Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego; Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego; Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie;"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca za 2010 rok W okresie sprawozdawczym działał Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 1. Prezes Zarządu - Andrzej ZIELONKA 2. Wiceprezes - Jolanta CHMIELECKA 3. Skarbnik Walentyna WAWRZYNIAK 4. Sekretarz Anna BRYZGALSKA 5. Kronikarz Jadwiga MACIEJEWSKA Zwołano 8 posiedzeń Zarządu, zgodnie ze statutem: stycznia 2010 r lutego 2010 r marca 2010 r czerwca 2010 r października 2010 r listopada 2010 r listopada 2010 r grudnia 2010 r. Omawiano sprawy bieżące i zamierzenia strategiczne Stowarzyszenia. IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się 12 lutego 2010 r. I Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzysznia odbyło się 25 czerwca 2010 r. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Jerzy KONCZAK przewodniczący 2. Jan LIMASZEWSKI sekretarz 3. Grzegorz WIKTORSKI członek Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego w dniu 29 grudnia 2004 r. z osobowością prawną typu non profit. Należymy do: Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego; Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie; 1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: Stowarzyszenie MAMY WIELKIE SERCA z siedzibą w ŚWINICACH WARCKICH, woj. ŁÓDZKIE, powiat: ŁĘCZYCKI, gmina: ŚWINICE WARCKIE adres: ŚWINICE WARCKIE, ul. Kościuszki 14 1

2 data rejestracji: numer KRS: REGON: Cele i zasady działania stowarzyszenia: 10 Celem Stowarzyszenia jest: 1. skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie; 2. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej; 3. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, w zakresie oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki; 4. działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich; 5. prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę, sportu i rekreacji; 6. podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej; 7. niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej, rehabilitacyjnej i psychologicznej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, losowych szczególnie dzieciom; 8. upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej; 9. prowadzenie działalności wspomagającej informacyjnie i szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie pkt. 3 i 4 10, w tym organizacje samorządowe; 10. inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie; 11. działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, powiatu, województwa i ich mieszkańców; 12. prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 13. organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 14. upowszechnienie zasad wolności, równości i praw człowieka i działania wspomagające rozwój demokracji; 15. upowszechnienie swobód obywatelskich i przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego; 16. prowadzenie działań na rzecz propagowania i integracji z Unią Europejską; 17. podnoszenie poziomu i jakości wychowania, w szczególności poprzez wspieranie ruchu harcerskiego w realizacji jego celów oraz podnoszenie poziomu krajoznawstwa, turystyki, wypoczynku i sportu; 11 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. stworzenie możliwości szerszego udziału i wypowiadania się w sprawach publicznych przez społeczeństwo gminy, powiatu i województwa; 2. podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju gospodarczego miejscowości Stemplew, gminy, Powiatu, bezpieczeństwa publicznego, bezrobocia oraz oświaty, kultury, ochrony środowiska, sportu i rekreacji; 3. prowadzenie prac badawczych związanych z historią Stemplewa, Świnic Warckich, Łęczycy i okolic, a także utrwalanie i propagowanie wydarzeń współczesnych; 4. współdziałanie i organizowanie imprez związanych z życiem regionu, kultywowanie tradycji religijnych i obyczajów; 5. współpracę z organami samorządu terytorialnego, jednostkami kultury, oświaty, parafiami i stowarzyszeniami w zakresie edukacji społecznej i przyjętych celów działania; 6. organizowanie kół, zespołów zainteresowań dla realizacji celów statutowych; 7. wydawanie biuletynu informacyjnego, publikacji, gazetek, broszur i ulotek; 8. prowadzenie różnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi; 9. współpraca z wolontariatem w realizacji zadań związanych z dziećmi i młodzieżą, promowanie idei wolontariatu; 10. prowadzenie i zakładanie przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków szkolno wychowawczych zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym; 11. prowadzenie i zakładanie placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 12. organizowanie szkoleń, odczytów, sympozjów, konferencji, spotkań w celu realizacji zadań statutowych; 2

3 13. podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji celów statutowych; 3. UCHWAŁY Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia UCHWAŁA nr 1/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok sprawozdawczo-wyborczy 2009; UCHWAŁA nr 2/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok sprawozdawczo-wyborczy 2009; UCHWAŁA nr 3/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za działalność w roku 2009; UCHWAŁA nr 4/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Stowarzyszenia; UCHWAŁA nr 5/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Stowarzyszenia; UCHWAŁA nr 6/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie przyjęcia wzoru medalu dla firm, zakładów, instytucji i osób fizycznych wspierających działanie Stowarzyszenia oraz medalu dla zasłużonych członków-działaczy naszej organizacji, a także wyrażenia zgody na przyznawanie w/w medali przez Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o opracowany przez zarząd regulamin; UCHWAŁA nr 7/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w statucie Stowarzyszenia: 1. W rozdziale IV 21 pkt 11 skreśla się wyrazy zapisów i darowizn. 2. W 27 pkt 2 zmienia się wyraz dokoptować na uzupełnić ; 3. W 27 pkt 3 dopisuje się podpunkty n, o-o treści: n) zatwierdzenie wyniku finansowego za rok obrachunkowy; o) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn; UCHWAŁA nr 8/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia; UCHWAŁA nr 9/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku I nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia: 1. W rozdziale I 7 skreśla się zapis: Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w przepisach. Dochód z całej działalności służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i otrzymuje brzmienie: Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 2. W rozdziale II dodaje się 10 pkt 18 o treści: propagowanie i wdrażanie zasad obronności, ratownictwa medycznego i przedmedycznego. 3. W rozdziale IV 24 pkt 3 zmienia się termin zwoływania Nadzwyczajnego Zebrania Członków z 21. na.7.; 4. UCHWAŁY decyzje Zarządu Stowarzyszenia : UCHWAŁA nr 1/2010 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia nowych członków; UCHWAŁA nr 2/2010 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przekazywania skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia, ze względu na zaległości w opłatach składek członkowskich; UCHWAŁA nr 3/2010 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie: 1. Upoważnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych skarbnik Stowarzyszenia p. Walentynę Wawrzyniak powierzając jej funkcję księgowej w systemie wolontariackim; 2. Upoważnienia do prowadzenia spraw kadrowych Stowarzyszenia p. Edytę Koralewską w systemie wolontariackim; 3. Upoważnienia do prowadzenia spraw kasowych p. Marzennę Nowakowską w systemie wolontariackim; 4. Upoważnienia do podpisywania faktur i odbierania towarów p. Mirosława Wyżykowskiego, p. Monikę Kubiak i p. Pawła Nowakowskiego; UCHWAŁA nr 4/2010 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i wyniku finansowego za rok 2009; UCHWAŁA nr 5/2010 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia nowego dokumentu polityki rachunkowości; UCHWAŁA nr 6/2010 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie utworzenia lokaty o wartości ,00 PLN /słownie: dziesięć tysięcy/ na wydzielonym subkoncie, środki Stanowic będą rezerwę finansową Stowarzyszenia; 3

4 4. CZŁONKOWSTWO: SKREŚLENIA z listy członków zwyczajnych: W roku 2010 SKREŚLONO 5. członków. Zaległości w odpłatności składek są na bieżąco monitorowane. 1. MIELCAREK Anna 4. ROSIŃSKA Anna 2. JANIAK Iwona 5. WRONIECKA Ewa 3. KAMIŃSKA Ewa NOWE PRZYJĘCIA: 1. JATCZAK Aneta 10. CHOIŃSKA Anna 2. REDLICKA Beata 11. WOJTCZAK Sylwia 3. KAŹMIERCZAK Elżbieta 12. SZEMBEK Klaudia 4. KOLASA Ewa 13. PIESTRZENIEWICZ Kamila 5. JANKOWSKA Dominika 14. BARTCZAK Krzysztof 6. KACPRZAK Radomir 15. MIROWSKA Marzenna 7. PIETRUSZEWSKA Jowita 16. LEWANDOWSKA Krystyna 8. WASZAK Józef 17. BEDNAREK Katarzyna 9. KOZANECKA Justyna 18. KOŚLA Anna Obecnie Stowarzyszenie liczy 165 członków. To świadczy o pozytywnych działaniach naszej organizacji i potrzebie jej istnienia. W roku 2010 cele statutowe realizowane były w następujących obszarach: SZKOLENIA dla nauczycieli i dyrektorów szkół, kadry kierowniczej oświaty organizujemy wspólnie z Kuratorium Oświaty w Łodzi i Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kutnie. Wykładowcy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy służą pomocą i doradztwem w zależności od potrzeb naszego Klient;. - szkolenie dla kadry kierowniczej oświaty: Krasnobród-Zamość; - szkoleniowo-turystyczny: Kraków-Wadowice Kraków jako projekt edukacyjny ; - szkolenie kadry kierowniczej oświaty Powiatu Łęczyckiego w Karpaczu ; - wyjazd studyjny do Zakopanego ; - wizyta studyjna w Wójtowicach w ramach PPWOW /udział wzięli członkowie Zespołów Roboczych, uczestnicy warsztatów, członkowie Komisji Konkursowych, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, partnerzy społeczni i liderzy społeczności lokalnej działających w zakresie budowania partnerstwa lokalnego, tworzenia projektów służących rozwiązywaniu problemów społecznych oraz rozwijających aktywność społeczną/ ; Udział prezesa Andrzeja Zielonki w Konferencji Efekty realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Województwie Łódzkim /PŁ/. Nasze Stowarzyszenie otrzymało podziękowanie za dobrą i efektywną realizację usług integracji społecznej. Dyplom odebrał Prezes Stowarzyszenia Andrzej Zielonka ; Zorganizowano wycieczkę Budapeszt-Wiedeń kierownik Andrzej Zielonka; Obecnie organizowana jest wycieczka do Grecji, która odbędzie się w terminie ; Kurs dla kierowników i kandydatów placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w Stemplewie /KO w Łodzi/; Srebrna odznaka Zasłużony dla Chorągwi łódzkiej ZHP i podziękowania dla Stowarzyszenia za pomoc przy organizacji obchodów 50-lecia działalności Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku ; NASZA GAZETA kwartalnik wydawany w nakładzie 300 egz., cena 5 PLN. Ukazało się już 28 numerów; 4

5 Udzielono wsparcia przy organizacji obchodów 105. rocznicy urodzin i chrztu św. Siostry Faustyny. Przygotowano zupę dla pielgrzymów. Wydawano także napoje. Cały dochód 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) przelano na konto rozbudowy sanktuarium w Świnicach Warckich; Udzielono wsparcia finansowego w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) wychowankom SOSW w Stemplewie; Dokonano wpłaty na rzecz Akcji Święta dla Adasia w wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych) /Jolanta Chmielecka 100,00 PLN, Małgorzata Kubiak 200,00 PLN/ Udzielono wsparcia finansowego na działania ekologiczne w Gimnazjum w Świnicach-150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych); Nawiązano nowy kontakt z Osiedlowym Klubem KORONA na Osiedli Bolesława Śmiałego w Poznaniu. Klub przekazał liczne dary przeznaczone dla wychowanków Ośrodka w Stemplewie; Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 sporządziła wiceprezes Jolanta Chmielecka;. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 sporządziła skarbnik Walentyna Wawrzyniak i Piotr Wawrzyniak; Sprawozdanie z działalności Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej RAZEM w Stemplewie załącznik nr 1 Sprawozdanie Zespołu Ludowego ŚWINICZANKI z kapelą ludową załącznik nr 2 Sprawozdanie z działalności Twórczego Klubu Młodzieżowego PRZYSTAŃ załącznik nr 3 Prowadzimy stronę internetową o adresie: e- mail: Strona zawiera informacje o Stowarzyszeniu, historię, aktualności, archiwalne numery Naszej Gazety oraz linki odsyłające do innych witryn; Trwa kampania informacyjna społeczeństwa o możliwości wpłaty 1% podatku na wsparcie działań Stowarzyszenia /rozesłano pisma do wszystkich członków Stowarzyszenia, zamieszczono informację na stronie internetowej Stowarzyszenia i firmy Elrans, YouTube, Facebook, wysłano e do firm, osób prywatnych, zakładów i firm, korespondencja wychodząca zawiera informację dotyczącą 1% ; Za rok 2009 wpłat 1% wpłynęła kwota ,83 PLN ZARZĄD STOWARZYSZENIA SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE DAREM 1% PODATKU OKAZAŁY ZROZUMIENIE I SERCE DZIECIOM, SZCZEGÓLNIE NIEPEŁNOSPRAWNYM. WIGILIA organizacja wigilii dla dzieci i pracowników SOSW i podopiecznych ze Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej Razem. Wspólna wieczerza jest okazją do spotkania się m.in. emerytów, rencistów i zaproszonych gości. Tak wspaniałe Tegoroczne spotkanie wigilijne było poparte Akcją Zostań Świętym Mikołajem, wsparcia udzielili: Fundacja Dar Serca w Łodzi, Firmia Eltrans w Chorzowie, Kopalnia Soli KŁODAWA,BS Poddębice o/ Uniejów, BS Strzałkowo o/ Świnice Warckie, EUROBOX Polska Sp z o.o Ujazd, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej, BS Grabów, Klub Wolontariusza Gimnazjum Świnice Warckie, Punkt Informacji Piaski, PPH HERS Henryka Supeł Poddębice, PUH UNI-BUD Pan Henryk Cheruba. Maria Zarzycka & Emilia Krysiak, Pan Stanisław Oziębłowski, Apteka AKACJA Kazimiera Kostulska Uniejów, Zdzisław i Janusz Wojdak z Tarnowskich Młyn, Marzena Witkowska Świnice Warckie; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Sztab) dzięki nam zagrała w Świnicach Warckich i na terenie gminy. Gramy już od X Finału. Zawsze organizujemy imprezy towarzyszące, które przyciągają z roku na rok coraz więcej zainteresowanych. Podczas XVIII finału zebraliśmy 4.078,04 PLN. Jak zawsze wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy. Jest też Światełko do nieba. W Finale na ulice ruszają wolontariusze. Wśród nich uczniowie ze szkół z terenu gminy Świnice Warckie: SP w Świnicach i Piaskach oraz Gimnazjum. Dzielnie wpierają nas strażacy; Współorganizatorzy: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie, Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Świnicach Warckich, Szkoła Podstawowa w Piaskach, Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich, Urząd Gminy w Świnicach Warckich, Zarząd Gminy ZOSP RP, Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich, Ochotnicza Straż Pożarna w Stemplewie, Liga Obrony Kraju w Świnicach Warckich; 5

6 Podejmowanie inicjatyw dla pozyskania środków finansowych zrealizowano przez sporządzenie wniosków o dotację - pozyskanie tych środków: WFOŚiGW, PCPR, PFRON, FIO, RCPS, KO, MPiPS, Fundacje, Stowarzyszenia, Starostwa i inne instytucje, zakłady, firmy oraz osoby fizyczne; Współorganizacja imprez integracyjnych typu: - XXIII Ogólnopolski Zlot DH NS w Stemplewie ; - Integracyjny Krąg Połączonych Rąk ; - Deszczowy Tęczowy Most Przyjaźni w SOSW w Stemplewie ; - Letnie Igrzyska LA Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego w Łęczycy ; - Święto Rodziny w Świetlicy Środowiskowej RAZEM ; rocznica urodzin i chrztu św. S. Faustyny ; - II Integracyjny Festiwal Pieśni ku czci Świętej Faustyny Miłosierne Nutki w Świnicach Warckich ; - VII Jarmark Wojewódzki w Łodzi ; - Dzień Ziemniaka Województwa Łódzkiego w Świnicach Warckich ; - Rajd Pieszy z okazji Światowego Dnia Turystyki Śladami kultury naszego regionu ; - Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół Specjalnych Województwa łódzkiego w Stemplewie ; - Biegi Przełajowe Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego i XI Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych ; - Sportowy Turniej Wiedzy i Sprawności Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego w Stemplewie ; - II Ogólnopolskie Warsztaty Ratownicze Nie panikuj! RATUJ w Stemplewie Święto jabłka i sadów ; - Uroczystość jubileuszowa i konkurs plastyczny 50 lat Nieprzetartego Szlaku ZHP w łódzkim" ; - Akcja Zostań Świętym Mikołajem - Akcja Święta dla Adasia - Akcja ekologiczno-charytatywno edukacyjna Daj kocyk dla psiaka XI-XII 2010; Organizacja dla dzieci i młodzieży wypoczynku letniego i zimowego: 1. Zimowy obóz sportowo-rekreacyjny w Bukowinie Tatrzańskiej kierownik Bogumił Zielonka; 2. Ferie zimowe dla podopiecznych ze Świetlicy Środowiskowej Razem w Stemplewie kierownik Anna Bryzgalska; 3. Turnus rehabilitacyjny w Stemplewie ze środków pozyskanych z PFRON-kierownik turnusu Andrzej Zielonka; 4. Półkonie w Stemplewie dla dzieci z terenu gminy Świnice Warckie i dochodzących uczniów SOSW-kierownik Anna Bryzgalska; 5. Obóz sportowo-rehabilitacyjny we Władysławowie kierownik Mariusz Bryła; 6. Obóz sportowo zdrowotny w Bukowinie Tatrzańskiej kierownik Piotr Łukasiewicz; 7. Obóz sportowo zdrowotny w Kruklankach kierownik Agnieszka Zielonka; DOTACJE realizacje projektów i programów: Działalność wspierana była przez otrzymane docelowe dotacje, które pozwoliły realizować wiele ciekawych projektów. Szczegółowy harmonogram przyznawania dotacji dostępne będą w sprawozdaniu merytorycznym zmieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia. Sport nie jedno ma imię - Urząd Marszałkowski w Łodzi, FIO 2009 MPiPS - Departament Pożytku Publicznego ,00 PLN, Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki ,00 PLN, Letnie i zimowe obozy sportowo rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Sportu Powszechnego ,00 PLN, Sport i rekreacja Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa ,00 PLN, Impreza integracyjna Integracyjny krąg połączonych rąk RCPS Łódź 6.500,00 PLN, Śladami kultury naszego regionu Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki 7.000,00 PLN, Już pływam Ministerstwo Sportu Warszawa ,00 PLN, Nasza świetlica naszym domem i otwartym oknem na świat RCPS Łódź 7.000,00 PLN, Obóz sportowo- rekreacyjny w Kruklankach PCPR Łęczyca (środki PFRON) ,00 PLN, Obóz sportowo zdrowotny w Kruklankach KO Łódź 2.500,00 PLN, Półkolonie letnie w Stemplewie KO Łódź 1.300,00 PLN, Festiwal Pieśni Religijnej Miłosierne Nutki RCPS Łódź /środki PFRON/ ,00 PLN, Wyjazd Studyjny Urząd Gminy Świnice Warckie ,00 PLN, Festiwal Pieśni Religijnej Miłosierne Nutki Urząd Gminy Świnice Warckie ,00 PLN, Nie panikuj! RATUJ! PFRON Oddział Łódzki ,00 PLN, Edukacja Ekologiczna Czego Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał WFOŚiGW w Łodzi ,00 PLN; Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie internetowej Stowarzyszenia: 6

7 W roku 2010 w Stowarzyszeniu kontrole przeprowadziła Komisja Rewizyjna. Wyniki wszystkich kontroli są pozytywne. Stowarzyszenie nie ma osób zatrudnionych na etatach, nie posiadamy: obligacji, zobowiązań wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Stowarzyszenie posiada nieruchomość o powierzchni 0,33 ha i lokatę bankową wysokości ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Sprawozdanie na X Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca sporządziła: Jolanta Chmielecka Załącznik nr 1 Sprawozdanie z działalności Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej Razem Załącznik nr 2 Sprawozdanie z działalności Zespołu Śpiewaczego Świniczanki z kapelą ludową Załącznik nr 3 Sprawozdanie z działalności Twórczego Klubu Młodzieżowego Przystań. (pieczęć Stowarzyszenia). (pieczęć i podpis prezesa) ŚWINICE WARCKIE, 5 marca 2011 r. 7

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OTWOCK W 2011 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO

RAPORT Z EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego, 2011r Załącznik do Uchwały Nr VII/92/2011 Rady Powiatu Kłodzkiego z dn. 28.04.2011 r. RAPORT Z EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO O

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie?

Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie? Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie? Oborniki 2011 r. Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia... 2015 r. OBR.0006.24.2015 /Projekt/ Uchwała Nr.../.../... Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach Raport roczny 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SON W 2004r. I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Żyj i daj żyć oraz pracy Zarządu w roku 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Żyj i daj żyć oraz pracy Zarządu w roku 2010 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ADAPTACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN DO SPOŁECZEŃSTWA Żyj i daj żyć - Organizacja Pożytku Publicznego ul. Pawliczka 16, 41 800 Zabrze tel./fax (032) 370 15 34, kom. 0692998247

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 Spis treści List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5 1 2 3 4 O Fundacji 8 Cele i sposób działania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 I. Podstawowe informacje o wnioskodawcy i projekcie: Pełna nazwa wnioskodawcy: Fundacja Beskidzka Zima Adres: Ulica: Klęczany Nr domu: 106 Nr lokalu:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo