Oprogramowania w zakresie określonym niniejszą Umową. Licencje wykorzystane w celu realizacji przedmiotu Umowy, w tym do wdrożenia i korzystania z Systemu muszą zapewniać Zamawiającemu dostęp do aktualizacji i poprawek Oprogramowania przez okres 60 miesięcy od daty podpisania Ostatecznego Protokołu Odbioru Sprzętu i Systemu. 5. ELEMENTY AUTORSKIE 1. Jeżeli w wyniku prac objętych Umową, Wykonawca stworzy Element Autorski, będą miały do niego zastosowanie poniższe postanowienia. Licencje udzielone na zasadach poniższych upoważniają do korzystania z Elementów Autorskich przez nieograniczoną ilość użytkowników równocześnie, a także upoważniają do udzielania sublicencji w zakresie opisanym w niniejszej Umowie. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia do udzielenia Zamawiającemu niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na korzystanie z Elementów Autorskich w tym Oprogramowania Dedykowanego, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym na następujących polach eksploatacji: 1) w odniesieniu do utworów będących programami komputerowymi, w szczególności Oprogramowania Dedykowanego: a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, b) tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, c) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii. 2) w odniesieniu do utworów nie będących programami komputerowymi, w szczególności Koncepcji Wdrożenia oraz Dokumentacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 3. Wraz z udzieloną licencją na korzystanie z Elementów Autorskich, Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia do udzielenia zezwolenia Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Elementów Autorskich w tym Oprogramowania Dedykowanego na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. 9

38 4. Licencja na dany Element Autorski oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowania Elementu Autorskiego zostaje udzielona Zamawiającemu z chwilą podpisania Ostatecznego Protokół Odbioru Sprzętu i Systemu. 5. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania oraz Elementów Autorskich, w tym Koncepcji Wdrożenia, oraz Dokumentacji w zakresie opisanym w Umowie nie będzie naruszać jakichkolwiek osobistych lub majątkowych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw patentowych lub tajemnicy przedsiębiorstwa. 6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z jakiegokolwiek Elementu Autorskiego lub Oprogramowania przez Zamawiającego lub jego następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej przysługującej tym osobom, w szczególności prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub prawa patentowe, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie wszelkie koszty z tym związane. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym powództwa przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie z tym związane koszty i odszkodowania, w tym potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu koszty obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego lub jego następców prawnych. 7. W przypadku Oprogramowania Dedykowanego lub Elementów Autorskich stanowiących programy komputerowe wraz z udzieleniem na nie licencji, zgodnie z powyższym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację projektową i techniczną tych programów, kody źródłowe oraz wszelkie informacje i środki potrzebne do korzystania i rozporządzania nabytymi przez Zamawiającego elementami Systemu. Dokumentacja, kody i w/w informacje zawierać będą wszelkie dane pozwalające na samodzielne korzystanie i dokonywanie dalszych zmian programów komputerowych przez Personel Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do Oprogramowania oraz Elementów Autorskich, nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych lub sublicencjobiorców. 9. Wykonawca zapewnia, iż realizacja przedmiotu Umowy nie spowoduje naruszenia praw, warunków licencji, warunków gwarancji lub serwisu Oprogramowania wchodzącego w skład Infrastruktury Zamawiającego. 10. Licencja na Elementy Autorskie uprawniała będzie Zamawiającego do udzielania sublicencji na rzecz podmiotów współpracujących z Zamawiającym w zakresie pozwalającym na realizację takiej współpracy (np. dostawcom, podwykonawcom mającym dostęp do Systemu), a w przypadku Elementów Autorskich również na rzecz podmiotów dokonujących na zlecenie Zamawiającego prac rozwojowych lub jakichkolwiek modyfikacji tegoż Elementu Autorskiego. 10

39 6. PODWYKONAWSTWO 1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części przedmiotu Umowy z podwykonawcami, w zakresie zgodnym ze złożoną przez Wykonawcę Ofertą. 2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie np. w sprzęt, nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu Umowy lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się wówczas poinformować Zamawiającego o nowym podwykonawcy, ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu prac jak i osoby podwykonawcy. 3. Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni poprzedzających planowany termin zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy z podwykonawcą, zawierający istotne elementy przyszłej umowy, w tym w szczególności: zakres czynności, terminy wykonania oraz wynagrodzenie wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania czynności, określonych w projekcie umowy z podwykonawcą. 4. Wykonawca do wystawianej przez siebie dla Zamawiającego faktury VAT dostarczy wraz z fakturą oświadczenia swoich podwykonawców, zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją czynności, będących przedmiotem niniejszej Umowy. 5. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków Umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych. 6. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 8. Wykonawca korzystając ze świadczeń podwykonawcy, nałoży na niego obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę. 9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 11

40 rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy. 7. TYPY I RODZAJE TESTÓW, ZASADY ICH PROWADZENIA 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan Testów dotyczących wdrożonego Systemu. Plan testów musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Plan Testów musi dotyczyć co najmniej następujących obszarów Systemu: a) Wydajności systemu dyskowego b) Wydajności sieci c) Redundancji sieci d) Redundancji systemu archiwum e) Czasu odbudowy grupy dyskowej f) Procedury Disaster Recovery g) Polityki migracji danych 2. Zasady prowadzenia Testów: a) Testy przeprowadzi Wykonawca w obecności i z udziałem Personelu Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w Testach mogą brać udział osoby lub firmy trzecie, które zweryfikują wyniki testów w imieniu Zamawiającego. b) Na podstawie wyników testów, Zamawiający dokona akceptacji Systemu lub przedstawi swoje uwagi. 3. Test wydajności centralnego systemu dyskowego: Test wydajności centralnego systemu dyskowego musi zostać przeprowadzony zgodnie z poniższą procedurą potwierdzającą wymaganą minimalną przepustowość do pamięci masowej (6GB/s): 1) Sprawdzenia wymaganej minimalnej przepustowości oferowanego rozwiązania, Wykonawca przeprowadzi przy pomocy aplikacji Iozone (http://www.iozone.org). 2) Wymagane ustawienia aplikacji Iozone w trakcie procedury sprawdzającej: a. test przeprowadzony zostanie w trybie cluster mode", czyli poprzez użycie flagi -+m" b. test musi być przeprowadzony na co najmniej 4 dostarczonych serwerach uzyskujących dostęp do systemu pamięci masowej przez sieć LAN, c. minimalna liczba plików użytych do zapisu lub odczytu to co najmniej 1 plik na 1 serwer plików biorący udział w teście, d. minimalna wielkość pliku użytego do testu nie może być mniejsza niż 10- krotność ilości pamięci operacyjnej serwera, e. test zapisu sekwencyjnego przy użyciu flagi -i 0" f. ustawienie potwierdzenia zapisu danych na nośnik dla testu zapisu przy użyciu flagi -e" 3) Uzyskanie w teście zapisu sekwencyjnego wyniku co najmniej 6 GB/s [A1] (gigabajta na sekundę) będzie oznaczać pomyślne zakończenie procedury sprawdzającej. 12

41 4) Uzyskanie wyniku poniżej 6 GB/s (gigabajta na sekundę) dla powyższego testu będzie oznaczać brak potwierdzenia wymaganej przez Zamawiającego minimalnej przepustowości do pamięci masowej i będzie podstawą do niepodpisania Ostatecznego Protokołu Odbioru Sprzętu i Systemu. 4. Jeżeli nieprawidłowości w działaniu Systemu stwierdzone w czasie Testów nie będą mieścić się w ramach wytycznych Zamawiającego, w takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest usunąć nieprawidłowości, a powyższa procedura testowa zostanie powtórzona po ich usunięciu. 5. W przypadku, gdy nieprawidłowości stwierdzone w czasie Testów wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, czasy usuwania wad i problemów oraz czas ponownego przeprowadzenia Testów nie przedłużają terminów zastrzeżonych w Harmonogramie. Jeżeli jednak Testy wykażą, że nieprawidłowości wynikają z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Strony uzgodnią w terminie ( ) dni odpowiednie zmiany terminów prac Wykonawcy. 6. Pozytywne zakończenie Testów, stanowi podstawę do zgłoszenia gotowości do realizacji przez Wykonawcę kolejnego Etapu przewidzianego w Harmonogramie. 7. Niezależnie od innych postanowień Umowy, Zamawiający ma prawo przeprowadzić własne, niezależne testy, także korzystając z pomocy osób trzecich. Zamawiający zapewni zachowanie przez w/w osoby trzecie poufności informacji przekazanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców. Koszty związane z powyższymi testami ponosi Zamawiający. Działania takie nie mogą powodować obciążenia Wykonawcy skutkami przekroczenia Harmonogramu Projektu wynikającymi z takich czynności. W przypadku wstrzymania prac wdrożeniowych z ww. powodów, Harmonogram Wdrożenia zostanie skorygowany stosownie do czasu trwania prac poprzez podpisanie aneksu do przedmiotowej umowy. 8. MONITOROWANIE POSTĘPÓW PRAC PRZY REALIZACJI SYSTEMU 1. Wykonawca obowiązany jest na bieżąco monitorować przebieg prac w Projekcie. 2. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru i koordynacji wszelkich czynności, działań związanych z realizacją przedmiotu Umowy tak, aby zapewnić terminowe i o najwyższej jakości wykonanie przedmiotu Umowy. 3. Wykonawca będzie informował na bieżąco Zamawiającego o postępie prac w Projekcie. Wykonawca zobowiązany jest do składania cotygodniowych raportów dotyczących postępu prac w odniesieniu do harmonogramu realizacji zamówienia. Raporty będą składane w każdy czwartek do godziny 14:00 w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej i omawiane podczas spotkań roboczych. We wskazanych powyżej raportach, Wykonawca zobowiązany jest do cyklicznego zgłaszania Zamawiającemu gotowości do przystąpienia do realizacji kolejnego etapu Harmonogramu. 4. Wykonawca zobowiązany jest do powołanie struktur organizacyjnych i stanowisk koniecznych do organizacji zarządzania Projektem, w tym osób odpowiedzialnych za monitorowanie prac w Projekcie i informowanie Zamawiającego o wszelkich ryzykach powstałych w trakcie jego realizacji. 5. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, przeszkodach, utrudnieniach związanych czy też powstałych w 13

42 trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w tym także powstałych w związku z nieprzekazywaniem przez Personel Zamawiającego danych, informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE 1. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w 2 ust. 5 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 25 % Wynagrodzenia. 3. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy lub któregokolwiek z jej Etapów. 4. W przypadku usuwania Awarii Krytycznej oraz Awarii Niekrytycznej w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: w przypadku opóźnienia w usunięciu Awarii Krytycznej 0,04% Wynagrodzenia za każdą godzinę opóźnienia, w przypadku opóźnienia w usunięciu Awarii Niekrytycznej 0,02% Wynagrodzenia za każdą godzinę opóźnienia. 5. Kwoty kar umownych przewidziane Umową płatne będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 6. Łączna wysokość odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkody wyrządzonej Zamawiającemu, w tym z tytułu kar umownych ograniczona zostaje do wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższe ograniczenie nie znajduje zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej Zamawiającemu przez Wykonawcę z winy umyślnej. 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy zarówno w odniesieniu do całości przedmiotu Umowy jak i w odniesieniu do niewykonanych Etapów. 2. Jeżeli w wyniku nieprawidłowości wdrożenia Systemu eksploatacja Systemu nie będzie możliwa lub będzie ograniczona w zakresie podstawowych funkcjonalności Systemu i nieprawidłowości nie zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 5 Dni Roboczych, Zamawiający wzywa Wykonawcę do ostatecznego usunięcia nieprawidłowości wyznaczając w tym celu dodatkowy termin 3 Dni Roboczych. Jeżeli po upływie tego terminu nieprawidłowości nadal nie zostaną usunięte, Zamawiający, niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 14

43 11. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, które wynika z Oferty z dnia, które wynosi:... PLN słownie:... netto,... PLN słownie:... brutto. 2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje przedmiot Umowy, w tym dostarczenie Infrastruktury, udzielenie stosownych licencji na Oprogramowanie oraz Elementy Autorskie oraz wszelkie koszty wynikające z realizacji Umowy oraz wszystkie podatki obowiązujące w Polsce, w tym podatek VAT. 3. Wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie nie podlega zmianie i waloryzacji. 4. Podstawą do wystawienia faktury będzie Ostateczny Protokół Odbioru Sprzętu i Systemu podpisany przez Strony Umowy bez zastrzeżeń. 5. Płatności wynikające z Umowy będą dokonywane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 6. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 7. Terminem dokonania płatności będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Jeżeli Zamawiający nie dokona płatności w terminie, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od zaległych płatności i ma obowiązek pisemnie wezwać Zamawiającego do zapłaty zaległych kwot. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. 10. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie. 11. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do faktury VAT załączyć oświadczenia, o których mowa w 6 ust. 4, od każdego z podwykonawców. 12. PERSONEL WYKONAWCY 1. Wykonawca oddeleguje do wykonania Umowy odpowiedni Personel Wykonawcy składający się zgodnie w wymogami określonymi w punkcie 5.4 OPZ. Wykonawca gwarantuje, że wszyscy członkowie Personelu Wykonawcy realizujący w imieniu Wykonawcy Umowę będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom przy uwzględnieniu potrzeb i preferencji Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie kierownika Projektu ze strony Zamawiającego okazać dokumenty potwierdzające doświadczenie i referencje poszczególnych członków Personelu Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania od Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego. W 15

44 przypadku, gdy przekazanie takich dokumentów łączyłoby się z przetwarzaniem danych osobowych członków Personelu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia zgodnego z prawem przetwarzania takich danych przez Zamawiającego (np. poprzez zawarcie z Zamawiającym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych). 3. Do realizacji Umowy mogą zostać dopuszczone wyłącznie takie osoby wchodzące w skład Personelu Wykonawcy, które zostaną uprzednio zaakceptowane na piśmie przez Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego. 4. W przypadku niewłaściwej realizacji Umowy przez członka Personelu Wykonawcy lub stwierdzenia jego niedostatecznych kwalifikacji, Kierownik Projektu ze strony Zamawiającego ma prawo zwrócić się do Wykonawcy z uzasadnionym pisemnie wnioskiem o odsunięcie takiej osoby od realizacji Umowy. 5. Po otrzymaniu od Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego wniosku, o którym mowa powyżej Wykonawca natychmiast odsunie odpowiedniego członka Personelu Wykonawcy od realizacji Umowy oraz niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania wniosku, przedstawi Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego do zatwierdzenia propozycję nowego członka Personelu Wykonawcy, który miałby przejąć obowiązki członka Personelu objętego wnioskiem o odsunięcie od realizacji Umowy. Wykonawca przedstawi na wniosek Zamawiającego dokumenty potwierdzające kwalifikacje nowego członka Personelu Wykonawcy w terminie 2 Dni Roboczych od dnia otrzymania takiego wniosku. 6. Kierownik Projektu ze strony Zamawiającego akceptuje lub odmawia zatwierdzenia nowego członka Personelu Wykonawcy w terminie 2 Dni Roboczych. Jeżeli nowy członek Personelu Wykonawcy nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania uzasadnionej pisemnie odmowy akceptacji, przedstawi Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego do zatwierdzenia kolejną propozycję nowego członka Personelu Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wchodzące w skład Personelu Wykonawcy nie zostaną odsunięte przez Wykonawcę od realizacji umowy bez uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. 8. Jeżeli z przyczyn obiektywnych (w szczególności choroby, wypadku, innych udokumentowanych zdarzeń losowych) zaistnieje konieczność dokonania zmiany osoby wchodzącej w skład Personelu Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje i przedstawi Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego do akceptacji osobę posiadającą co najmniej takie same kompetencje i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, co osoba którą ma zastąpić. 9. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że w każdym przypadku dokonania zmiany członka Personelu Wykonawcy w trakcie trwania Umowy, koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka Personelu Wykonawcy obciążają wyłącznie Wykonawcę. 10. Wymiana poszczególnych osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy w trybie określonym w Umowie, niezależnie od przyczyny dokonania takiej zmiany, nie będzie 16

45 powodować zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu realizacji Umowy, ani terminów wykonania poszczególnych prac określonych w jej treści. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania Personelu Wykonawcy oraz innych osób, które Wykonawca dopuścił do realizacji umowy jak za własne działania. 13. ZMIANY UMOWY 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych w sytuacjach opisanych poniżej: a) zmiany postanowień Umowy stanowiącej następstwo zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację przedmiotu Umowy; b) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres i termin prac Wykonawcy lub termin wykonania przedmiotu zamówienia c) opóźnienia w projektach nadrzędnych uniemożliwiające realizację Umowy zgodnie z określonym pierwotnie Harmonogramem. Przez projekt nadrzędny rozumie się zwłaszcza projekty, od których uprzedniej realizacji uzależniona jest realizacja projektu, którego dotyczy przedmiotowa Umowa. d) zmiana terminu realizacji Umowy w następujących sytuacjach: przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia powstała z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; zmiany innych umów, których stroną jest Zamawiający, a które wykazują związek z niniejszą Umową lub mają wpływ na jej realizację, konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy spowodowana podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią (audyt zewnętrzny) kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac. 2. Żadna zmiana Umowy nie może prowadzić do zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Każda zmiana Umowy dokonywana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 14. ROZWIĄZANIE UMOWY, CESJA 1. W razie wątpliwości uznaje się, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy we wszystkich przypadkach określonych w przedmiotowej Umowie lub obowiązujących przepisach prawa 2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w wypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia lub odstąpienia od wszelkich stosunków prawnych zwianych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących odstąpienia od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wykonawca może odstąpić od Umowy wyłącznie w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie jak również w przypadkach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 17

46 4. Przeniesienie przez Wykonawcę praw wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. 5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego praw i zobowiązań wynikających z wiążących go z podmiotami trzecimi umów o świadczenie usług serwisowych, utrzymaniowych lub innych podobnych umów, mających znaczenie dla realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w przypadku: 1) trwałej niemożliwości wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy; 2) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, całkowitego lub w zakresie obejmującym wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy; 3) otwarcia likwidacji Wykonawcy; 4) zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości Wykonawcy. 6. Jeżeli do przeniesienia praw lub obowiązków niezbędna jest zgoda podmiotu trzeciego, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania tej zgody. 7. Zamawiający może zgłosić żądanie, o którym mowa powyżej w terminie 10 Dni Roboczych od chwili uzyskania informacji o zajściu którejkolwiek z przesłanek. 8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę umów, o których mowa powyżej w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy i będzie je aktualizował przy każdej zmianie. 15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z art.147 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych w kwocie odpowiadającej 10 % ceny całkowitej podanej w Ofercie tj Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w postaci poręczenia bankowego lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu. Wzór GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I USUNIĘCIA WAD stanowi załącznik nr. 7 do SIWZ. 3. W przypadku, gdy zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub poręczeń zbliża się do terminu jego ważności, a brak jest podstaw do zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania Umowy. W razie opóźnienia w wykonaniu tego obowiązku, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedłużonego zabezpieczenia. 4. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wystawi bank zagraniczny lub zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe oprócz wymagań zawartych w niniejszym rozdziale, dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają ustawodawstwu polskiemu oraz dodatkowo należy do nich dołączyć tłumaczenie na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 18

47 5. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną to jest dnia podpisania Ostatecznego Protokołu Odbioru Systemu i Sprzętu. 6. Zamawiający pozostawi 30 % zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 16. UBEZPIECZENIA 1. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania Umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. 3. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 17. GWARANCJA SYSTEMU 1. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt oraz wdrożony System wynosi 60 miesięcy od daty podpisania Ostatecznego Protokołu Odbioru Sprzętu i Systemu. 2. Okres rękojmi liczony jest od daty podpisania Ostatecznego Protokołu Odbioru Sprzętu i Systemu. 3. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady(usterki) fizyczne i prawne Systemu i jego poszczególnych elementów określonych przepisami prawa autorskiego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Niezależnie od gwarancji na System, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usług Serwisu Systemu (w tym Infrastruktury) na warunkach opisanych w Umowie. 5. Wykonawca gwarantuje, że System w warunkach normalnej eksploatacji i prawidłowej obsługi będzie funkcjonował w sposób zgodny z dostarczoną Dokumentacją. 6. Wykonawca zapewnia, że System zostanie wykonany zgodnie z Umową, w zakresie opisanym w SIWZ oraz Ofercie Wykonawcy, uszczegółowionym w Koncepcji 19

48 Wdrożenia. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania prac w ramach Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia tych skutków na zasadach opisanych w Umowie. 7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Umowę w ten sposób, aby nie naruszało to warunków standardowej gwarancji udzielanej przez producentów poszczególnego Oprogramowania oraz innych programów komputerowych, w tym Oprogramowania systemowego wykorzystywanego w związku z funkcjonowaniem Systemu. 8. W przypadku stwierdzenia Wad lub innych nieprawidłowości prac wdrożeniowych lub Wad poszczególnych Produktów, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 18. OPIEKA GWARANCYJNA, ASYSTA TECHNICZNA 1. Kierownik Projektu to upoważniony członek Personelu Zamawiającego posiadający uprawnienia do: dokonywania zgłoszenia serwisowego oraz do odbioru naprawy. 2. Zamawiający wymaga aby serwis gwarancyjny był świadczony 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku, w miejscu użytkowania sprzętu z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeśli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. 3. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych nośników informacji zapisanych danymi Zamawiającego na nowe, wolne od wad, uszkodzone nośniki informacji nie podlegają wydaniu Wykonawcy. 4. Wszelkie koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego, w tym: koszty transportu, odbioru, naprawy, wymiany itp., pokrywa Wykonawca. 5. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii sprzętu lub Oprogramowania w miejscu użytkowania u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia bez dodatkowych opłat sprzętu lub Oprogramowania zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych lub cechach funkcjonalnych. Wymiana uszkodzonego elementu musi być dokonana na całkowicie nowy element. 6. Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako podjęcie działań naprawczych w miejscu instalacji bez względu na rodzaj awarii nastąpi przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia. Gwarantowany czas usunięcia Awarii Krytycznej nie może być dłuższy niż 12 godzin od momentu dokonania zgłoszenia. Gwarantowany czas usunięcia Awarii Niekrytycznej nie może być dłuższy niż 48 godzin od dokonania zgłoszenia. 7. Każde zgłoszenie Awarii Krytycznej bądź Awarii Niekrytycznej następować będzie w następujący sposób: zgłoszenie telefoniczne na wskazany poniżej numer telefonu.. listem elektronicznym na wskazany przez Wykonawcę następujący adres .. telefaksem na wskazany w Umowie przez Wykonawcę numer faksu.. 8. Przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa powyżej, będzie potwierdzone przez Wykonawcę listem elektronicznym lub telefaksem na numer określony w Umowie, nie później niż w ciągu 2 godzin od złożenia zgłoszenia, przy czym ewentualne opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie nie wpływa na jego obowiązki wynikające z Umowy. 20

49 9. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić rejestr interwencji serwisowych i dostarczać Zamawiającemu kwartalne raporty dotyczące w szczególności: liczby interwencji, czasu naprawy, specyfikacji wymienionych lub naprawionych elementów. 10. Zawarcie przez Wykonawcę umowy podwykonawstwa na serwisowanie dostarczonego sprzętu i oprogramowania nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z Umowy. 11. W okresie 60 miesięcy od momentu podpisania Ostatecznego Protokołu Odbioru Sprzętu i systemu, Wykonawca będzie realizował co 6 miesięcy audyt infrastruktury oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dokona odpowiednich poprawek konfiguracji systemu w celu przywrócenia zakładanych parametrów. Przez audyt infrastruktury, Zamawiający rozumie wykonanie szeregu testów sprawdzających konkretne, niżej podane elementy. Elementami kontrolowanymi przez zespół Wykonawcy będą: wydajność systemu dyskowego wydajność systemu archiwizacyjnego wydajność sieci poprawność działania urządzeń sieciowych poprawność działania urządzeń serwerowych poprawność działania systemu dyskowego poprawność działania systemu zarządzania poziom bezpieczeństwa systemu 12. Pierwsza część audytu dotyczyć będzie zrealizowania kompletu testów wyżej wymienionych elementów określonych w ust.11 powyżej. Wynikiem części pierwszej audytu będzie raport w postaci elektronicznej, traktujący o faktycznym stanie infrastruktury systemu wraz z ewentualnymi zaleceniami dotyczącymi koniecznych korekt konfiguracji systemu. W przypadku zaleceń dotyczących przeprowadzenia korekty konfiguracji systemu, Wykonawca przejdzie do drugiej części audytu, która będzie zawierała realizację szeregu zmian określonych w raporcie z części pierwszej audytu oraz ponowne wykonanie testów. Efektem drugiego etapu audytu będzie raport z wprowadzonych zmian oraz raport z wynikami testów świadczących o przywróceniu stanu infrastruktury systemu do stanu pożądanego. 19. SZKOLENIA 1. W trakcie i po zakończeniu wdrożenia, Wykonawca systemu bezpłatnie przeprowadzi dla trzech pracowników działu IT Zamawiającego niezbędne szkolenia, obejmujące swoim zakresem czynności administracyjne na urządzeniach sieciowych, serwerowych i macierzowych, obsługę i podstawową ich konfigurację i monitorowanie oraz inne niezbędne w pracy codziennej czynności związane z wdrożonym rozwiązaniem. Szkolenia odbędą się w terminach zgodnych z Harmonogramem, o którym mowa w Szczegółowy program całego szkolenia oraz przygotowane przez Wykonawcę materiały szkoleniowe zostaną przekazane Zamawiającemu do akceptacji na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający ma prawo przedstawić swoje uwagi dotyczące przeprowadzonych szkoleń oraz zażądać dokonania zmian. 21

50 3. Wykonawca musi dobrać poziom szkoleń, aby przeszkolony zespół potrafił samodzielnie administrować dostarczonymi składnikami systemu oraz całym systemem. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić salę szkoleniową wyposażoną w sposób umożliwiający przeprowadzenie szkoleń na odpowiednim systemie. 4. Szkolenia zostaną podzielone na dwa etapy: 1) Szkolenie wstępne trwające 32 godziny (4 dni robocze) Szkolenie wstępne musi obejmować omówienie architektury, podstaw konfiguracji, podstawowych pojęć i zasad działania wdrażanego systemu. 2) Szkolenie powdrożeniowe trwające 64 godziny (8 dni roboczych) Szkolenie powdrożeniowe obejmujące czynności administracyjne, konfigurację i monitorowanie wdrożonego systemu. Całość szkoleń będzie trwała 96 godzin (12 dni roboczych). 5. Szkolenia będą obejmować 4 kategorie: 1) Szkolenie z infrastruktury serwerowej i macierzowej 2) Szkolenia z infrastruktury sieciowej 3) Szkolenie z systemu kopii zapasowych danych 4) Szkolenie z systemu wirtualizacji, realizacji jego kopii zapasowej oraz zarządzania systemem VDI (Virtual Desktop Infrastructure) 6. Szkolenia muszą zostać przeprowadzone przez osoby posiadające certyfikowaną zgodę producenta dostarczonego sprzętu i oprogramowania do prowadzenia takich szkoleń. 7. Zakończenie szkoleń musi nastąpić poprzez wydanie imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia. 8. Oznaczenie materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów zgodnie z zasadami obowiązującymi beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (EFRR) - dostępne na 20. POUFNOŚĆ 1. Wszelkie informacje przekazywane przez Zamawiającego w ramach umowy, informacje do których Wykonawca uzyskał dostęp w związku z Projektem oraz inne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa którejkolwiek stron stanowią Informacje Chronione. Strony zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim Informacji Chronionych, chyba że strona ujawniająca otrzyma od drugiej strony wyraźną, pisemną zgodę na jej ujawnienie. 2. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, żądania odpowiednich władz lub organów lub których ujawnienie jest potrzebne do wszczęcia postępowania cywilnego, karnego administracyjnego lub innego podobnego, informacji całkowicie niezależnie opracowanych przez druga stronę, informacji, które są publicznie znane, informacji uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji. 22

51 3. Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku, gdyby okazało się, że do realizacji przedmiotowej Umowy konieczne jest przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, co do których Zamawiający pełni rolę Administratora Danych lub podmiotu przetwarzającego przedmiotowe dane osobowe na zlecenie osób trzecich (tzw. procesora ) Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do przetwarzania danych do poinformowania o tej okoliczności Zamawiającego i zawarcia na żądanie Zamawiającego umowy o przetwarzanie danych osobowych, określającej zakres i cel przetwarzania danych osobowych. W przypadku opisanym powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzenie danych osobowych, zgodnie z wzorem umowy przedstawionym przez Zamawiającego. Strony postanawiają, że realizacja umowy o przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, a Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Wykonawca nie może rozpocząć przetwarzania danych osobowych, odnośnie których Zamawiający pełni funkcję Administratora Danych przed poinformowaniem Zamawiającego o konieczności takiego przetwarzania w celu realizacji umowy i uzyskaniem podstaw prawnych takiego przetwarzania danych osobowych. 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany Umowy i oświadczenia, dla których Umowa przewiduje formę pisemną, będą dokonywane w tej formie pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem Umowy. 4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający 23

52 Załącznik nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wstęp Wymagania ogólne dotyczące platformy Lokalizacja wdrożenia Wymagania ogólne Opis architektury systemu Oprogramowanie Specyfikacja komponentów do budowy archiwum cyfrowego Wymagania ogólne System Archiwum Cyfrowego Wymagania ogólne dla Systemu Archiwum Cyfrowego Centralny System Dyskowy na potrzeby Archiwum Cyfrowego System archiwizacji na potrzeby Archiwum Cyfrowego System Zarządzania Archiwum Cyfrowym System Udostępniania Danych Przełączniki szkieletowe 2 sztuki Przełączniki dostępowe typ 1 2 sztuki Przełączniki dostępowe typ 2 1 sztuka Przełączniki dostępowe typ 3 2 sztuki Macierz FC 1 sztuka Blade chassis 1 sztuka Serwer blade typ 1 8 sztuk Serwer blade typ 2 2 sztuki Terminale dostępowe 25 sztuk Szafy Rack 19 potrzebne do zamontowania systemu

53 System wirtualizacji zasobów serwerowych oraz VDI System operacyjny dla wirtualnych desktopów (VDI) 25 sztuk System operacyjny dla serwerów zarządzających 2 sztuki Oprogramowanie do transkodowania video 2 licencje Gwarancja i serwis gwarancyjny Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego Wsparcie techniczne Harmonogram implementacji z uwzględnieniem przewidywanych etapów wdrożenia Wprowadzenie Zależności czasowe Termin wykonania zamówienia Harmonogram realizacji zamówienia Wymogi określające przebieg i organizację wdrożenia Wprowadzenie Lokalizacja wdrożenia Zasady realizacji wdrożenia Personel Wykonawcy Monitorowanie postępów prac przy realizacji systemu Model współpracy z pracownikami działu IT Zamawiającego Dokumentacja systemu Audyt po-wdrożeniowy Testy Szkolenia

54 1. Wstęp Dokument opisuje dokładne wymagania dotyczące realizacji założeń niniejszego postępowania. Wszystkie założenia są oparte o powszechnie przyjęte dobre praktyki. 2. Wymagania ogólne dotyczące platformy 2.1. Lokalizacja wdrożenia. Postępowanie dotyczy budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego zlokalizowanego w Warszawie pod adresem: ul. Wałbrzyska 3/5 budynek A Warszawa W budynku znajdują się dwie serwerownie, w których zostanie zainstalowany sprzęt będący przedmiotem niniejszego postepowania. Jedna serwerownia zlokalizowana jest na poziomie -1, druga na parterze. Pomiędzy obydwoma serwerowniami poprowadzone jest okablowanie strukturalne. W ramach instalacji sprzetu będącego przedmiotem postępowania możliwe będzie wykorzystanie następujących istniejących połaczeń pomiędzy serwerowniami: 10 x F/FTP 250MHz kat.6 RJ45 8 x 9/125/250um złącze SC 6 x 50/125/250um - złącze SC Drzwi wejściowe w obydwu serwerowniach są szerokości 90cm. Wysokość pomieszczenia serwerowni wynosi co najmniej 220cm. Serwerownia na poziomie -1 będzie wyposażona w redundantny system klimatyzacyjny (klimatyzatotry kanałowe) o mocy chłodzącej co najmniej 16kW. Serwerownia na parterze wyposażona będzie w redundantny system klimatyzacyjny o mocy chłodzącej co najmniej 4kW. Przełączniki sieciowe zostaną zainstalowane również w punkcie dystrybucyjnym zlokalizowanym na pierwszym piętrze. W ramach instalacji sprzętu będącego przedmiotem 3

55 postępowania możliwe będzie wykorzystanie następujących istniejących połaczeń z serwerowni do punktu dystrybucyjnego: 10 x F/FTP 250MHz kat.6 RJ45 6 x 50/125/250um - złącze SC 2.2. Wymagania ogólne. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wdrożenia systemu według informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Wdrożenie w obydwu serwerowniach Zamawiającego dotyczy zrealizowania całkowicie nowej infrastruktury sieciowej, serwerowej i macierzowej. Wdrożony system musi spełniać wszystkie opisane w niniejszym dokumencie wymagania i zapewniać wszystkie opisane funkcjonalności. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy (w szczególności: nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, nieprefabrykowany) Opis architektury systemu System archiwum cyfrowego musi być oparty o Centralny System Dyskowy o pojemności użytecznej 2PB, z minimalną wydajnością 6GB/s w zapisie sekwencyjnym oraz możliwością realizacji usług przynajmniej CIFS (Common Internet File System) i NFS (Network File System). Centralny system dyskowy musi zostać podłączony do dwóch redundantnie działających przełączników modularnych linkami optycznymi 8x10GE (połączenie 8 fizycznych portów 10GE w jeden logiczny link) do każdego z przełączników. Obydwa przełączniki muszą pracować w klastrze HA (High Availability) active-active jako jedno logiczne urządzenie. Centralny system dyskowy musi być umieszczony w serwerowni na poziomie -1. Elementem architektury systemu jest biblioteka taśmowa, która ze względów bezpieczeństwa musi być zlokalizowana w osobnym pomieszczeniu (pomieszczenie na parterze). Biblioteka musi posiadać minimum 8 napędów o minimalnej ilości slotów Połączenie centralnego systemu dyskowego z biblioteką taśmową musi zapewniać, aby w przyszłości była możliwość przeniesienia biblioteki do serwerowni zlokalizowanej w innym budynku (wymagane jest zastosowanie pomiędzy urządzeniami połączenia typu Long Range przy wykorzystaniu światłowodu 9/125um). 4

56 Za współpracę pomiędzy Centralnym Systemem Dyskowym a biblioteką taśmową odpowiadać musi System Zarzadzania Archiwum Cyfrowym, który musi być dostarczony, uruchomiony i skonfigurowany w ramach niniejszego postępowania. Do obydwu przełączników modularnych musi zostać podłączona przy pomocy linków optycznych 8x10GE (agregacja 8 portów 10GE) obudowa dla serwerów blade. Obudowa dla serwerów blade wyposażona musi być w dwa przełączniki sieciowe z minimum 8 portami 10GE w każdym przełączniku oraz dwa przełączniki FC (Fibre Channel) z minimum 4 portami FC (Fibre Channel) 8G w każdym przełączniku umożliwiającym realizację Fibre Channel zoning. W obudowie do serwerów blade musi znajdować się 8 serwerów blade typu pierwszego oraz 2 serwery blade typu drugiego. Serwery blade typu pierwszego przeznaczone są do wirtualizacji i muszą zostać dostarczone z wymaganym oprogramowaniem wirtualizującym w ilości licencji odpowiedniej dla 8 hostów, winny one zawierać oprogramowanie do zarządzania wirtualnymi maszynami. W ramach wirtualizacji musi zostać dostarczone oprogramowanie umożliwiające wirtualizację systemów serwerowych oraz VDI (Virtual Desktop Infrastructure). W ramach dostępu do infrastruktury VDI (Virtual Desktop Infrastructure) należy dostarczyć 25 terminali wraz z dodatkowym wyposażeniem dla każdego terminala: monitorem, klawiaturą, myszką oraz dwoma parami słuchawek zamkniętych, nausznych. Serwery blade typu drugiego przeznaczone są do transkodowania i muszą być dostarczone z oprogramowaniem do transkodowania w ilości dwóch licencji, a także z kompatybilnym do dostarczonego oprogramowania systemem operacyjnym. 5

57 2.4. Oprogramowanie Oprogramowanie łącznie rozumiane Oprogramowanie Standardowe, Oprogramowanie Dedykowane, jak również każde z nich z osobna Oprogramowanie Standardowe oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w ramach niniejszej Umowy, stanowiące podstawę działania Systemu, które jest znane oraz dostępne na rynku informatycznym w dniu ogłoszenia zamówienia. W skład Oprogramowania Standardowego wchodzi również wszelkie oprogramowanie nie stanowiące Oprogramowania Dedykowanego, potrzebne do działania Systemu. Oprogramowanie Dedykowane wszelkie oprogramowanie zapewniające działanie Systemu, stworzone, zmodyfikowane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w związku z realizacją Umowy, w szczególności modyfikacje i rozszerzenia Oprogramowania Standardowego 6

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Tarnowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Tarnów: Dostawa, montaż wyposażenia wchodzącego w skład 10 kompletów systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego (komplet rozumiany jako wyposażenie autobusu wraz z okablowaniem, przeznaczonych do montażu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego realizowanego w trybie przetargu o o meogramczonego pn. "System archiwum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo