SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot postępowania: GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW MPK sp. z o.o. w Legnicy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot postępowania: GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW MPK sp. z o.o. w Legnicy."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot postępowania: GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW MPK sp. z o.o. w Legnicy Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Domejki 2, Legnica REGON: , NIP: ZAMÓWIENIE SE KTOR OWE o wartości poniżej euro Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2019 z dnia r. z późniejszymi zmianami, Prezesa Zarządu Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy w sprawie wprowadzenia regulaminu przetargu w postępowaniu, w którym nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania tych postępowań. Zatwierdzono Legnica, r. Strona 1 z 17

2 I. POSTĘPOWANIE A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Domejki 2, Legnica REGON: , NIP: kapitał zakładowy w wysokości: zł w całości wpłacony Tel. (76) , fax (76) , zwany dalej również MPK sp. z o.o. Godziny pracy Zamawiającego: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 07 do Tryb udzielania zamówienia 2.1. Postępowanie prowadzone jest jako zamówienie sektorowe o wartości poniżej euro, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym sp. z o.o. w Legnicy Zamówienia Niepubliczne wprowadzonym Zarządzeniem Nr 10/2019 z dnia r. z późniejszymi zmianami, Prezesa Zarządu Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. w Legnicy, który ma zastosowanie w postępowaniach, w których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 2.2. Ilekroć w SIWZ jest mowa o: a) regulaminie należy przez to rozumieć powołany wyżej Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym sp. z o.o. w Legnicy Zamówienia Niepubliczne, b) postępowaniu - należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego dotyczą niniejsze SIWZ, c) zamówieniu - należy przez to rozumień zamówienie, którego dotyczy niniejsza SIWZ Wykonawca, poprzez złożenie Oferty, akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń warunki, jakim podporządkowane jest Zamówienie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, uznaje te warunki za jedyną podstawę postępowania przetargowego, niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne zasady sprzedaży usług, od których składając Ofertę - odstępuje. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się oraz do zastosowania się do wszystkich instrukcji, formularzy, warunków umowy i zapisów zawartych w niniejszej SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Legnicy Zamówienie prowadzone jest w dwóch częściach, z których pierwsza odnosi się do grupowego ubezpieczenia na życie, druga dotyczy usługi ubezpieczenia medycznego 3.3. Celem niniejszego zamówienia jest zawarcie dwóch, niezależnych od siebie umów ubezpieczenia dla każdej części zamówienia Umowa w części 1 zamówienia obejmować będzie ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego, następstw nieszczęśliwych wypadków, poważnych zachorowań, leczenia szpitalnego oraz innych świadczeń towarzyszących opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Strona 2 z 17

3 Założeniem części 2 umowy jest równoczesne funkcjonowanie dwóch wariantów medycznych - podstawowego i rozszerzonego. W ramach wariantu podstawowego ubezpieczony ma możliwość realizacji usług z wykorzystaniem zniżki od cen oferowanych przez daną placówkę medyczną, wariant rozszerzony daje możliwość bezgotówkowej realizacji świadczeń medycznych Analogiczne zasady dotyczą obu umów Umowa obejmuje możliwość ubezpieczenia członków rodzin ubezpieczonych pracowników 3.7. Nomenklatura Wspólny słownik zamówień (CPV): usługi ubezpieczeń na życie, usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 4. Termin wykonania zamówienia Okres ubezpieczenia: 2 lata (24 miesięcy) z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy ubezpieczenia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1). 5. Zamówienia uzupełniające Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej 20% kwoty zamówienia podstawowego. 6. Dopuszczalność składania ofert częściowych Zamówienie prowadzone jest w dwóch częściach, z których Pierwsza dotyczy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, a druga grupowego ubezpieczenia medycznego. 7. Dopuszczalność składania ofert wariantowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. B. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW 1. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1.1. Nie podlegają wykluczeniu 1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada aktualne na dzień podpisania umowy zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej pokrywającym się z przedmiotem zamówienia, b) zdolności technicznych i zawodowych, w odniesieniu do części 1 zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników obejmujących w co najmniej jednym roku polisowym w wykazywanym przez wykonawcę okresie średniomiesięcznie co najmniej 200 pracowników każda. W odniesieniu do części 2 zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników obejmujących w co najmniej jednym roku polisowym w wykazywanym przez wykonawcę okresie średniomiesięcznie co najmniej 50 pracowników każda. Strona 3 z 17

4 Wykonawca spełnienie warunku wykazuje składając oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4. Zamawiający zastrzega prawo wnioskowania do wykonawcy o udostępnienie wykazu usług stanowiących postawę określenia warunku jako spełnionego oraz weryfikacji tego wykazu. c) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do złożenia ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; b) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspo-kojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629). c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego, wspólnika spółki spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo: C 1 ) o którym mowa w art. 165a, art , art. 189a, art , art a, art. 250a, art. 258 lub art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz i 1669), C 2 ) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, C 3 ) skarbowe, C 4 ) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Strona 4 z 17

5 g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. i) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. j) Wykonawcę, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277). k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. l) Wykonawcę, który nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Sytuacja podmiotowa Wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale B ust. 1 pkt 1.2 wraz ofertą Wykonawcy zobowiązani są złożyć: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w Rozdziale B ust. 1 pkt 1.2, wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. b) Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego (ważnego) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej pokrywającym się z przedmiotem zamówienia 2.2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale B ust. 1 pkt 1.4 b-k SIWZ należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w Rozdziale B ust. 1 pkt 1.4 b-k SIWZ, wg wzoru na załączniku nr 7 do SIWZ. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o Rozdział B ust. 1 pkt 1.4, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie Rozdział B Strona 5 z 17

6 ust. 1 pkt 1.4. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy Jeżeli wspólna oferta Wykonawców została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4. Wadium Wadium nie jest wymagane. C. SPOSÓB POROZUMIEWANIA I OSOBY DO KONTAKTU 1. Korespondencja 1.1. Ofertę, umowę oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale B ust. 2 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania) wykonawca składa w formie pisemnej (papierowej) Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie - zwrotnie potwierdzał każdorazowo fakt otrzymania drogą elektroniczną lub faksem, wszystkich przekazanych przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało doręczone w dniu i godzinie jej nadania, w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma W przypadku rozbieżności w wersji elektronicznej a pisemnej obowiązującą i wiążącą strony jest forma pisemna W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. ul. Domejki Legnica faks Wyjaśnienia treści specyfikacji 2.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosków określonym w pkt 2.1., lub dotyczył będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Strona 6 z 17

7 2.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.1. niniejszego ustępu, tj. nie przedłuża terminu na zadawanie pytań dotyczących SIWZ Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniana Za zapoznanie się z całością dokumentów odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 3. Zmiana treści SIWZ 3.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom którym została przekazana SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej na której jest zamieszczona SIWZ Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, zamieści na stronie internetowe na której jest zamieszczone ogłoszenie Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i powiadomi o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej - na której SIWZ jest udostępniana W Zamawiający w uzasadnionych okolicznościach może przedłużyć termin składania ofert na wniosek Wykonawców. 4. Osoby do kontaktu z Wykonawcami W sprawach formalnych ze strony Zamawiającego: Andrzej Arnold, tel. 76 / , W sprawach merytorycznych ze strony Zamawiającego Agnieszka Barszczuk Tel:. 76 / , D. SPORZĄDZANIE OFERT 1. Sposób przygotowania oferty wymagania podstawowe 1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. Strona 7 z 17

8 1.4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Forma oferty 2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Dokumenty składane w języku innym niż polski powinny posiadać formę jw. oraz zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego poświadczonym przez Wykonawcę Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty muszą być dokonane komputerowo lub maszynowo Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ muszą być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 3. Dokumenty, jakie musi zawierać oferta 3.1. Kompletna oferta musi zawierać: a) Wypełniony i podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli FORMULARZ OFERTY załącznik nr 3.1 i/ lub 3.2 do SIWZ, w przypadku gdy wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące wypełniony i podpisany formularz stanowiący załącznik nr 1 FORMULARZA OFERTY Strona 8 z 17

9 b) Wypełniony i podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli FORMULARZ OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU załącznik nr 4 do SIWZ c) Wypełniony i podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli FORMULARZ OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA załącznik nr 7 do SIWZ d) Wypełniony i podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli FORMULARZ WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODPISANIA OFERTY ORAZ PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU OFERENTA - załącznik nr 6 do SIWZ e) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej pokrywającym się z przedmiotem zamówienia g) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, wraz z dokumentami potwierdzającymi udzielenie pełnomocnictwo(a) przez osoby do tego uprawnione. h) Komplet ogólnych warunków ubezpieczenia, wzorów umów oraz innych zapisów mających zastosowanie przy zawarciu umowy, w tym oświadczeń i informacji o wprowadzeniu do umowy ograniczeń dopuszczonych w niniejszej specyfikacji Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. E. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 1. Opakowanie i oznakowanie oferty: 1.1. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu (na każdą z części) pocztą, poczta kurierską lub osobiście, 1.2. Ofertę należy opakować w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia, 1.3. Zalecane są dwa opakowania ofert: zewnętrzne i wewnętrzne Koperta (opakowanie) zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego w następujący sposób: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. ul. Domejki 2, Legnica Oferta przetargowa na Grupowe Ubezpieczenie Pracowników MPK sp. z o. o. w Legnicy. Nie otwierać przed r. godz Na kopercie (opakowaniu) wewnętrznej należy umieścić napis: Oferta przetargowa na Grupowe Ubezpieczenie Pracowników MPK sp. z o. o. w Legnicy Koperta (opakowanie) wewnętrzna powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, aby można było ją odesłać bez otwierania w przypadku nadejścia jej po terminie Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na możliwość ingerencji w jej zawartość nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zwrócone zostaną Wykonawcom. 2. Zmiana lub wycofanie oferty 2.1. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno nastąpić w formie określonej dla składania ofert, z oznaczeniem na kopercie odpowiednio ZMIANA lub WYCOFANIE Strona 9 z 17

10 2.3. Wykonawca nie może dokonać zmian lub wycofać oferty po upływie ostatecznego terminu składania ofert. 3. Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Legnicy, ul. Domejki 2, I piętro, pokój 19, w terminie do dnia r, do godz Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 4. Otwarcie ofert 4.1. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr Oferty, w stosunku do których zgłoszono zmianę (pierwotne) bądź wycofanie nie będą otwierane 4.3. Zamawiający ogłosi Wykonawcom: a) stan otwieranych ofert b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana c) cenę ofertową 5. Termin związania ofertą Uczestnik przetargu pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty składania ofert. F. KRYTERIA OCENY OFERT Oferty nie spełniające warunków obligatoryjnych zostaną odrzucone. Pozostałe oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane wg następujących kryterium: 1. Dla części 1 zamówienia: a. Cena 70%, w tym Cena grupy I 50% Cena grupy II 20% b. Wysokość świadczeń waga 20%, w tym: wysokość świadczeń dla grupy I 15% wysokość świadczeń dla grupy II 5% c. warunki szczególne waga 10% 1.1. cena a. Podstawę oceny ofert w kryterium cena ofertowa stanowi iloczyn oferowanych składek w poszczególnych grupach i przybliżonej spodziewanej liczby ubezpieczonych, którą przyjęto w łącznej liczbie 220 osób (zatrudnieni, członkowie rodzin). b. Składkę miesięczną przypadającą na ubezpieczonego w ramach danej grupy wykonawca podaje wg danych określonych w SIWZ, uwzględniając wszystkie zwyżki i zniżki i inne okoliczności mające wpływ na cenę ubezpieczenia. c. Stawki podane w ofercie są wiążące przez cały okres obowiązywania umowy. d. Wykonawca podaje cenę przypadającą na ubezpieczonego w ramach każdej grupy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy). W przypadku stosowania przez wykonawcę zaokrągleń zastosowane zostaną one także w treści umowy, przy czym dla celów oceny ofert kwoty wynikowe (iloczyn sumy ubezpieczenia i stawki) przyjmowane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. e. Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania za kryterium cena część 1 (PC1) wynosi 70. Liczba punktów, którą otrzyma oferta wykonawcy dla każdej z grup odrębnie obliczona będzie wg poniższego mechanizmu. Strona 10 z 17

11 PC1 (I) = NC1 (I)/OC1 (I) x 50, gdzie: PC1 (I) liczba punktów za kryterium cena dla grupy I w ramach części 1 zamówienia NC1 (I) cena najtańszej nieodrzuconej oferty dla grupy I w ramach części 1 zamówienia OC1 (I) cena badanej oferty dla grupy I w ramach części 1 zamówienia PC1 (II) = NC1 (II)/OC1 (II) x 20, gdzie: PC1 (II) liczba punktów za kryterium cena dla grupy II w ramach części 1 zamówienia NC1 (II) cena najtańszej nieodrzuconej oferty dla grupy II w ramach części 1 zamówienia OC1 (II) cena badanej oferty dla grupy II w ramach części 1 zamówienia Łączna otrzymana liczba punktów jest sumą punktów otrzymanych z tytułu kryterium cena dla grupy 1 i grupy 2: PC1 = PC1 (I) +, PC1 (II) f. Cena ofertowa zostanie obliczona jako iloczyn oferowanej składki dla danej grupy i przybliżonej przewidywanej liczby ubezpieczonych w danej grupie, tj. 170 dla grupy I i 50 dla grupy II (łącznie 220 osób pracowników i członków rodzin), dla miesięcznego okresu obowiązywania umowy. Zamawiający założenia dotyczące liczby zadeklarowanych ubezpieczonych w poszczególnych grupach przyjmuje na podstawie liczby aktualnie ubezpieczonych i nie gwarantuje zarówno liczby ubezpieczonych jak i struktury liczebności w poszczególnych grupach Wysokość świadczeń Tabela nr 1 oraz opis do tabeli nr 1 zawarte w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia zawiera zasady i warunki przyznawania punktów rachunkowych z tytułu deklarowanej w ofercie przez wykonawcę wysokości poszczególnych świadczeń. Zadeklarowana przez wykonawcę wysokość poszczególnych świadczeń (powyżej wskazanego minimum) punktowana jest poprzez przyznanie odpowiedniej liczby punktów rachunkowych. Łączna liczba możliwych do uzyskania punktów rachunkowych wynosi 300. Przeliczenie na punkty procentowe odpowiadające wadze kryterium obliczone zostanie jako: dla grupy I iloraz liczby uzyskanych punktów rachunkowych dla grupy I i liczby 10 (maksymalnie 15 pkt.) dla grupy II iloraz liczby uzyskanych punktów rachunkowych dla grupy II i liczby 30 (maksymalnie 5 pkt.) Liczba punktów w kryterium wysokość świadczeń (Ps1) stanowi sumę punktów uzyskanych z tytułu zadeklarowanej wysokości świadczeń dla grupy I i grupy II i wynosi Warunki szczególne Opis przedmiotu zamówienia zawiera wykaz klauzul i dodatkowych kategorii świadczeń, których akceptacja jest równoznaczna z przyznaniem liczby punktów przypisanych do danego rozszerzenia. Łączna ilość punktów rachunkowych możliwa do uzyskania wynosi punktów rachunkowych odpowiada 1 pkt. w kryterium warunki szczególne. Liczba punktów, którą otrzyma oferta wykonawcy w kryterium warunki Strona 11 z 17

12 szczególne stanowi iloraz liczby punktów rachunkowych otrzymanych z tytułu akceptacji rozszerzeń ochrony i liczby 25, co oznacza, że maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę w kryterium warunki szczególne wynosi 10, a ich akceptacja odnosi się do obu grup. PW1=RW1/25, gdzie: PW1 liczba punktów w kryterium warunki szczególne uzyskanych z tytułu zaoferowanych warunków szczególnych w ramach części 1 zamówienia RW1 liczba punktów rachunkowych z tytułu akceptacji postanowień szczególnych w ramach części 1 zamówienia 1.4. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów (P1) stanowiących sumę punktów za kryterium wysokość świadczeń (PS1), cena (PC1) i warunki szczególne (PW1) wg wzoru. P1 = PS1 + PC1 + PW1, gdzie PS1 suma punktów uzyskanych z tytułu kryterium wysokość świadczeń (dla grupy I i II) PC1 - suma punktów uzyskanych z tytułu kryterium cena (dla grupy I i II) PW1 ilość punktów otrzymanych w kryterium warunki szczególne 2. Dla części 2 zamówienia a. cena 80%, w tym cena wariantu podstawowego 60% cena wariantu rozszerzonego 20% b. warunki szczególne waga 20% 2.1. Cena a. Podstawę oceny ofert w kryterium cena ofertowa stanowi iloczyn oferowanych składek w poszczególnych wariantach i przybliżonej spodziewanej liczby ubezpieczonych w każdym z nich, tj. 50 dla wariantu podstawowego i 10 dla wariantu rozszerzonego (łącznie 60 osób pracowników i członków rodzin), dla miesięcznego okresu obowiązywania umowy. b. Składkę miesięczną przypadającą na ubezpieczonego w ramach danego wariantu wykonawca podaje wg danych określonych w SIWZ, uwzględniając wszystkie zwyżki i zniżki i inne okoliczności mające wpływ na cenę ubezpieczenia. c. Stawki podane w ofercie są wiążące przez cały okres obowiązywania umowy. d. Wykonawca podaje cenę przypadającą na ubezpieczonego w ramach każdego wariantu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy). W przypadku stosowania przez wykonawcę zaokrągleń zastosowane zostaną one także w treści umowy, przy czym dla celów oceny ofert kwoty wynikowe (iloczyn sumy ubezpieczenia i stawki) przyjmowane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. e. Cena ofertowa zostanie obliczona jako iloczyn oferowanej składki dla danego wariantu i przybliżonej przewidywanej liczby ubezpieczonych w każdym z nich, tj. 50 dla wariantu podstawowego i 10 dla wariantu rozszerzonego (łącznie 60 osób pracowników i członków rodzin), dla miesięcznego okresu obowiązywania umowy. Zamawiający założenia dotyczące liczby zadeklarowanych ubezpieczonych w poszczególnych wariantach przyjmuje na podstawie liczby aktualnie ubezpieczonych i nie gwarantuje zarówno liczby ubezpieczonych jak i struktury liczebności w poszczególnych wariantach. Strona 12 z 17

13 f. Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania za kryterium cena (PC2) wynosi 80. Liczba punktów, którą otrzyma oferta wykonawcy dla każdej obliczana jest wg poniższego mechanizmu. PC2 (I) = NC2 (I)/OC2 (I) x 60, gdzie: PC2 (I) liczba punktów za kryterium cena uzyskanych w ramach wariantu podstawowego części 2 zamówienia NC2 (I) cena najtańszej nieodrzuconej oferty w ramach wariantu podstawowego części 2 zamówienia OC2 (I) cena badanej oferty przedłożonej w ramach wariantu podstawowego części 2 zamówienia PC2 (II) = NC2 (II)/OC2 (II) x 20, gdzie: PC2 (II) liczba punktów za kryterium cena uzyskanych w ramach wariantu rozszerzonego części 2 zamówienia NC2 (II) cena najtańszej nieodrzuconej oferty w ramach wariantu rozszerzonego części 2 zamówienia OC2 (II) cena badanej oferty przedłożonej w ramach wariantu rozszerzonego części 2 zamówienia Łączna otrzymana liczba punktów jest sumą punktów otrzymanych z tytułu kryterium cena dla wariantu podstawowego i rozszerzonego: PC2= PC2 (I) + PC2 (II) 2.2. Warunki szczególne Opis przedmiotu zamówienia zawiera wykaz klauzul i dodatkowych kategorii świadczeń, których akceptacja jest równoznaczna z przyznaniem liczby punktów przypisanych do danego rozszerzenia. Łączna ilość punktów rachunkowych możliwa do uzyskania wynosi punktów rachunkowych odpowiada 1 pkt. w kryterium warunki szczególne część 2. Liczba punktów, którą otrzyma oferta wykonawcy w kryterium warunki szczególne stanowi iloraz liczby punktów rachunkowych otrzymanych z tytułu akceptacji rozszerzeń ochrony i liczby 10, co oznacza, że maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę w kryterium warunki szczególne wynosi 20. PW2=RW2/10, gdzie: PW2 liczba punktów w kryterium warunki szczególne uzyskanych z tytułu zaoferowanych warunków szczególnych w ramach części 2 zamówienia RW2 liczba punktów rachunkowych z tytułu akceptacji postanowień szczególnych w ramach części 2 zamówienia 2.3. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów (P2) stanowiących sumę punktów za kryterium cena (PC2) i warunki szczególne (PW2) wg wzoru. P2 = PC2 + PW2, gdzie PC2 - suma punktów uzyskanych z tytułu kryterium cena dla wariantu podstawowego i rozszerzonego PW2 ilość punktów otrzymanych w kryterium warunki szczególne Strona 13 z 17

14 G. WYBÓR OFERTY 1. Wybór oferty najkorzystniejszej 1.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania; b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego Spośród ofert podlegających ocenie Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą liczbą punktów. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej łącznej liczbie punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. 2. Oferta z rażąco niską ceną 2.1 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 2.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. H. ZAWARCIE UMOWY 1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów W wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wyłonionym wykonawcą umowa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, określająca podstawowy zakres i warunki realizacji zamówienia. Integralną częścią umowy będą: 1.1. zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 1.2. zadeklarowana wysokość świadczeń, 1.3. zaakceptowane lub zadeklarowane w ofercie fakultatywne warunki ubezpieczenia, 1.4. treść ogólnych warunków ubezpieczenia i innych przedłożonych dokumentów mających wpływ na warunki ubezpieczenia; 1.5. określone w ofercie stawki za ubezpieczenie; 1.6. warunki płatności; 1.7. inne postanowienia przewidziane w SIWZ; oraz 1.8. polisy ubezpieczeniowe i inne dokumenty ubezpieczenia określające warunki ochrony. 2. Płatności Składka stanowiąca sumę składek osób zadeklarowanych do ubezpieczenia w danym miesiącu będzie płatna przelewem na konto bankowe wykonawcy. Płatność z tytułu umowy dokonywana będzie w cyklach miesięcznych, w terminie uzgodnionym z wykonawcą i dostosowanym do cyklu płatności wynagrodzeń zamawiającego, z zastrzeżeniem, że termin ten przypadać będzie pomiędzy dniem poprzedzającym początek miesiąca, którego dotyczy ochrona ubezpieczeniowa a ostatnim dniem tego miesiąca. Strona 14 z 17

15 3. Formalności związane z zawarciem umowy Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą we wskazanym miejscu i terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania oferty. Wykonawca może zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą przed upływem siedmiodniowego terminu, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 4. Obsługa umowy 4.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego i umowy ubezpieczenia zawarte w wyniku postępowania zostaną zawarte za pośrednictwem brokera. Broker prowadzić będzie również obsługę zawartych umów ubezpieczenia w okresie ich obowiązywania, w zakresie kompetencji brokera wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2210, z późn. zm.) Koszty związane z czynnościami brokerskimi, o których mowa w pkt. 4.1, wykonywanymi w związku z udziałem brokera w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, pośredniczeniu w zawarciu oraz obsługą zawartej na podstawie tego postępowania umowy, broker pokrywa wyłącznie z wynagrodzenia otrzymanego od ubezpieczyciela (kurtażu brokerskiego) w związku z pośredniczeniem w zawarciu umowy Broker reprezentujący Zamawiającego: BENEFIT Broker sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 13G Wrocław, tel: Zezwolenie KNUiFE na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr wpisu do rejestru brokerów: /U Techniczną obsługę polis realizować będą wskazane przez Zamawiającego osoby, po odpowiednim przygotowaniu przez Wykonawcę Warunki współpracy z brokerem oraz podstawowe warunki technicznej obsługi polis przez osoby wskazane przez Zamawiającego i zasady współpracy z tymi osobami Wykonawca uzgadnia z brokerem przed złożeniem oferty, przy czym wszystkim Wykonawcom broker wskazuje jednolite obowiązujące warunki współpracy, a uzgodnieniom podlegają kwestie techniczne i organizacyjne uwzględniające praktykę Wykonawcy I. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. J. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz z późn. zm.), ponieważ postępowanie jest prowadzone z pominięciem ustawy, zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 138a ust. 3 a dla Zamówień Sektorowych, których wartość dla dostaw lub usług nie przekracza kwoty ,00 euro przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie mają zastosowania. Strona 15 z 17

16 Jeżeli interes prawny Wykonawcy doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Spółkę postanowień Regulaminu, Wykonawcy przysługują środki odwoławcze w postaci odwołania. 1. wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca może złożyć umotywowane pisemne odwołanie do Przewodniczącego komisji przetargowej, 2. postępowaniu odwoławczemu nie podlega: wybór trybu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia; a) odrzucenie wszystkich ofert b) odstąpienie od postępowania bez podania przyczyny c) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny 3. odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. odwołanie uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszło ono do Przewodniczącego komisji przetargowej w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, 5. komisja przetargowa odrzuca odwołanie wniesione po terminie. 6. komisja przetargowa rozpatruje odwołanie najpóźniej w terminie 7 dni od jego wniesienia, przekazując rozstrzygnięcie odwołania Wykonawcy, który wniósł odwołanie. 7. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie jest równoznaczny z jego oddaleniem. 8. Do czasu rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego nie można zawrzeć umowy w sprawie o zamówienie. 9. W rozstrzygnięciu odwołania komisja przetargowa podaje uzasadnienie rozstrzygnięcia. 10. W przypadku uwzględnienia odwołania komisja przetargowa powtarza zakwestionowaną czynność informując o tym niezwłocznie wszystkich Wykonawców. 11. Decyzja komisji przetargowej w przedmiocie rozstrzygnięcia odwołania jest ostateczna i nie podlega dalszym środkom odwoławczym. K. INFORMACJE DODATKOWE Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1), dalej RODO, informuję, że: 1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Legnica ul. Domejki 2 zwana dalej MPK sp. z o. o Inspektorem ochrony danych osobowych w MPK sp. z o. o. jest Pani Beata Gawlik, kontakt: Legnica ul. Domejki 2, telefon: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Legnicy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę Strona 16 z 17

17 przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, podawanej podczas otwarcia ofert: nazwę firmy, adres wykonawcy, informację dotyczącą ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Protokół z postępowania wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w SIWZ, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z SIWZ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO Posiada Pani/Pan: a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 2. Nie przysługuje Pani/Panu: 2.1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Załączniki w formie odrębnych plików: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr dla części 1 zamówienia i/ lub załącznik nr 3.2. dla części 2 zamówienia 2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO - załącznik nr 1 do formularza ofertowego nr 3.1/ 3.2 przedkładane odpowiednio do 1 i 2 części zamówienia. 3. załącznik nr 4 - formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 4. załącznik nr 6 - formularz wykaz osób uprawnionych do podpisania oferty oraz podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta 5. załącznik nr 7 - formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania Strona 17 z 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW MPK sp. z o.o. w Legnicy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW MPK sp. z o.o. w Legnicy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot postępowania: GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW MPK sp. z o.o. w Legnicy Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie wykonawcy. Agnieszka Adach

Wykluczenie wykonawcy. Agnieszka Adach Wykluczenie wykonawcy Agnieszka Adach Uchylono art. 24 ust. 1 pkt 2 11 PZP Uchylono art. 24 ust. 2 pkt 1-5 PZP Uchylono art. 24 ust. 2a PZP Uchylono art. 24 ust. 3 PZP Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załączni k nr 2 (str.1-7) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Działając w imieniu Wykonawcy:............ Imię, nazwisko, nazwa (firma) / Nazwa

Bardziej szczegółowo

oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu.

oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu. 1 Numer sprawy: ZP 20 / 2017 Załącznik nr 2 do do Ogłoszenia nr ZP 20 / 2017 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA/SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Przystępując do postępowania na usługi

Bardziej szczegółowo

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji: Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy Znak sprawy: CKZiU.26.1.2019 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia ... Załącznik nr 3 (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Przystępując do postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego na: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Regulaminu Konkursu

Załącznik A do Regulaminu Konkursu WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE na opracowanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie (imię i nazwisko nazwa uczestnika konkursu występującego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE na opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy pomieszczeń toalet publicznych w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach. (imię i nazwisko lub

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Siedziba....., dnia.. r. (miejscowość)

Nazwa Wykonawcy:... Siedziba....., dnia.. r. (miejscowość) Załącznik nr 2 do SIWZ CZĘŚĆ nr 1 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia Wykonawca: (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ O F E R T Y

FORMULARZ O F E R T Y NAZWA WYKONAWCY/ÓW (Tel.. Fax.. e-mail..) (w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) FORMULARZ O F E R T Y Załącznik Nr 1 (Część II) Zarząd Dróg Miejskich w Koninie ul.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego zorganizowanym

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 3 do SIWZ Sprawa Nr 01/19/WŻ Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Całodniowe żywienie pacjentów PZOL w Grojcu

Całodniowe żywienie pacjentów PZOL w Grojcu PZOL.ZP.262a.3.2018 Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA: Całodniowe żywienie pacjentów PZOL w Grojcu działając w imieniu Wykonawcy:..

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Numer sprawy: 81/2017 Załącznik nr 3 do,,ogłoszenia WYKONAWCA: (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:. (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. DANE WSZYSTKICH WYKONAWCÓWA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa :. Adres:. Tel.:.. Fax.:. .:.

FORMULARZ OFERTY. DANE WSZYSTKICH WYKONAWCÓWA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa :. Adres:. Tel.:.. Fax.:.  .:. (pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin tel. /0-63/ 240-24-50 fax. /0-63/ 240-24-51 e-mail: zamowienia@zdm-konin.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na zakup i dostawę artykułów papierniczych i biurowych dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY)

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Przebudowa drogi powiatowej 4313P Bystrzyca-Czarnybród

OFERTA. Przebudowa drogi powiatowej 4313P Bystrzyca-Czarnybród . (pieczęć adresowa wykonawcy ) NIP:... tel.. fax.. poczta elektroniczna: Załącznik nr 1 Zarząd Dróg Powiatowych ul. Świętojańska 20 d 62-500 Konin. strona internetowa: OFERTA na wykonanie zadania: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

brutto:...złotych, (słownie: zł:...) (wielkość podlegająca ocenie, odczytywana podczas otwarcia ofert)

brutto:...złotych, (słownie: zł:...) (wielkość podlegająca ocenie, odczytywana podczas otwarcia ofert) Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę bonów towarowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. składam/składamy*

Bardziej szczegółowo

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na usługę udzielenia wsparcia kadrze zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w procesie dostosowania Uczelni

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku. Adres: ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białymstoku REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755, FAX do korespondencji w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na pakiet oprogramowania antywirusowego dla komputerów i poczty w sieci uczelnianej dla Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY/ÓW...

Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY/ÓW... Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY/ÓW.... (Tel.. Fax.. e-mail..) (w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) FORMULARZ O F E R T Y Miasto Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław, ul.

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław, ul. DOLKOM www.dolkom.pl e-mail: dolkom@dolkom.pl Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 50-502 Wrocław, ul. Hubska 6 Nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie kursów języka angielskiego według normy STANAG 6001 dla JW 3946 w Bytomiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie kursów języka angielskiego według normy STANAG 6001 dla JW 3946 w Bytomiu Gliwice, dnia 17.08.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Gliwicach, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

(PRZETARG NIEOGRANICZONY)

(PRZETARG NIEOGRANICZONY) Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę oprogramowania STATISTICA pakiet zaawansowany 10 PL dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY)

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Załącznik nr 2 pieczęć wykonawcy Znak sprawy: RIiD.271.1.2018 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na usługę przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia zewnętrznego ze sterowania latającymi obiektami bezzałogowymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiot postępowania:

Przedmiot postępowania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot postępowania: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE MPK sp. z o.o. w Legnicy na rok 2019 z możliwością przedłużenia na rok 2020 Zamawiający: MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM Białystok dn. 12.02.2019 r. 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku. Adres: ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białymstoku REGON: 200689828, NIP: 542-32-24-755, FAX

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM Świętoszów, dnia 24.09.2019 r. ZAMAWIAJĄCY: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy 59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2 tel.: 261 68 62 17, fax.: 261 68 62 19 email. 43wog.szp@ron.mil.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A

Projekt Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej POWR Z202/17 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na usługę przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych z wykorzystania skaningu laserowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

DANE WSZYSTKICH WYKONAWCÓWA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa :. Adres:. Tel.:.. Fax.:. .:.

DANE WSZYSTKICH WYKONAWCÓWA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Nazwa :. Adres:. Tel.:.. Fax.:.  .:. Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY: Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin tel. /0-63/ 240-24-50 fax. /0-63/ 240-24-51

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

... /nazwa oferenta/ ... /telefon, / Do Gminy Stanisławów ul. Rynek Stanisławów OFERTA WYKONAWCY

... /nazwa oferenta/ ... /telefon,  / Do Gminy Stanisławów ul. Rynek Stanisławów OFERTA WYKONAWCY ... /nazwa oferenta/ Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego formularz oferty...... /dokładny adres/... /telefon, e-mail/ Do Gminy Stanisławów ul. Rynek 32 05-304 Stanisławów OFERTA WYKONAWCY Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r., Dz.U. Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gorzów Wlkp., 02.07.2019 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 7285950 fax 095 7285955

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA TARASU ZACHODNIEGO MDK W KONINIE

PRZEBUDOWA TARASU ZACHODNIEGO MDK W KONINIE NAZWA WYKONAWCY/ÓW.... (e-mail.. Tel. Fax ) w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców Załącznik Nr 1 O F E R T A MIASTO KONIN Plac Wolności 1 62-500 Konin Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU... Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU... Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

... /nazwa oferenta/ ... /telefon, fax/ Do Gminy Stanisławów ul. Rynek Stanisławów OFERTA WYKONAWCY

... /nazwa oferenta/ ... /telefon, fax/ Do Gminy Stanisławów ul. Rynek Stanisławów OFERTA WYKONAWCY ... /nazwa oferenta/ Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu formularz oferty...... /dokładny adres/... /telefon, fax/ Do Gminy Stanisławów ul. Rynek 32 05-304 Stanisławów OFERTA WYKONAWCY Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę komputerów przenośnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie realizacji świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

OGŁOSZENIE w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie realizacji świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) Zatwierdzam Bielsko Biała, 20 września 2018 r. DYREKTOR OGŁOSZENIE w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie realizacji świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) Dyrektor Wojskowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ na usługa przeprowadzenia Kursu z zakresu obsługi programów komputerowych

Bardziej szczegółowo

B E Z P I E C Z E Ń S T W A D O B U D Y N K U S Z P I T AL A S P E C J A L I S T Y C Z N E G O I M. E. B I E R N AC K I E G O W M I E L C U

B E Z P I E C Z E Ń S T W A D O B U D Y N K U S Z P I T AL A S P E C J A L I S T Y C Z N E G O I M. E. B I E R N AC K I E G O W M I E L C U Z n a k s p r a w y : S z P. Z P. 2 7 1. 5 5.19 Z a p r o s z e n i e d o z ł o ż e n i a o f e r t y c e n o w e j o w a r t o ś c i p o n i ż e j 3 0. 0 0 0 e u r o n a U S Ł I G Ę W Z AK R E S I E D

Bardziej szczegółowo

stawka podatku VAT wynosi... %, tj.: złotych cenę brutto... złotych /słownie:.../.

stawka podatku VAT wynosi... %, tj.: złotych cenę brutto... złotych /słownie:.../. (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY: Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin tel. /0-63/ 240-24-50 fax. /0-63/ 240-24-51 e-mail: zamowienia@zdm-konin.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA TARASU ZACHODNIEGO MDK W KONINIE

PRZEBUDOWA TARASU ZACHODNIEGO MDK W KONINIE NAZWA WYKONAWCY/ÓW.... (e-mail.. Tel. Fax ) w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców Załącznik Nr 1 O F E R T A MIASTO KONIN Plac Wolności 1 62-500 Konin Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Usługę utrzymania czystości terenów placówek ZLA w 2017 roku

Usługę utrzymania czystości terenów placówek ZLA w 2017 roku Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZYSTĘPUJĄC DO POSTĘPOWANIA NA: Usługę utrzymania czystości terenów placówek ZLA w 2017

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:...

Załącznik nr 1. Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Załącznik nr 1 WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa postępowania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz odbiór produktów w Regionie Zachód w okresie od 01.10.2019r do 30.09.2020r Numer postępowania: 39/PN/2019 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. netto Podatek VAT Razem brutto. Zadania II jednorazowe oczyszczenie dróg po okresie zimowym Pozycja i rodzaj ceny

FORMULARZ OFERTOWY. netto Podatek VAT Razem brutto. Zadania II jednorazowe oczyszczenie dróg po okresie zimowym Pozycja i rodzaj ceny Załącznik nr 1 do SIWZ.. ( pieczęć oferenta) REGON NIP - e-mail:.. Gmina Mirsk Plac Wolności 39 59-630 MIRSK FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego na Portalu

Bardziej szczegółowo

zamierzamy/nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

zamierzamy/nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RF-II-WSI.ZP.U.272.70.2018.LB Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne I. Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 telefon : (089) 537-32-75 fax : (089) 537-32-72 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i reklamowych dla PWSZ w Ciechanowie

Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i reklamowych dla PWSZ w Ciechanowie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów KAG.262.26.2019 Ciechanów, dnia 31.07.2019 r. Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ O F E R T Y

FORMULARZ O F E R T Y NAZWA WYKONAWCY/ÓW.... (Tel.. e-mail..) Załącznik Nr 1 (w przypadku składania oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) FORMULARZ O F E R T Y Miasto Konin Plac Wolności 1 62-500 Konin Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ na usługa przeprowadzenia Kursu komputerowego o standardzie ECDL START

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę drukarek 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY) Nazwa i adres Wykonawcy...........

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A

Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A Załącznik nr 2 Politechnika Świętokrzyska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 O F E R T A na dostawę sprzętu AGD oraz sprzętu RTV wraz z montażem dla Politechniki Świętokrzyskiej (PRZETARG NIEOGRANICZONY)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WĘGLA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14.000 EURO I. Zamawiający 47-430 Rudy, woj. śląskie Godziny urzędowania 7.30-15.30

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA EZ14-Ez6b-222/28/14 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi ul. Hoża 63/67 ; 00-681 Warszawa Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8D ; 70-221 Szczecin tel. (91) 471 14 71 ; fax (91) 471 58 14 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 tel. +48 85 655 28 25 email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRZETARG DWUSTOPNIOWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRZETARG DWUSTOPNIOWY Znak sprawy: 23/131b/2019 Białystok, dn. 15.05.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRZETARG DWUSTOPNIOWY 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku. Adres:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OFERENTA o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Ja, niżej podpisana/y:... (imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania )

OŚWIADCZENIE OFERENTA o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Ja, niżej podpisana/y:... (imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania ) Załącznik Nr 1 do zapytania Nr 03/11/HL8/2018 z dnia 20.11.2018 roku. Miejscowość,, dnia:.... OŚWIADCZENIE OFERENTA o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Ja, niżej podpisana/y:.... (imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Z DNIA R.

KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Z DNIA R. KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Z DNIA 01.10.2019 R. I. Postanowienia ogólne 1. Celem Konkursu jest wybór Brokera dla powiatu otwockiego

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

zamierzamy/nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

zamierzamy/nie zamierzamy (niepotrzebne skreślić) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi gospodarki odpadami 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi gospodarki odpadami 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:306736-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi gospodarki odpadami 2018/S 134-306736 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Usługi Legal

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo