Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR Europejski Dokument Oceny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR Europejski Dokument Oceny"

Transkrypt

1 Anna Panek Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR Europejski Dokument Oceny Seminarium ITB Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu (CPR) Warszawa, 12 lutego 2013 r.

2 Zharmonizowane specyfikacje techniczne z dyrektywą 89/106/EWG (CPD) zharmonizowane Normy Europejskie (hen) Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA) z rozporządzeniem CPR zharmonizowane Normy Europejskie (hen) Europejskie Dokumenty Oceny (EDO)

3 Dla jakich wyrobów udziela się Europejskich Aprobat Technicznych? objętych Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych (European Technical Approval Guidelines ETAG); wykaz i teksty zatwierdzonych dokumentów ETAG są dostępne na stronach internetowych: oraz nie objętych ETAG ani hen lub odbiegających od wymagań ETAG lub hen po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej i opracowaniu dokumentu Wspólnej wykładni procedur oceny (Common Understanding of Assessment Procedure CUAP)

4 Europejskie Aprobaty Techniczne są wydawane na podstawie: Wytycznych do europejskich aprobat technicznych (ETAG - European Technical Approval Guidelines) Komisja Europejska wydaje mandat dla EOTA zlecenie na opracowanie Wytycznych Wytyczne opracowuje Grupa Robocza EOTA przy udziale zainteresowanych jednostek aprobujących i przedstawicieli producentów Komisja Europejska częściowo finansuje prace i zatwierdza dokument Wytycznych dokumentów Wspólnej wykładni procedur oceny (CUAP - Common Understanding of Assessment Procedure) Komisja Europejska podejmuje decyzję o możliwości wydania ETA bez ETAG jednostka aprobująca, do której wpłynął wniosek o ETA, opracowuje CUAP Rada Techniczna i Komisja Wykonawcza EOTA zatwierdzają CUAP opracowanie CUAP finansuje wnioskodawca ETA

5 Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych (EOTA) Europejskie Aprobaty Techniczne wydawane są przez jednostki aprobujące zrzeszone w Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA) EOTA, utworzona zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG, rozpoczęła działalność w 1990 r. Obecnie zrzesza 49 jednostek aprobujących z 25 państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii i Turcji, w tym ITB jako jedyną jednostkę aprobującą na terenie Polski

6 Zmiany w obszarze związanym z Europejskimi Aprobatami Technicznymi CPD Europejskie Aprobaty Techniczne ETA (European Technical Approvals ETA) Wytyczne do europejskich aprobat technicznych ETAG (European Technical Approval Guidelines) dokumenty Wspólnej wykładni procedur oceny CUAP (Common Understanding of Assessment Procedure) CPR Europejskie Oceny Techniczne EOT (European Technical Assessments ETA) Europejski Dokument Oceny EDO (European Assessment Document EAD) do wykorzystania jako wkład do EDO

7 Zmiany w obszarze związanym z Europejskimi Aprobatami Technicznymi CPD Jednostki Aprobujące (Approval Bodies AB) Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych (European Organisation for Technical Approvals EOTA) CPR Jednostki Oceny Technicznej - JOT (Technical Assessment Bodies TAB) Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej (European Organisation for Technical Assessment EOTA)

8 ETA EOT Europejska Aprobata Techniczna jest zharmonizowaną specyfikacją techniczną z CPD pozytywna ocena techniczna, stwierdzająca przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany; stanowi dokument odniesienia do oceny zgodności i oznakowania CE Europejska Ocena Techniczna nie jest zharmonizowaną specyfikacją techniczną z CPR udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym Europejskim Dokumentem Oceny; stanowi dokument odniesienia do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE

9 Europejska Ocena Techniczna (EOT) JOT wydaje europejską ocenę techniczną na wniosek producenta, na podstawie europejskiego dokumentu oceny dotychczasowe zapisy nie przewidują uzgodnień projektu EOT EOT może być wydana także w przypadku istnienia mandatu na opracowanie hen, do rozpoczęcia okresu koegzystencji europejska ocena techniczna zawiera: właściwości użytkowe podlegające zadeklarowaniu, uzgodnione przez producenta i JOT dla deklarowanego zamierzonego zastosowania wyrobu szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych forma europejskiej oceny technicznej będzie ustalona przez Komisję Europejską

10 Europejski Dokument Oceny (EDO) Europejski dokument oceny oznacza dokument przyjęty przez organizację JOT do celów wydawania europejskich ocen technicznych EDO jest zharmonizowaną specyfikacją techniczną Europejski dokument oceny zastępuje ETAG i CUAP ETAG-i mogą być stosowane jako EDO w przypadku dokumentów CUAP ustalone metody oceny i kryteria mogą być włączone do EDO jako jego części Europejski dokument oceny wydawany jest dla: wyrobu nie objętego hen nie w pełni objętego hen właściwości użytkowe wyrobu w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk nie mogą być w pełni ocenione wg hen (metoda oceny w stosunku do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki nie jest właściwa lub nie istnieje)

11 Europejski Dokument Oceny (EDO) (2) procedurę przyjmowania europejskiego dokumentu oceny określa Załącznik II do Rozporządzenia Nr 305/2011 Europejski dokument oceny zawiera co najmniej: ogólny opis wyrobu budowlanego wykaz zasadniczych charakterystyk istotnych z uwagi na zamierzone zastosowanie wyrobu przewidziane przez producenta i uzgodnione z JOT metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobu w odniesieniu do tych zasadniczych charakterystyk zasady zakładowej kontroli produkcji, z uwzględnieniem warunków procesu produkcyjnego danego wyrobu budowlanego JOT wraz z organizacją JOT ponoszą pełne koszty opracowania i przyjęcia europejskiego dokumentu oceny

12 Procedura przyjmowania EDO (Załącznik II do CPR) Producent składa wniosek w wybranej JOT o wydanie EOT dla wyrobu nie objętego ETAG lub wydanym wcześniej EDO Jeżeli producent nie postanowi inaczej JOT zawiera umowę z producentem, dotyczącą tajemnicy handlowej i poufności, a następnie producent przedkłada dokumentację techniczną opisującą wyrób, jego przewidywane zastosowanie oraz szczegóły zakładowej kontroli produkcji JOT zawiera umowę z Producentem w terminie jednego miesiąca od otrzymania dokumentacji technicznej, określającą program prac mających na celu sporządzenie EDO, w tym: organizację pracy w ramach organizacji JOT, skład grupy roboczej, która ma zostać ustanowiona w ramach organizacji JOT, wyznaczonej dla danej grupy wyrobów, koordynację między JOT

13 Procedura przyjmowania EDO (Załącznik II do CPR) (2) Po zawarciu umowy z producentem Organizacja JOT w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku o wydanie EOT informuje Komisję o programie prac mających na celu sporządzenie EDO, harmonogramie jego realizacji i programie oceny Organizacja JOT przygotowuje projekt EDO w ramach grupy roboczej, której prace koordynuje JOT, do której wpłynął wniosek o wydanie EOT, i przedkłada ten projekt zainteresowanym stronom w terminie sześciu miesięcy od daty poinformowania Komisji o programie prac Przedstawiciel Komisji może uczestniczyć jako obserwator we wszystkich etapach realizacji programu prac O jakimkolwiek opóźnieniu w stosunku do wymienionych wcześniej terminów grupa robocza informuje organizację JOT i Komisję

14 Procedura przyjmowania EDO (Załącznik II do CPR) (3) Jeżeli przedłużenie terminu sporządzenia EDO może być uzasadnione, w szczególności jeżeli brak jest decyzji Komisji w sprawie mającego zastosowanie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu lub istnieje potrzeba opracowania nowej metody badań, Komisja ustala nowy termin JOT przedkłada projekt EDO producentowi, który ma 15 dni roboczych na zajęcie stanowiska wobec tego projektu. Po upływie tego terminu JOT: w stosownych przypadkach informuje producenta o tym, w jaki sposób uwzględniono jego stanowisko, przyjmuje projekt EDO, przesyła kopię Komisji. Jeżeli Komisja, w terminie 15 dni roboczych od otrzymania projektu EDO, zgłasza uwagi, Organizacja JOT zmienia odpowiednio projekt, a następnie przesyła kopię przyjętego EDO producentowi i Komisji.

15 Procedura przyjmowania EDO (Załącznik II do CPR) (4) Publikacja ostatecznej wersji EDO Po wydaniu przez JOT, która koordynowała opracowanie EDO, pierwszej EOT na podstawie przyjętego EDO, ten EDO jest w stosownych przypadkach poprawiany na podstawie zabranych doświadczeń Organizacja JOT przyjmuje ostateczną wersję EDO, a jego kopię przesyła Komisji wraz z tłumaczeniem tytułu tego EDO na wszystkie języki urzędowe Unii w celu opublikowania odniesienia do niego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Organizacja JOT udostępnia EDO za pomocą środków elektronicznych, gdy tylko wyrób zostaje oznakowany CE

16 Procedura przyjmowania EDO (zmiana Załącznika II) Artykuł 19, ustęp 3 Komisja może zgodnie z art. 60 przyjąć akty delegowane w celu zmiany Załącznika II i ustalenia dodatkowych przepisów proceduralnych dotyczących opracowywania i przyjmowania europejskiego dokumentu oceny

17 ETAG EDO 1. ETAG 001 Kotwy metalowe do stosowania w betonie 2. ETAG 002 Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym 3. ETAG 003 Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych 4. ETAG 004 Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi 5. ETAG 005 Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej 6. ETAG 006 Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie 7. ETAG 007 Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna 8. ETAG 008 Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych

18 ETAG EDO (2) 9. ETAG 009 Systemy szalunków traconych z pustaków, płyt z materiałów izolacyjnych lub z betonu 10. ETAG 010 Samonośne przepuszczające światło zestawy dachowe 11. ETAG 011 Lekkie kompozytowe drewnopochodne belki i słupy 12. ETAG 012 Zestawy do wykonywania budynków z bali 13. ETAG 013 Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji 14. ETAG 014 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych 15. ETAG 015 Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych 16. ETAG 016 Kompozytowe płyty warstwowe

19 ETAG EDO (3) 17. ETAG 017 Zestawy "Veture" prefabrykowane elementy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 18. ETAG 018 Wyroby ogniochronne 19. ETAG 019 Prefabrykowane płyty warstwowo-żebrowe z materiałów drewnopochodnych 20. ETAG 020 Łączniki tworzywowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożach betonowym i murowym 21. ETAG 021 Zestawy do wykonywania chłodni 22. ETAG 022 Wyroby do izolacji przeciwwodnych pomieszczeń mokrych 23. ETAG 023 Prefabrykowane moduły budynków 24. ETAG 024 Budynki o konstrukcji szkieletowej z betonu 25. ETAG 025 Budynki o konstrukcji szkieletowej z metalu 26. ETAG 026 Wyroby do uszczelnień ogniochronnych

20 ETAG EDO (4) 27. ETAG 027 Wyroby do zabezpieczeń przed obrywami skalnymi 28. ETAG 029 Kotwy wklejane do konstrukcji murowych 29. ETAG 031 Zestawy wyrobów do izolacji dachów odwróconych 30. ETAG 033 Wyroby do izolacji wodochronnej płyt mostowych, nanoszone w postaci płynnej 31. ETAG 034 Zestawy do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych 32. ETAG 035 Cienkowarstwowy beton asfaltowy Teksty zatwierdzonych dokumentów ETAG dostępne są na stronach internetowych: (w zakładce: Endorsed ETAGs) (w zakładce: Dokumenty UE)

21 ETAG (w opracowaniu) EDO 1. pretag 028 Wyroby uniepalniające 2. pretag 030 Trzpienie do złączy konstrukcyjnych 3. pretag 032 Złącza dylatacyjne do mostów drogowych Warunkiem możliwości stosowania powyższych dokumentów jako europejskich dokumentów oceny jest zakończenie prac nad nimi w ramach EOTA, zatwierdzenie ich przez Komisję Europejską i opublikowanie przed 1 lipca 2013 r.

22 Jednostki ds. Oceny Technicznej (JOT) autoryzacja Państwa członkowskie mogą wyznaczyć działające na ich terytorium JOT dla jednej lub kilku grup wyrobów wymienionych w Załączniku IV do CPR (Tabela 1) Państwa członkowskie monitorują działania i kompetencje wyznaczonych JOT Państwa członkowskie informują Komisję o ich krajowych procedurach wyznaczania JOT, o monitorowaniu ich działalności i kompetencji oraz wszelkich zmianach w tym zakresie Komisja przyjmuje wytyczne dotyczące oceny JOT po przeprowadzeniu konsultacji ze stałym Komitetem ds. Budownictwa

23 Jednostki ds. Oceny Technicznej (JOT) obowiązki i wymagania Jednostki ds. Oceny Technicznej muszą spełniać kryteria określone w Załączniku IV do CPR (Tabela 2) JOT przeprowadza ocenę i wydaje europejską ocenę techniczną dla wyrobu z grupy, dla której została wyznaczona JOT podaje do wiadomości publicznej swój schemat organizacyjny oraz nazwiska członków swoich wewnętrznych organów decyzyjnych W przypadku, gdy JOT przestaje spełniać wymagania określone w Załączniku IV, Tabela 2, państwo członkowskie odwołuje wyznaczenie tej JOT dla odpowiedniej grupy wyrobów JOT ustanawiają Organizację ds. Oceny Technicznej

24 Organizacja ds. Oceny Technicznej Organizacja ds. Oceny Technicznej wykonuje co najmniej następujące zadania: organizuje koordynację między JOT zapewnia wymianę przykładów najlepszych praktyk pomiędzy JOT koordynuje stosowanie procedur opracowuje i przyjmuje europejskie dokumenty oceny informuje Komisję oraz proponuje Komisji usprawnienia oparte na zdobytym doświadczeniu przekazuje Komisji i państwu członkowskiemu, które wyznaczyło JOT niewykonującą swych zadań, wszelkie uwagi dotyczące tej JOT zapewnia, by przyjęte EDO i odniesienia do EOT były publicznie dostępne Organizacja ds. Oceny Technicznej posiada w celu wykonywania tych zadań sekretariat

25 Przepisy przejściowe Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG przed dniem 1 lipca 2013 r. uznaje się za zgodne z niniejszym rozporządzeniem Producenci mogą wystawiać deklarację właściwości użytkowych na podstawie certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wydanych przed dniem 1 lipca 2013 r. zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG Wytyczne EOTA opublikowane przed dniem 1 lipca 2013 r. mogą być stosowane w procedurze udzielania Europejskich Ocen Technicznych Producenci mogą wykorzystywać Europejskie Aprobaty Techniczne wydane przed dniem 1 lipca 2013 r. jako Europejskie Oceny Techniczne do końca okresu ich ważności

26 Dziękuję za uwagę

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady

Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady ISSN 1830-5024 PL SEKRETARIAT GENERALNY RADY Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny Rady DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE GRUDZIEŃ 2009 Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej Regulamin wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań

Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań Konrad Jabłoński AIP, PSWNA, SITK RP 28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 1 Geneza Norm Europejskich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE 7.4.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 93/23 AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU VI TRAKTATU UE DECYZJA RAMOWA RADY 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2008R1234 PL 04.08.2013 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1234/2008 z

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

2000R0141 PL 07.08.2009 001.001 1

2000R0141 PL 07.08.2009 001.001 1 2000R0141 PL 07.08.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 2.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 223/1 (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UN EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie szczegółów różnych kategorii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona) 13.2.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo