MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, marzec 2007

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE PODSTAWY PRAWNE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE IZBY GOSPODARCZE SAMORZĄD RZEMIEŚLNICZY SAMORZĄD ROLNICZY ZRZESZENIA HANDLU, USŁUG I TRANSPORTU ORGANIZACJE PRACODAWCÓW CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO NACZELNA RADA ZRZESZEŃ HANDLU I USŁUG KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KONFEDERACJA PRACODAWCÓW POLSKICH POLSKA KONFEDERACJA PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN BUSINESS CENTRE CLUB CHARAKTERYSTYKA IZB GOSPODARCZYCH I RZEMIEŚLNICZYCH IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE IZBY BRANŻOWE IZBY BILATERALNE IZBY RZEMIEŚLNICZE Cechy i spółdzielnie rzemieślnicze SPÓR O KSZTAŁT SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE PODSUMOWANIE

3 WPROWADZENIE Samorząd gospodarczy, niezależnie od ram prawnych, w których funkcjonuje, jest podstawowym ogniwem łączącym przedsiębiorców i władze publiczną, niezbędnym dla prawidłowego rozwoju gospodarki. Przedsiębiorcy, poprzez swoją reprezentację samorządową, mogą wpływać na kształtowanie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, co ma szczególne znaczenie w warunkach nasilającej się konkurencji i globalizacji. Opracowanie pt. Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w Polsce ma na celu zbadanie prawnych uwarunkowań działania organizacji samorządu gospodarczego, ukazanie ich specyfiki oraz scharakteryzowanie działalności, którą wykonują. Poprzez samorząd gospodarczy autorzy rozumieją przede wszystkim izby gospodarcze i rzemieślnicze, zrzeszenia przedsiębiorców, a także ich krajowe reprezentacje. W opracowaniu nie pominięto również samorządu rolniczego, który na tle typowych organizacji samorządu gospodarczego wyróżnia się obligatoryjnym charakterem przynależności. Z kolei organizacje pracodawców, często wymieniane w jednym rzędzie z organizacjami samorządu gospodarczego, nie zaliczają się formalnie do tego typu struktur. Biorąc jednak pod uwagę zbliżony status prawny samorządu izbowego i organizacji pracodawców, tzn. zasadniczo brak kompetencji z zakresu władztwa administracyjnego, brak charakteru obligatoryjnego i powszechnego, organizacje pracodawców nie mogły zostać pominięte w opracowaniu. Tym bardziej, że ewentualne przyszłe rozstrzygnięcia co do kształtu samorządu gospodarczego w Polsce mogą oznaczać zmiany również w funkcjonowaniu organizacji pracodawców. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale 1 przedstawiono przepisy, na podstawie których działają poszczególne organizacje samorządu gospodarczego. W następnym rozdziale scharakteryzowano główne organizacje przedsiębiorców i pracodawców, czyli reprezentacje krajowe rzemiosła i zrzeszeń oraz konfederacje pracodawców. Działalność najliczniejszych organizacji samorządu gospodarczego, czyli izb gospodarczych i rzemieślniczych przedstawiona została w rozdziale 3. W ostatniej części zaprezentowano argumenty zarówno zwolenników, jak i przeciwników powszechnego i obligatoryjnego samorządu w Polsce. 3

4 1. PODSTAWY PRAWNE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE Podstawy prawne samorządu gospodarczego zostały określone w art. 17 ust. 2 Konstytucji, zgodnie z którym w drodze ustawy można tworzyć inne, obok samorządu terytorialnego i zawodowego rodzaje samorządu, pod warunkiem, że nie narusza to wolności wykonywania zawodu ani nie ogranicza wolności podejmowania działalności gospodarczej. Do podstawowych aktów ustawowych regulujących zasady funkcjonowania samorządu gospodarczego w Polsce można zaliczyć następujące przepisy: - ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych 1, - ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle 2, - ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych 3, - ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców 4. Regulacje te, o czym będzie mowa w dalszej części opracowania, nie dają samorządowi gospodarczemu uprawnień z zakresu władztwa administracyjnego. Jedynie w przypadku samorządu rolniczego i rzemieślniczego można mówić o tego typu kompetencjach, choć w bardzo ograniczonym zakresie. Z zastrzeżeniem poczynionym we wstępie, do katalogu tych regulacji należy włączyć ustawę z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców 5. Poniżej scharakteryzowano podstawowe regulacje prawne odnoszące się do poszczególnych typów organizacji samorządu gospodarczego. 1.1 Izby gospodarcze Zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych, izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Mogą się w niej zrzeszać podmioty prowadzące działalność gospodarczą za wyjątkiem osób fizycznych wykonujących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe. W ustawie wymieniono następujący katalog zadań, które mogą być wykonywane przez izby gospodarcze: - przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, - popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników, - delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej, 1 Dz. U. z 1989 r. Nr 35, poz. 195 z późn. zm. 2 Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm. 3 Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm. 4 Dz. U. z 1989 r. Nr 35, poz. 194 z późn. zm. 5 Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 z późn. zm. 4

5 - organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków, - wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej, - informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania izby. Izba gospodarcza jest również uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie. Nie są to więc uprawnienia z zakresu władztwa administracyjnego, chociaż ustawa przewiduje możliwość powierzenia przez Radę Ministrów wykonywania przez izbę gospodarczą niektórych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej - na wniosek lub za zgodą tej izby. Warunkiem założenia izby gospodarczej jest powzięcie takiej inicjatywy przez co najmniej 50 podmiotów działających na terenie danego województwa i spełniających wcześniej opisane wymogi. Ustawa daje możliwość utworzenia izby ponadregionalnej, ale w takim wypadku liczba założycieli nie może być mniejsza niż 100. Ograniczenia te nie dotyczą izb, której założycielami są towarzystwa emerytalne, natomiast w przypadku izb gospodarczych utworzonych przez producentów rolnych i ich związki limity te wynoszą, odpowiednio, 10 i 20. Izby gospodarcze, jak również organizacje gospodarcze i społeczne, których przedmiotem działania jest wspieranie rozwoju gospodarczego, mogą na zasadzie dobrowolności zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej. 1.2 Samorząd rzemieślniczy Ustawa o rzemiośle określa warunki dla funkcjonowania samorządu gospodarczego rzemiosła. Stanowi ona, iż samorząd gospodarczy rzemiosła jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań. Do organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła ustawa zalicza cechy, izby rzemieślnicze oraz Związek Rzemiosła Polskiego, a wśród zadań należących do samorządu wymienia następujące: - promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła, - nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle, - udzielanie pomocy rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonym w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła, - reprezentowanie interesów środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej, - uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki. O ile cechy zrzeszają rzemieślników według kryterium terytorialnego lub rodzaju działalności gospodarczej, izby rzemieślnicze stanowią wyższy poziom organizacji samorządu rzemiosła 5

6 i zrzeszają: cechy, spółdzielnie rzemieślnicze 6, rzemieślników nie należących do cechów, a także inne jednostki organizacyjne, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. Podstawowym zadaniem izb rzemieślniczych jest pomoc w reprezentowaniu zrzeszonych członków wobec innych organizacji i instytucji, a zwłaszcza wobec organów administracji publicznej, a także pomoc instruktażowa i doradcza oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych. Izby rzemieślnicze są uprawnione do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa. Ustawa zobowiązuje właściwych ministrów do zasięgania opinii Związku Rzemiosła Polskiego względem projektów aktów prawnych dotyczących rzemiosła. 1.3 Samorząd rolniczy Podobnie jak samorząd rzemiosła, również samorząd rolniczy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawom. Stanowi o tym art. 2 ustawy o izbach rolniczych. Należy zauważyć, że samorząd rolniczy jest jedynym w Polsce rodzajem samorządu gospodarczego, który ma charakter obligatoryjny. Z mocy prawa, członkami samorządu rolniczego są podatnicy podatku rolnego oraz dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, a także członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe. Cechą charakterystyczną samorządu rolniczego jest również charakter władczy niektórych zadań przez niego wykonywanych. Do takich zadań należy prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa. Pozostałe zadania przypisane izbom rolniczym mają charakter miękki i ograniczają się do opiniowania, analizowania, doradztwa czy działań organizatorskich, tj.: - sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego, - występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów, - prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych, - prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej, - gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców, - doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów, - podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej, - podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie, - kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej, 6 Ich zadaniem, zgodnie z ustawą o rzemiośle, jest organizowanie działalności usługowej i wytwórczej rzemiosła, udzielanie pomocy członkom w wykonywaniu ich zadań oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej. Spółdzielnie rzemieślnicze działają w oparciu o ustawę z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1983 r. Nr 188, poz. 1848). 6

7 - działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie, - współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk, - kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych, - inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych, - działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych, - promowanie eksportu produktów rolnych, - rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, - współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego. Poza ww. działaniami izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej. Mogą one również wykonywać zadania z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, przekazane w drodze porozumienia przez organy jst. Ustawa o izbach rolniczych przewiduje reprezentację krajową izb w postaci Krajowej Rady Izb Rolniczych, mającej następujące kompetencje: - reprezentowanie izb przed Sejmem, Senatem i organami administracji rządowej, z wyłączeniem administracji rządowej w województwie, - opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz założeń i programów polityki rolnej, - przedstawianie właściwym organom, o których mowa w pkt 1, oraz organom samorządu terytorialnego wniosków w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz inicjatyw w zakresie regulacji prawnych, - udzielanie izbom pomocy w wykonywaniu ich zadań, - zarządzanie wyborów do walnych zgromadzeń izb W skład KRIR wchodzą prezesi izb oraz wybrani przez walne zgromadzenie delegaci - po jednym z każdej izby. 1.4 Zrzeszenia handlu, usług i transportu Zasady tworzenia i działania samorządu zawodowego przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu, gastronomii, usług, transportu oraz innych działalności reguluje ustawa o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców. Nie dotyczy ona osób, które uzyskały status rzemieślnika. Przedsiębiorcy spełniający powyższe warunki mogą dobrowolnie zrzeszać się w zawodowych samorządowych organizacjach, takich jak zrzeszenia handlu i usług, zrzeszenia transportu oraz inne organizacje przedsiębiorców. Warunkiem utworzenia zrzeszenia jest powzięcie takiej inicjatywy przez co najmniej 50 osób, a w przypadku prowadzenia działalności w zakresie transportu co najmniej 200 osób. Zrzeszenia mają wedle ustawy zajmować się utrwalaniem więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzeniem na rzecz członków działalności kulturalnej, oświatowej i socjalnej, zakładaniem i prowadzeniem kas oraz 7

8 funduszów zapomogowo-pożyczkowych, jak również reprezentowaniem interesów członków wobec organów administracji państwowej. Ustawa daje możliwość powoływania przez zrzeszenia swoich ogólnokrajowych reprezentacji. Obecnie taką funkcję spełnia Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług. 1.5 Organizacje pracodawców Organizacje pracodawców funkcjonują w oparciu o ustawę z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców 7. Umożliwia ona pracodawcom 8 tworzenie związków według swego uznania, jak również przystępowanie do tych organizacji. Związki pracodawców, ich federacje i konfederacje są samorządne i niezależne w swej działalności statutowej od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Związek pracodawców powstaje z mocy uchwały o jego założeniu, podjętej na zgromadzeniu założycielskim przez co najmniej 10 pracodawców. Związki pracodawców mogą tworzyć federacje i konfederacje (jak również przystępować do nich), z tym, że liczba założycieli nie może być w takim przypadku mniejsza niż 3. Podstawowym zadaniem związków pracodawców, ich federacji i konfederacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. Organizacja pracodawców, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego 9, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów związków pracodawców, za wyjątkiem projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej, których opiniowanie regulują odrębne przepisy. Reprezentatywnym organizacjom pracodawców przysługuje również prawo opiniowania, w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców, dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, w szczególności białych ksiąg, zielonych ksiąg i komunikatów oraz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach, związki pracodawców uczestniczą w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień w zakresie objętym ich zadaniami statutowymi. 7 Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 z późn. zm. 8 Pracodawca jest tutaj definiowany w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, czyli jako jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. 9 Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz z późn. zm 8

9 Ramka 1 Organizacje reprezentatywne pracodawców w Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych Komisja Trójstronna stanowi forum dialogu społecznego z udziałem przedstawicieli pracobiorców, pracodawców oraz strony rządowej. Do jej kompetencji należy prowadzenie dialogu społecznego w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub gospodarczych, a także realizacja zadań określonych w odrębnych ustawach. W Komisji zasiadają przedstawiciele strony rządowej, strony pracowników oraz strony pracodawców. Pracodawcy reprezentowani są w Komisji przez przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców, czyli takich, które zasadniczo spełniają następujące kryteria (łącznie): - zrzeszają pracodawców zatrudniających więcej niż pracowników, - mają zasięg ogólnokrajowy, - działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności określony jest w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej. W chwili obecnej status organizacji reprezentatywnych posiadają: Business Centre Club, PKPP Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego, a o taki status zabiega Krajowa Izba Gospodarcza 2. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW 2.1 Związek Rzemiosła Polskiego Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP), istniejący od 1933 r., jest najstarszą organizacją samorządu gospodarczego w sektorze prywatnym w Polsce 10. Stanowi on również największą tego typu strukturę, zrzeszając ponad 300 tys. zakładów rzemieślniczych, które zatrudniają ok. 1,5 mln osób. W strukturze ZRP funkcjonuje 490 cechów, 271 spółdzielni rzemieślniczych, 27 izb rzemiosła i przedsiębiorczości (w tym 26 terytorialnych i jedna izba branżowa). Podstawowym zadaniem ZRP jest zapewnienie zrzeszonym organizacjom pomocy w realizacji zadań statutowych, rozwijanie działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej rzemiosła i małej przedsiębiorczości, udzielanie wszechstronnego wsparcia i ochrony prawnej, reprezentowanie interesów rzemiosła i małej przedsiębiorczości w kraju i za granicą oraz działanie na rzecz kształtowania jednolitego stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła i małej przedsiębiorczości. Do zakresu działalności Związku Rzemiosła Polskiego należy w szczególności: - reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych w Związku organizacji, wobec organów władzy i administracji, sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych w kraju i za granicą, - prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-zawodowej, socjalnej i gospodarczej, w sposób zapewniający integralność rzemiosła, 10 Początkowo ( ) pod nazwą Związek Izb Rzemieślniczych, w późniejszym okresie ( ) funkcjonował jako Centralny Związek Rzemiosła. 9

10 - pomoc zrzeszonym w Związku organizacjom rzemiosła i małej przedsiębiorczości w zakresie realizacji zadań statutowych, - podejmowanie inicjatyw legislacyjnych dotyczących rzemiosła i małej przedsiębiorczości, - uczestniczenie w realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla rzemiosła i małej przedsiębiorczości oraz dla gospodarki narodowej, - propagowanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu, - upowszechnianie dorobku polskiego rzemiosła i małej przedsiębiorczości i jego roli społeczno-gospodarczej, - podejmowanie wszelkich działań, mających na celu przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich organizacji do funkcjonowania w warunkach globalizacji obrotu towarowego, ze szczególnym uwzględnieniem Jednolitego Rynku Europejskiego 11. ZRP, w zakresie zadań związanych z samorządem rzemiosła, działa w oparciu o ustawę o rzemiośle, natomiast w obszarze zadań konfederacji pracodawców na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców. 2.2 Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług NRZHiU jest ogólnopolską organizacją samorządu zawodowego skupiającą małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe, gastronomiczne i usługowe. Reprezentuje ona m.in. firmy consultingowe, biura usług projektowych, geodezyjnych, pośrednictwa handlowego, handlu nieruchomościami, usług komputerowych, rozrywkowych oraz cały kompleks usług turystycznych. NRZHiU realizuje następujące działania: - reprezentowanie środowiska kupieckiego i MSP wobec Parlamentu, Rządu, terenowej administracji państwowej i gospodarczej, samorządu terytorialnego oraz krajowych i regionalnych organizacji samorządu gospodarczego, - ochrona interesów członków, w tym m.in. działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych, - opiniowanie aktów prawnych dotyczących działalności środowiska kupieckiego (podatki, ubezpieczenia, Kodeks Pracy, warunki prowadzenia handlu itp.), - udział w pracach organizacji gospodarczych i rządowych na rzecz integracji z Unią Europejską, - doradztwo prawne, podatkowe, organizacyjne, marketing, szkolenia zawodowe i branżowe, - prowadzenie działalności oświatowej (w tym: szkół średnich, studium policealnego w Gdańsku i Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu), szkoleniowej i organizowanie praktycznej nauki zawodu w placówkach handlowych i gastronomicznych, - reprezentowanie polskich małych i średnich przedsiębiorców w stosunkach zagranicznych Źródło: 12 Źródło: 10

11 Ponadto organizacja uczestniczy w konkursach związanych z promocją małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak: Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, Lider Przedsiębiorczości, Teraz Polska, Złote Laury. NRZHiU współpracuje z wieloma zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców o podobnym profilu działalności. Ponadto jest stowarzyszonym członkiem unijnej organizacji EuroCommerce, reprezentującej swoich członków wobec organów unijnych, przede wszystkim wobec Komisji Europejskiej. 2.3 Krajowa Izba Gospodarcza Utworzona w 1990 r. Krajowa Izba Gospodarcza jest ogólnokrajową instytucją samorządu gospodarczego w Polsce, zrzeszającą ponad 130 organizacji gospodarczych, w tym m.in. izby regionalne, branżowe, bilateralne, kółka rolnicze, fundacje, stowarzyszenia, Naczelną Organizacje Techniczną. Tym samym Izba pośrednio reprezentuje około 300 tys. krajowych przedsiębiorstw. KIG posiada swoje oddziały w każdym większym mieście w Polsce. Działalność Izby koncentruje się na następujących zadaniach: - organizowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju i podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki, jak również ocena działań podejmowanych w tym zakresie przez władze państwowe i samorządowe, - reprezentowanie interesów polskich przedsiębiorców w stosunkach z Prezydentem RP, parlamentem, rządem i samorządami lokalnymi, m.in. poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących gospodarki, - wspieranie przedsiębiorczości opartej na wysokich standardach etycznych i uczciwej konkurencji, - promowanie produktów markowych, - reprezentowanie polskich przedsiębiorstw za granicą 13. Ponadto KIG zajmuje się organizowaniem misji handlowych w kraju i na świecie, wystaw, targów oraz innych form promocji przedsiębiorczości i handlu zagranicznego. W ramach promocji gospodarczej Polski KIG wydaje czasopismo Rynki Zagraniczne. Izba jest organizatorem konkursów-programów, takich jak np. Polska Nagroda Jakości czy nagrody Mister Eksportu i Junior Eksportu. Przy KIG działa Sąd Arbitrażowy, który jest niezależną jednostką powołaną do polubownego rozstrzygania sporów gospodarczych. Jest on największą tego typu instytucją w Polsce, a rocznie rozpatruje od 400 do 500 spraw, w tym 20% o charakterze międzynarodowym. Krajowa Izba należy do Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowo-Przemysłowych Eurochambres, zrzeszającym europejskie izby gospodarcze oraz Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu. 2.4 Konfederacja Pracodawców Polskich KPP została powołana w 1989 r. przez cztery organizacje: Warszawskie Towarzystwo Gospodarcze, Stowarzyszenie Pracodawców w Polsce, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Menedżerów i Centralny Związek Rzemiosła 14. Była ona pierwszą ogólnokrajową 13 Źródło: 14 Z powodów formalno-prawnych (wejście w życie ustawy o organizacjach pracodawców z 1991 r.), w 1991 r. KPP została powtórnie powołana do życia przez I Zgromadzenie Ogólne Konfederacji. 11

12 organizacją zrzeszającą polskich pracodawców, reprezentującą ich również w Międzynarodowej Organizacji Pracy. Podstawowym celem Konfederacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy publicznej, związków zawodowych oraz innych organizacji i instytucji. Do zadań Konfederacji należą w szczególności: - ochrona i reprezentowanie interesów członków w zakresie dóbr niematerialnych, zwłaszcza ochrona dobrego imienia kadry menedżerskiej członków Konfederacji, w tym udzielanie im pomocy prawnej w razie wystąpienia przesłanek zniesławienia lub niesłusznego oskarżenia, - działania na rzecz ochrony przedsiębiorców, członków zarządów przedsiębiorstw, rad nadzorczych przedsiębiorstw etc. przed jakimikolwiek przejawami dyskryminacji, - działanie na rzecz tworzenia i utrzymania pokoju społecznego w stosunkach pracy, - oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa, - wspieranie organizacji pracodawców i przedsiębiorców, prowadzenie polityki w zakresie prawa pracy, a zwłaszcza udzielanie pomocy w rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz zawierania i wypowiadania układów zbiorowych pracy, - wspieranie i organizowanie kształcenia pracodawców, - występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi, - prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie prawa i ekonomii, organizacji i zarządzania, - prowadzenie badań rynkowych, doradztwa ekonomicznego i prawnego, wykonywanie ekspertyz na rzecz organizacji pracodawców i przedsiębiorców, - działanie w obszarze ochrony zdrowia, ochrony środowiska i innych działów gospodarki będących przedmiotem zainteresowań Konfederacji 15. Konfederacja Pracodawców Polskich skupia ok. 30 regionalnych i branżowych związków pracodawców, jak również przedsiębiorstwa o ogólnopolskim znaczeniu. KPP reprezentuje tym samym ok. 6 tys. podmiotów zatrudniających ponad 2 mln pracowników. Organizacja działa w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. 2.5 Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan PKPP Lewiatan został utworzony w 1999 r. przez cztery branżowe związki pracodawców prywatnych: mediów i reklamy, banków i instytucji finansowych, przemysłu spożywczego oraz konsultingu. Organizacja skupia w 52 związkach regionalnych i branżowych 3000 firm zatrudniających w sumie ponad 500 tys. osób. Od 2002 r. należy do UNICE - Związku Europejskich Konfederacji Pracodawców i Przemysłu 16, będącego reprezentantem przedsiębiorców wobec instytucji UE, a w 2003 r. wstąpiła do BIAC - Business and Industry Advisory Committee przy OECD. Podstawowym celem statutowym Konfederacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych organizacji pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, oraz organów władzy publicznej. Do zadań Konfederacji należy w szczególności: - reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych pracodawców, 15 Źródło: 16 Obecnie (od ) nosi nazwę BusinessEuro 12

13 - jednoczenie pracodawców i organizacji pracodawców wokół działań zmierzających do rozwoju gospodarczego kraju oraz realizacji wspólnych interesów pracodawców, - oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego harmonijny rozwój gospodarki polskiej i stosunków pracy oraz uwzględniającego prawa i interesy zrzeszonych pracodawców, - wspieranie działań zrzeszonych organizacji w zakresie realizacji ich żądań statutowych, w tym szczególnie prowadzonych przez nich rokowań układowych i innych rokowań zbiorowych oraz udzielanie pomocy w prowadzonych przez nie sporach zbiorowych pracy, - współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców oraz organizacjami biznesu w kraju i za granicą, - podejmowanie działań na rzecz współpracy ze związkami zawodowymi i innymi organizacjami zawodowymi pracowników, szczególnie w celu wspierania harmonijnego rozwoju gospodarki i stosunków pracy oraz kształtowania i utrzymywania pokoju społecznego, - podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy pracodawców polskich w zakresie stosunków pracy, prawa, organizacji, ekonomii, techniki i technologii, - wspieranie procesu integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską oraz ułatwianie zrzeszonym organizacjom i pracodawcom nawiązywanie kontaktów zagranicznych i współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi, - podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji polubownego rozwiązywania sporów majątkowych 17. PKPP Lewiatan jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. 2.6 Business Centre Club Istniejący od 1991 r. Business Centre Club jest elitarnym klubem przedsiębiorców, zrzeszającym ponad 1200 firm, głównie prywatnych, reprezentowanych przez blisko 2000 przedsiębiorców, zatrudniających 600 tys. pracowników. Wśród członków BCC znajdują się m.in. najwięksi polscy producenci, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, uczelnie wyższe. Do Klubu należy ponad 200 zagranicznych firm. Na poziomie regionalnym BCC reprezentowane jest przez 24 loże regionalne przedstawicielstwa Klubu, których zadaniem jest angażowanie środowiska przedsiębiorców w rozwiązywanie lokalnych problemów i współpraca z władzami regionalnymi. BCC promuje firmy członkowskie w kraju i za granicą, pozyskuje dla nich nowych kontrahentów, udziela pomocy prawnej, reprezentuje przedsiębiorców w sporach z organami podatkowymi, urzędami skarbowymi i celnymi. Przedstawiciele BCC zasiadają w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES). Od 2002 r. BCC jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jednym z kluczowych obszarów działalności Business Centre Club jest lobbing gospodarczy na rzecz przedsiębiorców i ich firm oraz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, walki z bezrobociem. 17 Źródło: 13

14 BCC jest inicjatorem Forum Dialogu płaszczyzny komunikowania się poszczególnych grup społecznych w sprawach najważniejszych dla rozwoju Polski. Kilkuset sygnatariuszy Forum należy do 25 ogólnopolskich organizacji składających się z 1800 stowarzyszeń publicznych, obejmujących swym oddziaływaniem ponad 5 mln obywateli. W Klubie działa ponadto Studenckie Forum BCC, zajmujące się propagowaniem idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Obecnie w Studenckim Forum działa ponad 350 osób skupionych w Centrali w Warszawie i 18 regionach, głównie przy ośrodkach akademickich. Badanie Pentor przeprowadzone w sierpniu 2006 r. ujawniło, iż BCC jest postrzegane wśród przedsiębiorców jako najbardziej skuteczna i ciesząca się największym prestiżem organizacja pracodawców 18. Ramka 2 Rada Przedsiębiorczości Rada Przedsiębiorczości Rzeczypospolitej Polskiej jest nieformalnym zgromadzeniem najważniejszych organizacji pracodawców, biznesu i przedsiębiorców. W skład Rady wchodzi 12 organizacji: - Amerykańska Izba Handlowa w Polsce - Business Centre Club - Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Polsce - Konfederacja Pracodawców Polskich - Krajowa Izba Gospodarcza - Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych - Polska Rada Biznesu - Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa - Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce - Związek Rzemiosła Polskiego Rada Przedsiębiorczości RP stanowi forum wyrażania postulatów adresowanych do organów ustawodawczych i wykonawczych państwa w zakresie związanym ze strategią rozwoju gospodarczego państwa. Za najistotniejszy element proponowanej strategii Rada uznała kompleksową reformę systemu regulacyjnego gospodarki, formułując przy tym następujące postulaty: 1. Reforma finansów publicznych wraz z reformą systemu podatkowego, obejmująca m.in. : znaczne ograniczenie i racjonalizację wydatków państwa, wprowadzenie jednolitego podatku PIT i CIT w wysokości 18%, stworzenie nowej ordynacji podatkowej. 2. Wprowadzenie instrumentów pobudzenia gospodarczego, w tym m.in. deregulacja produktów rynków produktów, usług i nieruchomości. 3. Reforma prawa obejmująca m.in. uporządkowanie i uproszczenie przepisów prawnych dotyczących obrotu gospodarczego i przepisów podatkowych, reformę sądownictwa, deregulację i uelastycznienie rynku pracy, powołanie - na mocy ustawy - Rzecznika Ochrony Interesów Przedsiębiorców. 4. Działania w zakresie przyspieszenia prywatyzacji oraz rozwoju warunków partnerstwa publicznoprywatnego. Przewodnictwo w Radzie jest rotacyjne. Obecnie (od lutego do kwietnia 2007 r.) przewodnictwo sprawuje PKPP Lewiatan. 18 Badanie zostało przeprowadzone na losowo-warstwowej próbie podmiotów gospodarczych. Wywiadu udzielały osoby zajmujące kluczowe stanowiska w firmach: prezesi, właściciele, członkowie zarządów i rad nadzorczych 14

15 3. CHARAKTERYSTYKA IZB GOSPODARCZYCH I RZEMIEŚLNICZYCH 3.1 Izby przemysłowo-handlowe Izby przemysłowo-handlowe mogą działać na poziomie regionalnym (np. Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa) lub też mogą funkcjonować samodzielnie, w sposób niezależny od izb regionalnych. Większość izb wojewódzkich posiada również swoje oddziały terenowe. Obecnie działa w Polsce ponad 100 izb przemysłowo-handlowych. Poza wcześniej omówioną ustawą o izbach gospodarczych, izby przemysłowo-handlowe funkcjonują w oparciu o swoje statuty, w których izba formułuje indywidualne zadania. Najczęściej izby deklarują podejmowanie takich działań, jak: występowanie w imieniu reprezentowanych podmiotów wobec organów państwowych, działania na rzecz przedsiębiorczości, współtworzenie regionalnej polityki gospodarczej, promowanie członków izby w kraju i zagranicą, organizowanie szkoleń, udzielanie pomocy doradczej zrzeszonym podmiotom. Przykładowo, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa swoje cele i zadania określiła w następujący sposób: - reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby, - kultywowanie tradycji wielkopolskiej gospodarności oraz propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości obywateli jako podstawy rozwoju ekonomicznego, - udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z obejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności zarobkowej, - współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej, - inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą, - stanie na straży przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich w stosunkach między członkami Izby, - prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowo wychowawczej, sportowo turystycznej i towarzyskiej służącej integracji członków Izby. - działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z regionu Wielkopolski 19. Przy izbach gospodarczych, szczególnie regionalnych, funkcjonują sądy polubowne. Mają one charakter niepaństwowych instytucji prawnych, powołanych do bezstronnego i niezawisłego rozstrzygania sporów cywilno-prawnych pomiędzy przedsiębiorcami, w zakresie krajowego, ale również międzynarodowego obrotu gospodarczego. Często spotykaną praktyką jest tworzenie przy izbach gospodarczych punktów konsultacyjnych, w których mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy mogą uzyskać bezpłatne usługi informacyjne 20. Przy trzech izbach gospodarczych afiliowane są ośrodki Euro-Info, specjalizujące się w udostępnianiu informacji na temat warunków prowadzenia 19 Źródło: 20 Są to głównie informacje z zakresu administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania przedsiębiorstwem, zasad przygotowywania wniosków o pomoc publiczną, finansowania działalności firmy, możliwości skorzystania z zaawansowanych usług doradczych (w tym w ośrodkach KSU) 15

16 działalności gospodarczej na obszarze Unii Europejskiej czy ułatwiania szeroko rozumianej współpracy polskich przedsiębiorstw z firmami i instytucjami unijnymi 21. Część izb przemysłowo-handlowych ma charakter ogólnopolski. Przykładem takiej struktury jest Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Polsce. 3.2 Izby branżowe Izby branżowe są organizacjami reprezentującymi interesy przedsiębiorców z danej branży. Działają one zasadniczo w skali całego kraju, mogą również tworzyć, podobnie jak izby przemysłowo-handlowe, odziały terenowe. Izby mogą pełnić również rolę reprezentanta danej branży na forum zagranicznym (np. organizacje branżowe z innych krajów) i międzynarodowym (np. Komisja Europejska). Głównym celem działalności izb branżowych jest tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju danej branży. Jest on realizowany m.in. poprzez następujące działania: - ochrona praw i reprezentowanie interesów członków izby wobec organów administracji rządowej, samorządowej i innych instytucji, - inicjowanie i kreowanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi danej branży, - działania na rzecz integracji środowiska danej branży - współpraca z organami administracji publicznej, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych i innych rozwiązań mających wpływ na daną branżę, - realizacja przedsięwzięć na rzecz współpracy z podmiotami gospodarczymi i organizacjami za granicą, - organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego, - promowanie zasad etyki zawodowej. Izby branżowe odgrywają istotna rolę w implementacji niektórych dyrektyw unijnych. Należy również wspomnieć o szczególnej roli, jaką odegrały izby branżowe w trakcie negocjacji akcesyjnych. Izby pełniły wówczas rolę ciała opiniotwórczego w przygotowywaniu pozycji negocjacyjnych związanych z daną branżą oraz rolę informatora dla swoich firm o zagrożeniach i korzyściach związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Aktualnie w Polsce funkcjonuje ok. 70 izb branżowych. 3.3 Izby bilateralne Celem działalności izb bilateralnych jest ułatwianie kontaktów gospodarczych pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, a firmami z innego kraju. Największą i jedną z najprężniej działających izb tego typu jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (PNIPH), zrzeszająca ponad 900 firm. Celem Izby jest wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych między Polską a Republiką Federalną Niemiec oraz ochrona i reprezentowanie polskich interesów gospodarczych w Niemczech i niemieckich interesów gospodarczych w Polsce. Izba oferuje m.in. szeroką gamę usług doradztwa gospodarczego i prawnego, świadczonych firmom polskim i niemieckim, takich jak np. kompleksowa pomoc w rozpoczynaniu działalności firm na rynku, począwszy od udzielania informacji adresowych, 21 Są to: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Izba Gospodarcza Śląsk (działająca w tym zakresie w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Promocja Przedsiębiorczości ). W chwili obecnej w Polsce działa 14 ośrodków Euro-Info. 16

17 poprzez poszukiwanie kooperantów i pracowników, aż po sporządzanie analiz rynkowych i zakładanie spółek. 3.4 Izby rzemieślnicze Izby rzemieślnicze są podstawową strukturą samorządu rzemieślniczego w Polsce. Należy zauważyć, że podobnie jak Związek Rzemiosła Polskiego spełniają one funkcje nie tylko samorządu rzemieślniczego, ale również organizacji pracodawców. Izby rzemieślnicze działają na określonym na obszarze jednego województwa, bądź jego części i zrzeszają cechy rzemiosł oraz spółdzielnie rzemieślnicze z danego terytorium. Jedynie Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (działająca od 1996 r.) jest organizacją ogólnokrajową. Podstawowym zadaniem izb rzemieślniczych jest reprezentowanie zrzeszonych organizacji i członków wobec organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, działanie na rzecz ochrony ich interesów, udzielanie pomocy doradczej, prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych. Podobnie jak w przypadku izb gospodarczych, również przy izbach rzemieślniczych często funkcjonują punkty konsultacyjne, świadczące przedsiębiorcom bezpłatne usługi informacyjne. Przy izbach działają również Centra Doradztwa, Edukacji i Promocji Gospodarczej, oferujące zrzeszonym rzemieślnikom, a także innym przedsiębiorcom usługi doradcze, marketingowe, szkoleniowe, co ma sprzyjać zwiększeniu ich konkurencyjności na rynku. Izby prowadzą współpracę z partnerskimi organizacjami samorządu rzemiosła za granicą, realizując przedsięwzięcia z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego, wspólnego organizowania targów i wystaw, konferencji oraz seminariów, wymiany mistrzów i uczniów, wspólnej promocji obu regionów, wymiany informacji i doświadczeń, czy nawiązywania bezpośrednich kontaktów gospodarczych z polskimi przedsiębiorstwami rzemieślniczymi. Szczegółowe zadania izb rzemieślniczych są określone w ich statutach. Przykładowo, jedna z najstarszych tego typu izb w Polsce Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu - do swoich statutowych zadań zalicza: - prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno - gospodarczej wobec zrzeszonych organizacji, a w sprawach szczególnych na rzecz innych przedsiębiorców bez względu na ich status prawno - organizacyjny oraz na rzecz osób fizycznych przygotowujących się do rozpoczęcia działalności gospodarczej, - udzielanie pomocy rzemieślnikom zrzeszonym w organizacjach będących członkami Izby, zwłaszcza wykonujących tradycyjne rzemiosła wymagające manualnych umiejętności, - udzielanie organizacjom pomocy instruktażowej, doradczej, zwłaszcza w zakresie prawnym, organizacyjnym, opodatkowania, ekonomicznym i finansowym oraz w sferze doradztwa podatkowego świadczonego według odrębnych przepisów na rzecz organizacji i zrzeszonych w nich członków, a także na rzecz osób fizycznych i prawnych nie zrzeszonych w organizacjach rzemieślniczych, - wydawanie komunikatów i biuletynów informacyjnych, - organizacja kursów, seminariów i szkoleń oraz podejmowanie innych działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników, - informowanie członków o przewidywanych bądź dokonywanych zmianach przepisów prawnych i finansowych dotyczących ich działalności, 17

18 - badanie i ocena sytuacji rzemiosła, zwłaszcza stopnia wykorzystania możliwości usługowych i produkcyjnych zakładów rzemieślniczych, - inicjowanie i organizowanie oraz udzielanie pomocy zrzeszonym organizacjom przy urządzaniu wystaw, giełd, wzorcowni, kursów itp., - nadzór nad szkoleniem uczniów w zakładach rzemieślniczych i otaczanie ich opieką oraz utrzymywanie współpracy z urzędami administracji rządowej i samorządowej w zakresie szkolenia w zasadniczych szkołach zawodowych i ośrodkach dokształcania zawodowego, - przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz innych egzaminów, do przeprowadzenia których jest upoważniona Izba Rzemieślnicza na podstawie odrębnych przepisów, - udzielanie pomocy osobom, które ukończyły naukę zawodu w rzemiośle, celem ułatwienia im uruchomienia własnych zakładów, - organizowanie i prowadzenie działalności społeczno - wychowawczej, socjalnej, kulturalnej i oświatowej oraz współdziałanie w tym zakresie ze zrzeszonymi organizacjami, - inicjowanie i rozwijanie w rzemiośle postępu technicznego oraz oddziaływanie na poprawę jakości usług i wyrobów rzemieślniczych, - powoływanie rzeczoznawców i wyznaczanie ich do wydawania opinii w sprawach dotyczących rzemiosła, - zgłaszanie kandydatów, wytypowanych przez zrzeszone organizacje, na funkcje przedstawicielskie w organach terenowych oraz innych organizacjach społeczno - zawodowych i gospodarczych, - rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz współdziałanie w ich załatwianiu przez organizacje rzemieślnicze, - współpraca z zagranicznymi organizacjami rzemieślniczymi, - wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz uchwał organów Związku Rzemiosła Polskiego Cechy i spółdzielnie rzemieślnicze Cechy są społeczno-zawodowymi i gospodarczymi organizacjami samorządu rzemiosła, zrzeszającymi zakłady rzemieślnicze na zasadzie dobrowolności oraz, na zasadzie obligatoryjności, zakłady szkolące uczniów. Cechy wykonują zadania polegające na utrzymaniu więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki zawodowej, jak również prowadzą na rzecz członków działalność społeczno-oświatową, kulturalną i gospodarczą oraz reprezentują interesów członków wobec organów administracji i sądów. Spółdzielnie rzemieślnicze, a także hurtownie zaopatrzenia rzemiosła, to organizacje o charakterze przede wszystkim gospodarczym, ułatwiające członkom działalność wytwórczą i usługową. Zasady funkcjonowania spółdzielni reguluje ustawa Prawo spółdzielcze Źródło: 23 Dz. U. z 1983 r. Nr 188, poz

19 Ramka 3 Projekt KIGNET przykładem wsparcia izb gospodarczych ze środków UE. KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich firm - jest największym projektem realizowanym w ramach poddziałania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata Obejmuje on ok. 160 działających w Polsce izb gospodarczych, a kwota jego finansowania wyczerpuje ok. 1/3 budżetu tego poddziałania. Istotą projektu jest stworzenie funkcjonalnej, ogólnopolskiej sieci świadczącej wysokiej jakości usługi na rzecz firm. Działalność sieci ma być oparta w głównej mierze na izbach gospodarczych zrzeszonych i niezrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej. Głównymi celami projektu, który zakończy się 30 września 2007, są: - zwiększenie zasięgu, zakresu i jakości świadczonych przez izby usług dla przedsiębiorstw i społeczności lokalnych, - uzyskanie trwałości tych usług w długim okresie czasu przez stworzenie mechanizmu ich samoistnego rozwoju, - opracowywanie kompleksowych strategii, co zapewni polskim przedsiębiorstwom usługi doradcze i szkoleniowe na najwyższym poziomie - wyrównanie negatywnych różnic w rozwoju przedsiębiorstw z różnych regionów oraz zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw 25 Zasadniczą częścią Projektu są podsieci, w skład których będą wchodziły izby, które wyraziły zainteresowanie danym obszarem merytorycznym i/lub funkcjonalnym. Do podsieci funkcjonalnych zaliczono: 1. KIGNET Info - gotowe informacje tematyczne w formie krótkich opracowań (fact-sheets); informacje bieżące w formie biuletynu i portalu internetowego; Informacje opracowane dla konkretnego klienta 2. KIGNET Doradztwo usługi doradcze m.in. w zakresie funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego, aplikowania o środki pomocowe, systemów zapewnienia jakości, innowacji organizacyjnych i technicznych, udziału w przetargach 3. KIGNET Szkolenia - szkolenia w różnych formach oferowane firmom przez izby, przy wykorzystaniu ich infrastruktury oraz ekspertów współpracujących z KIGNET-em, a także technologii e-learning. Z kolei do podsieci merytorycznych zaliczono 17 profili: jednolity rynek europejski, rynki zagraniczne, marka, kadry, e-biznes, przedsiębiorczość, marketing, lex, finanse, innowacje, legalizacja, jakość, usługi komunalne, aktywność zawodowa kobiet, ochrona środowiska, biznes partner, lobbing. 4. SPÓR O KSZTAŁT SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE Od początku transformacji ustrojowej nie ustają spory wokół kształtu samorządu gospodarczego. Część uczestników i obserwatorów życia gospodarczego optuje za dotychczasową formułą samorządu gospodarczego, czyli opartą na zasadzie dobrowolności uczestnictwa i nie mającą charakteru powszechnego. Inna część skłania się ku samorządowi 24 Poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu, które jest realizowane w ramach działania 1.1 Wsparcie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw należącego do priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. W ramach SPO-WKP organizacje przedsiębiorców należące do KSU mogą korzystać również z poddziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU. 25 Źródło: 19

20 sensu stricte, który miałby charakter publiczno-prawny i wykonywałby zadania z zakresu władztwa administracyjnego. Zwolennicy takiego rozwiązania podkreślają, że w ten sposób samorząd stałby się równorzędnym partnerem administracji publicznej, przez co interesy przedsiębiorców byłyby lepiej chronione. Dla lepszego zrozumienia istoty tego sporu, niezbędne jest pewne wyjaśnienie natury formalnej, dotyczące rozumienia pojęcia samorząd gospodarczy. Większość badaczy prawa administracyjnego stoi na stanowisku, że z formalno-prawnego punktu widzenia nie można mówić o istnieniu w Polsce samorządu gospodarczego, a określenie to ma charakter umowny. Nie zmienia tego fakt, że w ustawach o rzemiośle oraz o izbach gospodarczych użyto wprost sformułowania samorząd gospodarczy. Do elementów, które decydują o tym, czy mamy do czynienia z samorządem gospodarczym w sensie formalnym, można zaliczyć następujące kryteria: - wyodrębniona grupa społeczna, określona przez prawo, której członkowie powstają z mocy prawa, - wykonywanie zadań administracji państwowej w granicach przez prawo określonych, w sposób samodzielny, w formach określonych dla administracji państwowej, - własna organizacja, ustalona w przepisach prawa, o charakterze przedstawicielskim, pozostająca pod kontrolą tej grupy społecznej, która ja wybrała - ukształtowanie samorządu na zasadzie decentralizacji oraz jego działanie na podstawie prawa i pozostawanie pod nadzorem organów państwowych - wejście organów samorządu, nie będących organami administracji państwowej, w skład jednolitego aparatu administracyjnego państwa jako całości administracji publicznej 26 Przeciwnicy obligatoryjnego samorządu gospodarczego wskazują na następujące niebezpieczeństwa, które ich zdaniem mogą się wiązać z takim rozwiązaniem: niekontrolowane rozrastanie się samorządowej biurokracji, co w konsekwencji sprawi, iż przedsiębiorcy przestaną się utożsamiać ze swoim samorządem, trudności w uzgodnieniu jednego, spójnego stanowiska, w sytuacji gdy jeden, obligatoryjny samorząd reprezentowałby interesy wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od profilu działalności czy wielkości firmy, brak konkurencji pomiędzy organizacjami przedsiębiorców w zabieganiu o klienta - przedsiębiorcę osłabiałoby bodźce do podnoszenia jakości usług i dostosowywania się do potrzeb członków, przekazywanie samorządowi określonych zadań administracji publicznej i środków na ich sfinansowanie rodzi ryzyko uzależnienia od władzy publicznej i, co za tym idzie, upolitycznienia samorządu, przymus opłacania składki przez wszystkich przedsiębiorców, co oznacza de facto nowy podatek. Z kolei według zwolenników powszechnego i obligatoryjnego samorządu, rozwiązanie o może przynieść następujące korzyści: uzyskanie przez zrzeszonych przedsiębiorców bezpośredniego wpływu na politykę gospodarczą państwa (administracji rządowej i samorządowej) oraz na kształtowanie ładu rynkowego, umożliwienie reprezentacji interesów całego środowiska gospodarczego, a nie tylko określonych grup, 26 T.Jędrzejewski, Samorząd gospodarczy a współczesne ustawodawstwo polskie, [w:] Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, Poznań 2005, str

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z 2014 r. poz. 1662. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1989 Nr 17 poz. 92 USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 z 2009 r. Nr 6, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 757

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 757 SENAT IV KADENCJA Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 757 MARSZAŁEK SEJMU Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Misja i cele.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Misja i cele. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Misja i cele. Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Krajowa Izba Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 17 poz. 92 Nr. USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 17 poz. 92 Nr. USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 17 poz. 92 Nr USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 z 2009 r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o zmianie ustawy o rzemiośle. Art. 1

USTAWA z dnia... r. o zmianie ustawy o rzemiośle. Art. 1 Projekt USTAWA z dnia... r. o zmianie ustawy o rzemiośle Art. 1 W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U.02.112.979, zm.: Dz.U.03.137.1304) wprowadza się następujące zmiany: 1) Art. 1 i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle. (Dz. U.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle. (Dz. U. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle. (Dz. U. Nr 112, poz. 979) 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle (druk nr 1098)

do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle (druk nr 1098) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle (druk nr 1098) USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. O RZEMIOŚLE

Bardziej szczegółowo

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 1 I. Proces szkolenia uczniów młodocianych pracowników, II. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 2 Zgodnie z ustawą: Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w rzemiośle

Kształcenie zawodowe w rzemiośle Konferencja dla doradców zawodowych Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Kształcenie zawodowe w rzemiośle Jolanta Kosakowska Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLUBÓW SPORTOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Klubów Sportowych zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 17 poz. 92 USTAWA. z dnia 22 marca 1989 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 17 poz. 92 USTAWA. z dnia 22 marca 1989 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 1989 Nr 17 poz. 92 USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182, 1782, z 2016 r. poz. 64. o rzemiośle Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Protetyki Słuchu. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Protetyki Słuchu. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE STATUT Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Protetyki Słuchu Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Ogólnopolski Związek Pracodawców Protetyki Słuchu z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.02.112.979 j.t. pokaŝ informacje o zmianach (2) ukryj informacje o zmianach (2) 2003.08.21 zm. Dz.U.2003.137.1304 art. 4 art. 2009.02.01 zm. Dz.U.2009.6.33 3 USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski

Samorząd gospodarczy. dr Karol Dąbrowski Samorząd gospodarczy wykład nr 4 i 5: - instytucje samorządu gospodarczego na ziemiach polskich - zadania samorządu gospodarczego - geneza i ewolucja samorządu gospodarczego w Europie - modele izb handlowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

STATUT ORGANIZACJI PRACODAWCÓW LUBELSZCZYZNY LEWIATAN

STATUT ORGANIZACJI PRACODAWCÓW LUBELSZCZYZNY LEWIATAN STATUT ORGANIZACJI PRACODAWCÓW LUBELSZCZYZNY LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja Pracodawców o nazwie Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan, zwana dalej Organizacją, jest dobrowolną, samorządną

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Informacja o mikro- i małych przedsiębiorstwach

Informacja o mikro- i małych przedsiębiorstwach Warszawa, dnia 15 kwietnia 2010 r. Informacja o mikro- i małych przedsiębiorstwach I. Dane statystyczne Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób). Liczba na koniec 2008 r. 1.787.909, w tym: jednoosobowych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/456/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/456/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/456/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji z Gdańsk 2016 na: Instytut Kultury Miejskiej oraz zmiany statutu stanowiącego załącznik do niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Dialog Społeczny

Regionalny Dialog Społeczny Regionalny Dialog Społeczny Władze lokalne i regionalne reprezentujące administrację samorządową podejmują dziś istotne decyzje silnie wpływające na rozwój gospodarczy. Dlatego też ważne jest rozwianie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

STATUT O ś r o d k a D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i Stowarzyszenia Wspólnota Polska

STATUT O ś r o d k a D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i Stowarzyszenia Wspólnota Polska STATUT O ś r o d k a D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i Stowarzyszenia Wspólnota Polska Projekt statutu przyjęto uchwałą Zarządu Krajowego - Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

STATUT FEDERACJI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT FEDERACJI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH Załącznik Nr 1 do statutu Federacji Przedsiębiorstw Społecznych Pakiet wsparcia dla Członków Zwyczajnych Federacji Przedsiębiorstw Społecznych. W Związku z opłacaniem abonamentu w 2014 roku każdy z Członków

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy zmieniającej ustawę o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawę o społeczno-zawodowych organizacjach rolników ma na celu stworzenie możliwości przekazania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe Związki zawodowe Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Cechy związków zawodowych DOBROWOLNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok Nazwa fundacji: Fundacja na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA Siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

Działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu.

Działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych opierają się na zapisach niniejszego Regulaminu. REGULAMIN SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Preambuła Działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.przywołując

Bardziej szczegółowo

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi:

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: a) ochrona praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU w sprawie: Regulaminu funkcjonowania jednostek organizacyjnych Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UMOWA POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W RAMACH Klastra Turystycznego Mikroregionu Dolina Strugu obejmującego gospodarstwa agroturystyczne na terenie Doliny Strugu Mając na uwadze potencjał branży turystycznej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

STATUT Regionalnego Stowarzyszenia Wodociągowego z siedzibą w Olsztynie (tekst jednolity na dzień 5.04.2013 r.)

STATUT Regionalnego Stowarzyszenia Wodociągowego z siedzibą w Olsztynie (tekst jednolity na dzień 5.04.2013 r.) Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe 10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a tel.: (089)532-79-44, fax (089)533-41-41 e-mail: rsw@poczta.internetdsl.pl www.pwik.olsztyn.pl STATUT Regionalnego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cel i zadania Trójstronnej Komisji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT. STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU W STRZELCACH OPOLSKICH, zwanym również dalej jako Centrum lub SCOB, z dnia 31.11.2014r.

STATUT. STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU W STRZELCACH OPOLSKICH, zwanym również dalej jako Centrum lub SCOB, z dnia 31.11.2014r. STATUT STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU W STRZELCACH OPOLSKICH, zwanym również dalej jako Centrum lub SCOB, z dnia 31.11.2014r. Tekst jednolity podjęty przez właściciela firmy Marcin Rękawek, będącej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

1. reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych pracodawców;

1. reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych pracodawców; STATUT POLSKIEJ FEDERACJI PRACODAWCÓW PRYWATNYCH OCHRONY ZDROWIA POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. 1. Polska Federacja Pracodawców Prywatnych Ochrony Zdrowia, zwana dalej Federacją, jest organizacją pracodawców

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

STATUT - Fundacja Strefa Działania

STATUT - Fundacja Strefa Działania STATUT - Fundacja Strefa Działania I. Postanowienia ogólne: 1 1. Gabriela Dudzińska, zwana dalej Fundatorem, ustanowiła aktem notarialnym, spisanym w dniu 20.12.2011 r. przed notariuszem Bartoszem Masternakiem

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej jest autonomicznym podmiotem działającym na rzecz integracji i rozwoju pomocy społecznej.

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ i ODBIORCÓW ENERGII

STATUT IZBY ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ i ODBIORCÓW ENERGII STATUT IZBY ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ i ODBIORCÓW ENERGII I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych

Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych Porozumienie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych 1. Postanowienia ogólne 1. Powstanie Lokalnej Sieci Organizacji Pozarządowych, zwanej dalej Siecią jest konsekwencją działań projektu Osiemnastka w

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku Pakiet usług Regionalnej Izby Gospodarczej w 2013 roku GWARANTOWANY PAKIET USŁUG DOSTĘPNY TYLKO DLA FIRM CZŁONKOWSKICH Udział w spotkaniu inicjującym współpracę z Izbą połączonym z prezentacją działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW SEKTORA KOSMICZNEGO. Rozdział 1. Przepisy ogólne

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW SEKTORA KOSMICZNEGO. Rozdział 1. Przepisy ogólne STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW SEKTORA KOSMICZNEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Organizacja nosi nazwę Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, dalej zwana: Związkiem. 2. Nazwa Związku w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r.

Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r. Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w rzemiośle Walidowany i unowocześniany przez stulecia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza. 17 stycznia 2011

Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza. 17 stycznia 2011 Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza 17 stycznia 2011 Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza powstała w 1992 roku jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy zrzeszonych w niej polskich i

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR STATUT

Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR STATUT Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR STATUT 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZ DOM - RZESZÓW"

STATUT STOWARZYSZENIA NASZ DOM - RZESZÓW STATUT STOWARZYSZENIA NASZ DOM - RZESZÓW" Rozdział I 1 2 1. Stowarzyszenie Nasz Dom - Rzeszów" jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem powołanym dla celów niezarobkowych. 2. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1. STATUT KONFEDERACJI LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. 1. Konfederacja Lewiatan, zwana dalej Konfederacją, jest organizacją pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo