RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVI:2010 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVI:2010 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN"

Transkrypt

1 ISSN RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVI: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 56: Warszawa 2011 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw

2 BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD STATYSTYKI WYDAWNICTW RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVI: POLISH PUBLISHING IN FIGURES WARSZAWA 2011 BIBLIOTEKA NARODOWA

3 Opracowano w Zakładzie Statystyki Wydawnictw Prepared by the Department of Publication Statistics Magdalena Brodowska-Wasiak (redaktor editor) Katarzyna Banul, Anna Grzeszkowska, Maciej Koperski, Agnieszka Krawiec, Anna Seroka, Adam Sikorski, Agnieszka Wołyniec-Organiściak Tablice przygotowano w Zakładzie Technologii Informatycznych Barbara Chmielewska, Jadwiga Kurbiel Współpraca Wydawnictwo BN Wszystkie prawa zastrzeżone ISSN

4 SPIS TREŚCI CONTENTS Uwagi wstępne Nazwy wydawców Znaki umowne Introductory notes Names of publishers Symbols used I. Książki w Tablice 1. Książki według wydawców 2. Książki według miejsca wydania 3. Książki według treści 4. Książki według wysokości nakładu 5. Książki według objętości 6. Pierwsze wydania według objętości 7. Wznowienia według objętości 8. Książki według kraju pochodzenia 9. Książki z podziałem na oryginalne i tłumaczenia 10. Książki wydane w obcym języku oryginału 11. Tłumaczenia na język polski 12. Tłumaczenia na języki obce I. Books in Tables 1. Books by publishers 2. Books by place of publication 3. Books by subject 4. Circulation of books 5. Books by volume 6. First editions by volume 7. Re-editions by volume 8. Books by country of origin 9. Original books and translations 10. Books published in original foreign languages 11. Books translated into Polish 12. Books translated into foreign language II. Książki naukowe w 13. Książki naukowe według treści 14. Książki naukowe według dziedzin wiedzy 15. Książki naukowe według wysokości nakładu 16. Książki naukowe według instytucji sprawczych II. Scientific books in 13. Scientific books by subject 14. Scientific books by branches of science 15. Scientific books by circulation 16. Scientific books by sponsoring institutions III. Podręczniki szkolne w 17. Podręczniki szkolne według treści 18. Podręczniki szkolne według wysokości nakładu III. School textbooks in 17. School textbooks by subject 18. School textbooks by circulation IV. Książki popularne ogólne w 19. Książki popularne ogólne według treści 20. Książki popularne ogólne według wysokości nakładu IV. Popular science books in 19. Popular science books by subject 20. Popular science books by circulation V. Literatura piękna w 21. Literatura piękna według kraju pochodzenia 22. Literatura piękna dla dorosłych według rodzaju literackiego 23. Literatura piękna według wysokości nakładu V. Belles-lettres in 21. Belles-lettres by country of origin 22. Belles-lettres for adults by literary kind 23. Belles-lettres by circulation VI. Wydawnictwa periodyczne w 24. Gazety i czasopisma według wydawców 25. Gazety i czasopisma według miejsca wydania 26. Gazety i czasopisma według wysokości nakładu 27. Gazety i czasopisma według języka wydania VI. Periodicals in 24. Newspapers and other periodicals by publishers 25. Newspapers and other periodicals by place of issue 26. Newspapers and other periodicals according to circulation figures 27. Newspapers and other periodicals by language ofpublication

5 28. Gazety i czasopisma według typów 29. Czasopisma według ceny 30. Czasopisma według treści 31. Czasopisma naukowe według treści 32. Czasopisma zawodowe według treści 33. Czasopisma informacyjne według treści 34. Czasopisma ogólne, młodzieżowe i dziecięce według treści 35. Czasopisma urzędowe i oficjalne według treści 36. Czasopisma dla zagranicy 28. Newspapers and other periodicals by type 29. Periodicals by price 30. Periodicals by subject 31. Scientific periodicals by subject 32. Professional periodicals by subject 33. Reference periodicals by subject 34. General periodicals, youth s and children s ones by subject 35. Government and official periodicals by subject 36. Periodicals destined for abroad VII. Zestawienia retrospektywne Wydawnictwa 38. Książki według typów 39. Książki według treści 40. Tłumaczenia 41. Tytuły i nakłady dzieł niektórych pisarzy polskich 42. Tytuły i nakłady dzieł niektórych pisarzy zagranicznych 43. Dzieła polskiej literatury pięknej najczęściej wydawane 44. Dzieła obcej literatury pięknej najczęściej wydawane 45. Gazety i czasopisma według częstotliwości 46. Czasopisma według treści VII. Retrospective data Books production and periodicals 38. Books by type 39. Books by subject 40. Translations 41. Books by selected Polish authors 42. Books by selected foreign authors 43. Polish belles-lettres works published most often 44. Foreign belles-lettres works published most often 45. Newspapers and other periodicals by frequency 46. Periodicals by subject

6 UWAGI WSTĘPNE Polska statystyka wydawnictw opracowywana jest w Zakładzie Statystyki Wydawnictw Biblioteki Narodowej na podstawie porozumienia zawartego z Głównym Urzędem Statystycznym w 1955 roku. Pięćdziesiąty szósty rocznik Ruchu Wydawniczego w Liczbach Polish Publishing in Figures przedstawia dane dotyczące wydawnictw opublikowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku. Materiałem dla statystyki jest nadsyłany do Biblioteki Narodowej egzemplarz obowiązkowy druków (bez względu na to, jaką techniką zostały powielone), opublikowanych przez wydawców mających swoją siedzibę na terenie kraju. W statystyce ujmuje się te wydawnictwa nieperiodyczne, które zarejestrowane zostały w bieżącej bibliografii narodowej Przewodniku Bibliograficznym. Urzędowym Wykazie Druków Wydanych w RP. Wydawnictwa periodyczne (gazety i czasopisma) opracowywane są bezpośrednio na podstawie kolejnych zeszytów nadsyłanych jako egzemplarz obowiązkowy. Tegoroczny rocznik jest pierwszym, wydanym wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego dostępnego online na stronie internetowej Biblioteki Narodowej. Na nowopowstałej podstronie RWL zamieszczane będą kolejne roczniki, a także prezentowane w wersji elektronicznej wydawnictwa z poprzednich lat. Decyzja o rezygnacji z wersji drukowanej Rocznika podyktowana jest przede wszystkim znacznym skróceniem procesu wydawniczego w przypadku dokumentu elektronicznego, a tym samym szybszym udostępnianiem danych statystycznych wszystkim zainteresowanym. W związku ze zmianami, Redakcja RWL zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich korzystających z rocznika w wersji elektronicznej o nadsyłanie uwag dotyczących takiej formy publikacji danych. W roczniku LVI zostały wycofane tablice dotyczące książek zawodowych (tabl.17, 18, 19). Likwidacja podtypu szkolenie zawodowe spowodowana została jego sporadycznym występowaniem. Merytorycznie trudno podzielić książki na podręczniki szkolenia i doskonalenia zawodowego. To pojęcia w dużym stopniu tożsame. W związku z tym informacji dotyczących literatury zawodowej (fachowej) należy szukać w tabl. 1, 2, 3, 4; według wydawców, miejsca wydania, treści i wysokości nakładu. W roku sprawozdawczym ujęto w statystyce wydawnictwa zarejestrowane w Przewodniku Bibliograficznym w numerach 1 52, oraz w pięciu numerach dodatkowych. Stosowany w roczniku podział na wydawnictwa nieperiodyczne i periodyczne jest zgodny z zaleceniami UNESCO dotyczącymi statystyki wydawnictw, oraz z normą europejską ISO/FDIS 9707:2008. Zgodnie z tymi zasadami, do wydawnictw nieperiodycznych wlicza się wszystkie wydawnictwa zwarte oraz całości w seriach wydawniczych, do periodyków wydawnictwa ciągłe tj. gazety, czasopisma z rocznikami włącznie, oraz w większości wydawnictwa zbiorowe. Jedynie w zestawieniach retrospektywnych, z uwagi na ówczesne kryteria statystyki wydawnictw, w danych do roku 1965 roczniki i wydawnictwa zbiorowe ujmowane są łącznie z wydawnictwami nieperiodycznymi. Książki prezentowane w danym roku sprawozdawczym, to pozycje ogłoszone w Przewodniku Bibliograficznym i ich liczba może się różnić od liczby tytułów wydanych w okresie od stycznia do grudnia przez poszczególnych wydawców. Ruch Wydawniczy w Liczbach nie może służyć jako podstawa do analizy produkcji poszczególnych oficyn w omawianym roku, ale zawarte w nim dane są podstawą analiz produkcji wydawniczej w okresach dłuższych. W celu umożliwienia porównywalności z latami poprzednimi, dokonywania długookresowych analiz, w układzie rocznika nie wprowadzono zmian, poza wycofaniem trzech tablic dotyczących literatury zawodowej. W tablicach według wydawców nadal zachowany jest podział na instytucje wydawnicze, oraz inne instytucje i organizacje, chociaż znaczna liczba podmiotów zaliczanych do drugiej grupy to obecnie w pełni samodzielni, profesjonalni edytorzy. Podstawowym kryterium jest w tym przypadku przeznaczenie czytelnicze i zachowanie podziału na produkcję dla ogółu odbiorców i wydawnictwa specjalistyczne. Tablice według miejsca wydania, dostosowane do obowiązującego podziału administracyjnego, skonstruowane zostały w sposób umożliwiający porównywalność produkcji wydawniczej w ośrodkach akademickich w okresach wieloletnich. Nadal nie najlepiej układa się współpraca z niektórymi wydawcami w zakresie przekazywania informacji na temat wysokości nakładów, co niejednokrotnie zmusza ZSW do stosowania danych szacunkowych. W bibliografii narodowej za rok ogłoszono książek (105,0% produkcji z 2009) odpowiadających kryteriom przyjętym w statystyce produkcji wydawniczej, w nakładzie ,4 tys egzemplarzy (119,9%). W liczbach bezwzględnych w stosunku do roku 2009 nastąpił wzrost o 1411 tytułów i o tys. egzemplarzy. Tytuły rozłożyły się nierównomiernie w różnych typach publikacji. Najwięcej, o 864 tytuły powiększyła się oferta literatury naukowej, 523 literatury pięknej dla dorosłych, 204 podręczników szkolnych, 121 podręczników szkół wyższych i o 11 tytułów literatury zawodowej. Spadek tytułów w literaturze pięknej dla dzieci i młodzieży to 217, a w książkach popularnych ogólnych 95 pozycji. Procentowo udział poszczególnych typów publikacji w ogólnej produkcji wydawniczej przedstawia się następująco: największa część rynku to, podobnie jak w latach poprzednich, książki naukowe (38,2%), następnie popularne ogólne (25,4%), literatura piękna dla dorosłych (15,9%), podręczniki akademickie (5,8%), książki zawodowe (5,1%), literatura piękna dla dzieci i młodzieży (5,0%), i podręczniki szkolne (4,6%).

7 Zupełnie inaczej rozkłada się udział nakładów poszczególnych typów publikacji. Największy odsetek nakładów przypada w roku na podręczniki szkolne (27,5%), wydawnictwa popularne ogólne (25,9%), literaturę piękną dla dorosłych (24,3%), a poniżej dziesięciu procent na literaturę dla dzieci i młodzieży (9%), wydawnictwa naukowe (8,5%), zawodowe (3,2%) i podręczniki akademickie (1,6%). Nakłady podręczników szkolnych wzrosły w stosunku do ubiegłego roku więcej niż dwukrotnie, z ,8 tys. egzemplarzy do ,0 tys. Zmiany udziału tytułów poszczególnych typów wydawnictw w produkcji ogółem w stosunku do roku poprzedniego wahają się w granicach 1,7 punktu procentowego. Największa różnica dotyczy popularnych ogólnych i wynosi 7,8 punktu procentowego. Zmiany nakładów są znacznie większe. Największy wzrost nastąpił w nakładach podręczników szkolnych (o 11,6 punktu procentowego), natomiast największy spadek w nakładach literatury pięknej dla dzieci i młodzieży (4,3 punktu procentowego). Jeśli wartości osiągnięte w ostatnim roku zestawimy z danymi za poprzednie cztery lata, przyjmując za podstawę czyli za 100% całość produkcji książek, to zobaczymy jak te wartości dotyczące różnych ich typów układały się w okresie ostatnich pięciu lat. Tabela 1. Książki według typów udział procentowy Tytuły Lata Ogółem Naukowe Podręczniki szkół wyższych Zawodowe Podręczniki szkolne Popularne ogólne Literatura piękna dla dorosłych Literatura piękna dla dzieci i młodzieży ,0 37,6 7,6 4,7 5,6 25,1 14,9 4, ,0 35,9 6,4 4,1 5,0 27,5 15,5 5, ,0 36,8 6,3 4,4 3,8 27,7 15,3 5, ,0 37,1 6,1 4,8 4,1 27,0 14,9 6,0 100,0 38,2 5,8 5,1 4,6 25,4 15,9 5,0 Egzemplarze w tysiącach ,0 8,1 1,8 2,9 25,1 27,4 24,4 10, ,0 8,1 1,7 2,2 22,4 33,2 22,3 10, ,0 8,2 1,7 3,4 18,2 33,3 22,5 12, ,0 9,4 1,9 3,4 15,9 33,6 22,5 13,3 100,0 8,5 1,6 3,2 27,5 25,9 24,3 9,0 W omawianym roku wzrósł mimo obserwowanej od kilku lat tendencji spadkowej, przeciętny nakład publikacji zwartych i wynosi obecnie 2,8 tys. egzemplarzy (2,5 tys. egz. w roku 2009). Największe są nadal średnie nakłady podręczników szkolnych 17,1 tys. które wzrosły o 7,4 tys. w stosunku do roku 2009, kiedy to wynosiły 9,7 tys. egzemplarzy. Poniższa tabela pokazuje jak rozkładał się średni nakład w obrębie poszczególnych typów na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Tabela 2. Średni nakład jednego tytułu wegług typów książek (w tys. egz.) Lata Ogółem Naukowe Podręczniki szkół wyższych Zawodowe Podręczniki szkolne Popularne ogólne Literatura piękna dla dorosłych Literatura piękna dla dzieci i młodzieży ,2 0,7 0,8 2,0 14,6 3,5 5,3 7, ,1 0,7 0,8 1,6 13,7 3,7 4,4 5, ,0 0,7 0,8 1,2 14,3 3,6 4,4 6, ,5 0,6 0,8 1,7 9,7 3,1 3,7 5,4 2,8 0,6 0,8 1,7 17,1 2,9 4,4 5,1 Jak już wspomniano, w otwierającej publikację tablicy przedstawiającej wydawnictwa nieperiodyczne według wydawców zachowany został dotychczasowy podział na instytucje wydawnicze oraz inne instytucje i organizacje. O ile w poprzednim dziesięcioleciu rozkład produkcji pomiędzy te dwie kategorie wydawców ulegał dużym wahaniom ( w r było to 45% : 55%, w % : 50%, a w % : 34%), to od roku 2000 proporcje pomiędzy tymi dwoma kategoriami wydawców utrzymują się na bardzo zrównoważonym poziomie. W roku tytuły wydane przez instytucje wydawnicze to 62,2% ( ,7%) a wydane przez inne instytucje i organizacje 37,8% (37,3%) całej produkcji. Nakłady to odpowiednio 92,5% (91,5%) i 7,5% (8,5%). W części pierwszej tablicy według wydawców indywidualnie pokazane zostały tylko te oficyny, które w bibliografii narodowej miały zarejestrowane 50 i więcej tytułów. W roku największa liczba zarejestrowanych tytułów (577) jest na koncie wydawnictwa WSiP, co na pewno wpłynęło

8 na wzrost ilości tytułów, a szczególnie duży wzrost globalnego nakładu podręczników szkolnych. Powyżej czterystu tytułów mają: Wolters Kluwer Polska (448) i wydawnictwo C.H.Beck (466). Więcej niż trzysta tytułów zarejestrowano dla Rebisu (327), Świata Książki (319), Firmy Księgarskiej Jacek i Krzysztof Olesiejuk (309). Ponad dwieście tytułów mają wydawnictwa Egmont Polska (256), PWN Szkolne (253), Amber (251), Publicat (245), Adam Marszałek (243), Helion (237), PWN Naukowe (236), LexisNexis (233), Arlekin (225), WAM (222) i wydawnictwo Impuls (206). Pomiędzy sto a dwieście tytułów ma 16 wydawców. Jest trzech wydawców którzy w roczniku pojawili się po raz pierwszy.jest to wydawnictwo Czarna Owca kontynuator oficyny Jacek Santorski & Co, Ameet specjalizujące się w literaturze dziecięcej, oraz Pi wydające serie powieściowe. Rozkład produkcji wydawniczej według miejsca wydania nie uległ w omawianym roku szczególnym zmianom. Większość produkcji skupia się w centrach akademickich. Tradycyjnie największa jest produkcja w województwie mazowieckim (ze względu na ulokowanie tutaj wielu wyższych uczelni, instytutów, administracji centralnej oraz szeregu organizacji i stowarzyszeń), chociaż w roku zmniejszyła się ona w stosunku do roku poprzedniego o kolejny 1,2 punkt procentowy i wynosi obecnie 40,4% ogólnej produkcji wydawniczej (41,6% w roku 2009). Natomiast w plasującym się na drugim miejscu województwie małopolskim procentowy udział w produkcji wydawniczej tylko nieznacznie wzrósł o 0,3 punktu procentowego i wynosi w roku 12,7% (12,4% w 2009). W układzie produkcji według treści analizowanym rok do roku największy wzrost w liczbach bezwzględnych (o 306 tytułów) odnotowany został w tekstach literackich (dział 23b), o 211 w szkolnictwie (dział 8), o 173 w historii i biografiach (dział 25), o 124 w dziale publikacji o charakterze ogólnym (dział 1), o 115 w polityce (dział 5). W pięciu działach obserwuje się spadek liczby tytułów w stosunku do roku 2009, największy o 121 tytuły w dziale religii i teologii (dział 3), w rolnictwie (dział 16) o 104 i w naukach przyrodniczych (dział 13) spadek o 48 pozycji. Biorąc pod uwagę liczby bezwzględne największy wzrost nakładów obserwuje się w trzech działach: 11, 12 i 23b. W grupie publikacji dotyczących filologii, języków i językoznawstwa o 6 805,7 tys. egz. (193,3% wartości z roku 2009), tekstów literackich o 2 924,2 (117,6%), z zakresu matematyki wzrost o 2 671,9 (287,5%). Typ publikacji w grupach, w których nastąpił największy wzrost nakładów w obrębie poszczególnych działów, to podręczniki szkolne. Największy spadek nakładów dotyczy działu 3, 24 i 25. W dziedzinie religii o 980,4 tys. egz. (79,7% wartości z 2009), geografii o 487,6 (83,3%) i historii o 457,9 (89,2%). Książki o nakładzie do 1,0 egzemplarzy stanowią w omawianym roku 56,5% wszystkich tytułów (tych, których nakłady były wiadome, a nie szacowane), czyli mniej niż w roku 2009, kiedy stanowiły 65,5% wszystkich publikacji. W tej grupie 67,1% stanowią książki naukowe wraz z podręcznikami szkół wyższych. Nastąpił duży wzrost tytułów w grupie najwyższych nakładów od 75,6 tys. egz., z 18 pozycji w 2009, do 101 w. Najwyższy udział procentowy w tej grupie aż 90%, mają podręczniki szkolne. W stosunku do roku ubiegłego o 413 tytułów zmniejszyła się liczba wszystkich książek tłumaczonych (z polskiego, na polski i z obcego na obcy).ta tendencja utrzymuje się już drugi rok z rzędu. Od 2008 roku wartość ta spadła o 1038 tytułów. Jest to 24,5% tytułów całej produkcji wydawniczej (w ,3%) i 37,6% (45,6%) całości nakładów. W liczbach bezwzględnych ilość tłumaczeń spadła w grupie większości języków : z polskiego z 1004 w 2009 do 979, angielskiego z 3838 do 3779, niemieckiego z 809 do 684, francuskiego z 559 do 483, hiszpańskiego z 191 do 152, z włoskiego z 328 do 277 tytułów. Wzrost tytułów nastąpił w przypadku języków skandynawskich, norweskiego i szwedzkiego.ze szwedzkiego przetłumaczono 113 tytułów ( w ), norweskiego 157 (126). Inaczej wygląda sytuacja w przypadku tłumaczeń literatury pięknej. W roku notujemy niewielki wzrost w stosunku do ubiegłego roku, z 2987 do 3037 tytułów. Więcej tłumaczy się z angielskiego 1873 ( ), z francuskiego 219 (206), z niemieckiego 163 (161), z norweskiego 155 (123), ze szwedzkiego 84 (82). W rozkładzie procentowym w roku literatura tłumaczona z angielskiego to 58,8% wszystkich tytułów, z francuskiego 7,2%, niemieckiego 5,4%, włoskiego 2,3% i dla porównania z norweskiego 5,1% i szwedzkiego 2,8%. Nieduży udział procentowy w ilości tytułów, ale już bardzo znaczący w globalnej ilości egzemplarzy literatury pięknej, ma literatura dla dorosłych tłumaczona z języka norweskiego ok. 17% i szwedzkiego ok. 4%. Jest to wynikiem trwającej mody na kryminały, przede wszystkim autorów skandynawskich. To zjawisko utrzymujące się od kilku lat o wyraźnej tendencji wzrostowej. Literatura piękna stanowi 41,9% wszystkich pozycji tłumaczonych na język polski (42,7% w roku 2009). Tłumaczenia na polski to 6266 tytułów (w ). Najwięcej publikacji przetłumaczono z czterech języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i włoskiego. Razem stanowią one, podobnie jak w roku ubiegłym, nieco ponad 83% wszystkich tłumaczeń na język polski. Tłumaczenia z języka angielskiego to 60,3% (w 2009 roku 57,7%), z niemieckiego 10,9% (12,2%), z francuskiego 7,7% (8,4%) i z włoskiego 4,4% (4,9%). Dużą grupę stanowią przekłady książek popularnych ogólnych, ich udział we wszystkich tłumaczeniach na język polski to 37,4% (41,1% w 2009 roku). Przekłady publikacji naukowych to 11,8% (11,6%), zawodowych 2,2% (2,5%), podręczników akademickich 1,9% (2,0%) a podręczników szkolnych mniej niż 0,1% (0,1%). Druga część rocznika zawiera dane dotyczące produkcji wydawnictw periodycznych, czyli gazet i czasopism. W tablicach omawiających wszystkie wydawnictwa periodyczne stosuje się trzy podstawowe podziały według częstotliwości, według typów i według treści. Podział według częstotliwości zawiera: dzienniki (wydawane 7 4 i 3 2 razy w tygodniu) tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki, roczniki i tytuły ukazujące się nieregularnie. Typy wydawnictw periodycznych to: gazety informacji ogólnej oraz czasopisma naukowe, zawodowe, informacyjne, ogólne, młodzieżowe i dziecięce, urzędowe, oficjalne i dla odbiorcy zagranicznego. Podział według treści jest taki sam jak dla wydawnictw zwartych (25 działów klasyfikacji UNESCO opartych na UKD). W roku nastąpił wzrost liczby tytułów wydawnictw periodycznych. W roku 2008 zarejestrowano tytułów

9 gazet i czasopism, w pozycji, a w obecnym 7655 (wzrost o 232 w stosunku do roku ubiegłego). Od roku 1990 do roku liczba wydawnictw periodycznych wzrosła ponad dwukrotnie. Wzrost ten następował równomiernie o około tysiąc tytułów w każdym pięcioleciu aż do roku Liczba tytułów w poszczególnych latach przedstawia się to następująco: w roku 1990 było to tytułów, w , i w roku Liczba 7655 tytułów w roku pozwala zauważyć, że powyższa tendencja utrzymała się również w minionym pięcioleciu. W analizie gazet i czasopism według częstotliwości w roku zwraca uwagę dość równomierny wzrost liczby tytułów w większości grup (od 18 tytułów w grupie dwutygodników do 55 w grupie kwartalników). Znaczący wzrost liczby tytułów nastąpił jedynie w grupie roczników o 117 tytułów. Jedyny natomiast duży spadek liczby tytułów można zauważyć w grupie publikacji ukazujących się nieregularnie (53 tytuły). Innych dużych spadków liczby tytułów nie zanotowano, natomiast niewielki (tylko o 4 tytuły) spadek w grupie periodyków ukazujących się 7 2 razy w tygodniu zwraca uwagę ze względu na ogólnie niewielką liczbę publikacji ukazujących się z taką częstotliwością. Spadek ten jest spowodowany połączeniem w jeden tytuł Gazety Prawnej i Dziennika. Polska, Świat, Europa, zaprzestaniem wydawania w grudniu 2009 roku Trybuny oraz przekształceniem w marcu 2009 roku jednej z gazet regionalnych Polskapresse w publikację wyłącznie internetową. Pomimo niewielkiego wzrostu liczby tytułów w grupie dwutygodników, w dziale tym nastąpił największy wzrost nakładu jednego numeru o 1904,1 tys. egz. Nakład jednorazowy dwutygodników wzrósł znacząco także w roku poprzednim. Może to być związane z przekształceniem kilku wysokonakładowych tytułów (np. z segmentu prasy kobiecej lub telewizyjnej) z tygodników w dwutygodniki. Zwiększył się także jednorazowy nakład dwumiesięczników o 1731,6 tys. egz. (w roku ubiegłym znaczący wzrost o 3761,0 tys.egz.), miesięczników o 1173,4 tys. egz. (w zeszłym roku spadek o 1133,7 tys. egz.), a także roczników 703,2 tys. egz. i wydawnictw ukazujących się nieregularnie 193,1 tys. egz. Największe spadki nakładów jednorazowych nastąpiły natomiast, podobnie jak w zeszłym roku, w grupie tygodników (o 1495,8, w ubiegłym roku o 2698,9 tys. egz.). Spadł także nakład jednorazowy publikacji ukazujących się 7 2 razy na tydzień (o 683,8 tys. egz.), kwartalników (o 297,8 tys. egz.) i półroczników (o 215,0 tys. egz.). Tytuły i nakłady gazet i czasopism w latach 1990 w układzie według częstotliwości przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 3. Gazety i czasopisma według częstotliwości Lata Ogółem Dwutygodnikmiesięczniki Dwu- Rzadziej i nieregularnie Tygodniki Miesięczniki Kwartalniki Półroczniki razy na tydzień Tytuły Nakład jednego numeru (w tys. egz.) W tablicy prezentującej wszystkie wydawnictwa ciągłe według wydawców, ze względu na jej objętość, pokazano te oficyny, które wydawały w roku minimum 7 tytułów. Powyżej trzydziestu tytułów ma siedmiu wydawców: Egmont (57), Wiedza i Praktyka (40), Axel Springer (37), Bauer (35), Sigma (34), Phoenix Press (32) i Via Medica (32). Kolejnych siedmiu wydaje od dwudziestu do trzydziestu tytułów. W tablicy 25 przedstawiono rozkład produkcji wydawnictw ciągłych według miejsca wydania, w rozbiciu na poszczególne województwa. Największy odsetek tytułów gazet i czasopism skupia się, podobnie jak w latach ubiegłych, w województwie mazowieckim 36,0% (spadek o 1,2% w stosunku do roku ubiegłego), z tego 88,0% (89,3% w 2009) tytułów wychodzi w Warszawie. Nakład jednorazowy pozycji wydanych w województwie mazowieckim to 66,6 % całej krajowej produkcji (68,2% w 2009), z czego w Warszawie aż 96,4 % (97,0%). W stosunku do roku 1999 przyjętego jako 100% (wtedy po raz pierwszy prezentowane były gazety i czasopisma według nowego podziału administracyjnego) wskaźnik wzrostu liczby tytułów gazet i czasopism przedstawia się następująco: ,0%, ,4%, ,7%, ,8%, ,3%, ,2%, ,9%, ,2%, ,3%, ,7% i w roku 136,9 %. Poza niewielkim spadkiem w roku 2000 można zaobserwować stały i dość regularny wzrost. W bardzo podobny sposób proces ten przebiegał w województwie mazowieckim, aczkolwiek w omawianym roku zaobserwowano niewielki spadek. Przy 100,0% w roku 1999, a w latach kolejnych 101,5%, 103,9%, 110,7%, 107,1%, 111,8%, 114,5%, 116,6%, 120,4%,125,3%, 127,0% i w ostatnim roku 126,6%. Obok województwa mazowieckiego największy udział tytułów w całej produkcji mają województwa: małopolskie 10,0% (9,9% w 2009), śląskie 8,3% (8,3%), wielkopolskie

10 8,3% (8,0%), dolnośląskie 6,4% (6,0%) i pomorskie 4,8% (4,7%). Jest to układ niemal identyczny, jak w roku ubiegłym. Rozkład największego nakładu jednorazowego jest również podobny do roku 2009, oprócz dość dużego wzrostu nakładu w województwie dolnośląskim. Województwa o największym udziale nakładów w produkcji ogółem to kolejno: dolnośląskie 9,8% (7,5% w 2009 roku), śląskie 4,4% (4,4%), wielkopolskie 4,1% (4,2%), małopolskie 3,6% (3,8%) i łódzkie 2,3% (2,4%). Najmniejszy udział w rynku gazet i czasopism poniżej 2% tytułów mają województwa: świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oba po 1,9% ogólnej liczby tytułów (identycznie jak w 2009 roku), opolskie 1,7% (1,8%) i lubuskie 1,5% (1,5%). W tablicy 27 przedstawiono gazety i czasopisma pogrupowane według języka wydania. Warto zauważyć, że w ostatnim dziesięcioleciu liczba tytułów czasopism wydawanych w Polsce w języku angielskim stale i w miarę systematyczne rośnie. Od roku 2000 przyrost ten wynosił od 9 do 30 tytułów rocznie. W tablicy 28 przedstawiony jest udział poszczególnych typów gazet i czasopism w rynku wydawniczym w roku ogółem. W tablicach prezentujących wyłącznie czasopisma (bez gazet informacji ogólnej), najistotniejszy jest podział według typów i treści w korelacji z częstotliwością. Przegląd sytuacji od roku 1990 przedstawiony został poniżej. Tabela 4. Czasopisma według typów Treść Tytuły Lata Nakład jednego numeru (w tys. egz.) Ogółem , , , , ,5 naukowe ,7 778,6 1329,3 1993,1 1844,5 zawodowe ,1 5091,2 6930,5 7340,0 7830,5 informacyjne ,8 575,1 316,0 244,5 350,3 ogólne , , , , ,7 młodz. i dziec ,4 7932,0 5921,2 5814,7 6457,8 urzędowe ,8 313,3 200,7 219,6 235,3 oficjalne ,0 373,2 819,3 699,6 818,4 dla zagranicy ,2 110,6 79,8 43,5 544,0 W podziale według treści w większości działów nie odnotowano znaczących zmian. Jedynie w dziale socjologii i statystyki zanotowano, podobnie jak w roku ubiegłym, dość znaczący wzrost liczby tytułów (o 92 pozycje). Wzrost o 20 i więcej tytułów zanotowano w działach dotyczących prawa, administracji publicznej, pomocy i opieki socjalnej oraz ubezpieczeń (27), historii literatury i krytyki literackiej (23) oraz polityki i ekonomii (20). Znacznych spadków liczby tytułów nie odnotowano, największy (o 22 pozycje) nastąpił w dziale zarządzania, administracji i organizacji. W pozostałych działach zarówno spadki jak i wzrosty rozkładają się w przedziale od jednej do kilkunastu pozycji. Informacje zawarte w tablicach retrospektywnych ukazują szerokie spektrum rozwoju i zmian w ruchu wydawniczym od 1944 roku. Zamieszczone w trzeciej części tablice przedstawiające dane o tytułach i nakładach dzieł pisarzy polskich i zagranicznych, oraz najczęściej wydawanych utworach polskiej i obcej literatury pięknej są bogatym źródłem informacji o dorobku pisarzy od czasów powojennych do chwili obecnej. Na podstawie informacji zawartych w tych tablicach można prześledzić, którzy autorzy i jakie tytuły utrzymują się na rynku bez względu na zmiany ustrojowe i istniejącą modę.

11 NAZWY WYDAWCÓW DO TABL. 1 i TABL. 27 NAMES OF PUBLISHERS IN REFERENCE TO TABLES 1 AND 27 ABW Graf = ABW Graf Group S.C. Prasa regionalna i lokalna Regional and local press Agora = Agora S.A. Czasopisma, gazety i książki Periodicals, newspapers and books Ag. reklamowe = Agencje reklamowe Advertising agencies Albatros = Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz Literatura piękna Belles-lettres Amber = Wydawnictwo Amber Sp. z o.o. Literatura piękna Belles-lettres Ameet = Ameet Sp. z o.o. Książki dla dzieci Books for children Apteka = Wydawnictwo Apteka Sp. z o.o. Czasopisma medyczne Medical periodicals Archiwa Archives Arlekin = Wydawnictwo Harlequin Enterprises Sp. z o.o. Literatura piękna Belles-lettres Armoryka = Wydawnictwo Armoryka Historia, religioznawstwo, literatura piękna history, religion, belles-lettres Atut = Oficyna Wydawnicza Atut Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe Literatura regionu, literatura popularnonaukowa Regional literature, popular science AVT Korporacja = AVT Korporacja Sp. z o.o. Czasopisma z zakresu elektroniki, oprogramowania Periodicals on electronics, software Axel Springer = Axel Springer Polska Sp. z o.o. Czasopisma, literatura piękna Periodicals, belles-lettres Bauer = Wydawnictwo Bauer Czasopisma Periodicals Bellona = Bellona S.A. Literatura wojskowa, historia, beletrystyka Military literature, history, belles-lettres Bernardinum = Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum Sp. z o.o. Religia Religion Bezdroża = Wydawnictwo Bezdroża Sp. z o.o. Przewodniki, atlasy Guidebooks, atlases Biblioteki Libraries Biblos = Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos Religia Religion Borgis = Wydawnictwo Medyczne Borgis Sp. z o.o. Medycyna Medicine BROG = BROG Media Biznesu Sp. z o.o. (poprzednio BROG Bichniewicz i Rudnicki) Czasopisma fachowe dla firm Trade journals for business Burda = Burda Media Polska Sp. z o.o. Czasopisma Periodicals C.H. Beck = Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. Prawo Law Czarna Owca = Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o. Psychologia, literatura piękna Psychology, belles-lettres Difin = Wydawnictwo Difin S.A. Prawo, podatki, rachunkowość Law, taxes, book-keeping DiG = Wydawnictwo DiG Sp. j. Książki i czasopisma naukowe Scientific books and periodicals Edipresse = Edipresse Polska S.A. Czasopisma Periodicals Edycja św. Pawła = Edycja Świętego Pawła. Wydawnictwo Towarzystwa Świętego Pawła Literatura religijna, książki dla dzieci i młodzieży Religious literature, books for children and youth Edytor = Edytor Sp. z o.o. Prasa regionalna i lokalna Religional and local press Egmont = Egmont Polska Sp. z o.o. Literatura piękna i czasopisma dla dzieci Belles-lettres and periodicals for children Elamed = Wydawnictwo Elamed E. i R. Cholewa Sp. J. Czasopisma branżowe Trade magazines espe =Wydawnictwo espe Literatura religijna Religious literature Fabryka Słów = Fabryka Słów Sp. z o.o. Literatura piękna (fantastyka) Belles-lettres (science fiction, fantasy) Forum = Wydawnictwo Forum Sp. z o.o. Czasopisma i książki z zakresu ekonomii, prawa Periodicals and books on economic, law Fundacje = Foundations Grüner + Jahr = Grüner + Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. S.K. Czasopisma Periodicals G + J RBA = Wydawnictwo Gruner + Jahr RBA Sp.z o.o.& Co. S.K. Przewodniki, literatura podróżnicza, albumy, miesięcznik National geographic Guide-books, travel writing, albums, magazine National geographic Hachette = Hachette Polska Sp. z o.o. Poradniki, przewodniki, literatura piękna Hand-books, guides, belles-lettres Helion = Wydawnictwo Helion Sp. z o.o. Informatyka, komputery Informatics, computers IDG Poland = International Data Group Poland S.A. Czasopisma z zakresu informatyki, komputerów Periodicals on informatics, computers Impuls = Oficyna Wydawnicza Impuls Pedagogika, oświata, literatura piękna Pedagogics, education, belles-lettres Infor Expert = Infor Expert Sp. z o.o. Czasopisma fachowe z zakresu prawa, ekonomii, rachunkowości Professional magazines on law, economy, accountancy Inne inst. wydaw. = instytucje wydawnicze nie wymienione osobno Publishing houses not mentioned separately

12 Inne szk. wyższe = szkoły wyższe nie wymienione osobno Higher education institutions not mentioned separately Inst. naukowe = instytuty naukowe Research institutes Inst. wyznaniowe = instytucje i organizacje wyznaniowe nie wymienione osobno Religious institutions and organizations not mentioned separately Jedność = Wydawnictwo Jedność Teologia, filozofia, psychologia Theology, philosophy, psychology Klub dla Ciebie = Bauer Weltbild Media Sp. z o.o., Sp. K. KDC.pl Poradniki, literatura popularnonaukowa, literatura piękna Handbooks, popular science, belles-lettres Księgarnia Akademicka = Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. Literatura naukowa Scientific literature Księg. św. Jacka = Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o. Literatura religijna Religious literature Księg. św. Wojciecha = Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha Sp. z o.o. Literatura religijna, poradniki, literatura religijna dla dzieci i młodzieży Religious literature, handbooks, religious literature for children and youth KUL = Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II The John Paul II Catholic University of Lublin LexisNexis = LexisNexis Polska Prawo Law M = Wydawnictwo M Sp. z o.o. Literatura religijna, popularnonaukowa, teologia Religious, popular science literature, theology Magnum-X = Magnum-X Sp. z o.o. Czasopisma o tematyce wojskowej Military periodicals Marquard Media = Marquard Media Polska Sp. z o.o. Czasopisama Periodicals Marszałek = Wydawnictwo Adam Marszałek Wydawnictwa naukowe Scientific publications Medipress = Medipress Publishing Czasopisma medyczne Medical journals Media Regionalne = Media Regionalne Sp. z o.o. Prasa lokalna Local press Media Rodzina = Media Rodzina Sp. z o.o. Psychologia, książki dla dzieci i młodzieży Psychology, books for children and youth Media Service Zawada = Media Service Zawada Sp. z o.o. Książki i czasopisma dla dzieci Books and periodicals for children Medical Education = Oficyna Wydawnicza Medical Education Sp. z o.o. Czasopisma medyczne Medical journals Medical Tribune = Medical Tribune Polska Sp. z o.o. Czasopisma medyczne Medical journals Medycyna Prakt. = Medycyna Praktyczna S.C. Książki i czasopisma z zakresu medycyny Medical books and periodicals Motor Presse = Motor Presse Polska Sp. z o.o. Czasopisma Periodicals MT Biznes = Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o. Marketing, zarządzanie, ekonomia Marketing, management, economy Multico = Oficyna Wydawnicza Multico Sp. z o.o. Popularnonaukowa i zawodowa literatura o tematyce przyrodniczej Popular science, and professional literature on nature Murator = Wydawnictwo Murator S.A. Czasopisma i gazety Periodicals and newspapers Muza = Muza S.A. Książki popularnonaukowe, literatura piękna Popular science books, belles-lettres Muzea = Poszczególne muzea Particular museums Nakład autora Authors edition Neriton = Wydawnictwo Neriton Literatura naukowa Scientific literature Nie wymienione = Wydawca nieznany oraz instytucje nie wymienione osobno Unknown publishers and institutions not mentioned separately NK = Wydawnictwo Nasza Księgarnia Sp. z o.o. Książki dla dzieci i młodzieży Books for children and youth Nowa Era = Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. Podręczniki szkolne, poradniki dla nauczycieli School textbooks, handbooks for teachers Olesiejuk = Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk. Inwestycje. Sp. z o.o. Literatura piękna dla dzieci Belles-lettres for children Operon = Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. Podręczniki szkolne, książki dla nauczyciela Textbooks, books for teachers Org. społ. i polit. = Organizacje społeczne o charakterze masowym i polityczne nie wymienione osobno Massocialorganizations and political organizations not mentioned separately Org. związk. i spółdz. = Organizacje związkowe i spółdzielcze Trade unions and co-operatives Ostoja = Ostoja. Wydawnictwo Prasy Bezpłatnej. Sp. z o.o. Prasa lokalna Local press Ośr. bad.-rozw. = Ośrodki badawczo-rozwojowe Research and development institutions Ośr. kultury, teatry = Ośrodki kultury, teatry Cultural centres, theatres P.Śl. = Politechnika Śląska Technical University of Silesia PAN = Polska Akademia Nauk Polish Academy of Sciences Phoenix-Press = Phoenix-Press Sp. z o.o. Sp. k. Czasopisma Periodicals Pi = Wydawnictwo Pi Serie powieściowe Series of novels Polihymnia = Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia Literatura religijna, literatura piękna, wydawnictwa muzyczne i nutowe Religious literature, belles-lettres, music scores, publications music Politechniki = Politechniki nie wymienione osobno Technical Universities not mentioned separately Polskapresse = Polskapresse sp. z o.o. Wydawnictwo Prasa codzienna, książki Newspapers, books Promedia = Promedia Jerzy Osika Czasopisma branżowe dla profesjonalistów Trade periodicals for professionals Prószyński Media = Prószyński Media Sp. z o.o. Literatura piękna, czasopisma Belles-lettres, periodicals Przeds. i inst. państwowe = Przedsiębiorstwa i instytucje państwowe State enterprises and institutions Przeds. wydaw. = Przedsiębiorstwa wydawnicze Publishing company Publicat = Grupa Publicat S.A. Literatura popularnonaukowa, beletrystyka, poradniki, literatura dziecięca Popular science, belles-lettres, handbooks, children s literature

13 Publikator = Publikator Sp. z o.o. Prasa fachowa. Budownictwo, mieszkania Professional press. Building, industry, houses Publishing Room = Publishing Room Sp. z o.o. Czasopisma. Rynek nieruchomości, biznes, podróże Periodicals. Real estate market, business, travels PWE = Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Literatura ekonomiczna i gospodarcza Economics and management PWN Wydaw. Naukowe = Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Wydawnictwa naukowe, podręczniki akademickie, encyklopedie Scientific publications, academic textbooks, encyclopaedias PWN Wydaw. Szkolne=Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o. Podręczniki szkolne, poradniki dla nauczycieli School textbooks, handbooks for teachers PZWL = Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. Nauki lekarskie Medical sciences Raabe = Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Spółka z o.o. Czasopisma i publikacje fachowe Periodicals and professional publications Rea = Wydawnictwo Rea S.J. Nauka języków, książki dla dzieci i młodzieży Language learning, books for children and youth Rebis = Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o. Literatura piękna Belles-lettres Redakcje = Redakcje czasopism Editorials Replika = Wydawnictwo Replika Beletrystyka, literatura piękna, poradniki Belles-lettres, fiction, hand-books Rytm = Oficyna Wydawnicza Rytm Historia, literatura piękna History, belles-lettres Samorządy terytorialne Local governments Sigma = Wydawnictwo Sigma-NOT, Sp. z o.o. Czasopisma techniczne Technical periodicals Skrzat =Wydawnictwo Skrzat Literatura dla dzieci Childrens literature Słowo/Obraz Teryt. = Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria Historia literatury, sztuki, filozofii History of literature, art, philosophy Software = Software Press Sp. z o.o. Czasopisma z dziedziny informatyki Periodicals on informatics Sonia Draga = Wydawnictwo Sonia Draga Literatura piękna Belles-lettres Sonic = Wydawnictwo i Drukarnia Sonic Prasa lokalna Local press Spół. i agen. wydaw. = Spółki i agencje wydawnicze Publishing companies and agencies Spółki = Spółki nie wymienione osobno Companies not mentioned separately Spółki wydaw. = Spółki wydawnicze Jointstock publishing companies Stow. zawodowe = Stowarzyszenia zawodowe Professional associations Świat Książki = Bertelsmann Direct Group Świat Książki Sp. z o.o. Literatura piękna Belles-lettres Termedia = Termedia sp. z o.o. Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne Czasopisma i książki medyczne Medical periodicals and books Tow. naukowe = Towarzystwa naukowe nie wymienione osobno Learned societies not mentioned separately U. Łódz. = Uniwersytet Łódzki University of Lodz UAM = Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Adam Mickiewicz University in Poznań UJ = Uniwersytet Jagielloński Jagiellonian University in Cracow UMCS = Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej Maria Curie-Skłodowska University in Lublin UNIT = Wydawnictwo Informacje Branżowe UNIT Sp. z o.o. Czasopisma branżowe Trade journals Universitas = Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas Wydawnictwa naukowe Scientific publications Uniwersytety = Uniwersytety nie wymienione osobno Universities not mentioned separately Urban & Partner = Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o. Literatura medyczna Medical publications Urzędy państwowe = Centralne i terenowe urzędy państwowe State offices (central, local) UW = Uniwersytet Warszawski University of Warsaw Verlag Dashofer = Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Publikacje i czasopisma fachowe dla firm Publications and trade jurnals for business Versita Czasopisma naukowe (wyniki badań z Centralnej i Wschodniej Europy) Scientific periodicals (results of research from Central and Eastern Europe) Via Medica = Via Medica Sp. z o.o. Sp. K. Czasopisma i książki medyczne Medical periodicals and books W.A.B. = Wydawnictwo W.A.B. Sp. z o.o. Literatura piękna, popularnonaukowa Belles-lettres, popular science WAM = Wydawnictwo WAM Księży Jezuitów Literatura religijna Religious literature Wiedza i Praktyka = Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Publikacje fachowe z zakresu prawa, zarządzania Professional publications on law, management WKiŁ = Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. Książki z zakresu transportu, łączności Books on transport, communications WNT = Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Sp. z o.o. Literatura techniczna Technical literature Wojskowy Inst. Wyd. = Wojskowy Instytut Wydawniczy Czasopisma wojskowe Military journals Wolters Kluwer = Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Publikacje prawnicze i ekonomiczne Publications on law and economy Wrocł. Fabryka Pras.= Wrocławska Fabryka Prasowa Prasa lokalna Local press WSiP = Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Podręczniki dla szkół, poradniki dla nauczycieli Textbooks for schools, handbooks for teachers Wydaw. Akad. i Profesjon. = Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o. Wydawnictwa naukowe, podręczniki akademickie Scientific publications, textbooks for university students

14 Wydaw. Diecezjalne = Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz Piśmiennictwo religijne Religious literature Wydaw. Inst. Teolog. Księży Misjon. = Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy Literatura religijna Religious literature Wydaw. Kolorowe = Wydawnictwo Media Kolorowe Prasa lokalna Local press Wydaw. Literackie = Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o. Literatura piękna, pamiętniki, sztuka Belles-lettres, memoirs, art Wydaw. prasowe = Wydawnictwa prasowe Gazety i czasopisma Newspapers and other periodicals Wydaw. S. Loretanek = Wydawnictwo Sióstr Loretanek Literatura religijna Religious literature Zielona Sowa = Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Książki dla dzieci i młodzieży, literatura piękna, lektury szkolne Books for youth and children, belles-lettres, school reading list books Złote Myśli = Złote Myśli Sp. z o.o. Poradniki Handbooks Znak = Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o. Literatura piękna, literatura dla dzieci i młodzieży, literatura religijna Belles-lettres, youth and children literature, religious literature Zw. i org. twórcze i kult. = Związki i organizacje twórcze i kulturalne Artistic and cultural associations and organizations ZNAKI UMOWNE SYMBOLS USED zjawisko nie występuje magnitude nil; 0 zjawisko występuje w ilościach mniejszych od połowy stosowanej jednostki magnitude less than half of unit employed; brak informacji albo brak informacji wiarygodnych data not available or not reliable; ze względu na układ tablicy wypełnienie rubryki jest niemożliwe lub niecelowe not aplicable.

15 I. KSIĄŻKI W BOOKS IN Tabl. 1. Książki według wydawców Books by publishers Tytuły Titles Wydawcy a Publishers a 2009 Ogółem Total Naukowe Scientific Podręczniki szkół wyższych Textbooks for university students Podrczniki szkolne Zawodowe Professional School textbooks Popularne ogólne Popular science Literatura piękna Belles-lettres dla dorosłych for adults dla dzieci i młodzieży for children and youth Ogółem Total Instytucje wydawnicze Publishing houses Inne instytucje i organizacje Others % % 62,7 62,2 38,9 41,5 68,4 97,5 76,9 80,1 94, % % 37,3 37,8 61,1 58,5 31,6 2,5 23,1 19,9 5,5 1. Agora Albatros Amber Ameet Arlekin Armoryka Atut Axel Springer Bellona Bezdroża Biblos C.H.Beck Czarna Owca Difin Edycja Św. Pawła Egmont espe Fabryka Słów G+J RBA Hachette Helion Impuls Jedność Klub dla Ciebie a Zob.: Nazwy wydawców a See: Names of publishers

16 Tabl. 1. Książki według wydawców (cd.) Books by publishers (continued) Tytuły (cd.) Titles (continued) Wydawcy a 2009 Ogółem Naukowe Pod- Pod- Literatura piękna Zawodowe ręczniki Popularne szkolne ogólne ręczniki szkół wyższych dla dorosłych dla dzieci i młodzieży 25. Księg. św. Jacka Księg.św.Wojciecha Księgarnia Akademicka LexisNexis M Marszałek Media Rodzina MT Biznes Multico Muza Nasza Księgarnia Neriton Nowa Era Olesiejuk Operon Pi Polihymnia Prószyński Media Publicat PWE PWN Wydaw.Naukowe PWN Wydaw.Szkolne PZWL Rea Rebis Replika Rytm Skrzat Słowo/Obraz Teryt Sonia Draga Świat Książki Universitas W.A.B WAM Wiedza i Praktyka a Zob.: Nazwy wydawców a See: Names of publishers

17 Tabl. 1. Książki według wydawców (cd.) Books by publishers (continued) Tytuły (cd.) Titles (continued) Wydawcy a 2009 Ogółem Naukowe Pod- Pod- Literatura piękna Zawodowe ręczniki Popularne szkolne ogólne ręczniki szkół wyższych dla dorosłych dla dzieci i młodzieży 60. WKiŁ WNT Wolters Kluwer WSiP Wydaw.Akad.i Profesj Wydaw. Diecezjalne Wydaw.Inst.Teolog.Księży Misjon Wydaw. Literackie Wydaw. S. Loretanek Zielona Sowa Złote Myśli Znak Inne instyt. wydawnicze a Zob.: Nazwy wydawców a See: Names of publishers

18 Tabl. 1. Książki według wydawców (cd.) Books by publishers (continued) Tytuły (dok.) Titles (continued) Wydawcy a 2009 Ogółem Naukowe Pod- Pod- Literatura piękna Zawodowe ręczniki Popularne szkolne ogólne ręczniki szkół wyższych dla dorosłych dla dzieci i młodzieży 1. Org. społ. i polit Org. związk. i spółdz Zw. i org. twórcze i kult Stow. zawodowe PAN Inst. naukowe Biblioteki Muzea Ośr. bad.-rozw Tow. naukowe KUL P.Śl U.Łódz UAM UJ UMCS UW Inne szkoły wyższe Inst. wyznaniowe Urzędy państwowe Samorządy terytorialne Przeds.i inst.państwowe Ośr. kultury, teatry Fundacje Spółki Nakład autora Nie wymienione a Zob.: Nazwy wydawców a See: Names of publishers

19 Tabl. 1. Książki według wydawców (cd.) Books by publishers (continued) Arkusze druku Sheets Wydawcy a 2009 Ogółem Naukowe Pod- Pod- Literatura piękna Zawodowe ręczniki Popularne szkolne ogólne ręczniki szkół wyższych dla dorosłych dla dzieci i młodzieży Ogółem , , , , , , , , ,2 Instytucje wydawnicze , , , , , , , ,9 9648,5 % % 62,9 62,6 44,5 51,4 71,7 96,8 80,2 89,4 96,0 Inne instytucje i organizacje , , , ,1 5437,5 614, ,9 7103,2 402,7 % % 37,1 37,4 55,5 48,6 28,3 3,2 19,8 10,6 4,0 1. Agora 1488,2 1246,1 25,1 28,9 514,5 649,2 28,4 2. Albatros 1466,2 1651,5 1646,5 5,0 3. Amber 3343,6 5053,6 406,3 4440,8 206,5 4. Ameet 217,3 35,2 182,1 5. Arlekin 2430,1 2097,7 2097,7 6. Armoryka 250,4 661,1 53,4 174,8 367,1 65,8 7. Atut 1643,2 1709,3 1255,1 82,8 27,1 162,1 171,3 10,9 8. Axel Springer 1689,9 1529,1 10,1 22,7 596,6 892,9 6,8 9. Bellona 3658,3 3765,6 126,2 34,3 3125,2 479,9 10. Bezdroża 1290,9 1239,0 1239,0 11. Biblos 1487,3 1322,9 569,1 20,7 277,5 38,5 417,1 12. C.H.Beck 13809, , ,2 2375,5 612,4 34,5 13. Czarna Owca 2233,3 140,5 9,4 29,3 1140,1 885,2 28,8 14. Difin 3530,7 3404,2 2054,0 710,9 300,5 324,5 14,3 15. Edycja Św. Pawła 830,3 918,6 188,3 9,1 624,3 69,9 27,0 16. Egmont 2708,7 2122,7 3,9 106,8 823,4 1188,6 17. espe 469,7 419,4 36,3 51,8 301,7 9,8 19,8 18. Fabryka Słów 1913,9 2113,1 23,6 2089,5 19. G+J RBA 740,7 799,6 799,6 20. Hachette 447,6 1275,4 1222,6 52,8 21. Helion 6093,7 5633,8 3223,8 352,8 1992,8 64,4 22. Impuls 3063,4 3499,4 2745,5 182,8 381,6 49,9 77,7 36,7 25,2 23. Jedność 2456,3 1786,5 320,3 176,2 936,9 75,5 277,6 24. Klub dla Ciebie 2553,7 1448,5 1387,6 46,9 14,0 25. Księg. św. Jacka 605,0 736,9 408,6 10,9 293,7 23,7 26. Księg.św.Wojciecha 957,8 1305,4 46,9 52,7 1162,2 29,1 14,5 27. Księgarnia Akademicka 1859,6 1461,3 1354,5 52,1 54,7 a Zob.: Nazwy wydawców a See: Names of publishers

RUCH WNICZY W LICZBACH CH LIII:2007 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2008. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 0511-1196

RUCH WNICZY W LICZBACH CH LIII:2007 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2008. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 0511-1196 ISSN 0511-1196 RUCH WYDAWNICZY WNICZY W LICZBACH CH LIII: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 53: S.122 Warszawa 2008 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAK AD STATYSTYKI

Bardziej szczegółowo

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LV: 2009 POLISH PUBLISHING IN FIGURES

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LV: 2009 POLISH PUBLISHING IN FIGURES BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD STATYSTYKI WYDAWNICTW RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LV: POLISH PUBLISHING IN FIGURES WARSZAWA 2011 BIBLIOTEKA NARODOWA Opracowano w Zakładzie Statystyki Wydawnictw Prepared by the

Bardziej szczegółowo

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVII:2011 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2012. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVII:2011 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2012. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953 ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVII: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 57: Warszawa 2012 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD STATYSTYKI WYDAWNICTW

Bardziej szczegółowo

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953 ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 58: Warszawa 2013 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD STATYSTYKI WYDAWNICTW

Bardziej szczegółowo

Liczba. Liczba. Liczba w. Wzrost/ zatrudnionych 2007r. wydanych. spadek. pierwszych. przychodów. tytułów. wydań książek w

Liczba. Liczba. Liczba w. Wzrost/ zatrudnionych 2007r. wydanych. spadek. pierwszych. przychodów. tytułów. wydań książek w Aneks Spis tabel 1. Ranking wydawnictw 2. Najlepsze Drukarnie lat 2005-2007 w rankingu Wydawcy 3. Najlepsze drukarnie dziełowe w rankingu Magazynu Literackiego KSIĄŻKI 2007 i ich miejsca w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa)

Załącznik nr 2. 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) Załącznik nr 2 1.Agencja SOLARIS (Olsztyn) 2.Akademicka Oficyna Wydawnicza (Lublin) 3.Akapit Press (Łódź) 4.Baobab (Warszawa) 5.Bertelsmann Media (Warszawa) 6.Bezdroża (Kraków) 7.BIS (Warszawa) 8.BOSZ

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

RUCH WNICZY W LICZBACH CH LIV:2008 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN

RUCH WNICZY W LICZBACH CH LIV:2008 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN ISSN 0511-1196 RUCH WYDAWNICZY WNICZY W LICZBACH CH LIV: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 54: S.124 Warszawa 2009 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAK AD STATYSTYKI

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-VII.7.64.05 Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ nr - Dostawa dla Urzędu Miasta Łodzi gazet codziennych w 06 r. Oznaczenia kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień (kod i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. 1) Główny kod CPV: : Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. 1) Główny kod CPV: : Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny DOA-ZP.VIII.7.74.06 Załącznik Nr do SIWZ CZĘŚĆ I ) Główny kod CPV: 00000-: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny ) Przedmiotem niniejszego postępowania jest : Dostawa prasy codziennej do UMŁ w 07 r.

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo i rynek książki w Polsce. Prezentacja danych. Kraków, 24 października 2014.

Czytelnictwo i rynek książki w Polsce. Prezentacja danych. Kraków, 24 października 2014. Czytelnictwo i rynek książki w Polsce. Prezentacja danych. Kraków, 24 października 2014. Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce Badanie Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce

Bardziej szczegółowo

RUCH WNICZY W LICZBACH CH LII:2006 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN

RUCH WNICZY W LICZBACH CH LII:2006 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN ISSN 0511-1196 RUCH WYDAWNICZY WNICZY W LICZBACH CH LII: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 52: S.120 Warszawa 2007 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAK AD STATYSTYKI

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Dane GUS skorygowane zgodnie z definicją dzienników i czasopism 99.6 98.2 99.5 80.0 99.5

Uwaga: Dane GUS skorygowane zgodnie z definicją dzienników i czasopism 99.6 98.2 99.5 80.0 99.5 Trendy na polskim rynku prasowym Polski rynek prasowy w statystyce - na podstawie danych wydawniczo-kolportażowych Opracowanie: Stanisław Nowicki (Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego),

Bardziej szczegółowo

Bibliografie ogólne. Bibliografia polska Estreicherów

Bibliografie ogólne. Bibliografia polska Estreicherów Bibliografie ogólne Bibliografia polska Estreicherów Co to takiego? Bibliografia polska, dzieło Karola Estreichera, kontynuowane przez jego syna Stanisława, a następnie wnuka Karola, składa się z 4 części,

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA TYTUŁÓW KONTROLOWANYCH PRZEZ ZKDP (zmiany w okresie styczeń grudzień 2012 roku)

STATYSTYKA TYTUŁÓW KONTROLOWANYCH PRZEZ ZKDP (zmiany w okresie styczeń grudzień 2012 roku) STATYSTYKA TYTUŁÓW KONTROLOWANYCH PRZEZ ZKDP (zmiany w okresie styczeń grudzień 2012 roku) W okresie styczeń grudzień 2012 roku do kontroli ZKDP przyjęto 36 tytułów prasowych oraz 3 wydania specjalne.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa prasy dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi w 2014r. Zamówienie podzielone jest na dwie nw. części:

Bardziej szczegółowo

RUCH WNICZY W LICZBACH CH L:2004 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2005. Biblioteka Narodowa - Instytut Bibliograficzny ISSN 0511-1196

RUCH WNICZY W LICZBACH CH L:2004 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2005. Biblioteka Narodowa - Instytut Bibliograficzny ISSN 0511-1196 ISSN 0511-1196 RUCH WYDAWNICZY WNICZY W LICZBACH CH L: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 50: S.120 Warszawa 2005 Biblioteka Narodowa - Instytut Bibliograficzny BIBLIOTEKA NARODOWA INSTYTUT BIBLIOGRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna sprzedaży książek nr 1/ 2017 MGBP

Umowa kupna sprzedaży książek nr 1/ 2017 MGBP Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego MGBP.371.1.2017 Projekt umowy Umowa kupna sprzedaży książek nr 1/ 2017 MGBP.371.1.2017 Zawarta w dniu.. 2017 r. w Wieruszowie, pomiędzy: Miejsko-Gminną Biblioteką

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012 Wstęp Podstawowym celem kształcenia językowego jest zdobycie przez uczniów umiejętności porozumiewania się w języku obcym w mowie i piśmie. Odsetek osób uczących się języka obcego stale się zwiększa, co

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA ul. Staszica 12a 62-200 Gniezno tel.: (61) 426-32-61 e-mail: bpmg@biblioteka.gniezno.pl www.biblioteka.gniezno.pl NIP: 784-19-66-621 A.3611.8.2015 Gniezno, dnia 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej..

WSTĘP. Nauczanie języków obcych w klasach najmłodszych szkoły podstawowej.. WSTĘP W opracowaniu tym wykorzystano dane zbierane przez System Informacji Oświatowej SIO dotyczące nauczania języków obcych w szkołach polskich na róŝnych poziomach nauczania. Głównym przedmiotem zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 SPIS TREŚCI WYKAZ TABEL I WYKRESÓW... 3 WSTĘP... 4 I. NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH WEDŁUG TYPÓW SZKÓŁ... 6 SZKOŁY PODSTAWOWE...11 GIMNAZJA... 14 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE... 17 LICEA PROFILOWANE... 19 TECHNIKA...

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZASOPISM KRAJOWYCH

WYKAZ CZASOPISM KRAJOWYCH WYKAZ CZASOPISM KRAJOWYCH L.p. Tytuł Miejsce wydania Wydawca Rok Uwagi 1 Applied Mathematics and Computer Science Zielona Góra Politechnika Zielonogórska 1993-1997 2 Archiwum Akustyki PAN. Komitet Akustyki.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY po zmianach

FORMULARZ CENOWY po zmianach ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek Nr 2 do SIWZ Załącznik nr do oferty Znak sprawy: DOA.III.272.1.91.2012 FORMULARZ CENOWY po zmianach Lp. TYTUŁ Częstotliwość 1 Echo Dnia 6 x w tygodniu

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r. Warszawa, 17.12.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XI 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-listopad 2014 r. oddano do użytkowania 127595 mieszkań, tj. o 1,2% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2017 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 województwo świętokrzyskie Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

ruch wydawniczy w liczbach

ruch wydawniczy w liczbach ruch wydawniczy w liczbach 6 2 2 0 1 5 P E R I O D Y K I Spis treści 4 6 31. Wstęp 2. Polska produkcja periodyków 3. Polska produkcja periodyków w roku 2015 tytuły w roku 2015 według częstotliwości 8 10

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Kultura w 2008 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Kultura w 2008 roku 1 WYDATKI NA KULTURĘ Wydatki

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY po zmianach

FORMULARZ CENOWY po zmianach Dodatek Nr 2 do SIWZ Załącznik nr do oferty... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.127.2011 FORMULARZ CENOWY po zmianach Lp. TYTUŁ Częstotliwość 1 Echo Dnia 6 x w tygodniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach (dostępność poszczególnych numerów należy sprawdzić w katalogu online)

Wykaz czasopism dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach (dostępność poszczególnych numerów należy sprawdzić w katalogu online) Wykaz czasopism dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach (dostępność poszczególnych numerów należy sprawdzić w katalogu online) Czytelnia dla Dorosłych oraz Pracownia Dokumentacji Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne.

Wyniki egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim w 2017 roku. Dane ogólne. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA Plac Europejski 3 tel. (22) 457-03-35 fax (22) 457-03-45 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl 2017 Wyniki egzaminu maturalnego w województwie

Bardziej szczegółowo

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011 Katowice, 26 listopada 2010r znak sprawy BI/I/ 323/108 /10 Wszyscy Wykonawcy Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach Lp. TYTUŁ Częstotliwość 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Liczba zamawianych egzemplarzy (szt.) Liczba

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Najważniejsze z nich to: Bazy firmy EBSCO SPORTDiscus with Full Text zakres: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja,

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 7 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Warszawa, 19.08.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-lipiec 2014 r. oddano do użytkowania 78769 mieszkań, tj. o 2,7% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa dzienników i czasopism będących w kolportażu Dostawcy dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/51/2015/R SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY na zakup powierzchni reklamowej w czasopismach celem przeprowadzenia kampanii reklamowej w prasie

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Załącznik nr 10 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI Wskaźnik sukcesu, obliczany zarówno na podstawie stosunku liczby KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: październik 2011 r. OPUS to konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO CYFRYZACJI Warszawa, dnia 06 kwietnia 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO CYFRYZACJI SEKRETARZ STANU Marek Zagórski BM-WOP.072.33.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Spr a wo z da ni eo g ó l ne ze g z a mi numa t ur a l ne g o2 0 1 6 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. 14 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Nauki po raz piąty ogłosiło konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA KSIĄŻEK DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA KSIĄŻEK DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2016 r. FIN.26.1.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA KSIĄŻEK DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Wardyńskiego 26,

Bardziej szczegółowo

Ewelina Szyszkowska Menedżer Pionu Wydawniczego e-mail: ewelina.szyszkowska@pzwl.pl

Ewelina Szyszkowska Menedżer Pionu Wydawniczego e-mail: ewelina.szyszkowska@pzwl.pl Ewelina Szyszkowska Menedżer Pionu Wydawniczego e-mail: ewelina.szyszkowska@pzwl.pl Edyta Kunowska Wydawca: Nauki społeczno-ekonomiczne tel. 22/695 42 27 e-mail: edyta.kunowska@pwn.com.pl Damian Strzeszewski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.biblioteka.chorzow.pl Chorzów: Dostawa książek - nowości i wznowień wydawniczych dla Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PRASY CODZIENNEJ I WYDAWNICTW FACHOWYCH NA ROK WYDAWNICZY 2013

PRASY CODZIENNEJ I WYDAWNICTW FACHOWYCH NA ROK WYDAWNICZY 2013 Załącznik nr 2 WYKAZ TYTUŁÓW PRASY CODZIENNEJ I WYDAWNICTW FACHOWYCH NA ROK WYDAWNICZY 203 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA CZŁONKÓW ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY (zmiany w okresie styczeń grudzień 2012 roku)

STATYSTYKA CZŁONKÓW ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY (zmiany w okresie styczeń grudzień 2012 roku) STATYSTYKA CZŁONKÓW ZWIĄZKU KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY (zmiany w okresie styczeń grudzień 2012 roku) W okresie styczeń grudzień 2012 roku do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy przyjęto 22 nowych członków.

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Strona1 Bydgoszcz, 30.04.2015 r. Anna Jakubowicz-Bryx Łukasz Jureoczyk RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie REKLAMA PRASOWA ADS Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie Uniwersytet Śląski Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach Biblioteka Uniwersytecka Mikołaja Kopernika w Toruniu BIBLIOTAKA UNIWERSYTECKA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females TABL. 20/105/. STUDENCI WEDŁUG SZKÓŁ I GRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a studia O G Ó Ł E M... 2000/01 b 119361 66140 57304 62057 18535 T O T A L 2006/07 141554 77449

Bardziej szczegółowo

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2013 r. 15 czerwca 2012 roku Narodowe Centrum Nauki po raz trzeci ogłosiło konkurs MAESTRO przeznaczony dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VIII 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VIII 2014 r. Warszawa, 17.09.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VIII 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-sierpień 2014 r. oddano do użytkowania 88699 mieszkań, tj. o 2,9% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Biblioteka vs kompleksowa ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 roku Meandry prawne i techniczne

Biblioteka vs kompleksowa ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 roku Meandry prawne i techniczne Biblioteka vs kompleksowa ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 roku Meandry prawne i techniczne Dr Wojciech Majkowski Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wmaj@ujk.edu.pl 22.06.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie:

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie: TRADYCYJNE BIBLIOGRAFIE PRAWNICZE Pod pojęciem bibliografii najczęściej rozumie się "uporządkowany spis (wykaz, zestawienie) dokumentów, dobranych według pewnych kryteriów, spełniający określone zadania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.12.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

24 Eko i My 1232-4531 miesięcznik 1 Ekobiblioteka ul. Łukasińskiego 30 25 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846 miesięcznik 1 Czytelnia

24 Eko i My 1232-4531 miesięcznik 1 Ekobiblioteka ul. Łukasińskiego 30 25 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846 miesięcznik 1 Czytelnia Wykaz prasy i czasopism Załącznik nr 1 Lp. tytuł ISSN/INDEX częstotliwość ilość miejsce dostawy 1 Abecadło 1506-5511 miesięcznik 3 F. 3 ul. Głogowska 75 F. Dz.Mł.1 ul. Łukasińskiego 30 2 Aura 0137-3668

Bardziej szczegółowo

Ewelina Szyszkowska Menedżer Pionu Wydawniczego

Ewelina Szyszkowska Menedżer Pionu Wydawniczego Ewelina Szyszkowska Menedżer Pionu Wydawniczego e-mail: ewelina.szyszkowska@pzwl.pl Edyta Kunowska Wydawca: Nauki społeczno-ekonomiczne tel. 22/695 42 27 e-mail: edyta.kunowska@pwn.com.pl Damian Strzeszewski

Bardziej szczegółowo