Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A."

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za III kwartał 2007 roku według MSR/MSSF Strona 1 z 1

2 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU Zgodnie z 91 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.pażdziernika 2005 roku- Dz. U. Nr 209 poz skrócone sprawozdanie finansowe będące składnikiem raportu kwartalnego zawiera informacje dodatkową, przedstawiającą informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacje o istotnych zmianach szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. I. Informacje o Grupie Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku. Grupa kapitałowa Beef-San Zakłady Mięsne S.A. jest grupą powiązanych kapitałowo spółek sektora rolno-spożywczego z terenu Polski południowej. Działalność spółek koncentruje się na kilku podstawowych segmentach działalności: - produkcja - handel hurtowy - handel detaliczny. Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej jest ubój żywca wołowego, rozbiory i konfekcjonowanie mięsa, produkcja wędlin oraz dystrybucja mięsa i wędlin. Spółką dominującą w Grupie jest Beef-San Zakłady Mięsne S.A. zatrudniające obecnie 64 osoby. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na roku wyniosło 827osób. W okresie sprawozdawczym w skład Grupy Kapitałowej wchodziło 12 spółek. Strona 2 z 2

3 Schemat Grupy Kapitałowej (podmioty podlegające konsolidacji w III kwartale 2007 roku) Beef-San Zakłady Mięsne S.A Carpatia Meat Sp. z o.o. AJPI Sp. z o.o. Duet Sp. z o.o. 99,58% 99,9988% 50% Bik Sp. z o.o. ZM Mysłowice LP S.A. Abakus Sp. z o.o. Mysław 100% Mysław Sp. z o.o. 99,92% 70% Partner S.A 99,72% 99,99% Invest San Sp. z o.o. Mysław Północ Krůta Sp. z o.o. Slezsko s.r.o. 100% 100% 100% Skład Grupy Kapitałowej: Zakłady Mięsne Beef-San S.A. z siedzibą w Sanoku- spółka dominująca. Przedmiotem działalności spółki jest wszelkiego rodzaju działalność produkcyjna, handlowa i usługowa branży mięsnej oraz handel artykułami spożywczymi i artykułami gospodarstwa domowego. Carpatia-Meat Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku. Beef-San S.A. posiada 99,58% udziału w kapitale jednostki. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych. Duet Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku. Beef-San S.A. posiada 50,00% udziału w kapitale jednostki. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, handel hurtowy i sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych i napojów. AJPI Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. Beef-San S.A. posiada 99,99988% udziału w kapitale zakładowym jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest rozbiór mięsa drobiowego, wołowego i wieprzowego oraz handel hurtowy mięsem i wyrobami mięsnymi. Strona 3 z 3

4 Bik Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. AJPI Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest handel hurtowy i detaliczny mięsem, wyrobami mięsnymi, artykułami spożywczymi. Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. AJPI Sp. z o.o. posiada 99,72% udziałów w kapitale zakładowym jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest produkcja wędlin i handel hurtowy mięsem, wędlinami, wyrobami mięsnymi. LP S.A. z siedzibą w Mysłowicach. AJPI Sp. z o.o. posiada 99,92% udziałów w kapitale zakładowym jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest handel hurtowy mięsem i wyrobami mięsnymi. Abakus Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. AJPI Sp. z o.o. posiada 70% udziałów w kapitale zakładowym jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest import-eksport mięsa i wyrobów mięsnych, świadczenie usług transportowych, handel hurtowy mięsem i wyrobami mięsnymi. Mysław Partner S.A. z siedzibą w Mysłowicach. AJPI Sp. z o.o. posiada 99,99% udziałów w kapitale zakładowym jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest handel detaliczny mięsem i wyrobami mięsnymi oraz artykułami spożywczymi. Invest-San Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest najem i obsługa nieruchomości. Mysław Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. AJPI Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest handel hurtowy mięsem i wyrobami mięsnymi. Krůta Slezsko s.r.o. z siedzibą w Třinec (Czechy). Abakus Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest ubój indyka. Ponadto Abakus posiada 87% udziałów w spółce HunPol, ponieważ spółka ta nie prowadzi obecnie działalności, a wartość nabycia (bilansowa) udziałów jest niewielka, oraz występują obiektywne trudności w otrzymaniu danych do konsolidacji, sprawozdania finansowego tej spółki nie konsolidowano. II Ogólna charakterystyka spółki dominującej Nazwa: Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Adres siedziby: Sanok, ul. Mickiewicza 29 NIP: nadany przez Urząd Skarbowy w Sanoku Regon: nadany przez Urząd Statystyczny w Krośnie Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data wpisu do rejestru: Numer w rejestrze: Strona 4 z 4

5 Kapitał zakładowy: złotych i dzieli się na sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych każda Forma prawna: Spółka Akcyjna Akt notarialny: Spółka została utworzona aktem notarialnym z dnia roku Repertorium A nr 1098/91. Czas trwania: nieoznaczony Przedmiot działalności według PKD: 1511 Z Średnie zatrudnienie w okresie 9 miesięcy 2007 roku w Spółce wyniosło 63 osoby. Akcje spółki zgodnie z uchwałą nr 110/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia roku są przedmiotem obrotu na nieurzędowym rynku giełdowym (rynku równoległym) w systemie notowań ciągłych. Przejście na system notowań ciągłych nastąpiło począwszy od roku w związku z uchwałą nr 342/2004 podjętą przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. z dnia roku. W dniu roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału celowego w kwocie złotych zgodnie z uchwałą nr 5 WZA z dnia 17 czerwca 2005 roku. W dniu roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z objęciem przez akcjonariuszy akcji serii E i F. Władze Spółki dominującej Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym: W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w Zarządzie Spółki dominującej Beef-San S.A. Obecnie skład Zarządu jest następujący: Jerzy Biel- Prezes Zarządu Marcin Kołtun- Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Prokurentem Spółki jest Cecylia Potera- Główna Księgowa Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym pracowała w składzie: Lucjan Pilśniak- Przewodniczący RN Lesław Wojtas- Zastępca Przewodniczącego RN Józef Dulian- Członek RN Joanna Schmid- Członek RN Grzegorz Rysz- Sekretarz RN III Zasady rachunkowości przyjęte w sporządzaniu raportu Grupa Kapitałowa zastosowała w niniejszym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obowiązujące również w okresie porównywalnym. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przygotowane w oparciu o księgi rachunkowe spółek Grupy, zawiera korekty w celu pokazania jej skonsolidowanej pozycji finansowej, wyniku oraz przepływu środków pieniężnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), obejmującymi standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Strona 5 z 5

6 Sprawozdania finansowe spółek zależnych podlegają konsolidacji metodą pełną. Grupa Kapitałowa Beef-San S.A. dokonała identyfikacji różnic pomiędzy MSR a zasadami rachunkowości stosowanymi w Grupie. Identyfikując różnice posłużono się MSR oraz MSSF w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2005 roku. III.1. Zapasy Zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub też według wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Na cenę nabycia lub kosztu wytworzenia składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Zasady stosowane przez Grupę w wycenie zapasów nie odbiegają od zasad zawartych w MSSF/MSR. III.2. Wartości niematerialne i prawne Składnik wartości niematerialnych (WN) ujmuje się tylko wtedy, gdy: - jest prawdopodobne, że jednostka osiągnie przyszłe korzyści ekonomiczne, które można przyporządkować danemu składnikowi aktywów, - można wiarygodnie określić cenę nabycia lub koszt wytworzenia danego składnika aktywów. Nie ujmuje się jako składnika wartości niematerialnych znaków firmy i innych o podobnej istocie wytworzonych przez jednostkę gospodarczą we własnym zakresie. III.3. Rzeczowe aktywa trwałe Zgodnie z MSSF 1 Grupa może dokonać na dzień pierwszego zastosowania MSSF wyceny środków trwałych, wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej i uznać ich wartość godziwą za zakładany koszt na tę datę. Grupa ustaliła wartość godziwą środków trwałych jako ich zakładany koszt na dzień 1 stycznia 2004 roku, czyli na dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy, tylko w stosunku do grupy rzeczowych aktywów trwałych, dla których posiadała wyceny ich wartości rynkowej. Wzrost wartości z przeszacowania odniesiono na kapitał z aktualizacji oraz wynik z lat ubiegłych. Mimo dołożenia należytych starań, z uwagi na ilość, czas i stopień skomplikowania wyceny, Beef-San ZM S.A. nie dokonał szacunku wartości godziwej jako nowej wartości nabycia dla wszystkich pozostałych aktywów, które spełniają kryteria ujęcia wg MSSF. Grupa jest w trakcie wyceny wartości godziwej pozostałych składników rzeczowych majątku trwałego. Rzeczowe składniki aktywów trwałych jednostek Grupy AJPI zostały wycenione w/g ich wartości godziwej na dzień nabycia przez Beef-San S.A. tj. na III.4. Rzeczowe aktywa trwałe- dotacje. Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o.o. w ramach pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i z funduszy krajowych -Programu Sapard otrzymały następujące dotacje: 1. za przedsięwzięcie polegające na Modernizacji Zakładu Produkcyjnego oraz zakupie urządzeń i dostosowaniu do wymogów sanitarno-weterynaryjnych UE w marcu roku kwotę zł. Na dzień roku pozostała nierozliczona kwota ,14 zł, w III kwartale 2007 roku zaliczono w przychody ,70 zł. Strona 6 z 6

7 2. za przedsięwzięcie polegające na Zakupie urządzeń produkcyjnych i urządzeń do oczyszczania ścieków w ramach dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów UE w sierpniu roku kwotę zł. Na dzień roku pozostała nierozliczona kwota ,85 zł, w III kwartale 2007 roku zaliczono w przychody ,05 zł. AJPI Sp. z o.o. w ramach pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i z funduszy krajowych -Programu Sapard otrzymała dotację za przedsięwzięcie polegające na Wykonaniu posadzek, cokołów, oraz wyposażeniu budowlanym budynku rozbioru, budowie budynków pomocniczych- mroźni i magazynu mięsa, wykonaniu instalacji wewnętrznych oraz zakupie urządzeń wewnętrznych oraz zakupie urządzeń i programów w maju 2005 roku kwotę zł. Na dzień roku pozostała nierozliczona kwota ,08 zł, w III kwartale 2007 roku zaliczono w przychody ,09 zł. Dotacje inwestycyjne na zakup środków trwałych Grupa ujmuje zgodnie z MSSF. III.5. Nieruchomości inwestycyjne. Zgodnie z MSR wycena po początkowym ujęciu opiera się na modelu: - wartości godziwej, - ceny nabycia, stosując zasady wyceny zgodnie z wyceną rzeczowych aktywów trwałych (dokonując odpisów amortyzacyjnych). Nieruchomości inwestycyjne wycenia się początkowo według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Przy początkowej wycenie uwzględnia się koszty przeprowadzenia transakcji. Wycena po początkowym ujęciu opiera się na modelu wartości godziwej, zysk lub strata wynikająca ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej wpływa na zysk lub stratę netto okresu, w którym nastąpiła zmiana. III.6. Aktywa biologiczne- inwentarz żywy W przypadku zwierząt hodowlanych, czyli majątku trwałego wycena według ceny nabycia. III.7. Krótkoterminowe aktywa finansowe. Jednostka posiada papiery wartościowe przeznaczone do obrotu i wycenia je według wartości godziwej przez wynik finansowy. III.8. Należności z tytułu dostaw i usług. Ze względu na krótkoterminowy charakter należności z tytułu dostaw i usług ich wartość godziwa jest szacowana jako zbliżona do wartości księgowej. Grupa uznała, że wynik dyskontowania należności nie przekracza progu istotności (terminy płatności wystawiane dla kontrahentów spółek Grupy nie przekraczają 60 dni). Odpis aktualizujący wartość należności tworzony jest: dla należności przeterminowanych powyżej 360 dni od dnia terminu płatności, lub dla należności od klientów, którzy nieoczekiwanie znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, w tym w likwidacji, po ogłoszeniu upadłości itp, lub dla należności od klientów, wobec których roszczenia skierowane zostały na drogę postępowania sądowego, lub dla należności od klientów, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo braku zapłaty. Strona 7 z 7

8 III.9. Kapitały. Grupa prezentuje kapitały mniejszości jako osobną pozycję pasywów. Kapitały mniejszości stanowią wyodrębnioną część kapitału własnego. III.10. Płatności w formie akcji własnych. Nie występują III.11. Połączenia jednostek. Dla spółek nabytych 30 listopada (grupa AJPI) test na utratę wartości firmy przeprowadzony zostanie na , Grupa zaprzestała amortyzować wartość firmy począwszy od roku. III.12. Wartość firmy. Wartość firmy wynikająca z konsolidacji nie podlega amortyzacji zgodnie z MSSF. Grupa kapitałowa raz w roku (na koniec roku obrotowego) będzie przeprowadzać test na utratę wartości zgodnie z MSSF3. Pierwszy test zostanie przeprowadzony na dzień roku. III.13. Dotacje rządowe. Ujęcie dotacji stosowane przez Grupę jest zgodne z MSR20. III.14. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej (ze względu na termin płatności zobowiązań spółek Grupy wynoszący do 90 dni Grupa uznała, iż dyskontowanie nie przekracza progu istotności). IV. Dodatkowe informacje do raportu kwartalnego ( 91 ust.4 pkt.1-7; 91 ust.9 87) IV.1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. w III kwartale 2007 roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. Trzeci kwartał 2007 roku był następnym pełnym kwartałem po przejęciu Grupy AJPI i jednocześnie kolejnym dobrym okresem w historii Grupy Kapitałowej Beef-San. Wyniki finansowe uzyskane w trzecim kwartale przez spółki Grupy są w dużej mierze wynikiem pomyślnie przeprowadzonej restrukturyzacji w Beef-San S.A we wcześniejszym okresie, w tym nabycia Grupy AJPI (przeniesienie własności nastąpiło 30 listopada ). Zasadnicze zmiany w uzyskiwanych wynikach są widoczne przy porównaniu poszczególnych okresów 2007 roku z analogicznymi okresami lat ubiegłych. Od momentu konsolidacji Grupy nastąpiła stabilizacja i systematyczny wzrost wyników. Wzrost kapitału obrotowego Grupy spowodował możliwość uzyskiwania wyższych wyników za trzy kwartały 2007 roku i pokazuje stabilną sytuację Grupy Kapitałowej, w szczególności przychody ze sprzedaży kolejny kwartał wynoszą ponad 60 milionów złotych, wynik netto ma poziom 1 miliona złotych, a EBIDTA około Strona 8 z 8

9 Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2007 roku wyniosły tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego ( tys. zł) dało dynamikę wzrostu 1 175%. Wypracowany przez Grupę zysk ze sprzedaży za trzy kwartały 2007 roku wyniósł tys. zł wobec straty 788 tys. zł za trzy kwartały roku. Nastąpił więc całkowity zwrot w strukturze wyników Grupy. Zysk netto uzyskany za trzy kwartały 2007 roku wynoszący tys. zł jest niższy od wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego (3.937 tys. zł) i stanowi 84,7% wyniku z poprzedniego kwartału. Jednakże wynik uzyskano z działalności operacyjnej, a nie jak w trzech kwartałach roku ze zbycia nieruchomości w Przemyślu. Analogicznie kształtują się wyniki za trzeci kwartał 2007 (okres lipiec- wrzesień 2007) w stosunku do trzeciego kwartału : - przychody ze sprzedaży tys. zł w trzecim kwartale 2007 do tys. zł w trzecim kwartale - wzrost o 1.266,5%, - zysk ze sprzedaży tys. zł w trzecim kwartale 2007 roku w stosunku do straty 172 tys. zł w trzecim kwartale, - zysk netto tys. zł w trzecim kwartale 2007, w stosunku do 40 tys. zł w trzecim kwartale - wzrost o 2.780%. Amortyzacja za trzy kwartały 2007 wyniosła tys. zł w stosunku do trzech kwartałów tys. zł, czyli nastąpił wzrost o 2.503,6. %. Jeżeli porównamy wyniki trzeciego kwartału 2007w stosunku do drugiego kwartału kolejnego pełnego kwartału z widocznym efektem konsolidacji grupy AJPI to: - przychody ze sprzedaży wzrosły z tys zł do tys. zł, czyli o 12,8%, - zysk netto wzrósł z 925 tys. zł do tys. zł, czyli o 20% - zysk ze sprzedaży wzrósł z tys. zł do tys. zł, czyli o 47,3%. -amortyzacja wzrosła z tys. zł do tys. zł, czyli o 7,8%. Na dobre, stabilne wyniki w trzecim kwartale 2007 roku wpłynęły następujące czynniki: - ugruntowanie pozycji AJPI jako producenta mięsa dla przetwórców, oraz - ugruntowanie marki Mysław jako producenta wędlin o wysokiej postrzegalności wśród ostatecznego odbiorcy, - zwiększenie sprzedaży wędlin w szczególności zwiększenie dystrybucji do sieci handlowych. Do najważniejszych zdarzeń zaistniałych w III kwartale 2007 roku zaliczyć należy: - nabycie w dniu roku przez Beef-San ZM S.A. w wyniku przydziału akcji w ramach oferty publicznej akcji serii C spółki P.A. Nova S.A. z Gliwic oraz praw do akcji serii D spółki P.A. Nova S.A. z Gliwic po cenie 38 złotych za jedną akcję. Inwestycja ma charakter średnioterminowy. - wpisanie do Rejestru Przedsiębiorców dnia 20 września 2007 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach objęcia przez AJPI Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (czterdzieści tysięcy) nowych, niepodzielnych akcji imiennych serii E wyemitowanych przez Mysław Partner S.A. z siedzibą w Mysłowicach, o wartości nominalnej 10,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej ,00 złotych. Tym samym kapitał zakładowy Spółki Mysław Partner S.A. został podwyższony z ,00 złotych do ,00 złotych. AJPI Sp. z o.o.- spółka zależna Emitenta posiada akcji stanowiących 99,99% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do oddania głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki, stanowiących 99,99% wszystkich głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. Podstawą nabycia akcji była Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki Mysław Partner S.A. z dnia 11 czerwca 2007 roku. Wszystkie objęte akcje są równe i Strona 9 z 9

10 niepodzielne. Wszystkie akcje są uprzywilejowane. Każda akcja uprawnia do oddania dwóch głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. Ujęte tabelarycznie wyniki Grupy Kapitałowej i Spółki dominującej oraz dynamika ich zmian przedstawiają poniższe tabele. Tabela1: Wyniki Grupy Kapitałowej w 2007 roku w porównaniu z rokiem. WYSZCZEGÓLNIENIE III kwartał 2007 III kwartał Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys zł % ,5 Sprzedaż produktów ,8 Sprzedaż towarów i materiałów ,5 Zysk/ Strata brutto na sprzedaży ,1 Zysk/ Strata ze sprzedaży ,8 Zysk/ Strata z działalności operacyjnej ,3 Zysk/ Strata z działalności gospodarczej ,3 Zysk/ Strata brutto ,3 Zysk/ Strata netto ,0 Amortyzacja ,5 EBIDTA ,3 Rentowność netto 1,6% 0,7% 228,6 Rentowność EBIDTA 5,3% 1,6% 33,1 Przychody eksportowe ,5 Udział przychodów eksportowych w przychodach ogółem 18,7% 33,9% 55,2 WYSZCZEGÓLNIENIE 3 kwartały 2007 narastająco 3 kwartały narastająco Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys zł % ,2 Sprzedaż produktów ,3 Sprzedaż towarów i materiałów ,3 Zysk/ Strata brutto na sprzedaży ,2 Zysk/ Strata ze sprzedaży ,0 Zysk/ Strata z działalności operacyjnej ,3 Zysk/ Strata z działalności gospodarczej ,7 Zysk/ Strata brutto ,7 Zysk/ Strata netto ,7 Amortyzacja ,6 Strona 10 z 10

11 EBIDTA ,9 Rentowność netto 1,7% 23,8% 7,1 Rentowność EBIDTA 5,4% 25,5% 21,2 Przychody eksportowe ,8 Udział przychodów eksportowych w przychodach ogółem 18,5% 30,4% 60,9 Tabela2: Wyniki Grupy Kapitałowej w roku i w I, II i III kwartale porównanie kwartalne WYSZCZEGÓLNIENIE I kw II kw III kw IV kw 4 kw I kw 2007 II kw 2007 IIIkw 2007 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys zł Sprzedaż produktów Sprzedaż towarów i materiałów Zysk/ Strata brutto na sprzedaży Zysk/ Strata ze sprzedaży Zysk/ Strata z działalności operacyjnej Zysk/ Strata z działalności gospodarczej Zysk/ Strata brutto Zysk/ Strata netto Amortyzacja EBIDTA Rentowność netto 0,5% 67,3% 0,7% 0,8% 8,93% 2,02% 1,5% 1,6% Rentowność EBIDTA 2,4% 69,5% 1,6% 3,8% 11,5% 5,6% 5,3% 5,3% WYSZCZEGÓLNIENIE 2 kw 06/ 1 kw 06 3 kw 06/ 2 kw 06 4 kw 06/ 3 kw 06 1 kw 07/ 4 kw 06 2 kw 07/ 1 kw 07 3 kw 07/ 2 kw 07 Przychody netto ze 107,75 95,1 552,1 211,7 96,05 112,8 sprzedaży produktów, towarów i materiałów Sprzedaż produktów 103,7 96,5 536,5 193,3 104,42 110,5 Sprzedaż towarów i materiałów Zysk/ Strata brutto na sprzedaży Zysk/ Strata ze sprzedaży Zysk/ Strata z działalności operacyjnej Zysk/ Strata z działalności % 114,4 93,0 576,9 239,1 86,04 116,1 40,75 335, ,6 203,15 105,65 112,2-144,4 147,3-160, ,4 60,55 147, ,2 0, ,6 331,9 82,83 114, ,5 1, ,4 324,1 67,06 143,9 Strona 11 z 11

12 działalności gospodarczej Zysk/ Strata brutto ,5 1, ,45 324,1 67,06 143,9 Zysk/ Strata netto ,5 1,0 602,5 538,6 71,26 120,2 Amortyzacja 89,2 112,1 841,5 282,9 102,84 107,9 EBIDTA 3,52,7 2,2 1319,3 308,9 91,47 111,2 Rentowność netto ,0-0,01 114,2 252,5 74,26 106,7 Rentowność EBIDTA 2 895,8-2,3 237,5 147,45 94,64 100,0 Tabela3: Wyniki jednostkowe spółki dominującej w III kwartale 2007 roku w porównaniu z III kwartałem WYSZCZEGÓLNIENIE III kwartał 2007 III kwartał Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys zł % ,6 Sprzedaż produktów ,7 Sprzedaż towarów i materiałów ,5 Zysk/ Strata brutto na sprzedaży ,1 Zysk/ Strata ze sprzedaży ,3 Zysk/ Strata z działalności operacyjnej ,2 Zysk/ Strata z działalności gospodarczej ,6 Zysk/ Strata brutto ,6 Zysk/ Strata netto ,6 Amortyzacja ,8 EBIDTA ,9 Rentowność netto -1,46% 1,55% 94,2 Rentowność EBIDTA -1,47% 2,00% -73,5 Przychody eksportowe ,9 Udział w przychodach ogółem 31,5% 33,9% 92,9 WYSZCZEGÓLNIENIE 3 kwartały 2007 narastająco 3 kwartały narastająco Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys zł % ,0 Sprzedaż produktów ,6 Sprzedaż towarów i materiałów ,2 Zysk/ Strata brutto na sprzedaży ,0 Zysk/ Strata ze sprzedaży ,6 Zysk/ Strata z działalności operacyjnej ,2 Zysk/ Strata z działalności gospodarczej ,4 Zysk/ Strata brutto ,4 Strona 12 z 12

13 Zysk/ Strata netto ,4 Amortyzacja ,9 EBIDTA ,1 Rentowność netto -1,11% 24,4% 4,5 Rentowność EBIDTA -1,08% 25,8% 4,2% Przychody eksportowe ,7 Udział przychodów eksportowych w przychodach ogółem 31,2% 30,4% 102,6% Tabela 4: Wyniki jednostkowe w roku i w I, II i III kwartale porównanie kwartalne WYSZCZEGÓLNIENIE I kw II kw III kw IV kw 4 kw I kw 2007 II kw 2007 III kw 2007 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys zł Sprzedaż produktów Sprzedaż towarów i materiałów Zysk/ Strata brutto na sprzedaży Zysk/ Strata ze sprzedaży Zysk/ Strata z działalności operacyjnej Zysk/ Strata z działalności gospodarczej Zysk/ Strata brutto Zysk/ Strata netto Amortyzacja EBIDTA Rentowność netto 0,2% 68,7% 1,55% 2,0% 18,1% 1,0% 0,8% 1,4% Rentowność EBIDTA 2,0% 70,7% 2,00% 0,3% 18,9% -1,4% -0,5% -1,5% WYSZCZEGÓLNIENIE 2 kw 06/ 1 kw 06 3 kw 06/ 2 kw 06 4 kw 06/ 3 kw 06 1 kw 07/ 4 kw 06 2 kw 07/ 1 kw 07 3 kw 07/ 2 kw 07 Przychody netto ze 107,6 95,2 108,4 86,0 111,3 93,1 sprzedaży produktów, towarów i materiałów Sprzedaż produktów 102,9 98,1 109,6 83,7 101,7 100,3 Sprzedaż towarów i materiałów Zysk/ Strata brutto na sprzedaży Zysk/ Strata ze sprzedaży Zysk/ Strata z działalności operacyjnej Zysk/ Strata z działalności % 115,6 90,9 106,5 89,9 126,1 84,1 75,2 227,6 82,1-185,2 562,0 34,1-150,9 42,3 182,6 52,3-108,3-100, ,1 1,7-11, ,0-53,1-211, ,2 2,2 78,8 79,1 90,6 160,4 Strona 13 z 13

14 gospodarczej Zysk/ Strata brutto ,2 2,2 78,8 79,1 90,6 160,4 Zysk/ Strata netto ,2 2,2 145,9 42,7 90,6 160,4 Amortyzacja 102,2 91,5 67,4 86,2 100,0 120,0 EBIDTA 4 144,9 2,7 19,1-338,1 36,6-300,0 Rentowność netto ,0 2,3 129,0 50,0 80,0-175,0 Rentowność EBIDTA 3 535,05 2,8 15,0-466,7 35,7-300,0 O wszelkich ważnych wydarzeniach dotyczących Spółki zaistniałych w III kwartale 2007 Spółka informowała w raportach bieżących o numerach od 33/2007 do 36/2007. IV.2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W III kwartale 2007 roku nie wystąpiły istotne, a o nietypowym charakterze zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. IV.3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie. W Spółce dominującej i w Grupie nie występują znaczące zjawiska sezonowości i cykliczności sprzedaży. Niewielkie zmiany w poszczególnych miesiącach roku, zwłaszcza w okresie letnim są widoczne głównie w asortymencie sprzedawanych wędlin. IV.4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. W III kwartale 2007 roku nie nastąpiła emisja, wykup lub spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. IV.5. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. Emitent dotychczas nie dokonywał wypłat dywidendy IV.6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. Według Emitenta po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe nie wystąpiły zdarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe z wyjątkiem: - podpisania przez Emitenta w dniu 1 października 2007 roku listu intencyjnego w sprawie utworzenia w Holandii wspólnego przedsięwzięcia z partnerem holenderskim, Josem Swinnenem w zakresie rozbioru oraz dystrybucji półtusz, ćwierci i elementów wołowych. Przedsięwzięcie to, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającej prawu holenderskiemu, połączy dotychczasowy potencjał gospodarczy partnera holenderskiego na tym rynku z doświadczeniem i wykorzystaniem potencjału surowcowego i produkcyjnego grupy kapitałowej Emitenta w celu poszerzenia udziału w tym segmencie rynku. W Strona 14 z 14

15 projektowanym przedsięwzięciu Emitent będzie posiadał 60% udziałów. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wszystkie czynności do sfinalizowania przedsięwzięcia powinny zostać dokonane do końca 2007 roku. - nabycie przez Emitenta w dniu 31 października 2007 roku aktywów znacznej wartości w postaci 499 udziałów w Duet Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku o wartości nominalnej 50 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej w wysokości ,00 złotych stanowiących 49,9% jej kapitału zakładowego i dających prawo do oddania 499 głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, stanowiących 49,9% wszystkich głosów na zgromadzeniu wspólników. Przed nabyciem udziałów Emitent posiadał 500 udziałów, stanowiących 50% kapitału zakładowego dających prawo do oddania 500 głosów na zgromadzenie wspólników, stanowiących 50% wszystkich głosów na zgromadzeniu. Po nabyciu Emitent posiada 999 udziałów w tej spółce, stanowiących 99,9% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 999 głosów na zgromadzeniu wspólników, stanowiących 99,9% wszystkich głosów. Inwestycja ma charakter długoterminowy, - nabycie dnia 29 października 2007 roku przez spółkę z Grupy Kapitałowej Emitenta- Invest San Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Składowej. Inwestycja w nieruchomość ma charakter długoterminowy. Invest-San Spółka z o.o. zajmuje się szeroko pojętą działalnością na rynku nieruchomości: kupnem i sprzedażą nieruchomości, zagospodarowywaniem nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, działalnością z zakresu agencji obsługi nieruchomości. Invest San jako cel przyjmuje uzyskanie znacznego portfela nieruchomości komercyjnych, generujących przychody z tytułu najmu na poziomie pozwalającym na uzyskanie przez właściciela zwrotu z inwestycji na poziomie znacząco przewyższającym możliwości rynku finansowego przy jednoczesnym stałym powiększaniu i ulepszaniu substancji budowlanej. IV.7. Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty branżowe lub geograficzne, określone zgodnie z MSR, w zależności od tego, który podział segmentów jest podziałem podstawowym. Na dzień przejścia na MSR istnieje konieczność ujawnienia informacji dotyczących segmentów działalności zgodnie z załącznikiem C MSR 14. Spółki Grupy Kapitałowa Beef-San prowadzą działalność w zakresie produkcji i dystrybucji mięsa i wędlin a więc w ramach jednej branży z wyjątkiem spółki Invest-San, która zajmuje się wynajmem nieruchomości. Grupa przyjęła jako podstawowy podział segmentów podział branżowy. Jest to związane ze specyfiką działalności spółek wchodzących w skład Grupy. Ponieważ w Spółkach: Beef-San, AJPI, Mysław, Abakus występuje sprzedaż obu segmentów dokonano identyfikacji rodzaju sprzedaży i podziału wg segmentów branżowych W dniu 30 września 2007 roku skład poszczególnych segmentów branżowych Grupy Kapitałowej przedstawiał się następująco: Segment produkcyjno usługowy Zakłady Mięsne Beef-San S.A. ubój wołowy Carpatia-Meat Sp. z o.o. najem nieruchomości AJPI Sp. z o.o rozbiór mięsa Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o.o.- produkcja wędlin Abakus Sp. z o.o. usługi transportowe Invest-San Sp. z o.o najem nieruchomości Kruta Slezsko- ubojnia indyka Strona 15 z 15

16 Segment handlowy Zakłady Mięsne Beef-San S.A. handel detaliczny i hurtowy Duet Sp. z o.o handel hurtowy Bik Sp. z o.o. handel hurtowy LP S.A. handel hurtowy AJPI Sp. z o.o handel hurtowy Mysław Partner handel detaliczny Abakus Sp. z o.o handel hurtowy Mysław Północ Sp. z o.o.- handel hurtowy Poniżej przedstawiono wyniki za III kwartał 2007 roku według segmentów branżowych Tabela5: Wyniki za III kwartał 2007 według segmentów branżowych WYSZCZEGÓLNIENIE Segment produkcyjnousługowy Segment handlowy w tys zł Przychody ogółem Koszty ogółem Wyniki ze sprzedaży segmentu Suma aktywów segmentu Amortyzacja IV.8. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. Zobowiązania warunkowe nie nastąpiły. IV.9. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.- w pozostałych pkt 3 Wyniki finansowe uzyskane w III kwartale przez spółki Grupy są skutkiem nabycia Grupy AJPI ( przeniesienie własności nastąpiło 30 listopada ). Bieżący kwartał jest trzecim kwartałem prezentującym pełną konsolidację Grupy. Skutki zmian w strukturze jednostkipodniesienie kapitału w Zakładach Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. i w Mysław Partner S.A. będą widoczne w następnych kwartałach 2007 roku. Efekt finansowy- poprawa wyniku operacyjnego i netto spowodowane tymi operacjami będzie widoczny w sprawozdaniu za rok Strona 16 z 16

17 POZOSTAŁE INFORMACJE (zgodnie z 91 ust.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku- Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Raport kwartalny zawiera dodatkowo: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 kwartał y od do W TYS. ZŁ. 3 kwartały od do W TYS. EUR 3 kwartał y od do kwartał y od do Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,83 0,02 0,21 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 1,77 1,33 0,47 0,33 Dane liczbowe wykazane w raporcie sporządzone zostały w sposób zapewniający porównywalność z danymi przedstawionymi dla analogicznego okresu roku poprzedniego. Przy przeliczeniu danych finansowych na EURO kierowano się następującymi zasadami: - dla pozycji bilansowych średni kurs NBP obowiązujący na r. 3,7775 zł Strona 17 z 17

18 - Dla pozycji rachunku zysków i strat średnia arytmetyczna średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego -3,8314 zł. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów W TYS. ZŁ. W TYS. EUR 3 kwartał y 3 kwartały od od do do kwartał y 3 kwartał y od od do do Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,003 0,85 0,0008 0,22 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 1,71 1,41 0,45 0,35 2. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała wcześniej prognoz wyników na rok bieżący. 3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Beef-San Zakłady Mięsne S.A. na dzień Strona 18 z 18

19 przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Na dzień roku akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów według wiedzy Zarządu Spółki są: Lp Imię i nazwisko Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na WZA (%) 1 Lucjan Pilśniak , ,65 2 Absolute East West , ,03 Master Fund Limited 3 Union Investment TFI S.A , ,07 Od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego miały miejsce następujące przekazywane w raportach bieżących zmiany w strukturze własności akcji: 1. Zbycie przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu Unifundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz w imieniu klientów sztuk akcji i zejście z poziomu 5,07% do 4,94% udziału w kapitale zakładowym uprawniające do oddania głosów (tj. 4,94%) na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień przekazania raportu akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów według wiedzy Zarządu Spółki są: Lp Imię i nazwisko Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na WZA (%) 1 Lucjan Pilśniak , ,65 2 Absolute East West Master Fund Limited , ,03 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Beef-San S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami w okresie od przekazania poprzedniego sprawozdania. Na dzień roku stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące, obrazuje poniższe zestawienie: Lp 1 Imię i nazwisko Jerzy Biel Funkcja Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na WZA (%) Prezes Zarządu , ,77 Strona 19 z 19

20 Marcin Kołtun Cecylia Potera Lucjan Pilśniak Lesław Wojtas Józef Dulian Joanna Schmid Grzegorz Rysz Wiceprezes Zarządu , ,1914 Prokurent , ,004 Przewodniczący RN Zastępca Przewodniczącego RN , , Członek RN Członek RN Sekretarz RN , ,01 Na dzień przekazania raportu stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące, obrazuje poniższe zestawienie: Lp Imię i nazwisko Jerzy Biel Marcin Kołtun Cecylia Potera Lucjan Pilśniak Lesław Wojtas Józef Dulian Joanna Schmid Grzegorz Rysz Funkcja Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na WZA (%) Prezes Zarządu , ,77 Wiceprezes Zarządu , ,1914 Prokurent , ,004 Przewodniczący RN Zastępca Przewodniczącego RN , , Członek RN Członek RN Sekretarz RN , ,01 5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Beef-San S.A. lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Beef-San S.A. z określeniem: - przedmiotu postępowania, - wartości przedmiotu sporu, Strona 20 z 20

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr II/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr II/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za II kwartał 2007 roku według

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr I/2008 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr I/2008 Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za I kwartał 2008 roku według

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744)

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Pozostałe informacje Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19.10.2005 ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Wymagane Informacje : 1/. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg.

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 31.12.2005 r. (w tys. PLN) a) nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 2014 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 20 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 202 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 1 Wstęp Informacje uzupełniające do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2013 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz zakres informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Raport za 2007 r. Grupa PROSPER SA

Raport za 2007 r. Grupa PROSPER SA Komentarz do raportu skonsolidowanego za 2007 rok Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr I/2009 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr I/2009 Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2017. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 1/2017. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 1/2017 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku Grupa Kapitałowa BERLING Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 3/2016

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 3/2016 INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 3/2016 ZA OKRES 1 LIPIEC 2016 30 WRZESIEŃ 2016 Wrocław, listopad 2016 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2005r.

Komentarz do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2005r. Komentarz do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2005r. Tabela kursów waluty 21/A/NBP/2005 31.01.2005 4,0503 41/A/NBP/2005 28.02.2005 3,9119 63/A/NBP/2005 31.03.2005 4,0837 12,0459 : 3 = 4,0153 I kwartał

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.06.2010 1 WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka DROP S.A. powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Beef San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Beef San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna Badanie sprawozdań finansowych (Audyt) Doradztwo Podatkowe Księgowość AdAc Sp. z o.o. ul. Bronowicka 42 30-091 Kraków Tel. +48 (12) 636 5277 Faks +48 (12) 623 0585 Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLNA SA-Q 4/2005 Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo