Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A."

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za III kwartał 2007 roku według MSR/MSSF Strona 1 z 1

2 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU Zgodnie z 91 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.pażdziernika 2005 roku- Dz. U. Nr 209 poz skrócone sprawozdanie finansowe będące składnikiem raportu kwartalnego zawiera informacje dodatkową, przedstawiającą informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacje o istotnych zmianach szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. I. Informacje o Grupie Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku. Grupa kapitałowa Beef-San Zakłady Mięsne S.A. jest grupą powiązanych kapitałowo spółek sektora rolno-spożywczego z terenu Polski południowej. Działalność spółek koncentruje się na kilku podstawowych segmentach działalności: - produkcja - handel hurtowy - handel detaliczny. Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej jest ubój żywca wołowego, rozbiory i konfekcjonowanie mięsa, produkcja wędlin oraz dystrybucja mięsa i wędlin. Spółką dominującą w Grupie jest Beef-San Zakłady Mięsne S.A. zatrudniające obecnie 64 osoby. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na roku wyniosło 827osób. W okresie sprawozdawczym w skład Grupy Kapitałowej wchodziło 12 spółek. Strona 2 z 2

3 Schemat Grupy Kapitałowej (podmioty podlegające konsolidacji w III kwartale 2007 roku) Beef-San Zakłady Mięsne S.A Carpatia Meat Sp. z o.o. AJPI Sp. z o.o. Duet Sp. z o.o. 99,58% 99,9988% 50% Bik Sp. z o.o. ZM Mysłowice LP S.A. Abakus Sp. z o.o. Mysław 100% Mysław Sp. z o.o. 99,92% 70% Partner S.A 99,72% 99,99% Invest San Sp. z o.o. Mysław Północ Krůta Sp. z o.o. Slezsko s.r.o. 100% 100% 100% Skład Grupy Kapitałowej: Zakłady Mięsne Beef-San S.A. z siedzibą w Sanoku- spółka dominująca. Przedmiotem działalności spółki jest wszelkiego rodzaju działalność produkcyjna, handlowa i usługowa branży mięsnej oraz handel artykułami spożywczymi i artykułami gospodarstwa domowego. Carpatia-Meat Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku. Beef-San S.A. posiada 99,58% udziału w kapitale jednostki. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych. Duet Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku. Beef-San S.A. posiada 50,00% udziału w kapitale jednostki. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja, handel hurtowy i sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych i napojów. AJPI Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. Beef-San S.A. posiada 99,99988% udziału w kapitale zakładowym jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest rozbiór mięsa drobiowego, wołowego i wieprzowego oraz handel hurtowy mięsem i wyrobami mięsnymi. Strona 3 z 3

4 Bik Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. AJPI Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest handel hurtowy i detaliczny mięsem, wyrobami mięsnymi, artykułami spożywczymi. Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. AJPI Sp. z o.o. posiada 99,72% udziałów w kapitale zakładowym jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest produkcja wędlin i handel hurtowy mięsem, wędlinami, wyrobami mięsnymi. LP S.A. z siedzibą w Mysłowicach. AJPI Sp. z o.o. posiada 99,92% udziałów w kapitale zakładowym jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest handel hurtowy mięsem i wyrobami mięsnymi. Abakus Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. AJPI Sp. z o.o. posiada 70% udziałów w kapitale zakładowym jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest import-eksport mięsa i wyrobów mięsnych, świadczenie usług transportowych, handel hurtowy mięsem i wyrobami mięsnymi. Mysław Partner S.A. z siedzibą w Mysłowicach. AJPI Sp. z o.o. posiada 99,99% udziałów w kapitale zakładowym jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest handel detaliczny mięsem i wyrobami mięsnymi oraz artykułami spożywczymi. Invest-San Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest najem i obsługa nieruchomości. Mysław Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. AJPI Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest handel hurtowy mięsem i wyrobami mięsnymi. Krůta Slezsko s.r.o. z siedzibą w Třinec (Czechy). Abakus Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale jednostki. Przedmiotem działalności jednostki jest ubój indyka. Ponadto Abakus posiada 87% udziałów w spółce HunPol, ponieważ spółka ta nie prowadzi obecnie działalności, a wartość nabycia (bilansowa) udziałów jest niewielka, oraz występują obiektywne trudności w otrzymaniu danych do konsolidacji, sprawozdania finansowego tej spółki nie konsolidowano. II Ogólna charakterystyka spółki dominującej Nazwa: Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Adres siedziby: Sanok, ul. Mickiewicza 29 NIP: nadany przez Urząd Skarbowy w Sanoku Regon: nadany przez Urząd Statystyczny w Krośnie Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data wpisu do rejestru: Numer w rejestrze: Strona 4 z 4

5 Kapitał zakładowy: złotych i dzieli się na sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych każda Forma prawna: Spółka Akcyjna Akt notarialny: Spółka została utworzona aktem notarialnym z dnia roku Repertorium A nr 1098/91. Czas trwania: nieoznaczony Przedmiot działalności według PKD: 1511 Z Średnie zatrudnienie w okresie 9 miesięcy 2007 roku w Spółce wyniosło 63 osoby. Akcje spółki zgodnie z uchwałą nr 110/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia roku są przedmiotem obrotu na nieurzędowym rynku giełdowym (rynku równoległym) w systemie notowań ciągłych. Przejście na system notowań ciągłych nastąpiło począwszy od roku w związku z uchwałą nr 342/2004 podjętą przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. z dnia roku. W dniu roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału celowego w kwocie złotych zgodnie z uchwałą nr 5 WZA z dnia 17 czerwca 2005 roku. W dniu roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z objęciem przez akcjonariuszy akcji serii E i F. Władze Spółki dominującej Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym: W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w Zarządzie Spółki dominującej Beef-San S.A. Obecnie skład Zarządu jest następujący: Jerzy Biel- Prezes Zarządu Marcin Kołtun- Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Prokurentem Spółki jest Cecylia Potera- Główna Księgowa Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym pracowała w składzie: Lucjan Pilśniak- Przewodniczący RN Lesław Wojtas- Zastępca Przewodniczącego RN Józef Dulian- Członek RN Joanna Schmid- Członek RN Grzegorz Rysz- Sekretarz RN III Zasady rachunkowości przyjęte w sporządzaniu raportu Grupa Kapitałowa zastosowała w niniejszym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obowiązujące również w okresie porównywalnym. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przygotowane w oparciu o księgi rachunkowe spółek Grupy, zawiera korekty w celu pokazania jej skonsolidowanej pozycji finansowej, wyniku oraz przepływu środków pieniężnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), obejmującymi standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Strona 5 z 5

6 Sprawozdania finansowe spółek zależnych podlegają konsolidacji metodą pełną. Grupa Kapitałowa Beef-San S.A. dokonała identyfikacji różnic pomiędzy MSR a zasadami rachunkowości stosowanymi w Grupie. Identyfikując różnice posłużono się MSR oraz MSSF w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2005 roku. III.1. Zapasy Zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub też według wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Na cenę nabycia lub kosztu wytworzenia składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Zasady stosowane przez Grupę w wycenie zapasów nie odbiegają od zasad zawartych w MSSF/MSR. III.2. Wartości niematerialne i prawne Składnik wartości niematerialnych (WN) ujmuje się tylko wtedy, gdy: - jest prawdopodobne, że jednostka osiągnie przyszłe korzyści ekonomiczne, które można przyporządkować danemu składnikowi aktywów, - można wiarygodnie określić cenę nabycia lub koszt wytworzenia danego składnika aktywów. Nie ujmuje się jako składnika wartości niematerialnych znaków firmy i innych o podobnej istocie wytworzonych przez jednostkę gospodarczą we własnym zakresie. III.3. Rzeczowe aktywa trwałe Zgodnie z MSSF 1 Grupa może dokonać na dzień pierwszego zastosowania MSSF wyceny środków trwałych, wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej i uznać ich wartość godziwą za zakładany koszt na tę datę. Grupa ustaliła wartość godziwą środków trwałych jako ich zakładany koszt na dzień 1 stycznia 2004 roku, czyli na dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy, tylko w stosunku do grupy rzeczowych aktywów trwałych, dla których posiadała wyceny ich wartości rynkowej. Wzrost wartości z przeszacowania odniesiono na kapitał z aktualizacji oraz wynik z lat ubiegłych. Mimo dołożenia należytych starań, z uwagi na ilość, czas i stopień skomplikowania wyceny, Beef-San ZM S.A. nie dokonał szacunku wartości godziwej jako nowej wartości nabycia dla wszystkich pozostałych aktywów, które spełniają kryteria ujęcia wg MSSF. Grupa jest w trakcie wyceny wartości godziwej pozostałych składników rzeczowych majątku trwałego. Rzeczowe składniki aktywów trwałych jednostek Grupy AJPI zostały wycenione w/g ich wartości godziwej na dzień nabycia przez Beef-San S.A. tj. na III.4. Rzeczowe aktywa trwałe- dotacje. Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o.o. w ramach pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i z funduszy krajowych -Programu Sapard otrzymały następujące dotacje: 1. za przedsięwzięcie polegające na Modernizacji Zakładu Produkcyjnego oraz zakupie urządzeń i dostosowaniu do wymogów sanitarno-weterynaryjnych UE w marcu roku kwotę zł. Na dzień roku pozostała nierozliczona kwota ,14 zł, w III kwartale 2007 roku zaliczono w przychody ,70 zł. Strona 6 z 6

7 2. za przedsięwzięcie polegające na Zakupie urządzeń produkcyjnych i urządzeń do oczyszczania ścieków w ramach dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów UE w sierpniu roku kwotę zł. Na dzień roku pozostała nierozliczona kwota ,85 zł, w III kwartale 2007 roku zaliczono w przychody ,05 zł. AJPI Sp. z o.o. w ramach pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i z funduszy krajowych -Programu Sapard otrzymała dotację za przedsięwzięcie polegające na Wykonaniu posadzek, cokołów, oraz wyposażeniu budowlanym budynku rozbioru, budowie budynków pomocniczych- mroźni i magazynu mięsa, wykonaniu instalacji wewnętrznych oraz zakupie urządzeń wewnętrznych oraz zakupie urządzeń i programów w maju 2005 roku kwotę zł. Na dzień roku pozostała nierozliczona kwota ,08 zł, w III kwartale 2007 roku zaliczono w przychody ,09 zł. Dotacje inwestycyjne na zakup środków trwałych Grupa ujmuje zgodnie z MSSF. III.5. Nieruchomości inwestycyjne. Zgodnie z MSR wycena po początkowym ujęciu opiera się na modelu: - wartości godziwej, - ceny nabycia, stosując zasady wyceny zgodnie z wyceną rzeczowych aktywów trwałych (dokonując odpisów amortyzacyjnych). Nieruchomości inwestycyjne wycenia się początkowo według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Przy początkowej wycenie uwzględnia się koszty przeprowadzenia transakcji. Wycena po początkowym ujęciu opiera się na modelu wartości godziwej, zysk lub strata wynikająca ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej wpływa na zysk lub stratę netto okresu, w którym nastąpiła zmiana. III.6. Aktywa biologiczne- inwentarz żywy W przypadku zwierząt hodowlanych, czyli majątku trwałego wycena według ceny nabycia. III.7. Krótkoterminowe aktywa finansowe. Jednostka posiada papiery wartościowe przeznaczone do obrotu i wycenia je według wartości godziwej przez wynik finansowy. III.8. Należności z tytułu dostaw i usług. Ze względu na krótkoterminowy charakter należności z tytułu dostaw i usług ich wartość godziwa jest szacowana jako zbliżona do wartości księgowej. Grupa uznała, że wynik dyskontowania należności nie przekracza progu istotności (terminy płatności wystawiane dla kontrahentów spółek Grupy nie przekraczają 60 dni). Odpis aktualizujący wartość należności tworzony jest: dla należności przeterminowanych powyżej 360 dni od dnia terminu płatności, lub dla należności od klientów, którzy nieoczekiwanie znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, w tym w likwidacji, po ogłoszeniu upadłości itp, lub dla należności od klientów, wobec których roszczenia skierowane zostały na drogę postępowania sądowego, lub dla należności od klientów, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo braku zapłaty. Strona 7 z 7

8 III.9. Kapitały. Grupa prezentuje kapitały mniejszości jako osobną pozycję pasywów. Kapitały mniejszości stanowią wyodrębnioną część kapitału własnego. III.10. Płatności w formie akcji własnych. Nie występują III.11. Połączenia jednostek. Dla spółek nabytych 30 listopada (grupa AJPI) test na utratę wartości firmy przeprowadzony zostanie na , Grupa zaprzestała amortyzować wartość firmy począwszy od roku. III.12. Wartość firmy. Wartość firmy wynikająca z konsolidacji nie podlega amortyzacji zgodnie z MSSF. Grupa kapitałowa raz w roku (na koniec roku obrotowego) będzie przeprowadzać test na utratę wartości zgodnie z MSSF3. Pierwszy test zostanie przeprowadzony na dzień roku. III.13. Dotacje rządowe. Ujęcie dotacji stosowane przez Grupę jest zgodne z MSR20. III.14. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej (ze względu na termin płatności zobowiązań spółek Grupy wynoszący do 90 dni Grupa uznała, iż dyskontowanie nie przekracza progu istotności). IV. Dodatkowe informacje do raportu kwartalnego ( 91 ust.4 pkt.1-7; 91 ust.9 87) IV.1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. w III kwartale 2007 roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. Trzeci kwartał 2007 roku był następnym pełnym kwartałem po przejęciu Grupy AJPI i jednocześnie kolejnym dobrym okresem w historii Grupy Kapitałowej Beef-San. Wyniki finansowe uzyskane w trzecim kwartale przez spółki Grupy są w dużej mierze wynikiem pomyślnie przeprowadzonej restrukturyzacji w Beef-San S.A we wcześniejszym okresie, w tym nabycia Grupy AJPI (przeniesienie własności nastąpiło 30 listopada ). Zasadnicze zmiany w uzyskiwanych wynikach są widoczne przy porównaniu poszczególnych okresów 2007 roku z analogicznymi okresami lat ubiegłych. Od momentu konsolidacji Grupy nastąpiła stabilizacja i systematyczny wzrost wyników. Wzrost kapitału obrotowego Grupy spowodował możliwość uzyskiwania wyższych wyników za trzy kwartały 2007 roku i pokazuje stabilną sytuację Grupy Kapitałowej, w szczególności przychody ze sprzedaży kolejny kwartał wynoszą ponad 60 milionów złotych, wynik netto ma poziom 1 miliona złotych, a EBIDTA około Strona 8 z 8

9 Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2007 roku wyniosły tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego ( tys. zł) dało dynamikę wzrostu 1 175%. Wypracowany przez Grupę zysk ze sprzedaży za trzy kwartały 2007 roku wyniósł tys. zł wobec straty 788 tys. zł za trzy kwartały roku. Nastąpił więc całkowity zwrot w strukturze wyników Grupy. Zysk netto uzyskany za trzy kwartały 2007 roku wynoszący tys. zł jest niższy od wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego (3.937 tys. zł) i stanowi 84,7% wyniku z poprzedniego kwartału. Jednakże wynik uzyskano z działalności operacyjnej, a nie jak w trzech kwartałach roku ze zbycia nieruchomości w Przemyślu. Analogicznie kształtują się wyniki za trzeci kwartał 2007 (okres lipiec- wrzesień 2007) w stosunku do trzeciego kwartału : - przychody ze sprzedaży tys. zł w trzecim kwartale 2007 do tys. zł w trzecim kwartale - wzrost o 1.266,5%, - zysk ze sprzedaży tys. zł w trzecim kwartale 2007 roku w stosunku do straty 172 tys. zł w trzecim kwartale, - zysk netto tys. zł w trzecim kwartale 2007, w stosunku do 40 tys. zł w trzecim kwartale - wzrost o 2.780%. Amortyzacja za trzy kwartały 2007 wyniosła tys. zł w stosunku do trzech kwartałów tys. zł, czyli nastąpił wzrost o 2.503,6. %. Jeżeli porównamy wyniki trzeciego kwartału 2007w stosunku do drugiego kwartału kolejnego pełnego kwartału z widocznym efektem konsolidacji grupy AJPI to: - przychody ze sprzedaży wzrosły z tys zł do tys. zł, czyli o 12,8%, - zysk netto wzrósł z 925 tys. zł do tys. zł, czyli o 20% - zysk ze sprzedaży wzrósł z tys. zł do tys. zł, czyli o 47,3%. -amortyzacja wzrosła z tys. zł do tys. zł, czyli o 7,8%. Na dobre, stabilne wyniki w trzecim kwartale 2007 roku wpłynęły następujące czynniki: - ugruntowanie pozycji AJPI jako producenta mięsa dla przetwórców, oraz - ugruntowanie marki Mysław jako producenta wędlin o wysokiej postrzegalności wśród ostatecznego odbiorcy, - zwiększenie sprzedaży wędlin w szczególności zwiększenie dystrybucji do sieci handlowych. Do najważniejszych zdarzeń zaistniałych w III kwartale 2007 roku zaliczyć należy: - nabycie w dniu roku przez Beef-San ZM S.A. w wyniku przydziału akcji w ramach oferty publicznej akcji serii C spółki P.A. Nova S.A. z Gliwic oraz praw do akcji serii D spółki P.A. Nova S.A. z Gliwic po cenie 38 złotych za jedną akcję. Inwestycja ma charakter średnioterminowy. - wpisanie do Rejestru Przedsiębiorców dnia 20 września 2007 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach objęcia przez AJPI Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (czterdzieści tysięcy) nowych, niepodzielnych akcji imiennych serii E wyemitowanych przez Mysław Partner S.A. z siedzibą w Mysłowicach, o wartości nominalnej 10,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej ,00 złotych. Tym samym kapitał zakładowy Spółki Mysław Partner S.A. został podwyższony z ,00 złotych do ,00 złotych. AJPI Sp. z o.o.- spółka zależna Emitenta posiada akcji stanowiących 99,99% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do oddania głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki, stanowiących 99,99% wszystkich głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. Podstawą nabycia akcji była Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki Mysław Partner S.A. z dnia 11 czerwca 2007 roku. Wszystkie objęte akcje są równe i Strona 9 z 9

10 niepodzielne. Wszystkie akcje są uprzywilejowane. Każda akcja uprawnia do oddania dwóch głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. Ujęte tabelarycznie wyniki Grupy Kapitałowej i Spółki dominującej oraz dynamika ich zmian przedstawiają poniższe tabele. Tabela1: Wyniki Grupy Kapitałowej w 2007 roku w porównaniu z rokiem. WYSZCZEGÓLNIENIE III kwartał 2007 III kwartał Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys zł % ,5 Sprzedaż produktów ,8 Sprzedaż towarów i materiałów ,5 Zysk/ Strata brutto na sprzedaży ,1 Zysk/ Strata ze sprzedaży ,8 Zysk/ Strata z działalności operacyjnej ,3 Zysk/ Strata z działalności gospodarczej ,3 Zysk/ Strata brutto ,3 Zysk/ Strata netto ,0 Amortyzacja ,5 EBIDTA ,3 Rentowność netto 1,6% 0,7% 228,6 Rentowność EBIDTA 5,3% 1,6% 33,1 Przychody eksportowe ,5 Udział przychodów eksportowych w przychodach ogółem 18,7% 33,9% 55,2 WYSZCZEGÓLNIENIE 3 kwartały 2007 narastająco 3 kwartały narastająco Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys zł % ,2 Sprzedaż produktów ,3 Sprzedaż towarów i materiałów ,3 Zysk/ Strata brutto na sprzedaży ,2 Zysk/ Strata ze sprzedaży ,0 Zysk/ Strata z działalności operacyjnej ,3 Zysk/ Strata z działalności gospodarczej ,7 Zysk/ Strata brutto ,7 Zysk/ Strata netto ,7 Amortyzacja ,6 Strona 10 z 10

11 EBIDTA ,9 Rentowność netto 1,7% 23,8% 7,1 Rentowność EBIDTA 5,4% 25,5% 21,2 Przychody eksportowe ,8 Udział przychodów eksportowych w przychodach ogółem 18,5% 30,4% 60,9 Tabela2: Wyniki Grupy Kapitałowej w roku i w I, II i III kwartale porównanie kwartalne WYSZCZEGÓLNIENIE I kw II kw III kw IV kw 4 kw I kw 2007 II kw 2007 IIIkw 2007 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys zł Sprzedaż produktów Sprzedaż towarów i materiałów Zysk/ Strata brutto na sprzedaży Zysk/ Strata ze sprzedaży Zysk/ Strata z działalności operacyjnej Zysk/ Strata z działalności gospodarczej Zysk/ Strata brutto Zysk/ Strata netto Amortyzacja EBIDTA Rentowność netto 0,5% 67,3% 0,7% 0,8% 8,93% 2,02% 1,5% 1,6% Rentowność EBIDTA 2,4% 69,5% 1,6% 3,8% 11,5% 5,6% 5,3% 5,3% WYSZCZEGÓLNIENIE 2 kw 06/ 1 kw 06 3 kw 06/ 2 kw 06 4 kw 06/ 3 kw 06 1 kw 07/ 4 kw 06 2 kw 07/ 1 kw 07 3 kw 07/ 2 kw 07 Przychody netto ze 107,75 95,1 552,1 211,7 96,05 112,8 sprzedaży produktów, towarów i materiałów Sprzedaż produktów 103,7 96,5 536,5 193,3 104,42 110,5 Sprzedaż towarów i materiałów Zysk/ Strata brutto na sprzedaży Zysk/ Strata ze sprzedaży Zysk/ Strata z działalności operacyjnej Zysk/ Strata z działalności % 114,4 93,0 576,9 239,1 86,04 116,1 40,75 335, ,6 203,15 105,65 112,2-144,4 147,3-160, ,4 60,55 147, ,2 0, ,6 331,9 82,83 114, ,5 1, ,4 324,1 67,06 143,9 Strona 11 z 11

12 działalności gospodarczej Zysk/ Strata brutto ,5 1, ,45 324,1 67,06 143,9 Zysk/ Strata netto ,5 1,0 602,5 538,6 71,26 120,2 Amortyzacja 89,2 112,1 841,5 282,9 102,84 107,9 EBIDTA 3,52,7 2,2 1319,3 308,9 91,47 111,2 Rentowność netto ,0-0,01 114,2 252,5 74,26 106,7 Rentowność EBIDTA 2 895,8-2,3 237,5 147,45 94,64 100,0 Tabela3: Wyniki jednostkowe spółki dominującej w III kwartale 2007 roku w porównaniu z III kwartałem WYSZCZEGÓLNIENIE III kwartał 2007 III kwartał Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys zł % ,6 Sprzedaż produktów ,7 Sprzedaż towarów i materiałów ,5 Zysk/ Strata brutto na sprzedaży ,1 Zysk/ Strata ze sprzedaży ,3 Zysk/ Strata z działalności operacyjnej ,2 Zysk/ Strata z działalności gospodarczej ,6 Zysk/ Strata brutto ,6 Zysk/ Strata netto ,6 Amortyzacja ,8 EBIDTA ,9 Rentowność netto -1,46% 1,55% 94,2 Rentowność EBIDTA -1,47% 2,00% -73,5 Przychody eksportowe ,9 Udział w przychodach ogółem 31,5% 33,9% 92,9 WYSZCZEGÓLNIENIE 3 kwartały 2007 narastająco 3 kwartały narastająco Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys zł % ,0 Sprzedaż produktów ,6 Sprzedaż towarów i materiałów ,2 Zysk/ Strata brutto na sprzedaży ,0 Zysk/ Strata ze sprzedaży ,6 Zysk/ Strata z działalności operacyjnej ,2 Zysk/ Strata z działalności gospodarczej ,4 Zysk/ Strata brutto ,4 Strona 12 z 12

13 Zysk/ Strata netto ,4 Amortyzacja ,9 EBIDTA ,1 Rentowność netto -1,11% 24,4% 4,5 Rentowność EBIDTA -1,08% 25,8% 4,2% Przychody eksportowe ,7 Udział przychodów eksportowych w przychodach ogółem 31,2% 30,4% 102,6% Tabela 4: Wyniki jednostkowe w roku i w I, II i III kwartale porównanie kwartalne WYSZCZEGÓLNIENIE I kw II kw III kw IV kw 4 kw I kw 2007 II kw 2007 III kw 2007 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys zł Sprzedaż produktów Sprzedaż towarów i materiałów Zysk/ Strata brutto na sprzedaży Zysk/ Strata ze sprzedaży Zysk/ Strata z działalności operacyjnej Zysk/ Strata z działalności gospodarczej Zysk/ Strata brutto Zysk/ Strata netto Amortyzacja EBIDTA Rentowność netto 0,2% 68,7% 1,55% 2,0% 18,1% 1,0% 0,8% 1,4% Rentowność EBIDTA 2,0% 70,7% 2,00% 0,3% 18,9% -1,4% -0,5% -1,5% WYSZCZEGÓLNIENIE 2 kw 06/ 1 kw 06 3 kw 06/ 2 kw 06 4 kw 06/ 3 kw 06 1 kw 07/ 4 kw 06 2 kw 07/ 1 kw 07 3 kw 07/ 2 kw 07 Przychody netto ze 107,6 95,2 108,4 86,0 111,3 93,1 sprzedaży produktów, towarów i materiałów Sprzedaż produktów 102,9 98,1 109,6 83,7 101,7 100,3 Sprzedaż towarów i materiałów Zysk/ Strata brutto na sprzedaży Zysk/ Strata ze sprzedaży Zysk/ Strata z działalności operacyjnej Zysk/ Strata z działalności % 115,6 90,9 106,5 89,9 126,1 84,1 75,2 227,6 82,1-185,2 562,0 34,1-150,9 42,3 182,6 52,3-108,3-100, ,1 1,7-11, ,0-53,1-211, ,2 2,2 78,8 79,1 90,6 160,4 Strona 13 z 13

14 gospodarczej Zysk/ Strata brutto ,2 2,2 78,8 79,1 90,6 160,4 Zysk/ Strata netto ,2 2,2 145,9 42,7 90,6 160,4 Amortyzacja 102,2 91,5 67,4 86,2 100,0 120,0 EBIDTA 4 144,9 2,7 19,1-338,1 36,6-300,0 Rentowność netto ,0 2,3 129,0 50,0 80,0-175,0 Rentowność EBIDTA 3 535,05 2,8 15,0-466,7 35,7-300,0 O wszelkich ważnych wydarzeniach dotyczących Spółki zaistniałych w III kwartale 2007 Spółka informowała w raportach bieżących o numerach od 33/2007 do 36/2007. IV.2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W III kwartale 2007 roku nie wystąpiły istotne, a o nietypowym charakterze zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. IV.3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie. W Spółce dominującej i w Grupie nie występują znaczące zjawiska sezonowości i cykliczności sprzedaży. Niewielkie zmiany w poszczególnych miesiącach roku, zwłaszcza w okresie letnim są widoczne głównie w asortymencie sprzedawanych wędlin. IV.4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. W III kwartale 2007 roku nie nastąpiła emisja, wykup lub spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. IV.5. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. Emitent dotychczas nie dokonywał wypłat dywidendy IV.6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. Według Emitenta po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe nie wystąpiły zdarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe z wyjątkiem: - podpisania przez Emitenta w dniu 1 października 2007 roku listu intencyjnego w sprawie utworzenia w Holandii wspólnego przedsięwzięcia z partnerem holenderskim, Josem Swinnenem w zakresie rozbioru oraz dystrybucji półtusz, ćwierci i elementów wołowych. Przedsięwzięcie to, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającej prawu holenderskiemu, połączy dotychczasowy potencjał gospodarczy partnera holenderskiego na tym rynku z doświadczeniem i wykorzystaniem potencjału surowcowego i produkcyjnego grupy kapitałowej Emitenta w celu poszerzenia udziału w tym segmencie rynku. W Strona 14 z 14

15 projektowanym przedsięwzięciu Emitent będzie posiadał 60% udziałów. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wszystkie czynności do sfinalizowania przedsięwzięcia powinny zostać dokonane do końca 2007 roku. - nabycie przez Emitenta w dniu 31 października 2007 roku aktywów znacznej wartości w postaci 499 udziałów w Duet Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku o wartości nominalnej 50 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej w wysokości ,00 złotych stanowiących 49,9% jej kapitału zakładowego i dających prawo do oddania 499 głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki, stanowiących 49,9% wszystkich głosów na zgromadzeniu wspólników. Przed nabyciem udziałów Emitent posiadał 500 udziałów, stanowiących 50% kapitału zakładowego dających prawo do oddania 500 głosów na zgromadzenie wspólników, stanowiących 50% wszystkich głosów na zgromadzeniu. Po nabyciu Emitent posiada 999 udziałów w tej spółce, stanowiących 99,9% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 999 głosów na zgromadzeniu wspólników, stanowiących 99,9% wszystkich głosów. Inwestycja ma charakter długoterminowy, - nabycie dnia 29 października 2007 roku przez spółkę z Grupy Kapitałowej Emitenta- Invest San Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Składowej. Inwestycja w nieruchomość ma charakter długoterminowy. Invest-San Spółka z o.o. zajmuje się szeroko pojętą działalnością na rynku nieruchomości: kupnem i sprzedażą nieruchomości, zagospodarowywaniem nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, działalnością z zakresu agencji obsługi nieruchomości. Invest San jako cel przyjmuje uzyskanie znacznego portfela nieruchomości komercyjnych, generujących przychody z tytułu najmu na poziomie pozwalającym na uzyskanie przez właściciela zwrotu z inwestycji na poziomie znacząco przewyższającym możliwości rynku finansowego przy jednoczesnym stałym powiększaniu i ulepszaniu substancji budowlanej. IV.7. Informacje dotyczące przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty branżowe lub geograficzne, określone zgodnie z MSR, w zależności od tego, który podział segmentów jest podziałem podstawowym. Na dzień przejścia na MSR istnieje konieczność ujawnienia informacji dotyczących segmentów działalności zgodnie z załącznikiem C MSR 14. Spółki Grupy Kapitałowa Beef-San prowadzą działalność w zakresie produkcji i dystrybucji mięsa i wędlin a więc w ramach jednej branży z wyjątkiem spółki Invest-San, która zajmuje się wynajmem nieruchomości. Grupa przyjęła jako podstawowy podział segmentów podział branżowy. Jest to związane ze specyfiką działalności spółek wchodzących w skład Grupy. Ponieważ w Spółkach: Beef-San, AJPI, Mysław, Abakus występuje sprzedaż obu segmentów dokonano identyfikacji rodzaju sprzedaży i podziału wg segmentów branżowych W dniu 30 września 2007 roku skład poszczególnych segmentów branżowych Grupy Kapitałowej przedstawiał się następująco: Segment produkcyjno usługowy Zakłady Mięsne Beef-San S.A. ubój wołowy Carpatia-Meat Sp. z o.o. najem nieruchomości AJPI Sp. z o.o rozbiór mięsa Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław Sp. z o.o.- produkcja wędlin Abakus Sp. z o.o. usługi transportowe Invest-San Sp. z o.o najem nieruchomości Kruta Slezsko- ubojnia indyka Strona 15 z 15

16 Segment handlowy Zakłady Mięsne Beef-San S.A. handel detaliczny i hurtowy Duet Sp. z o.o handel hurtowy Bik Sp. z o.o. handel hurtowy LP S.A. handel hurtowy AJPI Sp. z o.o handel hurtowy Mysław Partner handel detaliczny Abakus Sp. z o.o handel hurtowy Mysław Północ Sp. z o.o.- handel hurtowy Poniżej przedstawiono wyniki za III kwartał 2007 roku według segmentów branżowych Tabela5: Wyniki za III kwartał 2007 według segmentów branżowych WYSZCZEGÓLNIENIE Segment produkcyjnousługowy Segment handlowy w tys zł Przychody ogółem Koszty ogółem Wyniki ze sprzedaży segmentu Suma aktywów segmentu Amortyzacja IV.8. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. Zobowiązania warunkowe nie nastąpiły. IV.9. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.- w pozostałych pkt 3 Wyniki finansowe uzyskane w III kwartale przez spółki Grupy są skutkiem nabycia Grupy AJPI ( przeniesienie własności nastąpiło 30 listopada ). Bieżący kwartał jest trzecim kwartałem prezentującym pełną konsolidację Grupy. Skutki zmian w strukturze jednostkipodniesienie kapitału w Zakładach Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. i w Mysław Partner S.A. będą widoczne w następnych kwartałach 2007 roku. Efekt finansowy- poprawa wyniku operacyjnego i netto spowodowane tymi operacjami będzie widoczny w sprawozdaniu za rok Strona 16 z 16

17 POZOSTAŁE INFORMACJE (zgodnie z 91 ust.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku- Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Raport kwartalny zawiera dodatkowo: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 kwartał y od do W TYS. ZŁ. 3 kwartały od do W TYS. EUR 3 kwartał y od do kwartał y od do Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,83 0,02 0,21 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 1,77 1,33 0,47 0,33 Dane liczbowe wykazane w raporcie sporządzone zostały w sposób zapewniający porównywalność z danymi przedstawionymi dla analogicznego okresu roku poprzedniego. Przy przeliczeniu danych finansowych na EURO kierowano się następującymi zasadami: - dla pozycji bilansowych średni kurs NBP obowiązujący na r. 3,7775 zł Strona 17 z 17

18 - Dla pozycji rachunku zysków i strat średnia arytmetyczna średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego -3,8314 zł. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów W TYS. ZŁ. W TYS. EUR 3 kwartał y 3 kwartały od od do do kwartał y 3 kwartał y od od do do Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,003 0,85 0,0008 0,22 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 1,71 1,41 0,45 0,35 2. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała wcześniej prognoz wyników na rok bieżący. 3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Beef-San Zakłady Mięsne S.A. na dzień Strona 18 z 18

19 przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Na dzień roku akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów według wiedzy Zarządu Spółki są: Lp Imię i nazwisko Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na WZA (%) 1 Lucjan Pilśniak , ,65 2 Absolute East West , ,03 Master Fund Limited 3 Union Investment TFI S.A , ,07 Od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego miały miejsce następujące przekazywane w raportach bieżących zmiany w strukturze własności akcji: 1. Zbycie przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu Unifundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz w imieniu klientów sztuk akcji i zejście z poziomu 5,07% do 4,94% udziału w kapitale zakładowym uprawniające do oddania głosów (tj. 4,94%) na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień przekazania raportu akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów według wiedzy Zarządu Spółki są: Lp Imię i nazwisko Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na WZA (%) 1 Lucjan Pilśniak , ,65 2 Absolute East West Master Fund Limited , ,03 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Beef-San S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami w okresie od przekazania poprzedniego sprawozdania. Na dzień roku stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące, obrazuje poniższe zestawienie: Lp 1 Imię i nazwisko Jerzy Biel Funkcja Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na WZA (%) Prezes Zarządu , ,77 Strona 19 z 19

20 Marcin Kołtun Cecylia Potera Lucjan Pilśniak Lesław Wojtas Józef Dulian Joanna Schmid Grzegorz Rysz Wiceprezes Zarządu , ,1914 Prokurent , ,004 Przewodniczący RN Zastępca Przewodniczącego RN , , Członek RN Członek RN Sekretarz RN , ,01 Na dzień przekazania raportu stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące, obrazuje poniższe zestawienie: Lp Imię i nazwisko Jerzy Biel Marcin Kołtun Cecylia Potera Lucjan Pilśniak Lesław Wojtas Józef Dulian Joanna Schmid Grzegorz Rysz Funkcja Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział głosów na WZA (%) Prezes Zarządu , ,77 Wiceprezes Zarządu , ,1914 Prokurent , ,004 Przewodniczący RN Zastępca Przewodniczącego RN , , Członek RN Członek RN Sekretarz RN , ,01 5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Beef-San S.A. lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Beef-San S.A. z określeniem: - przedmiotu postępowania, - wartości przedmiotu sporu, Strona 20 z 20

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku

Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2008 roku I. Informacje ogólne GRUPA KAPITAŁOWA efekt SA Spółka dominująca Korporacja Gospodarcza "efekt" jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 ELZAB skorygowany QSr 3/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU BYDGOSZCZ 27.08.2013 SPIS TREŚCI 1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 7 1.1 WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS Raport skonsolidowany za pierwszy kwartał od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. roku sprawozdawczego od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Spis treści I. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo