Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.),o wartości szacunkowej zamówienia poniżej EURO. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Niniejsza SIWZ składa się łącznie z 120 stron. Z upoważnienia Kierownika Zamawiającego ZATWIERDZAM: Data: 3 września 2012 r. /-/ Katarzyna Malinowska... Podpis osoby umocowanej Strona 1 z 82

2 Użyte w niniejszym dokumencie skróty i sformułowania oznaczają: 1. ustawa Pzp ustawę z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.); 2. SIWZ niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 3. Zamawiający Bank Gospodarstwa Krajowego; 4. Wykonawca zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp. 1. ZAMAWIAJĄCY BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO AL. Jerozolimskie Warszawa NIP: REGON Tel: Faks: Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej euro, zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie gotowego i kompletnego rozwiązania informatycznego dla portalu informacyjnego BGK wraz ze świadczeniem usług asysty technicznej przez cztery (4) lata Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - (dalej również OPZ ); załączniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy - (dalej również IPU ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod i nazwa CPV: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Serwery komputerowe Strona 2 z 82

3 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 etapy. Warunkiem przejścia do następnego etapu jest podpisanie Protokołu odbioru etapu poprzedzającego. Etap 1 zostanie zrealizowany w terminie do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej Umowy. Etap 2 zostanie zrealizowany w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Protokołu odbioru etapu pierwszego. Etap 3 zostanie zrealizowany w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu 2. Etap 4 (obejmujący świadczenie asysty technicznej) zostanie zrealizowany w okresie 48 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego. Szczegółowy zakres poszczególnych etapów niniejszego zamówienia został określony OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz IPU (załącznik nr 2 do SIWZ). 5. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 8. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 8.1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej trzy (3) zamówienia (usługi kompleksowe), każde obejmujące co najmniej: Strona 3 z 82

4 doradztwo związane z przygotowaniem portalu internetowego w tym: analizę istniejących zasobów informacyjnych klienta, analizę potrzeb i wymagań klienta, opracowanie architektury treści serwisu i projektów funkcjonalnych, oraz wykonanie projektu interfejsu graficznego i wdrożenia portalu informacyjnego; oraz wykonanie i dostarczenie systemu zarządzania treścią stron Internetowych; przy czym dwa (2) takie zamówienia, każde o wartości co najmniej 250 tysięcy złotych brutto,zostały wykonane dla Instytucji finansowejdziałającej w skali minimum ogólnokrajowej. W przypadku, gdy wartość zamówienia określona została w walucie innej niż PLN Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeliczenia tej kwoty na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem osób, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w skład którego wchodzi co najmniej: jedna (1) osoba, która posiada przynajmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami obejmującymi wykonanie i wdrożenie portalu informacyjnego i nadzorowała wykonanie i wdrożenie przynajmniej jednego takiego projektu dla Instytucji finansowej działającej w skali minimum ogólnokrajowej jedna (1) osoba zajmująca się architekturą informacji, która wykonała przynajmniej jedną kompleksową usługę doradczą, dla Instytucji finansowej działającej w skali minimum ogólnokrajowej, polegającą na analizie istniejących zasobów informacyjnych, analizie potrzeb i wymagań, przygotowaniu propozycji architektury treści serwisu i projektów funkcjonalnych jedna (1) osoba, która posiada umiejętności i przynajmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu grafiki stron Internetowych dwie (2) osoby, które posiadają umiejętności programistyczne konieczne przy wykonywaniu projektów stron internetowych i systemów zarządzania treścią i przynajmniej 3-letnie doświadczenie w tym zakresie Definicja instytucji finansowej Ilekroć w pkt. 8 SIWZ mowa jest o Instytucji finansowej, należy przez to rozumieć podmiot dokonujący operacji finansowych polegających na gromadzeniu i wydatkowaniu środków pieniężnychtj.: bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać m.in. na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu Strona 4 z 82

5 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 9. ZASADY DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 9.1. Spełnianie warunków opisanych w pkt. 7 i 8 SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 10 SIWZ Ocena spełniania skonkretyzowanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 10. ZASADY DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w pkt. 8 SIWZ, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ Wykazu wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat wykonania i odbiorców - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 7 do SIWZ (wykaz Doświadczenie ) Dokumentów potwierdzających, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 do SIWZ (wykaz Potencjał kadrowy ) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: Oświadczenia o braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Strona 5 z 82

6 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 11. DODATKOWE DOKUMENTY/PEŁNOMOCNICTWO Do oferty należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 12. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania dla wykonawców zagranicznych) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty wymienione w pkt. 10 SIWZ z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, o których mowa w pkt SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające żenie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokumenty, o których mowa w pkt.12.1siwz, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.1SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt SIWZ stosuje się odpowiednio. 13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców reguluje m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817) Oświadczenie, o którym mowa w pkt SIWZ należy przedstawić w oryginale, pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 10 SIWZ oraz pkt. 12 SIWZ mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność Strona 6 z 82

7 z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt.13.3 SIWZ. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie Zgodnie z 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 cyt. rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, winno być złożone w oryginale Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 14. OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, mogą oni zostać zobowiązani, najpóźniej przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy kodeksu cywilnego Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie wykazać spełnianie warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 8 SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi zostać utworzona z dokumentów wymienionych w pkt. 10 SIWZ (w razie konieczności także w pkt. 12 SIWZ) z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w pkt SIWZ (i odpowiednio w pkt. 12 SIWZ), składane są przez każdego z wykonawców osobno. Strona 7 z 82

8 14.6. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. 15. PODWYKONAWCY Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Informacje o powierzeniu realizacji części zamówienia podwykonawcy należy podać w formularzu Oferta (załącznik nr 3 do SIWZ). 16. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt SIWZ Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów składanych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 17. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Kamil Adamiec() tel fax lub e- mail: 18. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego,, nr faksu: , Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ. Strona 8 z 82

9 18.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ. 19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 20. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 21. OPIS SPOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności Oferta musi zawierać co najmniej: wypełniony formularz Oferta, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; wypełniony formularz oferty technicznej, który stanowi załącznik nr 4a do SIWZ; próbkę wybranych elementów Systemu przygotowaną zgodnie z pkt.22 SIWZ; wypełniony formularz opisujący szczegółowo realizację wybranych elementów zamówienia wskazanych w załączniku nr 4c do SIWZ( Funkcjonalności wymagające szczegółowego opisu w oferowanym przez wykonawcę rozwiązaniu ) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt.10 SIWZ (w razie konieczności także w pkt.12 SIWZ); dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy); Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, jednakże ich treść musi być zgodna z treścią formularzy załączonych do SIWZ Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone Strona 9 z 82

10 podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku odpowiednie upoważnienie musi być dołączone do oferty) Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz ze zm.), Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane oraz oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych,) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 22. DOWÓD NA POTWIERDZENIE, ŻE WYBRANE OFEROWANE ELEMENTY ZAMÓWIENIA ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO - PRÓBKA Przez Próbkę rozumie się instancję Systemu pozwalającą na weryfikację, zarówno od strony redaktora portalu jak również od strony administratora systemu, funkcjonalności oferowanego przez wykonawcę Systemu określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 4b do SIWZ Funkcjonalności wymagające weryfikacji poprzez prezentację Próbki Próbka jest składana w celu potwierdzenia, że wybrane oferowane elementy zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, stąd do przedmiotowej próbki zastosowanie ma art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Przygotowanie i przekazanie Próbki W celu zapewnienia jednakowych warunków demonstracji Próbki wszystkim Wykonawcom, Wykonawcy i Zamawiający będą postępować zgodnie z następującą procedurą: Strona 10 z 82

11 Próbka musi być załączona do oferty (np. na dysku przenośnym, pendrive lub CD/DVD) w tym samym opakowaniu Komputer potrzebny do demonstracji Próbki powinien być zapewniony przez Wykonawcę Zamawiający przygotuje na potrzeby demonstracji Próbki odpowiednie pomieszczenie wyposażone w zasilanie oraz rzutnik i ekran Przechowywanie Próbki Dostęp do pomieszczenia, w którym będą przechowywane Próbki, będą mieli tylko upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. Po zdeponowaniu u Zamawiającego, Próbka zostanie udostępniona Wykonawcy dopiero w chwili rozpoczęcia jej demonstracji Przebieg demonstracji Próbki Każdy Wykonawca, którego oferta nie podlega odrzuceniu, ma obowiązek przeprowadzić demonstrację Próbki w celu wykazania, że oferowany System rzeczywiście posiada funkcjonalności określone przez Zamawiającego w załączniku nr 4b SIWZ Funkcjonalności wymagające weryfikacji poprzez prezentację Próbki Demonstracja odbędzie się w obecności Komisji powołanej przez Zamawiającego i ewentualnie innych osób reprezentujących Zamawiającego O miejscu i terminie każdej demonstracji, oprócz Wykonawcy demonstrującego, zostaną poinformowani pozostali Wykonawcy, którzy złożą ofertę w postępowaniu. Wykonawcy ci mogą wziąć udział w demonstracji z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający po otwarciu ofert rozlosuje kolejność, wykonywania demonstracji przez poszczególnych Wykonawców. Wyniki losowania zostaną ogłoszone na sesji otwarcia ofert, a następnie w terminie do 2 dni roboczych zostaną przekazana faksem lub drogą elektroniczną na numer faksu lub adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w ofercie Zamawiający wyznaczy termin pierwszej demonstracji nie wcześniej niż na dzień przypadający na 3 dni robocze po dniu otwarcia ofert Zmiana terminu demonstracji (godziny lub daty i godziny) może nastąpić wyłącznie na wniosek Wykonawcy, złożony przed terminem demonstracji, tylko w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiającej przeprowadzenie demonstracji w wyniku zaistnienia zdarzenia niezależnego od Wykonawcy, na które nie miał on wpływu i któremu nie mógł zapobiec ani mu przeciwdziałać (siły wyższej) W prezentacji musi brać udział co najmniej jedna osoba upoważniona przynajmniej do składania w imieniu Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oferty, w tym cech oferowanego Systemu i Próbki. Pełnomocnictwo może wynikać z dokumentów złożonych w ofercie lub może być doręczone Zamawiającemu przed rozpoczęciem prezentacji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) Zamawiający przewiduje przeprowadzanie jednej demonstracji dziennie. Zamawiający przewiduje, że demonstracje kolejnych Wykonawców będą odbywały się w kolejnych dniach (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Czas Strona 11 z 82

12 demonstracji nie może przekroczyć 4 godzin nieprzerwanie od chwili rozpoczęcia prezentacji, z zastrzeżeniem pkt SIWZ Zamawiający nie przewiduje dzielenia sesji na części ani organizowania dodatkowych sesji W celu usunięcia usterki Próbki, Wykonawca może dokonać niezbędnych prac. Wszelkie prace naprawcze muszą być realizowane w obecności co najmniej jednego członka Komisji i nie mogą polegać na instalacji oprogramowania, które nie zostało zainstalowane przed przekazaniem Próbki Zamawiającego. Jeżeli łączny czas wykonywania prac naprawczych nie przekroczy 1 godziny, czas ten nie będzie wliczany do czasu przeznaczonego na demonstrację. Prace naprawcze w wymiarze przekraczającym łącznie 1 godzinę będą wliczane do czasu przeznaczonego na demonstrację W razie przekroczenia czasu przeznaczonego na demonstrację Próbki, Zamawiający uzna, że pozostałe, niezaprezentowane funkcjonalności określone w załączniku nr 4b Funkcjonalności wymagające weryfikacji poprzez prezentację Próbki, nie znajdują się w Systemie Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni mu pomieszczenie, w którym będzie prowadzona prezentacja, celem przygotowania się do niej, w godz. od 8:30 do 9:30 w dniu prezentacji Wyznaczony członek Komisji Zamawiającego będzie odmierzał czas trwania demonstracji i na żądanie Wykonawcy będzie informował o pozostałym czasie Prezentacja będzie protokołowana Uzupełnianie Próbki W przypadku zastosowania przez Zamawiającego wezwania do uzupełnienia Próbki, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do składania i oceny uzupełnianej Próbki stosuje się odpowiednio postanowienia pkt Kryteria oceny Próbki Komisja będzie odznaczać w załączniku nr 4b do SIWZ kolejne prezentowane funkcjonalności Jeżeli podczas demonstracji okaże się, że oferowany System nie posiada jakiejkolwiek funkcjonalności wskazanej przez Zamawiającego w załączniku nr 4b do SIWZ Funkcjonalności wymagające weryfikacji poprzez prezentację Próbki, będzie to stanowić podstawę do odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 23. ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu Koperta powinna być zaadresowana na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz powinna być opisana następująco: Strona 12 z 82

13 Oferta na Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BZP/79/DK/2012) Nie otwierać przed godziną 11:30 12 października 2012 roku Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 24. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego Kancelaria Ogólna (parter budynku) Termin składania ofert upływa 12 października2012 r. o godz. 11: Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego w pkt SIWZ. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej BGK poświadczona stemplem z wpisaną godziną Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 25. OTWARCIE OFERT Otwarcie złożonych ofert nastąpi 12 października 2012 r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Po otwarciu każdej z ofert, do wiadomości zebranym, zostaną podane dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje, o których mowa w pkt i 25.4 SIWZ. 26. ZMIANIA I WYCOFANIE OFERTY Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie WYCOFANIE ; zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem ZAMIANA. Strona 13 z 82

14 27. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY W celu porównania i oceny ofert Wykonawca w formularzu Oferta określi cenę brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Wykonawca określi ceny brutto za poszczególne elementy zamówienia zgodnie z tabelą cenową zawartą w formularzu Oferta. Wykonawca jest zobowiązany do określenia wartości we wszystkich wymaganych pozycjach cenowych występujących w formularzu Oferta. Zasady rozliczania pomiędzy stronami regulują istotne postanowienia umowy Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnej z warunkami wynikającymi z SIWZ, w szczególności z istotnych postanowień umowy oraz z obowiązującymi przepisami Wykonawca określi cenę w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenie określonej w ofercie. Wartość zaoferowanej ceny po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne Określone przez wykonawcę ceny nie ulegną zmianie w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia i nie będą podlegać waloryzacji Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 28. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu UWAGA!!! Brak przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio wypełnionych i podpisanych formularzy: oferty technicznej (załącznik nr 4a do SIWZ) oraz funkcjonalności wymagających szczegółowego opisu w oferowanym przez wykonawcę rozwiązaniu (załącznik nr 4c do SIWZ) skutkować będzie odrzuceniem oferty ze względu na niezgodność jej treści z treścią SIWZ, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. W przypadku gdy w trakcie demonstracji okaże się, że oferowany System nie posiada jakiejkolwiek funkcjonalność wskazanej przez Zamawiającego w załączniku nr 4b do SIWZ Funkcjonalności wymagające weryfikacji poprzez prezentację Próbki, będzie to stanowić podstawę do odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Strona 14 z 82

15 Numer Kryterium 1 Nazwa kryterium Cena brutto za wykonanie zamówienia w zakresie, na warunkach i zasadach określonych w SIWZ Waga podana w punktach 100 pkt Ocena oferty w ramach powyższego kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem: gdzie: Lp OF = C min /C OF x 100 pkt Lp OF Liczba punktów przyznana ocenianej ofercie C min Najniższa, spośród złożonych ofert, cena brutto za wykonanie zamówienia w zakresie, na warunkach i zasadach określonych w SIWZ C OF Cena brutto ocenianej oferty za wykonanie zamówienia w zakresie, na warunkach i zasadach określonych w SIWZ Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku albo z dokładnością wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających odrzuceniu Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów. 29. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARICA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy ci mogą zostać zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującą ich współpracę Jeżeli Wykonawca nie przedłoży umowy, o której mowa w pkt SIWZ Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 30. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający ustalił wysokość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia przed zawarciem umowy Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku następujących formach: Strona 15 z 82

16 w pieniądzu; w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu winno ono zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze: W tytule przelewu należy wpisać: zabezpieczenie należytego wykonania umowy BZP/79/DK/ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach innych niż w pieniądzu należy złożyćw siedzibie Zamawiającego - ; Kancelaria Ogólna (parter budynku) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu. Ponadto, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być nieodwołalna i zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz beneficjenta bezwarunkowo i na pierwsze żądanie W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wystawi bank zagraniczny lub zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe, oprócz wymagań zawartych w niniejszej SIWZ, dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają ustawodawstwu polskiemu oraz dodatkowo należy do nich załączyć tłumaczenie na język polski, poświadczone przez Wykonawcę Zasady i warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w IPU. 31. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są w IPU załącznik nr 2 do SIWZ Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące IPU, będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w IPU. 32. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁYGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Strona 16 z 82

17 Zamawiającego przepisów ustawypzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179 art. 198 a-g) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawiepzp dla tej czynności Na czynności, o których mowa w pkt 32.6SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp Odwołanie wnosi się w terminie pięciu (5) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie pięciu (5) dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 32.8 i 32.9SIWZ wnosi się w terminie pięciu (5) dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 33. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. Strona 17 z 82

18 34. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy; Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz Oferta ; Załącznik nr 4a do SIWZ Formularz oferty technicznej; Załącznik nr 4b do SIWZ Funkcjonalności wymagające weryfikacji poprzez prezentację Próbki; Załącznik nr 4c do SIWZ Funkcjonalności wymagające szczegółowego opisu w oferowanym przez wykonawcę rozwiązaniu; Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp; Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz Doświadczenie ; Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz Potencjał kadrowy : Strona 18 z 82

19 Załącznik nr 2 do SIWZ I S T O T N E P O S T A N O W I E N I A U M O W Y Zawartej w dniu r. w Warszawie, między Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.) oraz statutu nadanego rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535), NIP: , REGON: , reprezentowanym przez... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM lub BGK a... reprezentowaną przez:.., zwaną dalej WYKONAWCĄ. łącznie zwanymi dalej Stronami, została zawarta Umowa o następującej treści: Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) (dalej,,,ustawa pzp ), sygnatura postępowania BZP/79/DK/ Definicje 1. Architektura Informacyjna Portalu - zorganizowanie informacji i zaprojektowanie interfejsu graficznego w sposób ułatwiający użytkownikom Portalu odnalezienie i przyswojenie informacji zawartych na stronach Portalu. 2. Aplikacja program komputerowy realizujący sprecyzowane funkcjonalności biznesowe na rzecz użytkowników Portalu, stanowiący element Systemu. 3. Asysta Techniczna usługi serwisowe i wsparcia dotyczące Systemu oraz dostarczonego sprzętu. 4. Awaria rodzaj Incydentu oznaczający sytuację, w której nie działają żadne kluczowe funkcjonalności Systemu lub działają w sposób zagrażający spójności i integralności danych albo powodują naruszenie wymagań bezpieczeństwa. W razie Awarii nie jest możliwa praca w Systemie. Awaria może dotyczyć dowolnego komponentu architektury Systemu, Portalu oraz CMS. Strona 19 z 82

20 5. Błąd rodzaj Incydentu oznaczający stwierdzoną wadę działania Systemu polegającą na nieprawidłowym funkcjonowaniu dowolnego komponentu Systemu (nieprawidłowe działanie funkcji lub grupy funkcji), bez zatrzymywania pracy Systemu jako całości. 6. Incydent każde zdarzenie w funkcjonowaniu Systemu, które powoduje lub może powodować przerwę, nieprawidłowe działanie lub obniżenie jakości działania dowolnego komponentu lub całości Systemu w dowolnej warstwie (sprzętu, oprogramowania, obsługi). Każdy Incydent wymaga zgłoszenia do serwisu celem identyfikacji, rozwiązania i ewentualnie usunięcia przyczyny wystąpienia. Źródłem Incydentów są wady ukryte lub nieprawidłowa eksploatacja Systemu. 7. Interfejs Graficzny ogólny wygląd strony www, szata graficzna, sposób prezentacji informacji przez przeglądarkę internetową polegający na rysowaniu elementów takich jak: okna, przyciski, pola wyboru, pola radiowe do zaznaczania, pola edycyjne, pole w wyszukiwarce, listy znalezionych odnośników, zakładki, okna dialogowe, suwaki. Interfejs Graficzny ma za zadanie usprawnić użytkownikowi Portalu korzystanie z Portalu oraz zaprezentować w odpowiedni sposób firmę Zamawiającego oraz jej produkty i usługi. 8. Migracja ogół czynności związanych z przeniesieniem danych i treści z poprzedniego portalu internetowego Zamawiającego na nowy Portal. Migracja dotyczy zarówno treści jak i elementów uzupełniających (załączniki, grafika wbudowana w treść, linki) odpowiednio osadzonych w Architekturze Informacyjnej i Strukturze Funkcjonalnej Portalu. 9. Portal stanowiący przedmiot Umowy internetowy serwis informacyjny obejmujący logicznie zorganizowany zespół stron internetowych (dynamicznych lub statycznych) poszerzony o dodatkowe funkcje (w szczególności: aplikacje, linki do innych stron), dostępny z jednego lub kilku alternatywnych adresów internetowych, przeznaczony dla szerokiego grona użytkowników, dotyczący treści publikowanych przez Zamawiającego. 10. Protokół Odbioru Etapu - dokument stwierdzający poprawne wykonanie przez Wykonawcę etapu realizacji prac wynikających z Umowy. 11. Protokół Odbioru Końcowego dokument potwierdzający akceptację przez Zamawiającego wyników testów dla całego Systemu i całego Portalu po podpisaniu Protokołów Odbioru Etapów dla wszystkich etapów wynikających z zakresu prac objętych Umową, usunięciu wszelkich stwierdzonych nieistotnych wad wskazanych w Protokołach Odbioru Etapów i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w OPZ. 12. System - system informatyczny stworzony i uruchomiony przez Wykonawcę w ramach Umowy. 13. Struktura Funkcjonalna Portalu podział Portalu na części o odpowiednio sklasyfikowanej tematyce/zawartości (w szczególności: informacje o produktach i usługach, firmie, aktualności, archiwa, informacje dla mediów) oraz sposób poruszania się pomiędzy tymi częściami (linki, odnośniki, wyszukiwarka). 14. System Zarządzania Treścią / CMS (Content Management System) Aplikacja służąca do komponowania, zarządzania i prezentacji Portalu umożliwiająca łatwą aktualizację i rozbudowę Portalu przez personel Zamawiającego (redaktorów) nie posiadający wykształcenia informatycznego. 15. Szczegółowy Harmonogram Wdrożenia Systemu uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz oparty o harmonogram, o którym mowa w 3 Umowy, harmonogram określający czas realizacji czynności wchodzących w zakres poszczególnych Etapów, o których mowa w 3 Umowy. 16. Usterka rodzaj Incydentu oznaczający drobną nieprawidłowość lub brak funkcjonalny w działaniu Systemu, nie stanowiący Błędu ani Awarii. Usterka nie wyłącza Strona 20 z 82

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo