PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji"

Transkrypt

1 Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu (CPR) Warszawa, 12 lutego 2013

2 WYRÓB BUDOWLANY ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI Cechy odnoszące się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określone w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE Właściwości użytkowe odnoszące się do odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom klasa w sposób opisowy DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH wyraża właściwości użytkowe wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów Zgodnie z hst

3 WARUNKI SPORZĄDZANIA DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I OZNAKOWANIA CE WYROBU BUDOWLANEGO Wyroby budowlane wg definicji CPR Wyroby objęte hen Wyroby posiadające EOT Deklaracja właściwości użytkowych Obligatoryjne oznakowanie CE

4 ZASADY PRZYGOTOWANIA DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CE Deklaracja jest sporządzana przez producenta przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu udostępnianiu po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku unijnym Deklaracja musi być sporządzona w języku lub językach wymaganych przez państwo, w którym wyrób jest udostępniany Deklaracja dokonywana jest przez producenta na podstawie danych z oceny i weryfikacji swu wg systemu wskazanego w hst

5 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRZEPROWADZENIE OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (wg CPR) System oceny i weryfikacji s w u Wymagane dokumenty 1+, 1 Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2+ Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk Certyfikat zgodności ZKP 3 Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk Sprawozdanie z badań /obliczeń (Ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu, obliczeń.. ) 4 Deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk

6 ZAWARTOŚĆ DEKLARACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. (niepowtarzalny) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Typ wyrobu Zestaw reprezentatywnych poziomów i klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym Ustalenie typu wyrobu na podstawie (alternatywnie): badań typu (pobieranie próbek) obliczeń typu tabelarycznych wartości opisowej dokumentacji wyrobu

7 ZAWARTOŚĆ DEKLARACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 2. Numer typu, partii lub serii, lub inna informacja umożliwiająca identyfikację wyrobu budowlanego (art.11 ust. 4 do umieszczenia na wyrobie lub jego opakowaniu wystarczające powinno być wskazanie rodzaju stosowanej przez producenta identyfikacji wyrobu ) 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną (hen, EDO/EOT) 4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta (art.11 ust. 5)

8 ZAWARTOŚĆ DEKLARACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. 5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje określone zadania (art. 12 ust.2) 6. System lub systemy oceny i weryfikacji swu określone w załączniku V CPR (uwaga: system lub systemy wskazane są w hst) 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego hen nazwa i nr identyfikacyjny JN, (jeśli dotyczy), opis zadań strony trzeciej (wg załącznika V), nazwa i identyfikacja dokumentu wydanego przez JN (np. Sprawozdanie z ustalenia typu wyrobu, Certyfikat swu..)

9 ZAWARTOŚĆ DEKLARACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została EOT nazwa i nr identyfikacyjny JOT, (jeśli dotyczy), nr referencyjny EOT i EDO który stanowił podstawę wydania EOT, opis zadań strony trzeciej (wg załącznika V), nazwa i identyfikacja dokumentu wydanego przez JN (uwaga: wzór deklaracji zawiera niepełną informację)

10 ZAWARTOŚĆ DEKLARACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 9. Deklarowane właściwości użytkowe Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna Wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w hstdla zamierzonego lub zamierzonych zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej Dla każdejzasadniczej charakterystyki wymienionej w kol. 1 deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom, klasa lub w sposób opisowy powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami ; NPD (właściwości użytkowe nie Właściwości użytkowe wyrobu ustalone) zidentyfikowanego jeśli nie zostały w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w tabeli powyżej zadeklarowane Dla każdejzasadniczej charakterystyki wymienionej w kol. 1 datowane odniesienie do odpowiedniej henlub odpowiedniego EDO (jeśli jest on dostępny) oraz nr referencyjny zastosowanej EOT, oraz w stosownych przypadkach nr ref. SDT lub ODT jeśli były zastosowane W przypadku gdy zastosowano SDT, wymagania z którymi wyrób jest zgodny

11 ZAWARTOŚĆ DEKLARACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9 Niniejsza deklaracja wu wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4 W imieniu producenta podpisał: (nazwisko i stanowisko, miejsce i data wydania, podpis)

12 OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH CE (CPR) 1. określenie typu wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny, nr typu) 2. nazwa, zastrzeżona nazwę handlowa lub znak towarowy. 3. zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną 4. identyfikacja producenta i upoważnionego przedstawiciela (jeśli ma zastosowanie) 5. system lub systemy oceny i weryfikacji swu 6. nr referencyjny i datę wydania normy zharmonizowanej lub EDO/EOT i identyfikację jednostek (notyfikowanej i/lub JOT) 7. numer zastosowanej specjalnej dokumentacji technicznej (jeśli ma zastosowanie) 8. wykaz zasadniczych charakterystyk dla deklarowanego zastosowania lub zastosowań 9. właściwości użytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk istotnych dla deklarowanego zastosowania 10. właściwości użytkowe dotyczące podstawowych cech istotnych w miejscu wprowadzenia do obrotu 11. opcje NPD

13 DEKLARACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP) Przykład wg projektu załącznika ZA hen (1) wg EN :2007 Nr.. (nadany przez producenta) ( Nr 001CPR ) 1. niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: (nadany przez producenta) (nadciśnieniowe nasady powietrzno-spalinowe z metalowymi kanałami spalin T120-P1-D-Vm-L40045-O50) 2. typ, partia lub numer serii, lub inna informacja umożliwiająca identyfikacje wyrobu (podane przez producenta zgodnie z zapisami jego ZKP ) 3. zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną (podane zgodnie z punktem 1 hen Zakres) (przeznaczone do urządzeń gazowych typu C 62 C63 które doprowadzają powietrze do spalania i odprowadzają spaliny do atmosfery) 4. nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub znak towarowy i adres kontaktowy producenta (podane przez producenta i powinny być zgodne z informacją towarzyszącą oznakowaniu CE) (AnyCo Ltd, ul. Wesoła 1, Radość) 5. nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela (jeśli ma zastosowanie) (podane przez producenta ) 6. system lub systemy oceny i weryfikacji swu(podane zgodnie z ostatnią kolumną Tabeli ZA.2 załącznika ZA normy hen (2+)

14 DEKLARACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP) Przykład wg projektu załącznika ZA hen (2) 7. nr referencyjny i data wydania normy zharmonizowanej, identyfikacja jednostek notyfikowanych (nr i nazwa jednostki notyfikowanej dot. systemu oiwswu1,1+, 2+) opis zadań przeprowadzonych przez JN w powiązaniu do zastosowanego systemu oiwswuzgodnie z mającym zastosowanie paragrafem ZA 2.2 Załącznika ZA normy hen, które muszą być spójne z zadaniami strony trzeciej opisanymi w Załączniku V CPR informacja o zastosowanym systemie oiw swu wg Tabeli ZA.2 Załącznika ZA certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności ZKP lub Raport z badań (właściwe) (EN :2007; notyfikowana jednostka Nr 5678 certyfikująca zakładową kontrolę produkcji przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i ZKP, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację ZKP i wydała certyfikat zgodności ZKP)

15 DEKLARACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DoP) Przykład wg projektu załącznika ZA hen (3) 8. Deklarowane właściwości użytkowe Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 1. wytrzymałość na ściskanie 2. Obciążenie cieplne 3. szczelność/dopuszczalny przeciek gazu szczelność kanału spalin szczelność kanału powietrza zgodna O50 0,006 l s -1 m -2 (przy ciśnieniu 200Pa) 0,28 l s -1 m -2 (przy ciśnieniu 40Pa) EN : Opory przepływu /współczynnik przepływu przewodu kominowego nasady doprowadzającej powietrze nasady odprowadzającej spaliny 5. Opór przenikania ciepła nasada p-sz rozdzielnym układem kanałów powietrza i spalin nasada p-sz koncentrycznym układem kanałów powietrza i spalin 6. 1,5 (deklarowane) 2,5 (deklarowane) 0,5 m2 K/W (deklarowany) 0,35 m2 K/W (deklarowany) Właściwości użytkowe wyrobu zidentyfikowanego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w tabeli powyżej

16 DOSTARCZANIE DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Każdy wyrób lub partia tego samego wyrobu dostarczane na rynek jednemu użytkownikowi, muszą posiadać: kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej albo przesłaną drogą elektroniczną Komisja może ustalić warunki udostępniania deklaracji na stronie internetowej Obowiązek przekazywania wraz z deklaracją właściwości użytkowych informacji o zawartości substancji niebezpiecznych wg rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH) art. 31 i 33

17 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH a OZNAKOWANIE CE (1) Umieszczając oznakowanie CE producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z: deklarowanymi właściwościami użytkowymi; wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami zawartymi w CPR; innym stosownym ustawodawstwie harmonizacyjnym Unii odnoszącym się do tego oznakowania

18 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH a OZNAKOWANIE CE (2) CE jest jedynym oznakowaniem potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk objętych hen lub EOT ; Informacje o właściwościach użytkowych można podać wyłącznie jeżeli zostały włączone do deklaracji właściwości użytkowych i w niej wyszczególnione Odstępstwa od obowiązku sporządzania deklaracji: (tylko jeśli brak jest unijnych lub krajowych przepisów wymagających deklaracji zasadniczych charakterystyk w miejscu, gdzie wyroby budowlane są przeznaczone do stosowania) Wyroby produkowane i stosowane jednostkowo; Wyroby produkowane na terenie budowy; Wyroby produkowane tradycyjnie

19 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH a OZNAKOWANIE CE (3) DEKLARACJA: służy przekazaniu informacji o deklarowanych przez producentach podstawowych właściwościach użytkowych wyrobu nie oznacza zgodności z całością specyfikacji technicznej wydawana jest po przeprowadzeniu działań przewidzianych w określonym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych ale możliwe jest odstępstwo w postaci specjalnej dokumentacji technicznej WYROBY Z OZNAKOWANIEM CE: deklaracja o pełnym zakresie deklaracja co najmniej jednej cechy (nawet jeżeli nie ma przepisów krajowych) pełna ocena stałości właściwości użytkowych ocena wg specjalnej dokumentacji technicznej Komisja może ustalić wartości progowe

20 INFORMACJE TOWARZYSZĄCE OZNAKOWANIU CE (CPR) dwie ostatnie cyfry roku, w którym po raz pierwszy umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym; (postanowienia przejściowe wskazują na zasadę ciągłości) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący ; niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu; numer referencyjny deklaracji stałości właściwości użytkowych; poziom lub klasę zadeklarowanych właściwości użytkowych; odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej; nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (jeśli ma zastosowanie); zamierzone zastosowanie w zharmonizowanej specyfikacji technicznej; (CPR nie określa języka w jakim powinny być podane informacje towarzyszące oznakowaniu CE uprawnione jest stosowanie zasady ciągłości)

21 ZASADY I WARUNKI UMIESZCANIA OZNAKOWANIA CE NA WYROBIE BUDOWLANYM, lub NA ETYKIECIE WYROBU w sposób: widoczny czytelny trwały na opakowaniu lub dokumentach towarzyszących

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ITB ZAKŁAD CERTYFIKACJI ITB ul. FILTROWA 1, WARSZAWA tel. (48 22) , (48 22) fax-tel. (48 22)

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 HUBERT PECIAKOWSKI ORLEN Asfalt Sp. z o.o. hubert.peciakowski@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/69 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II

Vademecum. Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II Vademecum Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I (Organizacje eksporterów, izby handlowe, federacje zawodowe, urzędy zajmujące się wdrażaniem dyrektyw UE, producenci, jednostki zajmujące się

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA OPRACOWANIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 EEggi iss PPool laanndd SSpp.. zz oo..oo.. Deeppaarrt taameennt t PPrrooj jeekkt

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na budowie? poradnik. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na budowie? poradnik. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na budowie? poradnik Opracowanie: W jaki sposób weryfikować stal zbrojeniową oraz dokumenty kontroli odbierając stal na

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć Znak CE dla akceleratorów medycznych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 www.cnbop.pl

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mgr inż. ROMANA ZAJĄC Instytut Techniki Górniczej KOMAG System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem W artykule

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki PORADNIK Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. 2 Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Wersja Zmiany Data Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo