Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego; Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego; Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie;"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca za 2010 rok W okresie sprawozdawczym działał Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 1. Prezes Zarządu - Andrzej ZIELONKA 2. Wiceprezes - Jolanta CHMIELECKA 3. Skarbnik Walentyna WAWRZYNIAK 4. Sekretarz Anna BRYZGALSKA 5. Kronikarz Jadwiga MACIEJEWSKA Zwołano 8 posiedzeń Zarządu, zgodnie ze statutem: stycznia 2010 r lutego 2010 r marca 2010 r czerwca 2010 r października 2010 r listopada 2010 r listopada 2010 r grudnia 2010 r. Omawiano sprawy bieżące i zamierzenia strategiczne Stowarzyszenia. IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się 12 lutego 2010 r. I Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzysznia odbyło się 25 czerwca 2010 r. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Jerzy KONCZAK przewodniczący 2. Jan LIMASZEWSKI sekretarz 3. Grzegorz WIKTORSKI członek Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego w dniu 29 grudnia 2004 r. z osobowością prawną typu non profit. Należymy do: Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego; Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie; 1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: Stowarzyszenie MAMY WIELKIE SERCA z siedzibą w ŚWINICACH WARCKICH, woj. ŁÓDZKIE, powiat: ŁĘCZYCKI, gmina: ŚWINICE WARCKIE adres: ŚWINICE WARCKIE, ul. Kościuszki 14 1

2 data rejestracji: numer KRS: REGON: Cele i zasady działania stowarzyszenia: 10 Celem Stowarzyszenia jest: 1. skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie; 2. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej; 3. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, w zakresie oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki; 4. działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich; 5. prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę, sportu i rekreacji; 6. podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej; 7. niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej, rehabilitacyjnej i psychologicznej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, losowych szczególnie dzieciom; 8. upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy społecznej; 9. prowadzenie działalności wspomagającej informacyjnie i szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie pkt. 3 i 4 10, w tym organizacje samorządowe; 10. inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie; 11. działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, powiatu, województwa i ich mieszkańców; 12. prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 13. organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 14. upowszechnienie zasad wolności, równości i praw człowieka i działania wspomagające rozwój demokracji; 15. upowszechnienie swobód obywatelskich i przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego; 16. prowadzenie działań na rzecz propagowania i integracji z Unią Europejską; 17. podnoszenie poziomu i jakości wychowania, w szczególności poprzez wspieranie ruchu harcerskiego w realizacji jego celów oraz podnoszenie poziomu krajoznawstwa, turystyki, wypoczynku i sportu; 11 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. stworzenie możliwości szerszego udziału i wypowiadania się w sprawach publicznych przez społeczeństwo gminy, powiatu i województwa; 2. podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju gospodarczego miejscowości Stemplew, gminy, Powiatu, bezpieczeństwa publicznego, bezrobocia oraz oświaty, kultury, ochrony środowiska, sportu i rekreacji; 3. prowadzenie prac badawczych związanych z historią Stemplewa, Świnic Warckich, Łęczycy i okolic, a także utrwalanie i propagowanie wydarzeń współczesnych; 4. współdziałanie i organizowanie imprez związanych z życiem regionu, kultywowanie tradycji religijnych i obyczajów; 5. współpracę z organami samorządu terytorialnego, jednostkami kultury, oświaty, parafiami i stowarzyszeniami w zakresie edukacji społecznej i przyjętych celów działania; 6. organizowanie kół, zespołów zainteresowań dla realizacji celów statutowych; 7. wydawanie biuletynu informacyjnego, publikacji, gazetek, broszur i ulotek; 8. prowadzenie różnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi; 9. współpraca z wolontariatem w realizacji zadań związanych z dziećmi i młodzieżą, promowanie idei wolontariatu; 10. prowadzenie i zakładanie przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek artystycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków szkolno wychowawczych zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym; 11. prowadzenie i zakładanie placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 12. organizowanie szkoleń, odczytów, sympozjów, konferencji, spotkań w celu realizacji zadań statutowych; 2

3 13. podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji celów statutowych; 3. UCHWAŁY Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia UCHWAŁA nr 1/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok sprawozdawczo-wyborczy 2009; UCHWAŁA nr 2/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok sprawozdawczo-wyborczy 2009; UCHWAŁA nr 3/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za działalność w roku 2009; UCHWAŁA nr 4/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Stowarzyszenia; UCHWAŁA nr 5/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Stowarzyszenia; UCHWAŁA nr 6/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie przyjęcia wzoru medalu dla firm, zakładów, instytucji i osób fizycznych wspierających działanie Stowarzyszenia oraz medalu dla zasłużonych członków-działaczy naszej organizacji, a także wyrażenia zgody na przyznawanie w/w medali przez Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o opracowany przez zarząd regulamin; UCHWAŁA nr 7/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w statucie Stowarzyszenia: 1. W rozdziale IV 21 pkt 11 skreśla się wyrazy zapisów i darowizn. 2. W 27 pkt 2 zmienia się wyraz dokoptować na uzupełnić ; 3. W 27 pkt 3 dopisuje się podpunkty n, o-o treści: n) zatwierdzenie wyniku finansowego za rok obrachunkowy; o) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn; UCHWAŁA nr 8/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia; UCHWAŁA nr 9/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku I nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia: 1. W rozdziale I 7 skreśla się zapis: Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w przepisach. Dochód z całej działalności służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i otrzymuje brzmienie: Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 2. W rozdziale II dodaje się 10 pkt 18 o treści: propagowanie i wdrażanie zasad obronności, ratownictwa medycznego i przedmedycznego. 3. W rozdziale IV 24 pkt 3 zmienia się termin zwoływania Nadzwyczajnego Zebrania Członków z 21. na.7.; 4. UCHWAŁY decyzje Zarządu Stowarzyszenia : UCHWAŁA nr 1/2010 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia nowych członków; UCHWAŁA nr 2/2010 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przekazywania skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia, ze względu na zaległości w opłatach składek członkowskich; UCHWAŁA nr 3/2010 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie: 1. Upoważnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych skarbnik Stowarzyszenia p. Walentynę Wawrzyniak powierzając jej funkcję księgowej w systemie wolontariackim; 2. Upoważnienia do prowadzenia spraw kadrowych Stowarzyszenia p. Edytę Koralewską w systemie wolontariackim; 3. Upoważnienia do prowadzenia spraw kasowych p. Marzennę Nowakowską w systemie wolontariackim; 4. Upoważnienia do podpisywania faktur i odbierania towarów p. Mirosława Wyżykowskiego, p. Monikę Kubiak i p. Pawła Nowakowskiego; UCHWAŁA nr 4/2010 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i wyniku finansowego za rok 2009; UCHWAŁA nr 5/2010 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia nowego dokumentu polityki rachunkowości; UCHWAŁA nr 6/2010 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie utworzenia lokaty o wartości ,00 PLN /słownie: dziesięć tysięcy/ na wydzielonym subkoncie, środki Stanowic będą rezerwę finansową Stowarzyszenia; 3

4 4. CZŁONKOWSTWO: SKREŚLENIA z listy członków zwyczajnych: W roku 2010 SKREŚLONO 5. członków. Zaległości w odpłatności składek są na bieżąco monitorowane. 1. MIELCAREK Anna 4. ROSIŃSKA Anna 2. JANIAK Iwona 5. WRONIECKA Ewa 3. KAMIŃSKA Ewa NOWE PRZYJĘCIA: 1. JATCZAK Aneta 10. CHOIŃSKA Anna 2. REDLICKA Beata 11. WOJTCZAK Sylwia 3. KAŹMIERCZAK Elżbieta 12. SZEMBEK Klaudia 4. KOLASA Ewa 13. PIESTRZENIEWICZ Kamila 5. JANKOWSKA Dominika 14. BARTCZAK Krzysztof 6. KACPRZAK Radomir 15. MIROWSKA Marzenna 7. PIETRUSZEWSKA Jowita 16. LEWANDOWSKA Krystyna 8. WASZAK Józef 17. BEDNAREK Katarzyna 9. KOZANECKA Justyna 18. KOŚLA Anna Obecnie Stowarzyszenie liczy 165 członków. To świadczy o pozytywnych działaniach naszej organizacji i potrzebie jej istnienia. W roku 2010 cele statutowe realizowane były w następujących obszarach: SZKOLENIA dla nauczycieli i dyrektorów szkół, kadry kierowniczej oświaty organizujemy wspólnie z Kuratorium Oświaty w Łodzi i Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kutnie. Wykładowcy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy służą pomocą i doradztwem w zależności od potrzeb naszego Klient;. - szkolenie dla kadry kierowniczej oświaty: Krasnobród-Zamość; - szkoleniowo-turystyczny: Kraków-Wadowice Kraków jako projekt edukacyjny ; - szkolenie kadry kierowniczej oświaty Powiatu Łęczyckiego w Karpaczu ; - wyjazd studyjny do Zakopanego ; - wizyta studyjna w Wójtowicach w ramach PPWOW /udział wzięli członkowie Zespołów Roboczych, uczestnicy warsztatów, członkowie Komisji Konkursowych, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, partnerzy społeczni i liderzy społeczności lokalnej działających w zakresie budowania partnerstwa lokalnego, tworzenia projektów służących rozwiązywaniu problemów społecznych oraz rozwijających aktywność społeczną/ ; Udział prezesa Andrzeja Zielonki w Konferencji Efekty realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Województwie Łódzkim /PŁ/. Nasze Stowarzyszenie otrzymało podziękowanie za dobrą i efektywną realizację usług integracji społecznej. Dyplom odebrał Prezes Stowarzyszenia Andrzej Zielonka ; Zorganizowano wycieczkę Budapeszt-Wiedeń kierownik Andrzej Zielonka; Obecnie organizowana jest wycieczka do Grecji, która odbędzie się w terminie ; Kurs dla kierowników i kandydatów placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w Stemplewie /KO w Łodzi/; Srebrna odznaka Zasłużony dla Chorągwi łódzkiej ZHP i podziękowania dla Stowarzyszenia za pomoc przy organizacji obchodów 50-lecia działalności Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku ; NASZA GAZETA kwartalnik wydawany w nakładzie 300 egz., cena 5 PLN. Ukazało się już 28 numerów; 4

5 Udzielono wsparcia przy organizacji obchodów 105. rocznicy urodzin i chrztu św. Siostry Faustyny. Przygotowano zupę dla pielgrzymów. Wydawano także napoje. Cały dochód 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) przelano na konto rozbudowy sanktuarium w Świnicach Warckich; Udzielono wsparcia finansowego w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) wychowankom SOSW w Stemplewie; Dokonano wpłaty na rzecz Akcji Święta dla Adasia w wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych) /Jolanta Chmielecka 100,00 PLN, Małgorzata Kubiak 200,00 PLN/ Udzielono wsparcia finansowego na działania ekologiczne w Gimnazjum w Świnicach-150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych); Nawiązano nowy kontakt z Osiedlowym Klubem KORONA na Osiedli Bolesława Śmiałego w Poznaniu. Klub przekazał liczne dary przeznaczone dla wychowanków Ośrodka w Stemplewie; Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 sporządziła wiceprezes Jolanta Chmielecka;. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 sporządziła skarbnik Walentyna Wawrzyniak i Piotr Wawrzyniak; Sprawozdanie z działalności Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej RAZEM w Stemplewie załącznik nr 1 Sprawozdanie Zespołu Ludowego ŚWINICZANKI z kapelą ludową załącznik nr 2 Sprawozdanie z działalności Twórczego Klubu Młodzieżowego PRZYSTAŃ załącznik nr 3 Prowadzimy stronę internetową o adresie: e- mail: Strona zawiera informacje o Stowarzyszeniu, historię, aktualności, archiwalne numery Naszej Gazety oraz linki odsyłające do innych witryn; Trwa kampania informacyjna społeczeństwa o możliwości wpłaty 1% podatku na wsparcie działań Stowarzyszenia /rozesłano pisma do wszystkich członków Stowarzyszenia, zamieszczono informację na stronie internetowej Stowarzyszenia i firmy Elrans, YouTube, Facebook, wysłano e do firm, osób prywatnych, zakładów i firm, korespondencja wychodząca zawiera informację dotyczącą 1% ; Za rok 2009 wpłat 1% wpłynęła kwota ,83 PLN ZARZĄD STOWARZYSZENIA SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE DAREM 1% PODATKU OKAZAŁY ZROZUMIENIE I SERCE DZIECIOM, SZCZEGÓLNIE NIEPEŁNOSPRAWNYM. WIGILIA organizacja wigilii dla dzieci i pracowników SOSW i podopiecznych ze Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej Razem. Wspólna wieczerza jest okazją do spotkania się m.in. emerytów, rencistów i zaproszonych gości. Tak wspaniałe Tegoroczne spotkanie wigilijne było poparte Akcją Zostań Świętym Mikołajem, wsparcia udzielili: Fundacja Dar Serca w Łodzi, Firmia Eltrans w Chorzowie, Kopalnia Soli KŁODAWA,BS Poddębice o/ Uniejów, BS Strzałkowo o/ Świnice Warckie, EUROBOX Polska Sp z o.o Ujazd, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej, BS Grabów, Klub Wolontariusza Gimnazjum Świnice Warckie, Punkt Informacji Piaski, PPH HERS Henryka Supeł Poddębice, PUH UNI-BUD Pan Henryk Cheruba. Maria Zarzycka & Emilia Krysiak, Pan Stanisław Oziębłowski, Apteka AKACJA Kazimiera Kostulska Uniejów, Zdzisław i Janusz Wojdak z Tarnowskich Młyn, Marzena Witkowska Świnice Warckie; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Sztab) dzięki nam zagrała w Świnicach Warckich i na terenie gminy. Gramy już od X Finału. Zawsze organizujemy imprezy towarzyszące, które przyciągają z roku na rok coraz więcej zainteresowanych. Podczas XVIII finału zebraliśmy 4.078,04 PLN. Jak zawsze wspieramy tych, którzy potrzebują pomocy. Jest też Światełko do nieba. W Finale na ulice ruszają wolontariusze. Wśród nich uczniowie ze szkół z terenu gminy Świnice Warckie: SP w Świnicach i Piaskach oraz Gimnazjum. Dzielnie wpierają nas strażacy; Współorganizatorzy: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie, Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Świnicach Warckich, Szkoła Podstawowa w Piaskach, Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich, Urząd Gminy w Świnicach Warckich, Zarząd Gminy ZOSP RP, Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich, Ochotnicza Straż Pożarna w Stemplewie, Liga Obrony Kraju w Świnicach Warckich; 5

6 Podejmowanie inicjatyw dla pozyskania środków finansowych zrealizowano przez sporządzenie wniosków o dotację - pozyskanie tych środków: WFOŚiGW, PCPR, PFRON, FIO, RCPS, KO, MPiPS, Fundacje, Stowarzyszenia, Starostwa i inne instytucje, zakłady, firmy oraz osoby fizyczne; Współorganizacja imprez integracyjnych typu: - XXIII Ogólnopolski Zlot DH NS w Stemplewie ; - Integracyjny Krąg Połączonych Rąk ; - Deszczowy Tęczowy Most Przyjaźni w SOSW w Stemplewie ; - Letnie Igrzyska LA Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego w Łęczycy ; - Święto Rodziny w Świetlicy Środowiskowej RAZEM ; rocznica urodzin i chrztu św. S. Faustyny ; - II Integracyjny Festiwal Pieśni ku czci Świętej Faustyny Miłosierne Nutki w Świnicach Warckich ; - VII Jarmark Wojewódzki w Łodzi ; - Dzień Ziemniaka Województwa Łódzkiego w Świnicach Warckich ; - Rajd Pieszy z okazji Światowego Dnia Turystyki Śladami kultury naszego regionu ; - Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół Specjalnych Województwa łódzkiego w Stemplewie ; - Biegi Przełajowe Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego i XI Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych ; - Sportowy Turniej Wiedzy i Sprawności Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego w Stemplewie ; - II Ogólnopolskie Warsztaty Ratownicze Nie panikuj! RATUJ w Stemplewie Święto jabłka i sadów ; - Uroczystość jubileuszowa i konkurs plastyczny 50 lat Nieprzetartego Szlaku ZHP w łódzkim" ; - Akcja Zostań Świętym Mikołajem - Akcja Święta dla Adasia - Akcja ekologiczno-charytatywno edukacyjna Daj kocyk dla psiaka XI-XII 2010; Organizacja dla dzieci i młodzieży wypoczynku letniego i zimowego: 1. Zimowy obóz sportowo-rekreacyjny w Bukowinie Tatrzańskiej kierownik Bogumił Zielonka; 2. Ferie zimowe dla podopiecznych ze Świetlicy Środowiskowej Razem w Stemplewie kierownik Anna Bryzgalska; 3. Turnus rehabilitacyjny w Stemplewie ze środków pozyskanych z PFRON-kierownik turnusu Andrzej Zielonka; 4. Półkonie w Stemplewie dla dzieci z terenu gminy Świnice Warckie i dochodzących uczniów SOSW-kierownik Anna Bryzgalska; 5. Obóz sportowo-rehabilitacyjny we Władysławowie kierownik Mariusz Bryła; 6. Obóz sportowo zdrowotny w Bukowinie Tatrzańskiej kierownik Piotr Łukasiewicz; 7. Obóz sportowo zdrowotny w Kruklankach kierownik Agnieszka Zielonka; DOTACJE realizacje projektów i programów: Działalność wspierana była przez otrzymane docelowe dotacje, które pozwoliły realizować wiele ciekawych projektów. Szczegółowy harmonogram przyznawania dotacji dostępne będą w sprawozdaniu merytorycznym zmieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia. Sport nie jedno ma imię - Urząd Marszałkowski w Łodzi, FIO 2009 MPiPS - Departament Pożytku Publicznego ,00 PLN, Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki ,00 PLN, Letnie i zimowe obozy sportowo rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Sportu Powszechnego ,00 PLN, Sport i rekreacja Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa ,00 PLN, Impreza integracyjna Integracyjny krąg połączonych rąk RCPS Łódź 6.500,00 PLN, Śladami kultury naszego regionu Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki 7.000,00 PLN, Już pływam Ministerstwo Sportu Warszawa ,00 PLN, Nasza świetlica naszym domem i otwartym oknem na świat RCPS Łódź 7.000,00 PLN, Obóz sportowo- rekreacyjny w Kruklankach PCPR Łęczyca (środki PFRON) ,00 PLN, Obóz sportowo zdrowotny w Kruklankach KO Łódź 2.500,00 PLN, Półkolonie letnie w Stemplewie KO Łódź 1.300,00 PLN, Festiwal Pieśni Religijnej Miłosierne Nutki RCPS Łódź /środki PFRON/ ,00 PLN, Wyjazd Studyjny Urząd Gminy Świnice Warckie ,00 PLN, Festiwal Pieśni Religijnej Miłosierne Nutki Urząd Gminy Świnice Warckie ,00 PLN, Nie panikuj! RATUJ! PFRON Oddział Łódzki ,00 PLN, Edukacja Ekologiczna Czego Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał WFOŚiGW w Łodzi ,00 PLN; Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie internetowej Stowarzyszenia: 6

7 W roku 2010 w Stowarzyszeniu kontrole przeprowadziła Komisja Rewizyjna. Wyniki wszystkich kontroli są pozytywne. Stowarzyszenie nie ma osób zatrudnionych na etatach, nie posiadamy: obligacji, zobowiązań wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Stowarzyszenie posiada nieruchomość o powierzchni 0,33 ha i lokatę bankową wysokości ,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Sprawozdanie na X Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca sporządziła: Jolanta Chmielecka Załącznik nr 1 Sprawozdanie z działalności Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej Razem Załącznik nr 2 Sprawozdanie z działalności Zespołu Śpiewaczego Świniczanki z kapelą ludową Załącznik nr 3 Sprawozdanie z działalności Twórczego Klubu Młodzieżowego Przystań. (pieczęć Stowarzyszenia). (pieczęć i podpis prezesa) ŚWINICE WARCKIE, 5 marca 2011 r. 7

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca za 2010 rok SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca za 2010 rok 1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie ( 2, pkt 1): Stowarzyszenie MAMY WIELKIE SERCA z siedzibą w ŚWINICACH

Bardziej szczegółowo

Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego; Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie;

Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego; Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie; SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca za 2009 rok W okresie sprawozdawczym działał Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 1. Prezes Zarządu - Andrzej ZIELONKA 2. Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Omawiano sprawy bieżące i zamierzenia strategiczne Stowarzyszenia.

Omawiano sprawy bieżące i zamierzenia strategiczne Stowarzyszenia. SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca za 2007 rok W okresie sprawozdawczym działał Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 1. Prezes Zarządu - Andrzej ZIELONKA 2. Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok 2007

Plan pracy Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok 2007 Plan pracy Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok 2007 Lp. Cel zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi! 1. Zadania wynikające ze statutu Stowarzyszenia i statusu organizacji

Bardziej szczegółowo

z działalności Stowarzyszenia za rok 2004

z działalności Stowarzyszenia za rok 2004 STOWARZYSZENIE MAMY WIELKIE SERCA 99-140 ŚWINICE WARCKIE, ul. Kościuszki 14 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2004 Świnice Warckie, marzec 2005 r. 1 1. Dane podmiotu, którego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok 2013

Plan pracy Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok 2013 Plan pracy Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok 2013 Lp. Cel zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi! 1. Zadania wynikające ze statutu Stowarzyszenia i statusu organizacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań Stowarzyszenia "Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok kalendarzowy 2014

Harmonogram działań Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok kalendarzowy 2014 Styczeń Harmonogram działań Stowarzyszenia "Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok kalendarzowy 2014 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Realizacja projektu edukacji ekologicznej dzieci i

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań Stowarzyszenia "Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok kalendarzowy 2015

Harmonogram działań Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok kalendarzowy 2015 Styczeń Harmonogram działań Stowarzyszenia "Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok kalendarzowy 2015 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 11.01.2015r. 2. Realizacja projektu edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań Stowarzyszenia "Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok kalendarzowy 2013

Harmonogram działań Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok kalendarzowy 2013 Harmonogram działań Stowarzyszenia "Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok kalendarzowy 2013 Styczeń 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Realizacja projektu edukacji ekologicznej dzieci i

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań Stowarzyszenia "Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok kalendarzowy 2013

Harmonogram działań Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok kalendarzowy 2013 Harmonogram działań Stowarzyszenia "Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich na rok kalendarzowy 2013 Styczeń 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Realizacja projektu edukacji ekologicznej dzieci i

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA MAMY WIELKIE SERCA

S T A T U T STOWARZYSZENIA MAMY WIELKIE SERCA S T A T U T STOWARZYSZENIA MAMY WIELKIE SERCA tekst jednolity z dnia 12.02.2016r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca za rok 2005

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca za rok 2005 1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca za rok 2005 Stowarzyszenie MAMY WIELKIE SERCA z siedzibą w ŚWINICACH WARCKICH,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 Nazwa: Stowarzyszenie Sympatyków Szóstki Siedziba: ul. Kopernika 34 81-424 Gdynia Nr wpisu do KRS: 0000327988 Data:

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek we Wschowie 2009 r. A I. Dane o Stowarzyszeniu: 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Ośrodek.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST w roku 2007 Siedziba: m. Łódź Adres: 90-408 Łódź, ul. Próchnika 7 Data

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy wypełnić w języku

Bardziej szczegółowo

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r.

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r. Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr 837/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2011 r. Wykaz ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

31-908 Kraków os. Młodości 8

31-908 Kraków os. Młodości 8 Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM DAJMY SZANSĘ SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZA ROK 2012 KRS 00003777308 REGON 280591432 ADRES 11-034 STAWIGUDA UL. KWIIATOWA 6a Tel.89 5125276 e-mail

Bardziej szczegółowo

KLUB WOLONTARIATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JULINA TUWIMA W STEMPLEWIE

KLUB WOLONTARIATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JULINA TUWIMA W STEMPLEWIE KLUB WOLONTARIATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JULINA TUWIMA W STEMPLEWIE 1. Regulamin klubu wolontariusza przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Tuwima

Bardziej szczegółowo

za rok 2014 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

za rok 2014 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TACY SAMI W NOWEJ SOLI ZA ROK 2005.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TACY SAMI W NOWEJ SOLI ZA ROK 2005. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TACY SAMI W NOWEJ SOLI ZA ROK 2005. 1. Informacje rejestrowe i teleadresowe: Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

IV JESIENNY ZLOT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STEMPLEW 23-24 - 25.10.2015

IV JESIENNY ZLOT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STEMPLEW 23-24 - 25.10.2015 Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. J. Tuwima w Stemplewie oraz Starostwo Powiatu Łęczyckiego mają zaszczyt zaprosić na IV JESIENNY ZLOT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH STEMPLEW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. NR w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000257416

Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. NR w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000257416 Zgierz, dnia 21 marca 2011r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA KAMELEON w roku 2010. Nazwa stowarzyszenia: KAMELEON Siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Długa 42, Data wpisu w KRS : 22.05.2006r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON. Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r.

Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON. Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r. Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r. 1 Powiat Wrocławski realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1. Adres gminy Województwo Lubelskie Miejscowość Łaziska Ulica - Nr domu 76 Nr lokalu - Kod pocztowy 24-335 PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2. Osoba do

Bardziej szczegółowo

PATRONATY HONOROWE: Starosta Powiatu Łęczyckiego, Wójt Gminy Świnice Warckie. www.serca.org.pl www.pcprleczyca.pl www.leczycki.pl www.soswstemplew.

PATRONATY HONOROWE: Starosta Powiatu Łęczyckiego, Wójt Gminy Świnice Warckie. www.serca.org.pl www.pcprleczyca.pl www.leczycki.pl www.soswstemplew. www.serca.org.pl www.pcprleczyca.pl www.leczycki.pl www.soswstemplew.com PATRONATY HONOROWE: Starosta Powiatu Łęczyckiego, Wójt Gminy Świnice Warckie Opieka medialna: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dajmy im szansę za rok 2007 1) Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Prezesem zarządu Fundacji Miasto Projekt jest Justyna Kozulska, zameldowana w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a, 90-750 Łódź;

Prezesem zarządu Fundacji Miasto Projekt jest Justyna Kozulska, zameldowana w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a, 90-750 Łódź; Toruń, 30.03.2011 Fundacja Miasto Projekt 87-100 Toruń ul. Żeglarska 11/6 NIP 9562262230, REGON 340608631 KRS 0000339643 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Miasto Projekt z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres Ul. Pocztowa 1 32020 Wieliczka Telefon 887 334 333 Fax. j.w

Adres Ul. Pocztowa 1 32020 Wieliczka Telefon 887 334 333 Fax. j.w Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Polski Związek

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:50:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:50:13 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2016 godz. 19:50:13 Numer KRS: 0000312501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły z Siedzibą w Zagórzu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

V INTEGRACYJNY MOST PRZYJAŹNI

V INTEGRACYJNY MOST PRZYJAŹNI V INTEGRACYJNY Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. JAN PAWEŁ II S T E M P L E W 20 czerwca 2012 V INTEGRACYJNY Stowarzyszenie Mamy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI Dokument przyjęto uchwałą 2/2012 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia YETI, z dnia 22 lutego 2012 r. S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2015 godz. 10:40:45 Numer KRS: 0000557293

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2015 godz. 10:40:45 Numer KRS: 0000557293 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2015 godz. 10:40:45 Numer KRS: 0000557293 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia NA PLUS

Statut Stowarzyszenia NA PLUS Statut Stowarzyszenia NA PLUS Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie NA PLUS i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego Lp. Nazwa organizacji Adres Nr KRS Nr konta Obszary działań OPP 1. Bełchatowskie Społeczne 0000194870 33 1020 3958 0000 9302 0077

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY

Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja nosi nazwę (Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY, zwana dalej "Fundacją" i została ustanowiona

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLI/360/2014 Rady Gminy Żmudź z dnia 13 czerwca 2014 roku. Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Akademia Rozwoju Deadline w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja strefapl zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Grzegorzewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Z dnia 10.09.2014. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Z dnia 10.09.2014. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Querto Z dnia 10.09.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Querto zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

sp2monki@poczta.onet.pl

sp2monki@poczta.onet.pl Lp. Nazwa/Władze organizacji 1. Ochotnicza Straż Pożarna Andrzej Beczko 2. Ludowy Klub "Promień Mońki" Andrzej Purta 3. Uczniowski Klub "OLIMPIK" Adres tel./fax Strona www/ e-mail Mickiewicza 18 Sportowa

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 za okres 01.01.2012-31.12.2012 05.12.2005 zostaliśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Zgodnie z obowiązkami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych, Poland KRS 0000117278, REGON 891423578, NIP 886-26-65-090 tel./ fax +48 74 849 21 33, www.fee.hm.pl, e-mail: office@fee.hm.pl Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WIEDZY I ROZWOJOU WiR-KOPERNIK

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WIEDZY I ROZWOJOU WiR-KOPERNIK STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WIEDZY I ROZWOJOU WiR-KOPERNIK ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi : Stowarzyszenie na rzecz Wiedzy i Rozwoju WiR KOPERNIK w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.)

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) 1. Adres gminy Nazwa Gminy GRABÓW Województwo ŁÓDZKIE Miejscowość GRABÓW Ulica 1-go MAJA

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ARTYSTYCZNEJ AFART W BIELSKU-BIAŁEJ UL. WIŚNIOWA 9/24, 43-303 BIELSKO-BIAŁA za rok obrotowy 2013 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2015 godz. 21:38:57 Numer KRS: 0000535860

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2015 godz. 21:38:57 Numer KRS: 0000535860 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2015 godz. 21:38:57 Numer KRS: 0000535860 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NAZWA ORGANIZACJI: Siedziba organizacji: Adres do korespondencji: Biuro: TAK Dni i godziny pracy biura: Telefon: Strona internetowa: E-mail: GG: Skype: Osoba do kontaktu: Data powstania (rok rejestracji):

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY w Sławsku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY w Sławsku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia DZIKIE BOBRY w Sławsku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie DZIKIE BOBRY w Sławsku zwanej dalej,, Stowarzyszeniem'' działa na mocy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W FASTACH W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W FASTACH W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W FASTACH W ROKU 2012 I. Informacje organizacyjne a) Nazwa: Stowarzyszenie na rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.12.2014 godz. 22:29:06 Numer KRS: 0000230321

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.12.2014 godz. 22:29:06 Numer KRS: 0000230321 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.12.2014 godz. 22:29:06 Numer KRS: 0000230321 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.08.2015 godz. 11:35:43 Numer KRS: 0000136312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.08.2015 godz. 11:35:43 Numer KRS: 0000136312 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.08.2015 godz. 11:35:43 Numer KRS: 0000136312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DOLINA INSPIRACJI

STATUT FUNDACJI DOLINA INSPIRACJI STATUT FUNDACJI DOLINA INSPIRACJI Sokołowsko, 11.12.2012 r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Dolina Inspiracji, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Fundatora

Bardziej szczegółowo

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Powiatu Bełchatowskiego Lp. Nazwa organizacji Adres Nr KRS Nr konta Obszary działań OPP 1. Bełchatowskie Społeczne 0000194870 33 1020 3958 0000 9302 0077

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:10:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:10:56 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 07:10:56 Numer KRS: 0000357033 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Mapa organizacji pozarządowych działających na terenie. gminy Rędziny

Mapa organizacji pozarządowych działających na terenie. gminy Rędziny Mapa organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Rędziny I. STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDNIKACH Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK Niniejsze sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Jesteśmy sporządzono na podstawie dokumentacji księgowej i innej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w roku 2004 opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 maja 2001r. /Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO Sprawozdanie merytoryczne z działalności STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ KLASZTORU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW POKÓJ I DOBRO w Stalowej Woli - Rozwadowie w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Misji Charytatywnej Dobro czynić Agenda Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP. w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Misji Charytatywnej Dobro czynić Agenda Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP. w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Misji Charytatywnej Dobro czynić Agenda Wspólnoty Kościołów Chrystusowych w RP w 2008 roku 1. MISJA CHARYTATYWNA DOBRO CZYNIĆ Agenda WKCH w RP Siedziba : 02-620 WARSZAWA ul.

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Ilony Felicjańskiej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Ilony Felicjańskiej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Firma ELTRANS sp. z o.o. z Chorzowa, dystrybutor krajowych producentów kabli,

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA "AKTYWNE LESZNO" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNE LESZNO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały zebrania założycielskiego nr 2/2015 z dnia 11 października 2015 r. STATUT STOWARZYSZENIA "AKTYWNE LESZNO" ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie "Aktywne Leszno", zwane

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2011 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2011 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2011 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można wpłacać 1% podatku dochodowego. Przedstawiamy poniżej wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego działających na terenie m.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji EURO-FORUM

STATUT. Fundacji EURO-FORUM STATUT Fundacji EURO-FORUM Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja EURO-FORUM, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr Berenikę Gabryś w kancelarii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Samodzielnego Koła Terenowego nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku prowadzonej w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. 1. Samodzielne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. Kwilcz,04 marca 2011r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TĘCZA ZA 2010 r. I. DANE STOWARZYSZENIA : 1. Nazwa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA "DASZ RADĘ INICJATYWA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA"

STATUT STOWARZYSZENIA DASZ RADĘ INICJATYWA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA STATUT STOWARZYSZENIA "DASZ RADĘ INICJATYWA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA" Nowy Targ 2008-11-28 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie "DASZ RADĘ INICJATYWA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA" zwane dalej "Stowarzyszeniem"

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) Rozdział I. Postanowienia ogólne

(PROJEKT) Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA RAZEM DLA SZÓSTKI (PROJEKT) Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie Razem Dla Szóstki zwane dalej Stowarzyszeniem. 1. Stowarzyszenie działa na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Odkrywamy Świat TEKST JEDNOLITY WRAZ ZE ZMIANAMI DOKONANYMI W DNIU 13.02.2014r. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Odkrywamy Świat TEKST JEDNOLITY WRAZ ZE ZMIANAMI DOKONANYMI W DNIU 13.02.2014r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Odkrywamy Świat TEKST JEDNOLITY WRAZ ZE ZMIANAMI DOKONANYMI W DNIU 13.02.2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Odkrywamy Świat i zwane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.01.2014 godz. 21:29:10 Numer KRS: 0000375766

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.01.2014 godz. 21:29:10 Numer KRS: 0000375766 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.01.2014 godz. 21:29:10 Numer KRS: 0000375766 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.01.2015 godz. 19:13:14 Numer KRS: 0000378683

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.01.2015 godz. 19:13:14 Numer KRS: 0000378683 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.01.2015 godz. 19:13:14 Numer KRS: 0000378683 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo