RUCH WNICZY W LICZBACH CH LIII:2007 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RUCH WNICZY W LICZBACH CH LIII:2007 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2008. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 0511-1196"

Transkrypt

1 ISSN RUCH WYDAWNICZY WNICZY W LICZBACH CH LIII: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 53: S.122 Warszawa 2008 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw

2 BIBLIOTEKA NARODOWA ZAK AD STATYSTYKI WYDAWNICTW RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH L III: POLISH PUBLISHING IN FIGURES WARSZAWA 2008 BIBLIOTEKA NARODOWA

3 Opracowano w Zak³adzie Statystyki Wydawnictw Prepared by the Department of Publication Statistics Krystyna Bañkowska-Bober (redaktor editor) Magdalena Brodowska-Wasiak, Lilianna G³ogowska, Anna Grzeszkowska, Maciej Koperski, Anna Seroka, Adam Sikorski, Agnieszka Wo³yniec-Organiœciak BIBLIOTEKA NARODOWA WARSZAWA 2008 Nak³ad 250 egz. Opracowanie i druk: Wydawnictwo BN, al. Niepodleg³oœci 213, Warszawa Printed in Poland Wszystkie prawa zastrze one

4 INTRODUCTORY NOTES 5 UWAGI WSTÊPNE Polska statystyka wydawnictw opracowywana jest w Zak³adzie Statystyki Wydawnictw Biblioteki Narodowej na podstawie porozumienia zawartego z G³ównym Urzêdem Statystycznym w 1955 roku. Piêædziesi¹ty trzeci rocznik Ruchu Wydawniczego w Liczbach Polish Publishing in Figures przedstawia dane dotycz¹ce wydawnictw opublikowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku. Materia³em dla statystyki jest nadsy³any do Biblioteki Narodowej egzemplarz obowi¹zkowy druków (bez wzglêdu na to, jak¹ technik¹ zosta³y powielone), opublikowanych przez wydawców maj¹cych swoj¹ siedzibê na terenie kraju. W statystyce ujmuje siê te wydawnictwa nieperiodyczne, które zarejestrowane zosta³y w bie ¹cej bibliografii narodowej Przewodniku Bibliograficznym. Urzêdowym Wykazie Druków Wydanych w RP. Wydawnictwa periodyczne (gazety i czasopisma) opracowywane s¹ bezpoœrednio na podstawie kolejnych zeszytów nadsy³anych jako egzemplarz obowi¹zkowy. W roku sprawozdawczym ujêto w statystyce wydawnictwa zarejestrowane w Przewodniku Bibliograficznym w numerach 1-52, oraz w piêciu numerach dodatkowych. Stosowany w roczniku podzia³ na wydawnictwa nieperiodyczne i periodyczne jest zgodny z zaleceniami UNESCO dotycz¹cymi statystyki wydawnictw, oraz z norm¹ europejsk¹ ISO 9707:1994. Zgodnie z tymi zasadami, do wydawnictw nieperiodycznych wlicza siê wszystkie wydawnictwa zwarte oraz ca³oœci w seriach wydawniczych, do periodyków wydawnictwa ci¹g³e tj. gazety, czasopisma z rocznikami w³¹cznie, oraz w wiêkszoœci wydawnictwa zbiorowe. Jedynie w zestawieniach retrospektywnych, z uwagi na ówczesne kryteria statystyki wydawnictw, w danych do roku 1965 roczniki i wydawnictwa zbiorowe ujmowane s¹ ³¹cznie z wydawnictwami nieperiodycznymi. Nale y przypomnieæ, e ksi¹ ki prezentowane w danym roku sprawozdawczym, to pozycje og³oszone w Przewodniku Bibliograficznym i ich liczba mo e siê ró niæ od liczby tytu³ów wydanych w okresie od stycznia do grudnia przez poszczególnych wydawców. Ruch Wydawniczy w Liczbach nie mo e s³u yæ jako podstawa do analizy produkcji poszczególnych oficyn w omawianym roku, a zawarte w nim dane s¹ podstaw¹ analiz produkcji wydawniczej w okresach d³u szych. Nadal nie najlepiej uk³ada siê wspó³praca z wieloma wydawcami w zakresie przekazywania informacji na temat wysokoœci nak³adu poszczególnych tytu³ów, co niejednokrotnie zmusza nas do stosowania danych szacunkowych. W celu umo liwienia porównywalnoœci z latami poprzednimi, w uk³adzie rocznika nie wprowadzono zmian. Dla utrzymania powy szej zasady, równie w poszczególnych tablicach zachowany zosta³ uk³ad umo liwiaj¹cy dokonywanie d³ugookresowych analiz. I tak, w tablicach wed³ug wydawców nadal zachowany jest podzia³ na instytucje wydawnicze, oraz inne instytucje i organizacje, chocia znaczna liczba podmiotów zaliczanych do drugiej grupy to obecnie w pe³ni samodzielni, profesjonalni edytorzy. Podstawowym kryterium jest w tym przypadku przeznaczenie czytelnicze i zachowanie podzia³u na produkcjê dla ogó³u odbiorców i wydawnictwa specjalistyczne. Tablice wed³ug miejsca wydania, dostosowane do obowi¹zuj¹cego podzia³u administracyjnego, skonstruowane zosta³y w sposób umo liwiaj¹cy porównywalnoœæ produkcji wydawniczej w oœrodkach akademickich w okresach wieloletnich. W roku bie ¹cym, w stosunku do roku poprzedniego, zwiêkszy³a siê liczba zarejestrowanych ksi¹ ek, zmniejszy³ siê jednak ich ogólny nak³ad. Zwiêkszy³a siê te liczba tytu- ³ów gazet i czasopism, których nak³ad jednorazowy nieznacznie wzrós³. W bibliografii narodowej za rok og³oszono ksi¹ ek odpowiadaj¹cych kryteriom przyjêtym w statystyce produkcji wydawniczej, w nak³adzie ,5 tys. egzemplarzy. Na liczbê tê sk³ada siê 9049 tytu³ów prac naukowych (6265,3 tys. egz.), 1613 podrêczników szkó³ wy szych (1342,3 tys. egz.), 1040 publikacji zawodowych (1695,7 tys. egz.), 1263 podrêczniki szkolne (17 361,2 tys. egz.), 6927 ksi¹ ek popularnych-ogólnych (25 736,4 tys. egz.), 3909 pozycji literatury piêknej dla doros³ych (17 268,0 tys. egz.) i 1425 literatury piêknej dla dzieci i m³odzie y (7854,6 tys. egz.) Udzia³ tytu³ów poszczególnych typów wydawnictw w ca³ej produkcji wydawniczej przedstawia siê podobnie jak w latach poprzednich, chocia nastêpuj¹ w nim pewne niewielkie przesuniêcia. Najwiêksza czêœæ rynku to nadal ksi¹ ki naukowe (35,9%), nastêpnie popularne-ogólne (27,5%) i kolejno: literatura piêkna dla doros³ych (15,5%), podrêczniki akademickie (6,4%), literatura dla dzieci i m³odzie y (5,6%), podrêczniki szkolne (5,0%) i ksi¹ ki zawodowe (4,1%). Inaczej, co zrozumia³e, uk³ada siê udzia³ nak³adów poszczególnych typów publikacji. Najwiêkszy odsetek nak³a-

5 6 UWAGI WSTÊPNE dów, powy ej trzydziestu procent, przypada na wydawnictwa popularne-ogólne (33,2%), powy ej dwudziestu na podrêczniki szkolne (22,4%) i literaturê piêkn¹ dla doros³ych (22,3%). Dziesiêæ procent stanowi literatura dla dzieci i m³odzie y (10,1%), poni ej tego progu znajduj¹ siê wydawnictwa naukowe (8,1%), zawodowe (2,2%) i podrêczniki akademickie (1,7%). O ile zmiany udzia³u tytu³ów poszczególnych typów wydawnictw w produkcji ogó³em wahaj¹ siê w granicach 2 punktów procentowych, to nak³ady zmieniaj¹ siê bardziej, jak to ma miejsce w przypadku wydawnictw popularnychogólnych, nawet o nieomal 6 punktów (5,8). W bie ¹cym roku spad³, i tak ju niski, przeciêtny nak³ad publikacji zwartych i wynosi 3,1 tys. egzemplarzy. Najwiêksze s¹ œrednie nak³ady podrêczników szkolnych 13,7 tysiêcy egzemplarzy, literatura piêkna dla dzieci to œrednio 5,5 tys. egz., literatura piêkna dla doros³ych 4,4 tys. egz., ksi¹ ki popularne ogólne 3,7 tys. egz., publikacje zawodowe 1,6 tys. egz., podrêczniki akademickie 0,8 tys. egz. i wreszcie publikacje naukowe 0,7 tysiêcy egzemplarzy. Przeciêtne nak³ady ksi¹ ek zarejestrowanych w roku na tle trzech okresów piêcioletnich: , i oraz roku 2006 w uk³adzie wed³ug typów przedstawione s¹ w poni szej tabeli. Ksi¹ ki wed³ug typów œrednie w latach Tabela 1. Lata Naukowe Podrêczniki szkó³ wy szych Tytu³y Zawodowe Podrêczniki szkolne Nak³ad w tysi¹cach egzemplarzy Popularne ogólne Literatura piêkna dla doros³ych Literatura piêkna dla dzieci i m³odzie y Przeciêtny nak³ad jednego tytu³u (w tys. egz.) ,1 1,1 1,2 4,3 53,8 10,6 17,1 19, ,0 1,0 1,1 2,6 25,4 4,9 7,4 7, ,8 0,8 0,9 2,3 17,2 3,4 6,5 7, ,2 0,7 0,8 2,0 14,6 3,5 5,3 7,5 3,1 0,7 0,8 1,6 13,7 3,7 4,4 5,5 Jak ju wspomniano, w otwieraj¹cej publikacjê tablicy przedstawiaj¹cej wydawnictwa nieperiodyczne wed³ug wydawców zachowany zosta³ dotychczasowy podzia³ na instytucje wydawnicze oraz inne instytucje i organizacje. O ile w poprzednim dziesiêcioleciu rozk³ad produkcji pomiêdzy te dwie kategorie wydawców ulega³ du ym wahaniom (w r by³o to 45% : 55%, w % : 50%, a w % : 34%), to od roku 2000 proporcje pomiêdzy tymi dwoma kategoriami wydawców utrzymuj¹ siê na bardzo zrównowa onym poziomie. Tytu³y wydane przez instytucje wydawnicze to œrednio 65%, a wydane przez inne instytucje i organizacje 35% ca³ej produkcji. Nak³ady to odpowiednio 93% i 7%. W czêœci pierwszej tablicy wed³ug wydawców indywidualnie pokazane zosta³y tylko te oficyny, które w bibliografii narodowej mia³y zarejestrowane 49 i wiêcej tytu³ów. Tak jak w latach poprzednich najwiêksz¹ liczbê zarejestrowanych tytu³ów (522) maj¹ Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Nastêpne to Œwiat Ksi¹ ki (348) i Helion (315), Egmont (294), Jednoœæ (290), Wolters Kluwer (273), Bellona (258), Prószyñski (257), C.H. Beck (249), Zielona Sowa (241), Amber (232), PWN Wydawnictwo Szkolne (229) i PWN Wydawnictwo Naukowe (208). Sto wydañ i wiêcej ma 22 wydawców. Rozk³ad produkcji wydawniczej wed³ug miejsca wydania nie uleg³ w omawianym roku szczególnym zmianom. Wiêkszoœæ produkcji skupia siê w centrach akademickich. Tradycyjnie najwiêksza jest produkcja w województwie mazowieckim, ze wzglêdu na ulokowanie tutaj obok wielu wy szych uczelni, instytutów, administracji centralnej oraz szeregu organizacji i stowarzyszeñ. Procentowy rozk³ad produkcji wed³ug kryterium miejsca wydania w roku jest bardzo zbli ony do rozk³adu za okres od roku 1999, czyli od roku, w którym w roczniku zastosowano nowy podzia³ administracyjny, do roku bie ¹cego. W roku w województwie mazowieckim wydano 41,5% ksi¹ ek (w latach

6 INTRODUCTORY NOTES œrednio 41,7%). Na drugim miejscu plasuje siê województwo ma³opolskie 12,9% (13,6%) i kolejno: œl¹skie 8,7% (7,3%), wielkopolskie 6,6% (7,1%), dolnoœl¹skie 5,5% (5,3%), kujawsko-pomorskie 3,7% (4,0%), pomorskie 3,7% (3,7%), lubelskie 3,4% (3,5%), œwiêtokrzyskie 3,0% (2,4%), ³ódzkie 2,7% (2,8%), podkarpackie 2,0% (2,0%), podlaskie 1,7% (1,8%), zachodniopomorskie 1,6% (1,7%), warmiñsko-mazurskie 1,4% (1,3%), opolskie 0,9% (0,9%) i lubuskie 0,7% (0,9%). Taki stabilny rozk³ad produkcji dowodzi, e powstawanie w ró nych regionach polski nowych uczelni, oœrodków kultury, fundacji itp. nie koniecznie przek³ada siê na aktywnoœæ wydawnicz¹. W uk³adzie produkcji wed³ug treœci analizowanym rok do roku najwiêkszy wzrost w liczbach bezwzglêdnych (552 tytu³y) odnotowany zosta³ dla tekstów literackich. Znacz¹cy wzrost mia³ miejsce w grupie pozycji z zakresu historii i biografii (209), geografii (184), polityki i ekonomii (142) oraz filozofii i psychologii (129). Istotne spadki liczby tytu³ów zarejestrowano w wydawnictwach z zakresu in ynierii, techniki, przemys³u, handlu i rzemios³a (246), nauk medycznych i zdrowia publicznego (141), matematyki (119), zarz¹dzania, administracji i organizacji (115). Procentowo teksty literackie to 111,5% wartoœci roku ubieg³ego, natomiast geografia 133,0%, sztuki plastyczne 123,5%, socjologia i statystyka 119,0, a filozofia i psychologia 118,1%. W stosunku do roku ubieg³ego o 543 tytu³y zwiêkszy³a siê liczba wszystkich ksi¹ ek t³umaczonych (z polskiego, na polski i z obcego na obcy). Jest to 26,5% ca³ej produkcji wydawniczej ( w roku ,0%). Struktura tych t³umaczeñ w podziale wed³ug typów przedstawia siê nastêpuj¹co: ksi¹ ki naukowe 14,8% (w roku ,7%), podrêczniki akademickie 2,0% (1,8%), zawodowe 2,1% (2,3%), podrêczniki szkolne 0,4% (0,5%), popularne ogólne 42,5% (41,1%), literatura piêkna dla doros³ych 26,1% (25,5%) i literatura dla dzieci i m³odzie y 12,1% (9,1%). T³umaczenia na polski to 5927 tytu³ów (w roku ). Nieomal 84% stanowi¹ t³umaczenia z czterech jêzyków angielskiego, niemieckiego, francuskiego i w³oskiego. T³umaczenia z jêzyka angielskiego to 57,8%, z niemieckiego 13,3%, z francuskiego 7,4% i z w³oskiego 5,2%. Literatura piêkna stanowi 41,4% wszystkich pozycji t³umaczonych na polski (wartoœæ ta jest tylko nieznacznie ni sza od œredniej za ostatnie piêæ lat wynosz¹cej 42,8%). A 65,5% to przek³ady z angielskiego, 9,5% z niemieckiego, 6,7% z francuskiego, 3,5% z w³oskiego, 2,9% ze szwedzkiego i 1,8% z rosyjskiego. Wszystkie pozosta³e jêzyki to zaledwie 7,2%. Druga czêœæ rocznika zawiera dane dotycz¹ce produkcji gazet i czasopism. W tablicach omawiaj¹cych wszystkie wydawnictwa periodyczne stosuje siê dwa podstawowe podzia³y wed³ug czêstotliwoœci i wed³ug typów. Podzia³ wed³ug czêstotliwoœci zawiera: dzienniki (wydawane 7-4 i 3-2 razy w tygodniu) tygodniki, dwutygodniki, miesiêczniki, dwumiesiêczniki, kwartalniki, pó³roczniki, roczniki i tytu³y ukazuj¹ce siê nieregularnie. Typy wydawnictw periodycznych to: gazety informacji ogólnej oraz czasopisma naukowe, zawodowe, informacyjne, ogólne, m³odzie owe i dzieciêce, urzêdowe, oficjalne i dla odbiorcy zagranicznego. W roku nast¹pi³ wzrost liczby tytu³ów wydawnictw periodycznych. W roku 2006 by³o 6 759, w obecnym pozycji (wzrost o 189). Od roku 1990 do roku 2005 liczba wydawnictw periodycznych wzros³a ponad dwukrotnie. Wzrost ten nastêpowa³ równomiernie o ponad tysi¹c tytu³ów w ka dym piêcioleciu. W roku 1990 by³o to tytu³ów, w , i w roku Liczby pozycji w roku 2006 i 6948 w nie pozwalaj¹ jeszcze na okreœlenie czy powy sza tendencja utrzyma siê w nowym piêcioleciu. Wzrost liczby tytu³ów w uk³adzie wed³ug czêstotliwoœci jest doœæ równomierny. Nawet najwiêksze wzrosty o 77 tytu³ów w grupie kwartalników i o 57 roczników, nie powoduj¹ zmian wymagaj¹cych szczególnej analizy. Kolejny ju rok zmniejsza siê liczba gazet codziennych. Do najwa niejszych wydarzeñ w tym segmencie rynku nale y powstanie 15 paÿdziernika dziennika Polska Tytu³ powsta³ we wspó³pracy z najbardziej presti ow¹ i opiniotwórcz¹ gazet¹ brytyjsk¹ The Times, której logo znajduje siê na jego winiecie. Gazeta opiera siê na redakcji w Warszawie i szeœciu dziennikach regionalnych grupy wydawniczej Polskapresse, które do swoich tytu³ów doda³y nadtytu³ Polska s¹ to: Polska Dziennik Zachodni, Polska G³os Wielkopolski, Polska Dziennik Ba³tycki, Polska Gazeta Krakowska, Polska Dziennik ódzki, Polska Gazeta Wroc³awska. W projekcie uczestniczy te Polska Kurier Lubelski wydawany przez Wydawnictwo Kurier Lubelski. Zjawiskiem, które od kilku lat trwa nieprzerwanie, a po powstaniu Polski nasili³o siê jeszcze bardziej, jest rozwój tygodników lokalnych dodawanych do gazet regionalnych. Powiêkszaj¹c¹ siê grup¹ s¹ te mutacje, czyli czêœci nak³adu ró ni¹ce siê od wydania g³ównego tytu³em, oraz zasiêgiem dystrybucji i czêœci¹ zawartoœci dotycz¹c¹ okreœlonego regionu. Mutacje traktowane s¹ jako wydania niesamoistne i nie s¹ przez nas liczone odrêbnie. W tablicy prezentuj¹cej wszystkie wydawnictwa ci¹g³e wed³ug wydawców, ze wzglêdu na jej objêtoœæ, pokazano te oficyny, które wydawa³y w roku minimum 8 tytu³ów. Powy ej trzydziestu tytu³ów ma jedynie trzech wydawców: Axel Springer, Sigma i Bauer. Kolejnych dziewiêciu wydaje od dwudziestu do dwudziestu dziewiêciu tytu³ów. Podobnie, jak to ma miejsce w odniesieniu do ksi¹ ek, najwiêkszy odsetek tytu³ów gazet i czasopism skupia siê w województwie mazowieckim 37,7%, z tego nieomal 90% (89,8%) tytu³ów wychodzi w Warszawie. Nak³ad jednorazowy pozycji wydanych w mazowieckim to a 68,0% z czego w Warszawie a 97,9%. Przyjmuj¹c, tak jak dla ksi¹ ek, za podstawê rok 1999, w którym po raz pierwszy prezentowane by³y gazety i czasopisma wed³ug nowego podzia³u administracyjnego, obserwujemy, poza niewielkim spadkiem w roku 2000, bardzo równomierny wzrost liczby tytu³ów w kolejnych latach. Przyjmuj¹c rok 1999 za 100,0% w latach kolejnych jest to 99,0%, 104,4%, 110,7%, 112,8%, 116,3%, 120,2%, 120,9% i w roku 124,2%. W bardzo podobny sposób proces

7 8 UWAGI WSTÊPNE ten przebiega w województwie mazowieckim. Przy 100,0% w roku 1999, a w latach kolejnych 101,5%, 103,9%, 110,7%, 107,1%, 111,8%, 114,5%, 116,6% i w ostatnim roku 120,4%. Obok województwa mazowieckiego najwiêkszy udzia³ tytu³ów w ca³ej produkcji maj¹ województwa: ma³opolskie (9,3%), œl¹skie (8,4%), wielkopolskie (8,0%), dolnoœl¹skie (6,1%) i pomorskie (4,7%). Rozk³ad nak³adu jednorazowego w wymienionych województwach jest nieco inny. Kolejno s¹ to dolnoœl¹skie (5,9%), wielkopolskie (5,7%), œl¹skie (4,2%), ma³opolskie (3,4%) i pomorskie (2,1%). Najmniejszy udzia³ w rynku gazet i czasopism maj¹ województwa: œwiêtokrzyskie (1,8%), opolskie (1,7%) i lubuskie (1,6%). W tablicach prezentuj¹cych wy³¹cznie czasopisma (bez gazet informacji ogólnej), najistotniejszy jest podzia³ wed³ug typów i treœci w korelacji z czêstotliwoœci¹. Tabela 2. Czasopisma wed³ug typów Treœæ Tytu³y Nak³ad jednego numeru (w tys. egz.) Lata Lata , , , , ,9 naukowe ,7 778, , , ,6 zawodowe , , , , ,1 informacyjne ,8 575,1 316,0 244,5 305,5 ogólne , , , , ,1 m³odz. i dziec , , , , ,9 urzêdowe ,8 313,3 200,7 219,6 253,2 oficjalne ,0 373,2 819,3 699,6 834,5 dla zagranicy ,2 110,6 79,8 43,5 157,0 Udzia³ w rynku poszczególnych typów czasopism od roku 1990 przedstawiony zosta³ powy ej. W podziale wed³ug treœci w adnym z dzia³ów nie odnotowano znacz¹cych zmian. Zarówno spadki jak i wzrosty rozk³adaj¹ siê doœæ równomiernie od kilku do kilkunastu pozycji. Tablice czêœci retrospektywnej, zawieraj¹ dane dotycz¹ce produkcji wydawniczej ksi¹ ek, gazet i czasopism za okres od 1944 do roku. W tej czêœci rocznika zamieszczono te tablice informuj¹ce o tytu³ach i nak³adach dzie³ pisarzy polskich i obcych, oraz o najczêœciej wydawanych utworach literackich.

8 INTRODUCTORY NOTESNAZWY WYDAWCÓW DO TABL. 1 s i TABL. 27 s NAMES OF PUBLISHERS IN REFERENCE TO TABLES 1 p AND 27 p Adamantan = Wydawnictwo Adamantan Podrêczniki dla szkó³, poradniki dla nauczycieli Text-books for schools, hand books for teachers Aga Press = Agencja Wydawnicza Aga Press S.C. Czasopisma Periodicals Agora = Agora S.A. Czasopisma Periodicals Ag. reklamowe = Agencje reklamowe Advertising agencies Albatros = Wydawnictwo Albatros Andrzej Kury³owicz Literatura piêkna Belles-lettres Amber = Wydawnictwo Amber Sp. z o.o. Literatura piêkna Belles-lettres Arlekin = Wydawnictwo Harlequin Enterprises Sp. z o.o. Literatura piêkna Belles-lettres Ars Politica = Inicjatywa Wydawnicza Ars Politica Sp. z o.o. (wydaw. LPR) Czasopisma lokalne Local periodicals Atut = Oficyna Wydawnicza Atut Wroc³awskie Wydawnictwo Oœwiatowe Literatura regionu, literatura popularnonaukowa Regional literature, popular science AVT Korporacja = AVT Korporacja Sp. z o.o. Czasopisma z zakresu elektroniki, oprogramowania Periodicals on electronics, software Axel Springer = Axel Springer Polska Sp. z o.o. Czasopisma Periodicals Bauer = Wydawnictwo H. Bauer Czasopisma Periodicals Bellona = Dom Wydawniczy Bellona Literatura wojskowa, historia, beletrystyka Military literature, history, fiction Bernardinum = Wydawnictwo Diecezji Pelpliñskiej Bernardinum Religia Religion Biblioteki Libraries Biblos = Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos Religia Religion Borgis = Wydawnictwo Medyczne i Oœwiatowe Borgis Ltd Medycyna Medicine BROG = BROG Media Biznesu Sp. z o.o. (BROG Bichniewicz i Rudnicki) Czasopisma fachowe dla firm Trade journals for business Burda Polska = Burda Polska Sp. z o.o. Czasopisma Periodicals C.H. Beck = Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. Prawo Law Difin = Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o. Prawo, podatki, rachunkowoœæ Law, taxes, book-keeping DiG = Wydawnictwo DiG Ksi¹ ki i czasopisma naukowe Scientific books and periodicals Edipresse = Edipresse Polska S.A. Czasopisma Periodicals Edycja œw. Paw³a = Edycja Œwiêtego Paw³a. Wydawnictwo Towarzystwa Œwiêtego Paw³a Literatura religijna, ksi¹ ki dla dzieci i m³odzie y Religious literature, books for children and youth Egmont = Egmont Polska Sp. z o.o. Literatura piêkna dla dzieci Belles-lettres for children Elamed = PPUH. Wydawnictwo Elamed Czasopisma Periodicals espe =Wydawnictwo espe Literatura religijna Religious literature Fabryka S³ów = Fabryka S³ów Sp. z o.o. Literatura piêkna (fantastyka) Belles-lettres (science fiction, fantasy) Forum = Wydawnictwo Forum Sp. z o.o. Czasopisma i ksi¹ ki z zakresu ekonomi, prawa Periodicals and books on economic, law Fundacje = Foundations Grüner + Jahr Polska = Grüner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. S.K. Czasopisma Periodicals Hearst-Marquard = Hearst-Marquard Publishing Sp. z o.o. Czasopisma Periodicals Helion = Wydawnictwo Helion Sp. z o.o. Informatyka, komputery Informatics, computers IDG Poland = IDG Poland S.A. Czasopisma z zakresu informatyki, komputerów Periodicals on informatics, computers Impuls = Oficyna Wydawnicza Impuls Pedagogika, oœwiata, literatura piêkna Pedagogics, education, belles-lettres Impuls (Bia³ystok) = Wydawnictwo Impuls Ksi¹ ki i czasopisma do nauki jêzyków obcych Books and periodicals for foreign languages Infor = Wydawnictwo Infor Literatura ekonomiczna i gospodarcza, czasopisma Economics and economy literature, periodicals Inne inst. wydaw. = instytucje wydawnicze nie wymienione osobno Publishing houses not mentioned separately Inne szk. wy sze = szko³y wy sze nie wymienione osobno Universities not mentioned separately Inst. naukowe = instytuty naukowe Research institutes Inst. wyznaniowe = instytucje i organizacje wyznaniowe nie wymienione osobno Religious institutions and organizations not mentioned separately Jednoœæ = Wydawnictwo Jednoœæ Sp. z o.o. Religia, filozofia, ksi¹ ki edukacyjne Religious literature, philosophy, educational books Klub dla Ciebie = Bauer Weltbild Media Sp. z o.o., Sp. K. Klub dla Ciebie Poradniki, literatura popularnonaukowa Hand books, popular science Ksi¹ nica = Wydawnictwo Ksi¹ nica Sp. z o.o. Literatura piêkna Belles-lettres Ksiêgarnia Akademicka = Ksiêgarnia Akademicka Sp. z o.o. Literatura naukowa. Historia, prawo, jêzykoznawstwo Scientific literature. History, law, linguistics Ksiêgarnia œw. Wojciecha = Drukarnia i Ksiêgarnia œw. Wojciecha. Dzia³ Wydawniczy Sp. z o.o. Piœmiennictwo religijne Religious literature KUL = Katolicki Uniwersytet Lubelski Catholic University of Lublin

9 10 NAZWY WYDAWCÓW Langenscheidt = Langenscheidt Polska Sp. z o.o. Podrêczniki do nauki jêzyków obcych, s³owniki Text-books for foreign languages, dictionaries LexisNexis = Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Prawo Law Marsza³ek = Wydawnictwo Adam Marsza³ek Wydawnictwa naukowe Scientific publications MEDI PRESS = Wydawnictwo MEDI PRESS Sp. z o.o. Czasopisma medyczne Pediodicals of medicine Media Service Zawada = Media Service Zawada Sp. z o.o. Ksi¹ ki i czasopisma dla dzieci Books and periodicals for children Medical Tribune = Medical Tribune Polska Sp. z o.o. Czasopisma medyczne Medical journals Medycyna Praktyczna = Medycyna Praktyczna S.C. Ksi¹ ki i czasopisma z zakresu medycyny Medical books and periodicals Migut Media Czasopisma z zakresu informatyki, telekomunikacji, motoryzacji Professional journals. Informatics, telecommunication, motorization Miniatura = Wydawnictwo Miniatura Poezja Poetry Motor Presse = Motor Presse Polska Sp. z o.o. Czasopisma Periodicals Multico = Oficyna Wydawnicza Multico Sp. z o.o. Popularnonaukowe, poradniki o tematyce przyrodniczej Popular science, hand books on nature Murator = Wydawnictwo Murator Sp. z o.o. Ksi¹ ki i czasopisma z zakresu budownictwa, architektury Books and journals on building industry, architecture Muza = Muza S.A. Ksi¹ ki popularnonaukowe, literatura piêkna Popular science books, belles-lettres Muzea = Poszczególne muzea Particular museums Nak³ad autora Authors edition Nie wymienione = Wydawca nieznany oraz instytucje nie wymienione osobno Unknown publishers and institutions not mentioned separately NK = Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia Sp. z o.o. Ksi¹ ki i czasopisma dla dzieci i m³odzie y, pedagogika Periodicals and books for children and youth, pedagogy Nowa Era = Wydawnictwo Nowa Era Podrêczniki szkolne, ksi¹ ka edukacyjna school text-books, education-books Olesiejuk = Firma Ksiêgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk. Inwestycje. Sp. z o.o. Literatura piêkna dla dzieci Belles-lettres for children Operon = Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. Podrêczniki szkolne, ksi¹ ki dla nauczyciela Text-books, books for teachers Org. spo³. i polit. = Organizacje spo³eczne o charakterze masowym i polityczne nie wymienione osobno Mass socialorganizations and political organizations not mentioned separately Org. zwi¹zk. i spó³dz. = Organizacje zwi¹zkowe i spó³dzielcze Trade unions and co-operatives Ossolineum = Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich Wydawnictwo Wydawnictwa naukowe, wydawnictwa PAN Scientific publications, publications of the Polish Academy of Sciences Oœr. bad.-rozw. = Oœrodki badawczo-rozwojowe Research and development institutions Oœr. kultury, teatry = Oœrodki kultury, teatry Cultural centres, theatres PAN = Polska Akademia Nauk Polish Academy of Sciences Pascal = Wydawnictwo Pascal Sp. z o.o. Przewodniki, atlasy, albumy Guide-books, atlases, albums Phoenix-Intermedia = Wydawnictwo Phoenix-Intermedia Czasopisma Periodicals Platform Group = Platform Group Sp. z o.o. Czasopisma fachowe Professional journals Polihymnia = Wydawnictwo Polihymnia Sp. z o.o. Literatura religijna, literatura piêkna, wydawnictwa muzyczne i nutowe Religious literature, belles-lettres, music scores, publications music Politechniki = Politechniki nie wymienione osobno Technical Universities not mentioned separately PolskaPresse = Grupa Wydawnicza PolskaPresse Prasa codzienna, ksi¹ ki Newspapers, books Prószyñski i S-ka = Prószyñski i S-ka S.A. Literatura piêkna, czasopisma Belles-lettres, periodicals Przeds. i inst. pañstwowe = Przedsiêbiorstwa i instytucje pañstwowe State enterprises and institutions Publicat = Wydawnictwo Publicat S.A. Poradniki, przewodniki, wydawnictwa albumowe Hand books, guide-books, albums Publikator Prasa fachowa. Budownictwo, mieszkania Professional press. Building, industry, houses PWE = Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Literatura ekonomiczna i gospodarcza Economics and management PWN Wydaw. Naukowe = Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Wydawnictwa naukowe, podrêczniki akademickie, encyklopedie Scientific publications, academic text-books, encyclopaedias PWN Wydaw. Szkolne = Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. Podrêczniki szkolne, ksi¹ ka edukacyjna School text-books, educational books PZWL = Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. Nauki lekarskie Medical sciences Raabe = Wydawnictwo Raabe Sp. z o.o. Czasopisma i publikacje fachowe Periodicals and professional publications Rafael = Dom Wydawniczy Rafael Literatura religijna Religious literature Rea = Wydawnictwo Rea S.J. Podrêczniki szkolne, ksi¹ ka edukacyjna School text-books, education-books Rebis = Dom Wydawniczy Rebis Literatura piêkna Belles-lettres Redakcje = Redakcje czasopism Editorials RM = Wydawnictwo RM Sp. z o.o. Informatyka, poradniki Informatics, handbooks

10 NAMES OF PUBLISHERS 11 Samorz¹dy terytorialne Local governments Siedmioróg = Wydawnictwo Siedmioróg Sp. z o.o. Literatura piêkna dla dzieci i m³odzie y Belles-lettres for children and youth Sigma = Sigma-NOT, Wydawnictwo Czasopism i Ksi¹ ek Technicznych Sp. z o.o. Czasopisma i ksi¹ ki techniczne Technical periodicals and books Software = Software Wydawnictwo Sp. z o.o. Czasopisma z dziedziny informatyki Periodicals on informatics Sonic = Sonic Prasa Dzielnicowa Trójmiasta Redakcja i Wydawnictwo S.C. Gazety i czasopisma Newspapers and periodicals Spó³ki wydaw. = Spó³ki wydawnicze Jointstock publishing companies Stow. zawodowe = Stowarzyszenia zawodowe Professional associations Œwiat Ksi¹ ki = Bertelsmann Publishing Œwiat Ksi¹ ki Sp. z o.o. Literatura piêkna Belles-lettres Termedia = Wydawnictwo Medyczne Termedia Sp. z o.o. Nauki lekarskie Medical sciences Tow. naukowe = Towarzystwa naukowe nie wymienione osobno Learned societies not mentioned separately Trio = Wydawnictwo Trio Literatura naukowa, popularnonaukowa z zakresu historii Scientific and popular science publications on history U. ódz. = Uniwersytet ódzki University of Lodz U. Œl. = Uniwersytet Œl¹ski University of Silesia UAM = Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Adam Mickiewicz University in Poznañ UJ = Uniwersytet Jagielloñski University of Cracow UMCS = Uniwersytet im. Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie Maria Curie-Sk³odowska University in Lublin UNIT = Wydawnictwo Informacje Bran owe UNIT Czasopisma bran owe Trade journals Universitas = Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas Wydawnictwa naukowe Scientific publications Uniwersytety = Uniwersytety nie wymienione osobno Universities not mentioned separately Urzêdy pañstwowe = Centralne i terenowe urzêdy pañstwowe State offices (central, local) UW = Uniwersytet Warszawski University of Warsaw Verlag Dashofer = Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Publikacje i czasopisma fachowe dla firm Publications and trade jurnals for business Via Medica = Wydawnictwo Via Medica S.C. Nauki medyczne, czasopisma Medical sciences, periodicals W.A.B. = Wydawnictwo W.A.B. S.C. Literatura piêkna, popularnonaukowa Belles-lettres, popular science WAM = Wydawnictwo WAM Ksiê y Jezuitów Literatura religijna Religious literature Wiedza i Praktyka = Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Publikacje fachowe z zakresu prawa, zarz¹dzania Professional publications on law, management Wilga = Wydawnictwo Wilga Ksi¹ ka dla dzieci i m³odzie y Books for children and youth WKi = Wydawnictwa Komunikacji i ¹cznoœci Sp. z o.o. Kolejnictwo, technika samochodowa, tele- i radiotechnika, drogi i mosty, lotnictwo Railindustry, automotive technology, tele- and radiotechnics, roads and bridges, aviation WNT = Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Literatura techniczna Technological literature Wolters Kluwer = Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Publikacje prawnicze i ekonomiczne Publications on law and economy WSiP = Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Podrêczniki dla szkó³, poradniki dla nauczycieli Text-books for schools, handbooks for teachers Wydaw. Diecezjalne = Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz Piœmiennictwo religijne Religious literature Wydaw. Dolnoœl¹skie = Wydawnictwo Dolnoœl¹skie Sp. z o.o. Literatura piêkna dla doros³ych, popularnonaukowa Belles- -lettres for adults, popular science publications Wydaw. Literackie = Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o. Literatura piêkna, pamiêtniki, sztuka Belles-lettres, memoirs, art Wydaw. Prasowe = Wydawnictwa Prasowe Gazety i czasopisma Newspapers and other periodicals Wydaw. Salezjañskie = Wydawnictwo Salezjañskie Piœmiennictwo religijne Religious literature Zielona Sowa = Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Literatura piêkna dla m³odzie y, lektury szkolne Belles-lettres for youth, school reading list books Z³ote Myœli = Z³ote Myœli Sp. z o.o. Poradniki Hand books Znak = Spo³eczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o. Piœmiennictwo religijne Religious literature Zw. i org. twórcze i kult. = Zwi¹zki i organizacje twórcze i kulturalne Artistic and cultural associations and organizations

11 12 ZNAKI UMOWNE ZNAKI UMOWNE SYMBOLS USED zjawisko nie wystêpuje magnitude nil; 0 zjawisko wystêpuje w iloœciach mniejszych od po³owy stosowanej jednostki magnitude less than half of unit employed; brak informacji albo brak informacji wiarygodnych data not available or not reliable; ze wzglêdu na uk³ad tablicy wype³nienie rubryki jest niemo liwe lub niecelowe not aplicable.

12 I. KSI KI W BOOKS IN Tabl. 1. Ksi¹ ki wed³ug wydawców Books by publishers Tytu³y Titles Wydawcy a Publishers a 2006 Total Zawodowe Naukowe Podrêczniki szkó³ wy - szych Text- -books for university students dla doros³ych Scientific Professional Podrêczniki szkolne School text- -books Popularne ogólne Popular science Literatura piêkna Belles-lettres for adults dla dzieci i m³odzie y for children and youth Total Instytucje wydawnicze Publishing houses % % 61,5 63,5 38,6 37,3 68,6 93,2 81,0 79,1 93,8 Inne instytucje i organizacje Others % % 38,5 36,5 61,4 62,7 31,4 6,8 19,0 20,9 6,2 1. Adamantam Albatros Amber Arlekin Atut Axel Springer Bellona Bernardinum Biblios C. H. Beck Difin DiG Edycja œw. Paw³a Egmont espe Fabryka S³ów Helion Impuls Jednoœæ Klub dla Ciebie Ksi¹ nica Ksiêgarnia Akademicka Ksiêgarnia œw. Wojciecha Langenscheidt LexisNexis Marsza³ek Miniatura Multico Muza Nasza Ksiêgarnia Nowa Era Olesiejuk Operon Ossolineum Pascal Polihymnia Prószyñski i S-ka Publicat PWE PWN Wydawnictwo Naukowe PWN Wydawnictwo Szkolne PZWL a Pe³ne nazwy wydawców zob. s a Full names of the publishers see p

13 14 KSI KI Tabl. 1. Ksi¹ ki wed³ug wydawców (cd.) Books by publishers (continued) Tytu³y (dok.) Titles (continued) Wydawcy a 2006 Naukowe Podrêczniki szkó³ wy - szych Zawodowe Podrêczniki szkolne Popularne ogólne Literatura piêkna dla doros³ych dla dzieci i m³odzie y 43. Rafael Rea Rebis RM Siedmioróg Sigma Œwiat Ksi¹ ki Trio Universitas W.A.B WAM Wilga WKi WNT Wolters Kluwer WSiP Wydaw. Diecezjalne Wydaw. Dolnoœl¹skie Wydaw. Literackie Wydaw. Salezjañskie Zielona Sowa Z³ote Myœli Znak Inne instytucje wydawnicze Org. spo³. i polit Org. zwi¹zk. i spó³dz Zw. i org. twórcze i kult Stow. zawodowe PAN Inst. naukowe Biblioteki Muzea Oœr. bad.-rozw Tow. naukowe KUL U. ódz U. Œl UAM UJ UMCS UW Inne szko³y wy sze Inst. wyznaniowe Urzêdy pañstwowe Samorz¹dy terytorialne Przeds. i inst. pañstwowe Oœr. kultury, teatry Fundacje Spó³ki Nak³ad autora Nie wymienione a Pe³ne nazwy wydawców zob. s a Full names of the publishers see p

14 BOOKS 15 Tabl. 1. Ksi¹ ki wed³ug wydawców (cd.) Books by publishers (continued) Arkusze druku Sheets Wydawcy a 2006 Naukowe Podrêczniki szkó³ wy - szych Zawodowe Podrêczniki szkolne Popularne ogólne Literatura piêkna dla doros³ych dla dzieci i m³odzie y , , , , , , , , ,9 Instytucje wydawnicze , , , , , , , , ,0 %% 62,5 64,2 44,7 50,2 72,5 95,5 83,9 89,5 95,6 Inne instytucje i organizacje , , , , ,3 803, , ,5 440,9 %% 37,5 35,8 55,3 49,8 27,5 4,5 16,1 10,5 4,4 1. Adamantan ,7 20,7 22,7 479,8 132,5 2. Albatros , ,1 239, ,7 44,6 3. Amber , , , ,6 457,6 4. Arlekin , , ,2 5. Atut , , ,5 152,8 277,2 6. Axel Springer , ,7 7,0 544,1 934,6 7. Bellona , ,5 219,6 29,0 34,3 112, ,6 816,5 41,4 8. Bernardinum ,7 810,5 175,3 10,6 484,0 140,6 9. Biblos , ,8 729,4 88,6 20,0 326,4 5,4 10. C. H. Beck , , , ,9 259,0 41,4 11. Difin , , ,7 606,6 144,4 115,2 23,8 12. DiG , , ,4 62,5 61,5 13. Edycja œw. Paw³a ,4 705,7 85,0 15,3 538,9 35,3 31,2 14. Egmont , ,2 194, ,0 15. espe ,0 574,2 15,3 41,0 447,0 28,9 42,0 16. Fabryka S³ów , , ,7 40,7 17. Helion , , ,8 88,2 488,5 47, , 0 53,3 18. Impuls , , ,1 73,3 235,1 53,9 1,3 19. Jednoœæ , ,4 464,7 368,8 39, ,6 41,4 465,7 20. Klub dla Ciebie , , ,4 132,8 3,5 21. Ksi¹ nica , ,7 282, ,2 22. Ksiêgarnia Akademicka , , ,9 69,2 109,3 23. Ksiêgarnia œw. Wojciecha ,7 747,3 52,1 6,5 111,9 217,9 297,8 52,2 8,9 24. Langenscheidt ,4 997,4 38,6 167,7 787,0 4,1 25. LexisNexis , , , ,9 15,5 3,0 26. Marsza³ek , , ,1 287,7 4,4 402,3 175,2 27. Miniatura ,8 298,9 4,0 64,3 230,6 28. Multico ,8 740,6 728,4 12,2 29. Muza , ,3 8, , ,7 30. Nasza Ksiêgarnia , ,3 44,1 44, ,4 31. Nowa Era ,6 929,8 33,2 266,8 555,3 74,5 32. Olesiejuk , ,3 9,6 42,9 906,5 6,6 249,7 33. Operon ,5 902,7 103,2 799,5 34. Ossolineum , ,5 604,4 107,6 383,2 357,6 53,7 35. Pascal , , ,6 36. Polihymnia ,9 655,2 347,0 4,1 13,6 116,6 123,5 50,4 37. Prószyñski i S-ka , ,5 25, , ,6 63,4 38. Publicat ,6 4,0 984,8 199,9 214,9 39. PWE , ,0 446, ,9 15,1 40. PWN Wydaw. Naukowe , , , ,0 31,8 133, , PWN Wydaw. Szkolne , ,3 391, ,5 129,5 42. PZWL , ,2 940,1 565,9 241,2 43. Rafael ,3 88,6 419,5 30,0 39,2 44. Rea , ,3 115,5 111,2 437, ,5 71,5 5,8 a Pe³ne nazwy wydawców zob s a Full names of the publishers see p

15 16 KSI KI Tabl. 1. Ksi¹ ki wed³ug wydawców (cd.) Books by publishers (continued) Arkusze druku (dok.) Sheets (continued) Wydawcy a 2006 Naukowe Podrêczniki szkó³ wy - szych Zawodowe Podrêczniki szkolne Popularne ogólne Literatura piêkna dla doros³ych dla dzieci i m³odzie y 45. Rebis , ,7 95,1 54,4 80, , ,1 78,1 46. RM ,0 593,6 86,2 3,5 459,2 44,7 47. Siedmioróg ,3 450,0 29,0 55,2 365,8 48. Sigma ,4 550,9 277,2 258,1 15,6 49. Œwiat Ksi¹ ki , ,7 402, , ,2 234,9 50. Trio , , ,1 254,5 8,3 276,1 17,1 51. Universitas , , ,6 269,5 391,7 35,2 52. W.A.B , ,9 636, ,9 136,1 53. WAM , , ,1 86,5 199,9 49, ,4 70,3 58,0 54. Wilga ,0 156,5 70,3 86,2 55. WKi , ,9 262,4 600,9 607,4 489,2 56. WNT , ,0 745, ,1 292,1 92,7 54,8 57. Wolters Kluwer , , ,3 175,2 130,9 29,3 58. WSiP , ,4 76, , ,3 5,0 12,5 59. Wydaw. Diecezjalne , ,8 699,0 9,0 895,6 136,1 188,1 60. Wydaw. Dolnoœl¹skie , ,4 22,5 52, , ,7 404,4 61. Wydaw. Literackie , ,7 75,1 616, ,7 166,0 62. Wydaw. Salezjañskie ,0 546,6 124,2 358,7 32,7 31,0 63. Zielona Sowa , ,6 58,7 835, ,8 750,6 851,9 64. Z³ote Myœli ,3 63,1 9,6 67,5 380,1 65. Znak , ,7 276,7 197, ,3 824,1 227,5 66. Inne instytucje wydawnicze , , , , , , , , ,3 1. Org. spo³. i polit , ,7 583,6 15,2 78,9 657,8 114,2 2. Org. zwi¹zk. i spó³dz , ,4 694,5 79,7 158,8 120,2 37,2 3. Zw. i org. twórcze i kult , , ,7 52,4 17, , ,3 42,1 4. Stow. zawodowe , , ,7 94,5 306,1 214,7 217,5 31,8 5. PAN , , ,4 26,7 206,5 147,1 54,0 6. Inst. naukowe , , ,3 235,1 158,4 283,0 40,9 7. Biblioteki , , ,9 872,3 318,5 12,9 8. Muzea , , ,3 25,0 41, ,1 156,8 31,9 9. Oœr. bad.-rozw , , ,9 40, ,2 93,8 131,8 10,0 10. Tow. naukowe , , ,0 552,1 24,2 36,4 698,0 96,4 11. KUL , , ,0 48,2 47,5 26,0 12. U. ódÿ , , ,5 119,2 2,2 15,4 13. U. Œl , , ,6 226,7 27,0 14. UAM , , ,1 157,6 18,6 15. UJ , , ,9 885,9 30,6 16. UMCS , , ,5 573,8 8,5 27,0 17. UW , , ,4 495,6 32,2 25,5 18. Inne szk. wy sze , , , ,1 165,1 35, ,6 346,6 1,5 19. Inst. wyznaniowe , ,0 596,2 53,3 26,9 909,1 42,5 2,0 20. Urzêdy pañstwowe , , ,3 16,3 257,9 39,7 511,0 120,4 11,0 21. Samorz¹dy terytorialne , ,5 673,4 15,6 495,4 115,6 2,5 22. Przeds. i inst. pañstwowe , , ,0 78,7 197,2 738,1 246,5 14,5 23. Oœr. kultury, teatry , ,4 365,8 106,5 81,8 744,8 550,1 5,4 24. Fundacje , , ,8 178,5 280,7 77,7 865,4 443,2 46,1 25. Spó³ki , , ,9 391,7 469,4 116, ,4 428,7 130,9 26. Nak³ad autora , ,9 982,7 46,3 88,5 20, ,1 852,4 75,6 27. Nie wymienione , , ,3 52,1 706,6 173,4 10,5 a Pe³ne nazwy wydawców zob. s a Full names of the publishers see p

16 BOOKS 17 Tabl. 1. Ksi¹ ki wed³ug wydawców (cd.) Books by publishers (continued) Egzemplarze w tysi¹cach Copies (thousands) Wydawcy a 2006 Podrêczniki szkó³ wy - szych Zawodowe Naukowe Podrêczniki szkolne Popularne ogólne Literatura piêkna dla doros³ych dla dzieci i m³odzie y , , , , , , , , ,6 Instytucje wydawnicze , , ,5 870, , , , , ,5 %% 92,9 92,4 64,2 64,9 76,8 98,0 93,4 97,2 96,5 Inne instytucje i organizacje , , ,8 471,7 392,6 343, , ,1 %% 7,1 7,6 35,8 35,1 23,2 2,0 6,6 2,8 3,5 1. Adamantan ,0 3,5 0,5 291,0 51,0 2. Albatros ,0 322,0 47,0 269,0 6,0 3. Amber ,7 936,1 135,0 545,0 256,1 4. Arlekin , , ,7 5. Atut... 40,9 54,2 24,4 11,5 18,3 6. Axel Springer , ,2 28, , ,4 7. Bellona ,2 786,3 6,4 1,0 6,0 24,0 574,6 141,3 33,0 8. Bernardinum... 47,8 66,6 5,6 0,5 51,0 9,5 9. Biblos ,4 85,9 24,5 8,3 11,0 41,6 0,5 10. C. H. Beck ,3 643,5 509,5 102,0 29,0 3,0 11. Difin... 74,0 274,5 187,0 37,0 28,5 17,0 5,0 12. DiG... 19,5 23,2 20,2 1,5 1,5 13. Edycja œw. Paw³a ,1 587,5 5,0 1,0 243,5 310,0 28,0 14. Egmont , ,2 163, ,2 15. espe ,9 108,9 2,0 5,0 71,7 4,2 26,0 16. Fabryka S³ów... 94,5 246,5 235,5 11,0 17. Helion ,0 682,5 398,0 5,5 73,0 10,0 190,0 6,0 18. Impuls ,6 88,0 53,1 3,5 22,4 6,0 3,0 19. Jednoœæ ,0 693,6 23,2 61,7 19,0 465,4 13,3 111,0 20. Klub dla Ciebie ,0 874,0 809,0 60,0 5,0 21. Ksi¹ nica ,0 823,3 138,2 685,1 22. Ksiêgarnia Akademicka... 32,5 31,1 23,1 5,0 3,0 23. Ksiêgarnia œw. Wojciecha ,1 177,2 4,5 1,0 15,2 46,2 101,4 5,9 3,0 24. Langenscheidt ,0 242,4 4,0 71,0 155,0 12,4 25. LexisNexis ,0 298,0 206,5 85,5 2,0 4,0 26. Marsza³ek ,5 86,9 56,1 4,8 0,5 13,0 12,5 27. Miniatura... 4,9 46,0 0,5 14,5 31,0 28. Multico... 93,5 200,0 180,0 20,0 29. Muza ,2 576,5 3,0 282,3 291,2 30. Nasza Ksiêgarnia ,8 785,6 21,3 39,0 725,3 31. Nowa Era ,0 947,0 1,5 38,5 897,0 10,0 32. Olesiejuk ,6 912,3 0,3 10,0 573,0 5,0 324,0 33. Operon ,0 296,0 22,0 274,0 34. Ossolineum ,0 346,7 158,7 3,0 80,0 77,0 28,0 35. Pascal... 34,0 562,0 562,0 36. Polihymnia... 46,4 34,7 6,5 1,0 1,0 9,0 11,7 5,5 37. Prószyñski i S-ka , ,0 1,5 684, ,7 46,0 38. Publicat ,5 5,0 306,0 51,5 262,0 39. PWE... 66,4 133,3 25,8 105,5 2,0 40. PWN Wydaw. Naukowe ,0 642,4 117,5 148,9 2,0 29,5 344,5 41. PWN Wydaw. Szkolne , ,6 8, ,8 36,6 42. PZWL ,1 151,8 74,3 28,5 49,0 43. Rafael ,8 3,5 118,0 5,3 14,0 44. Rea... 95,0 389,3 8,0 15,5 64,0 255,8 6,0 40,0 a Pe³ne nazwy wydawców zob. s a Full names of the publishers see p

17 18 KSI KI Tabl. 1. Ksi¹ ki wed³ug wydawców (dok.) Books by publishers (continued) Egzemplarze w tysi¹cach (dok.) Copies (thousands) (continued) Wydawcy a 2006 Naukowe Podrêczniki szkó³ wy - szych Zawodowe Podrêczniki szkolne Popularne ogólne Literatura piêkna dla doros³ych dla dzieci i m³odzie y 45. Rebis ,8 635,1 4,5 3,0 11,5 297,0 271,3 47,8 46. RM ,7 184,5 2,5 4,0 165,0 13,0 47. Siedmioróg ,3 196,3 6,0 19,0 171,3 48. Sigma... 15,8 80,5 33,5 42,0 5,0 49. Œwiat Ksi¹ ki , ,0 79, , ,4 95,8 50. Trio... 47,9 85,0 44,6 12,5 1,0 25,1 1,8 51. Universitas... 95,4 106,6 68,6 6,0 23,0 9,0 52. W.A.B ,5 827,9 138,8 642,6 46,5 53. WAM ,9 441,8 47,2 5,3 7,4 71,0 217,7 23,6 69,6 54. Wilga ,0 373,1 95,6 277,5 55. WKi ,8 123,1 5,8 21,7 44,6 51,0 56. WNT ,8 121,7 28,1 44,8 18,5 5,8 24,5 57. Wolters Kluwer ,5 230,7 43,6 12,3 203,3 0,6 58. WSiP , ,9 14,9 319, ,5 6,0 15,0 59. Wydaw. Diecezjalne ,1 292,6 10,7 3,0 223,4 7,5 48,0 60. Wydaw. Dolnoœl¹skie ,6 865,1 1,4 16,0 257,5 429,0 161,2 61. Wydaw. Literackie ,3 482,4 4,8 101,0 326,4 50,2 62. Wydaw. Salezjañskie ,0 145,8 5,7 106,6 22,5 11,0 63. Zielona Sowa ,9 895,3 10,0 179,0 141,4 147,9 417,0 64. Z³ote Myœli... 37,2 2,0 2,5 2,8 29,9 65. Znak ,1 766,2 68,7 6,0 301,2 224,7 165,6 66. Inne instytucje wydawnicze , , ,6 197,0 494, , , , ,5 1. Org. spo³. i polit ,1 117,5 28,7 0,8 8,9 69,6 9,5 2. Org. zwi¹zk. i spó³dz ,3 75,0 40,2 3,6 18,1 9,0 4,1 3. Zw. i org. twórcze i kult ,5 348,3 40,0 7,0 32,0 143,9 114,3 11,1 4. Stow. zawodowe ,6 247,8 64,3 3,5 52,2 101,0 24,1 2,7 5. PAN ,5 105,5 95,0 0,9 4,1 3,5 2,0 6. Inst. naukowe ,0 207,9 151,4 4,4 32,5 15,1 4,5 7. Biblioteki ,7 96,6 25,8 40,8 28,5 1,5 8. Muzea ,0 236,3 79,8 9,0 3,0 120,3 12,2 12,0 9. Oœr. bad.-rozw ,8 157,1 67,4 1,0 67,2 12,0 8,7 0,8 10. Tow. naukowe ,4 253,9 173,0 18,3 1,6 2,5 51,7 6,8 11. KUL... 43,5 45,8 37,8 1,5 5,5 1,0 12. U. ódz ,9 25,1 20,4 3,1 1,0 0,6 13. U. Œl ,6 40,4 32,0 6,8 1,6 14. UAM... 67,0 47,7 41,7 5,0 1,0 15. UJ... 60,3 66,0 41,3 23,7 1,0 16. UMCS... 45,5 49,4 38,1 9,7 0,6 1,0 17. UW... 43,2 55,9 42,3 10,0 1,5 2,1 18. Inne szko³y wy sze , ,3 720,1 355,4 14,2 5,5 61,3 18,3 0,5 19. Inst. wyznaniowe ,8 200,9 29,8 6,4 6,0 152,4 5,3 1,0 20. Urzêdy pañstwowe ,6 325,3 114,0 0,5 65,0 12,0 110,5 13,3 10,0 21. Samorz¹dy terytorialne... 79,6 84,9 17,6 1,5 53,3 11,0 1,5 22. Przeds. i inst. pañstwowe ,5 190,2 61,4 2,5 22,2 71,7 27,9 4,5 23. Oœr. kultury, teatry ,0 140,0 10,4 9,8 4,1 47,8 64,4 3,5 24. Fundacje ,1 301,5 84,4 1,5 29,9 20,2 95,6 40,9 29,0 25. Spó³ki ,5 975,4 132,9 18,3 40,3 142,5 445,9 42,0 153,5 26. Nak³ad autora ,0 214,3 28,6 1,2 5,1 3,0 85,3 58,7 32,4 27. Nie wymienione... 92,7 143,1 27,4 1,7 87,9 14,5 11,6 a Pe³ne nazwy wydawców zob. s a Full names of the publishers see p

18 BOOKS 19 Tabl. 2. Ksi¹ ki wed³ug miejsca wydania Books by place of publication Tytu³y Titles Ksi¹ ki Books Województwa Voivodeships Total Naukowe Scientific Podrêczniki szkó³ wy szych Text- -books for university students dla dzieci i m³odzie y for children and youth Professional Zawodowe Podrêczniki szkolne School text- -books Popularne ogólne Popular science Literatura piêkna Belles-lettres dla doros³ych for adults Polska Poland Mazowieckie w tym: Warszawa Dolnoœl¹skie w tym: Wroc³aw Kujawsko-Pomorskie w tym: Bydgoszcz Toruñ Lubelskie w tym: Lublin Lubuskie w tym: Gorzów Wielkopolski Zielona Góra ódzkie w tym: ódÿ Ma³opolskie w tym: Kraków Opolskie w tym: Opole Podkarpackie w tym: Rzeszów Podlaskie w tym: Bia³ystok Pomorskie w tym: Gdañsk Œl¹skie w tym: Katowice Œwiêtokrzyskie w tym: Kielce Warmiñsko-Mazurskie w tym: Olsztyn Wielkopolskie w tym: Poznañ Zachodniopomorskie w tym: Szczecin

19 20 KSI KI Tabl. 2. Ksi¹ ki wed³ug miejsca wydania (cd.) Books by place of publication (continued) Arkusze druku Sheets Ksi¹ ki Województwa Naukowe Podrêczniki szkó³ wy szych Zawodowe Podrêczniki szkolne Popularne ogólne Literatura piêkna dla doros³ych dla dzieci i m³odzie y Polska , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Mazowieckie , , , , , , , ,8 w tym: Warszawa , , , , , , , ,2 Dolnoœl¹skie , , ,8 115,3 129, , ,4 900,2 w tym: Wroc³aw , , ,5 65,9 99, , ,1 848,0 Kujawsko-Pomorskie , , ,9 159,0 445, , ,3 66,5 w tym: Bydgoszcz , ,2 399,0 108,0 42, ,6 397,3 12,2 Toruñ , ,3 726,1 39,3 403, ,5 934,2 43,4 Lubelskie , , ,4 172,0 86, , ,2 118,8 w tym: Lublin , , ,1 172,0 86, , ,5 108,9 Lubuskie , ,0 150,2 61,3 12,9 295,0 149,3 1,9 w tym: Gorzów Wielkopolski ,5 619,0 30,5 10,7 12,9 80,6 39,8 Zielona Góra , ,0 119,7 5,2 60,4 83,7 1,9 ódzkie , ,6 705,7 359,8 547, ,3 630,0 74,1 w tym: ódÿ , ,6 613,0 86,0 547, ,5 371,3 62,1 Ma³opolskie , , , , , , , ,6 w tym: Kraków , , , , , , , ,1 Opolskie , ,1 263,4 9,0 19,8 659,2 77,9 0,5 w tym: Opole , ,4 203,0 7,3 321,2 45,2 0,5 Podkarpackie , ,3 544,6 505,6 41, ,5 436,8 34,4 w tym: Rzeszów , ,0 458,1 32,9 41,7 290,9 254,1 28,4 Podlaskie , ,0 354,6 61,2 111, ,6 487,8 54,4 w tym: Bia³ystok , ,3 276,4 17,9 41, ,2 310,3 41,8 Pomorskie , , , , , ,0 976,6 117,8 w tym: Gdañsk , , , ,8 118,7 864,6 438,3 109,2 Œl¹skie , , , ,8 398, , ,0 142,3 w tym: Katowice , ,5 843,4 95,5 27, , ,4 32,2 Œwiêtokrzyskie , ,9 196,1 537,7 87, ,2 624,7 673,5 w tym: Kielce , ,4 191,8 393,7 78, ,2 378,8 483,9 Warmiñsko-Mazurskie , ,1 693,4 120,9 819, ,3 52,7 w tym: Olsztyn , ,1 395,6 45,3 482,4 263,6 44,2 Wielkopolskie , , ,3 517,4 766, , ,4 600,0 w tym: Poznañ , , ,4 495,8 754, , ,7 573,7 Zachodniopomorskie , ,2 559,8 65,6 892,6 716,8 7,4 w tym: Szczecin , ,8 393,2 41,8 613,2 481,7

20 BOOKS 21 Tabl. 2. Ksi¹ ki wed³ug miejsca wydania (dok.) Books by place of publication (continued) Egzemplarze w tysi¹cach Copies (thousands) Ksi¹ ki Województwa Naukowe Podrêczniki szkó³ wy szych Zawodowe Podrêczniki szkolne Popularne ogólne Literatura piêkna dla doros³ych dla dzieci i m³odzie y Polska , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Mazowieckie , ,3 822,9 998, , , , ,8 w tym: Warszawa , ,5 804,2 965, , , , ,7 Dolnoœl¹skie ,8 459,3 64,0 13,4 69,0 694,7 657,8 388,6 w tym: Wroc³aw ,4 429,9 61,5 12,4 54,0 602,6 625,0 375,0 Kujawsko-Pomorskie ,5 190,1 27,8 19,5 265,0 267,2 131,3 26,6 w tym: Bydgoszcz ,3 41,6 10,8 11,5 130,0 162,9 34,0 12,5 Toruñ ,5 130,4 16,7 7,0 135,0 58,3 82,1 10,0 Lubelskie ,3 217,1 39,5 13,3 4,6 137,2 307,5 25,1 w tym: Lublin ,7 193,3 37,9 13,3 4,6 100,6 287,7 24,3 Lubuskie ,4 53,7 3,8 4,0 1,0 115,9 17,5 0,5 w tym: Gorzów Wielkopolski... 41,4 26,0 1,0 2,5 1,0 5,6 5,3 Zielona Góra ,6 21,7 2,8 0,3 93,0 9,3 0,5 ódzkie ,5 147,1 17,3 50,7 133,3 250,5 51,1 19,5 w tym: ódÿ ,6 81,5 15,8 7,7 133,3 210,0 29,8 12,5 Ma³opolskie ,4 744,4 107,7 131,5 686, , ,9 906,6 w tym: Kraków ,8 673,6 104,1 115,7 673, , ,4 897,0 Opolskie ,4 39,8 6,6 1,0 2,5 84,3 20,2 3,0 w tym: Opole... 95,6 37,1 5,4 2,0 31,4 16,7 3,0 Podkarpackie ,5 77,7 11,2 65,7 10,0 190,8 35,1 7,0 w tym: Rzeszów ,7 41,7 10,0 4,5 10,0 34,7 18,8 5,0 Podlaskie ,4 67,0 7,7 3,6 35,0 276,2 45,8 22,1 w tym: Bia³ystok ,9 49,7 6,7 2,6 24,0 240,5 27,4 22,0 Pomorskie ,6 228,9 46,6 117,3 421,8 267,1 67,4 18,5 w tym: Gdañsk ,9 170,7 38,7 75,0 56,0 129,8 33,7 16,0 Œl¹skie ,7 674,8 68,7 123,3 55, , ,2 145,0 w tym: Katowice ,0 135,5 25,8 10,9 0,5 418,4 759,4 12,5 Œwiêtokrzyskie ,8 85,6 5,2 80,7 45,0 825,7 68,6 241,0 w tym: Kielce ,5 58,9 4,9 68,7 42,0 548,4 52,6 191,0 Warmiñsko-Mazurskie ,1 64,4 21,6 9,5 70,2 76,4 55,0 w tym: Olsztyn ,6 35,2 15,3 1,9 32,2 18,0 50,0 Wielkopolskie ,0 319,1 76,5 58,2 198, ,8 504,9 447,3 w tym: Poznañ ,6 282,4 72,0 56,5 195, ,7 453,8 435,0 Zachodniopomorskie ,1 75,0 15,2 5,1 91,8 46,0 4,0 w tym: Szczecin ,1 62,7 12,2 2,1 53,9 28,2

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LV: 2009 POLISH PUBLISHING IN FIGURES

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LV: 2009 POLISH PUBLISHING IN FIGURES BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD STATYSTYKI WYDAWNICTW RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LV: POLISH PUBLISHING IN FIGURES WARSZAWA 2011 BIBLIOTEKA NARODOWA Opracowano w Zakładzie Statystyki Wydawnictw Prepared by the

Bardziej szczegółowo

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVII:2011 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2012. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVII:2011 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2012. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953 ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVII: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 57: Warszawa 2012 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD STATYSTYKI WYDAWNICTW

Bardziej szczegółowo

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVI:2010 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVI:2010 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVI: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 56: Warszawa 2011 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD STATYSTYKI WYDAWNICTW

Bardziej szczegółowo

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953 ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 58: Warszawa 2013 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD STATYSTYKI WYDAWNICTW

Bardziej szczegółowo

Liczba. Liczba. Liczba w. Wzrost/ zatrudnionych 2007r. wydanych. spadek. pierwszych. przychodów. tytułów. wydań książek w

Liczba. Liczba. Liczba w. Wzrost/ zatrudnionych 2007r. wydanych. spadek. pierwszych. przychodów. tytułów. wydań książek w Aneks Spis tabel 1. Ranking wydawnictw 2. Najlepsze Drukarnie lat 2005-2007 w rankingu Wydawcy 3. Najlepsze drukarnie dziełowe w rankingu Magazynu Literackiego KSIĄŻKI 2007 i ich miejsca w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa)

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) Załącznik nr 2 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) 5.Bertelsmann Media (Warszawa) 6.Bezdroża (Kraków) 7.BIS (Warszawa) 8.BOSZ

Bardziej szczegółowo

RUCH WNICZY W LICZBACH CH LII:2006 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN

RUCH WNICZY W LICZBACH CH LII:2006 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN ISSN 0511-1196 RUCH WYDAWNICZY WNICZY W LICZBACH CH LII: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 52: S.120 Warszawa 2007 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAK AD STATYSTYKI

Bardziej szczegółowo

RUCH WNICZY W LICZBACH CH LIV:2008 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN

RUCH WNICZY W LICZBACH CH LIV:2008 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN ISSN 0511-1196 RUCH WYDAWNICZY WNICZY W LICZBACH CH LIV: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 54: S.124 Warszawa 2009 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAK AD STATYSTYKI

Bardziej szczegółowo

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53 BELLONA SA stoisko 45 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41 Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9 Notes

Bardziej szczegółowo

RUCH WNICZY W LICZBACH CH L:2004 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2005. Biblioteka Narodowa - Instytut Bibliograficzny ISSN 0511-1196

RUCH WNICZY W LICZBACH CH L:2004 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2005. Biblioteka Narodowa - Instytut Bibliograficzny ISSN 0511-1196 ISSN 0511-1196 RUCH WYDAWNICZY WNICZY W LICZBACH CH L: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 50: S.120 Warszawa 2005 Biblioteka Narodowa - Instytut Bibliograficzny BIBLIOTEKA NARODOWA INSTYTUT BIBLIOGRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi stoisko 1 BELLONA SA stoisko 38 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu stoisko

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. 1) Główny kod CPV: : Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. 1) Główny kod CPV: : Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny DOA-ZP.VIII.7.74.06 Załącznik Nr do SIWZ CZĘŚĆ I ) Główny kod CPV: 00000-: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny ) Przedmiotem niniejszego postępowania jest : Dostawa prasy codziennej do UMŁ w 07 r.

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WYKAZ TYTUŁÓW PRASY CODZIENNEJ I WYDAWNICTW FACHOWYCH NA ROK 2014

Załącznik nr 2 WYKAZ TYTUŁÓW PRASY CODZIENNEJ I WYDAWNICTW FACHOWYCH NA ROK 2014 WYKAZ TYTUŁÓW PRASY CODZIENNEJ I WYDAWNICTW FACHOWYCH NA ROK 04 Załącznik nr Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy z Filiami ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 Tel. (5) 4-0-74,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci KOMUNIKATY Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu Oferty pracy umieszczane online to tylko jeden z wielu sposobów poszukiwania pracowników przez internet. Gama us³ug e-rekrutacyjnych stale siê poszerza,

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo i rynek książki w Polsce. Prezentacja danych. Kraków, 24 października 2014.

Czytelnictwo i rynek książki w Polsce. Prezentacja danych. Kraków, 24 października 2014. Czytelnictwo i rynek książki w Polsce. Prezentacja danych. Kraków, 24 października 2014. Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce Badanie Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-VII.7.64.05 Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ nr - Dostawa dla Urzędu Miasta Łodzi gazet codziennych w 06 r. Oznaczenia kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień (kod i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Oznaczenie sprawy: WAG.340-0004/09 Kalisz, dnia 6 października 009 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot.: postęponia o udzielenie zamówienia publicznego prodzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dosta

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny indeks wystawców

Alfabetyczny indeks wystawców Alfabetyczny indeks wystawców 312 Accelerated Learning Systems Polska Sp.z o.o. 75 329 Agencja Edytorska Ezop 109 108 Agencja W ydawnicza Aga Press Sp.z o.o. 25 112 Agencja W ydawnicza Gawa Sp.j.W.Gajewski,E.Wachowiak

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Jadwiga Zarębska 1) Warszawa Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Ö Powszechność nauczania języków obcych według typów szkół Dane przedstawione w tym opracowaniu dotycz¹ uczniów

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Dane GUS skorygowane zgodnie z definicją dzienników i czasopism 99.6 98.2 99.5 80.0 99.5

Uwaga: Dane GUS skorygowane zgodnie z definicją dzienników i czasopism 99.6 98.2 99.5 80.0 99.5 Trendy na polskim rynku prasowym Polski rynek prasowy w statystyce - na podstawie danych wydawniczo-kolportażowych Opracowanie: Stanisław Nowicki (Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego),

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna sprzedaży książek nr 1/ 2017 MGBP

Umowa kupna sprzedaży książek nr 1/ 2017 MGBP Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego MGBP.371.1.2017 Projekt umowy Umowa kupna sprzedaży książek nr 1/ 2017 MGBP.371.1.2017 Zawarta w dniu.. 2017 r. w Wieruszowie, pomiędzy: Miejsko-Gminną Biblioteką

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA TYTUŁÓW KONTROLOWANYCH PRZEZ ZKDP (zmiany w okresie styczeń grudzień 2012 roku)

STATYSTYKA TYTUŁÓW KONTROLOWANYCH PRZEZ ZKDP (zmiany w okresie styczeń grudzień 2012 roku) STATYSTYKA TYTUŁÓW KONTROLOWANYCH PRZEZ ZKDP (zmiany w okresie styczeń grudzień 2012 roku) W okresie styczeń grudzień 2012 roku do kontroli ZKDP przyjęto 36 tytułów prasowych oraz 3 wydania specjalne.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZASOPISM KRAJOWYCH

WYKAZ CZASOPISM KRAJOWYCH WYKAZ CZASOPISM KRAJOWYCH L.p. Tytuł Miejsce wydania Wydawca Rok Uwagi 1 Applied Mathematics and Computer Science Zielona Góra Politechnika Zielonogórska 1993-1997 2 Archiwum Akustyki PAN. Komitet Akustyki.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badañ i Analiz Strategicznych WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów w edycji 2002/ / / / / / / / / / / / / / /17

Liczba stypendystów w edycji 2002/ / / / / / / / / / / / / / /17 Typy uczelni wybierane przez stypendystów Typ uczelni Liczba stypendystów w edycji 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku 42 NR 6-2006 Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku Mieczys³aw Kowerski 1, Andrzej Salej 2, Beata Æwierz 2 1. Metodologia badania Celem badania jest

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa prasy dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi w 2014r. Zamówienie podzielone jest na dwie nw. części:

Bardziej szczegółowo

<< Google-buzz.de - Reports >>

<< Google-buzz.de - Reports >> www.catpress.pl - CatPress - Katalog stron nowej generacji CatPress - Katalog stron nowej generacji Katalog stron internetowych nowej generacji nie,8211;,bull;, 282 33 nie 18 8211; 16 bull; 2 stron Outbound

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia formularz ofertowy. Formularz ofertowy. Dane Wykonawcy: Nazwa: Adres: Tel.: NIP: REGON:

Załącznik nr 1 do zaproszenia formularz ofertowy. Formularz ofertowy. Dane Wykonawcy: Nazwa: Adres: Tel.:   NIP: REGON: Załącznik nr do zaproszenia formularz ofertowy. Formularz ofertowy Dane Wykonawcy: Nazwa: Adres: Tel.: e-mail: NIP: REGON: CENNIK DOSTAWY. Centrala Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 8/20,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa - Pracownia Komputerowa Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa - Pracownia Komputerowa Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Dostęp do wszystkich baz z komputerów uczelnianych lub zarejestrowanych w Centrum Informatycznym Uczelni. Wejście na stronę Zagraniczne bazy danych z adresu: http://www.awf.edu.pl/biblioteka/bazy-danych/zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2017/18. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2017/18. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2017/18 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników dla klas pierwszych i drugich w roku szkolnym 2013/2014

Zestaw podręczników dla klas pierwszych i drugich w roku szkolnym 2013/2014 Zestaw podręczników dla klas pierwszych i drugich w roku szkolnym 2013/2014 Klasa 1a fototechnik Język polski Ponad słowami Nowa Era 425/1/2012 Język niemiecki Język angielski rozszerzony Tytuł zostanie

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11

Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 ( ), 8-11 Wykaz skrótów. Biuletyn Polonistyczny 31/1-2 (107-108), 8-11 1988 3 tvykaz skrótów Wykaz skrótów nazw instytucji, uczelni i związków oraz tytułów czasopism ANS ASP - Akademia Nauk Społecznych - Akademia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Najważniejsze z nich to: Bazy firmy EBSCO SPORTDiscus with Full Text zakres: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - prasa na 2012 rok

Opis przedmiotu zamówienia - prasa na 2012 rok Opis przedmiotu zamówienia - prasa na 2012 rok Załącznik nr 1 Lp wydawnictwo tytuł jm. ilość dostawa 1 2 Wydawnictwo Sigma-Not Sp. z o.o. Wydawnictwa "Biblioteczka Pracownicza" Warszawa ul. Powsińska 106

Bardziej szczegółowo

PRASY CODZIENNEJ I WYDAWNICTW FACHOWYCH NA ROK WYDAWNICZY 2013

PRASY CODZIENNEJ I WYDAWNICTW FACHOWYCH NA ROK WYDAWNICZY 2013 Załącznik nr 2 WYKAZ TYTUŁÓW PRASY CODZIENNEJ I WYDAWNICTW FACHOWYCH NA ROK WYDAWNICZY 203 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA ul. Staszica 12a 62-200 Gniezno tel.: (61) 426-32-61 e-mail: bpmg@biblioteka.gniezno.pl www.biblioteka.gniezno.pl NIP: 784-19-66-621 A.3611.8.2015 Gniezno, dnia 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Załącznik nr 10 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy

Bardziej szczegółowo

Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne. Remigiusz Sapa IINiB UJ

Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne. Remigiusz Sapa IINiB UJ Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne Remigiusz Sapa IINiB UJ Problem Przydatność formatów opisów bibliograficznych generowanych przez systemy

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r.

Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnice Rzeszowskiej laureatów oraz

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Drodzy Czytelnicy! W kolejnym roku oddajemy w Wasze ręce nasze naukowe Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomicznych.,

Bardziej szczegółowo

Bibliografie ogólne. Bibliografia polska Estreicherów

Bibliografie ogólne. Bibliografia polska Estreicherów Bibliografie ogólne Bibliografia polska Estreicherów Co to takiego? Bibliografia polska, dzieło Karola Estreichera, kontynuowane przez jego syna Stanisława, a następnie wnuka Karola, składa się z 4 części,

Bardziej szczegółowo

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny październik-grudzień 2015. Stolice regionów październik-grudzień 2015

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny październik-grudzień 2015. Stolice regionów październik-grudzień 2015 Stolice regionów październik-grudzień 215 STOLICE REGIONÓW Raport medialny październik-grudzień 215 Stolice regionów październik-grudzień 215 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum historia Opracowano w Gdañskiej Fundacji Rozwoju im. A. Mysiora Do programu zg³osi³y siê 53 szko³y. Wys³ano testy dla 521 uczniów. Raport obejmuje czêœæ z nich, gdy nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2016/17 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie Wykaz podmiotów szkolących, które otrzymały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( stan na dzień 15 marca 2011 r.) Lp. województwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Od dziecięcej ciekawości do dojrzałości poznawczej. "Staś i Zosia w szkole" - innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu

Od dziecięcej ciekawości do dojrzałości poznawczej. Staś i Zosia w szkole - innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu Lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/3.3.4/2013 dotyczącego opracowania i wdrożenia programów nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej. Lp. Nazwa beneficjenta Siedziba

Bardziej szczegółowo

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females TABL. 20/105/. STUDENCI WEDŁUG SZKÓŁ I GRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a studia O G Ó Ł E M... 2000/01 b 119361 66140 57304 62057 18535 T O T A L 2006/07 141554 77449

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA I

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA I 1. Edukacja wczesnoszkolna J. Dymarska, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska - Tropiciele. NOWY BOX ZAWIERA: Książeczka na dobry początek, Podręczniki

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) Załącznik nr 1 (Część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 2. Kategoria usług: 13, 15 3. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup powierzchni i publikacja ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie REKLAMA PRASOWA ADS Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie Uniwersytet Śląski Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach Biblioteka Uniwersytecka Mikołaja Kopernika w Toruniu BIBLIOTAKA UNIWERSYTECKA

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Œwiat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

Science Citation Index

Science Citation Index Biblioteka Politechniki Krakowskiej Oddział Informacji Naukowej Science Citation Index Cytowania publikacji na podstawie bazy wyposażonej w narzędzia do ich analizy Science Citation Index Expanded baza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach Lp. TYTUŁ Częstotliwość 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Liczba zamawianych egzemplarzy (szt.) Liczba

Bardziej szczegółowo

Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek. Abstrakt. Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl

Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek. Abstrakt. Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl 221 Bo ena Kaniuczak Ma³gorzata Kruczek Biblioteka G³ówna Politechniki Rzeszowskiej wypozycz@prz.rzeszow.pl Wp³yw nowoczesnych technologii na podniesienie standardu us³ug biblioteki (na podstawie badañ

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

KLASA I A KLASA I B KLASA I C KLASA I D

KLASA I A KLASA I B KLASA I C KLASA I D Język polski KLASA I A KLASA I B KLASA I C KLASA I D Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Historia Historia i społeczeństwo szkół Wyd., wyd. Nowa Era, szkół Wyd., wyd. Nowa Era,

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY z działań media relations przeprowadzonych przez Agencję 9.90 Public Relations

RAPORT PODSUMOWUJĄCY z działań media relations przeprowadzonych przez Agencję 9.90 Public Relations Kampania Polskiej Organizacji Turystycznej Bajkowy Urlop w Polsce RAPORT PODSUMOWUJĄCY z działań media relations przeprowadzonych przez Agencję 9.90 Public Relations 1 Bajkowy Urlop w Polsce - najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

%*$*+ Modelowa koncepcja kultury informatycznej spo³eczeñstwa. Krystyna Polañska. Za³o enia teoretyczne

%*$*+ Modelowa koncepcja kultury informatycznej spo³eczeñstwa. Krystyna Polañska. Za³o enia teoretyczne Modelowa koncepcja kultury informatycznej spo³eczeñstwa Krystyna Polañska Za³o enia teoretyczne Prowadz¹c badania nad kultur¹ informatyczn¹ studentów Szko³y G³ównej Handlowej opracowano modelow¹ charakterystykê

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY Realizacja przepisów art. 15 ust. 2 ustawy o rtv przez nadawców radiowych i telewizyjnych, publicznych i koncesjonowanych, w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki

Repetytorium z matematyki Repetytorium z matematyki (poziom podstawowy rozszerzony) materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Portfolio///Identyfikacje//Logo. Wybrane loga, które powstały od 1983 do 2014 roku.

Portfolio///Identyfikacje//Logo. Wybrane loga, które powstały od 1983 do 2014 roku. Portfolio 1983/2014 Portfolio Dyplom w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) w Gdańsku obroniłem w 1983 roku. Od tamtego czasu zajmuję się pracą w obszarze komunikacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

miesięcznik prasa specjalistyczna nieokreślona prasa specjalistyczna

miesięcznik prasa specjalistyczna nieokreślona prasa specjalistyczna OFERTA BIEŻĄCA Index Pełna nazwa tytułu Nr wyd. Rok wyd. Data wprowadzenia do sprzedaży Cena Kod kreskowy VAT Częstotliwość Grupa tematyczna 412171 AGRO PROFIL 1 2018 2018-01-08 9.95 9772450561608 5 miesięcznik

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. TYTUŁ Częstotliwość 1 Echo Dnia 6 x w tyg 8 304 1a Echo Dnia + dodatek Ponidzie 6 x w tyg 1 304 2 Rzeczpospolita 6 x w tyg 13 304 3 Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

miesięcznik prasa specjalistyczna

miesięcznik prasa specjalistyczna OFERTA BIEŻĄCA Index Pełna nazwa tytułu Nr wyd. Rok wyd. Data wprowadzenia do sprzedaży Cena Kod kreskowy VAT Częstotliwość Grupa tematyczna 297283 7TAGE 27 2017 2017-07-03 11.50 4190357401608 8 tygodnik

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka. Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Gówna UE w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka. Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Gówna UE w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, GRECJA GRECJA Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce nasze Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomii. Czasopismo zawiera

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY po zmianach

FORMULARZ CENOWY po zmianach Dodatek Nr 2 do SIWZ Załącznik nr do oferty... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.127.2011 FORMULARZ CENOWY po zmianach Lp. TYTUŁ Częstotliwość 1 Echo Dnia 6 x w tygodniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo