UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu r. pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy:"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu r. pomiędzy: 1.Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwanym dalej,,zamawiającym reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym dalej,,wykonawcą reprezentowanym przez:... o następującej treści: 1 1. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro pn Organizacja i przeprowadzenie dwudniowej imprezy plenerowej w formie pikniku lotniczego na terenie miasta Płocka w dniach sierpnia 2015 pod nazwą VII PŁOCKI PIKNIK LOTNICZY Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia pikniku lotniczego pod nazwą VII PŁOCKI PIKNIK LOTNICZY. 2. Na przedmiot umowy, określony w ust. 1, składa się zakres rzeczowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która wraz z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 2

2 1) opracowanie szczegółowego programu imprezy z uwzględnieniem programu pokazów lotniczych 14 dni od daty podpisania umowy; 2) opracowanie projektu plakatów promocyjnych, billboardów i innych materiałów poligraficznych oraz przekazanie ich do akceptacji Zamawiającego, uruchomienie wraz z prowadzeniem profilu na portalu Facebook i strony internetowej poświęconej imprezie 21 dni od daty podpisania umowy; 3) uzyskanie zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego na przeprowadzenie pokazu lotniczego oraz wszelkich zgód, koniecznych do przeprowadzenia przedmiotowj Imprezy, których obowiązek uzyskania wynika z treści rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych oraz ustawy Prawo lotnicze (Dz.U. Z 2012 r. poz. 933, z późn. zm) oraz uzyskanie zgody na organizację imprezy masowej oraz innych wymaganych przy organizacji Imprezy do 28 lipca 2015 roku r.; 4) opracowanie i złożenie raportu częściowego z realizacji zamówienia do dnia 30 lipca 2015 roku 5) rozpoczęcie kampanii billboardowej i plakatowej od 1 sierpnia 2015r.; 6) zorganizowanie konferencji prasowej do 19 sierpnia 2015 r. Termin konferencji zostanie ustalony z Zamawiającym. 7) rozpoczęcie promocji internetowej od 1 sierpnia 2015 r.; 8) przeprowadzenie imprezy sierpnia 2015 r.; 9) opracowanie raportu końcowego z realizacji zamówienia do 16 października 2015 r. 2. Odbiór przez Zamawiającego poszczególnych prac, określonych w ust. 1 pkt 1) i 2) następuje w terminie 5 dni od daty przedstawienia materiałów do zaakceptowania. Zamawiający zobowiązany jest w tym czasie dokonać na piśmie lub drogą elektroniczną akceptacji lub wskazać wady przedmiotu umowy, wyznaczając termin ich usunięcia. 3. Zamawiający dokona akceptacji raportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) bądź wskaże na piśmie wady raportu, wyznaczając termin ich usunięcia w terminie 7 dni od daty jego przedstawienia. Zaakceptowany przez Dyrektora Wydziału Promocji i Informacji raport częściowy stanowić będzie podstawę do wystawienia częściowej faktury VAT. Powyższy raport zawierać będzie sprawozdanie z realizacji umowy w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1)-3) wraz z załączeniem kopii uzyskanych zgód, o których mowaw ust. 1 pkt 3).

3 Wykonawca sporządzi raport zgodnie z wytycznymi Opisu przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający dokona akceptacji raportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9) bądź wskaże na piśmie wady raportu, wyznaczając termin ich usunięcia w terminie 7 dni od daty jego przedstawienia. Zaakceptowany przez Dyrektora Wydziału Promocji i Informacji raport końcowy stanowić będzie podstawę do wystawienia końcowej faktury VAT. Powyższy raport zawierać będzie sprawozdanie z realizacji całości przedmiotu umowy. Wykonawca sporządzi raport zgodnie z wytycznymi Opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Wykonawca jest zobowiązany ściśle współpracować z Zamawiającym, uwzględniać jego wytyczne i uwagi na etapie realizacji przedmiotu umowy oraz udzielać wszelkich informacji o postępie prac. Uzgodniony z Zamawiającym i zaakcpetowany przez niego przedmiot umowy nie będzie podlegał jakimkolwiek zmianom przez Wykonawcę, bez dodatkowej zgody Zamawiającego. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczenia OC w terminie do dnia 30 lipca 2015 roku. Polisa OC spełniać będzie wszystkie wymagania zawarte w Dziale II SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia, pkt. II Obowiązki Wykonawcy pkt Tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę zł brutto w tym podatek VAT 2. Powyższe wynagodzenie Zamawiający wypłaci w dwóch transzach: 1) I transza w wysokości 30 % wynagrodzenia wynikającego z 4 ust. 1 płatna po zaakceptowniu przez Zamawiającego raportu częściowego, o którym mowa w 2 ust. 3 w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej,

4 2) II transza w wysokości 70 % wynagrodzenia wynikającego z 4 ust. 1 płatna po wykonaniu całości przedmiotu umowy oraz zaakceptowaniu raportu końcowego, o którym mowa w 2 ust. 4 w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymogów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, a także inne niezbędne koszty wymagane do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy. 4. Należności, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) będą uregulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wykoanwac wystawi faktury na: Gmina Miasto Płock, Plac Stary Rynek 1, Płock, NIP Wykonawca wskaże na fakturze numer umowy według centarlanego rejestru umów Urzędu Miasta Płocka 5 1. Jeżeli z powodu nieodpowiednich warunków atmosferycznych, zaistnieje konieczność odwołania imprezy w całości lub części, Zamawiający zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia odpowiadającą poniesionym przez Wykonawcę, udokumentowanym kosztom. 2. W przypadku zaistnienia innych niż wymienione w ust. 1 zdarzeń losowych, w szczególności dotyczących występujących artystów i załóg biorących udział w pokazach lotniczych, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia zmian w scenariuszu imprezy z Zamawiającym i uzyskania zgody Zamawiającego na wprowadzenie innych artystów lub załóg o porównywalnej randze. 3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy wobec drugiej strony w przypadku zaistnienia siły wyższej. 4. Za przypadek siły wyższej będzie uważana sytuacja, w której wykonanie zobowiązania strony stało się niemozliwe na skutek okoliczności (których nie można było przewidzieć lub im zapobiec), za które żadna ze stron nie ponosi

5 odpowiedzialności, w szczególności: wojna, pożar, powódź, strajk, wypadek lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło zagrożenie życia lub zdrowia osób, w szczególności realizujących niniejszą umowę, czy też uszkodzenie lub kradzież ruchomości wykorzystywanych do realizacji Umowy, a także zakazy, nakazy bądź inne ograniczenia nałożone na Wykonawcę przez władze państwowe, zmiany przepisów prawa uniemożliwiające wykonanie zobowiązań przez Wykonawcę, bądź powodujące, że ich wykonanie wiązałoby się z rażąco wysokimi kosztami, jak również wszelkie inne kataklizmy naturalne. 5. Jeżeli na skutek zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca nie będzie mógł zagwarantować organizacji Imprezy w ustalonym między Stronami terminie, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego. 6. Jeżeli z powodu zaistnienia siły wyższej, zaistnieje konieczność odwołania imprezy w całości lub części, Zamawiający zapłaci Wykonawcy część wynagrodzenia odpowiadającą poniesionym przez Wykonawcę, udokumentowanym kosztom Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 1) opóźnienia w dostarczeniu programu imprezy, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt. 1) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, oraz 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w 4 ust. 1 w za każdy dzień opóźnienia w usunięciu jego wad ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego. 2) opóźnienia w dostarczeniu projektu materiałów promocyjnych oraz w realizacji prac, o których mowa w 2 ust. 1 pkt. 2) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia oraz 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w 4 ust. 1 w za każdy dzień opóźnienia w usunięciu jego wad ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego. 3) opóźnienia w dostarczeniu raportu częściowego, o których mowa w 2 ust. 1 pkt. 4) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym

6 mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia oraz 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w 4 ust. 1 w za każdy dzień opóźnienia w usunięciu jego wad ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego, 4) opóźnienia w dostarczeniu kopii polisy OC, o której mowa w 3 ust. 4 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 5) opóźnienia w dostarczeniu raportu końcowego, o których mowa w 2 ust. 1 pkt. 9) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia oraz 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w 4 ust. 1 w za każdy dzień opóźnienia w usunięciu jego wad ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego, 6) opóźnienie w dostarczeniu uprawnień, o których mowa w 9 ust 6 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 7) za każdy przypadek stwierdzenia, że Wykonawca z przyczyn jego dotyczących nie wykonał lub nienależycie wykonał którykolwiek z obowiązków umowy ( zawartych w Dziale II SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia, pkt. II Obowiązki Wykonawcy ) w wysokości 5 % ceny brutto określonej w 4 pkt. 1 za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 8) niewykonania zamówienia w zakresie określonym w 2 ust. 1 pkt 8); z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości ,00 zł. 9) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w szczególności w przypadkach określonych w 7, choć nie wyłącznie) - w wysokości ,00 zł. 2. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 4 ust Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku gdy:

7 1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy, 3) nastąpi ponad 7 dniowe opóźnienie w przedłożeniu raportu częściowego, o którym mowa w 2 ust 1 pkt 4) 4) nastąpi ponad 7 dniowe opóźnienie w przedłożeniu kopii polisy OC, o której mowa w 3 ust 4 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1)-4). 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy nie doszło do realizacji umowy z winy Zamawiającego. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie. 5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po dokonaniu przez Zamawiającego wypłaty pierwszej transzy wynagrodzenia, bądź w przypadku niewykonania zamówienia w zakresie określonym w 2 ust. 1 pkt 8) Wykonawca zwraca wypłacone 30% wynagrodzenia Zamawiającemu W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy Funkcję Dyrektora Pokazu Lotniczego pełnić będzie Funkcję Kierownika Programu Pokazu Lotniczego pełnić będzie Funkcję Kierownika Lotów pełnic będzie -...

8 4. Funkcję Kierownika Skoków pełnic będzie Funkcję Komentatora Pokazów Lotniczych pełnić będzie Wykonawca dostarczy stosowne uprawnienia powyższych osób w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian: a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej min.: działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę c) terminu w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie Imprezy, d) zmiany osób wymienionych w 9 biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmian może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. 11 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka dostępnymi na stronie

9 12 W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia roku - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy. 13 Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 14 Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Sporządziła: Anna Koperska

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013 DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR...../.../Z/.../2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Andrzeja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

U M O W A NR... a.. NIP., REGON. Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo